ODBC polecenia i funkcje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODBC polecenia i funkcje"

Transkrypt

1 odbc_autocommit ODBC polecenia i funkcje Funkcja wywołana bez parametru $onoff zwraca stan mechanizmu automatycznego zatwierdzania dla połączenia $connection_id. Jeżeli automatyczne zatwierdzanie jest włączone, zwraca True natomiast False, jeżeli jest wyłączone lub wystąpił błąd. Jeżeli parametr $onoff ma wartość True, automatyczne zatwierdzanie jest włączane, jeżeli ma wartość False wyłączane. Zwraca True w przypadku sukcesu i False w przypadku błędu. Domyślnie automatyczne zatwierdzanie jest włączone dla połączenia. Wyłączenie automatycznego zatwierdzania jest ekwiwalentem rozpoczęcia transakcji. Patrz również: odbc_commit() i odbc_rollback(). int odbc_autocommit (int connection_id [, int OnOff]) odbc_binmode int odbc_binmode (int result_id, int mode) (Funkcja ma wpływ na typy SQL ODBC: BINARY, VARBINARY i LONGVARBINARY) ODBC_BINMODE_PASSTHRU Dane BINARY są przekazywane dalej. ODBC_BINMODE_RETURN Zwraca w takiej postaci jak otrzymał ODBC_BINMODE_CONVERT Konwertuje znaki i końce linii. Gdy dane binarne SQL są konwertowane do danych znakowych C, każdy bajt (8 bitów) źródła jest reprezentowany jako dwa znaki ASCII. Znaki te są znakami ASCII reprezentującymi liczbę w postaci szesnastkowej. Na przykład, liczba binarna jest konwertowana na "01" natomiast na "FF". Obsługa typu LONGVARBINARY Tryb binarny longreadlen Wynik ODBC_BINMODE_PASSTHRU 0 przelotka ODBC_BINMODE_RETURN 0 przelotka ODBC_BINMODE_CONVERT 0 przelotka ODBC_BINMODE_PASSTHRU 0 przelotka ODBC_BINMODE_PASSTHRU >0 przelotka ODBC_BINMODE_RETURN >0 zwraca w niezmienionej postaci ODBC_BINMODE_CONVERT >0 zwraca jako ciąg znaków Jeżeli zostanie użyta funkcja odbc_fetch_into(), przelotka oznacza, że dla tych kolumn zwracany jest pusty ciąg. Jeżeli $result_id jest równy 0, ustawienia te są wartościami domyślnymi dla nowych wyników. odbc_close Zamyka połączenie do serwera bazy danych skojarzonego z podanym identyfikatorem łącza. Funkcja ta się nie uda, jeżeli na tym połączeniu są otwarte transakcje. W takim przypadku połączenie pozostanie otwarte. void odbc_close (int connection_id) - 1 -

2 odbc_close_all Zamyka wszystkie połączenia do serwera bazy danych. Funkcja ta się nie uda, jeżeli na tym połączeniu są otwarte transakcje. W takim przypadku połączenie pozostanie otwarte. void odbc_close_all (void) odbc_columnprivileges Zwraca listę kolumn i uprawnień do nich dla podanej tablicy. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku wystąpienia błędu. int odbc_columnprivileges (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string table_name [, string column_name]]]]) TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME GRANTOR GRANTEE PRIVILEGE IS_GRANTABLE Wynik jest uporządkowany według TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER i TABLE_NAME. Argument $column_name pozwala na stosowanie wzorców przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak). odbc_columns Tworzy listę kolumn w określonym zakresie. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku wystąpienia błędu. int odbc_columns (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string table_name [, string column_name]]]]) Wynik składa się z następujących kolumn: TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME COLUMN_NAME DATA_TYPE TYPE_NAME PRECISION LENGTH SCALE RADIX NULLABLE REMARKS Wynik jest uporządkowany według TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER i TABLE_NAME. Argument $column_name, $table_name i $column_name pozwalają na stosowanie wzorców przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak). Patrz również: odbc_columnprivileges(). odbc_commit Zwraca True w przypadku sukcesu lub False w przypadku błędu. Wszystkie transakcje rozpoczęte poprzez $connection_id są zatwierdzane. int odbc_commit (int connection_id) - 2 -

3 odbc_connect Zwraca identyfikator połączenia ODBC lub 0 (False) w przypadku błędu. Identyfikator połączenia zwracany przez tą funkcję jest wymagany przez inne funkcje ODBC. Możesz mieć jednocześnie wiele połączeń. Opcjonalny czwarty parametr określa typ kursora, jaki jest używany na tym połączeniu. Parametr ten nie jest zwykle wymagany, ale może być użyteczny przy obchodzeniu problemów ze sterownikami ODBC. W przypadku niektórych sterowników ODBC, wykonywanie skomplikowanych procedur przechowywanych mogą powodować błąd Cannot open a cursor on a stored procedure that anything other than a single select statement in it. Użycie SQL_CUR_USE_ODBC może pomóc uniknąć błędu. Niektóre sterowniki nie obsługują opcjonalnego parametru $row_number w odbc_fetch_row(). Parametr SQL_CUR_USE_ODBC może również pomóc w tym przypadku. int odbc_connect (string dsn, string user, string password [, int cursor_type]) Dla parametru $cursor_type zdefiniowane są następujące stałe: SQL_CUR_USE_IF_NEEDED SQL_CUR_USE_ODBC SQL_CUR_USE_DRIVER SQL_CUR_DEFAULT Dla połączyć trwałych patrz odbc_pconnect(). odbc_cursor Zwraca nazwę kursora dla podanego $result_id. string odbc_cursor (int result_id) odbc_do Uruchamia zapytanie na podanym połączeniu. int odbc_do (int conn_id, string query) odbc_exec Zwraca False w przypadku wystąpienia błędu. Zwraca identyfikator wyniku ODBC, jeżeli udało się poprawnie wykonać wyrażenie SQL. Funkcja odbc_exec() wysyła wyrażenie SQL do serwera bazy danych wskazywanego przez $connection_id. Parametr ten musi być prawidłowym identyfikatorem zwracanym przez odbc_connect() lub odbc_pconnect(). Patrz również: odbc_prepare() i odbc_execute() dla wielokrotnego wykonania wyrażenia SQL. int odbc_exec (int connection_id, string query_string) odbc_execute Wykonuje zapytanie przygotowanie za pomocą odbc_prepare(). Zwraca True w przypadku udanego wykonania, False w przeciwnym przypadku. Tablica $parameters_array jest potrzebna, jeżeli w wyrażeniu SQL występują parametry. int odbc_execute (int result_id [, array parameters_array]) - 3 -

4 odbc_fetch_into Zwraca ilość kolumn w wyniku lub False w przypadku wystąpienia błędu. Tablica $result_array musi być przekazana przez referencję, ale może być to dowolny typ, ponieważ zostanie skonwertowany na typ tablicowy. Tablica zawiera wartości kolumn pod indeksami rozpoczynającymi się od 0. int odbc_fetch_into (int result_id [, int rownumber, array result_array]) odbc_fetch_row Jeżeli funkcja się powiedzie (był wiersz wyniku) zwracana jest wartość True. Jeżeli nie ma już wierszy, zwracana jest wartość False. Funkcja pobiera wiersz danych zwróconych przez funkcję odbc_do() lub odbc_exec(). Po wywołaniu odbc_fetch_row() pola z wyniku są dostępne dla funkcji odbc_result(). Jeżeli nie zostanie podany parametr $row_number, funkcja próbuje pobrać kolejny wiersz wyniku. Wywołania funkcji odbc_fetch_row() z parametrem $row_number i bez niego mogą być mieszane. Aby więcej niż raz odczytać wyniki zapytania, należy wywołać odbc_fetch_row() z $row_number równym 1 i kontynuować pobieranie danych za pomocą odbc_fetch_row() bez parametru $row_number. Jeżeli sterownik nie obsługuje odczytywania wiersza o podanym numerze, parametr ten jest ignorowany. int odbc_fetch_row (int result_id [, int row_number]) odbc_field_len Zwraca długość pola wskazywanego przy pomocy numeru w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. Numerowanie pól rozpoczyna się od 1. Patrz również: odbc_field_scale(). int odbc_field_len (int result_id, int field_number) odbc_field_name Zwraca nazwę pola wskazywanego przy pomocy numeru w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. Numerowanie pól rozpoczyna się od 1. W przypadku wystąpienia błędu zwraca False. string odbc_field_name (int result_id, int field_number) odbc_field_num Zwraca numer kolumny o podanej nazwie w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. Numerowanie pól rozpoczyna się od 1. W przypadku wystąpienia błędu zwraca False. int odbc_field_num (int result_id, string field_name) odbc_field_precision Zwraca dokładność kolumny o podanym numerze w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. Patrz również: odbc_field_scale(). string odbc_field_precision (int result_id, int field_number) odbc_field_scale Zwraca skalę kolumny o podanym numerze w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. string odbc_field_scale (int result_id, int field_number) - 4 -

5 odbc_field_type Zwraca typ SQL pola wskazywanego przy pomocy numeru w wyniku ODBC o podanym identyfikatorze. Numerowanie pól rozpoczyna się od 1. string odbc_field_type (int result_id, int field_number) odbc_foreignkeys Odczytuje dane na temat kluczy obcych. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_foreignkeys (int connection_id, string pk_qualifier, string pk_owner, string pk_table, string fk_qualifier, string fk_owner, string fk_table) Wynik składa się z następujących kolumn: PKTABLE_QUALIFIER PKTABLE_OWNER PKTABLE_NAME PKCOLUMN_NAME FKTABLE_QUALIFIER FKTABLE_OWNER FKTABLE_NAME FKCOLUMN_NAME KEY_SEQ UPDATE_RULE DELETE_RULE FK_NAME PK_NAME Jeżeli parametr $pk_table zawiera nazwę tabeli, odbc_foreignkeys() zwraca w wynik zawierający klucz główny i wszystkie klucze obce odwołujące się do tej tabeli. Jeżeli $fk_table zawiera nazwę tabeli, odbc_foreignkeys() zwraca wynik zawierający wszystkie klucze obce w podanej tabeli oraz klucze główne, do których się odwołują. Jeżeli zarówno $pk_table jak i $fk_table zawierają nazwy tabel, odbc_foreignkeys() zwraca klucze obce z tabeli określonej przez $fk_table odwołujące się do klucza głównego z tabeli $pk_table. W większości przypadków będzie to tylko jeden klucz. odbc_free_result Zawsze zwraca True. Wywołanie tej funkcji jest wymagane jedynie wtedy, gdy skrypt zużywa zbyt dużo pamięci podczas pracy. Cała pamięć przydzielona do wyniku jest automatycznie zwalniana po zakończeniu działania skryptu. Jeżeli jesteś pewien, że nie będziesz już używał danych z wyniku, możesz wywołać funkcję odbc_free_result(), aby zwolnić pamięć przydzieloną do $result_id. Jeżeli automatyczne zatwierdzanie jest zablokowane, (patrz odbc_autocommit()) i wywołasz odbc_free_result() przed zatwierdzeniem, wszystkie otwarte transakcje zostaną wycofane. int odbc_free_result (int result_id) odbc_gettypeinfo Pobiera dane na temat typów danych obsługiwanych przez źródło danych. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku wystąpienia błędu. Można użyć opcjonalnego parametru $data_type do ograniczenia danych do jednego typu. int odbc_gettypeinfo (int connection_id [, int data_type]) Wynik składa się z następujących kolumn: TYPE_NAME DATA_TYPE PRECISION LITERAL_PREFIX LITERAL_SUFFIX CREATE_PARAMS NULLABLE CASE_SENSITIVE SEARCHABLE UNSIGNED_ATTRIBUTE MONEY AUTO_INCREMENT LOCAL_TYPE_NAME MINIMUM_SCALE MAXIMUM_SCALE Wynik jest uporządkowany według DATA_TYPE i TYPE_NAME

6 odbc_longreadlen (Funkcja ma wpływ na typ SQL ODBC LONG i LONGVARBINARY) Ilość bajtów zwracanych do PHP jest określana przez wartość parametru. Jeżeli ma wartość 0, dane z kolumn long są przepuszczane do klienta. Obsługa kolumn LONGVARBINARY jest również realizowana przez odbc_binmode(). int odbc_longreadlen (int result_id, int length) odbc_num_fields Zwraca ilość pól (kolumn) w wyniku ODBC. Funkcja zwraca -1 w przypadku wystąpienia błędu. Argumentem jest prawidłowy identyfikator wyniku zwracany przez odbc_exec(). int odbc_num_fields (int result_id) odbc_num_rows Zwraca ilość wierszy w wyniku ODBC. W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca -1. Dla wyrażeń INSERT, UPDATE i DELETE funkcja zwraca ilość zmienionych wierszy. Dla wyrażeń SELECT zwraca ilość zwracanych wierszy. Użycie funkcji odbc_num_rows() do sprawdzenia ilości wierszy dostępnych po wykonaniu wyrażenia SELECT zwróci dla wielu sterowników -1. int odbc_num_rows (int result_id) odbc_pconnect Zwraca identyfikator połączenia ODBC lub 0 (False) w przypadku wystąpienia błędu. Funkcja jest podobna do odbc_connect(), poza tym, że połączenie nie jest zamykane po zakończeniu skryptu. Kolejne żądania połączenia z tą samą kombinacją $dsn, $user i $password (poprzez odbc_connect() i odbc_pconnect()) powodują ponowne wykorzystanie połączenia trwałego. Połączenia trwałe nie działają, jeżeli PHP jest użyty jako program CGI. Opis opcjonalnego parametru $cursor_type znajduje się przy opisie funkcji odbc_connect(). int odbc_pconnect (string dsn, string user, string password [, int cursor_type]) odbc_prepare Zwraca False w przypadku błędu. Zwraca identyfikator wyniku ODBC dla poprawnie przygotowanego wyrażenia SQL. Wynikowy identyfikator może być użyty do uruchomienia wyrażenia za pomocą odbc_execute(). int odbc_prepare (int connection_id, string query_string) odbc_primarykeys Zwraca nazwy kolumn składających się na klucz główny tabeli. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_primarykeys (int connection_id, string qualifier, string owner, string table) Wynik posiada następujące kolumny: TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME COLUMN_NAME KEY_SEQ PK_NAME - 6 -

7 odbc_procedurecolumns Zwraca listę parametrów wejściowych i wyjściowych oraz kolumn będących wynikiem działania procedury. zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_procedurecolumns (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string proc [, string column]]]]) Wynik posiada następujące kolumny: PROCEDURE_QUALIFIER PROCEDURE_OWNER PROCEDURE_NAME COLUMN_NAME COLUMN_TYPE DATA_TYPE TYPE_NAME PRECISION LENGTH SCALE RADIX NULLABLE REMARKS Wynik jest posortowany według kolumn PROCEDURE_QUALIFIER, PROCEDURE_NAME i COLUMN_TYPE. Argumenty $owner, $proc i $column mogą zawierać wzorzec przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak). odbc_procedures Tworzy listę procedur w określonym zakresie. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_procedures (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string name]]]) PROCEDURE_QUALIFIER PROCEDURE_OWNER PROCEDURE_NAME NUM_INPUT_PARAMS NUM_OUTPUT_PARAMS NUM_RESULT_SETS REMARKS PROCEDURE_TYPE Argumenty $owner, $proc i $column mogą zawierać wzorzec przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak). odbc_result Zwraca zawartość pola. Parametr $field może być liczbą określającą numer pola lub ciągiem zawierającym nazwę pola. string odbc_result (int result_id, mixed field) Przykład: $item_3 = odbc_result ($Query_ID, 3); $item_val = odbc_result ($Query_ID, "val"); Pierwsze wywołanie odbc_result() zwraca wartość trzeciego pola w bieżącym rekordzie Drugie wywołanie funkcji odbc_result() zwraca wartość pola o nazwie val w bieżącym rekordzie w wyniku. Błąd wystąpi, jeżeli numer kolumny dla jest mniejsza od jeden lub przekracza ilość kolumn w bieżącym rekordzie. Podobnie błąd wystąpi, jeżeli podana nazwa nie jest nazwą pola znajdującego się w wyniku. Numery pól rozpoczynają się od 1. W zależności od trybu obsługi kolumn long, zwracane są dane binarne lub long. Patrz również: odbc_binmode() i odbc_longreadlen()

8 odbc_result_all Zwraca ilość wierszy w wyniku lub False w przypadku błędu. Funkcja odbc_result_all() powoduje wydruk wszystkich wierszy z wyniku tworzonego za pomocą odbc_exec(). Wynikiem funkcji jest tabela HTML. Dodatkowe formatowanie tabeli może być realizowane za pomocą opcjonalnego ciągu $format. int odbc_result_all (int result_id [, string format]) odbc_rollback Wycofuje transakcje otwarte poprzez połączenie $connection_id. Zwraca True w przypadku pomyślnego wykonania operacji lub False w przypadku błędu. int odbc_rollback (int connection_id) odbc_setoption Funkcja pozwala operować opcjami ODBC dla połączenia lub wyniku zapytania. Funkcja została napisana w celu umożliwienia znalezienia obejścia problemów ze sterownikami ODBC zawierającymi błędy. Powinieneś używać tej funkcji jedynie wtedy, gdy jesteś programistą ODBC i znasz konsekwencje ustawiania różnych opcji. Powinieneś również posiadać dobry podręcznik ODBC zawierający objaśnienie wszystkich opcji i ich wartości. Różne wersje sterowników obsługują różne opcje. int odbc_setoption (int id, int function, int option, int param) Ponieważ efekty mogą bardzo zależeć od sterownika ODBC, używanie tej funkcji w skryptach udostępnianych publicznie nie jest zalecane. Niektóre opcje ODBC nie są dostępne dla tej funkcji, ponieważ muszą być ustawiane przed nawiązaniem połączenia lub przygotowania zapytania. Jednak może ona pomóc w konkretnym przypadku. Parametr $id jest identyfikatorem połączenia lub identyfikatorem wyniku, na którym chcesz zmienić opcje. Dla SQLSetConnectOption() jest to identyfikator połączenia. Dla SQLSetStmtOption() jest to identyfikator wyniku. Parametr $function jest używaną funkcją ODBC. Wartością może być: 1 dla SQLSetConnectOption() i 2 dla SQLSetStmtOption(). Parametr $option jest wartością ustawianej opcji. Parametr $param jest wartością dla podanej opcji. Przykład: ODBC SetOption // 1. Opcje 102 dla SQLSetConnectOption() wynosi SQL_AUTOCOMMIT. // Wartość 1 dla SQL_AUTOCOMMIT to SQL_AUTOCOMMIT_ON. // Przykład ten jest analogiczny do wywołania // odbc_autocommit($conn, true); odbc_setoption ($conn, 1, 102, 1); // 2. Opcja 0 dla SQLSetStmtOption() wynosi SQL_QUERY_TIMEOUT. // Przykład ustawia czas wygaśnięcia zapytania na 30 sekund. $result = odbc_prepare ($conn, $sql); odbc_setoption ($result, 2, 0, 30); odbc_execute ($result); - 8 -

9 odbc_specialcolumns Gdy wartością parametru $type wynosi SQL_BEST_ROWID, funkcja odbc_specialcolumns() zwraca kolumnę lub kolumny, które jednoznacznie identyfikują każdy wiersz tabeli. Jeżeli $typ wynosi SQL_ROWVER, funkcja odbc_specialcolumns() zwraca optymalną kolumnę lub zestaw kolumn, która po odczytaniu wartości kolumny lub kolumn pozwala na jednoznaczną identyfikację wierszy z tablicy. Funkcja zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_specialcolumns (int connection_id, int type, string qualifier, string owner, string table, int scope, int nullable) SCOPE COLUMN_NAME DATA_TYPE TYPE_NAME PRECISION LENGTH SCALE PSEUDO_COLUMN Wynik jest uporządkowany według kolumny SCOPE. odbc_statistics Odczytuje statystyki na temat tablicy i indeksów. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_statistics (int connection_id, string qualifier, string owner, string table_name, int unique, int accuracy) TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME NON_UNIQUE INDEX_QUALIFIER INDEX_NAME TYPE SEQ_IN_INDEX COLUMN_NAME COLLATION CARDINALITY PAGES FILTER_CONDITION Wynik jest uporządkowany według kolumn: NON_UNIQUE, TYPE, INDEX_QUALIFIER, INDEX_NAME i SEQ_IN_INDEX. odbc_tableprivileges Tworzy listę tabel w żądanym zakresie oraz uprawnień związanych z każdą tabelą. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_tableprivileges (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string name]]]) TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME GRANTOR GRANTEE PRIVILEGE IS_GRANTABLE Wynik jest uporządkowany według kolumn: TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER i TABLE_NAME. Argumenty $owner, $proc i $column mogą zawierać wzorzec przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak)

10 odbc_tables Tworzy listę tabel w żądanym zakresie. Zwraca identyfikator wyniku ODBC lub False w przypadku błędu. int odbc_tables (int connection_id [, string qualifier [, string owner [, string name [, string types]]]]) TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME TABLE_TYPE REMARKS Wynik jest uporządkowany według: TABLE_TYPE, TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER i TABLE_NAME. Argumenty $owner, $proc i $column mogą zawierać wzorzec przeszukiwania (% zastępuje zero lub więcej znaków i _ zastępuje jeden znak). Aby obsłużyć wyliczanie kwalifikatorów, właścicieli i typów tabel dostępna jest specjalna składnia parametrów $qualifier, $owner, $name i $table_type. Jeżeli $qualifier zawiera jeden znak procentu (%) natomiast $owner i $name są pustymi ciągami, wynik zawiera listę kwalifikatorów dla źródła danych (wszystkie kolumny poza TABLE_QUALIFIER zawierają wartości NULL). Jeżeli $owner zawiera znak procentu (%) a $qualifier i $name są pustymi ciągami, wynik jest listą właścicieli dla podanego źródła danych (wszystkie kolumny poza TABLE_OWNER zawierają wartości NULL). Jeżeli $table_type zawiera znak procentu (%) a $qualifier, $owner i $name są pustymi ciągami, wynik jest listą typów tabel dla podanego źródła danych (wszystkie kolumny poza TABLE_TYPE zawierają wartości NULL). Jeżeli $table_type nie jest pustym ciągiem, musi zawierać listę wartości rozdzielonych przecinkami interesujących typów tabel Każda wartość może być otoczona apostrofami (') lub bez apostrofów, na przykład: 'TABLE','VIEW' lub TABLE,VIEW. Jeżeli źródło danych nie obsługuje jakiegoś typu tabel, odbc_tables() nie zwraca wyników dla tego typu. Sposób odczytywania uprawnień opisany jest przy funkcji odbc_tableprivileges()

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 5 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl mysql_list_tables pobranie listy tabel z bazy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 12 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych MySQL Wsparcie programowania w PHP baz danych MySQL Obsługa baz danych

Bardziej szczegółowo

5. Współpraca z bazą danych MySQL

5. Współpraca z bazą danych MySQL 5. Współpraca z bazą danych MySQL 5.1. Informacje ogólne Język PHP posiada obsługę wielu relacyjnych baz danych, jedną z najpopularniejszych jest baza MySQL. PHP pozwala na pełną współpracę z bazą. Praca

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat seminarium: Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat pracy magisterskiej: Baza danych postgresql zarządzanie obrazami medycznymi 27-listopad-2001 Jakub Turmiński I Spis treści.

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY

Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY Wprowadzenie do DML i DDL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano materiały: http: //www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/index.html

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład II - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Operacje dyskowe - zapis do pliku #include #include

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Pliki. Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej. Tworzenie i otwieranie plików:

Pliki. Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej. Tworzenie i otwieranie plików: Pliki W celu wykonania jakiejkolwiek operacji na istniejącym pliku, plik ten musi zostać otwarty, natomiast jeśli plik jeszcze nie istnieje, to musi zostać utworzony. Plik może zostać otwarty w trybie:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora Kursor Rozdział 10a Kursory Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR Każde zapytanie SQL umieszczone

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w PHP. PHPMyAdmin

Bazy danych w PHP. PHPMyAdmin Bazy danych w PHP PHPMyAdmin PHPMyAdmin jest aplikacją internetową służącą do łatwej obsługi bazy danych MySQL. Po zalogowaniu się do aplikacji w lewej części panelu wylistowane są wszystkie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2)

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2) Kursor jawny Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PL/SQL może zwrócić zero, jedną bądź wiele krotek. Aby efektywnie przetworzyć krotkizwrócone przez zapytanie korzystamy z kursorów. Kursor jest

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko Struktura drzewa w MySQL Michał Tyszczenko W informatyce drzewa są strukturami danych reprezentującymi drzewa matematyczne. W naturalny sposób reprezentują hierarchię danych toteż głównie do tego celu

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1

Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1 Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych wykład 1 1 Baza danych SQLite Autorem biblioteki SQLite jest Richard Hipp z firmy Hwaci - Applied Software Research. Pierwsza wersja tego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0 KurJerzyAPI wersja 1.0 Spis treści Wstęp...3 1. Korzystanie z interfejsu KurJerzyAPI...4 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...4 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...4 2. Specyfikacja interfejsu KurJerzyAPI...6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 23 PDO. Podstawowe kroki aplikacji. Źródło danych

Wprowadzenie. Rozdział 23 PDO. Podstawowe kroki aplikacji. Źródło danych Wprowadzenie Rozdział 23 PDO Wprowadzanie do PDO, kursory zwykłe, kursory przewijane, obsługa błędów, przetwarzanie transakcyjne PDO PHP Data Objects, obiektowo-zorientowany interfejs programistyczny dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 3 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl POBIERANIE DANYCH C/AL Poniższe funkcje używane są do operacji pobierania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Typy danych wbudowane użytkownika Tabele organizacja wiersza przechowywanie dużych danych automatyczne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Wersja Standard i Plus: we właściwościach terminala dodano wskaźnik poziomu sygnału urządzenia GSM wyrażony w dbm. Podstawa teoretyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/dbm.

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Struktura tabeli Data dane LOB - Large Objects (bitmapy, teksty) Row-Overflow zawiera dane typu varchar, varbinary http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189051(v=sql.105).aspx

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego PHP? - zalety

Dlaczego PHP? - zalety Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych. Anna Paszyńska

Algorytmy i Struktury Danych. Anna Paszyńska Algorytmy i Struktury Danych Anna Paszyńska Tablica dynamiczna szablon Array Zbiory Zbiory template class Container {public: virtual ~Container() { }; virtual int Count() const = 0;

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists()

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists() 4. Pliki 4.1. Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Jak praktycznie każdy język programowania, PHP zapewnia dostęp do systemu plików znajdujących się na komputerze, na którym uruchamiany jest skrypt,

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 12. SQL Wyszukiwanie pełnotekstowe

Bazy danych 12. SQL Wyszukiwanie pełnotekstowe Bazy danych 12. SQL Wyszukiwanie pełnotekstowe P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Wyszukiwanie pełnotekstowe Wyszukiwanie pełnotekstowe służy do wyszukiwania podanych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo