Komunikator internetowy w C#

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikator internetowy w C#"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r.

2 Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej jest najbardziej powszechną i ogólnodostępną formą komunikacji poprzez Internet. Pozwala ona na przesyłanie wiadomości pomiędzy uŝytkownikami, którzy posiadają konta na róŝnych serwerach. Taka forma komunikacji zaspokaja wiele potrzeb, jednakŝe nie wszystkie. Mimo iŝ wiadomości przekazywane są przewaŝnie bardzo szybko to prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym jest niemoŝliwe. Powstały więc aplikacje sieciowe pozwalające na rozmowę tekstową w czasie rzeczywistym. Komunikatory internetowe (ang. instant Messenger, IM) pozwalają komunikować się poprzez natychmiastowe przesyłanie wiadomości między uŝytkownikami. Tylko one dają namiastkę prawdziwej rozmowy w formie tekstowej. Dla uŝytkownika przesyłanie wiadomości jest proste i wygodne, a co najwaŝniejsze natychmiastowe. Komunikator internetowy oparty o architekturę klient - serwer składa się z aplikacji klienckiej oraz serwerowej. KaŜdy klient łączy się z serwerem, a ten z kolei zbiera informacje o klientach i udostępnia innym klientom. Serwer pośredniczy takŝe w przekazywaniu informacji między klientami. Komunikator internetowy Domacho działa w oparciu o architekturę klient - serwer. Serwer tego komunikatora jest wielowątkową aplikacją konsolową, napisaną w języku C#(csharp). Dzięki wykorzystaniu protokołu TCP/IP, przesyłanie wiadomości moŝliwe jest w sieciach lokalnych (LAN, local area network) jak i przy uŝyciu sieci rozległych (WAN, wide area network). Serwer komunikatora wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL Server 2005 do przechowywania informacji o klientach oraz zapisywania wiadomości do niedostępnych uŝytkowników. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 R2 Enterprise Edition with SP2. Do prawidłowego funkcjonowania aplikacja serwerowa jak i kliencka wymaga zainstalowanego środowiska Microsoft.NET Framework w wersji 2.0 lub wyŝszej. Serwer komunikatora Domacho akceptuje połączenia na porcie Po połączeniu się z klientem wysyła Ŝądanie przesłania nazwy uŝytkownika oraz hasła. Hasło przekazywane jest w postaci zaszyfrowanego kodu, do szyfrowania uŝyto algorytmu kryptograficznego SHA1. Podczas logowania serwer porównuje otrzymany zaszyfrowany kod z tym zapisanym w bazie danych. Po zalogowaniu wszystkie dane dotyczące klienta, połączenia z nim oraz z wszystkimi innymi klientami przekazywane są do osobnego wątku. KaŜdemu zalogowanemu klientowi odpowiada jeden wątek w serwerze. 2

3 Rys1. Klasy w kodzie źródłowym serwera komunikatora Domacho, opracowanie własne. Podstawę do przekazywania informacji z klasy głównej Serwer do klasy Sesja stanowi struktura clientinfo. Przechowuje ona dwie wartości: pierwszą z nich jest ciąg znaków odpowiadający nazwie uŝytkownika, drugą zaś jest obiekt klasy TcpClient, który przechowuje wszystkie informacje dotyczące połączenia. Klasa TcpClient jest elementem środowiska.net Framework. Hashtable klienci = new Hashtable();... struct clientinfo public String login; public TcpClient tcpclient; KaŜdy nowo utworzony obiekt struktury jest dodawany do tablicy Hashtable o nazwie klienci, która jako klucz przyjmuje nazwę uŝytkownika, a jako wartość obiekt. Tablica Hashtable deklarowana jest poza klasą serwer. 3

4 clientinfo clientinf = new clientinfo(); //tworzenie obiektu struktury clientinf.login = login; clientinf.tcpclient = client; klienci.add(clientinf.login, clientinf); // dodawanie do Hashtable Do nowoutworzonego wątku przekazywane są wszystkie niezbędne dane do obsługi połączenia z klientem komunikatora, nazwa uŝytkownika oraz informacje o połączeniach z innymi klientami w sieci. new Thread(new ThreadStart(new sesja(clientinf.login, client, klienci).run)).start(); KaŜdy wątek tworzy nowy obiekt klasy sesja, w którym obsługuje klienta do momentu, aŝ nie wyśle on wiadomości o chęci zakończenia połączenia, bądź teŝ połączenie nie zostanie zerwane. NajwaŜniejszą funkcją jaką pełni kaŝdy wątek jest przekazywanie informacji pomiędzy klientami. Operacja moŝliwa jest poprzez pobranie odpowiedniego obiektu struktury clientinfo z tablicy klienci. Następnie ze struktury clientinfo pobierany jest obiekt klasy TcpClient. Z pobranego obiektu klasy TcpClient tworzy się nowy strumień do wysyłania danych do tego klienta BinaryWriter. clientinfo info = (clientinfo)users[login]; wclient = new BinaryWriter(info.tcpclient.GetStream()); Posiadając strumień wysyłania do danego uŝytkownika, moŝna wysłać do niego dane w postaci ciągów znaków. Po wysłaniu wiadomości naleŝy zwolnić zasób. wclient.write(wiadomosc); wclient.flush(); Serwer przyjmuje i wysyła dane oddzielone specjalnym znakami #*, dla przykładu wiadomość dla uŝytkownika odbiorca od uŝytkownika nadawca przedstawia się następująco: 1#* nadawca#* odbiorca#* wiadomość#* data. Na początku kaŝdej wiadomości jest typ polecenia wyraŝany liczbą, następnie nazwa uŝytkownika od którego pochodzi wiadomość, potem nazwa uŝytkownika, do którego wiadomość ma być przekazana. Treść tej wiadomości oraz na samym końcu data, którą dodaje serwer podczas przekazywania wiadomości. 4

5 Rys2. Okno serwera komunikatora Domacho, opracowanie własne. Dzięki zastosowaniu prostego modelu architektury, klient nie musi nawiązywać wielu połączeń. Nawiązuje jedynie jedno z serwerem komunikatora. Połączenie nawiązywane jest przez wątek działający w tle (backgroundworker). Po zalogowaniu się następuje zmiana grafiki w głównym oknie klienta. Rys3. Okna klienta komunikatora Domacho, przed i po zalogowaniu, opracowanie własne. 5

6 Głównym problemem przy konstrukcji klienta komunikatora było rozróŝnianie okien formularza drugiego (Form2). W oknie drugiego formularza prowadzone są rozmowy z innymi uŝytkownikami. KaŜde pojedyncze okno Form2 odpowiada rozmowie z jednym uŝytkownikiem. Przykładowo, gdy klient komunikatora otrzyma wiadomość od uŝytkownika artdom, musi wyświetlić ją oknie rozmowy z uŝytkownikiem artdom. Z uwagi na to, Ŝe uŝytkownik moŝe prowadzić wiele rozmów jednocześnie, będzie istniało wiele obiektów From2. Rys4. Okno Form2 komunikatora Domacho, opracowanie własne. RozróŜnianie obiektów Form2 jest niezbędnym elementem przekazywania wiadomości do odpowiednich okien rozmowy. Problem ten rozwiązano przy uŝyciu słownika przechowującego obiekty From2. Słownik Dictionary, o nazwie rozmowy jest elementem środowiska.net Framework, moŝe przechowywać dowolne zmienne i obiekty. Dictionary<String, Form2> rozmowy = new Dictionary<String, Form2>(); Przyjmuje on dwie wartości, pierwszą jest nazwa uŝytkownika, z którym prowadzona jest rozmowa, drugą zaś obiekt formularza rozmowy Form2. Klient otrzymując wiadomość sprawdza, czy słownik rozmowy zawiera informacje o uŝytkowniku, od którego pochodzi wiadomość. JeŜeli tak, pobiera obiekt Form2 ze słownika Dictionary i przekazuje wiadomość do niego. JeŜeli nie, tworzy nowe okno rozmowy. if (rozmowy.containskey(nadawca)) rozmowy[nadawca].wyswietlanie_wiadomosci(fullnadawca, wiad, dataczas); else TheForm = new Form2(w, nadawca, odbiorca, wiad, fullnadawca, fullodbiorca, dataczas); // uwtorzenie nowego okna Form2 TheForm.Text = "Rozmowa z " + fullnadawca; // napis na belce okna Form2 rozmowy.add(nadawca, TheForm); // dodajemy rozmowę do Dictionary TheForm.Show(); 6

7 Funkcja showwindow odpowiedzialna jest za przekazywanie wiadomości do odpowiednich okien rozmowy lub tworzenie nowych okien rozmowy. Aby bezpiecznie i bezawaryjnie wywołać ją z wątku obsługującego połączenie naleŝy uŝyć delegaty. Delegata najprościej moŝna opisać jako wskaźnik na funkcję. private delegate void showwindowcallback(binarywriter w, string nadawca, string odbiorca, string wiad, string dataczas); // Delegata private void showwindow(binarywriter w, string nadawca, string odbiorca, string wiad, string dataczas) // Funkcja if (this.invokerequired) showwindowcallback f = new showwindowcallback(showwindow); this.invoke(f, new object[] w, nadawca, odbiorca, wiad, dataczas ); else // Treść funkcji showwindow Gdy funkcja showwindow wymaga wywołania poprzez metodę Invoke, tworzony jest nowy obiekt delegaty showwindowcallback, który ponownie wywołuje funkcję showwindow. Delegata przyjmuje i przekazuje takie same zmienne jak funkcja, z której została wywołana. Tworzony jest nowy obiekt delegaty, przez co odwołanie się do funkcji showwindow z innego wątku jest bezpieczne. Komunikator posiada równieŝ dodatkowe metody, jak na przykład moŝliwość zmiany hasła, czy wylogowania się. Komunikator Domacho nadal jest w fazie testów, najnowsze wiadomości dotyczące jego rozwoju moŝna otrzymać pod adresem: 7

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Communications Server

Communications Server BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Communications Server Dagmara MAZUR Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 TOMASZ SYGARA FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 Lublin 2008 Projekt i realizacja: inŝ. Tomasz Sygara Aby przyciągnąć uŝytkowników do odwiedzania naszego serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo