5. Współpraca z bazą danych MySQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Współpraca z bazą danych MySQL"

Transkrypt

1 5. Współpraca z bazą danych MySQL 5.1. Informacje ogólne Język PHP posiada obsługę wielu relacyjnych baz danych, jedną z najpopularniejszych jest baza MySQL. PHP pozwala na pełną współpracę z bazą. Praca polega na otwarciu sesji, zadaniu zapytania, lub zapytań, odebraniu ewentualnych wyników i na koniec zamknięciu sesji. Obsługa MySQL jest zewnętrznym modułem i trzeba ją włączyć przy kompilacji PHP (zwłaszcza PHP 5). Rzecz jasna PHP obsługuje zarówno połączenia z lokalną bazą danych (znajdującą się na tym samym serwerze co wykonywany skrypt), jak i z bazami zdalnymi, za pomocą protokołu TCP/IP Nawiązanie połączenia mysql_connect() Za pomocą tej funkcji tworzymy nowe połączenie z bazą danych: $polaczenie = mysql_connect(host[:port], uzytkownik, haslo); Wszystkie parametry funkcji są opcjonalne. Pierwszy parametr to nazwa, lub adres IP serwera na którym znajduje się baza. Domyślną nazwą jest localhost, domyślnym portem Następnie mamy nazwę użytkownika bazy, wartością domyślną jest nazwa użytkownika procesu wykonującego skrypt (najczęściej będzie to httpd ), po nim hasło tego użytkownika, wartością domyślną jest pusty łańcuch tekstowy. Wynikiem funkcji jest wartość typu zasób identyfikująca połączenie (to ważne, jeżeli w skrypcie

2 wykonujemy więcej niż jedno połączenie). W przypadku niepowodzenia zwracana jest wartość logiczna FALSE Użycie operatora die i przy obsłudze błędów Przy łączeniu się z bazą danych stosunkowo często zdarzają się niepowodzenia. Błędy takie wymagają prawidłowej obsługi, w przeciwnym wypadku dostarczamy potencjalnym hakerom przydatnich informacji. Oto prosty przykład: $c = mysql_connect('jakis.serwer.com.pl:9384', 'httpd', 'tajne_haslo'); W przypadku niepowodzenia połączenia, użytkownik w przeglądarce zobaczy taki oto tekst: Warning: mysql_connect(): Unknown MySQL Server Host 'jakis.serwer.com.pl' (0) in / home/krashan/public_html/t.php on line 9 Albo na przykład coś takiego (dla innego serwera): Warning: mysql_connect(): Access denied for user: (Using password: YES) in /home/krashan/public_html/t.php on line 9 Na szczęście hasło nie jest podawane, ale sporo informacji wycieka (np. lokalizacja skryptu, serwer na którym jest baza, nazwa użytkownika). Nie powinniśmy dopuścić do

3 pokazania takich informacji użytkownikowi. Do ich zablokowania użyjemy operatorów die Drugi z nich, jak wiadomo, blokuje wypisywanie wiadomości o błędach, jednak jakąś wiadomość dobrze by było wyświetlić, żeby użytkownik mniej więcej wiedział gdzie jest problem. Tui możemy posłużyć się operatorem die, który po wypisaniu wskazanej wiadomości powoduje natychmiastowe zakończenie skryptu. Oto przykładowe zastosowanie: $c 'httpd', 'tajne_haslo') or die "Problem z połączeniem z bazą danych!"; Tym razem jedyne, co użytkownik zobaczy na ekranie w przypadku nienawiązania połączenia, będzie napis: Problem z połączeniem z bazą danych! Nie ujawniamy więc żadnych informacji potencjalnym włamywaczom. Kilka słów wyjaśnienia na temat zastosowanego operatora or. W przypadku dwóch wyrażeń połączonych tym operatorem, PHP najpierw ewaluuje (a więc wykonuje) najpierw pierwsze z nich, w tym przypadku łączy się z bazą danych. Jeżeli wynik tego wyrażenia konwertuje się do logicznej prawdy, drugie wyrażenie nie jest wykonywane (bo TRUE or cokolwiek = TRUE). Jeżeli zaś pierwsze wyrażenie ma wartość FALSE, to wykonywane jest drugie, bo jego wartość jest niezbędna do ustalenia wartości całego wyrażenia. Zatem die() wykona się tylko jeśli mysql_connect() zwróci FALSE.

4 5.4. Zamykanie połączenia z bazą mysql_close() Tutaj mamy sytuację podobną jak przy plikach. W zasadzie nie jesteśmy zobligowani do zamykania sesji MySQL, ponieważ zostają one zamknięte automatycznie przy wyjściu ze skryptu. Niemniej jednak wskazane jest (ze względu na oszczędne gospodarowanie zasobami) zamykanie połączenia, gdy nie jest ono już potrzebne. Oto przykład zamknięcia połączenia: mysql_close($polaczenie); Gdzie $polaczenie to oczywiście identyfikator zwrócony przez mysql_connect(). Można też wywołać tę funkcję bez parametru, wtedy zamykane jest ostatnio otwarte połączenie. Jest to wygodne, gdy w skrypcie jest tworzone tylko jedno połączenie Wybór bazy danych mysql_select_db() Tak jak i przy pracy z klientem MySQL, pierwszym krokiem przy pracy jest wybór bazy na której będziemy pracować: mysql_select_db('nazwa'); Oczywiście użytkownik, którego podaliśmy przy nawiązywaniu połączenia, musi mieć dostęp do wybranej bazy. Ewentualne błędy z tym związane uwidocznią się dopiero przy wysłaniu zapytania, jako że mysql_select_db() nie zwraca żadnej wartości.

5 5.6. Wysyłanie zapytań mysql_query() Funkcja ta służy do wysyłania wszelkiego rodzaju zapytan do bazy, zarówno tych odczytujących informacje, jak i tych modyfikujących. Dozwolony jest cały repertuar języka SQL (PHP nie sprawdza zapytania pod względem składniowym ani merytorycznym). Wynik funkcji zależy od rodzaju zapytania. W przypadku zapytań zwracających informację (przede wszystkim SELECT, a także SHOW, DESCRIBE i EXPLAIN), wynikiem jest zmienna typu zasób używana później do pobierania informacji ze zwróconej odpowiedzi. Dla zapytań modyfikujących, takich jak UPDATE, DROP czy DELETE zwracana jest wartość logiczna TRUE. W przypadku niepowodzenia, dla wszystkich zapytań zwracane jest logiczne FALSE. Przykład użycia: if ($odp = mysql_query('select * FROM tablica WHERE id = 46')) { // rób coś z odpowiedzią } mysql_free_result($odp); Przyczyną wielu błędów przy tej funkcji jest niepoprawne ustawienie praw użytkowników w bazie danych, oczywiście użytkownik podany przy otwieraniu połączenia musi mieć uprawnienia do zadawania używanych w mysql_query() typów zapytań.

6 5.7. Zwalnianie wyników zapytania mysql_free_result() Zapytania kierowane do bazy danych często zwracają sporą ilość informacji. Wykonując funkcję mysql_query() PHP rezerwuje pamięć na wszystkie podawane przez bazę danych informacje. Mająz na względzie oszczędne gospodarowanie zasobami serwera (przede wszystkim wolną pamięcią) powinno się zwalniać odpowiedź na zapytanie w chwili, gdy nie jest już potrzebna. Jeżeli tego nie zrobimy, zrobi to za nas PHP, ale dopiero przy wyjściu ze skryptu. Jedynym parametrem mysql_free_result() jest zasób zwrócony uprzednio przez mysql_query(). Jeżeli nie podamy tego parametru zostanie zwolniony wynik ostatniego zapytania (zwracającego dane). Przykład użycia tej funkcji znajduje się w rozdziale Ogólne informacje o wykonanym zapytaniu Funkcja mysql_num_rows() zwraca ilość wierszy danych znajdujących się w odpowiedzi na zapytanie SELECT, SHOW, czy DESCRIBE. Parametrem tej funkcji jest identyfikator odpowiedzi zwrócony przez mysql_query(). Funkcja mysql_affected_rows() podaje ilość wierszy tablicy w bazie danych zmodyfikowanych przez zapytania takie jak UPDATE, DELETE, czy DROP.

7 5.9. Sposoby pobierania informacji z zapytania Wynik zapytania zwrócony przez mysql_query(), jest zwykle tablicą złożoną z wybranych przez zapytanie danych. Nie jest on jednak tablicą z punktu widzenia PHP, wszak rezultat zapytania jest typu zasób. PHP pozwala na sięganie do odpowiedzi z bazy całymi wierszami, bądź też dostęp do pojedynczych pól mysql_fetch_row() To najczęściej używana funkcja czytająca jeden wiersz odpowiedzi. Z wiersza tego tworzona jest tablica, której kolejne elementy o kluczach 0, 1, 2... zawierają wartości z kolejnych kolumn tableli SQL wybranych zapytaniem. Załóżmy, że mamy następującą tabelę w MySQL: imie nazwisko wiek varchar(20) varchar(30) smallint(3) Wyślijmy teraz zapytanie: $w = mysql_query('select * FROM tabela'); mysql_fetch_row() zwróci nam taką tablicę:

8 0 => [imie] 1 => [nazwisko] 2 => [wiek] Teraz inne nieco zapytanie: $w = mysql_query('select wiek, imie FROM tabela'); Tablica zwracana przez mysql_fetch_row() wygląda teraz inaczej: 0 => [wiek] 1 => [imie] Po zwróceniu aktualnego wiersza odpowiedzi, następuje przejście do następnego. Jeżeli więc będziemy wywoływać mysql_fetch_row() w pętli, to dostaniemy tablice zawierające kolejne wiersze tabeli zwróconej przez zapytanie. W momencie dotarcia do końca tabeli, funkcja zwróci FALSE mysql_fetch_assoc() Funkcja podobna do poprzedniej, z tym, że kluczami zwracanej tablicy są nazwy kolumn z SQL-a (ewentualnie zmienione w zapytaniu). Przy założeniu, że operujemy na tabeli SQL jak w punkcie 5.9.1, poniższe zapytania dadzą odpowiedzi jak pokazano: mysql_query('select * FROM tabela');

9 'imie' => [imie] 'nazwisko' => [nazwisko] 'wiek' => [wiek] Przykład zapytania ze zmianą nazw kolumn: $w = mysql_query('select wiek AS latka, imie AS cokolwiek FROM tabela'); Tablica zwracana przez mysql_fetch_assoc() wygląda w tym przypadku tak: 'latka' => [wiek] 'cokolwiek' => [imie] Tak samo jak dla mysql_fetch_row(), po zwróceniu aktualnego wiersza odpowiedzi, następuje przejście do następnego mysql_result() Ta z kolei funkcja pozwala na dostęp do pojedynczego pola tabeli zwróconej w odpowiedzi na zapytanie. Generalnie jest ona wolniejsza od poprzednich, więc jeżeli przetwarzamy całe wiersze danych, nie jest zalecana. Zawsze lepiej jest ograniczyć zakres danych w zapytaniu do bazy, niż w samym skrypcie PHP. Dzięki temu mniej danych jest przesyłanych z bazy do skryptu, zmniejszamy też zużycie pamięci. Ograniczenie zakresu danych w skrypcie jest usprawiedliwione tylko wtedy, gdy kryterium jest na tyle skomplikowane, że trudno je zapisać w zapytaniu SQL.

10 Funkcja mysql_result() przyjmuje trzy parametry. Pierwszy to identyfikator odpowiedzi na zapytanie, zwrócony przez mysql_query(). Drugi to numer wiersza, a trzeci, opcjonalny to numer, albo nazwa kolumny (domyślnie pierwsza kolumna). Funkcja działa szybciej, jeżeli podamy numer kolumny zamiast nazwy. Oto przykład pokazujący niewłaściwe użycie mysql_result() i prawidłowy sposób ograniczenia zakresu danych w samym zapytaniu. Poszukujemy w tabeli opisanej w punkcie nazwisk wszystkich osób o imieniu Jan i wieku poniżej 40 lat: $q = mysql_query('select * FROM tabela') or die ('Błąd!'); for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($q); $i++) { if ((mysql_result($q, $i, 'imie') == 'Jan') and (mysql_result($q, $i, 'wiek') < 40)) { echo(mysql_result($q, $i, 'nazwisko')); echo('<br>'); } } A teraz tak, jak to powinno być zrobione: $q = mysql_query("select nazwisko FROM tabela WHERE imie=\"jan\" AND wiek<40") or die ('Błąd!'); while ($wiersz = mysql_fetch_row($q)) print("{$wiersz[0]}<br>");

11 5.10. Pomijanie danych mysql_data_seek() Jedyną do tej pory poznaną funkcją pozwalającą na przeskakiwanie nieinteresujących danych, była nienajszybsza mysql_result(). Przy pracy całymi wierszami na swobodne przesuwanie się po wierszach tabeli pozwala mysql_data_seek(). Oto sposób użycia: mysql_data_seek($wynik, $wiersz); Wskaźnik danych w wyniku identyfikowanym przez $wynik zostaje przesunięty do wiersza o numerze $wiersz. Jeżeli podany wiersz nie istnieje, funkcja zwróci FALSE. Następne wywołanie mysql_fetch_row() lub mysql_fetch_assoc() załaduje podany wiersz. Jeszcze raz podkreślam, że zdecydowanie lepiej jest odrzucić niepotrzebne wiersze już na poziomie zapytania do bazy danych (poprzez odpowiednie użycie słowa kluczowego WHERE), niż ładować dużą tabelę i obrabiać ją w PHP Długości poszczególnych pól mysql_fetch_lenghts() Funkcja ta służy do pobrania długości (w znakach) pól ostatnio załadowanego (przy pomocy mysql_fetch_row() lub mysql_fetch_assoc()) wiersza. Zwracana jest tablica z kluczami numerycznymi, wartości odpowiadają długościom pól tabeli. Oto przykład, jeżeli zwrócony przez mysql_fetch_assoc() wiersz wygląda tak: 'imie' => 'Władysław', 'nazwisko' => 'Gomułka', 'wiek' => 107

12 to tablica zwrócona przez mysql_fetch_lenghts() będzie miała następującą postać: 0 => 9, 1 => 7, 2 => 3

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6.1. Idea ataku SQL injection Atak znany jako SQL injection jest możliwy wtedy, gdy użytkownik ma bezpośredni wpływ na postać zapytania wysyłanego do bazy

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński

Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński Konfiguracja Serwera APACHE Paweł Wąsik Wojciech Draczyński Serwer Apache Apache jest otwartym najszerzej stosowanym serwerem HTTP dostępnym dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści

Spis treści 5. Spis treści PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV Autor: Kevin Yank T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2580-2 Tytu³ orygina³u: Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP &

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 12 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych MySQL Wsparcie programowania w PHP baz danych MySQL Obsługa baz danych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007 1. Wstęp PHP jest to skryptowy język programowania wykonywany po stronie serwera (server-side) służący do generowania stron internetowych. Skrypty napisane w PHP po uruchomieniu nie są kompilowane do postaci

Bardziej szczegółowo

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Zaawansowane formatowanie stringów int printf (string $format [, mixed $args [, mixed $... ]]) wyświetla sformatowany ciąg na ekranie. string

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Artykuł pochodzi z czasopisma PHP Solutions. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony: www.phpsolmag.org

Artykuł pochodzi z czasopisma PHP Solutions. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony: www.phpsolmag.org Artykuł pochodzi z czasopisma PHP Solutions. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony: www.phpsolmag.org Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechanie artykułu dozwolone pod warunkiem zachowania jego obecnej formy

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57 Spis treści Przedmowa...9 1. Tworzenie kwerend... 15 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów 15 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR 18 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN 21 1.4. Wyłączanie rekordów

Bardziej szczegółowo

OBRONA. Bezpieczne programowanie w PHP. Tworzenie bezpiecznego kodu PHP

OBRONA. Bezpieczne programowanie w PHP. Tworzenie bezpiecznego kodu PHP OBRONA MARCIN ULIKOWSKI Bezpieczne programowanie w PHP Stopień trudności Konsekwencją takiego podejścia prędzej czy później będzie udane włamanie, często połączone z utratą danych. Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo