Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)"

Transkrypt

1 Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby wykonania ich na komputerze są bezcelowe, gdyŝ po pierwsze nie zawierają elementów osadzających charakterystycznych dla konkretnego języka programowania (patrz wstawianie na stronę Javascript i PHP), po drugie w skryptach brak jest poleceń wyświetlających dane na ekranie (patrz punkty tekst w częściach o JavaScript i PHP). Komentarze Komentarz to wstawiany w skrypcie kawałek tekstu, który nie jest interpretowany. Komentarze są przydatne zwłaszcza przy pisaniu dłuŝszych skryptów, w których nie widać, co który fragment kodu robi. Komentarze w skryptach są oznaczane: /* treść komentarza */ lub //linia komentarza W drugim przypadku komentarz zakończony jest znakiem końca wiersza ( Enter ). Zmienne Zmienna ma nazwę, wartość i typ. Typ zmiennej wynika z jej wartości. Są zmienne typu tekstowego (wartościami są ciągi liter/znaków), kilka rodzajów zmiennych liczbowych, zmienne logiczne (wartości w tym typie to prawda i fałsz). Nazwą zmiennej moŝe być prawie dowolny ciąg znaków lub jeden znak. W przypadku PHP nazwa musi być poprzedzona $ (np. $nazwa_zmiennej ). Nazwami zmiennych nie mogą być słowa będące składnią danego języka programowania (jeśli do nazywania zmiennych będziesz uŝywał polskich słów bez polskich znaków nie musisz się tym w ogóle przejmować). Zmiennej przypisuje się wartości (czytaj dalej o operatorze przypisania). Mogą to być liczby: moja_zmienna=5; /* zmienna o nazwie moja_zmienna ma teraz wartość równą pięć */ (w przypadku PHP to samo wyraŝenie będzie miało postać: $nazwa_zmiennej=5;); Wartościami mogą być teksty (pojedyncze litery, wyrazy lub zdania): nazwa_zmiennej= wyraz ; (w PHP pamiętaj o $ przed nazwą zmiennej). Aby odróŝnić kiedy wartość jest liczbą lub zmienną, a kiedy tekstem (ciągiem tekstowym) te ostatnie bierze się w cudzysłowy lub apostrofy. x= 555 ; /* w tym przypadku 555 jest tekstem! Pamiętaj o $ w PHP! */ y= 555 ; /* w tym przypadku 555 teŝ jest tekstem! Pamiętaj o $ w PHP! */ z=555; /* w tym przypadku 555 jest liczbą! Pamiętaj o $ w PHP! */ $x=$zm; /* w tym przypadku $zm jest zmienną! */ $x= $zm ; /* w tym przypadku $zm jest tekstem! */ A co, jak chcę zmiennej przypisać tekst z cudzysłowem lub apostrofem?!! Ano to: $y= 555 ; /* w tym przypadku wartością jest tekst z cudzysłowem 555! */ y= 555 ; /* w tym przypadku wartością jest 555! Pamiętaj o $ w PHP! */ Albo to: y= \ ; /* w tym przypadku wartością jest! Pamiętaj o $ w PHP! */ y= \ ; /* w tym przypadku wartością jest! Pamiętaj o $ w PHP! */ WyraŜenia, operator przypisania i operatory arytmetyczne KaŜda instrukcja jest zakończona średnikiem (po kaŝdym poleceniu trzeba postawić ;,w przeciwnym razie skrypt nie zostanie prawidłowo wykonany)! W programowaniu znak = nie jest znakiem równości, tylko operatorem przypisania, czyli sprawia, Ŝe zmienna stojąca po jego lewej stronie przyjmuje wartość z prawej strony: a=4; /* teraz zmienna a ma wartość 4, choć wcześniej mogła być równa np. 10 */ Matematycznemu równa się odpowiada == (czytaj równy ). Dzięki operatorowi przypisania moŝna dokonywać na zmiennych rozmaitych operacji:

2 a=a+5; /* dodawanie (pamiętaj o $ w PHP, czyli $a=$a+5 ) */ a=b-a; /* odejmowanie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=a*5; /* mnoŝenie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=b/5; /* dzielenie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=a%5; /* reszta z dzielenia a przez 5 (pamiętaj o $ w PHP) */ //kolejność działań jak w matematyce, moŝna uŝywać nawiasów W JavaScript dodawać moŝna takŝe teksty, czyli moŝna zrobić: a= Ala ma ; b= kota ; c=a+b; //c wynosi teraz Ala ma kota. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! lub: a= Ala + ma ; c=a+ kota + w nosie ; //c wynosi teraz Ala ma kota w nosie. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! W PHP teksty łączy się kropką: $a= Ala. ma ; $c=$a. kota ; //c wynosi teraz Ala ma kota. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! Instrukcje warunkowe [if( ){ elseif( ){ else{ ] Instrukcje warunkowe działają wedle schematu: if(warunek_1){instrukcje_1;elseif(warunek_2){instrukcje_2;else{instrukcje_3; Znaczy to mniej więcej tyle: Jeśli warunek_1 jest spełniony wykonaj instrukcje_1; jeśli warunek_1 nie jest spełniony, a warunek_2 jest spełniony wykonaj instrukcje_2; jeśli warunki_1 i _2 nie są spełnione wykonaj instrukcje_3; Fragment elseif( ){ i else{ są opcjonalne, czyli moŝna napisać: if(warunek_1){instrukcje_1; Przykład instrukcji warunkowej: if(a==1){x= a wynosi 1 ;elseif(a==2){x= a wynosi 2 ;else{x= a większe od 2 ; Operatory porównania Operatory porównania są niezbędne do korzystania z instrukcji warunkowych (jeśli coś to zrób coś). Zwracają one wartość logiczną true lub false. Przykład Nazwa Wynik $a == $b Równy $a === $b Identyczny $a!= $b Nie równe $a!== $b Nie identyczny $a < $b Mniejsze $a > $b Większe $a <= $b $a >= $b Przykład: Mniejsze lub równe Większe lub równe if(a < b){x= a jest mniejsze niŝ b ; Operatory logiczne Prawda jeśli $a jest równe $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest równe $b i są tego samego typu (tylko PHP). Prawda jeśli $a nie jest równe $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a nie jest równe $b lub nie są tego samego typu (tylko PHP). Prawda jeśli $a jest mniejsze niŝ $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest większe niŝ $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest mniejsze lub równe $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest większe lub równe $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Operatory logiczne słuŝą do budowania bardziej skomplikowanych instrukcji warunkowych - do łączenia kilku warunków w jednej instrukcji.

3 Przykład Nazwa Znaczenie && AND i (to i tamto) OR Lub (to lub tamto)! a NOT Prawda, jeśli a nie jest prawdą (pamiętaj o $ w PHP) Przykład: if(a==1 && b==1){x= a i b jest równe 1 ; Przykład ten moŝna takŝe zapisać uŝywając true i false : if((a==1 && b==1)==true){x= a i b jest równe 1 ; Pętla for Czasem zachodzi potrzeba wykonania jakiejś czynności określoną ilość razy. Z pomocą przychodzi pętla for. Ogólny zapis wygląda tak: for( inicjalizacja zmiennych ; sprawdzenie warunku ; modyfikacja zmiennyc h) { blok instrukcji ; Pętla będzie wykonywana dopóki warunek jest prawdziwy. Przykład pętli, która wykona blok instrukcji 10 razy: for( $x = 1; $x <= 10; $x=$x+1 ){ blok instrukcji; //pamietaj, Ŝe w JavaScript nie musisz uŝywać $ Pętla while Pętla while jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy niezbędne jest wykonywanie jakiejś operacji dopóki spełniany jest warunek. Pętla while ma następującą składnię: while( warunek ){ instrukcje; Przykład pętli, która wykona blok instrukcji 10 razy: x=1; while( x<=10 ){ instrukcje; x=x+1; Pętla do...while Odmianą pętli while jest pętla do...while. Od pętli while róŝni się ona tym, Ŝe polecenia zawarte w pętli będą przynajmniej raz wykonane, poniewaŝ warunek umieszczony jest na końcu za instrukcjami i sprawdzany jest dopiero po ich wykonaniu: do{ instrukcje; while( warunek ); Nie omówiono instrukcji swich poniewaŝ jej działanie pokrywa się z if. Przerywanie wykonywania pętli Pierwszym sposobem jest uŝycie instrukcji continue : for($x = 1; $x<=100; $x=$x+1) { if($x % 2!= 0){ continue; $y=$x; /* $y są tylko parzyste */ Gdy zmienna $x jest nieparzysta (patrz warunek if ) uruchamiana jest instrukcja continue, co powoduje zignorowanie dalszych instrukcji i przejście do następnego cyklu pętli (w JS moŝna nie pisać $ ). Inną instrukcją zatrzymującą działanie pętli jest break. Polecenie to dodatkowo powoduje całkowite wyjście z pętli (nie są wykonywane następne cykle): for($x = 1; $x<=100; $x=$x+1) { if($x > 10){ break; $y=$x; /* maksymalna wartość $y to 10 */

4 Instrukcje continue i break działają takŝe w przypadku innych pętli. Funkcje Funkcja jest to kawałek kodu, którego działanie moŝna wywołać w dowolnym innym miejscu skryptu. Są dwa rodzaje funkcji: 1. Funkcje będące składnią danego języka programowania (np. funkcje dokument.write w JS i echo w PHP - czytaj dalsze rozdziały). 2. Funkcje definiowane przez programistę. Funkcje definiowane przez programistę najczęściej stosuje się aby wielokrotnie nie przepisywać tego samego kodu. Wykonanie funkcji wywołuje się w następujący sposób: nazwa_funkcji(); Aby funkcję moŝna było wywołać trzeba ją zadeklarować. Robi się to tak: function nazwa_funkcji() {instrukcje; /* te instrukcje nie zostaną wykonane zanim funkcja nie będzie wywołana */ Przykład zastosowania funkcji (kolejność zapisania w skrypcie deklaracji i wywołania funkcji jest dowolna, czyli nie ma problemu, gdy wywołanie funkcji występuje przed jej zadeklarowaniem i na odwrót): zadanie(); /* wywołanie funkcji o nazwie zadanie */ function zadanie() /* deklaracja funkcji o nazwie zadanie */ {instrukcje; /* ciąg dalszy deklaracjii funkcji; instrukcje są wykonywane po wywołaniu funkcji */ Wykonanie funkcji moŝna przerwać za pomocą polecenia return; : moja_funkcja(); /* wywołanie funkcji*/ //poniŝej jest deklaracja funkcji function moja_funkcja() { if($zmienna= =0){return; /* polecenie return; powoduje wyjście z funkcji*/ instrukcje; /* w razie uruchomienia polecenia return; te instrukcje nie zostaną wykonane */ W PHP zmienne w uŝyte w funkcjach nie działają poza nimi: function funkcja() {$x=7; funkcja(); /* wywołanie funkcji */ if($x= =7){instrukcje; /* instrukcje nie zostaną wykonane, bo zmienna $x działa tylko lokalnie w funkcji */ oraz $x=10; function funkcja() { $x=$x+1; /* powyŝsze działanie nie zostanie prawidłowo wykonane, gdyŝ lokalna zmienna $x będąca wewnątrz funkcji nie przejmuje wartości od zmiennej $x globalnej */ funkcja();/* wywołanie funkcji */ W JavaScript zmienne występujące w funkcjach działają poza nimi, ale zaleca się przekazywanie wartości do funkcji z uŝyciem argumentów funkcji tak jak w PHP (patrz niŝej). Funkcję moŝna wykonać na konkretnych wartościach podając je jako argumenty funkcji: $wartosc=2; /* przykładowa wartość */ funkcja($wartosc); /* w wywołaniu funkcji przekazujemy $wartość */ function funkcja($argument) { $kwadrat=$argument*$argument; /* za $argument jest podstawiana $wartosc */ Do funkcji moŝna przekazać dowolną liczbę wartości: funkcja($wartosc_1, $wartosc_2, $wartosc_3); function funkcja($argument_1,$argument_2,$argument_3,) { $suma=$argument_1+$argument_2+ argument_3; Za pomocą wspomnianego wyŝej polecenia return moŝna oprócz przerywania wykonania funkcji powodować, Ŝe funkcja zwraca określoną wartość: $wartosc_1=2; $wartosc_2=3; function funkcja($argument_1,$argument_2) {

5 $suma=$argument_1+$argument_2; return($suma); $wynik_funkcji=funkcja($wartosc_1, $wartosc_2); /* za $wynik_funkcji podstawiana jest $suma */ To samo polecenie return moŝna jednocześnie wykorzystać do przerywania wykonania funkcji i do zwracania wartości: //poniŝej wywołanie funkcji z uŝyciem if() if(moja_funkcja()= =true){instrukcje jak true ; else{instrukcje jak false ; function moja_funkcja() { if($zmienna= =0){return(false); /* polecenie return(false); powoduje wyjście z funkcji i zwrócenie wartości false */ instrukcje; /* w razie uruchomienia polecenia return(false); te instrukcje nie zostaną wykonane */ return(true); /* jeśli ta funkcja nie zostanie wcześniej przerwana zwraca wartośc true */ Tablice Omówione wcześniej zmienne przechowują pojedyncze wartości (są to tzw. zmienne skalarne). Tablice to zmienne przechowujące zbiory wartości. Przykładem tablicy moŝe być szkolna lista obecności, która jest zbiorem wartości jakimi są nazwiska uczniów. Nazwiska w takiej tablicy moŝna wpisać na dwa sposoby: 1. Wpisanie wielu wartości w jednym poleceniu: $lista=array( Abramczyk, Alechnowicz, Biegas, Brański, Gasparski, Kraus, Pustoła, Wiśniewski ); 2. Wpisanie/dopisanie/zamiana poszczególnych wartości tablicy w kolejnych liniach kodu: $lista=array(); /* określenie, Ŝe zmienna $lista ma być tablicą */ $lista[0]= Abramczyk ; $lista[1]= Alechnowicz ; $lista[2]= Biegas ; $lista[3]= Brański ; $lista[4]= Gasparski ; $lista[5]= Kraus ; $lista[6]= Pustoła ; $lista[7]= Wiśniewski ; Dostęp do wartości tablicy jest następujący: //PoniŜej odczytano wartość komórki $lista o numerze określanym przez zmienną $numer $wartosc=$lista[$numer]; /* zmienna $numer określa odczytywaną komórkę tablicy */ // Komórki tablicy są numerowane począwszy od zera. Omawiane wyŝej tablice są to tablice numeryczne, czyli dostęp do poszczególnych wartości jest moŝliwy po podaniu w nawiasie kwadratowym numeru właściwej komórki tablicy. Obok tablic numerycznych są tablice asocjacyjne, czyli takie, w których komórki są nazwane i dostęp do poszczególnych wartości moŝliwy jest po podaniu właściwych nazw komórek. Tablice asocjacyjne tworzy się w następujący sposób: $lista=array(); /* określenie, Ŝe zmienna $lista ma być tablicą */ // PoniŜej tworzone są komórki tablicy. $lista['bzyku']= 'Abramczyk'; /* Nazwa nowej komórki to Bzyku ; wartość to Abramczyk */ $lista['gaspar']= 'Gasparski'; $lista['hełmofon']= 'Kraus'; $lista['marecki']= 'Wiśniewski'; // PoniŜej odczytano wartość komórki tablicy $lista o nazwie Gaspar. $wartość=$lista['gaspar'];

6 "Podstawy programowania" są częścią ksiąŝki Marka Huberta Wiśniewskiego "Kurs tworzenia stron WWW". Całość publikacji moŝna znaleźć na stronie (patrz reklamy). Pełna wersja zawiera: ZANIM ZACZNIESZ...BŁĄD! NIE GRAFIKA...BŁĄD! NIE BARDZO WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE Typy plików graficznych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Optymalizacja...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysokość i szerokość obrazków na stronie...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Graficzne elementy powtarzalne (między innymi desenie i efekty wypełnienia)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. PROJEKTOWANIE STRONY BŁĄD! NIE JĘZYK HTML I STYLE CSS.BŁĄD! NIE WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE WIZUALNE EDYTORY HTML (WYSIWYG)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. OBSŁUGA WYSIWYGA NA PRZYKŁADZIE NVU...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Ustawianie ogólnych właściwości strony...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Link (= hiperłącze = odnośnik)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wstawianie grafiki...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Formularz...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. KURS HTML... BŁĄD! NIE PODSTAWY... BŁĄD! NIE O ZAPISIE ZNACZNIKÓW HTML... BŁĄD! NIE PROLOG (<!DOCTYPE HTML PUBLIC ) BŁĄD! NIE NAGŁÓWEK (<HEAD> </HEAD>)... BŁĄD! NIE CIAŁO DOKUMENTU... BŁĄD! NIE O kolorach...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. <body> </body>...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Edycja i formatowanie tekstu...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pozioma linia... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabele... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ŚcieŜki dostępu (URL)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Linki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obrazki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Filmy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Flash... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Ramki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Formularze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie danych za pomocą linków... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Parametr id... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komentarze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Parametr title... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WYKAZ ZNACZNIKÓW...BŁĄD! NIE WYKAZ ZNAKÓW SPECJALNYCH...BŁĄD! NIE XHTML...BŁĄD! NIE Główne wytyczne XHTML... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. KURS CSS...BŁĄD! NIE Umieszczanie stylów na stronie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ZaleŜności między selektorami... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Warstwy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykaz najczęściej uŝywanych parametrów CSS... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. EDYTORY KODU...BŁĄD! NIE JAK UKŁADAĆ ELEMENTY NA STRONIE (W TABELI, W RAMKACH LUB NA WARSTWACH)...BŁĄD! NIE O STANDARDACH W3C I TESTOWANIU STRON INTERNETOWYCH... BŁĄD! NIE PUBLIKACJA STRONY W INTERNECIE.BŁĄD! NIE Serwery Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie strony internetowej na serwer... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Alias lub domena, czyli fajniejszy adres strony... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. PODSTAWY PROGRAMOWANIA (WSPÓLNE DLA JAVASCRIPT I PHP)... BŁĄD! NIE Uwagi wstępne... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komentarze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zmienne... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WyraŜenia, operator przypisania i operatory arytmetyczne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Instrukcje warunkowe [if( ){ elseif( ){ else{ ]. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Operatory porównania... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7 Operatory logiczne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla for...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla while...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla do...while...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Przerywanie wykonywania pętli...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Funkcje...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tablice...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. JAVASCRIPT...BŁĄD! NIE WSTAWIANIE SKRYPTÓW JAVASCRIPT NA STRONĘ...BŁĄD! NIE GOTOWCE... BŁĄD! NIE KURS JAVASCRIPT... BŁĄD! NIE Wstęp...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tekst...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komunikacja między obiektami...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zdarzenia...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Właściwości i metody obiektów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt document...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Data i czas...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt link...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt obrazek...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt historia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt navigator (przeglądarka)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt formularz i elementy formularza...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Elementy dialogowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt window...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Manipulowanie warstwami...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tekst... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Data i czas... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obsługa formularzy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odczyt i zapis danych z/w pliku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Prawa dostępu do pliku (waŝne)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Cookie (ciasteczka)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie i (funkcja mail(); )... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odbieranie plików od uŝytkownika... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zmienne informacyjne generowane przez serwer... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Sesje... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Sprawdzanie poprawności wykonania (waŝne)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Bardzo waŝna uwaga... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. GOTOWCE...BŁĄD! NIE CZEGO POWINIENEŚ SIĘ JESZCZE NAUCZYĆ... BŁĄD! NIE DODATEK 1: PROMOCJA STRONY WWW W INTERNECIE.BŁĄD! NIE BOKSY REKLAMOWE...BŁĄD! NIE POZYCJONOWANIE...BŁĄD! NIE ZAŁOśENIA...BŁĄD! NIE FRAZY KLUCZOWE...BŁĄD! NIE PHP...BŁĄD! NIE WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE INSTALOWANIE APACHE I PHP W SYSTEMIE WINDOWS...BŁĄD! NIE INSTALACJA APACHE... BŁĄD! NIE INSTALACJA PHP... BŁĄD! NIE WSTAWIANIE I URUCHAMIANIE SKRYPTÓW PHP...BŁĄD! NIE KURS PHP... BŁĄD! NIE

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2)

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Wstęp do informatyki stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Lista procesów top Pokaż listę procesów polecenie interaktywne Procesy Uruchamianie w tle. shell nie czeka na zakończenie procesu, można wydawać

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI NAZWA KURSU: Python w Minecrafcie oraz strony internetowe. GRUPA DOCELOWA: Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (10-13 lat). OPIS KURSU: Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft );

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 XML ważne zastosowanie Jak często pracujemy z plikami XML? Wróćmy jeszcze do wykładu poprzedniego. A dokładnie do pliku zawierającego ten wykład. xml_2017_wyklad_4.pptx

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński PHP PHP: Hypertext Preprocessor mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Czym jest PHP PHP to obiektowy język programowania wykonywany po stronie serwera. Skrypty zagnieżdżane są zwykle w dokumencie HTML lub XHTML

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 -->s="hello World!" s = Hello World! -->disp(s) Hello World!

Przykład 1 -->s=hello World! s = Hello World! -->disp(s) Hello World! Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa oraz jego darmowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli.

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli. Część XIII C++ Czym jest pętla? Pętla jest blokiem instrukcji, które wykonywane są w kółko (czyli po wykonaniu ostatniej instrukcji z bloku komputer wykonuje ponownie pierwszą instrukcję, później drugą

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki w systemie Linux

Skrypty powłoki w systemie Linux Skrypty powłoki w systemie Linux Wykonywanie codziennych czynności w systemie operacyjnym jest męczące, gdy za każdym razem trzeba wpisywać te same zestawy komend. Znacznie wygodniej byłoby zapisać je

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include #include using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111 1 JAVA?? to proste!! 2 Niniejszy tutorial przedstawia krótkie wprowadzenie do programowania w języku JAVA. Jakie narzędzia na początku potrzebujemy do rozpoczęcia programowania w tym języku? JDK (java

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Programowania w Javie

Programowania w Javie Programowania w Javie Działanie kaŝdego programu polega na przetwarzaniu danych. Zaczniemy więc od zapoznania się z typami danych Javy. Aby przetwarzać dane, trzeba umieć na nich operować. Do tego słuŝą

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

2. Łańcuchy tekstowe w PHP

2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2.1 Apostrofy i cudzysłowy Łańcuch tekstowy w języku PHP to ciąg znaków ograniczony apostrofami (') lub cudzysłowami ("). Te znaki ograniczające nie powinny być traktowane wymiennie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Interpreter - EasyCompile

Interpreter - EasyCompile Akademia Podlaska w Siedlcach Siedlce, dn. 20.V.2006r. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki Interpreter - EasyCompile Projekt z SISW Wykonali: Paweł Sawczuk Edwin Tomczuk Krzysztof Pietraszek I Inf.

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo