Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)"

Transkrypt

1 Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby wykonania ich na komputerze są bezcelowe, gdyŝ po pierwsze nie zawierają elementów osadzających charakterystycznych dla konkretnego języka programowania (patrz wstawianie na stronę Javascript i PHP), po drugie w skryptach brak jest poleceń wyświetlających dane na ekranie (patrz punkty tekst w częściach o JavaScript i PHP). Komentarze Komentarz to wstawiany w skrypcie kawałek tekstu, który nie jest interpretowany. Komentarze są przydatne zwłaszcza przy pisaniu dłuŝszych skryptów, w których nie widać, co który fragment kodu robi. Komentarze w skryptach są oznaczane: /* treść komentarza */ lub //linia komentarza W drugim przypadku komentarz zakończony jest znakiem końca wiersza ( Enter ). Zmienne Zmienna ma nazwę, wartość i typ. Typ zmiennej wynika z jej wartości. Są zmienne typu tekstowego (wartościami są ciągi liter/znaków), kilka rodzajów zmiennych liczbowych, zmienne logiczne (wartości w tym typie to prawda i fałsz). Nazwą zmiennej moŝe być prawie dowolny ciąg znaków lub jeden znak. W przypadku PHP nazwa musi być poprzedzona $ (np. $nazwa_zmiennej ). Nazwami zmiennych nie mogą być słowa będące składnią danego języka programowania (jeśli do nazywania zmiennych będziesz uŝywał polskich słów bez polskich znaków nie musisz się tym w ogóle przejmować). Zmiennej przypisuje się wartości (czytaj dalej o operatorze przypisania). Mogą to być liczby: moja_zmienna=5; /* zmienna o nazwie moja_zmienna ma teraz wartość równą pięć */ (w przypadku PHP to samo wyraŝenie będzie miało postać: $nazwa_zmiennej=5;); Wartościami mogą być teksty (pojedyncze litery, wyrazy lub zdania): nazwa_zmiennej= wyraz ; (w PHP pamiętaj o $ przed nazwą zmiennej). Aby odróŝnić kiedy wartość jest liczbą lub zmienną, a kiedy tekstem (ciągiem tekstowym) te ostatnie bierze się w cudzysłowy lub apostrofy. x= 555 ; /* w tym przypadku 555 jest tekstem! Pamiętaj o $ w PHP! */ y= 555 ; /* w tym przypadku 555 teŝ jest tekstem! Pamiętaj o $ w PHP! */ z=555; /* w tym przypadku 555 jest liczbą! Pamiętaj o $ w PHP! */ $x=$zm; /* w tym przypadku $zm jest zmienną! */ $x= $zm ; /* w tym przypadku $zm jest tekstem! */ A co, jak chcę zmiennej przypisać tekst z cudzysłowem lub apostrofem?!! Ano to: $y= 555 ; /* w tym przypadku wartością jest tekst z cudzysłowem 555! */ y= 555 ; /* w tym przypadku wartością jest 555! Pamiętaj o $ w PHP! */ Albo to: y= \ ; /* w tym przypadku wartością jest! Pamiętaj o $ w PHP! */ y= \ ; /* w tym przypadku wartością jest! Pamiętaj o $ w PHP! */ WyraŜenia, operator przypisania i operatory arytmetyczne KaŜda instrukcja jest zakończona średnikiem (po kaŝdym poleceniu trzeba postawić ;,w przeciwnym razie skrypt nie zostanie prawidłowo wykonany)! W programowaniu znak = nie jest znakiem równości, tylko operatorem przypisania, czyli sprawia, Ŝe zmienna stojąca po jego lewej stronie przyjmuje wartość z prawej strony: a=4; /* teraz zmienna a ma wartość 4, choć wcześniej mogła być równa np. 10 */ Matematycznemu równa się odpowiada == (czytaj równy ). Dzięki operatorowi przypisania moŝna dokonywać na zmiennych rozmaitych operacji:

2 a=a+5; /* dodawanie (pamiętaj o $ w PHP, czyli $a=$a+5 ) */ a=b-a; /* odejmowanie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=a*5; /* mnoŝenie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=b/5; /* dzielenie (pamiętaj o $ w PHP) */ a=a%5; /* reszta z dzielenia a przez 5 (pamiętaj o $ w PHP) */ //kolejność działań jak w matematyce, moŝna uŝywać nawiasów W JavaScript dodawać moŝna takŝe teksty, czyli moŝna zrobić: a= Ala ma ; b= kota ; c=a+b; //c wynosi teraz Ala ma kota. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! lub: a= Ala + ma ; c=a+ kota + w nosie ; //c wynosi teraz Ala ma kota w nosie. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! W PHP teksty łączy się kropką: $a= Ala. ma ; $c=$a. kota ; //c wynosi teraz Ala ma kota. // ZauwaŜ, Ŝe nazw zmiennych nie ujmuje się w apostrofy ani cudzysłowy!!! Instrukcje warunkowe [if( ){ elseif( ){ else{ ] Instrukcje warunkowe działają wedle schematu: if(warunek_1){instrukcje_1;elseif(warunek_2){instrukcje_2;else{instrukcje_3; Znaczy to mniej więcej tyle: Jeśli warunek_1 jest spełniony wykonaj instrukcje_1; jeśli warunek_1 nie jest spełniony, a warunek_2 jest spełniony wykonaj instrukcje_2; jeśli warunki_1 i _2 nie są spełnione wykonaj instrukcje_3; Fragment elseif( ){ i else{ są opcjonalne, czyli moŝna napisać: if(warunek_1){instrukcje_1; Przykład instrukcji warunkowej: if(a==1){x= a wynosi 1 ;elseif(a==2){x= a wynosi 2 ;else{x= a większe od 2 ; Operatory porównania Operatory porównania są niezbędne do korzystania z instrukcji warunkowych (jeśli coś to zrób coś). Zwracają one wartość logiczną true lub false. Przykład Nazwa Wynik $a == $b Równy $a === $b Identyczny $a!= $b Nie równe $a!== $b Nie identyczny $a < $b Mniejsze $a > $b Większe $a <= $b $a >= $b Przykład: Mniejsze lub równe Większe lub równe if(a < b){x= a jest mniejsze niŝ b ; Operatory logiczne Prawda jeśli $a jest równe $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest równe $b i są tego samego typu (tylko PHP). Prawda jeśli $a nie jest równe $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a nie jest równe $b lub nie są tego samego typu (tylko PHP). Prawda jeśli $a jest mniejsze niŝ $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest większe niŝ $b (pamiętaj, Ŝe w Javascript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest mniejsze lub równe $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Prawda jeśli $a jest większe lub równe $b (pamiętaj, Ŝe w JavaScript nie trzeba uŝywać $ ). Operatory logiczne słuŝą do budowania bardziej skomplikowanych instrukcji warunkowych - do łączenia kilku warunków w jednej instrukcji.

3 Przykład Nazwa Znaczenie && AND i (to i tamto) OR Lub (to lub tamto)! a NOT Prawda, jeśli a nie jest prawdą (pamiętaj o $ w PHP) Przykład: if(a==1 && b==1){x= a i b jest równe 1 ; Przykład ten moŝna takŝe zapisać uŝywając true i false : if((a==1 && b==1)==true){x= a i b jest równe 1 ; Pętla for Czasem zachodzi potrzeba wykonania jakiejś czynności określoną ilość razy. Z pomocą przychodzi pętla for. Ogólny zapis wygląda tak: for( inicjalizacja zmiennych ; sprawdzenie warunku ; modyfikacja zmiennyc h) { blok instrukcji ; Pętla będzie wykonywana dopóki warunek jest prawdziwy. Przykład pętli, która wykona blok instrukcji 10 razy: for( $x = 1; $x <= 10; $x=$x+1 ){ blok instrukcji; //pamietaj, Ŝe w JavaScript nie musisz uŝywać $ Pętla while Pętla while jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy niezbędne jest wykonywanie jakiejś operacji dopóki spełniany jest warunek. Pętla while ma następującą składnię: while( warunek ){ instrukcje; Przykład pętli, która wykona blok instrukcji 10 razy: x=1; while( x<=10 ){ instrukcje; x=x+1; Pętla do...while Odmianą pętli while jest pętla do...while. Od pętli while róŝni się ona tym, Ŝe polecenia zawarte w pętli będą przynajmniej raz wykonane, poniewaŝ warunek umieszczony jest na końcu za instrukcjami i sprawdzany jest dopiero po ich wykonaniu: do{ instrukcje; while( warunek ); Nie omówiono instrukcji swich poniewaŝ jej działanie pokrywa się z if. Przerywanie wykonywania pętli Pierwszym sposobem jest uŝycie instrukcji continue : for($x = 1; $x<=100; $x=$x+1) { if($x % 2!= 0){ continue; $y=$x; /* $y są tylko parzyste */ Gdy zmienna $x jest nieparzysta (patrz warunek if ) uruchamiana jest instrukcja continue, co powoduje zignorowanie dalszych instrukcji i przejście do następnego cyklu pętli (w JS moŝna nie pisać $ ). Inną instrukcją zatrzymującą działanie pętli jest break. Polecenie to dodatkowo powoduje całkowite wyjście z pętli (nie są wykonywane następne cykle): for($x = 1; $x<=100; $x=$x+1) { if($x > 10){ break; $y=$x; /* maksymalna wartość $y to 10 */

4 Instrukcje continue i break działają takŝe w przypadku innych pętli. Funkcje Funkcja jest to kawałek kodu, którego działanie moŝna wywołać w dowolnym innym miejscu skryptu. Są dwa rodzaje funkcji: 1. Funkcje będące składnią danego języka programowania (np. funkcje dokument.write w JS i echo w PHP - czytaj dalsze rozdziały). 2. Funkcje definiowane przez programistę. Funkcje definiowane przez programistę najczęściej stosuje się aby wielokrotnie nie przepisywać tego samego kodu. Wykonanie funkcji wywołuje się w następujący sposób: nazwa_funkcji(); Aby funkcję moŝna było wywołać trzeba ją zadeklarować. Robi się to tak: function nazwa_funkcji() {instrukcje; /* te instrukcje nie zostaną wykonane zanim funkcja nie będzie wywołana */ Przykład zastosowania funkcji (kolejność zapisania w skrypcie deklaracji i wywołania funkcji jest dowolna, czyli nie ma problemu, gdy wywołanie funkcji występuje przed jej zadeklarowaniem i na odwrót): zadanie(); /* wywołanie funkcji o nazwie zadanie */ function zadanie() /* deklaracja funkcji o nazwie zadanie */ {instrukcje; /* ciąg dalszy deklaracjii funkcji; instrukcje są wykonywane po wywołaniu funkcji */ Wykonanie funkcji moŝna przerwać za pomocą polecenia return; : moja_funkcja(); /* wywołanie funkcji*/ //poniŝej jest deklaracja funkcji function moja_funkcja() { if($zmienna= =0){return; /* polecenie return; powoduje wyjście z funkcji*/ instrukcje; /* w razie uruchomienia polecenia return; te instrukcje nie zostaną wykonane */ W PHP zmienne w uŝyte w funkcjach nie działają poza nimi: function funkcja() {$x=7; funkcja(); /* wywołanie funkcji */ if($x= =7){instrukcje; /* instrukcje nie zostaną wykonane, bo zmienna $x działa tylko lokalnie w funkcji */ oraz $x=10; function funkcja() { $x=$x+1; /* powyŝsze działanie nie zostanie prawidłowo wykonane, gdyŝ lokalna zmienna $x będąca wewnątrz funkcji nie przejmuje wartości od zmiennej $x globalnej */ funkcja();/* wywołanie funkcji */ W JavaScript zmienne występujące w funkcjach działają poza nimi, ale zaleca się przekazywanie wartości do funkcji z uŝyciem argumentów funkcji tak jak w PHP (patrz niŝej). Funkcję moŝna wykonać na konkretnych wartościach podając je jako argumenty funkcji: $wartosc=2; /* przykładowa wartość */ funkcja($wartosc); /* w wywołaniu funkcji przekazujemy $wartość */ function funkcja($argument) { $kwadrat=$argument*$argument; /* za $argument jest podstawiana $wartosc */ Do funkcji moŝna przekazać dowolną liczbę wartości: funkcja($wartosc_1, $wartosc_2, $wartosc_3); function funkcja($argument_1,$argument_2,$argument_3,) { $suma=$argument_1+$argument_2+ argument_3; Za pomocą wspomnianego wyŝej polecenia return moŝna oprócz przerywania wykonania funkcji powodować, Ŝe funkcja zwraca określoną wartość: $wartosc_1=2; $wartosc_2=3; function funkcja($argument_1,$argument_2) {

5 $suma=$argument_1+$argument_2; return($suma); $wynik_funkcji=funkcja($wartosc_1, $wartosc_2); /* za $wynik_funkcji podstawiana jest $suma */ To samo polecenie return moŝna jednocześnie wykorzystać do przerywania wykonania funkcji i do zwracania wartości: //poniŝej wywołanie funkcji z uŝyciem if() if(moja_funkcja()= =true){instrukcje jak true ; else{instrukcje jak false ; function moja_funkcja() { if($zmienna= =0){return(false); /* polecenie return(false); powoduje wyjście z funkcji i zwrócenie wartości false */ instrukcje; /* w razie uruchomienia polecenia return(false); te instrukcje nie zostaną wykonane */ return(true); /* jeśli ta funkcja nie zostanie wcześniej przerwana zwraca wartośc true */ Tablice Omówione wcześniej zmienne przechowują pojedyncze wartości (są to tzw. zmienne skalarne). Tablice to zmienne przechowujące zbiory wartości. Przykładem tablicy moŝe być szkolna lista obecności, która jest zbiorem wartości jakimi są nazwiska uczniów. Nazwiska w takiej tablicy moŝna wpisać na dwa sposoby: 1. Wpisanie wielu wartości w jednym poleceniu: $lista=array( Abramczyk, Alechnowicz, Biegas, Brański, Gasparski, Kraus, Pustoła, Wiśniewski ); 2. Wpisanie/dopisanie/zamiana poszczególnych wartości tablicy w kolejnych liniach kodu: $lista=array(); /* określenie, Ŝe zmienna $lista ma być tablicą */ $lista[0]= Abramczyk ; $lista[1]= Alechnowicz ; $lista[2]= Biegas ; $lista[3]= Brański ; $lista[4]= Gasparski ; $lista[5]= Kraus ; $lista[6]= Pustoła ; $lista[7]= Wiśniewski ; Dostęp do wartości tablicy jest następujący: //PoniŜej odczytano wartość komórki $lista o numerze określanym przez zmienną $numer $wartosc=$lista[$numer]; /* zmienna $numer określa odczytywaną komórkę tablicy */ // Komórki tablicy są numerowane począwszy od zera. Omawiane wyŝej tablice są to tablice numeryczne, czyli dostęp do poszczególnych wartości jest moŝliwy po podaniu w nawiasie kwadratowym numeru właściwej komórki tablicy. Obok tablic numerycznych są tablice asocjacyjne, czyli takie, w których komórki są nazwane i dostęp do poszczególnych wartości moŝliwy jest po podaniu właściwych nazw komórek. Tablice asocjacyjne tworzy się w następujący sposób: $lista=array(); /* określenie, Ŝe zmienna $lista ma być tablicą */ // PoniŜej tworzone są komórki tablicy. $lista['bzyku']= 'Abramczyk'; /* Nazwa nowej komórki to Bzyku ; wartość to Abramczyk */ $lista['gaspar']= 'Gasparski'; $lista['hełmofon']= 'Kraus'; $lista['marecki']= 'Wiśniewski'; // PoniŜej odczytano wartość komórki tablicy $lista o nazwie Gaspar. $wartość=$lista['gaspar'];

6 "Podstawy programowania" są częścią ksiąŝki Marka Huberta Wiśniewskiego "Kurs tworzenia stron WWW". Całość publikacji moŝna znaleźć na stronie (patrz reklamy). Pełna wersja zawiera: ZANIM ZACZNIESZ...BŁĄD! NIE GRAFIKA...BŁĄD! NIE BARDZO WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE Typy plików graficznych...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Optymalizacja...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysokość i szerokość obrazków na stronie...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Graficzne elementy powtarzalne (między innymi desenie i efekty wypełnienia)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. PROJEKTOWANIE STRONY BŁĄD! NIE JĘZYK HTML I STYLE CSS.BŁĄD! NIE WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE WIZUALNE EDYTORY HTML (WYSIWYG)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. OBSŁUGA WYSIWYGA NA PRZYKŁADZIE NVU...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Ustawianie ogólnych właściwości strony...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Link (= hiperłącze = odnośnik)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wstawianie grafiki...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Formularz...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. KURS HTML... BŁĄD! NIE PODSTAWY... BŁĄD! NIE O ZAPISIE ZNACZNIKÓW HTML... BŁĄD! NIE PROLOG (<!DOCTYPE HTML PUBLIC ) BŁĄD! NIE NAGŁÓWEK (<HEAD> </HEAD>)... BŁĄD! NIE CIAŁO DOKUMENTU... BŁĄD! NIE O kolorach...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. <body> </body>...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Edycja i formatowanie tekstu...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pozioma linia... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabele... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ŚcieŜki dostępu (URL)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Linki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obrazki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Filmy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Flash... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Ramki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Formularze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie danych za pomocą linków... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Parametr id... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komentarze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Parametr title... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WYKAZ ZNACZNIKÓW...BŁĄD! NIE WYKAZ ZNAKÓW SPECJALNYCH...BŁĄD! NIE XHTML...BŁĄD! NIE Główne wytyczne XHTML... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. KURS CSS...BŁĄD! NIE Umieszczanie stylów na stronie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ZaleŜności między selektorami... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Warstwy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykaz najczęściej uŝywanych parametrów CSS... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. EDYTORY KODU...BŁĄD! NIE JAK UKŁADAĆ ELEMENTY NA STRONIE (W TABELI, W RAMKACH LUB NA WARSTWACH)...BŁĄD! NIE O STANDARDACH W3C I TESTOWANIU STRON INTERNETOWYCH... BŁĄD! NIE PUBLIKACJA STRONY W INTERNECIE.BŁĄD! NIE Serwery Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie strony internetowej na serwer... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Alias lub domena, czyli fajniejszy adres strony... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. PODSTAWY PROGRAMOWANIA (WSPÓLNE DLA JAVASCRIPT I PHP)... BŁĄD! NIE Uwagi wstępne... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komentarze... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zmienne... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WyraŜenia, operator przypisania i operatory arytmetyczne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Instrukcje warunkowe [if( ){ elseif( ){ else{ ]. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Operatory porównania... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7 Operatory logiczne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla for...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla while...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pętla do...while...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Przerywanie wykonywania pętli...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Funkcje...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tablice...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. JAVASCRIPT...BŁĄD! NIE WSTAWIANIE SKRYPTÓW JAVASCRIPT NA STRONĘ...BŁĄD! NIE GOTOWCE... BŁĄD! NIE KURS JAVASCRIPT... BŁĄD! NIE Wstęp...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tekst...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komunikacja między obiektami...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zdarzenia...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Właściwości i metody obiektów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt document...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Data i czas...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt link...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt obrazek...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt historia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt navigator (przeglądarka)...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt formularz i elementy formularza...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Elementy dialogowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obiekt window...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Manipulowanie warstwami...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tekst... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Data i czas... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Obsługa formularzy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odczyt i zapis danych z/w pliku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Prawa dostępu do pliku (waŝne)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Cookie (ciasteczka)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wysyłanie i (funkcja mail(); )... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odbieranie plików od uŝytkownika... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zmienne informacyjne generowane przez serwer... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Sesje... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Sprawdzanie poprawności wykonania (waŝne)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Bardzo waŝna uwaga... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. GOTOWCE...BŁĄD! NIE CZEGO POWINIENEŚ SIĘ JESZCZE NAUCZYĆ... BŁĄD! NIE DODATEK 1: PROMOCJA STRONY WWW W INTERNECIE.BŁĄD! NIE BOKSY REKLAMOWE...BŁĄD! NIE POZYCJONOWANIE...BŁĄD! NIE ZAŁOśENIA...BŁĄD! NIE FRAZY KLUCZOWE...BŁĄD! NIE PHP...BŁĄD! NIE WAśNE UWAGI... BŁĄD! NIE INSTALOWANIE APACHE I PHP W SYSTEMIE WINDOWS...BŁĄD! NIE INSTALACJA APACHE... BŁĄD! NIE INSTALACJA PHP... BŁĄD! NIE WSTAWIANIE I URUCHAMIANIE SKRYPTÓW PHP...BŁĄD! NIE KURS PHP... BŁĄD! NIE

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki w systemie Linux

Skrypty powłoki w systemie Linux Skrypty powłoki w systemie Linux Wykonywanie codziennych czynności w systemie operacyjnym jest męczące, gdy za każdym razem trzeba wpisywać te same zestawy komend. Znacznie wygodniej byłoby zapisać je

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include #include using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Dlaczego PHP? - zalety

Dlaczego PHP? - zalety Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie danych. Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł:

Przekazywanie danych. Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł: Przekazywanie danych Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł: - ze środowiska systemu - z parametrów adresu (przekazywane metodą GET) - z formularza przekazywane metodą GET - z formularza przekazywane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 1. Podstawy tworzenia stron w PHP Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

JavaScript i jquery : nieoficjalny podręcznik / David Sawyer McFarland. Rozdział 1. Pierwszy program w języku JavaScript 35

JavaScript i jquery : nieoficjalny podręcznik / David Sawyer McFarland. Rozdział 1. Pierwszy program w języku JavaScript 35 JavaScript i jquery : nieoficjalny podręcznik / David Sawyer McFarland. Gliwice, cop. 2013 Spis treści Nieoficjalna czołówka 11 Wprowadzenie 15 Cześć I. Wprowadzenie do języka JavaScript 33 Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja SO powłoka BASH i skrypty powłoki Istotne jest zrozumienie działania narzędzia history powłoki BASH. Każde polecenie wprowadzone i

Instrukcja SO powłoka BASH i skrypty powłoki Istotne jest zrozumienie działania narzędzia history powłoki BASH. Każde polecenie wprowadzone i Instrukcja SO powłoka BASH i skrypty powłoki Istotne jest zrozumienie działania narzędzia history powłoki BASH. Każde polecenie wprowadzone i wykonane w powłoce jest nazywane zdarzeniem. Historia jest

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows II. Programowanie wsadowe DOS/Windows Instrukcję przygotowano na podstawie materiałów udostępnionych przez kolegów z Zakładu Sterowania Wydziału Elektrycznego (Obecnie oryginał instrukcji znajduje się

Bardziej szczegółowo