Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych"

Transkrypt

1 Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Zadanie do wykonania na następny tydzień: Przedstawić aplikację napisaną w JSP realizującą analogiczne zadania jak pierwsza aplikacja w php, czyli podstawowe operacje na tabeli w bazie danych MySQL, tj SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Niezbędne jest dodanie autowypełniania formularza przy instrukcji UPDATE. Środowisko uruchomieniowe Rozpakować archiwum zawierające kontener serwletów Tomcat Korzystając z konsoli ustalić zmienną środowiskową JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07, sprawdzić ustawienia poleceniem set. Wejść do katalogu bin w katalogu głównym Tomcata, uruchomić kontener serwletów poleceniem catalina start. Ustawień parametrów Tomcata dokonujemy w pliku Server.xml w katalogu conf (domyślnie serwer pracuje na porcie 8080), aplikacje umieszczamy w katalogu webapps. Przykład aplikacji JSP wyświetlającej aktualną datę <HTML> <HEAD> <TITLE>Hello World</TITLE> </HEAD> <BODY> <H1>Hello World</H1> Today is: <%= new java.util.date().tostring() %> </BODY> </HTML> 1. Umieścić kod w pliku hello.jsp w katalogu Root 2. Uruchomić wpisując w przeglądarce adres Połączenie z bazą danych MySQL z poziomu zarówno JAVy jak JSP Aplikacja wykorzystująca bazę danych powinna w pierwszej kolejności załadować sterownik bazy danych, połączyć się z bazą danych, wysłać zapytanie SQL, odebrać wyniki zapytania i je przetworzyć a następnie zamknąć połączenie z bazą danych. Po zrealizowaniu połączenia z bazą danych moŝemy wielokrotnie wysłać polecenie i przetworzyć wyniki. Aby załadować sterownik JDBC naleŝy utworzyć obiekt odpowiedniej klasy, w tym przypadku klasy JdbcOdbcDriver, sterownik standardowo naleŝący do JDK sterownik dla MySQL dostępny TUTAJ naleŝy go umieścić w katalogu: ścieŝka_do_katalogu_javy/jre/lib/ext: Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); NaleŜy zauwaŝyć Ŝe nie istnieje Ŝadna zmienna obiektowa identyfikująca sterownik. Za dostęp do sterowników odpowiada klasa DriverManager.

2 Aby nawiązać połączenie z bazą danych naleŝy zainicjować obiekt klasy Connection za pomocą statycznej metody DriverManager.getConnection(). connect = DriverManager.getConnection(url); Parametrem metody getconnection klasy Connection jest adres URL bazy danych. Parametr URL zawiera: jdbc:<subprotocol>:<subname> Pierwszym członem URL jest zawsze jdbc i jest to typ protokołu. Kolejeny element URL to nazwa sterownika lub mechanizm połączenia do bazy danych. Trzeci człon to lokalizacja bazy danych. Przykładowy URL moŝe wyglądać tak: String URL = "jdbc:odbc:webdevdb"; i określa wykorzystanie protokołu ODBC i lokalnej bazy danych o nazwie WebDevDB. JeŜeli chcemy skorzystać z bazy danych umieszczonej na zdalnym serwerze moŝemy zdefiniować URL: String url ="jdbc:mysql://zs4.pl:3306/student"; Taka definicja adresu bazy danych oznacza Ŝe będziemy korzystać z bazy danych student dostępnej na komputerze zs4.pl, korzystamy z silnika Mysql pracującego na porcie nr JeŜeli baza danych wymaga podania uŝytkownika i hasła moŝemy podać te parametry takŝe w metodzie getconnection: connect = DriverManager.getConnection(url, "student", "student"); Wykonanie zapytania SQL Dla wykonania zapytania SQL naleŝy utworzyć obiekt typu Statement będący kontenerem dla operacji SQL. Obiekt typu Statement umoŝliwia wysłanie prostych - statycznych poleceń SQL. Oprócz klasy Statement mamy do dyspozycji klasy PreparedStatement (polecenia z parametrami) i CallableStatement (odwołania do procedur zdefiniowanych w bazie). Spróbujmy wykorzystać obiekt typu Statement: connect = DriverManager.getConnection(URL); // łączymy się z bazą stmt = connect.createstatement(); // inicjacja połączenia Statement Polecenie SQL moŝemy wysłać korzystając z metod klasy Statement: executeupdate() (operacje modyfikujące zawartość bazy danych), executequery() (operacje zwracające pojedynczy zbiór danych - ResultSet), execute() (operacje zwracające wiele zbiorów danych ResultSet). Metoda executeupdate() wykorzystywana jest dla poleceń SQL modyfikujących zawartość bazy danych - CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE, np.: String createstring = "create table klienci"+ "(ID int," + " IMIE varchar(30)," + " NAZWISKO varchar(30)," +

3 " DATA_UR varchar(30),"; stmt.executeupdate(createstring); // wykonanie zapytania SQL Metoda executequery(), wykorzystywana dla polecenia SELECT, zwraca obiekt klasy ResultSet (zbiór wynikowy). ResultSet r; String selectstring = "select * from klienci"; // zapytanie SQL r = stmt.executequery(selectstring); // wysłanie zapytania, r - wynik zapytania d) odebranie i przetworzenie wyników Wynik zapytania SELECT zwraca zbiór rekordów, które moŝemy odczytać stosując metody next(), previous(),, first(), last(), getxxx() (getstring(), getfloat(), getint() itd., np.: String imie, nazwisko,id,ulica,numer; while(r.next()){ // kolejny rekord id = r.getstring(1); // odczyt 5 kolejnych wartosci z rekordu imie = r.getstring(2); nazwisko = r.getstring(3); data_ur = r.getstring(4); System.out.println(" "+id+" "+imie+" "+nazwisko+" "+data_ur+" "); Metody next(), previous(), first(), last() operują na zbiorze wynikowym zmieniając bieŝący rekord. MoŜemy odczytać dane z bazy jako wartości typu String bez względu na typ danej w bazie lub teŝ odczytać wartości numeryczne korzystając z odpowiedniej metody getxxx(), np.: float numer = r.getfloat(5); pod warunkiem Ŝe wartość kolumy w bazie danych jest typu numerycznego. e) zamknięcie połączenia z bazą danych Po zakończeniu wszystkich operacji na otwartej bazie danych naleŝy zamknąć połączenie z bazą danych. Zamykamy obiekt Statement i Connection, np.: stmt.close(); connect.close();

4 Połączenie z bazą danych z poziomu Javy. Aplikacja listuje tabele w bazie danych student. Połączenie z bazą danych z poziomu JSP page import="java.net.*" %> page import="java.util.*" %> page import="java.io.*" %> page import="java.sql.*" %> <% try{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); catch (Exception E) { out.println("unable to load driver."); E.printStackTrace();

5 try{ out.println("getting Connection..."); Connection C = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://IP_ADDRESS:3306/test"); out.println("<br>connected: " +!C.isClosed() + "<br>\n"); out.println("catalog: " + C.getCatalog() + "<br>\n"); Statement S = C.createStatement(); ResultSet rs = S.executeQuery("SELECT * FROM foo"); ResultSetMetaData rsstruc = rs.getmetadata(); out.println("table: " + rsstruc.gettablename(1) + "<br>"); out.println("<table bgcolor=c8c8c8 cellpadding=5 cellspacing=1>"); out.println("<tr bgcolor=000000>"); int colcount = rsstruc.getcolumncount(); String colname = ""; for(int i=1;i <= colcount; i++){ colname = rsstruc.getcolumnname(i) ; out.println("<td><b><font color=white>" + colname + "</font></b></td>\n"); out.println("</tr>"); while (rs.next()) { out.println("<tr bgcolor=ffffff>"); for(int i=1;i <= colcount; i++){ colname = rsstruc.getcolumnname(i) ; String fld = rs.getstring(colname); out.println("<td>" + fld + "</td>"); out.println("</tr>"); out.println("</table>"); rs.close(); C.close(); catch (Exception E) { out.println("sqlexception: " + E.getMessage()); %> Więcej na stronie:

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java 9.1 Obsługa baz danych w Javie - pakiet SQL 9.2 Utworzenie połączenia z bazą danych 9.3 Sterowniki 9.4 Wysłanie polecenia SQL 9.5 Rezultaty i ich przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY Praca z bazą danych Aby móc korzystać z niniejszego kursu musimy utworzyć bazę danych o nazwie KURSY, tabelę o nazwie UZYTKOWNIK, a w tabeli tej utworzyć następujące kolumny: user_id typu integer/autonumer

Bardziej szczegółowo

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid Java rozszerzenie PLAN WYKŁADU 1. Java2D AWT SWING Inicjalizacja Metody 2. JDBC Connector 3. Programowanie sieciowe Socket ServerSocket 4. Servlety Serwer internetowy Klasa HttpServlet 5. JSP 6. Java3D

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MySQL. mgr Piotr Kania

MySQL. mgr Piotr Kania MySQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (database administrator DBA).... 5 Instalacja MySQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Zatrzymywanie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program Towary Paczkowane wersja: 4.16 Spis treści Informacje ogólne...3 Instalacja programu...4 Jak zacząć?...5 Obsługa wag serii AG i AGN...7 Główne okno programu...9 Bazy danych...10

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo