GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 Z t w i e r d z m: Strst Kętrzyński GMINNY LAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wójt Gminy Kętrzyn Słwmir Jrsik Urząd Gminy Kętrzyn pździernik 2014 rk 1

2 Spis treści Nzw dkumentu Lp. Strn 1. Cel Gminneg lnu Zrządzni Kryzysweg Arkusz uzgdnień 6 3. Arkusz ktulizcji 9 4. Opini Gminneg Zespłu Zrządzni Kryzysweg ln Główny Chrkterystyk zgrżeń rz cen ryzyk ich wystąpieni, w tym infrstruktury krytycznej, rz mpy ryzyk i mpy zgrżeń Ktlg zgrżeń wdzie(pdtpieni, zlni) Klęski żywiłwe Skżeni Epidemie Awrie techniczne żry Ktstrfy Zgrżeni terrrystyczne Zgrżeni bezpieczeństw i prządku publiczneg Inne zdrzeni kryzyswe Ocen ryzyk wystąpieni zgrżeni n bszrze gminy Kln Mpy zgrżeń Zgrżenie pżrwe Gminy Kętrzyn Trsy kmunikcyjne n terenie Gminy Kętrzyn Zgrżenie wrią elektrwni jądrwej Zgrżenie pwdziwe / pdtpieni Zdni i bwiązki uczestników zrządzni kryzysweg w frmie sitki bezpieczeństw Zestwienie sił i śrdków plnwnych d wykrzystni w sytucjch kryzyswych Zdni kreślne plnmi dziłń krótkterminwych 49 2

3 Lp Nzw dkumentu Strn Zespół przedsięwzięć n wypdek sytucji kryzyswych Zdni w zkresie mnitrwni zgrżeń Tryb uruchmini niezbędnych sił i śrdków uczestniczących w relizcji przedsięwzięć plnwnych n wypdek sytucji kryzyswej rcedury regwni kryzysweg, kreśljące spsób pstępwni w sytucjch kryzyswych Stndrdwe prcedury percyjne Współdziłnie między siłmi uczestniczącymi w relizcji przedsięwzięć plnwnych n wypdek sytucji kryzyswej 166 Złączniki Funkcjnlne lnu Główneg rcedury relizcji zdń z zkresu zrządzni kryzysweg Orgnizcj łącznści Orgnizcj systemu mnitrwni zgrżeń, strzegni i lrmwni Zsdy infrmwni ludnści zgrżenich i spsbch pstępwni n wypdek zgrżeń Orgnizcj ewkucji z terenów zgrżnych Orgnizcj rtwnictw, pieki medycznej, pmcy spłecznej rz pmcy psychlgicznej Orgnizcj chrny przed zgrżenimi chrkterystycznymi dl bszru gminy Wykz zwrtych umów i przumień związnych z relizcją zdń wynikjących z plnu zrządzni kryzysweg Zsdy i tryb cenini i dkumentwni szkód rcedury uruchmini rezerw pństwwych Wykz infrstruktury krytycznej znjdującej się n terenie gminy Kln bjętej plnem zrządzni kryzysweg rirytety w zkresie chrny rz dtwrzni infrstruktury krytycznej 228 Złączniki pz plnem zrządzni kryzysweg 8.1. ln Obrny Cywilnej 8.2. ln dystrybucji tbletek jdku ptsu n terenie gminy Kętrzyn 3

4 1. CEL LANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny ln Zrządzni Kryzysweg zwny dlej lnem stnwi jedn z pdstwwych nrzędzi Wójt Gminy rz Gminneg Zespłu Zrządzni Kryzysweg w przypdku wystąpieni zgrżeni pwdująceg lub mgąceg spwdwć sytucję kryzyswą skli wymgjącej prwdzenie dziłń rtwnicz-zpbiegwczych Celem jest zpewnienie systemweg, skrdynwneg i efektywneg regwni Gminy n zdrzeni kryzyswe skutkch wykrczjących pz mżliwści pszczególnych zkłdów i jedncześnie wymgjących zngżwni sił będących w dyspzycji Wójt Gminy. T również kreślenie ptencjlnych rdzjów zgrżeń mgących wystąpić n bszrze gminy, w przypdku ich wystąpieni, pdjęcie dziłń wspierjących wyspecjlizwne służby i jednstki rtwnicze w celu minimlizcji skutków wystąpieni zgrżeni. T tkże pdejmwnie dziłń w zkresie infrmwni, strzegni i lrmwni mieszkńców rz przeprwdzni ewkucji i prwdzenie dziłń z zkresu udzielni pmcy spłecznej. Zdniem teg plnu jest: - ujednlicenie zsd prwdzeni dziłń rtwniczych przez różne rdzje służb; - kreślenie zsd współdziłni n szczeblu gminy i pwitu rz spsbu zwrcni się pmc d szczebl wjewódzkieg w zleżnści d zkresu pwstłeg zgrżeni; - kreślenie niezbędnych dkumentów plnistycznych w rgnch dministrcji smrządwej rz pdmitów dpwiedzilnych z prwdzenie dziłń w sytucjch kryzyswych; - pmc zkłdm i innym jednstkm rgnizcyjnym z terenu gminy, których mżliwści regwni są niewystrczjące; Treść plnu dniesin d: Sytucji (stnów kryzyswych) będących nstępstwem: dziłni sił przyrdy, ktstrf i wypdków wynikjących z dziłlnści człwiek; zdrzeń nruszjących bezpieczeństw bywteli i prządek publiczny, których skutki mgą zgrżć życiu i zdrwiu zncznej ilści ludzi lub gspdrce, ich likwidcj mże być skuteczn tylk w ścisłym współdziłniu różnych rgnów publicznych rz specjlistycznych służb, inspekcji, instytucji i rgnizcji pzrządwych. Etpów zrządzni kryzysweg: zpbiegni sytucjm kryzyswym; przygtwni d przejmwni nd nimi kntrli; regwni w przypdku ich wystąpieni; usuwni ich skutków i dtwrzni zsbów infrstruktury krytycznej 4

5 2. Lp. ARKUSZ UZGODNIEŃ Nzw kmórki rgnizcyjnej 1. Sekretrz Gminy Kętrzyn 2. Skrbnik Gminy Kętrzyn Dt uzgdnieni Zespół Szkół w Wilkwie 4. Gimnzjum Gminne w Krlewie 5. Szkł dstww w Kruszewcu 6. Szkł dstww w Nkmidch 7. Szkł dstww w Biedszkch 8. Gminny Ośrdek mcy Spłecznej w Kętrzynie 5 ieczęć i pdpis kierwnik jednstki rgnizcyjnej Uwgi

6 Lp. Nzw kmórki rgnizcyjnej 8. Ochtnicz Strż żrn Gminy Krlew 9. Stnwisk ds. budwnictw, inwestycji i gspdrki kmunlnej, Stnwisk ds. rlnictw, gspdrki gruntmi i nieruchmścimi rz chrny śrdwisk, Stnwisk ds. chrny śrdwisk gspdrki dpdmi, Stnwisk ds. świty, chrny zdrwi, kultury i sprtu, Dt uzgdnieni Stnwisk ds. dministrcyjngspdrczych i bsługi sekretritu, Knserwtr sprzętu kmputerweg i sieci 6 ieczęć i pdpis kierwnik jednstki rgnizcyjnej Uwgi

7 Lp. Nzw kmórki rgnizcyjnej Dt uzgdnieni ieczęć i pdpis kierwnik jednstki rgnizcyjnej Uwgi

8 3. ARKUSZ AKTUALIZACJI Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 9 Zkres ktulizcji dpis 4 5

9 Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 1 Zkres ktulizcji dpis 4 5

10 Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 1 Zkres ktulizcji dpis 4 5

11 Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 1 Zkres ktulizcji dpis 4 5

12 Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 1 Zkres ktulizcji dpis 4 5

13 Lp. Dt 1 2 Imię i nzwisk dknująceg ktulizcji 3 1 Zkres ktulizcji dpis 4 5

14 4. OINIA GMINNEGO ZESOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ln Zrządzni Kryzysweg Gminy Kętrzyn zstł prcwny zgdnie z ustwą zrządzniu kryzyswym z dni 26 kwietni 2007r. (Dz. U. z 2013 r. pz ) rz zgdnie z zlecenimi Strsty Kętrzyńskieg 30 grudni 2013 r. d gminnych plnów zrządzni kryzysweg. ln wskzuje struktury i zsdy rgnizcyjne pdmitów dpwiedzilnych z funkcjnwnie Gminy Kętrzyn w sytucjch kryzyswych. W lnie kreślne zstły zdni i bwiązki pszczególnych uczestników zrządzni kryzysweg w frmie sitki bezpieczeństw. ln w spsób włściwy kreśl zsdy współdziłni dministrcji publicznej Gminy Kętrzyn w zleżnści d zkresu pwstłeg zgrżeni. ln jest przejrzysty i funkcjnlny. Frm grficzn nie budzi zstrzeżeń. ln Zrządzni Kryzysweg Gminy Kętrzyn piniuję pzytywnie. Człnkwie Gminneg Zespłu Zrządzni Kryzysweg: 1. rzewdniczący:, Z-c rzewdnicząceg:, Człnek:, Człnek:, Człnek:, Człnek:, 1

15 5. ln Główny 1

16 5.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA ICH WYSTĄIENIA ORAZ MAY RYZYKA I MAY ZAGROŻENIA KATALOG ZAGROŻEŃ 1. OWODZIE/ODTOIENIA, ZALANIA 2. KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 2.1. Hurgnwe witry Mrzy i pdy śniegu Susz i upły 3. SKAŻENIA 3.1. Skżenie chemiczn - eklgiczne 3.2. Skżenie prmienitwórcze 4. EIDEMIE 4.1. Zgrżenie epidemiczne i epidemie 4.2. Zgrżenie wystąpieni lub wystąpienie chrby zwierząt 4.3. Zgrżenie wystąpieni chrby rślin 5. AWARIE TECHNICZNE 5.1 Zkłóceni w dstwie energii elektrycznej 5.2 Zkłóceni w dstwie gzu 5.3 Zkłóceni w dstwie wdy 6. OŻARY 7. KATASTROFY 7.1 Drgwe 7.2 Budwlne 7.3 Klejwe 8. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE 9. ZAGROŻENIA BEZIECZEŃSTWA I ORZĄDKU UBLICZNEGO 9.1 rtesty spłeczne 9.2 Nieleglne strjki 9.3 Okupcj budynków użytecznści publicznej 9.4 Blkd dróg 9.5 Imprezy mswe 10. INNE ZDARZENIA KRYZYSOWE 10.1 Niewypły i niewybuchy 10.2 rzesyłki niewidmeg pchdzeni 10.3 dłe zwierzęt OWODZIE/pdtpieni, zlni wezbrnie, pdczs, któreg wd p rzekrczeniu stnu brzegweg zlew dliny rzeczne przez c pwduje zniszczeni i strty mterilne. Zgrżenie t występuje w kresie rztpów wisennych lub długtrwłych silnych pdów n długści rzeki Guber w rejnie wsi Smkw pwdując pdtpieni piwnic rz łąk i pstwisk pz wsią Smkw, przy drdze w kierunku wsi Biedszki. dtpieni występujące w wyżej wymieninych rejnch nie stnwią zgrżeni w stsunku d ludzi, pdtpiją nieużytki i łąki w pbliżu rzeki. dtpieni te nie zgrżją śrdwisku nturlnemu. dtpieni te 1

17 występują cyklicznie njczęściej w czsie wisennych rztpów. Ale pdtpieni mgą wystąpić tkże p długtrwłych pdch deszczu w kżdej prze rku KLĘSKI ŻYWIOŁOWE Hurgnwe witry nietypwe zchwni pgdwe njczęściej występują w trpikch, jednk w sttnich czsch bserwuje się teg typu zjwisk n terenie plski. Ogrzn wd pruje, unsi się ku górze gdzie błyskwicznie się schłdz, twrzy gęste chmury, pwduje silne witry i trąby pwietrzne. Miejscem wystąpieni teg zjwisk jest zgrżny cły rejn gminy, niemniej njwięcej nrżne są miejscwści wiejskie, szczególnie budynki gspdrcze (bry, stjnie, stdły) lekkiej knstrukcji tkże bszry leśne pwdując strty w drzewstnie. Zjwisk silnych witrów, trąb pwietrznych pwdują duże zgrżenie w stsunku d ludzi, zwierząt i śrdwisk. stępwnie teg zjwisk ntuje się cyklicznie w kresch wisennych, lecz zgrżne są wszystkie pry rku. W sttnich ltch występwnie hurgnwych witrów nsil się, zntwn strty w tym zkresie, w infrstrukturze i śrdwisku nturlnym. Mrzy i pdy śniegu nietypwe zchwnie pgdwe wywłujące nwlne pdy śniegu pwdujące pwstwnie zsp n szlkch kmunikcyjnych rz grdbici pwdujące grmne strty w uprwch rlnych rz w infrstrukturze budwlnej. Miejscem występwni teg zjwisk zgrżny jest teren cłej gminy. Silne pdy śniegu zgrżją dużym trudnścim w trnsprcie kłwym, utrudnieni w hndlu służbie zdrwi, energetyce i ciepłwnictwie. Szczególnie nrżne są drgi widące przez gminę. ndt duże prblemy sprwiją drgi gminne stnwiące djzdy d gspdrstw rlnych płżnych n klni miejscwści. Grdbici zgrżją uprwm rlnym n terenie cłe gminy, mgą zdrzyć się wszędzie, jest t zjwisk mł przewidywlne. Wyżej pisne zjwisk stnwią zgrżenie dl życi ludzi i zwierząt. Szczególnie gwłtwnej silne pdy śniegu i grdbici pwdujące duże strty, występują cyklicznie w kresie jesienn zimw wisennym, są mł przewidywlne. Susz i upły długtrwły kres bez deszczu występuje wtedy, kiedy wilgtnść ściółki mierzn w gdz. 9,00 i 13,00 prze klejnych 5 dni wynsi 10 %. wduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub cłkwite zniszczenie uprw, zmniejszenie zsbów wdy pitnej tkże zwiększenie prwdpdbieństw ktstrflnych pżrów. Susz występuje n terenie cłej gminy, w sttnich ltch zdrz się crz częściej, dtyczy t szczególnie terenów wiejskich, pwdując duże strty w rlnictwie bniżjąc pzim zbirników wdnych. Drstycznie wpływ też n lsy niszcząc uprwy leśne i pwduje duże zgrżenie pżrwe kmpleksów leśnych. Susz stnwi duże zgrżenie w stsunku dl ludzi, zwierząt i śrdwisk, pwdując niedbór wdy w glebie, bniżeniem się pzimu wdy w nturlnych i sztucznych zbirnikch wdnych. Susz n terenie gminy Kln występuje w kresie letnim, mł przewidywln w sttnich ltch występuje crz częściej SKAŻENIA Skżenie chemiczn eklgiczne - skżenie ludzi i śrdwisk n grnicznym bszrze lub w biekcie pwstłe w wyniku uwlnieni mteriłów niebezpiecznych. niewż przez teren gminy widą szlki drgwe i klejwe n których dbyw się trnsprt mteriłów niebezpiecznych. Zgrżenie tkie mże wystąpić n szlku klejwym Ełk-Krsze rz n drgch kłwych Nr Giżyck Brtszyce. N terenie gminy nie m żdnych zkłdów prdukujących mteriły niebezpieczne. Skżenie prmienitwórcze skżenie ludzi i śrdwisk n zncznym bszrze w wyniku przemieszczni się błku rdiktywneg, zgrżenie gminy wynik z teg, w pbliżu nszych grnic pństwwych, w pństwch sąsidujących znjdują się elektrwnie tmwe. Zgrżenie t mże spwdwć wri w tych elektrwnich. Opdnie błku rdiktywneg jest równznczne ze skżeniem wszystkieg c znjduje się n jeg śldzie stpień skżeni zleży d dległści d centrum skżeni kierunku witru i jeg siły. Ochrn przed tym skżeniem jest grniczn pleg przede wszystkim n unikniu stykni się z pdem 1

18 rdiktywnym. Zgrżenie występuje n terenie cłej gminy, jest ktstrflne dl ludzi, zwierząt i śrdwisk nturlneg z ktstrfą w Czrnbylu n Ukrinie w ltch 80 XX wieku w pbliżu lski tkieg zdrzeni nie był Epidemie Zgrżenie epidemiczne i epidemie epidemi jest t mswe szerzenie się kreślnej chrby zkźnej w zbirwisku ludzkim n bszrze mist i gminy. Zgrżenie epidemimi n nszym terenie stnwi duże zgrżenie dl ludzi. Teren gminy jest terenem turystycznym szczególnie w kresie letnim istnieje duże zgrżenie związne z przemieszczniem się ludnści. Tkże duże znczenie m migrcj ludnści z pństw sąsiednich Rsji, Ukriny, Biłrusi. D chwili becnej n terenie gminy Kln nie dntwliśmy żdnych przypdków epidemii. Epidemie wywłne drbnustrjmi - jest t mswe szerzenie się szkdliwych drbnustrjów pwdujących skżeni gleby, wdy lub pwietrz. Zgrżny jest teren cłej gminy. Skżenie tkie stnwi brdz pwżne zgrżenie dl ludzi, zwierząt i śrdwisk. Zgrżenie mże wystąpić pdczs długtrwłych wrii sieci wdciągwych i knlizcyjnych, tylk n grnicznym bszrze w zbudwie wielrdzinnej. D chwili becnej n terenie gminy nie ntwn teg typu przypdków. Ztruci pkrmwe prdukty spżywcze mgą być znieczyszczne bkterimi, wirusmi, niektórymi rgnizmmi zwierzęcymi i rślinnymi, psżytmi, grzybmi i tksycznymi związkmi chemicznymi. Terminem ztruci pkrmweg kreśl się zplenie żłądk i jelit. Występwniem teg zjwisk nrżny jest teren cłej gminy. D chwili becnej n terenie gminy nie ntwn zbirwych zchrwń spwdwnych ztruciem pkrmwym. Zgrżenie wystąpieni lub wystąpienie chrby zwierząt - epidemi BSE czynnikiem chrbtwórczym BSE nie jest bkteri ni wirus lecz chrb zmienijąc włsne biłk rgnizmu - prin. Biłk te znjdują się w kżdej kmórce rgnizmu żyweg. Gdy z nieznnych pwdów zmieniją swój spsób ufrmwni n frmę chrbtwórczą stje się śmiertelnym niebezpieczeństwem. riny te dstją się d rgnizmu człwiek wywłują gąbczste zwyrdnienie mózgu czyli chrbę Creutzfeldt Jcb. Zgrżny jest teren cłej gminy D chwili becnej n terenie gminy Kętrzyn nie ntwn przypdków BSE u zwierząt ni ludzi. ryszczyc str brdz zrźliw chrb zwierząt rcicwych hdwlnych i dzikich zwn tkże zrzą pysk i rcic. Chrb występuje n cłym świecie. N zkżenie t chrbą wrżliwe są: bydł, trzd chlewn, wce, kzy rz dziki i przeżuwcze dzik żyjące. Szerzy się przez kntkt pśredni i bezpśredni. Zgrżny jest teren cłej gminy szczególnie frmy trzdy chlewnej i bydł n terench wiejskich gminy. D chwili becnej n terenie gminy nie ntwn przypdków zpdni zwierząt n pryszczyce. tsi gryp jest chrb zkźną. Występuje wśród ptctw, wywłn przez szczep wirus grypy typu A, występuje prktycznie n cłym świecie. Uwż się, że wszystkie gtunki ptctw są pdtne n zkżenie wiruswe. Zgrżny jest teren cłej gminy wśród ptctw wlneg, szczególnie rejny jezir: Mój, Wersmini, i Kwiedzin. tsi gryp stnwi pwżne zgrżenie dl ludzi, mutwny wirus H5 N1 dl drbiu (mswe wybijnie) tkże zrż śrdwisk. D chwili becnej n terenie gminy nie ntwn przypdków epidemii ptsiej grypy. Zgrżenie wystąpieni lub wystąpienie chrby rślin - Epifitz (gr.) mswe występwnie n kreślnym terenie i w kreślnym czsie zchrwń rślin : dpwiednik epidemii. Epifitzy i inwzje szkdników rślin, zgrżenie mże wystąpić n terenie cłej gminy, njbrdziej nrżny jest bszr wiejski, szczególnie tm gdzie są większe uprwy rślin, plntcje rzepku i rślin kpwych. Zgrżenie t występuje w kresie wisennym i letnim szczególnie przed dknniem prysków i innych zbiegów plwych. D chwili becnej nie ntwn n terenie gminy znczących zgrżeń w tym temcie Awrie techniczne Zkłóceni w dstwie energii elektrycznej spwdwne są wrimi elektrwni lub linii przesyłwych tkże zjwiskmi przyrdy. wdują duże strty w gspdrce, przedsiębirstwch, zkłdch prcy tkże uciążliwść dl mieszkńców. Awrimi tkim zgrżny jest teren cłej gminy - gdzi w interesy prducentów żywnści, mlek, mięs, zgrżne są fermy, bydł, świń. Gmin nie psid żdneg wpływu n wystąpienie wrii w tych instlcjch, mgą się jednk zdrzyć (jk t już mił miejsce) krdzieże kbli energetycznych. 1

19 D chwili becnej n terenie gminy Kętrzyn nie ntwn wielgdzinnych brków w zsilniu, w energię elektryczną. Zkłóceni w dstwie gzu zrówn gz ziemny dprwdzny rurmi d dbirców jk i gz butlwy prpn butn, mgą być pwdem nieszczęśliwych wypdków i wrii. Gspdrstw dmwe n terenie gminy Kętrzyn są zsilne gzem butlwym prpn-butn. W ten gz zptrywny jest cły teren gminy. Gz butlwy stnwi pwżne zgrżenie dl ludzi rz infrstruktury. D chwili becnej zntwn 2 wypdki związne z rzszczelnieniem się instlcji gzu z butlmi z prpn-butnem. Zkłóceni w dstwie wdy wri zsilni w wdę t ngłe niespdziewne zdrzenie zkłócjące funkcjnwnie ujęć wdy lub mgistrli i wdciągów pwdujące przerwy w dstwch dl ludnści i zkłdów prcy. Awrimi zsilni zgrżne są ujęci wdy n terenie pszczególnych miejscwści z ujęcimi i pmpwnie wdy n terenie gminy. Zkłóceni w dstwch wdy pwdują duże szkdy w hdwli i terench rlnych, przeksztłcją się w kszty spwdwne dstwmi wdy śrdkmi zstępczymi. Stnwią duże zgrżenie w stsunku d ludnści, zwierząt i śrdwisk. Teren gminy zptrywny jest w wdę z lklnych ujęć głębinwych i sieci wdciągwej. Hydrfrnie nie psidją wryjneg zsilni (gregtów prądtwórczych). N terenie gminy znjdują się również studnie publiczne (tzw. wylewki). W związku z tką strukturą, wrie sieci wdciągwej mgą mieć tylk chrkter lklny, dl 1-3 wsi. Duż część gspdrstw zchwł stre studnie indywidulne, które mgą stnwić wryjne źródł zptrzeni w wdę pd wrunkiem zbdni ich wcześniej przez SANEID. Brk jest n terenie gminy sprzętu który mógłby w rzie wrii służyć d zrgnizwneg zptrzeni w wdę. W sttnim kresie czsu n terenie gminy nie ntwn pwżnych wrii wdciągweg żry. żry biektów użytecznści publicznej pżr jest t prces splni w miejscu d teg nie przezncznym. Chrkterystyk zbudwy - w większści zbudwni rzrzucne są w terenie przewdze 1-3 rdzinnej, knstrukcji budynków murwnej lub murwn-drewninej kryte dchówką lub eternitem nie stwrzją zgrżeń pżrwych w dużej skli. Budynki większej liczbie rdzin (4-12), 1 i 2 piętrwe znjdują się w miejscwścich: Krlew,Smkw, Wpłwki i twrzą młe siedl mieszkniwe. Duże zgrżenie pżrwe stwrzją zbudwni gspdrcze, w dużej mierze złym stnie technicznym knstrukcji murwn-drewninej i drewninej, częst płżne zbyt blisk zbudwy mieszklnej. D becnej chwili nie ntwliśmy przypdków pżru jkiejklwiek z wymieninych instytucji. Lsy, uprwy, rlnictw pżry bszrów leśnych są t niekntrlwne prcesy splni w miejscch d teg nie przezncznych. N terenie gminy Kln njwiększe bszry leśne występują w rejnie miejscwści Gierłż, Kwiedzin, żrki. W tych rejnch mżliwe jest pwstwnie pżrów przestrzennych terenów leśnych. Niesie t duże zgrżenie dl sd i miejscwści wiejskich płżnych w pbliżu tych kmpleksów leśnych tkże dl uprw rlnych i zwierząt hdwlnych w tych miejscwścich. D becnej chwili n terenie gminy nie wystąpiły pżry przestrzenne lsów chrkterze ktstrflnym. Obiekty mieszklne i gspdrcze dużym zgrżeniem występującym n terenie gminy są występujące (kilk w ciągu rku) pżry biektów mieszklnych jedn- lub wielrdzinnych i gspdrczych. rzyczyn pżrów jest nieumiejętne bchdzenie się z gniem lub wdliwe instlcje grzewcz -elektryczne. żry dmów mieszklnych i gspdrczych są dużym zgrżeniem dl życi i zdrwi ludzi, szczególnie biektów wielrdzinnych. Dużym zgrżeniem są budynki w gspdrstwch indywidulnych. 2

20 Ktstrfy. Drgwe dużym zgrżeniem n terenie gminy są wypdki drgwe i ktstrfy związne z trnsprtem drgwym. W wyniku wypdków drgwych ginie i zstje rnnych duż liczb sób. Główn przyczyn jest zły stn dróg tkże lekkmyślnść i nietrzeźwść kierwców. Od kilku lt nie ntwliśmy przypdku ktstrfy drgwej. Ntmist wypdki drgwe zdrzją się dść częst w ciągu rku, szczególne nsilenie nstępuje w kresie zimwym i letnim. Budwlne ktstrf budwln t niezmierzne gwłtwne zniszczenie biektu lub jeg części tkże knstrukcyjnych elementów rusztwń, elementów urządzeń frmujących, ścinek szczelnych i budwy wykpu. Klejwe - niewż przez teren gminy Kętrzyn wiedzie szlk klejwy którym trnsprtwne są nimi mteriły i przedmity niebezpieczne, wybuchwe, zplne, trujące, żrące z twrmi niebezpiecznymi lub substncjmi stwrzjącymi niebezpieczeństw dl życi ludzi, zwierząt i śrdwisk z którymi mmy dzisij d czynieni w zsdzie wszędzie. Zgrżenie tki mże wystąpić n szlku klejwym Olsztyn-Czerwnk Krsze-Ełk. rzewżenie mteriłów niebezpiecznych wiąże się z dużym zgrżeniem w stsunku d ludnści, zwierząt, śrdwisk, n szlki wdne, n terenie wzdłuż linii klejwej rz tereny rlnicze. D chwili becnej n terenie gminy Kętrzyn nie dntwn wypdku klejweg z mteriłmi niebezpiecznymi. W trnsprcie klejwym przewżne większe ilści TS (mnik) lub mteriłów rppchdnych mgą n wypdek wrii cystern lub ktstrfy kmunikcyjnej spwdwć rzległe skżenie terenu ludzi i zwierząt Zgrżeni terrrystyczne Biterrryzm zmch biterrrystyczny jest t zmierzn i zrgnizwn kcj przez sbę lub grupę sób, mjąc n celu wywłnie wrżeni dl ludzi I mieni w imię prtykulrnych interesów tych grup. Gmin Kętrzyn jest nrżn n tkie tki minimlnie, nigdy nie zistnił tkie zdrzenie, wykluczyć teg nie mżn. Nrżne są tkie urządzeni jk ujęci wdy tkże wdciągi wiejskie, pz tym instytucje jk Urząd Gminy, Zespół Szkół w Wilkwie rz Szkły dstwwe. D becnej chwili nie ntwliśmy tkieg zdrzeni. Zmch bmbwy zmch bmbwy jest zmierzną i zrgnizwną kcją przez sbę lub grupę sób mjącą n celu wywłnie wrżeni zgrżeni dl ludzi i mieni w imię prtykulrnych interesów tych grup. Gmin jest nrżn n zmch bmbwy minimlnie le zdrzeni tkieg nie mżn wykluczyć. N dziłnie tkiem bmbwym nrżne są urządzeni rz biekty użytecznści publicznej. Wdciągi i ujęci wdne. D chwili becnej nie ntwn tkieg typu zdrzeń. Sbtż umyślne niewypełnienie lub wypełnienie wdliwie swich bwiązków w zmirze dezrgnizcji, strt i szkód. Sbtż m n celu uniemżliwienie lub utrudnienie prwidłweg funkcjnwni zkłdów lb urządzeń lub instytucji pwżnym znczeniu dl dziłni pństw. Obecnie mżliwy jest też sbtż kmputerwy. Zgdnie z rtykułem 269 kdeksu krneg pleg n n niszczeniu, uszkdzniu, usuwniu lub zminie dnych infrmtycznych szczególnym znczeniu dl brnnści pństw, bezpieczeństw w kmunikcji, funkcjnwni dministrcji rządwej, inneg rgnu pństwweg lub instytucji pństwwej lb smrządu terytrilneg lb zkłóceniu lub uniemżliwieniu utmtyczneg przetwrzni, grmdzeni lub przekzywni tkich dnych Zgrżeni bezpieczeństw i prządku publiczneg. rtesty spłeczne są t stre wystąpieni bywteli przeciw jkiemuś dziłniu uwżnemu z niesłuszne. Njczęściej niezdwlenie lub sprzeciw wyrżny publicznie ze względu n rzgłs jki zpewniją prtestującym przedstwiciele śrdków msweg przekzu, prs, rdi, telewizj. rtest spłeczny m frmę blkd dróg lb demnstrcji. W przeszłści występwły teg typu zdrzeni, są jednk sprdyczne. Nieleglne strjki jest t frm prtestu spłeczneg, mjąceg n celu wyrżenie swjeg niezdwleni lub sprzeciwu przez prcwników zkłdu prcy ze spsbu zrządzni zkłdem, jeg prywtyzcji, jeg likwidcji, redukcji ztrudnieni lub wymuszeni n prcdwcy wypłty zległych pbrów. Njczęściej strjkujący kupują zkłd prcy nie dpuszczjąc d uruchmieni prdukcji. T frm prtestu n terenie gminy d tej pry nie występwł. Okupcj biektów użytecznści publicznej jest t frm prtestu spłeczneg mjąc n celu publiczne wyrżenie swjeg niezdwleni lub sprzeciwu. D njbrdziej zgrżnych tą frmą prtestu biektów 2

21 mżn zliczyć siedzibę Urzędu Gminy, tkże szkły i przedszkle. W sttnim kresie czsu nie ntwliśmy teg typu zdrzeń n terenie gminy. Blkd dróg jest t frm prtestu spłeczneg, mjąceg n celu publiczne wyrżenie swjeg niezdwleni lub sprzeciwu pprzez wprwdzenie prliżu w kmunikcji i ndnie temu zdrzeniu jk njwiększeg rzgłsu przez śrdki msweg przekzu. rtestujący njczęściej chdzą p jezdni uniemżliwijąc jzdę pjzdm, tkże blkujący przejzd swimi pjzdmi lub mszynmi rlniczymi. N nszym terenie ntwliśmy tki przypdek kilk lt temu, był t zdrzenie jednstkwe. Imprezy mswe jest imprez sprtw, rtystyczn lub rzrywkw n której liczb miejsc dl sób n stdinie lub innym biekcie nie będącym budynkiem lub n terenie umżliwijącym przeprwdzenie imprezy mswej wynsi nie mniej niż 1000 w przypdku hli sprtwej nie mniej niż 300. N terenie gminy Kln nie są rgnizwne imprezy mswe tk dużej skli. W czsie imprez większej ilści ludzi częstym zjwiskiem jest zkłócnie łdu i prządku publiczneg w pstci bójek, pbić i wntur. Zjwisku temu sprzyj ndużywnie lkhlu i pczucie nnimwści w dużym zbirwisku ludzi Inne zdrzeni kryzyswe. Niewypły i niewybuchy uwż się z nie wszystkieg rdzju przedmity pchdzeni wjskweg, szczególnie z kresu II wjny świtwej (bmby ltnicze, pciski, nbje rtyleryjskie i krbinwe, grnty, miny, łdunki mteriłów wybuchwych), które ze względu n włściwści wybuchwe grżą niebezpieczeństwem eksplzji przy niewłściwym bchdzeniu się z nimi (rusznie, rzkręcnie, rzucnie itp.) Brdz duże zgrżenie występuje n terenie gminy, niewypły są szczególnie zlklizwne w lsch (w lsch tych znjdwły się mgzyny municji niemieckiej i był kwter Hitler Wilczy Szniec ). N terenie gminy znjdwne są pjedyncze egz. niewypłów i niewybuchów. N szczeblu gminy prwdzn jest dkumentcj w której zwrte są infrmcje n temt zgłsznych niewypłów i niewybuchów. Bezpśrednim wyknwcą zbierni i unieszkdliwini niewybuchów i niewypłów - jest trl Sperski w Giżycku. Tel Tel , ficer dyż mim upływu czsu cły czs trw kcj rzminwni. W ciągu rku usuwne jest p kilk d kilkudziesięciu niewypłów. rzesyłki niewidmeg pchdzeni są t przewżnie kperty, pczki szczególnie kiedy budzi pdejrzeni z jkiegklwiek pwdu, brku ndwcy, brku dresu ndwcy lub tkiej przesyłki się nie spdziewmy. Nrżne są szczególnie instytucje, sekretrity instytucji, Urzędu Gminy, GOS, Szkół dstwwych. Wszystkie sby twierjące przesyłki w tych instytucjch bwiązuje znjmść instrukcji pstępwni. W sttnich ltch tkie zdrzenie n nszym terenie nie wystąpił. dłe zwierzęt usuwnie pdłych zwierząt dzikich i gspdrskich jest przejwem dbreg zbezpieczeni terenu pd względem snitrnym. Trzeb szybk i bezpiecznie usuwć i utylizwć pdłe zwierzęt i dpdy p zwierzęce w spekcie chrny zdrwi ludzi, zwierząt i chrny śrdwisk. Zdrzeni tkie mj duże zgrżenie n zdrwie ludzi i zwierząt częst n śrdwisk. Zdrzenie tkie n nszym terenie występuje sprdycznie. Jeżeli chdzi zwierzęt dzik żyjące t zgrżny jest teren wiejski, szczególnie miejscwści w pbliżu lsów. 2

22 OCENA RYZYKA WYSTĄIENIA ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE GMINY KĘTRZYN ZAGROŻENIA OWODZIE/ ODTOIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE SKAŻENIA EIDEMIE SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA mżliwe SKUTKI młe WARTOŚĆ RYZYKA mł prwdpdbne młe mł Mrzy i pdy śniegu mżliwe młe mł Susz i upły mżliwe średnie mł Skżenie chemiczn-eklgiczne ludzi i śrdwisk (n grnicznym bszrze lub w biekcie) pwstłe w wyniku uwlnieni mteriłów niebezpiecznych mżliwe duże średni Skżenie prmienitwórcze ludzi i śrdwisk n zncznym bszrze w wyniku przemieszczni się błku prmienitwórczeg. mżliwe młe mł prwdpdbne średnie średni Lklne pdtpieni spwdwne: - nwlnymi deszczmi, - gwłtwnym tpnieniem śniegu, - spiętrzeniem wdy n rzece w wyniku ztru ldweg, Hurgnwe witry Zgrżenie epidemiczne i epidemie mgą wystąpić w dużych skupiskch ludzkich tkich jk: szkły, przedszkl, miejsc użytecznści publicznej rz n terench gminy niewystrczjącej infrstrukturze kmunikcyjnej (trudnści w dtrciu wykwlifikwnej kdry medycznej). 2

23 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA Epidemie wywłne drbnustrjmi wywłne przez bkterie i wiruswe czynniki etilgiczne pwdujące skżenie wdy, gleby i pwietrz, mgą wystąpić n terenie cłej gminy. Ktstrflne skutki mgą wystąpić w dużych skupiskch ludzkich tkich jk: szkły, przedszkl, miejsc użytecznści publicznej rz n terench gminy niewystrczjącej infrstrukturze kmunikcyjnej (trudnści w dtrciu wykwlifikwnej kdry medycznej). Ztruci pkrmwe wywłne przez bkteryjne i wiruswe czynnikmi etilgiczne pwdujące ztruci pkrmwe. Ktstrflne skutki mgą wystąpić w dużych skupiskch ludzkich tkich jk: szkły, przedszkl, miejsc użytecznści publicznej rz n terench gminy niewystrczjącej infrstrukturze kmunikcyjnej (trudnści w dtrciu wykwlifikwnej kdry medycznej). Zgrżenie wystąpieni lub wystąpienie chrby zwierząt mgą wystąpić n terenie cłej gminy, szczególnie n terench rlniczych (hdwlnych). D skżeń żywnści rz psz dchdzić mże n skutek znieczyszczeni surwc rz wtórnie w miejscch ich wytwrzni, mgzynwni rz w czsie trnsprtu. 2 RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA prwdpdbne SKUTKI średnie WARTOŚĆ RYZYKA średni prwdpdbne młe mł mżliwe młe mł

24 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA prwdpdbne SKUTKI średnie WARTOŚĆ RYZYKA duż Zgrżenie wystąpieni chrby rślin Epifitzy zgrżenie cłej gminy, szczególnie gdzie są większe pwierzchnie uprw rlnych i sdy. Mżliwść wystąpieni zgrżeni w kresie wisennym, kiedy wszyscy rlnicy dknują prysków i innych zbiegów plwych. prwdpdbne młe mł Sieci energetycznej dziłniem hurgnwych witrów zgrżne są linie energetyczne n terenie cłej gminy. Intensywne pdy śniegu (szdź) stnwią zgrżenie dl linii przesyłwych wyskieg i niskieg npięci. prwdpdbne średnie średni mżliwe młe mł tsi gryp - mże wystąpić n terenie cłej gminy, szczególnie w klicch kwenów wdnych, fermch drbiu i gspdrstwch przydmwych. AWARIE TECHNICZNE Sieci gzwej - zrówn gz ziemny dprwdzny rurmi d dbirców jk i gz butlwy prpn butn, mgą być pwdem nieszczęśliwych wypdków i wrii. Gspdrstw dmwe n terenie gminy są zsilne gzem butlwym prpn-butn. W ten gz zptrywny jest cły teren gminy. Gz butlwy stnwi pwżne zgrżenie dl ludzi rz infrstruktury. 2

25 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA OŻARY Obiekty użytecznści publicznej t biekty przeznczne n stły lub czswy pbyt ludzi, zliczmy d nich szkły i inne plcówki świtwe, dmy kultury, sle widwiskwe i kncertwe, budynki służby zdrwi, internty, dmy dzieck, htele itp. We wszystkich przypdkch znleźć mżn wspólny minwnik, minwicie - zgrżenie dl zdrwi i życi ludzi. Lsy, uprwy, rlnictw prwdpdbieństw pżru lsów, uprw, łąk, trfwisk i innych nietypwych biektów n terenie gminy występuje. Obiekty mieszklne i gspdrskie żr w budynku mieszklnym pwstć mże w piwnicch, pmieszczenich mieszklnych, pddszch, zsypch, pinch instlcji elektrycznych rz innych instlcji cieplnych mteriłem plnym. KATASTROFY Drgwe pwszechnść mtryzcji pwduje prwdpdbieństw wystąpieni n szlkch kmunikcyjnych n bszrze cłej gminy. 2 RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA mżliwe SKUTKI średnie WARTOŚĆ RYZYKA mł brdz prwdpdbne młe średni brdz prwdpdbne średnie duż brdz prwdpdbne średnie duż

26 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA Budwlne t niezmierzne, gwłtwne zniszczenie biektu lub jeg części tkże knstrukcyjnych elementów rusztwń, elementów urządzeń frmujących, ścinek szczelnych i budwy wykpu. Klejwe rdzj wypdku z udziłem pjzdu klejweg, w wyniku któreg wielu uczestników dznje pwżnych brżeń, jest przynjmniej jedn fir śmierteln lub dchdzi d wyskich strt mterilnych. Ktstrfy klejwe mją miejsce stsunkw rzdk, jednkże ze względu n ich pwżne knsekwencje mgą wywływć zniepkjenie pinii publicznej dnśnie bezpieczeństw klejweg. ZAGROŻENIA Biterrryzm mże wystąpić n terenie TERRORYSTYCZNE cłej gminy. Ktstrflne skutki mgą wystąpić w miejscch dużych skupisk ludzkich tkich jk szkły, przedszkl, miejsc użytecznści publicznej rz n terench gminy niewystrczjącej infrstrukturze kmunikcyjnej Zmch bmbwy zgrżeniem zmchmi bmbwymi mgą być śrdki kmunikcji publicznej, biekty użytecznści publicznej rz biekty w których przebyw jedncześnie duż liczb ludzi lub biekty 2 RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA brdz prwdpdbne SKUTKI młe WARTOŚĆ RYZYKA średni mżliwe młe mł prwdpdbne młe średni mżliwe młe średni

27 wżne strtegicznie. ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA Sbtż celw dezrgnizcj prcy w wyniku hmwni jej temp lub zmierzneg uszkdzeni mszyn czy prduktów dl wywłni szkód i tym smym szkdzeni prducentwi czy pństwu. Sbtż mże mieć cele plityczne i militrne. ZAGROŻENIE BEZIECZEŃSTWA I ORZĄDKU UBLICZNEGO rtesty spłeczne gmin chrkteryzuje się brdz dużym bezrbciem w wyniku któreg mże djść d prtestów spłecznych mgących się przerdzić w dziłni zkłócjące łd i prządek publiczny. Nieleglne strjki frm ncisku i prtestu spłeczneg stswneg przez różne grupy spłeczne, głównie jednk przez prcwników njemnych. Znne są różne frmy strjku, większść z nich pleg n dbrwlnym pwstrzymniu się d prcy przez prtestujących. Okupcj biektów użytecznści publicznej d njbrdziej zgrżnych tą frmą prtestu biektów mżn zliczyć: siedzibę Urzędu Gminy Kętrzyn, Szkły n terenie gminy. 2 RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA mżliwe SKUTKI młe WARTOŚĆ RYZYKA mł mżliwe młe mł mżliwe młe mł mżliwe młe mł

28 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA mżliwe SKUTKI młe WARTOŚĆ RYZYKA mł Imprezy mswe njwięcej imprez mswych n terenie gminy jest rgnizwnych w kresie wisennym i letnim. Istnieje zgrżenie zkłóceni prządku przez pseudkibiców w czsie meczów piłki nżnej. N imprezch kulturlnych mżliwe jest zkłócenie przebiegu imprezy przez sby spżywjące lkhl i nrktyki. prwdpdbne średnie średni Niewybuchy (niewypły) brdz duże zgrżenie występuje n terenie gminy, niewypły są szczególnie zlklizwne w lsch n cłej grnicy z gminą Biskupiec (w lsch tych znjdwły się mgzyny municji niemieckiej). N terenie gminy znjdwne są pjedyncze egz. niewypłów i niewybuchów.. mim czyszczni terenu przez wjsk w lsch pd wrstwą ściółki rz pdczs plwych prc ziemnych pd wrstwą pwierzchniwą ziemi mgą występwć (i występuje) duże ilści niewypłów. brdz prwdpdbne średnie średni Blkd dróg d njbrdziej zgrżnych blkdą dróg są węzły kmunikcyjne dróg n terenie gminy. INNE ZDARZENIA KRYZYSOWE 2

29 ZAGROŻENIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZAGROŻENIA rzesyłki niewidmeg pchdzeni. nrżne są szczególnie instytucje, sekretrity instytucji, Urzędu Gminy, GOS, Szkół dstwwych. Wszystkie sby twierjące przesyłki w tych instytucjch bwiązuje znjmść instrukcji pstępwni. W sttnich ltch tkie zdrzenie n nszym terenie nie wystąpił. dłe zwierzęt Zdrzenie tkie n nszym terenie występuje sprdycznie. Jeżeli chdzi zwierzęt dzik żyjące t zgrżny jest teren wiejski. 3 RAWDOODOBIEŃSTWO WYSTĘOWANIA mżliwe SKUTKI mżliwe średnie młe

30 ANALIZA ZAGROŻENIA OBSZARU GMINY KĘTRZYN D nlizy przyjęt nstępujące kryteri (czynniki) zgrżeni: 1. Liczbę mieszkńców gminy. 2. Rdzj zbudwy. 3. lnść knstrukcji budynków. 4. Wyskść budynków. 5. Ktegrie zgrżeni ludzi. 6. Zkłdy przemysłwe. 7. Rurciągi d trnsprtu rpy nftwej i prduktów nftwych rz gzciągi. 8. Drgi. 9. Szlki klejwe. 10. Trnsprt drgwy mteriłów niebezpiecznych. 11. Trnsprt klejwy mteriłów niebezpiecznych. 12. Cieki wdne i budwle hydrtechniczne (zgrżenie pwdziwe). 13. Cieki i zbirniki wdne (zgrżenie utnięcimi). 14. Zgrżenie pżrmi lsów. 15. Ltnisk lub tereny percyjne ltnisk (prmień 9,3 km). 16. Bezpieczeństw ruchu drgweg./ 1. Stpnie zgrżeń. Ustl się nstępujące stpnie zgrżeń: ZI brdz młe zgrżenie; ZII młe zgrżenie; ZIII średnie zgrżenie; ZIV duże zgrżenie; ZV brdz duże zgrżenie. \ 3

31 ARKUSZ KALKULACYJNY DO OCENY STONIA ZAGROŻENIA GMINY Lp. Kryterium zgrżeni Stpień zgrżeni 1. Liczb mieszkńców gminy ZI 2. Rdzj zbudwy ZII 3. lnść knstrukcji budynków ZIII 4. Wyskść budynków ZI 5. Ktegrie zgrżeni ludzi ZI 6. Zkłdy przemysłwe. ZI 7. Rurciągi d trnsprtu rpy nftwej i prduktów ZI nftwych rz gzciągi Drgi. Szlki klejwe. Trnsprt drgwy mteriłów niebezpiecznych. Trnsprt klejwy mteriłów niebezpiecznych. Cieki wdne i budwle hydrtechniczne (zgrżenie pwdziwe). ZII ZII ZI ZI ZII Cieki i zbirniki wdne (zgrżenie utnięcimi). Zgrżenie pżrmi lsów. Ltnisk lub tereny percyjne ltnisk (prmień 9,3 km). zstłe zgrżeni: - bezpieczeństw ruchu drgweg - niewybuchy i niewypły. ZIII ZIV ZI ZIII 1) bliczenie wrtści wskźnik zgrżeni gminy W celu ustleni stpni zgrżeni gminy (wypdkweg) blicz się wrtść wskźnik zgrżeni zgdnie z pniższą zleżnścią: V HG ni LBi i I gdzie: HG wskźnik zgrżeni gminy, 3

32 ni liczb kryteriów (czynników) zgrżeni, które zstły zkwlifikwne d i-teg stpni zgrżeni, LBi liczb bzw (wg) dl i-teg stpni zgrżeni. H = 8/5+4/4+3/3+1/2+0/1=4,1 2) wrtści liczby bzwej (wgi) LBi Dl pszczególnych stpni zgrżeni ustl się nstępujące wrtści liczby bzwej (wgi): Stpień zgrżeni Wrtść liczby bzwej LBi ZI LBI = 5 ZII LBII = 4 ZIII LBIII = 3 ZIV LBIV = 2 ZV LBV = 1 3) ustlenie stpni zgrżeni gminy (wypdkweg) 4) Stpień zgrżeni gminy (wypdkwy), ustl się w zleżnści d wrtści wskźnik zgrżeni gminy, zgdnie z zsdmi przedstwinymi w pniższej tbeli: Stpień zgrżeni gminy (wypdkwy) rzedziły wrtści wskźnik zgrżeni gminy HG ZIG [3,2 3,6] ZIIG [3,6 4,66] ZIIIG [4,66 6,66] ZIVG [6,66 12] ZVG [12 16] WNIOSEK wskźnik zgrżeni dl gminy Kln H wynsi 4,1 wrtść t mieści się w przedzile dpwidjącym II stpniwi zgrżeni gminy, w średniej wrtści. OGÓLNA OCENA TO STOIEŃ MAŁEGO ZAGROŻENIA GMINY 3

33 MAY ZAGROŻEŃ Lp. Nzw mpy 1. Zgrżenie pżrwe Gminy Kętrzyn 2. Trsy kmunikcyjne n terenie Gminy Kętrzyn 3. Zgrżenie wrią elektrwni jądrwej 4. Zgrżenie pwdziwe/pdtpieni n terenie Gminy Kętrzyn 3

34 Zgrżenie pżrwe Gminy Kętrzyn 3

35 Trsy kmunikcyjne n terenie Gminy Kętrzyn 3

36 Zgrżenie wrią elektrwni jądrwej Zgrżenie pwdziwe/pdtpieni n terenie Gminy Kętrzyn 3

37 3

38 5.2. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SIATKA BEZIECZEŃSTWA Lp. Administrcj Służby Administrcj witw 3 Administrcj niezespln smrządw Służby i jednstki użytecznści publicznej Inne

39 Inspekcje Zdrzeni 1. wdzie/ dtpieni W ó j t G m i n y K ę t r z y n D I n s p e k t r d s. z r z ą d z n i k r y z y s w e g ń s t w w K W S t r ż ż r n K m i s r i t l i c j i W j e w ó d z k i I n s p e k t r S n i t r n y w i t w y w i t w S ł u ż b D r g w L e k r z W e t e r y n r i i 4 w i t w y I n s p e k t r N d z r u B u d w l n e g w i t w e C e n t r u m m c y R d zi n i e w i t w y I n s p e k t r O c h r n y Ś r d w is k U r z ą d G m i n y F r m c j O b r n y C y w il n e j O c h t n i c z e G O S S t r ż e Z r z ą d Z k ł d Z k ł d M e l i r c j i e n e r g e t y c z n y G z w n i c z y ż r n e M i e j s k i e W d c i ą g i i K n li z c j S p S z p i t l w i t w y L s y ń s t w w e S ł e c t w p r z e d s i ę b i r s t w z.. K ę t r z y n z s t ł e In ne

40 Lp. Klęski żywiłwe Skżeni Epidemie 2.1.Hurgnwe witry 2.2.Mrzy i pdy śniegu 2.3. Susz i upły D K W D K D 3.1.Skżenie chemiczneklgiczne 3.2.Skżenie prmienitwórcze 4.1.Zgrżenie epidemiczne i epidemie 4.2.Zgrżenie wystąpieni lub wystąpienie chrby zwierząt 4.3.Zgrżenie wystąpieni chrby rślin Administrcj Służby W K W D K W D K W D K D K D K W W W Administrcj witw 4 Administrcj niezespln smrządw Służby i jednstki użytecznści publicznej Inne

41 Inspekcje Zdrzeni W ó j t G m i n y K ę t r z y n I n s p e k t r d s. z r z ą d z n i k r y z y s w e g ń s t w w S t r ż ż r n K m i s r i t l i c j i W j e w ó d z k i I n s p e k t r S n i t r n y w i t w y w i t w S ł u ż b D r g w L e k r z W e t e r y n r i i w i t w y I n s p e k t r N d z r u B u d w l n e g w i t w e C e n t r u m m c y R d zi n i e w i t w y I n s p e k t r O c h r n y Ś r d w is k U r z ą d G m i n y F r m c j O b r n y C y w il n e j O c h t n i c z e S t r ż e ż r n e G O S Z r z ą d Z k ł d Z k ł d Z k ł d M e l i r c j i e n e r g e t y c z n y G z w n i c z y M i e j s k i e W d c i ą g i i K n li z c j S p z.. u d 4 S z p i t l w i t w y L s y ń s t w w e S ł e c t w z s t ł e p r z e d s i ę b i r s t w In ne

42 Awrie techniczne 5.1. Zkłóceni w dstwie energii elektrycznej 5.2. Zkłóceni w dstwie gzu D K D K 5.3. Zkłóceni w dstwie wdy D K D K W 7.1.Drgwe D K W 7.2.Budwlne D K W 7.3.Klejwe K K żry Ktstrfy Zgrżeni terrrystyczne W W W W 4 W

43 Lp. Administrcj Służby Administrcj witw 4 Administrcj niezespln smrządw Służby i jednstki użytecznści publicznej Inne

44 Inspekcje Zdrzeni W ó j t G m i n y K ę t r z y n I n s p e k t r d s. z r z ą d z n i k r y z y s w e g ń s t w w S t r ż ż r n K m i s r i t l i c j i W j e w ó d z k i I n s p e k t r S n i t r n y w i t w y L e k r z W e t e r y n r i i 4 w i t w S ł u ż b D r g w w i t w y I n s p e k t r N d z r u B u d w l n e g w i t w e C e n t r u m m c y R d zi n i e w i t w y I n s p e k t r O c h r n y Ś r d w is k U r z ą d G m i n y F r m c j O b r n y C y w il n e j O c h t n i c z e S t r ż e ż r n e G O S Z r z ą d Z k ł d Z k ł d Z k ł d M e l i r c j i e n e r g e t y c z n y G z w n i c z y M i e j s k i e W d c i ą g i i K n li z c j W d c i ą g i i S z p i t l w i t w y L s y ń s t w w e S ł e c t w z s t ł e p r z e d s i ę b i r s t w In ne

45 9. Zgrżeni bezpieczeńst w i prządku publiczneg 10. Inne zdrzeni kryzyswe 9.1.rtesty spłeczne D K W 9.2.Nieleglne strjki D K W 9.3. Okupcj biektów użytecznści publicznej D K W 9.4.Blkd dróg D K W 9.5. Imprezy mswe D K W 10.1.Niewybuchy i niewypły 10.2.rzesyłki niewidmeg pchdzeni 10.3.dłe zwierzęt D K D K D K W W rgn decyzyjny rgn krdynujący główny wyknwc wyknwc pmcniczy 4 Legend: D K W W

46 5.3. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW LANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Rdzj sił lutn rtwnictw gólneg Drużyn wykrywni i lrmwni Drużyn prządkw Ochrnn S JRG OS Krlew Ilść sób Rdzj sprzętu Typ Ilść 3 Smchód ciężrwy 1 17 Ciągnik z przyczepą 1 7 Smchód sbwy 1 27 Smchód sbwy SDŁ SRW SH 18 SLRT VW GBA 2,5/16 GCBA 6/32 Agregt EŻ A-50 Z rzyczep gśnicz rzyczep n śrdek pinwy rzyczep świetleniw ił d drewn (metlu) Mtpmp wór rtwniczy Sprzęt hydruliczny Trtw rtunkw Opel Astr SDŁ SRW SH 18 SLRT VW GBA 2,5/16 GCBA 6/32 AB EŻ A-50 Z G-1 Sm. żr. STAR 266 Mtpmp OLONIA Mtpmp pływjąc Rdst. n smchdzie Agregt prądtwórczy ił splinw mp szlmw Aprty pwietrzne Zestw rtwnictw medyczneg GBAM O-5 NIAGARA MOTOROLA FOGO FH 800 STIHL 290 KOSHIN AirGO R BLA STHIL TS-350 S m, Uwgi

47 Rdzj sił OS Wilkw Ilść sób Rdzj sprzętu Typ Ilść 25 Smchód pżrniczy Agregt prądtwórczy Mtpmp Mtpmp pływjąc Mercedes ATEGO Hnd Mew mp szlmw ił splinw ił splinw Aprty pwietrzne Aprty pwietrzne Rzpierk hydruliczny Zestw rtwnictw medyczneg Rdst. smchdw. TOHATSU KOSHIN STIHL 290 STIHL 440 Air GO luks LUKAS R-1 MOTOROLA Uwgi 2 gtwie Rtunkwe W Kętrzynie 3 Kretk pgtwi 4 Kmisrit licji w Kętrzynie Refert Dzielnicwy w Kętrzynie 9 Rdiwóz 2 3 Rdiwóz 1 Rdzj sił Ilść sób Miejskie Wdciągi i Knlizcj Sp. Z.. Kętrzyn 3 Gminny Ośrdek mcy Spłecznej 3 Rdzj sprzętu Dźwig smchdwy Kprk-łdwrk sm. VW 4 Typ Str 244 4t Biłrus gtwie techniczne Ilść Uwgi

48 WYKAZ UNKTÓW HANDLOWYCH OSIADAJĄCYCH MATERIAŁY I SRZĘT DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH L.p. Nzw dstwcy Adres telefn SRZĘT ZNAJDUJĄCY SIĘ W GMINNYM MAGAZYNIE SRZĘTU OC L.p. Nzw sprzętu Ilść sprzętu Uwgi 1. rzyrząd rzp. chem. ChR-54M 1 2. Rentgenrdimetr D Sygnliztr prm. RS-70M 2 4. Wrki p.pwdź Łpty piskwe lndeki chrnne 5 7. Siekiery /łmy 2/2 4 Rdzj sprzętu

49 5.4. ZADANIA OKREŚLONE LANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Wszelkie dziłni krótkterminwe są zrządzne (inicjwne, kntrlwne i kńczne) przez Wjewódzki Zespół Zrządzni Kryzysweg, którym mw w rt. 14 ust. 7 ustwy z dni 26 kwietni 2007 r. zrządzniu kryzyswym (Dz. U. Nr 89, pz. 590, z późn. zm.). Zgdnie z rt. 16. ustwy z dni 26 kwietni 2007 r. zrządzniu kryzyswym (Dz. U. Nr 89, pz. 590, z późn. zm.). 1. D zdń wjewódzkich centrów zrządzni kryzysweg nleżą: ) pełnienie cłdbweg dyżuru w celu zpewnieni przepływu infrmcji n ptrzeby zrządzni kryzysweg; b) współdziłnie z centrmi zrządzni kryzysweg rgnów dministrcji publicznej; c) ndzór nd funkcjnwniem systemu wykrywni i lrmwni rz systemu wczesneg strzegni ludnści; d) współprc z pdmitmi relizującymi mnitring śrdwisk; e) współdziłnie z pdmitmi prwdzącymi kcje rtwnicze, pszukiwwcze i humnitrne; f) dkumentwnie dziłń pdejmwnych przez centrum; g) relizcj zdń stłeg dyżuru n ptrzeby pdwyższni gtwści brnnej pństw; 5

50 6. Zespół przedsięwzięć n wypdek sytucji kryzyswych 5

51 6.1. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ Odpwiedzilny z prwdzenie mnitringu Tryb prcy Rdzje infrmcji Zdni w zkresie mnitrwni OSTĘOWANIE STANDARDOWE BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA uzyskiwnie, przetwrznie i przekzywnie Cłdbwy rprty dbwe, infrmcji zistniłym zdrzeniu n pprzez służbę meldunki kreswe, ptrzeby kierwni, dwdzeni i 2.KOMENDA OWIATOWA AŃSTWOWEJ STRAŻY dyżurną rprty sytucyjne, współdziłni w zkresie rzpznni, OŻARNEJ W KĘTRZYNIE. kmunikty nlizwni i prgnzwni rzwju 3.KOMENDA OWIATOWA OLICJI W KĘTRZYNIE. sytucji. strzegwcze, w tym 4.ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE n strnch 5.DYREKCJA GENERALNA DRÓG KRAJOWYCH I nlizwnie sytucji n dministrwnym internetwych AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE terenie, Kżdy pdmit zgdnie 6.WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA OWIATOWEGO W przekzywnie kmuniktów, strzeżeń i KĘTRZYNIE z kmpetencjmi 1.GMINNY ZESÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. innych niezbędnych infrmcji d kreślnych pdmitów, 7.INSTYTUT METEOROLOGI I GOSODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU 8.REGIONALNY ZARZĄD GOSODARKI WODNEJ. 9.K OLSKIE KOLEJE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W OLSZTYNIE 10.ODDZIAŁ ENERGIA S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. sprządznie rprtów dbwych i nttek, meldunków pwstłych zgrżenich, współdziłnie z dministrcją publiczną i innymi instytucjmi w zkresie nliz i prgnz, 11. RZEDSIĘBIORSTWO ODOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY W GMINIE; AŃSTWOWY OWIATOWY INSEKTORAT SANITARNY; 2. OWIATOWY INSEKTORAT WETERYNARII; 3. OWIATOWY INSEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO; 4. WOJEWÓDZKI INSEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA; 5. WOJEWÓDZKI ZARZAD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH; 6. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW AŃSTWOWYCH; 7. WOJEWÓDZKI INSEKTORAT TRANSORTU DROGOWEGO. zpewnienie biegu infrmcji n ptrzeby zrządzni kryzysweg Drźny n czs występwni zgrżeni Wymin infrmcji GMINNY ZESÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO; WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO; KOMENDA OWIATOWA AŃSTWOWEJ STRAŻY OŻARNEJ; KOMENDA OWIATOWA OLICJI; WOJEWÓDZKI ZARZAD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH; WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA OWIATOWEGO; przedsiębircy dpwiedzilni z dystrybucję gzu, energii elektrycznej i wdy; OZOSTAŁE ODMIOTY: specjlistyczne jednstki ndrzędne i jednstki pdprządkwne, inne jednstki dministrcji publicznej w zleżnści d kmpetencyjneg zkresu dpwiedzilnści. 5

52 Odpwiedzilny z prwdzenie mnitringu Tryb prcy Rdzje infrmcji Zdni w zkresie mnitrwni Wymin infrmcji OSTĘOWANIE SECJALISTYCZNE ODMIOTÓW WIODĄCYCH W ZALEZNOŚCI OD RODZAJ ZAGROŻENIA 1. wdzie (w tym pdtpieni, zlni i ztpieni) 1. CENTRALNE BIURO ROGNOZ METEOROLOGICZNYCH ZESÓŁ W BIAŁYMSTOKU Biur rgnz Meterlgicznych prgnzy strzeżeni, kmunikty strzegwcze, w tym n strnch internetwych Biur rgnz Hydrlgicznych prgnzy strzeżeni, kmunikty bieżącej sytucji hydrlgicznej w stnie zgrżeni i lrmu hydrlgiczneg, kmunikty bieżącej sytucji hydrlgicznej w nrmlnym stnie hydrlgicznym, kmunikty strzegwcze n strnch internetwych kmunikty bieżącej sytucji hydrlgicznej w stnie zgrżeni i lrmu hydrlgiczneg, Ciągły przez 24 gdziny n dbę w nrmlnej sytucji hydrlgicznej 7:00 15:00, w stnie lrmu hydrlgiczneg ciągły Sekcj Hydrlgii Opercyjnej w Biłymstku Cłdbwy. 2. AŃSTWOWY OWIATOWY INSEKTORAT SANITARNY W KĘTRZYNIE Zbiernie i nlizwnie infrmcji z terenu pwitu w nrmlnej sytucji hydrlgicznej. dne sttystyczne zrejestrwnych zchrwń, wykz stłych nsicieli płeczek duru brzuszneg n zlnych terench, infrmcje dnśnie zptrzebwni n śrdki dezynfekcyjne, infrmcje liczbie dwek niezbędnych szczepinek, spsób zbezpieczeni żywnści dl ludnści, w tym dl sób ewkuwnych, zptrzenie w wdę przeznczną d spżyci, biekty użytecznści publicznej, dne liczbwe dtyczące: - zlnych lub pdtpinych biektów lub dróg djzdwych, - zptrzebwni n śrdki dezynfekcyjne, kmunikty strzegwcze n strnch internetwych 5 grmdzenie dnych hydrlgiczn meterlgicznych, nliz ktulnej sytucji hydrlgicznej i meterlgicznej, prcwywnie i przekzywnie zgdnie z rzprządzeniem Ministr Śrdwisk z dni 22 sierpni 2007r. w sprwie pdmitów, którym pństww służb hydrlgiczn meterlgiczn i pństww służb hydrgelgiczn są bwiązne przekzywć strzeżeni, prgnzy, kmunikty i biuletyny rz spsbu i częsttliwści ich przekzywni: prgnz meterlgicznych, strzeżeń meterlgicznych i hydrlgicznych, kmuniktów meterlgicznych i kmuniktów bieżącej sytucji hydrlgicznej w stnie zgrżeni i lrmu hydrlgiczneg, WCZK CZK służby dyżurne: ństwwej Strży żrnej, licji, medi, inne pdmity w zleżnści d ptrzeb. nlizwnie sytucji epidemilgicznej chrób zkźnych w gminie, ndzór nd stłymi nsicielmi płeczek duru brzuszneg n zlnych terench, zbezpieczenie śrdków dezynfekcyjnych dl zlnych studni, zpewnienie (w rzie ptrzeby) sprwneg przeprwdzeni niezbędnych szczepień chrnnych, współdziłnie z dministrcją publiczną i innymi instytucjmi i służbmi w zkresie nliz i prgnz, przekzywnie kmuniktów, strzeżeń i innych niezbędnych infrmcji d kreślnych instytucji i służb, sprządznie rprtów dbwych i nttek służbwych pwstłych zgrżenich pwdziwych mgących prwdzić d sytucji kryzyswej, współdziłnie z kmórkmi rgnizcyjnymi WSSE, nlizwnie sytucji w zkresie sprwneg ndzru, współprc z rgnmi prwdzącymi plcówki ństwwy Wjewódzki Inspektrt Snitrny. Strst Kętrzyński, Burmistrzwie i Wójtwie Gmin. CZK. GZZK. Infrmcj pdejmwnych dziłnich w zkresie sterwni fl pwdziwą i zdrzenich mjących wpływ n trnsfrmcję fli pwdziwej, w szczególnści decyzjch dtyczących zlni plderów, Smczynnym npełniniu się plderów,

53 Odpwiedzilny z prwdzenie mnitringu Tryb prcy Rdzje infrmcji Zdni w zkresie mnitrwni Wymin infrmcji OSTĘOWANIE SECJALISTYCZNE ODMIOTÓW WIODĄCYCH W ZALEZNOŚCI OD RODZAJ ZAGROŻENIA prgnzwnie rzwju sytucji w ukłdzie krótk i CZK, meldunki sytucyjne d 3.WOJEWÓDZKI ZARZĄD Drźny n czs długterminwym, współdziłnie z dministrcją publiczną i występwni CZK, MELIORACJI I innymi instytucjmi w sytucjch kryzyswych w rmch GZZK. zgrżeni. kmunikty URZĄDZEŃ WODNYCH infrmwni ktulnej sytucji n dministrwnym ględziny w strzegwcze, w tym n terenie. W OLSZTYNIE terenie stnów strnch internetwych ODDZIAŁ W rzek rz MRĄGOWIE zbirników. nlizwnie sytucji zwierząt n terenie pwitu (gminy), Urząd Gminy Kętrzyn, w gdzinch prcy rprty, 4. OWIATOWY ndzrwnie twrznych utylizcji utpinych zwierząt, Strstw witwe wkętrzynie, ( ) infrmcje, INSEKTORAT współdziłnie z dministrcją publiczną i innymi instytucjmi witw Stcj SnitrnStn tbele. WETERYNARII W i służbmi w rmch witweg lnu Zrządzni Epidemilgiczn, pdwyższnej KĘTRZYNIE Kryzysweg, Kmend witw ństwwej gtwści w zleżnści d skli zgrżeni sprządznie rprtów i tbel dtyczących pwstłych zgrżeń. Strży żrnej w Kętrzynie, Kmend witw licji w Kętrzynie, inne jednstki dministrcji publicznej, w zleżnści d rzwju sytucji Hurgnwe witry / trąby pwietrzne 1. CENTRALNE BIURO ROGNOZ METEOROLOGICZNYCH ZESÓŁ W BIAŁYMSTOKU dyżur cłdbwy prwdzny przez synptyków meterlgicznych z wykrzystniem systemów utmtycznych pmirów. kmunikty mżliwści wystąpieni i strzeżeni przewidywnym wystąpieniu niebezpieczneg zjwisk przy ktulnie bwiązujących kryterich. kmunikty n strnie internetwej przekzywnie kmuniktów, strzeżeń i innych niezbędnych infrmcji rzwju sytucji synptycznej, ciągłe mnitrwnie rzwju sytucji synptycznej przy pmcy systemów detektrów, zmin lub dwłnie strzeżeni niebezpiecznych zjwiskch. 5 CZK, GZZK. służby dyżurne ństwwej Strży żrnej, licji. medi, inne pdmity w zleżnści d ptrzeb.

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki.

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki. Odkrywcy n trpie... Cele gry terenej: 1. Pszerznie wiedzy wlrch przyrdniczych i turystycznych mist z uwzględnieniem jeg specyfiki. Ksztłtnie pczuci dpiedzilnści z śrdisk nturlne. Pznwnie ciekwych miejsc

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2012 r. Aceptuję: Sprządził: Lidi Włdrczy Wieluń, mrzec 2013 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 28/07/2014 Wykie bdi ewlucyjeg p. Ewlucj ex-te Prgrmu Współprcy Trsgriczej Rzeczpsplit Plsk Republik Słwck 2014-2020 Złączik 4. Digrmy przyczyw - skutkwe Zmwijący: Miisterstw Ifrstruktury i Rzwju Wykwc:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r.

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Aceptuję: Sprządził: Mrlen Gire Wieluń, mrzec 2011r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

U-!t' ,t6l. ) t^*cor. 2011 r. ZARZADZENIE NR...'! f...t201 1. z dnia

U-!t' ,t6l. ) t^*cor. 2011 r. ZARZADZENIE NR...'! f...t201 1. z dnia ,t ZARZADZEIE R...'! f...t201 1 DyrektrGenerlneg Sluiby Wiqziennej z dni ) t^*r. 2011 r.,t6l w sprwie rdzjw dkumentji pdstwwyh jednstek sluiby medyyny pry Stuiby Wigziennej, spsbu jej prwdzeni, udstqpnini

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie kultury fizyczneii sportu w zakresie pilki no2nej (tytul zadania publicznego)

Upowszechnianie kultury fizyczneii sportu w zakresie pilki no2nej (tytul zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PU BLICZN EGO Dt i miejsce zlzeni ferty (wypelni rgn dministrcji publicznej) g P E 3147grgg,q144ggPgg51t,1r RGANTZACJT POZARZADOWEJ(-YCHyPODMTOTU (-OW), O KTRYM (-YCH) MOWA W

Bardziej szczegółowo

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup energii elektrycznej na ptrzeby Gminy Węgliniec i jej jednstek rganizacyjnych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/544/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/544/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dtycząc przyjęci plnu glmercji Elbląg. Uchwł Nr XXVII/544/13 Sejmiku Wjewództw Wrmińsk-Mzurskieg z dni 29 mj 2013 r. N pdstwie rt. 18 pkt 20 ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. smrządzie wjewództw (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dni 25 mj 2016 r. w sprwie ztwierdzeni dignzy ptrzeb edukcyjnych Zespłu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku i Liceum Ogólnksztłcąceg w Lesku w rmch

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego Załącznik nr 3 do Programu Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego STARSTW PWIATWE JEDNSTKI PWIATWE INNE WYDZIAŁ ŚWIATY,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 1 na rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 1 na rok szkolny 2014/2015 ul. Zfii Urbanwskiej 8 62-500 KONIN t e l. / f a x. : ( 0-6 3 ) 2 4 3 7 5 8 0, k m. 797 901 114 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 1 na rk szklny 2014/2015...... pieczątka szkły miejscwść, data INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI apel o aktywność

FUNDUSZ SOŁECKI apel o aktywność FUNDUSZ SOŁECKI pel ktywnść Sznwni Pństw, Już n pczątku wrześni, z inicjtywy słtysów zrgnizwne zstną pierwsze zebrni, których celem będzie ustlenie pdziłu funduszu słeckieg przydzielneg kżdej miejscwści.

Bardziej szczegółowo

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ MINISTER GOSPODARKI RPW/62887/2014 P Dt:2014-08-20 KOlsU Wrszw, /l^.o^. 2014 r. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ wg rzdzielnik Sznwni Pnstw, zgd z 38 Regulminu Prcy Rdy Ministrw przesylm cztery prjekty rzprz^dzeri

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014

VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014 VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014 I. ORGANIZATOR GŁÓWNY Uczniwski Klub Sprtwy,,ATOS Wźnice II. WSPÓŁORGANIZATORZY Klub Biegacza Mrągw Gmina Mikłajki CK Kłbuk Mikłajki Szkła Pdstawwa

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I Pzim pdstawwy. zna pdstawwe składniki kmórki rślinnej i zwierzęcej raz różnice pmiędzy nimi, ptrafi psłużyć się mikrskpem w dknywaniu bserwacji i wyknać schematyczny

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo