Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży"

Transkrypt

1 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni stnwią tereny zurbnizwne. Z punktu widzeni reginu, Łmż stnwi wżny drgwy węzeł kmunikcyjny, chciż ze względu n utrtę sttusu mist wjewódzkieg (w 1r), znczenie mist jk śrdk dministrcyjneg słbł. Łmż liczy k. 63, tys. mieszkńców (grudzień 2002 r.), zgdnie z prgnzmi demgrficznymi w njbliższych ltch przewiduje się niewielki wzrst demgrficzny: d pzimu 6,2 tys. sób w rku 20 i k. d 72 tys. sób w rku Od 14 mist jest pdzielne n 15 siedli. W Łmży zrejestrwnych jest smchdów sbwych i 3 0 smchdów ciężrwych (dne z r.) Ozncz t, że wskźnik mtryzcji indywidulnej znjduje się n pzimie 240 smchdów/00 mieszkńców i jest niższy niż w njbrdziej zmtryzwnych mistch Plski (np. w Wrszwie k. 430 sm./00 mieszkńców) rz niższy niż średni krjw (285 smchdów/00 mieszkńców, GUS 2002). 2.2Ukłd drgwy mist Sieć drgwuliczn Sieć dróg publicznych w Łmży stnwią: ulice krjwe długści,3 km, ulice wjewódzkie km, ulice pwitwe km, w tym: 1 nwierzchni sfltw 1,743 km nwierzchni brukwcw 0,602 km nwierzchni gruntw 1,422 km ulice gminne 64.3 km, w tym: nwierzchni sfltw 35,157 km nwierzchni betnw 11,326 km nwierzchni z kstki 1,883 km nwierzchni brukwcw 0,643 km Prgnzy demgrficzne przedstwine w Strtegii Zrównwżneg Rzwju Mist Łmży mgą być jednk przeszcwne. W sttnim kresie nstąpił bwiem spdek liczby mieszkńców Łmży z 65,2 w rku 2000 d 63, w rku 2002.

2 2/2 nwierzchni gruntw 15,30 km Schemt ukłdu ulic mist z zznczeniem pdziłu dministrcyjneg przedstwin n rys Strukturę dministrcyjną sieci drgwej przedstwin n rys Z Zjj zz d d N N w w g gr rd dz k zk N N w w g grr d dz zk k kkii bb R Ryy Z Z w w d dz zk k L Le eg gii n nó ów w P P zznn ńń ssk k sskk w w b brr m m Z Z ss zz S S P Piiłs łsu ud ds sk kiie eg g S S k k iiiik k rrs s rrs sk k kiie k e iie eg g g g S Sp p kk jjn n S Siik k rrs sk kii e eg g w w ll P P g ieg kie ls lsk P P k jsk js W W D Dw w rr n n g ieg kie sk ds ud su P Piłiłs P P z zn n ńs ń sk k Legend S Szz ss M Męę żżyy ń ńss kk drgkrjw drgwjewódzk drgpwitw innedrgi TRANSEKO Wrszw, mrzec2004 Rys 2.1. Klsyfikcj dministrcyjn dróg n terenie mist Łmży

3 2/3 Rys. 2.2 Łmż struktur dministrcyjn sieci drgwej (2004r) 64, km 30 21,77, drgi krjwe 8,77 drgi drgi pwitwe drgi gminne wjewódzkie Ukłd sieci ulicznej mist jest ściśle związny z ukłdem dróg zmiejskich. Pdstwwe drgi krjwe i wjewódzkie przebiegjące przez mist bsługują główne kierunki ruchu wewnętrzneg. W rejnie Łmży krzyżują się 2 drgi znczeniu krjwym tzn.: drg Nr 61: (Wrszw) Ostrłęk Łmż Augustów, n terenie mist przebiegjąc ciągiem ulic: Wjsk Plskieg Plc Kściuszki Zjzd gr. mist (kierunek Piątnic); drg Nr 63: Zmbrów Łmż Giżyck gr. z bwdem Kliningrdzkim (bez przejści grniczneg); w Łmży przebieg wzdłuż ciągu ulic: Szs Zmbrwsk Sikrskieg Wjsk Plskieg Plc Kściuszki Zjzd gr. mist (kierunek Piątnic); rz 3 drgi wjewódzkie: drg Nr 645: Myszyniec Łmż, n terenie mist przebiegjąc ciągiem ulicy Nwgrdzkiej (d grnicy mist d ul. Sikrskieg) i ul. Sikrskieg (d Nwgrdzkiej d Wjsk Plskieg); drg Nr 677: Skłów Pdl. Ostrów Mz. Łmż; przebieg d grnicy mist wzdłuż Al. Leginów d Plcu Kściuszki; drg nr 67: Łmż Mężenin (drg nr 8); w Łmży przebieg wzdłuż ciągu ulicy Szs d Mężenin. W bezpśrednim sąsiedztwie Łmży, w miejscwści Piątnic krzyżują się tkże: drg krjw Nr 64: (Łmż) Piątnic Jeżew; przebieg wzdłuż ulicy Szklnej; drg wjewódzk Nr 668: (Łmż) Piątnic Przytuły drg nr dcinków ulic m sttus ulic pwitwych, tj: Al. Piłsudskieg ul. Giełczyńsk ul. Sikrskieg n dcinku Szsy Zmbrwskiej d gr. mist (kierunek Piątnic); ul. Dwrn

4 2/4 ul. Nwgrdzk d ul. Wjsk Plskieg d ul. Sikrskieg; ul. Piękn ciąg ul. Plw Szs Zmbrwsk n dcinku d ul. Sikrskieg d Wjsk Plskieg; ul. Pznńsk ul. Rządw ul. Spkjn ul. Zwdzk 176 ulic w Łmży zstł zlicznych d dróg gminnych Ukłd ulic mist Ukłd ulic w Łmży m chrkter prmienistbwdwy. Pdstwę systemu stnwi 5 ciągów ulicznych usytuwnych prmieniście w stsunku d centrum mist, płżneg w jeg części półncnwschdniej i prteg n skrpie nd rzeką Nrew. Pdstwwe ciągi ulic t: Al. Leginów, Zjzd, Wjsk Plskieg, Nwgrdzk, Szs Zmbrwsk. Ulice te zbiegją się w rejnie Pl. Kściuszki i decydują jkści systemu kmunikcji indywidulnej, z uwgi n funkcję jką pełnią w bsłudze zrówn ruchu lklneg, źródłwdcelweg związneg z mistem, jk też ruchu trnzytweg. Łmż dyspnuje tkże stsunkw dbrze wyksztłcnym systemem dróg chrkterze bwdwym w stsunku d ścisłeg centrum mist. Mżn wyróżnić 2 półpierścienie bwdwe: njbliższy centrum mist ciąg bwdwy ulicy Sikrskieg d ul. Zdrjwej d ul. Nwgrdzkiej, spinjący ulice: Dwrną, Szsę Zmbrwską, Zwdzką, Al. Leginów, Wjsk Plskieg i Nwgrdzką; dlszy w stsunku d centrum, płżny w strefie mieszkniwej ciąg ulic: Piłsudskieg Pznńsk Brwrn. Ciągi te pełnią isttną funkcję dl bsługi ruchu wewnątrz mist, tkże w szczególnści ulic Sikrskieg w bsłudze ruchu zewnętrzneg związneg z wltmi dróg nr 61, 63 i 645. Istnieje tkże frgmentrycznie wyksztłcny trzeci ciąg bwdwy n kierunku wschódzchód, tj. ciąg ulic Szs Mężenińsk Pznńsk, przecinjący płudniwą część mist, który becnie ze względu n brk kntynucji w kierunku półncnzchdnim, prócz bsługi przyległeg terenu umżliwi jedynie pwiąznie wltu drgi nr 67 z ul. Wjsk Plskieg. Stnwi n jednk dbrą pdstwę dl rzbudwy płudniwej bwdnicy mist. Stsunkw dbrze wyksztłcny prmienistbwdwy ukłd ulic stnwi wżny tut systemu w bsłudze ruchu wewnątrzmiejskieg i źródłwdcelweg. Wbec brku trs bwdwych, bsługujących ruch zewnętrzny n drgch krjwych i wjewódzkich, stnwi

5 2/5 jednk tkże brdz pwżny mnkment. Prwdzi bwiem d kniecznści bsługi ruchu trnzytweg ulicmi miejskimi i tym smym d kncentrwni ruchu n głównych ciągch, zbiegjących się w rejnie Plcu Kściuszki, pełniąceg tkże funkcję kluczweg węzł przesidkweg w kmunikcji zbirwej mist. Niekrzystne uksztłtwnie węzł dróg zewnętrznych pwduje: grniczenie swbdy prwdzeni ruchu lklneg i pgrszenie bezpieczeństw ruchu z uwgi n skrjnie niekrzystny brk segregcji ruchu n głównych ulicch mist, grnicznie mżliwści efektywneg prwdzeni miejskiej kmunikcji utbuswej, c wpływ n stndrd pdróżwni psżerów rz kszty funkcjnwni trnsprtu zbirweg (strty czsu), ndmierne niszczenie infrstruktury trnsprtwej (nwierzchni), uciążliwści wywłne ruchem smchdów (wibrcje, hłs, emisje znieczyszczeń), bniżenie jkści przestrzeni publicznej (utrudnieni w krzystniu z przestrzeni przez pieszych, rwerzystów itp.) Orgnizcj i sterwnie ruchem Według stnu n mrzec 2004 w sieci ulic mist Łmży znjduje się 8 skrzyżwń i jedn przejście dl pieszych sterwne z pmcą sygnlizcji świetlnej (rys. 2.3) tj.: skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Plwą, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Skłdwskiej, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Sikrskieg, skrzyżwnie Al. Leginów z Dwrcwą, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Piłsudskieg, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Pznńską, skrzyżwnie ul. Wjsk Plskieg z ul. Plwą, skrzyżwnie ul. Wjsk Plskieg z ul. Sikrskieg rz przejście dl pieszych n ul. Piłsudskieg (wzbudzne przez pieszych).

6 2/6 Rys.2.3 Łmż skrzyżwni z sygnlizcją świetlną Sygnlizcj n skrzyżwniu ul. Al. Leginów/Pznńsk jest zrelizwn z zstswniem kmdcji ruchu i bezklizyjneg rzdziłu pszczególnych relcji. N pzstłych stswne jest sterwnie cykliczne, stłczswe z ręcznym przełączniem prgrmów, c w prktyce zncz wyświetlnie jedneg prgrmu sygnlizcji. Pmim kncentrcji skrzyżwń z sygnlizcją świetlną n dwóch ciągch ulic, tj.: l. Leginów i ul. Wjsk Plskieg, nie funkcjnują ne jk ciągi skrdynwne. W mieście n szerszą sklę nie występują tkże inne niż stndrdwe śrdki rgnizcji i sterwni ruchem. W szczególnści dtyczy t dynmicznych śrdków rgnizcji ruchu, tkich jk: znki zmiennej treści, wyświetlcze prędkści itp. Ft. 3 Skrzyżwnie ulic Leginów / Sikrskieg Ft. 4 Skrzyżwnie ulic Leginów / Sikrskieg

7 2/7 W centrum mist występuje stref grniczneg dstępu dl ruchu smchdweg. Jest n grniczn d dwóch ulic: ul. Długiej n dcinku d ul. Krótkiej d ul. Frnej rz ul. Frnej d Długiej d ul. Dwrnej. Uprządkwniu prkwni w centrum mist rz redukcji ruchu wynikjąceg z pszukiwni wlnych miejsc pstjwych sprzyj tkże funkcjnując stref płtneg prkwni. Ft. 5 Ulic Frn z grniczeniem dstępu ruchu Ft. 6. Ulic Dług z grnicznym dstępem ruchu kłweg kłweg Wrunki ruchu drgweg W bszrch zurbnizwnych stły wzrst mtryzcji, przy jednczesnych grniczenich w zkresie rzwju infrstruktury drgwej, prwdzi d pgrszni się wrunków ruchu drgweg rz wrunków funkcjnwni kmunikcji zbirwej. N pdstwie wyników pmirów ruchu przeprwdznych w Łmży w rku 2004 mżn stwierdzić, że w kresie gdzin ruchu szczytweg wrunki ruchu n pdstwwym ukłd ulic centrum mist są zróżnicwne (tbel 2.1): stsukw niekrzystne n ciągch ulic: Wjsk Plskieg, Sikrskieg i Al. Piłsudskieg rz krzystne n pzstłych ciągch ulicznych. Tbel 2.1 Ntężeni ruchu n wybrnych ciągch ulic. Oszcwnie pzimu swbdy ruchu

8 lp Odcinek ulicy 1 Wjsk Plskieg 2 Sikrskieg 3 Sikrskieg 4 Al. Piłsudskieg 5 Grbl Jednczewsk 6 Ndnrwińsk 7 Krsk 8 Strusi Krucz Fbryczn 11 Żbi 12 Rybki 13 Zdrjw Pmir w dniu Ft. 7 Ulic Wjsk Plskieg Przekrój P/h2 2x2 2x2 2x2 2x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x Udził sm. Przepustwść ciężrwych p/h/przekrój3 11% % % % % % % % % % % % % /8 PSR4 D C C C A A A A A A A A A Ft. 8. Ulic Leginów Pmiry ntężeni ruchu drgweg przeprwdzne w czerwcu 2002 n grnicy mist n półncnym wlcie drgi nr 61 ujwniły stsunkw duże bciążenie ruchem n pzimie 18 0 pjzdów n dbę w bu kierunkch. Stwierdzn tkże: duży udził smchdów ciężrwych (16%), brdz dużą liczbę ciężkich smchdów ciężrwych k n dbę, 2 Ntężeni ruchu przeliczne n pjzdy umwne (pu): smchód sbwy i dstwczy 1, smchód ciężrwy 1.6, utbus N pdstwie HCM 85 i prcy Budw hierrchicznych mdeli ruchu w siecich drgwych. Plitechnik Wrszwsk PSR pzim swbdy ruchu: A ruch swbdny, B ruch równmierny z dczuwlną becnścią innych pjzdów, swbd wybru prędkści jzdy, C ruch równmierny, le n spsób jzdy isttny wpływ wywierją inne pjzdy, wybór prędkści wyrźnie grniczny, D ruch równmierny, le przy dużej gęstści wybór prędkści i mnewry grniczne, kmfrt jzdy niski, E ntężenie ruchu bliskie przepustwści, prędkść ustbilizwn n niskim pzimie, skrjnie utrudnine mnewrwnie, niewielki wzrst ruchu lub chwilwe ztrzymni pwdują pwżne zkłóceni.

9 2/ stsunkw stłe bciążenie wltu d mist w kresie , n pzimie p/h/przekrój. Ft.. Pl. Kściuszki wlt d strny ulicy Zjzd Ft.. Pl. Kściuszki. Wrunki ruchu w gdzinie (drg nr 61) szczytu prnneg 2.3System prkwni W rmch systemu prkwni w Łmży dstępne są: miejsc d prkwni przykrwężnikweg, miejsc d prkwni n wydzielnych prkingch plcwych. Ddtkw w systemie prkwni występuje pdził n prkwnie płtne i bezpłtne. Obszr bjętym płtnym prkwniem leży w smym centrum mist, gdzie zlklizwne są główne urzędy miejskie rz miejsc hndlu i usług. Zkres bszru jest pwiększny, czym mże świdczyć bjęcie strefą płtneg prkwni ulicy Sienkiewicz. Wyskści płt z prkwnie rz spsób ich pbru reguluje uchwł rdy mist. Obszr strefy (SOP) przedstwin n rys Opłty z prkwnie pbierne są w dni rbcze w gdzinch :0017:00. Wyskści stwek płt z prkwnie są zróżnicwne w zleżnści d czsu pstju: z pierwszą gdzinę pstju z drugą gdzinę pstju z trzecią gdzinę pstju 1,70 zł, z kżdą nstępną gdzinę pstju 1,40 zł. 1,50 zł, 1,60 zł, Osby zmieszkujące i prcujące w strefie płtneg prkwni mgą krzystć z bnmentów miesięcznych w wyskści 30zł. Łącznie płtnym prkwniem bjętych jest k m ulic, w tym k. 260 miejsc prkingwych.

10 PlcKściuszki g Plskie jsk W J tk w Os ied le B h ter ów M nte C ssi n St ry Ry ne k Gie łcz yńs k Se n tr sk S d w P lw Dw rn zk d iw z W Sie nk iew icz Le gi nó w 3M j Kró tk Dłu g Krz yw ek ł i k yb R Rz ąd w St ry Ry ne k N w gr dzk Kpu cyńsk zd Zj 2/ Dw rn Legend strefpłtnegprkwni TRANSEKO W rszw, mrzec2004 Rys. 4 Grnice strefy płtneg prkwni w Łmży Dchdy, jkie są siągne z funkcjnwni strefy prkwni płtneg w cłści są przekzywne n knt śrdk specjlneg i są przeznczne n utrzymnie dróg. Biur SOP dził w strukturze Urzędu Mist. Mieszkńcy są infrmwni przeznczeniu tych pieniędzy. Dtychczs wybudwn prking usytuwny w dległści 0m d Streg Rynku n 35 miejsc pstjwych i wyremntwn większść ulic w brębie Strefy. W b.r. plnwn jest przebudw nwierzchni zmkniętej dl ruchu ul. Frnej. Plny n njbliższe lt t ulic Dług deptk jk n Frnej i remnt nwierzchni ulicy Sienkiewicz. Wprwdzenie płt z prkwnie w centrum mist pdyktwne był: deficytem miejsc prkingwych występującym w ciągu dni rbczych, chęcią wymuszeni rtcji pjzdów n miejscch prkingwych i udstępnieni miejsc prkingwych klientm biektów hndlwych, chęcią brdziej rcjnlneg wykrzystni miejsc prkingwych w njbrdziej trkcyjnym bszrze mist. W ltch prcwnicy Biur Strefy Ogrniczneg Pstju przeprwdzili szereg pmirów dtyczących stpni zjętści prkingów w strefie płtneg prkwni rz stpni przestrzegni regulminu w strefie płtneg prkwni w punktch dtyczących pnszeni płt z prkwnie. Od 2001 rku przeprwdzn pmiry prkingwe w wytypwnych dnich (łącznie 12 dni pmirwych) w ciągu różnych gdzin bwiązywni regulminu strefy płtneg prkwni. Wyniki pmirów wskzują n dużą niejednrdnść i zmiennść zchwń prkingwych mieszkńców. Wg pmirów wyknnych przez prcwników biur liczb smchdów prkujących bez pnszeni płt (czyli nruszjących regulmin) whł się w

11 2/11 zleżnści d dni i gdziny bdni d 4 d 24%. Również wykrzystnie pwierzchni prkingwej w strefie był zmienne, d 43 d 5% w zleżnści d dni i gdziny pmiru. Od 2001r. systemtycznie spd liczb wezwń dl sób uchyljących się d wniesieni płty z prkwnie. W 2001r. wystwin 6484 wezwń, w 2002r. 4653, w 2003 tylk 3860 wezwń. Obserwcje przeprwdzne w mrcu 2004 r. Przez utrów niniejszeg prcwni wskzują, że stsunkw duż liczb miejsc prkingwych jest niewykrzystywn. W gdzinch ppłudniwych (13:0014:00), czyli w prze występwni szczytu prkingweg, w strefie płtneg prkwni zjętych był jedynie 46% miejsc prkingwych. Njwyższy stpień wykrzystni miejsc prkingwych zbserwwn n ul. Stry Rynek (wkół cłeg rynku), gdzie zjętych był k. 85% miejsc prkingwych (ft. 11) rz n ul. Długiej, gdzie zjętych był k. 80% miejsc. Zdecydwnie njmniejszy stpień wykrzystni pwierzchni prkingwej zidentyfikwn n ul. Sądwej, gdzie n długści k. 200m (część ulicy bjęt płtnym prkwniem) prkwły tylk 2 smchdy (ft. 12), żden z smchdów nie mił wykupineg biletu prkingweg lub bnmentu! Ft. 11. Ul. Stry Rynek stsunkw duże wykrzystnie miejsc prkingwych Ft. 12. Znikme wykrzystywnie miejsc prkingwych przykrwężnikwych n ul. Sądwej w części bjętej płtnym prkwniem W przypdku ul. Sądwej, pdstwwą przyczyną niskiej skutecznści jest mżliwść bezpłtneg prkwni w bezpśrednim sąsiedztwie płtnej strefy. N części ulicy (k. 1/3 długści) dpuszczne jest prkwnie bezpłtne, c skłni kierwców d pzstwini smchdów pz strefą płtną (ft. 13), ddtkw przy ulicy funkcjnuje bezpłtny, grdzny prking n k. 20 miejsc prkingwych (ft. 14).

12 2/12 Ft. 13. Ngrmdzenie prkujących pjzdów tuż z Ft. 14. Bezpłtny grdzny prking przy ul. Sądwej strefą płtneg prkwni n ul. Sądwej (w części bjętej płtnym prkwniem) Ulic Sdw nie stnwi dsbnineg przypdku. Pniewż grnice strefy płtneg prkwni częst nie są dciągne d kńc ulic, stwrz t kierwcm mżliwść bezpłtneg prkwni. Prblem ten dtyczy tkże np. ulic Sienkiewicz i Krótkiej (ft. 15, 16, 17, 18). Ft. 15. Frgment ul. Sienkiewicz płtne prkwnie Ft. 16. Przeciwny krniec ul Sienkiewicz płtne i duż intensywnść wykrzystni pwierzchni prkwnie i zerwy wskźnik wykrzystni prkingwej pwierzchni prkingwej Ft. 17. Frgment ul. bezpłtneg prkwni Sienkiewicz bszr Ft. 18. ul. Sienkiewicz bezpłtny prking n 12 smchdów (przy skrzyżwniu z ul. Plną)

13 2/13 Pdbn sytucj występuje n ulicy Krótkiej, gdzie tk jk n ul. Sienkiewicz płtne prkwnie nie bwiązuje n kńcu ulicy, ddtkw istnieje mżliwść bezpłtneg prkwni n ulicy Jtkwej. W rezultcie n ul. Krótkiej n dcinku d ul. Długiej d ul. Rządwej smchdy prktycznie nie prkują. W trkcie bserwcji n dcinku bjętym płtnym prkwniem prkwły jedynie 2 smchdy (z czeg tylk jeden mił wykupiny bnment), pdczs gdy n pzstłym dcinku ulicy Krótkiej i n ul. Jtkwej prkwł 8 smchdów (ft. 1, 20, 21 i 22). Ft. 1. Młe wykrzystnie miejsc prkingwych n Ft. 20. Kncentrcj prkwni n ul. Jtkwej (bez ul Krótkiej pmiędzy ul. Długą i Rządwą w części płtneg prkwni) przy skrzyżwniu z ul. Krótką bjętej płtnym prkwniem (z bwiązującym płtnym prkwniem) Jednym z pwdów stsunkw niewielkieg wykrzystni miejsc pstjwych jest ztem ucieczk kierwców przed płtnym prkwniem bezpśredni pz grnice strefy płtneg prkwni. Ozncz t, że zsdne byłby dknnie przeglądu grnic strefy płtneg prkwni i ewentuln ich weryfikcj. Wymg t jednk dkłdneg sprwdzeni wrunków prkwni w strefie i jej tczeniu. Innym pwdem niewykrzystywni dstępnych miejsc pstjwych w strefie płtnej mże być zbyt wysk stwk płt z prkwnie, któr pwinn być ustln przede wszystkim n zsdzie prw ppytu i pdży. Zbyt wysk stwk mże sztucznie grniczć ppyt n prkwnie w strefie zbyt pwżnie redukując skłnnść d krzystni z miejsc prkingwych. Obszry pdwyższnej intensywnści prkwni w bezpśrednim sąsiedztwie strefy płtneg prkwni zznczn n rys. 2.5.

14 2/14 zd cyńsk Zj Plc Kściuszki J Wjs Krz w Kró tk Dłu ry Ry ne k g St ry icz iew rn nk Se z yń k ln Dw rn Gie łc w d S sk Sie lw sk zk d w P tr i z W n Sz ów Le gi n St j 3M yw ek ł tk Dw ki b Ry w lskieg k P k ln Rz ąd Sz dzk Ry ne k w gr K p u N stref płtneg prkwni (SPP) kncentrcj bezpłtneg prkwni n ulicch przy SPP kncentrcj bezpłtneg prkwni n prkingch przy SPP TRANSEKO Wrszw, mrzec 2004 Os ied le B h te ró w M nte C ssi n Legend Rys. 2.5 Lklizcje miejsc występwni kncentrcji bezpłtneg prkwni n ulicch i prkingch stykjących się z bszrem płtneg prkwni Przeprwdzne bserwcje spsbu funkcjnwni płtneg prkwni wskzują tkże n: zsdnść zrewidwni spsbu znkwni strefy i zstąpieni znkwni pszczególnych dcinków ulic znkwniem cłeg bszru jk strefy płtnej, występwnie prblemów z tzw. nieleglnym prkwniem, c mże być spwdwne niedsttecznym egzekwwniem przepisów przez dpwiednie służby (ft. 2326); brk dziłń egzekwujących zsdy krzystni ze strefy płtneg prkwni rz przyzwlenie n prkwnie w miejscch niedzwlnych mże z jednej strny pwdwć demrlizcję kierwców, z drugiej mże przekłdć się n rsnące niezdwlenie i pór mieszkńców mist przed płtmi z prkwnie, kniecznść dknni weryfikcji dstępnści miejsc pstjwych w bezpśrednim sąsiedztwie przystnków kmunikcji zbirwej (ft. 2728); jest t isttne z uwgi n swbdę i bezpieczeństw pdróżujących kmunikcją zbirwą, w szczególnści sób z kłptmi ruchwymi i sób słb widzących.

15 2/15 Ft. 23. Prkwnie smchdów n ul. Stry Rynek w Ft. 24. Prkwnie smchdów n psie ruchu i przy bszrze skrzyżwni z ul. Wziwdzką przejściu dl pieszych n ul. Kzndziejskiej Ft. 25. Ul. Sikrskieg prkwnie w bezpśrednim Ft. 26. Ul. Sikrskieg prkwnie n psie sąsiedztwie przejści dl pieszych przezncznym d skrętu w prw 2.4 System kmunikcji publicznej Chrkterystyk przewźników System kmunikcji zbirwej w Łmży jest prty n kmunikcji utbuswej. Usługi wbec ludnści świdczą: Miejskie Przedsiębirstw Kmunikcyjne (MPK) rz PKS Łmż, któr bsługuje płączeni d 65 miejscwści (k. 265 djzdów dziennie). N pdstwie nkiety przeprwdznej wśród 36 mieszkńców mist (mrzec 2004) stwierdzn, że przeciętnie w ciągu dby 42% pdróży niepieszych dbywnych jest kmunikcją utbuswą5, w tym: 5 37% utbusmi MPK; 3% utbusmi prcwniczymi; 2% utbusmi innych przewźników. pzstłe 56% pdróży dbywnych jest smchdmi 2% pdróży rwermi.

16 2/16 Udził pdróży kmunikcją utbuswą wzrst w gdzinch ruchu szczytweg. W szczycie prnnym 53% pdróży niepieszych dbywnych jest utbusmi, w tym 48% utbusmi MPK. Miejskie Przedsiębirstw Kmunikcyjne w Łmży jest zkłdem budżetwym, świdczącym usługi przewzwe kmunikcją utbuswą n terenie mist rz jeg strefy pdmiejskiej. Łączn liczb psżerów przewżnych w ciągu rku sięg 6,4 mln sób, rczn prc przewzw wynsi niec pnd 2,43 mln wzkilmetrów, w tym: 1,3 mln wzkilmetrów (kł 80 %), w grnicch dministrcyjnych mist, 0,50 mln wzkilmetrów (kł 20 %), pz grnicmi dministrcyjnymi mist. Usługi przewzwe w strefie pdmiejskiej świdczne są przez MPK w Łmży n pdstwie przumień międzygminnych, zwiernych pmiędzy Mistem Łmż (reprezentwnym przez Prezydent Mist) rz pszczególnymi gminmi (reprezentwnymi przez Wójtów). W rmch przumień gminy pwierzją Mistu Łmż prw i bwiązki związne ze świdczeniem usług w zkresie lklneg trnsprtu zbirweg, w tym kreślnie przez MPK przebiegów linii, cen biletów rz regulminu przewzów. Mist Łmż mże dstąpić d relizcji przumień jeśli przychdy z przewzów n terenie dnej gminy nie pkrywją ksztów, brk jest dtcji gminnych n ten cel. Przedsiębirstw MPK ztrudni gółem 132 sby (w przeliczeniu n pełne etty), w tym: 23 prcwników umysłwych (kł 17 % gólneg stnu ztrudnieni), 72 kierujących utbusmi (kł 55 %), 17 prcwników zjezdni (kł 13 %), 20 prcwników wrszttów nprwczremntwych (kł 15 %). W 2002 r. wpływy ze sprzedży biletów były n pzimie 4,63 mln zł, wielkść dtcji budżetwej ze strny mist wynisł 2,3 mln zł. Łączne wpływy z biletów, reklm i wynjmu wynisły k. 7,25 mln. Ozncz t, że: pzim subsydiwni funkcjnwni dziłlnści MPK stnwi 50% pzimu wpływów ze sprzedży usług przewzwych, przeciętny wpływ z biletu wynsi 73 grszy, przy dtcji d biletu n pzimie 36 grszy (tbel. 2.2) Tbel 2.2 Wpływy z biletów MPK w Łmży (rk 2002) Liczb psżerów w skli rku Wpływy z biletów zł Wpływ z biletów w przeliczeniu n psżer 0,73 zł Dtcj d biletu 0,36 zł Pzim dtcji d przewzów kmunikcją utbuswą nleży uznć z dść typwy, niższy niż np. w Ostrłęce 41% (wpływy z biletów 5,5 mln zł dtcj n pzimie 1, mln zł), wyższy niż w Tmszwi Mz. 16% (wpływy z biletów 5,5 mln zł dtcj 1,1 mln zł) Ukłd i liczb linii utbuswych, W Łmży funkcjnuje 16 linii utbuswych łącznej długści wynszącej 23 km, w tym:

17 2/17 6 linii bsługujących wyłącznie tereny płżne w grnicch mist, linii bsługujących głównie tereny płżne w grnicch mist i równcześnie wybrne bszry strefy pdmiejskiej. Łączn długść trs, przez które przebiegją linie utbuswe bsługiwne przez MPK wynsi 82, km. Nieml wszystkie linie (prócz linii nr 11) przebiegją przez Pl. Kściuszki, stnwiący główny węzeł lklnej kmunikcji zbirwej w mieście (ft. 2 i 30). Trsy linii utbuswych przebiegją nieml wyłącznie przez ciągi uliczne wyznczjące pdstwwy ukłd kmunikcyjny mist: Al. Leginów (13 linii), Al. Piłsudskieg ( linii), ul. Pznńsk (5 linii), ul. Wjsk Plskieg (5 linii), ul. Zwdzk (5 linii), Szs Zmbrwsk (5 linii). Liczb i ukłd linii wskzują, że jednym z głównych kryteriów ich plnwni był zpewnienie jk njwyższeg wskźnik bezpśredniści płączeń i minimlizcj liczby przesidek dknywnych przez psżerów. Z teg punktu widzeni system tki nleży cenić jk przyjzny psżerm. Z drugiej jednk strny cechuje się zwiększnymi ksztmi ekspltcji trnsprtu zbirweg, c jest związne głównie ze zwiększnym zptrzebwniem n tbr rz zwiększnym zużyciem pliw. System tki ze względu n liczbę i ukłd linii jest tkże stsunkw nieczytelny dl przyjezdnych. Zzwyczj ujemnym skutkiem tk zbudwneg ukłdu linii utbuswych jest tkże stsunkw długi czs jzdy psżerów. N pdstwie nkiety przeprwdznej n próbie 36 mieszkńców mist czs ten szcwn n 24 minuty, minut dłuższy niż w przypdku pdróży smchdwych Dstępnść przystnków W ukłdzie kmunikcji utbuswej bsługiwnej przez MPK usytuwn 113 przystnków. Liczb rz rzmieszczenie przystnków jest dstswn d zgspdrwni przestrzenneg bsługiwnych bszrów mist, c zncz zdwljącą dstępnść ukłdu kmunikcyjneg dl użytkwnik. Średni czs djści pieszeg d miejsc rzpczynni pdróży d przystnku rz d przystnku d celu pdróży nie przekrcz 4 min. Przeciętn dległść przemieszczeń pieszych w pdróżch kmunikcją zbirwą wynsi k. 300m. Stndrd wypsżeni przystnków jest dść zróżnicwny, chciż generlnie stnwi jeden z pwżniejszych mnkmentów kmunikcji zbirwej mist. Szczególne zstrzeżeni mgą budzić: rdzj, stn techniczny i czystść wit przystnkwych, w wielu przypdkch tkże brk wit; stn techniczny chdników w brębie przystnków i djść d przystnków (nierówn nwierzchni, ppękne płyty chdnikwe); stn techniczny nwierzchni w brębie ztk przystnkwych.

18 2/18 Ft. 31 Przystnek n ul. Leginów przy dwrcu PKS. Ft. 32 Przystnek n ul. Leginów Przykłd Widczne nierównści chdnik i jezdni stswnej wity przystnkwej Szczególne znczenie dl funkcjnwni systemu trnsprtu zbirweg m rejn skrzyżwni ulic l. Leginów i Sikrskieg w sąsiedztwie któreg zlklizwn dwrzec utbusów PKS i nieczynny dwrzec PKP. Stpień integrcji miejskieg systemu trnsprtweg i systemu dlekbieżnej kmunikcji utbuswej nleży uznć jednk z niewystrczjący. Pdstwwe prblemy t: znczn pwierzchni dwrc PKS, któreg rzległść zmusz d pknywni zncznych dległści np. pmiędzy ksmi biletwymi i licznymi pernmi; duż dległść d dwrc utbusweg d niektórych przystnków MPK szczególnie w kierunku centrum mist (przystnek n Al. Leginów dległy k. 200m); występwnie liczneg nieleglneg prkwni w tczeniu dwrc rz drbneg hndlu utrudnijąceg prusznie się; brk mżliwści bezpieczneg pzstwieni rwerów Częsttliwść kurswni utbusów n linich kmunikcyjnych Linie kmunikcyjne są brdz zróżnicwne pd względem częsttliwści kurswni utbusów. Przyjmując z pdstwę rzkłd jzdy utbusów ztrzymujących się n przystnku Pl. Kściuszki 1, wśród gółu linii mżn wyróżnić: 2 linie (nr 8 i ) wyskiej (6 wzów/gdz) częsttliwści w gdzinch szczytu i (4 5 wzów/gdz) częsttliwści w gdzinch pzszczytwych; 1 linię (nr 2) przeciętnej (3 4 wzy/gdz w gdzinch szczytu i 2 3 wzy/gdz w gdzinch pzszczytwych) częsttliwści kurswni wzów w ciągu cłeg dni; 1 linię (nr 13) przeciętnej (3 4 wzy/gdz) częsttliwści kurswni utbusów w gdzinch szczytu i brdz niskiej (0 1 wóz/gdz) częsttliwści w gdzinch pzszczytwych; linie pzstłe, niskich (1 2 wzy/gdz) częsttliwścich kurswni utbusów w ciągu cłeg dni. Linie nr 8 i, njwyższej częsttliwści kurswni wzów w dni pwszednie, sbty i niedziele, są linimi bsługującymi wyłącznie rejny płżne w grnicch mist i mją nstępujące przebiegi:

19 2/1 Lini nr 8: Nwgrdzk Sikrskieg Wjsk Plskieg Pl. Kściuszki St. Rynek Szs Zmbrwsk Piłsudskieg Leginów Plw St. Rynek Pl. Kściuszki Wjsk Plskieg Nwgrdzk/Bzr Lini nr : Grbówk Nwgrdzk Pl. Kściuszki St. Rynek Plw Leginów Piłsudskieg Szs Zmbrwsk St. Rynek Pl. Kściuszki Nwgrdzk Linie te, przebiegjąc przez wiele siedli mieszkniwych (siedl: Nw Łmżyc, Skwrnki, Młdych, Prkwe, Słneczne, Bhterów Mnte Cssin, Medyk, Mzwieckie, Górk Zwdzk, Armii Krjwej, Knstytucji, Jntr) rz centrum mist bsługują ptrzeby przewzwe przewżjącej części jeg mieszkńców. N pdkreślenie zsługuje dążenie sób prcwujących rzkłdy jzdy wzów n tych linich d prwdzeni rytmicznej bsługi, tzn. zchwni równych dstępów czsu między przyjzdmi wzów n przystnki. Uwg t dnsi się również d rzkłdu jzdy utbusów n linii nr 2. Rzkłdy jzdy n dwóch linich (nr 3 i 17) przewidują kurswnie utbusów tylk w dni nuki szklnej i są dstswne d gdzin rzpczynni i kńczeni zjęć szklnych. Rzkłdy jzdy zwierją tkże specjlnie znczne kursy (w tym wszystkie n linii nr 5) relizwne przez utbusy niskpdłgwe. Przeciętn prędkść ekspltcyjn wynsi 18,72 km/gdz i jest np. prównywln z prędkścią ekspltcyjną tbru użytkwneg przez MZK Tmszów Mz. Jest tkże wyższ lub zncznie wyższ w prównniu d prędkści ekspltcyjnej siągnej przez: MZK Bił Pdlsk (16,81 km/gdz.), MZK Ełk (14, km/gdz.) czy MZK Ostrłęk (15,72 km/gdz.) System tryfwy System tryfwy bejmuje: bilety jednrzwe, miesięczne rz bnmentwe (nrmlne i ulgwe), uprwnijące d przejzdów w grnicch dministrcyjnych mist, bilety jednrzwe rz miesięczne (nrmlne i szklne), uprwnijące d krzystni z linii pdmiejskich. N mcy uchwły Rdy Miejskiej Łmży bwiązują nstępujące ceny biletów z przejzdy w grnicch dministrcyjnych mist: bilety jednrzwe: nrmlny: 1,80 zł, ulgwy: 0,0 zł, bilety miesięczne:

20 2/20 n jedną linię: 56 zł bilet nrmlny, 28 zł bilet ulgwy (kł 31 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), n dwie linie: 62 zł bilet nrmlny, 31 zł bilet ulgwy (kł 34 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), n wszystkie linie: 66 zł bilet nrmlny, 33 zł bilet ulgwy (kł 37 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), bilety bnmentwe (kł 5,6 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg) uprwnijące d 6 przejzdów: nrmlny:,20 zł ulgwy: 5, zł W systemie tryfwym bwiązującym psżerów pdróżujących w grnicch dministrcyjnych mist cen biletu ulgweg stnwi zwsze 50 % ceny dpwidjąceg mu biletu nrmlneg. System tryfwy przewiduje 4 ktegrie sób uprwninych d krzystni z biletów ulgwych, rz 14 ktegrii sób uprwninych d przejzdów bezpłtnych. Pzim cen biletów uprwnijących d krzystni z linii bsługujących strefę pdmiejską jest zróżnicwny i zleży d trsy przejzdu (bilety nrmlne jednrzwe w cench d 1,80 d 5,40 zł) Zróżnicwny jest również pzim ulg w cench biletów szklnych. D przejzdów bezpłtnych n mwinych linich uprwnine są 4 ktegrie sób. Opłt ddtkw z jzdę bez wżneg biletu wynsi 85 zł, ntmist płt ddtkw z przewżenie przedmitów przekrczjących wymirem 120 cm lub zwierząt bez wżneg biletu wynsi 34 zł Tbr kmunikcyjny i jeg wykrzystnie Według stnu n dzień r. Zkłd Budżetwy MPK w Łmży dyspnuje 50 utbusmi 5 typów: 24 utbusy Jelcz M11, 1 utbus Autsn H 21, 11 utbusów Autsn H 35, 6 utbusów Jelcz M 120, 8 utbusów Vlv Wśród utbusów ekspltwnych przez MPK dminują wzy stre, używne przez c njmniej 15 lt (łącznie 24 wzy 48 % stnu inwentrzweg). Struktur wiekw tbru utbusweg jest nstępując: 4 wzy w wieku 17 lt, 23 wzy w wieku 1416 lt, wzów w wieku 1112 lt, 6 wzów w wieku 7 lt, 8 wzów w wieku pniżej 4 lt.

21 2/21 Ozncz t, że średni wiek tbru utbusweg ekspltwneg przez MPK w Łmży wynsi 12 lt. Ft. 33Wygląd tbru długim kresie ekspltcji Ft. 34 Nwczesny utbus mrki Vlv 7000 D bsługi kmunikcji średni w dbie wykrzystywnych jest 36 utbusów. Wskźnik wykrzystni tbru kmunikcyjneg jest dść niski i wynsi kł 73,5 %. W prównniu z innymi mistmi pdbnej wielkści, płżnymi w tym smym rejnie krju, jest n: zncznie niższy niż w MZK Ostrłęk, gdzie wynsi 83,3% prównywlny z MZK Tmszów Mz, gdzie wynsi 75,6%, wyższy niż w MZK Bił Pdlsk (65,7%) rz MZK Ełk (6,0%). Stpień wykrzystni tbru n linich kmunikcyjnych ilustrują wielkści zestwine w tbeli 2.3. Tbel 2.3 Liczby przewżnych psżerów w kmunikcji utbuswej n pdstwie pmirów npełnień wzów (mrzec 2003 r.) Nr linii Dt pmiru Liczb bserwwnych kursów Okres bserwcji (gdziny rzpczy nni bserwwnych kursów) Ogóln liczb przewieziny ch psżerów , Mksymln liczb psżerów w kursie Przeciętn liczb psżerów w 1 kursie

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

Dookoła świata. instrukcja obsługi

Dookoła świata. instrukcja obsługi PDRÓŻ ŻYCI SZKCJ 44 ł świ rchiwum rchiwum TEKST Juli chwicz pd k instrukcj bsługi Dkł świ Pdkł świ t mrzenie nieml kżdeg pdróżnik. Mrzenie zupełnie mżliwe d spełnieni. B by n ką wyprwę pjechć, wysrczy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114

2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114 Scientific Jurnls Mritime University f Szczecin Zeszyty Nuwe Ademi Mrs w Szczecinie 8, 13(85) pp. 19 114 8, 13(85) s. 19 114 Autmtyzcj nwigcji rdrwej Autmtin f rdr nvigtin Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo