Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży"

Transkrypt

1 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni stnwią tereny zurbnizwne. Z punktu widzeni reginu, Łmż stnwi wżny drgwy węzeł kmunikcyjny, chciż ze względu n utrtę sttusu mist wjewódzkieg (w 1r), znczenie mist jk śrdk dministrcyjneg słbł. Łmż liczy k. 63, tys. mieszkńców (grudzień 2002 r.), zgdnie z prgnzmi demgrficznymi w njbliższych ltch przewiduje się niewielki wzrst demgrficzny: d pzimu 6,2 tys. sób w rku 20 i k. d 72 tys. sób w rku Od 14 mist jest pdzielne n 15 siedli. W Łmży zrejestrwnych jest smchdów sbwych i 3 0 smchdów ciężrwych (dne z r.) Ozncz t, że wskźnik mtryzcji indywidulnej znjduje się n pzimie 240 smchdów/00 mieszkńców i jest niższy niż w njbrdziej zmtryzwnych mistch Plski (np. w Wrszwie k. 430 sm./00 mieszkńców) rz niższy niż średni krjw (285 smchdów/00 mieszkńców, GUS 2002). 2.2Ukłd drgwy mist Sieć drgwuliczn Sieć dróg publicznych w Łmży stnwią: ulice krjwe długści,3 km, ulice wjewódzkie km, ulice pwitwe km, w tym: 1 nwierzchni sfltw 1,743 km nwierzchni brukwcw 0,602 km nwierzchni gruntw 1,422 km ulice gminne 64.3 km, w tym: nwierzchni sfltw 35,157 km nwierzchni betnw 11,326 km nwierzchni z kstki 1,883 km nwierzchni brukwcw 0,643 km Prgnzy demgrficzne przedstwine w Strtegii Zrównwżneg Rzwju Mist Łmży mgą być jednk przeszcwne. W sttnim kresie nstąpił bwiem spdek liczby mieszkńców Łmży z 65,2 w rku 2000 d 63, w rku 2002.

2 2/2 nwierzchni gruntw 15,30 km Schemt ukłdu ulic mist z zznczeniem pdziłu dministrcyjneg przedstwin n rys Strukturę dministrcyjną sieci drgwej przedstwin n rys Z Zjj zz d d N N w w g gr rd dz k zk N N w w g grr d dz zk k kkii bb R Ryy Z Z w w d dz zk k L Le eg gii n nó ów w P P zznn ńń ssk k sskk w w b brr m m Z Z ss zz S S P Piiłs łsu ud ds sk kiie eg g S S k k iiiik k rrs s rrs sk k kiie k e iie eg g g g S Sp p kk jjn n S Siik k rrs sk kii e eg g w w ll P P g ieg kie ls lsk P P k jsk js W W D Dw w rr n n g ieg kie sk ds ud su P Piłiłs P P z zn n ńs ń sk k Legend S Szz ss M Męę żżyy ń ńss kk drgkrjw drgwjewódzk drgpwitw innedrgi TRANSEKO Wrszw, mrzec2004 Rys 2.1. Klsyfikcj dministrcyjn dróg n terenie mist Łmży

3 2/3 Rys. 2.2 Łmż struktur dministrcyjn sieci drgwej (2004r) 64, km 30 21,77, drgi krjwe 8,77 drgi drgi pwitwe drgi gminne wjewódzkie Ukłd sieci ulicznej mist jest ściśle związny z ukłdem dróg zmiejskich. Pdstwwe drgi krjwe i wjewódzkie przebiegjące przez mist bsługują główne kierunki ruchu wewnętrzneg. W rejnie Łmży krzyżują się 2 drgi znczeniu krjwym tzn.: drg Nr 61: (Wrszw) Ostrłęk Łmż Augustów, n terenie mist przebiegjąc ciągiem ulic: Wjsk Plskieg Plc Kściuszki Zjzd gr. mist (kierunek Piątnic); drg Nr 63: Zmbrów Łmż Giżyck gr. z bwdem Kliningrdzkim (bez przejści grniczneg); w Łmży przebieg wzdłuż ciągu ulic: Szs Zmbrwsk Sikrskieg Wjsk Plskieg Plc Kściuszki Zjzd gr. mist (kierunek Piątnic); rz 3 drgi wjewódzkie: drg Nr 645: Myszyniec Łmż, n terenie mist przebiegjąc ciągiem ulicy Nwgrdzkiej (d grnicy mist d ul. Sikrskieg) i ul. Sikrskieg (d Nwgrdzkiej d Wjsk Plskieg); drg Nr 677: Skłów Pdl. Ostrów Mz. Łmż; przebieg d grnicy mist wzdłuż Al. Leginów d Plcu Kściuszki; drg nr 67: Łmż Mężenin (drg nr 8); w Łmży przebieg wzdłuż ciągu ulicy Szs d Mężenin. W bezpśrednim sąsiedztwie Łmży, w miejscwści Piątnic krzyżują się tkże: drg krjw Nr 64: (Łmż) Piątnic Jeżew; przebieg wzdłuż ulicy Szklnej; drg wjewódzk Nr 668: (Łmż) Piątnic Przytuły drg nr dcinków ulic m sttus ulic pwitwych, tj: Al. Piłsudskieg ul. Giełczyńsk ul. Sikrskieg n dcinku Szsy Zmbrwskiej d gr. mist (kierunek Piątnic); ul. Dwrn

4 2/4 ul. Nwgrdzk d ul. Wjsk Plskieg d ul. Sikrskieg; ul. Piękn ciąg ul. Plw Szs Zmbrwsk n dcinku d ul. Sikrskieg d Wjsk Plskieg; ul. Pznńsk ul. Rządw ul. Spkjn ul. Zwdzk 176 ulic w Łmży zstł zlicznych d dróg gminnych Ukłd ulic mist Ukłd ulic w Łmży m chrkter prmienistbwdwy. Pdstwę systemu stnwi 5 ciągów ulicznych usytuwnych prmieniście w stsunku d centrum mist, płżneg w jeg części półncnwschdniej i prteg n skrpie nd rzeką Nrew. Pdstwwe ciągi ulic t: Al. Leginów, Zjzd, Wjsk Plskieg, Nwgrdzk, Szs Zmbrwsk. Ulice te zbiegją się w rejnie Pl. Kściuszki i decydują jkści systemu kmunikcji indywidulnej, z uwgi n funkcję jką pełnią w bsłudze zrówn ruchu lklneg, źródłwdcelweg związneg z mistem, jk też ruchu trnzytweg. Łmż dyspnuje tkże stsunkw dbrze wyksztłcnym systemem dróg chrkterze bwdwym w stsunku d ścisłeg centrum mist. Mżn wyróżnić 2 półpierścienie bwdwe: njbliższy centrum mist ciąg bwdwy ulicy Sikrskieg d ul. Zdrjwej d ul. Nwgrdzkiej, spinjący ulice: Dwrną, Szsę Zmbrwską, Zwdzką, Al. Leginów, Wjsk Plskieg i Nwgrdzką; dlszy w stsunku d centrum, płżny w strefie mieszkniwej ciąg ulic: Piłsudskieg Pznńsk Brwrn. Ciągi te pełnią isttną funkcję dl bsługi ruchu wewnątrz mist, tkże w szczególnści ulic Sikrskieg w bsłudze ruchu zewnętrzneg związneg z wltmi dróg nr 61, 63 i 645. Istnieje tkże frgmentrycznie wyksztłcny trzeci ciąg bwdwy n kierunku wschódzchód, tj. ciąg ulic Szs Mężenińsk Pznńsk, przecinjący płudniwą część mist, który becnie ze względu n brk kntynucji w kierunku półncnzchdnim, prócz bsługi przyległeg terenu umżliwi jedynie pwiąznie wltu drgi nr 67 z ul. Wjsk Plskieg. Stnwi n jednk dbrą pdstwę dl rzbudwy płudniwej bwdnicy mist. Stsunkw dbrze wyksztłcny prmienistbwdwy ukłd ulic stnwi wżny tut systemu w bsłudze ruchu wewnątrzmiejskieg i źródłwdcelweg. Wbec brku trs bwdwych, bsługujących ruch zewnętrzny n drgch krjwych i wjewódzkich, stnwi

5 2/5 jednk tkże brdz pwżny mnkment. Prwdzi bwiem d kniecznści bsługi ruchu trnzytweg ulicmi miejskimi i tym smym d kncentrwni ruchu n głównych ciągch, zbiegjących się w rejnie Plcu Kściuszki, pełniąceg tkże funkcję kluczweg węzł przesidkweg w kmunikcji zbirwej mist. Niekrzystne uksztłtwnie węzł dróg zewnętrznych pwduje: grniczenie swbdy prwdzeni ruchu lklneg i pgrszenie bezpieczeństw ruchu z uwgi n skrjnie niekrzystny brk segregcji ruchu n głównych ulicch mist, grnicznie mżliwści efektywneg prwdzeni miejskiej kmunikcji utbuswej, c wpływ n stndrd pdróżwni psżerów rz kszty funkcjnwni trnsprtu zbirweg (strty czsu), ndmierne niszczenie infrstruktury trnsprtwej (nwierzchni), uciążliwści wywłne ruchem smchdów (wibrcje, hłs, emisje znieczyszczeń), bniżenie jkści przestrzeni publicznej (utrudnieni w krzystniu z przestrzeni przez pieszych, rwerzystów itp.) Orgnizcj i sterwnie ruchem Według stnu n mrzec 2004 w sieci ulic mist Łmży znjduje się 8 skrzyżwń i jedn przejście dl pieszych sterwne z pmcą sygnlizcji świetlnej (rys. 2.3) tj.: skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Plwą, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Skłdwskiej, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Sikrskieg, skrzyżwnie Al. Leginów z Dwrcwą, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Piłsudskieg, skrzyżwnie Al. Leginów z ul. Pznńską, skrzyżwnie ul. Wjsk Plskieg z ul. Plwą, skrzyżwnie ul. Wjsk Plskieg z ul. Sikrskieg rz przejście dl pieszych n ul. Piłsudskieg (wzbudzne przez pieszych).

6 2/6 Rys.2.3 Łmż skrzyżwni z sygnlizcją świetlną Sygnlizcj n skrzyżwniu ul. Al. Leginów/Pznńsk jest zrelizwn z zstswniem kmdcji ruchu i bezklizyjneg rzdziłu pszczególnych relcji. N pzstłych stswne jest sterwnie cykliczne, stłczswe z ręcznym przełączniem prgrmów, c w prktyce zncz wyświetlnie jedneg prgrmu sygnlizcji. Pmim kncentrcji skrzyżwń z sygnlizcją świetlną n dwóch ciągch ulic, tj.: l. Leginów i ul. Wjsk Plskieg, nie funkcjnują ne jk ciągi skrdynwne. W mieście n szerszą sklę nie występują tkże inne niż stndrdwe śrdki rgnizcji i sterwni ruchem. W szczególnści dtyczy t dynmicznych śrdków rgnizcji ruchu, tkich jk: znki zmiennej treści, wyświetlcze prędkści itp. Ft. 3 Skrzyżwnie ulic Leginów / Sikrskieg Ft. 4 Skrzyżwnie ulic Leginów / Sikrskieg

7 2/7 W centrum mist występuje stref grniczneg dstępu dl ruchu smchdweg. Jest n grniczn d dwóch ulic: ul. Długiej n dcinku d ul. Krótkiej d ul. Frnej rz ul. Frnej d Długiej d ul. Dwrnej. Uprządkwniu prkwni w centrum mist rz redukcji ruchu wynikjąceg z pszukiwni wlnych miejsc pstjwych sprzyj tkże funkcjnując stref płtneg prkwni. Ft. 5 Ulic Frn z grniczeniem dstępu ruchu Ft. 6. Ulic Dług z grnicznym dstępem ruchu kłweg kłweg Wrunki ruchu drgweg W bszrch zurbnizwnych stły wzrst mtryzcji, przy jednczesnych grniczenich w zkresie rzwju infrstruktury drgwej, prwdzi d pgrszni się wrunków ruchu drgweg rz wrunków funkcjnwni kmunikcji zbirwej. N pdstwie wyników pmirów ruchu przeprwdznych w Łmży w rku 2004 mżn stwierdzić, że w kresie gdzin ruchu szczytweg wrunki ruchu n pdstwwym ukłd ulic centrum mist są zróżnicwne (tbel 2.1): stsukw niekrzystne n ciągch ulic: Wjsk Plskieg, Sikrskieg i Al. Piłsudskieg rz krzystne n pzstłych ciągch ulicznych. Tbel 2.1 Ntężeni ruchu n wybrnych ciągch ulic. Oszcwnie pzimu swbdy ruchu

8 lp Odcinek ulicy 1 Wjsk Plskieg 2 Sikrskieg 3 Sikrskieg 4 Al. Piłsudskieg 5 Grbl Jednczewsk 6 Ndnrwińsk 7 Krsk 8 Strusi Krucz Fbryczn 11 Żbi 12 Rybki 13 Zdrjw Pmir w dniu Ft. 7 Ulic Wjsk Plskieg Przekrój P/h2 2x2 2x2 2x2 2x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x Udził sm. Przepustwść ciężrwych p/h/przekrój3 11% % % % % % % % % % % % % /8 PSR4 D C C C A A A A A A A A A Ft. 8. Ulic Leginów Pmiry ntężeni ruchu drgweg przeprwdzne w czerwcu 2002 n grnicy mist n półncnym wlcie drgi nr 61 ujwniły stsunkw duże bciążenie ruchem n pzimie 18 0 pjzdów n dbę w bu kierunkch. Stwierdzn tkże: duży udził smchdów ciężrwych (16%), brdz dużą liczbę ciężkich smchdów ciężrwych k n dbę, 2 Ntężeni ruchu przeliczne n pjzdy umwne (pu): smchód sbwy i dstwczy 1, smchód ciężrwy 1.6, utbus N pdstwie HCM 85 i prcy Budw hierrchicznych mdeli ruchu w siecich drgwych. Plitechnik Wrszwsk PSR pzim swbdy ruchu: A ruch swbdny, B ruch równmierny z dczuwlną becnścią innych pjzdów, swbd wybru prędkści jzdy, C ruch równmierny, le n spsób jzdy isttny wpływ wywierją inne pjzdy, wybór prędkści wyrźnie grniczny, D ruch równmierny, le przy dużej gęstści wybór prędkści i mnewry grniczne, kmfrt jzdy niski, E ntężenie ruchu bliskie przepustwści, prędkść ustbilizwn n niskim pzimie, skrjnie utrudnine mnewrwnie, niewielki wzrst ruchu lub chwilwe ztrzymni pwdują pwżne zkłóceni.

9 2/ stsunkw stłe bciążenie wltu d mist w kresie , n pzimie p/h/przekrój. Ft.. Pl. Kściuszki wlt d strny ulicy Zjzd Ft.. Pl. Kściuszki. Wrunki ruchu w gdzinie (drg nr 61) szczytu prnneg 2.3System prkwni W rmch systemu prkwni w Łmży dstępne są: miejsc d prkwni przykrwężnikweg, miejsc d prkwni n wydzielnych prkingch plcwych. Ddtkw w systemie prkwni występuje pdził n prkwnie płtne i bezpłtne. Obszr bjętym płtnym prkwniem leży w smym centrum mist, gdzie zlklizwne są główne urzędy miejskie rz miejsc hndlu i usług. Zkres bszru jest pwiększny, czym mże świdczyć bjęcie strefą płtneg prkwni ulicy Sienkiewicz. Wyskści płt z prkwnie rz spsób ich pbru reguluje uchwł rdy mist. Obszr strefy (SOP) przedstwin n rys Opłty z prkwnie pbierne są w dni rbcze w gdzinch :0017:00. Wyskści stwek płt z prkwnie są zróżnicwne w zleżnści d czsu pstju: z pierwszą gdzinę pstju z drugą gdzinę pstju z trzecią gdzinę pstju 1,70 zł, z kżdą nstępną gdzinę pstju 1,40 zł. 1,50 zł, 1,60 zł, Osby zmieszkujące i prcujące w strefie płtneg prkwni mgą krzystć z bnmentów miesięcznych w wyskści 30zł. Łącznie płtnym prkwniem bjętych jest k m ulic, w tym k. 260 miejsc prkingwych.

10 PlcKściuszki g Plskie jsk W J tk w Os ied le B h ter ów M nte C ssi n St ry Ry ne k Gie łcz yńs k Se n tr sk S d w P lw Dw rn zk d iw z W Sie nk iew icz Le gi nó w 3M j Kró tk Dłu g Krz yw ek ł i k yb R Rz ąd w St ry Ry ne k N w gr dzk Kpu cyńsk zd Zj 2/ Dw rn Legend strefpłtnegprkwni TRANSEKO W rszw, mrzec2004 Rys. 4 Grnice strefy płtneg prkwni w Łmży Dchdy, jkie są siągne z funkcjnwni strefy prkwni płtneg w cłści są przekzywne n knt śrdk specjlneg i są przeznczne n utrzymnie dróg. Biur SOP dził w strukturze Urzędu Mist. Mieszkńcy są infrmwni przeznczeniu tych pieniędzy. Dtychczs wybudwn prking usytuwny w dległści 0m d Streg Rynku n 35 miejsc pstjwych i wyremntwn większść ulic w brębie Strefy. W b.r. plnwn jest przebudw nwierzchni zmkniętej dl ruchu ul. Frnej. Plny n njbliższe lt t ulic Dług deptk jk n Frnej i remnt nwierzchni ulicy Sienkiewicz. Wprwdzenie płt z prkwnie w centrum mist pdyktwne był: deficytem miejsc prkingwych występującym w ciągu dni rbczych, chęcią wymuszeni rtcji pjzdów n miejscch prkingwych i udstępnieni miejsc prkingwych klientm biektów hndlwych, chęcią brdziej rcjnlneg wykrzystni miejsc prkingwych w njbrdziej trkcyjnym bszrze mist. W ltch prcwnicy Biur Strefy Ogrniczneg Pstju przeprwdzili szereg pmirów dtyczących stpni zjętści prkingów w strefie płtneg prkwni rz stpni przestrzegni regulminu w strefie płtneg prkwni w punktch dtyczących pnszeni płt z prkwnie. Od 2001 rku przeprwdzn pmiry prkingwe w wytypwnych dnich (łącznie 12 dni pmirwych) w ciągu różnych gdzin bwiązywni regulminu strefy płtneg prkwni. Wyniki pmirów wskzują n dużą niejednrdnść i zmiennść zchwń prkingwych mieszkńców. Wg pmirów wyknnych przez prcwników biur liczb smchdów prkujących bez pnszeni płt (czyli nruszjących regulmin) whł się w

11 2/11 zleżnści d dni i gdziny bdni d 4 d 24%. Również wykrzystnie pwierzchni prkingwej w strefie był zmienne, d 43 d 5% w zleżnści d dni i gdziny pmiru. Od 2001r. systemtycznie spd liczb wezwń dl sób uchyljących się d wniesieni płty z prkwnie. W 2001r. wystwin 6484 wezwń, w 2002r. 4653, w 2003 tylk 3860 wezwń. Obserwcje przeprwdzne w mrcu 2004 r. Przez utrów niniejszeg prcwni wskzują, że stsunkw duż liczb miejsc prkingwych jest niewykrzystywn. W gdzinch ppłudniwych (13:0014:00), czyli w prze występwni szczytu prkingweg, w strefie płtneg prkwni zjętych był jedynie 46% miejsc prkingwych. Njwyższy stpień wykrzystni miejsc prkingwych zbserwwn n ul. Stry Rynek (wkół cłeg rynku), gdzie zjętych był k. 85% miejsc prkingwych (ft. 11) rz n ul. Długiej, gdzie zjętych był k. 80% miejsc. Zdecydwnie njmniejszy stpień wykrzystni pwierzchni prkingwej zidentyfikwn n ul. Sądwej, gdzie n długści k. 200m (część ulicy bjęt płtnym prkwniem) prkwły tylk 2 smchdy (ft. 12), żden z smchdów nie mił wykupineg biletu prkingweg lub bnmentu! Ft. 11. Ul. Stry Rynek stsunkw duże wykrzystnie miejsc prkingwych Ft. 12. Znikme wykrzystywnie miejsc prkingwych przykrwężnikwych n ul. Sądwej w części bjętej płtnym prkwniem W przypdku ul. Sądwej, pdstwwą przyczyną niskiej skutecznści jest mżliwść bezpłtneg prkwni w bezpśrednim sąsiedztwie płtnej strefy. N części ulicy (k. 1/3 długści) dpuszczne jest prkwnie bezpłtne, c skłni kierwców d pzstwini smchdów pz strefą płtną (ft. 13), ddtkw przy ulicy funkcjnuje bezpłtny, grdzny prking n k. 20 miejsc prkingwych (ft. 14).

12 2/12 Ft. 13. Ngrmdzenie prkujących pjzdów tuż z Ft. 14. Bezpłtny grdzny prking przy ul. Sądwej strefą płtneg prkwni n ul. Sądwej (w części bjętej płtnym prkwniem) Ulic Sdw nie stnwi dsbnineg przypdku. Pniewż grnice strefy płtneg prkwni częst nie są dciągne d kńc ulic, stwrz t kierwcm mżliwść bezpłtneg prkwni. Prblem ten dtyczy tkże np. ulic Sienkiewicz i Krótkiej (ft. 15, 16, 17, 18). Ft. 15. Frgment ul. Sienkiewicz płtne prkwnie Ft. 16. Przeciwny krniec ul Sienkiewicz płtne i duż intensywnść wykrzystni pwierzchni prkwnie i zerwy wskźnik wykrzystni prkingwej pwierzchni prkingwej Ft. 17. Frgment ul. bezpłtneg prkwni Sienkiewicz bszr Ft. 18. ul. Sienkiewicz bezpłtny prking n 12 smchdów (przy skrzyżwniu z ul. Plną)

13 2/13 Pdbn sytucj występuje n ulicy Krótkiej, gdzie tk jk n ul. Sienkiewicz płtne prkwnie nie bwiązuje n kńcu ulicy, ddtkw istnieje mżliwść bezpłtneg prkwni n ulicy Jtkwej. W rezultcie n ul. Krótkiej n dcinku d ul. Długiej d ul. Rządwej smchdy prktycznie nie prkują. W trkcie bserwcji n dcinku bjętym płtnym prkwniem prkwły jedynie 2 smchdy (z czeg tylk jeden mił wykupiny bnment), pdczs gdy n pzstłym dcinku ulicy Krótkiej i n ul. Jtkwej prkwł 8 smchdów (ft. 1, 20, 21 i 22). Ft. 1. Młe wykrzystnie miejsc prkingwych n Ft. 20. Kncentrcj prkwni n ul. Jtkwej (bez ul Krótkiej pmiędzy ul. Długą i Rządwą w części płtneg prkwni) przy skrzyżwniu z ul. Krótką bjętej płtnym prkwniem (z bwiązującym płtnym prkwniem) Jednym z pwdów stsunkw niewielkieg wykrzystni miejsc pstjwych jest ztem ucieczk kierwców przed płtnym prkwniem bezpśredni pz grnice strefy płtneg prkwni. Ozncz t, że zsdne byłby dknnie przeglądu grnic strefy płtneg prkwni i ewentuln ich weryfikcj. Wymg t jednk dkłdneg sprwdzeni wrunków prkwni w strefie i jej tczeniu. Innym pwdem niewykrzystywni dstępnych miejsc pstjwych w strefie płtnej mże być zbyt wysk stwk płt z prkwnie, któr pwinn być ustln przede wszystkim n zsdzie prw ppytu i pdży. Zbyt wysk stwk mże sztucznie grniczć ppyt n prkwnie w strefie zbyt pwżnie redukując skłnnść d krzystni z miejsc prkingwych. Obszry pdwyższnej intensywnści prkwni w bezpśrednim sąsiedztwie strefy płtneg prkwni zznczn n rys. 2.5.

14 2/14 zd cyńsk Zj Plc Kściuszki J Wjs Krz w Kró tk Dłu ry Ry ne k g St ry icz iew rn nk Se z yń k ln Dw rn Gie łc w d S sk Sie lw sk zk d w P tr i z W n Sz ów Le gi n St j 3M yw ek ł tk Dw ki b Ry w lskieg k P k ln Rz ąd Sz dzk Ry ne k w gr K p u N stref płtneg prkwni (SPP) kncentrcj bezpłtneg prkwni n ulicch przy SPP kncentrcj bezpłtneg prkwni n prkingch przy SPP TRANSEKO Wrszw, mrzec 2004 Os ied le B h te ró w M nte C ssi n Legend Rys. 2.5 Lklizcje miejsc występwni kncentrcji bezpłtneg prkwni n ulicch i prkingch stykjących się z bszrem płtneg prkwni Przeprwdzne bserwcje spsbu funkcjnwni płtneg prkwni wskzują tkże n: zsdnść zrewidwni spsbu znkwni strefy i zstąpieni znkwni pszczególnych dcinków ulic znkwniem cłeg bszru jk strefy płtnej, występwnie prblemów z tzw. nieleglnym prkwniem, c mże być spwdwne niedsttecznym egzekwwniem przepisów przez dpwiednie służby (ft. 2326); brk dziłń egzekwujących zsdy krzystni ze strefy płtneg prkwni rz przyzwlenie n prkwnie w miejscch niedzwlnych mże z jednej strny pwdwć demrlizcję kierwców, z drugiej mże przekłdć się n rsnące niezdwlenie i pór mieszkńców mist przed płtmi z prkwnie, kniecznść dknni weryfikcji dstępnści miejsc pstjwych w bezpśrednim sąsiedztwie przystnków kmunikcji zbirwej (ft. 2728); jest t isttne z uwgi n swbdę i bezpieczeństw pdróżujących kmunikcją zbirwą, w szczególnści sób z kłptmi ruchwymi i sób słb widzących.

15 2/15 Ft. 23. Prkwnie smchdów n ul. Stry Rynek w Ft. 24. Prkwnie smchdów n psie ruchu i przy bszrze skrzyżwni z ul. Wziwdzką przejściu dl pieszych n ul. Kzndziejskiej Ft. 25. Ul. Sikrskieg prkwnie w bezpśrednim Ft. 26. Ul. Sikrskieg prkwnie n psie sąsiedztwie przejści dl pieszych przezncznym d skrętu w prw 2.4 System kmunikcji publicznej Chrkterystyk przewźników System kmunikcji zbirwej w Łmży jest prty n kmunikcji utbuswej. Usługi wbec ludnści świdczą: Miejskie Przedsiębirstw Kmunikcyjne (MPK) rz PKS Łmż, któr bsługuje płączeni d 65 miejscwści (k. 265 djzdów dziennie). N pdstwie nkiety przeprwdznej wśród 36 mieszkńców mist (mrzec 2004) stwierdzn, że przeciętnie w ciągu dby 42% pdróży niepieszych dbywnych jest kmunikcją utbuswą5, w tym: 5 37% utbusmi MPK; 3% utbusmi prcwniczymi; 2% utbusmi innych przewźników. pzstłe 56% pdróży dbywnych jest smchdmi 2% pdróży rwermi.

16 2/16 Udził pdróży kmunikcją utbuswą wzrst w gdzinch ruchu szczytweg. W szczycie prnnym 53% pdróży niepieszych dbywnych jest utbusmi, w tym 48% utbusmi MPK. Miejskie Przedsiębirstw Kmunikcyjne w Łmży jest zkłdem budżetwym, świdczącym usługi przewzwe kmunikcją utbuswą n terenie mist rz jeg strefy pdmiejskiej. Łączn liczb psżerów przewżnych w ciągu rku sięg 6,4 mln sób, rczn prc przewzw wynsi niec pnd 2,43 mln wzkilmetrów, w tym: 1,3 mln wzkilmetrów (kł 80 %), w grnicch dministrcyjnych mist, 0,50 mln wzkilmetrów (kł 20 %), pz grnicmi dministrcyjnymi mist. Usługi przewzwe w strefie pdmiejskiej świdczne są przez MPK w Łmży n pdstwie przumień międzygminnych, zwiernych pmiędzy Mistem Łmż (reprezentwnym przez Prezydent Mist) rz pszczególnymi gminmi (reprezentwnymi przez Wójtów). W rmch przumień gminy pwierzją Mistu Łmż prw i bwiązki związne ze świdczeniem usług w zkresie lklneg trnsprtu zbirweg, w tym kreślnie przez MPK przebiegów linii, cen biletów rz regulminu przewzów. Mist Łmż mże dstąpić d relizcji przumień jeśli przychdy z przewzów n terenie dnej gminy nie pkrywją ksztów, brk jest dtcji gminnych n ten cel. Przedsiębirstw MPK ztrudni gółem 132 sby (w przeliczeniu n pełne etty), w tym: 23 prcwników umysłwych (kł 17 % gólneg stnu ztrudnieni), 72 kierujących utbusmi (kł 55 %), 17 prcwników zjezdni (kł 13 %), 20 prcwników wrszttów nprwczremntwych (kł 15 %). W 2002 r. wpływy ze sprzedży biletów były n pzimie 4,63 mln zł, wielkść dtcji budżetwej ze strny mist wynisł 2,3 mln zł. Łączne wpływy z biletów, reklm i wynjmu wynisły k. 7,25 mln. Ozncz t, że: pzim subsydiwni funkcjnwni dziłlnści MPK stnwi 50% pzimu wpływów ze sprzedży usług przewzwych, przeciętny wpływ z biletu wynsi 73 grszy, przy dtcji d biletu n pzimie 36 grszy (tbel. 2.2) Tbel 2.2 Wpływy z biletów MPK w Łmży (rk 2002) Liczb psżerów w skli rku Wpływy z biletów zł Wpływ z biletów w przeliczeniu n psżer 0,73 zł Dtcj d biletu 0,36 zł Pzim dtcji d przewzów kmunikcją utbuswą nleży uznć z dść typwy, niższy niż np. w Ostrłęce 41% (wpływy z biletów 5,5 mln zł dtcj n pzimie 1, mln zł), wyższy niż w Tmszwi Mz. 16% (wpływy z biletów 5,5 mln zł dtcj 1,1 mln zł) Ukłd i liczb linii utbuswych, W Łmży funkcjnuje 16 linii utbuswych łącznej długści wynszącej 23 km, w tym:

17 2/17 6 linii bsługujących wyłącznie tereny płżne w grnicch mist, linii bsługujących głównie tereny płżne w grnicch mist i równcześnie wybrne bszry strefy pdmiejskiej. Łączn długść trs, przez które przebiegją linie utbuswe bsługiwne przez MPK wynsi 82, km. Nieml wszystkie linie (prócz linii nr 11) przebiegją przez Pl. Kściuszki, stnwiący główny węzeł lklnej kmunikcji zbirwej w mieście (ft. 2 i 30). Trsy linii utbuswych przebiegją nieml wyłącznie przez ciągi uliczne wyznczjące pdstwwy ukłd kmunikcyjny mist: Al. Leginów (13 linii), Al. Piłsudskieg ( linii), ul. Pznńsk (5 linii), ul. Wjsk Plskieg (5 linii), ul. Zwdzk (5 linii), Szs Zmbrwsk (5 linii). Liczb i ukłd linii wskzują, że jednym z głównych kryteriów ich plnwni był zpewnienie jk njwyższeg wskźnik bezpśredniści płączeń i minimlizcj liczby przesidek dknywnych przez psżerów. Z teg punktu widzeni system tki nleży cenić jk przyjzny psżerm. Z drugiej jednk strny cechuje się zwiększnymi ksztmi ekspltcji trnsprtu zbirweg, c jest związne głównie ze zwiększnym zptrzebwniem n tbr rz zwiększnym zużyciem pliw. System tki ze względu n liczbę i ukłd linii jest tkże stsunkw nieczytelny dl przyjezdnych. Zzwyczj ujemnym skutkiem tk zbudwneg ukłdu linii utbuswych jest tkże stsunkw długi czs jzdy psżerów. N pdstwie nkiety przeprwdznej n próbie 36 mieszkńców mist czs ten szcwn n 24 minuty, minut dłuższy niż w przypdku pdróży smchdwych Dstępnść przystnków W ukłdzie kmunikcji utbuswej bsługiwnej przez MPK usytuwn 113 przystnków. Liczb rz rzmieszczenie przystnków jest dstswn d zgspdrwni przestrzenneg bsługiwnych bszrów mist, c zncz zdwljącą dstępnść ukłdu kmunikcyjneg dl użytkwnik. Średni czs djści pieszeg d miejsc rzpczynni pdróży d przystnku rz d przystnku d celu pdróży nie przekrcz 4 min. Przeciętn dległść przemieszczeń pieszych w pdróżch kmunikcją zbirwą wynsi k. 300m. Stndrd wypsżeni przystnków jest dść zróżnicwny, chciż generlnie stnwi jeden z pwżniejszych mnkmentów kmunikcji zbirwej mist. Szczególne zstrzeżeni mgą budzić: rdzj, stn techniczny i czystść wit przystnkwych, w wielu przypdkch tkże brk wit; stn techniczny chdników w brębie przystnków i djść d przystnków (nierówn nwierzchni, ppękne płyty chdnikwe); stn techniczny nwierzchni w brębie ztk przystnkwych.

18 2/18 Ft. 31 Przystnek n ul. Leginów przy dwrcu PKS. Ft. 32 Przystnek n ul. Leginów Przykłd Widczne nierównści chdnik i jezdni stswnej wity przystnkwej Szczególne znczenie dl funkcjnwni systemu trnsprtu zbirweg m rejn skrzyżwni ulic l. Leginów i Sikrskieg w sąsiedztwie któreg zlklizwn dwrzec utbusów PKS i nieczynny dwrzec PKP. Stpień integrcji miejskieg systemu trnsprtweg i systemu dlekbieżnej kmunikcji utbuswej nleży uznć jednk z niewystrczjący. Pdstwwe prblemy t: znczn pwierzchni dwrc PKS, któreg rzległść zmusz d pknywni zncznych dległści np. pmiędzy ksmi biletwymi i licznymi pernmi; duż dległść d dwrc utbusweg d niektórych przystnków MPK szczególnie w kierunku centrum mist (przystnek n Al. Leginów dległy k. 200m); występwnie liczneg nieleglneg prkwni w tczeniu dwrc rz drbneg hndlu utrudnijąceg prusznie się; brk mżliwści bezpieczneg pzstwieni rwerów Częsttliwść kurswni utbusów n linich kmunikcyjnych Linie kmunikcyjne są brdz zróżnicwne pd względem częsttliwści kurswni utbusów. Przyjmując z pdstwę rzkłd jzdy utbusów ztrzymujących się n przystnku Pl. Kściuszki 1, wśród gółu linii mżn wyróżnić: 2 linie (nr 8 i ) wyskiej (6 wzów/gdz) częsttliwści w gdzinch szczytu i (4 5 wzów/gdz) częsttliwści w gdzinch pzszczytwych; 1 linię (nr 2) przeciętnej (3 4 wzy/gdz w gdzinch szczytu i 2 3 wzy/gdz w gdzinch pzszczytwych) częsttliwści kurswni wzów w ciągu cłeg dni; 1 linię (nr 13) przeciętnej (3 4 wzy/gdz) częsttliwści kurswni utbusów w gdzinch szczytu i brdz niskiej (0 1 wóz/gdz) częsttliwści w gdzinch pzszczytwych; linie pzstłe, niskich (1 2 wzy/gdz) częsttliwścich kurswni utbusów w ciągu cłeg dni. Linie nr 8 i, njwyższej częsttliwści kurswni wzów w dni pwszednie, sbty i niedziele, są linimi bsługującymi wyłącznie rejny płżne w grnicch mist i mją nstępujące przebiegi:

19 2/1 Lini nr 8: Nwgrdzk Sikrskieg Wjsk Plskieg Pl. Kściuszki St. Rynek Szs Zmbrwsk Piłsudskieg Leginów Plw St. Rynek Pl. Kściuszki Wjsk Plskieg Nwgrdzk/Bzr Lini nr : Grbówk Nwgrdzk Pl. Kściuszki St. Rynek Plw Leginów Piłsudskieg Szs Zmbrwsk St. Rynek Pl. Kściuszki Nwgrdzk Linie te, przebiegjąc przez wiele siedli mieszkniwych (siedl: Nw Łmżyc, Skwrnki, Młdych, Prkwe, Słneczne, Bhterów Mnte Cssin, Medyk, Mzwieckie, Górk Zwdzk, Armii Krjwej, Knstytucji, Jntr) rz centrum mist bsługują ptrzeby przewzwe przewżjącej części jeg mieszkńców. N pdkreślenie zsługuje dążenie sób prcwujących rzkłdy jzdy wzów n tych linich d prwdzeni rytmicznej bsługi, tzn. zchwni równych dstępów czsu między przyjzdmi wzów n przystnki. Uwg t dnsi się również d rzkłdu jzdy utbusów n linii nr 2. Rzkłdy jzdy n dwóch linich (nr 3 i 17) przewidują kurswnie utbusów tylk w dni nuki szklnej i są dstswne d gdzin rzpczynni i kńczeni zjęć szklnych. Rzkłdy jzdy zwierją tkże specjlnie znczne kursy (w tym wszystkie n linii nr 5) relizwne przez utbusy niskpdłgwe. Przeciętn prędkść ekspltcyjn wynsi 18,72 km/gdz i jest np. prównywln z prędkścią ekspltcyjną tbru użytkwneg przez MZK Tmszów Mz. Jest tkże wyższ lub zncznie wyższ w prównniu d prędkści ekspltcyjnej siągnej przez: MZK Bił Pdlsk (16,81 km/gdz.), MZK Ełk (14, km/gdz.) czy MZK Ostrłęk (15,72 km/gdz.) System tryfwy System tryfwy bejmuje: bilety jednrzwe, miesięczne rz bnmentwe (nrmlne i ulgwe), uprwnijące d przejzdów w grnicch dministrcyjnych mist, bilety jednrzwe rz miesięczne (nrmlne i szklne), uprwnijące d krzystni z linii pdmiejskich. N mcy uchwły Rdy Miejskiej Łmży bwiązują nstępujące ceny biletów z przejzdy w grnicch dministrcyjnych mist: bilety jednrzwe: nrmlny: 1,80 zł, ulgwy: 0,0 zł, bilety miesięczne:

20 2/20 n jedną linię: 56 zł bilet nrmlny, 28 zł bilet ulgwy (kł 31 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), n dwie linie: 62 zł bilet nrmlny, 31 zł bilet ulgwy (kł 34 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), n wszystkie linie: 66 zł bilet nrmlny, 33 zł bilet ulgwy (kł 37 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg), bilety bnmentwe (kł 5,6 rzy więcej niż cen biletu jednrzweg) uprwnijące d 6 przejzdów: nrmlny:,20 zł ulgwy: 5, zł W systemie tryfwym bwiązującym psżerów pdróżujących w grnicch dministrcyjnych mist cen biletu ulgweg stnwi zwsze 50 % ceny dpwidjąceg mu biletu nrmlneg. System tryfwy przewiduje 4 ktegrie sób uprwninych d krzystni z biletów ulgwych, rz 14 ktegrii sób uprwninych d przejzdów bezpłtnych. Pzim cen biletów uprwnijących d krzystni z linii bsługujących strefę pdmiejską jest zróżnicwny i zleży d trsy przejzdu (bilety nrmlne jednrzwe w cench d 1,80 d 5,40 zł) Zróżnicwny jest również pzim ulg w cench biletów szklnych. D przejzdów bezpłtnych n mwinych linich uprwnine są 4 ktegrie sób. Opłt ddtkw z jzdę bez wżneg biletu wynsi 85 zł, ntmist płt ddtkw z przewżenie przedmitów przekrczjących wymirem 120 cm lub zwierząt bez wżneg biletu wynsi 34 zł Tbr kmunikcyjny i jeg wykrzystnie Według stnu n dzień r. Zkłd Budżetwy MPK w Łmży dyspnuje 50 utbusmi 5 typów: 24 utbusy Jelcz M11, 1 utbus Autsn H 21, 11 utbusów Autsn H 35, 6 utbusów Jelcz M 120, 8 utbusów Vlv Wśród utbusów ekspltwnych przez MPK dminują wzy stre, używne przez c njmniej 15 lt (łącznie 24 wzy 48 % stnu inwentrzweg). Struktur wiekw tbru utbusweg jest nstępując: 4 wzy w wieku 17 lt, 23 wzy w wieku 1416 lt, wzów w wieku 1112 lt, 6 wzów w wieku 7 lt, 8 wzów w wieku pniżej 4 lt.

21 2/21 Ozncz t, że średni wiek tbru utbusweg ekspltwneg przez MPK w Łmży wynsi 12 lt. Ft. 33Wygląd tbru długim kresie ekspltcji Ft. 34 Nwczesny utbus mrki Vlv 7000 D bsługi kmunikcji średni w dbie wykrzystywnych jest 36 utbusów. Wskźnik wykrzystni tbru kmunikcyjneg jest dść niski i wynsi kł 73,5 %. W prównniu z innymi mistmi pdbnej wielkści, płżnymi w tym smym rejnie krju, jest n: zncznie niższy niż w MZK Ostrłęk, gdzie wynsi 83,3% prównywlny z MZK Tmszów Mz, gdzie wynsi 75,6%, wyższy niż w MZK Bił Pdlsk (65,7%) rz MZK Ełk (6,0%). Stpień wykrzystni tbru n linich kmunikcyjnych ilustrują wielkści zestwine w tbeli 2.3. Tbel 2.3 Liczby przewżnych psżerów w kmunikcji utbuswej n pdstwie pmirów npełnień wzów (mrzec 2003 r.) Nr linii Dt pmiru Liczb bserwwnych kursów Okres bserwcji (gdziny rzpczy nni bserwwnych kursów) Ogóln liczb przewieziny ch psżerów , Mksymln liczb psżerów w kursie Przeciętn liczb psżerów w 1 kursie

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r.

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Aceptuję: Sprządził: Mrlen Gire Wieluń, mrzec 2011r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 28/07/2014 Wykie bdi ewlucyjeg p. Ewlucj ex-te Prgrmu Współprcy Trsgriczej Rzeczpsplit Plsk Republik Słwck 2014-2020 Złączik 4. Digrmy przyczyw - skutkwe Zmwijący: Miisterstw Ifrstruktury i Rzwju Wykwc:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2012 r. Aceptuję: Sprządził: Lidi Włdrczy Wieluń, mrzec 2013 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dni 25 mj 2016 r. w sprwie ztwierdzeni dignzy ptrzeb edukcyjnych Zespłu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku i Liceum Ogólnksztłcąceg w Lesku w rmch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej raz mienia, będąceg własnścią Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudwa i mdernizacja dróg w Gminie Żyrzyn Numer głszenia: 258460-2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej.

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej. Chi/Pliw prz łw e/ WIELOFUNKCYJNA I ŁATWA W UŻYCIU TECHNOLOGIA 3D CAD DOSKONAŁA OFERTA DLA STUDENTÓW Sz tu k SlidWrks Eductin grm bejmuje wsztkie njnwsze technlgie 3D CAD w rmch jedneg, łtweg d pnwni pkietu.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usługi żywieniwej w zakresie całdzienneg wyżywienia uczniów Niepubliczneg Liceum Ogólnkształcąceg Szkły Mistrzstwa Sprtweg Plskieg Związku Hkeja na Ldzie Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo