Statystyczna analiza danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyczna analiza danych"

Transkrypt

1 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj Statytyczna analiza danych Statytyka opiowa Szereg zczegółowy proty monotoniczny ciąg danych i ) n uzykanych np. w trakcie pomiaru lub za pomocą ankiety. Przykłady (zeregowania danych) Dane:, ;, ;, ;, ;, 3;, 4;, 4. Szereg zczegółowy: i x i,,,,,3,4,4 Szereg rozdzielczy punktowy: j 3 4 x j,,,3,4 f j 3 (grupujemy te ame wyniki podając ich liczebności f j ) Szereg rozdzielczy przedziałowy: l x l [,0;,5) [,5;,5) f l 4 3 (dzielimy wyniki wg zakreów podając liczebności f l w danym przedziale; część informacji utracona) Uwaga:. Dalej zakładamy, że dane i ) n ą w potaci zeregu zczegółowego (ciąg niemalejący).. Próba i ) n może być wybrana z populacji lub tanowić zetaw wyników oberwacji zjawika loowego. Statytyki z próby danych i ) n. średnia µ = x = x n i ; miara położenia. moda (= dominanta = wartość modalna) najczęściej pojawiająca ię wartość x i ; miara położenia 3. kwartyle: Q (dolny = pierwzy), Q (mediana = wartość środkowa = drugi), Q 3 (górny = trzeci); miary położenia { x(n+)/, n nieparzyte k opi Q = x n/ +x (n+)/, n parzyte 5% danych nie przekracza Q, 75% danych nie mniejza niż Q połowa danych nie przekracza Q, połowa danych nie mniejza niż Q 3 75% danych nie przekracza Q 3, 5% danych nie mniejza niż Q 3 4. roztęp R = max i x i min x i ; miara rozprozenia i 5. odchylenie ćwiartkowe (= roztęp ćwiartkowy) Q = (Q 3 Q ), gdzie Q, Q 3 kwartyle; miara rozprozenia 6. odchylenie przeciętne d = x n i x, gdzie x średnia; miara rozprozenia

2 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj 7. wariancja σ = = m = n i x) ; miara rozprozenia 8. odchylenie tandardowe σ = = wariancja = n i x) ; miara rozprozenia x moda 9. wpółczynnik aymetrii ; miara aymetrii 0. kurtoza (= wpółczynnik koncentracji) K = m 4 4 ; miara koncentracji. moment centralny k-tego rzędu m k = n i x) k Uwaga:. Rozkład może mieć wiele dominant (tzw. rozkład wielomodalny).. Dyperja = rozprozenie. 3. Q < d <. Przykład (wyznaczania tatytyk z przeadnie małej próby) Dane: x =, ; x,3,4 =, ; x 5 =, 3; x 6,7 =, 4. położenie x = 8,8, 57 moda =, Q 7 =,, Q =,, Q 3 =, 35 rozprozenie R =, 4, = 0, 3 Q = 0, 075 d 0, 094 0, 05, 0, 0 aymetria/koncentracja wp.aym. 0, 54 K 6, 5 3 moda R Q = Q 3 Q Hitogram Q Q Q 3,,,,,3,4,4 Szereg zczegółowy Rozkłady zmiennych loowych Zmienna loowa X funkcja X : Ω R przyjmująca wartość X(ω) w zależności od zdarzenia elementarnego ω Ω, przy czym ma en prawdopodobieńtwo F ) = Pr(X x), że zazło zdarzenie ω Ω, dla którego wartość zmiennej X(ω) nie przekracza wartości x: X(ω) x. Dytrybuanta F rozkładu prawdopodobieńtwa zmiennej loowej X: F ) = Pr(X x). Dytrybuanta opiuje w pełni rozkład prawdopodobieńtwa zmiennej loowej X:. Pr(X > x) = Pr(X x) = F ),. Pr(X < x) = lim F + h), h Pr(a < X b) = F (b) F (a). Gętość f rozkładu prawdopodobieńtwa zmiennej X funkcja całkowalna f(z) 0 o całce f(z) dz = pełniająca F ) = x f(z) dz, gdzie F jet dytrybuantą rozkładu X. Ciągła zmienna loowa zmienna, której rozkład prawdopodobieńtwa poiada gętość.

3 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj 3 Zależność między gętością f a dytrybuantą F : F ) = f) we wzytkich punktach ciągłości f. Inaczej: Pr < X x + h) f) = lim h 0 h p-two, że wynik leży w przedziale, x+h] gętość długość przedziału Zmienna dykretna X o rozkładzie Pr(X = x i ) = f i ) Zmienna ciągła X o gętości f) Wartość oczekiwana EX µ = i x i f i ) µ = x f) dx Wariancja D X = E(X EX) σ = i µ) f i ) σ = µ) f) dx = E(X ) (EX) i Nierówność Czebyzewa : Pr ( X EX ε) D (X) dla ε > 0. ε Przykład (rozkład normalny Gaua). N(µ, σ) rozkład o gętości f(z) = σ π e ( z µ ) σ ; X N(µ, σ) EX = µ, D X = σ Zaada trzech igm : Dla X N(µ, σ) zachodzi Pr( X µ > 3σ ) < 0, , 7% µ 3σ µ µ + 3σ Słownie: Tylko 3% 0 wartości X leży poza przedziałem [µ 3σ, µ + 3σ]. Przykład (Tablice tatytyczne rozkładów χ i t-studenta) Wartości krytyczne rozkładów na poziomie itotności α = 0, 05 liczba topni wobody t-studenta t α,447,8,45,0,074,056,04 rozkład χ h α,59 8,307 3,685 8,869 33,94 38,885 43,773 3 Etymacja parametrów rozkładu Dane: Zmienna loowa X o kończonej wartości oczekiwanej E X = µ i wariancji D X = σ.

4 4 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj X może opiywać pewną cechę w populacji (np. waga, przeżywalność), pomiar (np. prędkości, temperatury) lub zjawiko fizyczne (np. rzut kotką, rozpad promieniotwórczy). Nie znamy faktycznego rozkładu prawdopodobieńtwa zmiennej X ani nawet wartości parametrów µ i σ. Zagadnienie: Jak na podtawie kończonej próby i ) n etymować (=zacować) wartości µ i σ? Etymacja punktowa wartości oczekiwanej µ Średnia z próby x = x n = x +x +...+x n n jet etymatorem wartości oczekiwanej µ: ε>0 Pr( x n µ ε ) ( ) σ n ε 0. n Słownie: ze wzrotem liczebności próby n prawdopodobieńtwo odchylenia o ε średniej x n od parametru µ maleje do zera. Uwaga:. I tak nie możemy wykluczyć dużych odchyleń, choć ą one mało prawdopodobne.. Zmienna X może mieć dowolny rozkład o kończonej wartości oczekiwanej i wariancji. 3. Nierówność ( ) to zczególny przypadek nierówności Czebyzewa. Etymacja punktowa wariancji σ Wariancja z próby = n i x n ) jet etymatorem wariancji σ. Etymacja przedziałowa wartości oczekiwanej µ Przedział ufności dla µ na poziomie ufności α ( ) x t α, x + t α, n n gdzie t α wartość krytyczna rozkładu t-studenta o n topniach wobody: Pr( t t α ) = α, t = x µ n ; por. Tet itotności dla wartości średniej i Schemat wniokowania. 4 Tetowanie hipotez Prawdziwa jet Przyjmujemy H 0 : Odrzucamy H 0 : H 0 hipoteza zerowa błąd I rodzaju; = przypuzczenie, α prawdopodobieńtwo decyzja prawidłowa które weryfikujemy popełnienia błędu H hipoteza alternatywna błąd II rodzaju; β prawdopodobieńtwo popełnienia błędu decyzja prawidłowa Decyzję podejmujemy na podtawie prawdzianu odpowiednio dobranej tatytyki z próby. Reguła trzech igm : Jeśli pobieramy próbę ze zmiennej loowej o rozkładzie normalnym, to możemy odrzucić dane poza przedziału [x 3, x + 3] jako mało prawdopodobne. Schemat wniokowania w teście itotności Niech v tatytyka z próby wybrana na potrzeby weryfikacji hipotezy H 0. Dla poziomu itotności α odzukujemy (np. w tablicach albo za pomocą programu) wartość krytyczną v α w taki poób, aby Pr( v v α ) α. Weryfikacja na poziomie itotności α:

5 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj 5. Jeśli wartość v obliczona z próby leży w obzarze krytycznym ( v v α ), to H 0 odrzucamy i przyjmujemy H ; prawdopodobieńtwo, że popełniliśmy błąd wynoi α.. Jeśli wartość v z próby leży w obzarze dopuzczalnym ( v < v α ), to nie ma dotatecznych podtaw do odrzucenia H 0. Uwaga: W praktyce przyjmuje ię α = 0, 05 lub 0, 0. Tet itotności dla wartości średniej Hipoteza zerowa H 0 : wartość średnia µ wynoi µ 0 ; H : µ µ 0. H 0 weryfikujemy za pomocą tatytyki t = x µ 0 n, gdzie x średnia z próby, = odchylenie z próby. Zmienna t ma rozkład t-studenta o n topniach wobody. Dla dużych prób (n > 30) rozkład t-studenta można zatąpić zbliżonym rozkładem normalnym. Tet równości dwóch średnich H 0 : wartość średnia µ zmiennej X jet równa wartości średniej µ zmiennej X ; H : µ µ. H 0 weryfikujemy za pomocą tatytyki u = x x, gdzie x j średnia z próby, + n n j wariancja z próby, n j liczebność próby pobranej dla zmiennej X j, j =,. Jeśli H 0 jet prawdziwa, to tatytyka u ma rozkład bliki normalnemu N(0, ). Tet zgodności χ Pearona H 0 : zmienna X ma rozkład prawdopodobieńtwa zgodny z rozkładem zmiennej Y ; H : zmienne X i Y mają różne rozkłady. Możliwe wartości zmiennych X, Y dzielimy na k kla. Oznaczamy: p j = Pr(Y W j ) p-two, że wartość Y wpadła do j-tej klay (zadane rozkładem Y ), np j przybliżona liczebność jaka powinna wytąpić w próbie dla zmiennej Y, f j liczebność tych próbek x zmiennej X, które leżą w j-tej klaie: x W j. Klay wyznaczamy tak by wartości np j były wytarczająco duże: np j 5 dla dotępnych n danych. Jeśli X ma taki am rozkład co Y, to Pr(X W j ) = Pr(Y W j ) = p j. Statytyka h = k j= (f j np j ) np j ma rozkład p-twa bliki rozkładowi χ o k topniach wobody, gdzie k liczba kla, a liczba parametrów rozkładu teoretycznego Y, które należy wyznaczyć z próby; np. rozkład normalny N(µ, σ) ma = parametry µ i σ.

6 6 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj Przykład (przeprowadzania tetu itotności wartości średniej). Dane: x =, ; x,3,4 =, ; x 5 =, 3; x 6,7 =, 4. Hipoteza zerowa H 0 : wartość średnia µ = = µ 0 =, 3 = µ 0 =, 4 3. Wybieramy poziom itotności α = 0, Obliczamy tatytykę t = x µ 0 n,57,3 7, 003,57,4 7 3, 335 0,05 0,05 5. Porównujemy t z wartością krytyczną t α =, rozkładu t-studenta o n = 6 topniach wobody: t, 003 < t α t 3, 335 > t α 6. Wnioek: nie możemy odrzucić H 0 : µ =, 3 5 Korelacja należy odrzucić H 0 : µ =, 4 (p-two błędu α = 5%) Wpółczynnik korelacji liniowej między oberwowanymi zmiennymi loowymi X i Y wyznaczamy z próby natępująco r(x, Y ) = cov(x, Y ) X Y, gdzie n liczebność próby loowej, z której pobieramy wartości i ) n zmiennej X i (y i ) n zmiennej Y ; x = x n i, y = y n i wartości średnie zmiennych z prób; X = n i x), Y = (y n i y) odchylenia zmiennych z próby; cov(x, Y ) = cov(y, X) = n i x) (y i y) kowariancja zmiennych z próby. { r(x, Y ) > 0, 7 znaczący związek Uwaga: W praktyce przyjmujemy, że gdy r(x, Y ) < 0, brak zależności liniowej Regreja liniowa Intereujemy ię, czy ma miejce zależność liniowa między zmienną X a zmienną Y potaci: Y = a + bx + cont, czyli Y (a + bx) = cont. Do wartości zmiennych X, Y z próby: i, y i ), i =,..., n, dopaowujemy protą regreji y = a + bx metodą najmniejzych kwadratów: b = r(x, Y ) Y X = (y i y) i x), a = y b x, i x) gdzie x, y średnie z próby. Tak dobrane a, b minimalizują umę kwadratów odchyleń [ y i (a + bx i ) ] min.

7 Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj 7 Źródła:. A.Zeliaś, Metody tatytyczne, PWE Warzawa 000. O.Zaigraev, Statytyka matematyczna, Toruń J.Karłowka-Pik, Materiały dydaktyczne, joanka 4. A.Płocki, Stochatyka, WSP Kraków K.Szwarc, Tablice tatytyczne,

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Słowo statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status, które oznacza

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40 Statystyka dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl wersja 20.01.2013/13:40 Tematyka wykładów 1. Definicja statystyki 2. Populacja, próba 3. Skale pomiarowe 4. Miary położenia (klasyczne i pozycyjne)

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne (2)

Algorytmy ewolucyjne (2) Algorytmy ewolucyjne (2) zajecia.jakubw.pl/nai/ ALGORYTM GEETYCZY Cel: znaleźć makimum unkcji. Założenie: unkcja ta jet dodatnia. 1. Tworzymy oobników loowych. 2. Stoujemy operacje mutacji i krzyżowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1 Statystyka opisowa Zad 1 Obliczyć średnią wydajność robotnika, jeżeli wiadomo że: a) pracował 40 minut z wydajnością 90 szt/h oraz 20 minut z wydajnością 120 szt/h, b) wyprodukował 30 detali z wydajnością

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wojciech Młocek wojciech.mlocek@ur.krakow.pl Kamila Piwowarczyk kamila.piwowarczyk@ur.krakow.pl Agnieszka Rutkowska rmrutkow@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi SPSS

Podstawy obsługi SPSS Podstawy obsługi SPSS Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bożena KACZMARSKA, Artur MACIĄG Streszczenie: W pracy przedstawiono narzędzia statystyki matematycznej możliwe

Bardziej szczegółowo

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami Jan Rusinek 50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami UWAGA! Ten tekst jest w trakcie przygotowania i sprawdzania. Może zawierać błędy. Jest sukcesywnie poprawiany

Bardziej szczegółowo

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D.

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Jumma, MB CHB (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), MSc (Medical Sciences), FRCA (Fellowship of the Royal College of Anaesthetists), FCAI (Fellowship of

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Obecny ISBN: 83-7197-711-5 Format:

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH)

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) Ewa Kawalec, Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Diagramy Venna. Uwagi:

Diagramy Venna. Uwagi: Wykład 3: Prawdopodobieństwopodstawowe pojęcia i modele Często modelujemy zmienność używając rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi 80%. (zinterpretuj) Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Badanie współzależności zmiennych Uwzględniając ilość zmiennych otrzymamy 4 odmiany zależności: Zmienna zależna jednowymiarowa oraz jedna

Bardziej szczegółowo

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia Paweł Tatarzycki STATYSTYKA Wybrane zagadnienia ELEMENTARNE ZAGADNIENIA STATYSTYKI Termin statystyka pochodzi od łacińskiego status, co oznacza stan rzeczy. W ujęciu historycznym terminem tym określano

Bardziej szczegółowo