Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Anna Bolińska Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO 1. Wprowadzenie Każda organizacja chce być najlepsza w branży i osiągać wysoką pozycję na rynku. W XXI w. jakość produktów stała się jednym z podstawowych wyznaczników konkurencji między gospodarkami światowymi i poszczególnymi przedsiębiorstwami 1. Osiągnięcie właściwego poziomu oferowanych produktów jest możliwe dzięki certyfikowanym systemom zarządzania w organizacji. Posiadanie przez firmę certyfikatu potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością (SZJ) zwiększa zaufanie klienta, co w konsekwencji umacnia pozycję firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Zainteresowanie jakością produktów powoduje również gwałtowny wzrost liczby organizacji ubiegających się o tytuł lidera w dziedzinie jakości. Coraz więcej podmiotów gospodarczych z różnych obszarów biznesu inwestuje środki we wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz ubiega się o nagrody w dziedzinie jakości. Osiąganie wymiernych efektów przez organizacje zarządzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 9001:2001 przyczynia się także do wzrostu liczby jednostek posiadających uprawnienia do certyfikowania SZJ. Proces certyfikacji polega na zewnętrznej niezależnej ocenie zgodności procesu, 1 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2006.

2 72 Anna Bolińska, Mariusz Giemza wyrobu lub osoby z wymaganiami zawartymi w normach i obowiązujących przepisach prawa. Certyfikat jest pisemnym potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania SZJ. Wydaje się go na podstawie sporządzonego raportu z audytu certyfikującego. Audyt taki może przeprowadzić tylko jednostka do tego uprawniona. W Polsce certyfikat zgodności jest wydawany na trzy lata. Po ich upływie organizacja przeprowadza powtórny audyt certyfikujący, sprawdzający funkcjonowanie systemu zarządzania jakością 2. Założeniem filozofii jakości jest działanie według czterech wyznaczników: planowania, wykonania, sprawdzenia i weryfikowania, następujących cyklicznie po sobie w pętli Deminga 3. Mechanizm ten charakteryzuje się dodatnim sprzężeniem zwrotnym, co oznacza, że wyjście z jednego procesu staje się jednocześnie wejściem do następnego procesu 4. Etap planowania polega przede wszystkim na wyznaczaniu przez organizację celów jakościowych, a następnie ustaleniu metodyki postępowania dla osiągnięcia tych celów. Wykonanie to etap działania według ustalonych wcześniej metod. Etap sprawdzania oznacza zastosowanie kontroli i wykorzystanie pomiarów pozwalających na sprawdzenie, czy produkowany wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania. Na tym etapie wprowadza się działania korygujące. Ostatnim etapem jest weryfikacja, czyli przegląd przebiegu całego procesu ze zwróceniem szczególnej uwagi na występujące niezgodności. W etapie tym wyznacza się działania zapobiegawcze przeciwdziałające ponownemu pojawianiu się wykrytych niezgodności 5. Problemem występowania niezgodności w sektorze usług zajęli się wykładowcy Texas A&M University A. Parasuraman, V.A. Zeithaml i L.L. Berry. Na podstawie prowadzonych licznych prac badawczych wyróżnili oni pięć typów niezgodności, które określili mianem luk. Występowanie luk w procesie zapewnienia jakości usług w sposób schematyczny przedstawiono na rys. 1. Pierwsza luka została określona jako różnica pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganiem tych oczekiwań przez kierownictwo organizacji, które wyznacza cele jakościowe. 2 M. Giemza, Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE, Materiały szkoleniowe Studium Podyplomowego Systemowe Zarządzanie Jakością, AE w Krakowie, Kraków 2007; A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; E. Skrzypek, TQM szansa sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, Problemy Jakości 1997, nr 7. 4 B.B. Flynn, R.G. Schroeder, S. Sakakibara, A Framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, Journal of Operations Management 1994, nr 11; A. Gruszka, E. Niegowska, Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa A. Hamrol, W. Mantura, op. cit.; Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, red. T. Sikora, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.

3 Proces kwalifikacji dostawców 73 Komunikacja werbalna Osobiste potrzeby klientów Doświadczenia LUKA 5 Oczekiwania klienta w stosunku do usługi Postrzeganie usługi LUKA 1 Usługa dostarczona LUKA 4 Umiejętności usługodawców w zakresie komunikacji LUKA 2 LUKA 3 Transformacja percepcji Postrzeganie oczekiwań klientów przez kadrę zarządzającą Rys. 1. Koncepcyjny model jakości usług Źródło: R. Karaszewski, op. cit., s. 21. Druga polega na mogącej wystąpić rozbieżności pomiędzy specyfikacją usług organizacji a postrzeganiem oczekiwań klienta przez kierownictwo jednostki usługowej. Kolejną luką jest odmienność specyfikacji jakości usług od jakości świadczenia usługi, która dla klienta jest równie ważna jak samo wykonywane zlecenie. Czwarta luka to brak zgodności pomiędzy jakością świadczenia usługi a informacjami, jakie klient uzyskał na jej temat 6. Różnice te należy szczegółowo wyjaśnić podczas przyjmowania usługi, co zostało uwzględnione w rozdziałach (Określenie wymagań dotyczących wyrobu) i (Komunikacja z klientem) normy PN-EN ISO 9001:2001. System zarządzania jakością. Wymagania. Piątą lukę stanowi różnica poziomu spełniania oczekiwań i postrzegania usługi przez klienta. Działaniem zapobiegającym wystąpieniu tej rozbieżności będzie dobra komunikacja z klientem. 6 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003; R. Karaszewski, op. cit.

4 74 Anna Bolińska, Mariusz Giemza Występowanie luk jakości usług w organizacji uzależnione jest przede wszystkim od roli kierownictwa, które powinno jasno określić i sprecyzować cele jakościowe organizacji zajmującej się świadczeniem usług, dotyczące ofert przez nią realizowanych. Na lukę piątą składa się kilka wymiarów, których określenia podjęli się wspomniani autorzy. Są to: wymiar materialny, niezawodność usług, reakcja na oczekiwania klienta, fachowość i zaufanie oraz empatia 7. Wymiar materialny obejmuje przede wszystkim infrastrukturę organizacji, czyli wygląd pomieszczeń, ich wyposażenie, środki przekazu, ale także ubiór, zachowanie i prezentacja personelu, zwłaszcza tego, który ma najbliższy kontakt z obsługiwanym klientem. Niezawodność usług wyżej wymienieni autorzy definiują jako zdolność dostawcy do zrealizowania usługi w sposób niezawodny oraz solidny. Do reakcji na oczekiwania klienta A. Parasuraman, V.A. Zeithalml i L.L. Berry zaliczyli przede wszystkim chęć udzielenia mu pomocy, jak również szybkość reagowania na wymogi stawiane przez odbiorców usług. Fachowość i zaufanie mają ścisły związek z wiedzą merytoryczną personelu, taktem oraz umiejętnością zdobywania zaufania klientów. Empatia jako wymiar jakości usług polega na umiejętności zrozumienia oczekiwań klienta w odniesieniu do indywidualnego potraktowania jego potrzeb przez usługodawcę 8. Na uzyskanie optymalnej jakości świadczonych usług znaczący wpływ ma infrastruktura oraz zatrudniany personel, czyli determinanty oddziałujące na odbiorcę głównie podczas pierwszego kontaktu z nim, i to właśnie te aspekty powinny ulegać ciągłemu doskonaleniu. 2. Wybór dostawcy jako jeden z elementów systemu zarządzania jakością Według definicji zamieszczonej w normie PN-EN ISO 9000:2006. System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, dostawca to organizacja lub osoba, dostarczająca wyrób. Zgodnie z tą definicją dostawcą może być każdy producent, detalista lub dystrybutor, który sprzedaje wyrób lub dostarcza usługę albo informację. W normie wyróżniono dostawców wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji 9. Wybór dostawców jest ściśle związany z zagadnieniem zakupów. Producent lub usługodawca, który zleca innej firmie dostarczenie określonej partii materiałów, w pewien sposób uzależnia jakość wytwarzanych przez siebie wyrobów od jakości otrzymywanego towaru. Dlatego ważne jest, aby wybierani dostawcy 7 N. Hill, J. Alexander, op. cit.; R. Karaszewski, op. cit. 8 R. Karaszewski, op. cit. 9 PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

5 Proces kwalifikacji dostawców 75 spełniali przede wszystkim odpowiednie wymagania jakościowe. Jednostki posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością będą wzbudzały większe zaufanie zainteresowanego ich ofertą klienta, niż organizacje, które nie posiadają certyfikowanego systemu zarządzania jakością lub są na etapie wdrażania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2001. Mając na uwadze osiąganie optymalnego poziomu jakości oferowanych produktów, organizacje powinny prowadzić monitoring jakości dostaw, aby w miarę szybko wyeliminować mogące wystąpić niezgodności, które w konsekwencji spowodowałyby spadek zadowolenia obsługiwanych klientów. Dlatego każda organizacja posiadająca znaczącą pozycję na rynku i spełniająca wymagania wdrożonych norm powinna zwracać szczególną uwagę na swoich dostawców i objąć ich nadzorem 10. W rozdziale 7.4 normy PN-EN ISO 9001:2001. System zarządzania jakością. Wymagania, zawarto wytyczne odnoszące się do zakupów. Z zapisów wynika, że organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania jakością zobowiązana jest oceniać i wybierać swoich dostawców pod względem ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji. Powinny być ustanowione kryteria wyboru, oceny i ponownej ich oceny. Każda taka ocena, jak też sam proces kwalifikacji dostawców powinny być udokumentowane odpowiednimi zapisami. Ponadto, zgodnie z wymaganiami normy, wybrani dostawcy powinni podlegać specjalnemu nadzorowi, którego zakres będzie uzależniony od poziomu spełnienia warunków zawieranych umów i wpływu realizowanych zamówień na wyrób finalny lub na ogólne funkcjonowanie systemu 11. Wymaganiem normy PN-EN ISO 9001:2001 jest także konieczność prowadzenia stałej kontroli oraz monitoringu poszczególnych dostaw pod względem zgodność z wyspecyfikowanymi wymaganiami, jakie zainteresowana organizacja powinna określić w zawieranych z dostawcami umowach Kwalifikacja dostawców w laboratoriach badawczych i wzorcujących Podobne zapisy dotyczące kwalifikacji dostawców zamieszczono w normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria 10 PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji; PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania; PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 11 Zarządzanie jakością 12 PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

6 76 Anna Bolińska, Mariusz Giemza medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji. Wymagania zawarte w wyżej wymienionych normach mogą być wdrażane w instytucjach równocześnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001. Wytyczne dotyczące zakupów mogą być wówczas traktowane jako uzupełnienie rozdziału 7.4: Zakupy, normy PN-EN ISO 9001:2001, ponieważ zawierają wyznaczniki specyficzne dla usług laboratoryjnych. W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zamieszczono zapis, aby laboratorium badawcze i(lub) wzorcujące posiadało w swojej dokumentacji systemowej odpowiednią procedurę, dotyczącą zakupów usług i dostaw, mających wpływ na jakość wykonywanych badań i wzorcowań. Jest to zgodne z wymaganiami systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001. Uzupełnieniem będzie natomiast wymaganie zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wskazujące konieczność stworzenia odpowiedniej dokumentacji odnoszącej się do nabywania, przyjmowania oraz magazynowania odczynników. Wymaganiem tym objęte są także wszelkie inne materiały pomocnicze wykorzystywane do badań i wzorcowań (probówki, pipety itp.), w tym również aparatura pomiarowa stanowiąca wyposażenie laboratorium. Inne wymaganie systemu PN-EN ISO/IEC 17025:2005, podobnie jak zapis normy PN-EN ISO 9001:2001 stanowi, że laboratorium zobowiązane jest do oceny i objęcia nadzorem szczególnie tych dostawców, których wyroby w sposób krytyczny mogą wpływać na jakość badań i(lub) wzorcowań 13. Wszystkie zapisy dotyczące ocen i kontroli oraz listę zatwierdzonych dostawców, laboratorium zobowiązane jest przechowywać i aktualizować. Dodatkowo według postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dokumentacja dotycząca zakupów powinna zawierać dane opisujące zamówione usługi i dostawy. Należy także dokonywać przeglądów tej dokumentacji pod względem zawartości technicznej i zatwierdzać przed przekazaniem 14. Zgodnie z wymaganiami normy organizacja jest również zobowiązana do objęcia stałym monitoringiem wszelkich nabywanych produktów, zwłaszcza pod względem spełniania wyspecyfikowanych wymagań stawianych przez laboratorium. Dodatkowo, w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto wymaganie, aby każdy dostarczany produkt wykorzystywano do badań i wzorcowań dopiero po sprawdzeniu jego zgodności z założonymi standardami jakości PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania; PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 14 A. Gruszka, E. Niegowska, op. cit.; A. Hamrol, M. Musiał, Motywacje, oczekiwania oraz zagrożenia związane z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością, Materiały konferencji, nt. Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Radom A. Hamrol, M. Musiał, op. cit.; PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

7 Proces kwalifikacji dostawców Kwalifikacja dostawców w laboratoriach medycznych Założenia normy PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji w zakresie kwalifikacji dostawców są zbieżne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W obu normach zamieszczono zapis dotyczący określenia i udokumentowania przez kierownictwo laboratorium prowadzonej polityki oraz procedur dotyczących stosowania nabywanych usług zewnętrznych, wyposażenia i materiałów pomocniczych, które wpływają na jakość usług laboratorium. Nabywane pozycje powinny spełniać wymagania co do jakości stawiane przez organizację 16. Wymagania normy PN-EN ISO 15189:2007 odnoszą się do sprawdzania zgodności wszystkich nabywanych odczynników i materiałów pomocniczych ze specyfikacjami podanymi w normie lub wymaganiami procedur laboratorium dotyczących jakości. Obie wyżej wymienione normy zawierają zapis dotyczący objęcia szczególnym nadzorem dostaw materiałów mających krytyczny wpływ na jakość wyrobu finalnego 17. W normie PN-EN ISO 15189:2007 zamieszczono zapis dotyczący wykorzystania, przy weryfikacji realizowanych zamówień pod względem zgodności ze standardami jakości, dokumentacji dostawcy wykazującej zgodność dostarczanych materiałów z jego systemem zarządzania jakością. Taka dokumentacja może być dostarczona do laboratorium podczas procesu kwalifikacji dostawców lub załączona z każdą dostawą. Wymaganiem normy PN-EN ISO 15189:2007 jest także stworzenie w laboratorium medycznym odpowiednich procedur, zawierających ustalone kryteria kontroli, przyjęcia lub odrzucenia oraz przechowywania materiałów pomocniczych otrzymywanych przez organizację. Zapisy te są jednak bardziej zaostrzone w porównaniu z wymaganiami systemu PN-EN ISO/IEC 17025: W normie PN-EN ISO 15189:2007 podano dokładne wytyczne, jakie informacje powinny znajdować się w dokumentacji z kontroli, a mianowicie: numer serii wszystkich istotnych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, data przyjęcia dostawy do laboratorium oraz data wprowadzenia materiału do użytkowania, czego nie zawarto w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ani PN-EN ISO 9001:2001. Ponadto wszystkie zapisy dotyczące jakości powinny być dostępne dla kierownictwa danej jednostki podczas dokonywanego przeglądu 16 PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji; PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 17 PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji. 18 PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

8 78 Anna Bolińska, Mariusz Giemza laboratorium, a także wszystkie dokumenty z procesu zakupów powinny być przechowywane przez odpowiedni czas, zdefiniowany w systemie zarządzania jakością laboratorium 19. Zgodnie z wymaganiami, firma wdrażająca lub posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością powinna przeprowadzić proces kwalifikacji dostawców. Jego początkiem jest ustalenie przez kierownictwo organizacji odpowiednich metod wyboru dostawcy i późniejszej selekcji wybranych firm. Danymi wejściowymi do procesu kwalifikacji dostawców są głównie dane dotyczące zapotrzebowania klientów korzystających z usług lub kupujących wyroby oferowane przez jednostkę. To z ich inicjatywy organizacja, w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju, poszukuje nowych metod produkcji lub sposobów wykonywania usługi. W laboratoriach medycznych będą to np. zlecenia na wykonanie badań nieoferowanych dotąd przez daną jednostkę. Innym sposobem pozyskiwania danych wejściowych jest przeszukiwanie ofert dostawców otrzymywanych przez firmę w formie reklamy, ponieważ poszczególni dostawcy, zgodnie z systemem PN-EN ISO 9001:2001, także zobowiązani są do ciągłego udoskonalania swojego działania na rynku gospodarczym i umacniania swojej pozycji jako dostawcy 20. Dalszym etapem w procesie kwalifikacji dostawców jest dokonanie selekcji wyszukanych lub otrzymanych ofert. Odbywa się to najczęściej przy użyciu ankiety zawierającej pytania dotyczące systemu zarządzania jakością danej firmy oraz innych informacji potrzebnych do wyboru odpowiednich dostawców, np. dotyczących kosztów czy terminowości dostaw. Ankiety te najczęściej zawierają odpowiednią siatkę punktową, na podstawie której zainteresowane jednostki są selekcjonowane głównie pod względem spełniania wymagań jakościowych. Te firmy, które w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez organizację, zostają wpisane na listę kwalifikowanych dostawców 21. Według zaleceń systemu zarządzania jakością dostawcy zakwalifikowani do stałych zleceniobiorców organizacji powinni być monitorowani i oceniani pod względem zgodności z wymaganiami. Dlatego też po ustalonym w systemie okresie dokonywany jest przegląd dostawców obsługujących organizację. Proces ten może być prowadzony za pomocą kart oceny dostawcy lub innych narzędzi monitorowania. Przegląd taki daje możliwość korygowania listy kwalifikowanych 19 PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji; PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania; PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 20 M. Rączka, Zarządzanie procesami w systemie jakości wg ISO 9000:2000 [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2000; Zarządzanie jakością 21 Zarządzanie jakością

9 Proces kwalifikacji dostawców 79 dostawców oraz uzupełniania jej o nowe jednostki. Poszczególni dostawcy mogą być odrzuceni przez organizację, jeżeli stwierdzi się określoną liczbę niezgodności, mających istotny wpływ na jakość produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Rezygnacja z usług dostawcy może nastąpić także wówczas, gdy wykryte podczas przeglądu niezgodności mogą zachwiać funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i przyczynić się do utraty certyfikatu jakości 22. Wszystkie wymagania dotyczące wprowadzania zmian na liście kwalifikowanych dostawców oraz całego procesu kwalifikacji powinny być udokumentowane odpowiednią procedurą i potwierdzone poszczególnymi zapisami z realizacji procesu Podsumowanie Podstawowym założeniem zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 jest procesowe podejście do zarządzania organizacją w odniesieniu do jakości. Jednym z procesów przeprowadzanych w laboratorium, w ramach spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz innych norm wdrożonych w zintegrowany system zarządzania jakością, jest proces zakupów i związany z nim proces kwalifikacji dostawców. Wszystkie zaimplementowane normy wymagają, aby dostawcy byli oceniani, kwalifikowani, a następnie ponownie oceniani pod względem ich zdolności do zagwarantowania spełniania wymagań jakościowych. Prawidłowo przeprowadzony proces kwalifikacji dostawców będzie rzutował na jakość dostarczanego do laboratorium materiału. Kontrola jakości dostaw i badanie spełniania przez otrzymane produkty wyspecyfikowanych wymagań będą stanowiły podstawę do właściwego zrealizowania usług, a w następstwie do zaspokojenia wymagań klienta. Wprowadzenie kart identyfikacji wyrobu oraz walidacja metod badawczych daje możliwość szybszego wykrycia niezgodności i wprowadzenia natychmiastowych działań korygujących, a co za tym idzie, obniżenia kosztów organizacji związanych z reklamacjami. Zaspokojenie lub niezaspokojenie wymagań klienta i określenie przez niego dalszych oczekiwań w stosunku do realizowanej usługi będzie punktem wyjścia do wprowadzania działań zapobiegawczych i dalszego doskonalenia organizacji w ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością. 22 A. Gruszka, E. Niegowska, op. cit.; Zarządzanie jakością 23 PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

10 80 Anna Bolińska, Mariusz Giemza Literatura Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S., A Framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, Journal of Operations Management 1994, nr 11. Giemza M., Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE, Materiały szkoleniowe Studium Podyplomowego Systemowe Zarządzanie Jakością, AE w Krakowie, Kraków Gruszka A., Niegowska E., Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hamrol A., Musiał M., Motywacje, oczekiwania oraz zagrożenia związane z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością, Materiały konferencji nt. Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Radom Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń PN-EN ISO 15189:2007. Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji. PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Rączka M., Zarządzanie procesami w systemie jakości wg ISO 9000:2000 [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, red. T. Sikora, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Skrzypek E., TQM szansa sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, Problemy Jakości 1997, nr 7. Supplier Qualification Process in the Light of the Requirements of Selected ISO Standards The proper quality level, satisfying customer needs, can be maintained only if the supplied components of the product are of appropriate quality. The process of selecting the right suppliers, and evaluating them, is necessary in organizations in which the quality management system PN-EN ISO 9001:2001 is used. It is a universal system which any organization, irrespective of the scope of its activities, may use. The supplier qualification system is also covered by the requirements of the standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005 concerning a specific group of organizations research and standardizing laboratories. Similar requirements concerning suppliers are specified in the standard PN-EN ISO 15189:2007, and they apply to medical laboratories. These requirements concern laboratory equipment, reagents and auxiliary materials, documentation and external services.

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW

PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Czego oczekują klienci firm doradczych?

Czego oczekują klienci firm doradczych? Czego oczekują klienci firm doradczych? Kwestie badań satysfakcji, zarówno klientów, jak i pracowników, stanowią obszar dyskusji od wielu lat. Znaczenie satysfakcji klienta mocno podkreślają normy serii

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR............... RADWAG Wagi Elektroniczne 26-600 Radom Bracka 28, Centrala +48 384 88 00, Fax +48 385 00 10, Dział Sprzedaży +48 366 80 06, http://www.radwag.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce

Zarządzanie jakością w logistyce (5) 5. Jakość obsługi w procesach logistycznych Zarządzanie jakością w logistyce Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie jakością w logistyce Standardy projakościowe w logistyce Jakość

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Elastyczny zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji Elastyczny zakres akredytacji podejście praktyczne na przykładzie laboratoriów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie Katarzyna Rajczakowska Warszawa, grudzień 2010 r. Elastyczny zakres w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych

Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych Jedną z konsekwencji przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce w ostatnich latach jest postrzeganie jakości świadczonych usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości Materiały Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach wg Zagadnienie do przerobienia 1. System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo