ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany (48 godzin zajęć) BLOK I - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BLOK II PRAWO PRACY BLOK I - CELE: Przygotowanie do efektywnego zarządzania projektami personalnymi w organizacji w tym: - podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów odpowiadających potrzebom firmy w oparciu o przydatne, sprawdzone i praktyczne procedury i narzędzia - nabycie umiejętności opracowania profili kandydatów - poznanie systemów motywacyjnych oraz zasad ich tworzenia - diagnozowanie potencjału rozwojowego pracowników i budowanie ścieżek rozwoju - nabycie umiejętności opracowywania i wdrażania systemów ocen oraz ich wykorzystywania w innych procesach personalnych BLOK II - CELE: Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian w zakresie prawa pracy w 2013/2014 r. oraz innych aktów regulujących sprawy dotyczące pracowników w firmie w tym m.in : - znowelizowanego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego - nowego urlopu wychowawczego po zmianach r. - nowych tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi - przedłużonych okresów rozliczeniowych i czasu pracy, - nowych zasad kontroli służbowych komputerów pracowników; - szczegółów dotyczących przyjętego projektu nowej ustawy antykryzysowej dotyczącej ochrony miejsc pracy, - nowych wzorów formularzy ZUS - nowych przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ Zostanie zaprezentowane orzecznictwo i interpretacja przepisów, przykłady, błędy, problemy wynikające ze stosowania nowych regulacji prawnych

2 UCZESTNIK UZYSKA PRAKTYCZNĄ ODPOWIEDŹ M.IN. NA PYTANIA: - komu i na jakich zasadach udzielany jest urlop rodzicielski? - czy można łączyć dodatkowy urlop macierzyński z pracą? - kiedy można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy? - jakie obowiązują zasady wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy? - jak tworzyć zgodnie z prawem rozkłady czasu pracy? - czy za odpracowanie prywatnych wyjścia pracownika trzeba płacić nadgodziny? - jak wprowadzić w firmie ruchomy czas pracy? - jaka jest dopuszczalność stosowania ruchomego czasu pracy? - czy złe relacje z pracownikiem mogą być przyczyną jego zwolnienia? - czy pracodawca może odmówić się wydania zaświadczenia o dochodach? PROGRAM SZKOLENIA: BLOK I I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODEJŚCIE INTERPERSONALNE 1. Podstawowe terminy i pojęcia związane z zasobami ludzkimi 2. Zarządzanie Zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją 3. Strategie biznesowe a strategie personalne w firmie 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy 5. Polityki, systemy, procesy związane z ZZL 6. Nowe orientacje ZZL podniesienia efektywności systemu ZZL II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE 1. Planowanie zatrudnienie w firmie Analiza stanowisk pracy Opisy stanowisk pracy Profile kandydatów - kompetencje, siedmiopunktowy plan A. Rogera Przygotowanie zamówienia na rekrutację 2. Kryteria doboru kadr Rekrutacja i selekcja - definicje Techniki rekrutacyjne Proces selekcji: pre-selekcja czyli analiza aplikacji, na co zwracamy uwagę czytając życiorys lub ankietę personalną? Planowanie procesu selekcji - dobór metod odpowiednich dla danej komórki w firmie Rozmowa kwalifikacyjna - Cel rozmowy kwalifikacyjnej - Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej - Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych - Etapy rozmowy kwalifikacyjnej

3 - Techniki i reguły prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - Scenariusz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjne - Najczęstsze błędy popełniane przez prowadzących wywiad kwalifikacyjny - Psychologiczne pułapki przy ocenie kandydatów 3. Rekrutacja na wybrane stanowisko w wybranej komórce firmy - Case study Planowanie zatrudnienia Planowanie rekrutacji: przedstawienie sytuacji w firmie - stworzenie opisu stanowiska pracy Stworzenie profilu osobowego jednego ze stanowisk Zaplanowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając wszystkie jej etapy Zaplanowanie Assesment Center 4. Wdrożenie nowego pracownika co powinien zawierać program wdrożenia nowego członka organizacji i czemu ma to służyć? Proces przygotowania nowego pracownika Rola osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych pracowników (coaching, mentoring) Tworzenie Vademekum nowego pracownika 5. Tworzenie systemów ocen pracowników Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej firmy - Najważniejsze cele oceny - Formy oceny - Wymagania stawiane systemom ocen Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych Wprowadzenie systemu ocen okresowych - Planowanie działania - Szkolenie osób oceniających * Wybór rodzaju szkolenia * Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych - Przygotowanie osób oceniających Studium przypadku Metody oceny pracowników Ustalenie kryteriów oceny Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami Błędy w procesie oceniania Ocena przełożonych przez podwładnych System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy - SOO a polityka płacowa - SOO a polityka szkoleniowa

4 - SOO a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników - SOO a zwalnianie pracowników Studium przypadku 6. Motywowanie pracowników Przesłanki tworzenia systemu motywacyjnego w firmie Systemy motywacyjne oparte na kompetencjach Motywowanie za pomocą płac Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników Motywowanie pozapłacowe Sposoby sprawdzania skuteczności systemu motywacyjnego 7. Zwalnianie pracowników Jak rozstać się z pracownikiem, by minimalizować ryzyko pogorszenia wizerunku firmy Outplacement - jako sposób rozwiazywania problemów redukcji personelu III. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW 1. System zarządzania kompetencjami 2. Diagnozowanie i rozwój potencjału pracowników 3. Budowanie ścieżek kariery Pojęcie ścieżki kariery" Planowanie ŚK pracowników jako działanie systemowe Zasada 5 kroków" ŚK jako element systemu motywacyjnego Rola ŚK w budowaniu systemu szkoleń 4. Szkolenie i doskonalenie pracowników Rola szkoleń w firmie i kreowanie polityki szkoleniowej Analiza potrzeb szkoleniowych Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne Ocena efektywności nakładów na szkolenia Sposoby pozyskania funduszy unijnych na działania szkoleniowe i doradcze BLOK II I. PRAWO PRACY w praktyce - wybrane zagadnienia 1. Sposoby świadczenia pracy Treść umowy o pracę. Korzyści i skutki wynikające z ich zastosowania. Charakterystyka poszczególnych umów o pracę oraz sposoby ich nawiązywania i rozwiązywania. Zastosowanie rodzaju umowy o pracę w zależności od potrzeb pracodawców

5 2. Zmiany w stosunku pracy: Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez organizację związkową w terminie określonym art ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji? Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej. Porozumienie zmieniające. 3. Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązywania umów o pracę. Prawidłowe sformułowanie przyczyny oraz tryb przekazania pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. - Jak liczyć terminy wypowiedzeń? - Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy? 4. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu (zakaz dyskryminacji) oraz zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy (tworzenie procedur antymobbngowych). 5. Urlopy pracownicze: Urlopy wypoczynkowe: - prawo do pierwszego urlopu - wymiar urlopu - urlop proporcjonalny - zmiana terminu wykorzystania urlopu zaległego: zwykłego i,,na żądanie" - stanowisko GIP z r. w sprawie urlopów zaległych - przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlopy dodatkowe: pracowników niepełnosprawnych (w jakich sytuacjach urlop jest proporcjonalny, czy urlop przechodzi" na następny rok?), urlop pracowników socjalnych. Urlop rodzicielski. Urlop macierzyński i ojcowski: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Urlop wychowawczy po zmianach r. Prawo obniżenia wymiaru czasu pracy a ochrona stosunku pracy. 6. Wynagrodzenie za pracę: Prawo do wynagrodzenia. Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień komorników. Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

6 7. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy: Omówienie podstawowych pojęć: - pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. - doba pracownicza i tydzień pracowniczy. - odpoczynek dobowy i tygodniowy. - okres rozliczeniowy. Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z r. i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy w 2013 i 2014 roku? Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. Charakterystyka systemów czasu pracy. Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy zmienić harmonogram czasu pracy pracownika? Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy. Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 8. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu Rekrutacja a ochrona danych osobowych - jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. - jak długo przechowywać dane zgromadzone w procesie rekrutacji. Ochrona danych osobowych w czasie trwania zatrudnienia: - przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - podstawa prawna, definicja, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zakres udostępnianych danych, podmioty upoważnione do żądania danych osobowych o pracownikach, zakres danych osobowych przy współpracy ze związkami zawodowymi - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.- III PZP 6/12 w sprawie udzielania przez organizację związkową informacji o pracownikach korzystających z ochrony. Ochrona danych osobowych po ustaniu zatrudnienia. 9. Przyjęty projekt: Ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców zwaną nowa ustawa antykryzysowa" z r. Założenia nowej ustawy antykryzysowej Podmioty objęte wsparciem Na czym będzie polegała pomoc? Procedura uzyskania wsparcia

7 10. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Definiowanie, zarys, przepisy z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Informacje na temat nowych tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Nowych wzorów formularzy ZUS (Rozporządzenie z r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego ( ) oraz innych dokumentów Dz.U ) Nowych przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (rozp. MZ z dn r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1248) METODYKA: mini wykład, case study, prezentacje multimedialne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, role pace, dobre praktyki MATERIAŁY: skrypt, formularze i materiały pomocnicze, testy kompetencyjne TERMINY ZAJĘĆ (6 dni zajęć po 8 godz. dydaktycznych każde szkolenie): I GRUPA szkolenie zrealizowane 14, 15, 23, 24 listopada 2013r. 5,6 grudnia 2013r. II GRUPA szkolenie zrealizowane 25, 26 stycznia 2014 r. 8, 9, 20, 21 lutego 2014 r. III GRUPA szkolenie zrealizowane 22, 23 marca 2014 r. 5, 6, 24, 25 kwietnia 2014 r. IV GRUPA szkolenie zrealizowane 31 maja 2014 r. 1, 14, 15, 26, 27 czerwca 2014 r.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Wrocław, dnia 08.03.2014r. WOSP 18/2014 Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta Miasta, Gminy, Powiatu Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa, Urzędu Pracy Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER z Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Redaktor merytoryczny: Jarosław Marciniak. Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska. Redaktor prowadzący: Beata Wawrzyńczak-Jędryka

Redaktor merytoryczny: Jarosław Marciniak. Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska. Redaktor prowadzący: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Redaktor merytoryczny: Jarosław Marciniak Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Opracowanie redakcyjne: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Projekt graficzny okładki i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów grupowych zajęć szkoleniowych Lublin, 2 kwietnia 2014 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, który pomoże uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo