Kadry i płace Nowoczesne narzędzia i strategie działu HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kadry i płace Nowoczesne narzędzia i strategie działu HR"

Transkrypt

1 i zapraszają na studia podyplomowe w Sopocie Kadry i płace Nowoczesne narzędzia i strategie działu HR PROFIL SŁUCHACZA Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pracujących w działach kadr i płac oraz finansowo - księgowych lub przygotowujących się do podjęcia pracy w tych komórkach a także specjalistów zajmujących się zarządzaniem personelem, realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osób prowadzących biura rachunkowe, kancelarie prawne i doradztwa podatkowego, własną działalność i zatrudniających pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i obsługą kadrowo-płacową. CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do wykonywania samodzielnie zadań we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Absolwenci studiów będą potrafili przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników, zorganizować proces doskonalenia zawodowego, zaplanować ścieżki karier, wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem, znać przepisy prawa, usprawniające pracę pionu kadrowego i księgowego. Studia pozwalają również na rozwój umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych słuchaczy. KADRA DYDAKTYCZNA Forma zajęć: wykłady i warsztaty z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Wykładowcy: wśród prowadzących przewidzieliśmy udział wielu praktyków. Dzięki temu zapewnimy słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań, które są efektem doświadczeń zdobytych przez naszych wykładowców w ich dotychczasowej pracy.

2 Wykłady poprowadzi wysoko wykwalifikowana kadra składająca się m.in. z wykładowców uniwersyteckich (profesorów, doktorów, pracowników naukowych), trenerów i praktyków (pracowników ZUS, pracowników kancelarii prawniczych i doradztwa podatkowego), specjalizujących się w omawianej podczas wykładów tematyce. Wśród nich znajdą się m.in. wykładowcy z Sopockiej Szkoły Wyższej oraz wykładowcy współpracujący z Instytutem Rachunkowości i Podatków. I. Budowanie marki własnej 7 h PROGRAM STUDIÓW 1. Czynniki kształtujące wizerunek. 2. Jak budować markę w przestrzeni internetowej. 3. Narzędzia budowy e-reputacji. II. Proces rekrutacji i selekcji - 12 h 1. Metody pozyskiwania najlepszych pracowników. 2. Jak przygotować profil stanowiska. 3. Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. 4. Dekalog kardynalnych błędów w rekrutacji. 5. Jakich pytań nie lubią rekrutowani a jakich nie należy zadawać w świetle prawa. 6. Standardowe pytania rekrutacyjne dobry czy zły pomysł? III. Nawiązanie stosunku pracy 8 h 1. Rodzaje umów o prace. 2. Zawieranie umów o prace. 3. Świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych. 4. Dopuszczalność zmiany umowy o prace na inne umowy (zlecenie, o dzieło, o współpracy) w świetle obowiązujących przepisów. 5. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczące nawiązywania stosunku pracy. 6. Zakaz konkurencji. 7. Dokumentacja pracownicza: a) prowadzenie dokumentacji pracowniczej, b) ewidencja czasu pracy i karty urlopowe, c) dokumenty związane z przyjmowaniem pracowników. 8. Zmiana warunków pracy i płacy.

3 IV. Zwolnienie i outplacement 12 h 1. Przygotowanie planu naprawczego z pracownikiem. 2. Zwolnienie- powody, przygotowanie uzasadnienia decyzji o zwolnieniu. 3. Przygotowanie pracownika do wejścia na rynek pracy. 4. Psychologiczne aspekty zwolnienia pracownika. 5. Formy pomocy dla zwalnianego pracownika outplacement. V. Rozwiązanie stosunku pracy 8 h 1. Metody rozwiązywania stosunku pracy. 2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: a) zasady prawidłowego formułowania dokumentów, b) skutki porozumienia. 3. Wypowiedzenie umowy o pracę. 4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. 5. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym. 6. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika. 7. Rozwiązanie umowy z pracownikiem chronionym. 8. Wygaśnięcie stosunku pracy. 9. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy: a) odprawa i wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, b) świadectwo pracy, c) zakaz dyskryminacji pracowników w okresie wypowiedzenia a bezpieczeństwo pracodawcy. 10. Uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia. 11. Roszczenia pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy. 12. Najważniejsze orzeczenia sadów pracy dotyczących rozwiązywania umowy o prace. 13. Postępowanie przed Sądem Pracy. VI. Czas pracy 4 h 1. Stosowanie przepisów o czasie pracy.

4 2. Rozliczenie czasu pracy. 3. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczące czasu pracy. VII. Urlopy 4 h 1. Urlop wypoczynkowy. 2. Urlopy bezpłatne. 3. Urlop macierzyński. 4. Urlop wychowawczy. 5. Urlopy okolicznościowe. 6. Najważniejsze orzeczenia sadów pracy dotyczące urlopów. VIII. Regulaminy w prawie pracy 4 h 1. Regulamin pracy. 2. Regulamin wynagradzania. 3. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4. Zasady tworzenia regulaminów. IX. Pozostałe kwestie dotyczące zagadnień kadrowych 7 h 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych. 2. Wykonywanie pracy w formie telepracy. 3. Związku zawodowe w zakładzie pracy. 4. Rady pracownicze. 5. Zasady zwolnień grupowych. 6. Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy. 8. Zasady zatrudniania cudzoziemców. 9. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 10. Najważniejsze zmiany w prawie pracy. X. Płace 23 h

5 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę. 2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy. 3. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac: a) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, c) wynagrodzenie za prace w porze nocnej, d) odprawy: emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa, e) naliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, f) rozliczanie delegacji, g) rozliczanie kilometrówki, h) zajęcia praktyczne. 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych: a) miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym, b) miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, c) miesięczne rozliczanie składki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Umowa zlecenie i umowa o dzieło: a) wzory umów cywilno prawnych, b) różnice między umową o prace a umową zlecenia, c) zasady rozliczania umów z Urzędem Skarbowym i ZUS, d) część praktyczna 6. Ochrona wynagrodzeń za prace: a) forma i terminy wypłat wynagrodzeń b) potrącenia z wynagrodzeń 7. Działalność socjalna pracodawcy. XI. Motywowanie płacowe i pozapłacowe 10 h 1. Zasady stymulacji finansowej. 2. Motywacja pozytywna i negatywna. 3. Efektywne premiowanie.

6 4. Jak i kiedy udzielić podwyżki, premii. 5. Co zniechęca pracownika do pracy techniki wzmocnień motywacji. 6. Umiejętność odmowy udzielenia podwyżki, jak rozmawiać. 7. Motywowanie przez cele, siłę autorytetu przełożonego, wiedzę i przywództwo. 8. Jak nagradzać pozafinansowo- najlepsze sposoby i praktyki. 9. Jak rozpoznać wypalenie zawodowe pracownika. XII. Proces oceny pracownika 12 h 1. Zbieranie kluczowych informacji o pracowniku. 2. Przykładowe formularze ocen. 3. Cele rozmowy z podwładnym. 4. Jak wygląda schemat rozmowy oceniającej, poszczególne etapy. 5. Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą. 6. Kontraktowanie zmian jako element budowania odpowiedzialności pracownika za jego rozwój. 7. Jak Radzic sobie z oporem pracownika odrzucenie oceny, negacja, polemika, szukanie winnych. XIII. Świadczenia pieniężne z Ubezpieczenia Społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa 16 h 1. Zasiłki z ubezpieczenie chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo: a) wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek choroby, b) świadczenia rehabilitacyjne, c) zasiłek macierzyński, d) zasiłek opiekuńczy, e) zasiłek wyrównawczy: prawo y wysokość zasiłku, f) zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników. 2. Zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób nie będących pracownikami. 3. Dokumentowanie prawa do zasiłków.

7 4. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. 5. Terminy wypłat zasiłków. 6. Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień. 7. Potracenia egzekucyjne z zasiłków. 8. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego: a) ustalanie prawa do zasiłków, b) ustalanie podstawy wymiaru zasiłków. 9. Zajęcia praktyczne XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa 7 h XV. Ubezpieczenia społeczne 13 h 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniom zdrowotnym: a) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, b) osób zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia, c) osób przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach wychowawczych. 2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich wyżej ubezpieczonych. 3. Zabiegi ubezpieczeń społecznych (zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych). 4. Dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania: A) dokumenty zgłoszeniowe, B) dokumenty rozliczeniowe. 5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do UE. XVI. Ubezpieczenia zdrowotne 10 h 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym. 2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 3. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 4. Zabiegi ubezpieczeń.

8 XVII. Znaczenie i zasady budowania ścieżki kariery 10 h 1. Budowanie ścieżek kariery jako element strategii personalnej firmy. 2. Kryteria uwzględniające przy tworzeniu planu rozwoju pracownika. 3. Czynniki decydujące o planowaniu kariery. 4. Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika. 5. Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej. 6. Cechy planu ścieżki kariery zawodowej. 7. Zespół odpowiedzialny za planowanie ścieżek kariery skład i zadania. 8. Korzyści z budowania ścieżek kariery. 9. Motywacja i jej zmienne. 10. Zależność pomiędzy jawnością wynagrodzeń, poczuciem sprawiedliwości, a motywacją do pracy. 11. Przydzielanie pracownikom zadań niezgodnych z prawem. 12. Nagrody i kary. 13. Zasady przyznawania nagród, zróżnicowanie nagród. 14. Zachowanie proporcji miedzy nagradzaniem i karaniem. XVIII. Sztuka negocjowania umów 6 h 1. Istota negocjacji. 2. Etapy procesu negocjacji. 3. Żelazne zasady negocjacji. 4. Techniki negocjacji. XIX. Narzędzia informatyczne 7 h XX. Egzamin 2 h INFORMACJE ORGANIZACYJNE Plan zjazdów: Zjazdy będą odbywały się w piątki, soboty i niedziele (raz w miesiącu). W ramach studiów zostanie zrealizowanych 182 godzin dydaktycznych (8 zjazdów). Czas trwania zajęć w poszczególnych dniach przedstawia się następująco: w piątki 4 godziny dydaktyczne, w soboty 12 godzin oraz w

9 niedziele 7 godzin. Podczas ostatniego zjazdu w niedzielę odbędzie się 2 godzinny egzamin pisemny. Miejsce: Zjazdy będą odbywały się w Sopocie, w siedzibie Sopockiej Szkoły Wyższej. Koszt uczestnictwa: PLN brutto płatność jednorazowa do r PLN brutto gdy płatność nastąpi w 2 ratach (1 rata do r., 2 rata do r.) UWAGA! PRZY ZGŁOSZENIACH DO R. 10% RABATU. Podany koszt obejmuje: uczestnictwo w studiach, materiały dydaktyczne, książki i/lub ćwiczenia, otrzymanie dyplomu ukończenia studiów, przerwy kawowe. Podany koszt nie uwzględnia: wyżywienia, noclegów. Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia do r. na numer konta: Na przelewie prosimy umieścić: nazwę studiów oraz imię i nazwisko uczestnika. Rekrutacja nastąpi na podstawie: prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej złożenia kompletu dokumentów wymienionych w karcie zgłoszeniowej (w tym kserokopii dowodu osobistego oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych) uiszczenia w terminie opłaty za studia i opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 150 PLN) dostarczenia 1 fotografii (format legitymacyjny) W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty za studia. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po upływie 14 dni od rozpoczęcia zajęć, zwrot wniesionej opłaty za studia nie przysługuje. Kontakt: Zgłoszenia uczestnictwa przyjmują i szczegółowych informacji udzielają: Anna Kochanowska Sopocka Szkoła Wyższa Tel. (58) Fax (58) Monika Zawistowska Instytut Rachunkowości i Podatków Tel. (22) Fax (22) Uwaga:

10 Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń studia mogą nie zostać uruchomione. Planowane zakończenie rekrutacji: r.

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany (48 godzin zajęć) BLOK I - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BLOK II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD PFHR. Polskie Forum HR

STANDARD PFHR. Polskie Forum HR Polskie Forum HR STANDARD PFHR Treść Standardu PFHR została opracowana przez zespół przedstawicieli Polskiego Forum HR oraz firmy KEMA Quality Polska. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Standardu posiada

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza w firmie

Dokumentacja pracownicza w firmie Dokumentacja pracownicza w firmie Obowiązki pracodawcy Bogdan Majkowski Dokumentacja pracownicza w firmie Obowiązki pracodawcy Poradnik 148 Warszawa 2003 Powielanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201)

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo