Strategie zarządzania kadrą pracowniczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie zarządzania kadrą pracowniczą"

Transkrypt

1 Strategie zarządzania kadrą pracowniczą Program: I.PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW PRZEPSIY PRAWA PRACY (17 godz.) 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, innych aktów wewnątrzzakładowych kreujących stosunek pracy. Nawiązanie, zmiana i ustalanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, rodzaje, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy) Szczególne zasady rozwiązania umowy o pracę - zwolnienia grupowe Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia Czas pracy jako istotny element wynagradzania za pracę Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu i zasady jego udzielenia, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenie pracy w ramach umów cywilno prawnych Odpowiedzialność materialna pracownika Porządek i dyscyplina pracy (nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe) Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Stosunek pracy nawiązanie i sposób postępowania zawarcie umowy (rodzaje i treść przypomnienie) skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie (nawiązanie do bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy) zakres czynności zapoznanie pracownika szkolenie bhp konieczność informacja wynikająca z art. 29 Kp równe traktowanie w zatrudnieniu zapoznanie pracownika sposób wypłaty wynagrodzenia i oświadczenie pracownika o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 3. Zmiana stosunku pracy dopuszczalność i warunki formalne w świetle zmian kodeksu pracy; pracownicy szczególnie chronieni porozumienie zmieniające wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy ochrona w kodeksie pracy pracownicy w wieku przedemerytalnym wypowiedzenie umowy a wiek przedemerytalny macierzyństwo i rodzicielstwo

2 nieobecni usprawiedliwieni zbiorowa reprezentacja pracowników pracownicy pełniący funkcje związkowe zakres ochrony czas trwania ochrony dla związkowców sposób ustalania liczby działaczy szczególnie chronionych rada pracowników rada pracownicza przedsiębiorstwa państwowego społeczny inspektor pracy zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników likwidacja i upadłość pracodawcy przejście zakładu pracy na zasadzie art. 23 ust. 1 Kp 4. Ustanie stosunku pracy obowiązki pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron wypowiedzenie umowy o pracę (emerytura nie może uzasadniać wypowiedzenia) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (choroba pracownika problem pracodawcy; procedura zwolnienia) rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wygaśnięcie stosunku pracy 5. Czas pracy w zakładzie pracy system, rozkład i okresy rozliczeniowe wymiar czasu pracy doba pracownicza i przekroczenie dobowe tydzień i przekroczenia tygodniowe 6. Godziny nadliczbowe: godziny nadliczbowe wynikające z doby i tygodnia czym się różnią? jak ustalać przekroczenie normy średniotygodniowej? granice zlecania pracy w godzinach nadliczbowych w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jak powinien wyglądać wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego? czas wolny czy wypłata wynagrodzenia czyli kiedy lepiej zapłacić a kiedy udzielić czasu wolnego 7. Wynagradzanie pracy w godzinach nadliczbowych: jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z doby tygodniowej jakie składniki wynagrodzenia nie wchodzą do stawki osobistego wynagradzania? jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc? 8. Szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę 9. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewidencji czasu pracy 10. Zmiany:

3 w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zasiłek chorobowy 14 dni po 50 roku życia; zniesiony obowiązek informowania pup o zatrudnieniu osoby bezrobotnej) uprawnienia rodzicielskie pracowników po r. (nowy wymiar urlopu macierzyńskiego; urlop ojcowski ; zwolnienia od pracy; zasiłki) dyskryminacja w zatrudnieniu (zwolnienie z pracy osoby w wieku emerytalnym; porównywanie pracy i pracowników; określenie przyczyn i skutków dyskryminacji) dodatkowe zagadnienia odnoszące się do zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowe rozwiązania prawne w zakresie czasu pracy. II. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ (4 godz.) III. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (10 godz.) 1. ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, emerytalne i rentowe 2. świadczenia rodzinne i opiekuńcze 3. zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (4 godz.) 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych: Konwencja Rady Europy nr 108 z 28 stycznia 1981 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks cywilny ustawa 2. Zakres regulacji ustawy o ochronie danych osobowych i zakres stosowania ustawy 3. Pojęcie zbioru danych, rodzaje zbiorów danych według przepisów ustawy oraz orzecznictwa sadowego i decyzji GIODO 4. Pojęcie przetwarzania danych 5. Zasady przetwarzania danych, materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych, wykonywania żądań osoby, której dane dotyczą 6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 7. Odbiorca danych osobowych 8. Usuwanie danych 9. Administrator danych osobowych. Zakres podmiotowy. Obowiązki 10. Administrator bezpieczeństwa informacji. Wyznaczenie. Określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności. 11. Rejestracja zbioru danych osobowych. Podmioty odpowiedzialne. Wniosek rejestracyjny zbiory danych osobowych. Wniosek aktualizujący zgłoszenie. Forma i tryb postępowania. 12. Załatwianie wniosków i żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udostępnienie danych osobowych, wnioski osób, których dane osobowe dotyczą. Sposób realizacji 13. Bezpieczeństwo danych osobowych. Rodzaje środków ochrony

4 14. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem danych osobowych. Zakres regulacji prawnej. Podmioty zobowiązane do jej opracowania. Rodzaje dokumentacji i ich forma i treść 15. Aktualne problemy oraz odpowiadające im orzecznictwo GIODO i praktyka. 16. Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych V. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (14 godz.) 1. Planowanie i organizowanie pracy Podział obowiązków: Regulamin organizacyjny Schemat organizacyjny Opis stanowisk pracy Regulamin pracy Wartościowanie stanowisk pracy Dobór pracowników: Procedury rekrutacji Procedury selekcji i doboru Procedury wyłaniania kandydatów do awansu Budowanie zespołów zadaniowych Tworzenie zespołów roboczych Kierowanie zespołami roboczymi Dzielenie uprawnień. Wyłanianie przywódców. 2. Kierowanie pracą. Podział pracy i techniki jej planowania Szkolenie i instruktaż. Procedury wprowadzania w obowiązki Patronat (coaching) Wymiana informacji i komunikowanie się. Tworzenie i dobór informacji Techniki komunikowania się Relacje face to face. Podejmowanie decyzji. Typy decyzji Etapy racjonalnego podejmowania decyzji Psychologiczne i etyczne aspekty podejmowania decyzji Przywództwo i podejmowanie decyzji Istota przywództwa Budowanie autorytetu Sterowanie procesami grupowymi Motywowanie Motywowanie indywidualne Motywowanie systemowe Wartościowanie pracy Wynagradzanie 3. Kontrolowanie.

5 Nadzorowanie przebiegu pracy. Obszary kontroli Określenie norm i mierzenie wyników pracy Zarządzanie jakością Ocena pracowników. Oceny doraźne Systemowe ocenianie pracowników 4. Budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności. Interakcje wewnątrz organizacji. Typy grup Role Przywództwo nieformalne Diagnozowanie obszarów konfliktowych i rozwiązywanie konfliktów. Konflikty interpersonalne i grupowe. Rozwiązywania konfliktów Profilaktyka Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności. Awans pionowy i poziomy Zaufanie i odpowiedzialność Identyfikacja z firmą. Higiena psychiczna. Wykładowcy: 1. Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie 2. Mariusz Nowak - specjalista ds. finansów i podatków, wieloletni pracownik Urzędu Skarbowego (kierownik działu podatku dochodowego i kierownik egzekucji), obecnie główny księgowy w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego i rachunkowości. Wieloletni trener i wykładowca m.in. w Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. oraz w Urzędzie Skarbowym. Autor publikacji w biuletynie finansowym 3. Lucyna Wyborska - wieloletni praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych 4. Krystyna Błażeczek - wieloletni praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek 5. Ewa Borkowska - wieloletni praktyk, specjalista ds. przyznawania emerytur, rent i świadczeń 6. Tadeusz Kulikowski - zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie 7. Grzegorz Burszewski - psycholog, wieloletni trener z doświadczeniami doradczymi i szkoleniami w zakresie psychologicznych aspektów organizacji wykorzystania zasobów ludzkich (negocjacje, komunikacja interpersonalna, sprzedaż i obsługa klientów).

6 Terminy zajęć: I edycja II edycja III edycja IV edycja Człowiek - najlepsza inwestycja Czas trwania: 49 godzin lekcyjnych (7 dni po 7 godzin lekcyjnych), w godz. od 8 00 do Miejsce: Hotel Radisson BLU w Szczecinie, pl. Rodła 10 (główne wejście, I p., sala Reymont)

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201)

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo