TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015

2 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ 1 1. Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą zwany dalej Bankiem pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą. 2. Przez określenie Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą lub słowo Bank rozumie się Centralę Banku w Nowem, Oddział Banku w Nowem, Oddział Banku w Warlubiu, Oddział Banku w Jeżewie i Filię Banku w Laskowicach Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 4. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 5. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 22, 24 lub 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów instytucjonalnych, 2) ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów indywidualnych, 3) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Opłaty i prowizje liczone metodą procentową za czynności bankowe dotyczące rachunków i rozliczeń bankowych w walutach wymienialnych: w EURO, USD i GBP pobiera się w PLN, stosując do przeliczenia kursy średnie Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. 4. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 5. Prowizja za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych: a) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, b) dla celów programów unijnych dla osób ubiegających się o kredyt w Banku, 2) wpłaty i wypłaty z rachunków prowadzonych przez Bank, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 3) wpłaty na rachunek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 4) wpłaty z tytułu spłat kredytów, zobowiązań i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 5) wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tyt. najmu lokalu Banku, dostaw robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców usług dla Banku, 6) dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, kredytobiorcy lub poręczyciela, 7) skup i sprzedaż walut obcych. 5 Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) Junior przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia, 2) Młodzieżowy przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 3) VIP przeznaczonego dla klientów indywidualnych posiadających wpływy miesięczne od 5000 zł. 6 2

3 1. Zarząd Banku, w ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach na wniosek Klienta, może wyrazić zgodę na: 1) pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie, 2) odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach, 3) zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 2. Uchwałę w sprawie obniżenia prowizji lub opłaty podejmuje Zarząd Banku zgodnie z Procedurą kwalifikowania klientów Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą do grupy klientów strategicznych. 3. Zarząd Banku upoważnia Prezesa Zarządu, a w przypadku Jego nieobecności osobę Go zastępującą, w ekonomicznie uzasadnionych i pilnych przypadkach, do wyrażania zgody na: 1) pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie, 2) odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach, 3) zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 4. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 nie dotyczy prowizji od gwarancji, poręczeń regwarancji i awali. 5. Za usługi nieprzewidziane w taryfie prowizję lub opłatę ustalić może Prezes Zarząd Banku, a w przypadku Jego nieobecności osoba Go zastępująca. 7 Zgodnie z art. 110 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe opłaty nie są pobierane, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w powyższym artykule Prawa bankowego. 8 Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, pobiera się prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 9 Opłaty za czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych (w imieniu KIR SA) Bank pobiera zgodnie z aktualnym cennikiem usług KIR S.A. dostępnym na stronie internetowej 10 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 11 Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 3

4 Dział II Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: miesięcznie za każdy rachunek 1) bieżącego, 2) pomocniczego 2 2 UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Prowadzenie rachunku bankowego w ramach konta miesięcznie za każdy rachunek 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie Wypłaty gotówkowe. 2. Opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną 3. Niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 6. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłatomacie 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 4) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 8. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty pobierana od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu pobierana od kwoty nie podjętej 0,3 % nie mniej niż 2,50 zł 0,2% nie mniej niż 3,50 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,50 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,50 zł 3,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 4

5 9. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 1 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł 10. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 11. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 12. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument za każdy dokument za każdy dokument ,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego. za każde zestawienie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 15. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 18. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia od każdego zamówienia Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych od każdego czeku Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego zrealizowaną jednorazowo za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego tytułu 25. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 0,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max 20 1 Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku 5

6 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 6 0,5% min. 5 0,5% min. 1 max 500 zł 26. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 27. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę 28. Likwidacja rachunku 29. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia / wezwania z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie/wezwanie Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych 31. Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS (dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena) 32. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie: za każdy rachunek, za każdy rachunek miesięcznie 33. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 35. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 36. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 37. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 38. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 39. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik jednorazowo jednorazowo jednorazowo za każdy token: miesięcznie miesięcznie jednorazowo za każdego użytkownika 1 3,00 zł równowartość iloczynu pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x

7 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS 40. Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu) 41. Usługa płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych, 2) opłata ryczałtowa jednorazowo miesięcznie 10 5 Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych rolników Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie 1 UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank: naliczana od wpłacanej kwoty 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie 0,15 % nie mniej niż 2,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe. naliczana od wypłacanej 0,15 % nie mniej niż 3,50 zł 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłato macie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 5) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty kwoty 4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 7

8 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 2 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego, KRUS lub ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok od każdej operacji za każdy dokument za każdy dokument ,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego za każdy zestawienie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia od każdego zamówienia Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztowa na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego zrealizowaną jednorazowo za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego tytułu ,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 0,5% min. 5 2 Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku. 8

9 2) innych płatności 0,5% min. 10 zł max 500 zł UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 25. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę 26. Likwidacja rachunku 27. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia / wezwania z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie/wezwanie Abonament miesięczny na korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych miesięcznie: za każdy rachunek, za każdy rachunek Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS miesięcznie: 3,00 zł NOWE SMS 30. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS 31. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 33. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 34. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 35. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 36. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 37. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik jednorazowo jednorazowo jednorazowo za każdy token: miesięcznie miesięcznie jednorazowo za każdego użytkownika równowartość iloczynu pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu 9

10 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie Wypłaty gotówkowe. 2. Opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną 3. Niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłato macie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 6) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty miesięcznie za każdy rachunek naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty pobierana od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu pobierana od kwoty nie podjętej 0,3 % nie mniej niż 2,50 zł 0,2% nie mniej niż 3,50 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,10% min. 10 zł max 150 zł 0,50 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,50 zł 3,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 3 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku. 10

11 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) 1 UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok za każdy dokument Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: za każdy dokument 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego. za każdy wydruk Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: za każde zaświadczenie 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia za każde zamówienie Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych od każdego czeku Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 1 2. Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego 24. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 11 zrealizowaną jednorazowo za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego tytułu 0,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max 20 0,5% min. 5 0,5% min. 10 zł max 500 zł 25. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 26. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę

12 27. Likwidacja rachunku 28. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia/ wezwania z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie /wezwanie Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych miesięcznie: za każdy rachunek, za każdy rachunek Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie 3,00 zł (dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena) 31. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS 32. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 34. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 35. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 36. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik jednorazowo jednorazowo jednorazowo za każdy token: miesięcznie miesięcznie jednorazowo 37. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych za każdego użytkownika 38. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS równowartość iloczynu pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu 12

13 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydawane do rachunku bieżącego (debetowe) Tryb pobierania opłaty VISA BUSINESS Lp. Rodzaj czynności / usług ELECTRON Stawka 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku 25 zł b) współposiadacza rachunku 25 zł b) osoby wskazanej 25 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę a) uszkodzonej 20 zł b) utraconej 25 zł 3. Wznowienie karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 2 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej 3%, min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* kwoty 3%, min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 13 za każdą zmianę za każde sprawdzenie 4,50 zł 7,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 17. Zastrzeżenie karty 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR** 19. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN *** * Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS ** Obowiązuje do 1 listopada 2015 r. *** Obowiązuje od 2 listopada 2015 r. naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 3%

14 Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji MASTERCARD Stawka 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 2 2. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 5) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 3. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Karty świadczeniowe za każdą zmianę Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MASTERCARD Stawka 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 2. Zasilenie rachunku karty wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB 6. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 1,50 zł 1,30 zł 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 4,50 zł 7,00 zł Karty charge Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty MASTERCARD BUSINESS Stawka 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku 60 zł b) współposiadacza rachunku 60 zł b) osoby wskazanej 60 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę a) uszkodzonej 20 zł b) utraconej 60 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę 6 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 14

15 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 2% spółdzielczych naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)** 2%, min. 4,50 zł kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3%, min. 3,50 zł rozliczenia operacji 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala 3%, min. 4,50 zł POS)** 5) w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 4,50 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych: a) w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% b) za granicą poprzednim cyklu 1% rozliczeniowym 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na 50 zł rachunek 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 19. Opłata za wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę Za każdy egzemplarz upomnienia/ wezwania UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli 15 zł *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 15

16 Rozdział 5. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku (nie dotyczy rachunku terminowego) jednorazowo 1 2. Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty jednorazowo 2 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia jednorazowo 2 4. Prowadzenie rachunku miesięcznie 1 5. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa adres) bez prowizji 6. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do rachunku bez prowizji 7. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku za każde zaświadczenie 2 8. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) naliczana od wpłacanej/wypłacanej kwoty 0,50%, nie mniej niż 3,00 zł 9. Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w Polsce wg Taryfy opłat banku pośredniczącego (SGBBanku S.A. w Poznaniu) 10. Sporządzanie wyciągów bankowych bez prowizji 11. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) bez prowizji Opłata za elektroniczne przesłanie do SGBBanku S.A. zlecenia polecenia wypłaty za granicę Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia/wezwania z powodu przekroczenia salda Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności Uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę od każdego zlecenia za każde upomnienie/ wezwanie 1 1 0,5% min 5 0,5% min 1 max 500 zł 16

17 Dział III Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych (ROR) Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka Junior Młodzieżowe Standard VIP 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 1 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie naliczana od wpłacanej kwoty 4. Wypłaty gotówkowe. naliczana od 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłatomacie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 7) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty wypłacanej kwoty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł 4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 4 : 1) w kwocie do zł Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku 17

18 2) powyżej zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji od każdego dowodu bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 11. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku za każdą zmianę Potwierdzenie czeku nie dotyczy Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 14. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia 15. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztowa na adres wskazany przez klienta od każdego zamówienia za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru + rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru + rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego miesięcznie na hasło 17. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza za każde odwołanie nie dotyczy rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 18. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20. Likwidacja rachunku 21. Abonament miesięczny na korzystanie z usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW: 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie za każdy rachunek za każdy rachunek 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 22. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS 23. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 25. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego za każdy token: miesięcznie miesięcznie jednorazowo równowartość iloczynu równowartość iloczynu równowartość iloczynu równowartość iloczynu

19 26. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 27. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS za każdego użytkownika pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x 2,00 zł pozostałego okresu ważności tokena w miesiącach x Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu)

20 Rozdział 2. Rachunki lokat / wkładów terminowych Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłat Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 6. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 15 zł 7. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 1 8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 3 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek za każdą 2 śmierci dyspozycję 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 2 spadkobiercy 11. Likwidacja rachunku 12. Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego w celach mieszkaniowych: jednorazowo 1) z wypłatą premii gwarancyjnej 2) bez wypłaty premii gwarancyjnej 25,00zł 13. Realizacja zlecenia z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych, terminowych lub od każdej operacji certyfikatów imiennych na prowadzone przez inne banki rachunki 14. Wykonanie zlecenia z książeczki oszczędnościowej 20

21 Rozdział 3. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłat Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przelewy na rachunki: a) prowadzone przez Bank b) prowadzone przez inne banki 4,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde zgłoszenie 1 7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki za każdą książeczkę 1 8. Umorzenie utraconej książeczki za każde umorzenie 1 9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 2 śmierci 11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 2 spadkobiercy 12. Likwidacja rachunku 21

22 Rozdział 3a. Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłat Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego w dniu realizacji dyspozycji jedna wypłata w miesiącu, 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: (prowadzone przez Bank i prowadzone przez inne banki) a) prowadzone przez Bank b) prowadzone przez inne banki Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 1) w kwocie zł 2) powyżej zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek za każde odwołanie śmierci albo zmianę 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego kolejna 1. jeden przelew w miesiącu, kolejny spadkobiercy 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Likwidacja rachunku 2 22

23 Rozdział 4. Rachunki bankowe Rad Rodziców, PKZP Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: miesięcznie 1) Rady Rodziców 2) PKZP 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane w placówce Banku naliczana od wpłacanej kwoty 4. Wypłaty gotówkowe. 0,00% 5. Przelewy: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone w formie papierowej 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone w formie papierowej 2,50 zł 1 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) od każdej operacji 7. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 8. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę 9. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 10. Wykonanie zastrzeżenia 11. Likwidacja rachunku 23

24 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (debetowe) Lp. VISA ELECTRON VISA ELECTRON MasterCard Debit Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty / MAESTRO "MŁODZIEŻOWA" Stawka 1. Wydanie pierwszej karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku nie dotyczy c) osoby wskazanej 15 zł nie dotyczy 20 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 15 zł 1 20 zł 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi za każdą kartę 15 zł rachunku lub osobie wskazanej 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i 15 zł 20 zł wznowionej) 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* naliczana od 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6 zł 6 zł 6 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 24 za każde sprawdzenie 1 zł 1 zł 1 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45 zł 45 zł 45 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR ** naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż 18. rozliczenia operacji PLN*** *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS ** Obowiązuje do 1 listopada 2015 r. *** Obowiązuje od 2 listopada 2015 r. 1% dotyczy karty Visa Electron 3% (dotyczy Visa Electron) 1% nie dotyczy 3% nie dotyczy

25 Karta płatnicza MasterCard NFC Lp. Rodzaj czynności / usług 25 Tryb pobierania opłaty MasterCard NFC 1. Wydanie karty za każdą kartę nie dotyczy 2. Zastrzeżenie karty 3. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana 6. 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych w dniu rozliczenia operacji ** 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* naliczana od 3%, min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 3%, min. 4,50 zł Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 7 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę za każde sprawdzenie Stawka 1,50 zł nie dotyczy nie dotyczy ** 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę nie dotyczy 13. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS ** Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1 zł bez prowizji

26 Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji MASTERCARD Stawka 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN za każdą kartę 20 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek 2 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* naliczana od wypłacanej 3%, min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3%, min. 4,50 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 9. Transakcje bezgotówkowe * Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 4,50 zł 7,00 zł Karty charge Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD Stawka 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku 50 zł b) współposiadacza rachunku 50 zł b) osoby wskazanej 50 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę a) uszkodzonej 20 zł b) utraconej 40 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę 50 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 2% kwoty, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)** 2%, min. 4,50 zł 26

27 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 rozliczenia operacji 3%, min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)** 3%, min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1) 10 za każdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:: miesięcznie, naliczana od a) w kraju kwoty transakcji 1% b) za granicą wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 15. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart po upływie terminu płatniczych typu charge 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę 18. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie upomnienia / wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli. za każdy egzemplarz upomnienia/ wezwania 19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR*** naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 20. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN**** * określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGBBank S.A. z dnia rozliczenia płatności ** Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. *** Obowiązuje do 1 listopada 2015 r. **** Obowiązuje od 2 listopada 2015 r. naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 40 zł Równowartość w PLN 150 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Polska S.A.) 1% (dotyczy Visa Classic) 3% (dotyczy Visa Classic) 27

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok 1 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 02 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 19/B/016 z dnia 18.03.016r. zmieniony uchwałą Nr 61/B/016 z dnia 30.06.016r. Nr 63/B/016 z dnia 15.07.016r. Nr 96/B/016 z dnia 0.1.016r. Nr 1/B/017

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo