Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

2 Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja z wykonywanej pracy 2 3.Pytania dodatkowe: - migracja zawodowa - praca a wiek emerytalny Podsumowanie wyników Randstad w Polsce

3 Monitor Rynku Pracy: metodologia badania 3 Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym badaniem ankietowym realizowanym obecnie juŝ w 30 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, w których Randstad prowadzi działalność. (kraje biorące udział w badaniu: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w 1Q Polska dołączyła do projektu od 3Q Obecnie prezentujemy wyniki szóstej fali. Badanie jest realizowane poprzez ankiety wypełniane on-line przez respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem samozatrudnionych). Uwaga! Sposób realizacji badania wpływa na niedoreprezentowanie grupy osób starszych, gorzej wykształconych oraz Ŝyjących poza skupiskami miejskimi Dobór prób dla badanych populacji prowadzi Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu bierze udział osób). BieŜące badanie zostało zrealizowane w czasie 24 X 14 XI 2011 r.

4 Monitor Rynku Pracy opis próby

5 Respondenci badania w Polsce: 52% kobiety / 48% męŝczyźni od 18 do 64 lat 5 wykształcenie: 48% średnie / 50% wyŝsze zatrudnienie: 29% sektor publiczny / 67% firmy prywatne Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N=405

6 Monitor Rynku Pracy wyniki

7 7 1. Mobilność zawodowa oraz przyczyny zmiany pracy

8 Mobilność: Rotacje na rynku pracy We wszystkich badanych krajach średni odsetek osób, które w ciągu pół roku przed badaniem zmieniły pracę wyniósł 17,2% 8 Zatrzymaniu uległa tendencja spadkowa wśród polskich badanych, którzy w ciągu ostatniego półrocza zmienili pracę (19,2% XI/11 vs. 17% VIII/11 vs. 21,2% V/11 vs. 27,1% II/11) Faktyczna zamiana pracodawcy w okresie ostatniego półrocza (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

9 9 Mobilność: Powody zmiany pracy Zmiany struktury firmy Lepsze warunki pracy Niezadowolenie z aktualnego pracodawcy Przyczyny osobiste (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) Osobiste pragnienie zmiany Osobiste ambicje w obszarze zarządzania Niezadowolnie pracodawcy z mojej pracy Osobiste ambicje w obszarze bieŝących zadań 5% 3% 4% 10% 14% 21% 20% 17% 19% 18% 20% 27% 26% 29% 34% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 34% zmieniło pracę z powodu reorganizacji struktury poprzedniego pracodawcy. Więcej badanych Polaków zmienia pracę z powodu niezadowolenia z pracodawcy (21% vs. 13% VIII/11). W Polsce osobiste pragnienie zmiany jest powodem transferów zawodowych u 14% respondentów (vs 19% VIII/11). Wszystkie kraje: 29% vs. 31% VIII/11. Polska Wszystkie badane kraje Jakie były Pan/Pani powody zmiany pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

10 Mobilność: Powody zmiany pracy rozkład w czasie 70% Lepsze warunki pracy 60% Osobiste pragnienie zmiany 50% 40% Niezadowolenie z aktualnego pracodawcy Zmiany struktury firmy 30% 20% 10% 0% Q Q Q Q Q Q Osobiste ambicje w obszarze bieŝących zadań Osobiste ambicje w obszarze zarządzania Przyczyny osobiste (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) Niezadowolnie pracodawcy z mojej pracy 10 Wśród polskich respondentów rośnie znaczenie zmian w strukturach firm jako czynnika decydującego o zmianie pracy. Tendencja ta utrzymuje się od początku 2011 roku. Spada znaczenie lepszych warunków pracy (26% XI/11 vs. 46% VIII/11 vs. 32% V/11). Czynnik ten nadal jest najwaŝniejszą przyczyną transferów we wszystkich badanych krajach (37%). Jakie były Pan/Pani powody zmiany pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

11 Mobilność: Polacy aktywnie szukają nowego zatrudnienia 11 16% polskich respondentów deklaruje, Ŝe aktywnie poszukuje pracy. Wynik ten nie zmienia się od kilku fal badania (vs. 15% VIII/11 vs. 16% V/11). We wszystkich badanych krajach wskaźnik ten jest niŝszy niŝ w Polsce i juŝ od kilku edycji badania niezmiennie wynosi 11%. Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy? (Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405, 6 fala, XI 2011)

12 Mobilność: Polacy aktywnie szukają nowego zatrudnienia 80% 70% 60% 76% 71% 69% 70% 75% 65% 72% 73% 70% 66% 68% 68% nie aktywnie (męŝczyźni) 50% nie aktywnie (kobiety) 40% aktywnie (męŝczyźni) 30% 20% 10% 0% 19% 18% 16% 17% 15% 13% 16% 13% 14% 10% 11% 11% Q Q Q Q Q Q aktywnie (kobiety) 12 Powoli, ale konsekwentnie rośnie liczba męŝczyzn aktywnie poszukujących pracy, których grupa (16%) zrównała się liczebnie z aktywniejszą dotychczas zawodowo grupą kobiet (15%). Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy? (Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405, 6 fala, XI 2011)

13 Mobilność: Ocena ryzyka utraty pracy 13 Grecja Węgry Słowacja Hiszpania Polska Wielka Brytania Czechy Włochy Dania Holandia Francja Luksemburg Szwajcaria Szwecja Niemcy Turcja Belgia Norwegia 17% 32% 11% 31% 8% 30% 12% 25% 10% 22% 9% 22% 5% 25% 5% 23% 7% 19% 6% 20% 7% 17% 6% 18% 7% 13% 7% 13% 6% 12% 7% 10% 3% 13% 3% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% DuŜe Umiarkowane W Polsce liczba badanych dostrzegających duŝe lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w kolejnym półroczu pozostaje bez zmian (32% XI/11 vs. 29% VIII/11 vs. 34% V/11 vs. 35 II/11). W większości badanych państw odnotowujemy wzrost odczucia ryzyka utraty pracy. W porównaniu do wyników wcześniejszych kwartałów 2011 r., kolejność zajmowanych dotychczas względem siebie miejsc nie uległa zmianie. Jak duŝe jest w Pana/Pani odczuciu ryzyko utraty pracy lub nieprzedłuŝenia aktualnej umowy w ciągu kolejnego półrocza? (Monitor Rynku Pracy, N dla Polski=405, 6 fala, XI 2011)

14 Mobilność: Szansa na znalezienie nowej pracy Turcja Norwegia Szwajcaria Czechy Polska Szwecja Wielka Brytania 81% 80% 74% 69% 76% 66% 77% 62% 72% 64% 69% 64% 63% 60% Spadła liczba badanych przekonanych o moŝliwości znalezienia jakiejkolwiek pracy (72% Q4/11 vs. 80% Q3/11 vs. 75% Q1/11 vs. 74% V/11). 14 Niemcy Belgia Słowacja Holandia Dania Luksemburg Francja Węgry Włochy Hiszpania Grecja 68% 55% 67% 56% 73% 49% 62% 60% 60% 52% 67% 41% 56% 50% 55% 39% 47% 47% 48% 41% 40% 35% Jakakolwiek inna Porównywalna Oceny badanych Polaków na tle pozostałych krajów nadal są dość optymistyczne (wskazania ogółem dla wszystkich krajów prawie nie uległy zmianie od poprzedniego badania i wyniosły odpowiednio 62 i 68 w Q4/11 vs. 64% i 69% w Q3/11). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? (Monitor Rynku pracy, N dla Polski =405, 6 fala, XI 2011)

15 Rynek pracy w ruchu: Indeks mobilności 15 Stworzony przez Randstad indeks mobilności na rynku pracy śledzi otwartość pracowników na mobilność zawodową. Mobilność jest w badaniu definiowana według przewidywań pracowników o prawdopodobieństwie zatrudnienia u innego pracodawcy w kolejnych 6 miesiącach (zarówno w przypadku podjęcia podobnej, jak i zupełnie innej pracy). Punktem startowym dla obliczeń indeksu jest agregacja odpowiedzi wszystkich respondentów badania w jego pierwszej edycji międzynarodowej (marzec 2010), stanowiąca wyjściowy poziom 100 punktów.

16 Indeks mobilności Q4/ W bieŝącej, szóstej edycji badania, indeks mobilności dla Polski wyniósł 109 punktów, rosnąc o 4% w porównaniu do poprzedniej fali sondaŝu (vs. 105 pkt. VIII/11 vs. 108 pkt. V/11). Wskaźnik indeksu dla wszystkich badanych krajów prawie nie zmienił się wynosząc 105 pkt. (vs. 103 pkt. VIII/11 vs. 106 pkt. V/11).

17 17 2. Satysfakcja z wykonywanej pracy

18 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy: Nadal jesteśmy zadowoleni z pracy. 100% 80% 60% Niezadowoleni: 7% Obojętni: 27% 2 na 3 badanych w Polsce jest zadowolonych z aktualnie wykonywanej pracy. W porównaniu do poprzednich okresów spadł u respondentów wskaźnik duŝego zadowolenia z pracy (14% XI/11 vs. 18% VIII/11 i 18% V/11) % 20% 0% Zadowoleni: 49% Bardzo zadowoleni: 14% W gronie badanych w średnim wieku (45-54 lata) zadowolenie z wykonywanej pracy jest nieco mniejsze niŝ w pozostałych grupach wiekowych. bardzo zadowoleni zadowoleni obojętni niezadowoleni bardzo niezadowoleni Czy jesteś zadowolony z aktualnie wykonywanej pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

19 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy: Przestajemy być zadowoleni z pracy. w Polsce we wszystkich badanych krajach 74% 73% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 68% 68% 68% 68% 68% 67% 66% 67% 63% 58% Q Q Q Q Q Q W grupie polskich respondentów delikatnie maleje poczucie satysfakcji z aktualnie wykonywanej pracy. Tendencję spadkową obserwujemy od początku 2011 roku. Polska nie odbiega jednak od tendencji na tle pozostałych badanych krajów. W grupie wszystkich badanych krajów wskaźnik ten nie ulega zmianie. Czy jesteś zadowolony z aktualnie wykonywanej pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

20 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy: Polska na tle krajów europejskich Norwegia 34% 45% 15% 3% 2% Dania Holandia Szwajcaria Belgia Szwecja Luksemburg Niemcy 31% 24% 28% 27% 26% 30% 21% 47% 52% 45% 46% 47% 41% 49% 14% 16% 19% 18% 17% 18% 19% 6% 1% 5% 2% 5% 2% 5% 4% 6% 4% 7% 4% 5% 6% Norwegia nadal jest na pozycji kraju o najwyŝszym poziomie zadowolenia pracowników z aktualnie wykonywanej pracy (79%). 20 Turcja Czechy Wielka Brytania Francja Hiszpania Polska Włochy Słowacja Grecja 24% 13% 25% 21% 20% 14% 17% 14% 16% 46% 54% 40% 43% 43% 49% 45% 46% 43% 22% 22% 23% 24% 23% 27% 26% 29% 31% 5% 2% 8% 2% 6% 5% 7% 4% 9% 5% 7% 2% 8% 4% 8% 2% 7% 2% W porównaniu do poprzednich okresów spadła satysfakcja badanych Polaków na tle obserwowanych krajów (poz. 14. XI/11 vs. poz.11. VIII/11 vs.poz.10. V/11 vs. poz.7. III/11). Węgry 10% 44% 30% 11% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bardzo zadowoleni zadowoleni obojętni niezadowoleni bardzo niezadowoleni

21 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy: Polska na tle krajów Azji, Pacyfiku i obu Ameryk Meksyk 28% 52% 12% 4% 2% Indie 26% 50% 21% 2% 1% Kanada 32% 43% 15% 6% 3% Australia 27% 43% 19% 7% 2% Stany Zjednoczone 31% 38% 19% 8% 4% Argentyna 25% 43% 19% 10% 2% Polska 14% 49% 27% 7% 2% Chiny 11% 49% 31% 7% 1% 21 Japonia 4% 31% 34% 20% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Najbardziej ze swojej pracy zadowoleni są Meksykanie (80%). Zajmujące dotychczas wysokie pozycje Kanada (75% XI/11 vs. 78% VIII/11) i USA (69% XI/11 vs. 72% VIII/11) spadły na niŝsze pozycje. Polscy respondenci pozostali na tej samej pozycji względem innych badanych Państw Azji, Pacyfiku i obu Ameryk. Japonia ma najniŝszy poziom zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. bardzo zadowoleni zadowoleni obojętni niezadowoleni bardzo niezadowoleni

22 22 3. Pytania dodatkowe

23 Migracja zarobkowa: Był(a)bym skłonny pracować za granicą, gdyby wiązało się to z otrzymywaniem wyŝszego wynagrodzenia. Grecja 28% 36% 25% 10% Węgry Turcja Włochy Słowacja Polska Hiszpania 25% 28% 19% 17% 20% 18% 32% 24% 33% 35% 32% 32% 23% 30% 27% 35% 30% 27% 19% 18% 20% 14% 17% 23% 52% badanych Polaków byłoby skłonnych wyjechać za granicę, gdyby otrzymywała tam wyŝsze zarobki. Wielka Brytania Francja Szwecja Czechy Belgia Norwegia Niemcy Holandia Szwajcaria 18% 16% 11% 10% 12% 12% 13% 9% 11% 30% 25% 30% 29% 25% 24% 22% 24% 21% 24% 29% 28% 27% 31% 28% 29% 33% 35% 28% 29% 30% 34% 33% 35% 35% 34% 33% Na tle innych badanych państw prym w tej postawie wiodą respondenci z Grecji (64%), Węgier (57%), Turcji (52%) oraz Włoch (52%). Luksemburg 20% 28% 44% 23 9% Dania 9% 22% 31% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zdecydownie się nie zgadzam Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

24 Praca a wiek emerytalny: Przewiduję, Ŝe będę pracował(a) po ukończeniu wieku emerytalnego Grecja Wielka Brytania Turcja Polska Dania Czechy Włochy Holandia Luksemburg Węgry Norwegia Słowacja Francja Niemcy Szwecja Belgia 11% 12% 8% 10% 9% 9% 9% 8% 7% Hiszpania 6% 24 Szwajcaria 6% 14% 12% 14% 12% 19% 22% 26% 24% 25% 25% 24% 31% 27% 29% 37% 33% 34% 37% 30% 44% 41% 46% 43% 40% 34% 39% 40% 37% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie się zgadzam 33% 33% 29% 36% 31% 38% 39% 43% 32% 24% 25% 32% 29% 31% 28% 30% 29% 29% 33% 27% 31% 20% 17% 22% 15% 14% 13% 16% 18% 16% zgadzam się nie zgadzam się zdecydownie się nie zgadzam 9% 9% 70% polskich respondentów przewiduje, Ŝe będzie pracowała równieŝ na emeryturze. W grupie badanych krajów Polska zajmuje 4. miejsce. Najczęściej z tym stwierdzeniem zgadzali się respondenci z Grecji (62%). Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

25 Praca a wiek emerytalny: Przewiduję, Ŝe przestanę pracować nim osiągnę wiek emerytalny 25 Polska Hiszpania Szwajcaria Niemcy Belgia Węgry Szwecja Turcja Włochy Holandia Wielka Brytania Luksemburg Słowacja Norwegia Grecja Francja Czechy Dania 15% 39% 20% 31% 14% 37% 12% 34% 12% 29% 11% 27% 9% 27% 17% 18% 10% 25% 6% 28% 10% 23% 12% 20% 6% 25% 6% 23% 8% 21% 8% 20% 7% 19% 6% 18% 36% 38% 36% 36% 43% 40% 44% 36% 43% 49% 39% 37% 51% 53% 46% 44% 44% 54% 11% 11% 13% 18% 17% 22% 20% 30% 23% 17% 29% 32% 18% 18% 25% 27% 30% 22% 54% badanych Polaków zadeklarowało, Ŝe prawdopodobnie przestanie pracować nim osiągnie wiek emerytalny. Polscy respondenci znaleźli się tym samym na pierwszej pozycji potwierdzających odpowiedzi, wyprzedzając Hiszpanię (51%), Szwajcarię (51%), Niemcy (46%) oraz Belgię (41%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zdecydownie się nie zgadzam Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

26 Praca a wiek emerytalny: Chciał(a)bym pracować jeszcze co najmniej dwa lata po ukończeniu wieku emerytalnego Polska 17% 40% 33% 11% Turcja 25% 31% 27% 16% Wielka Brytania 14% 33% 29% 24% Norwegia 13% 33% 37% 18% Czechy 13% 32% 32% 22% Grecja 10% 33% 39% 18% Dania 10% 32% 40% 18% Włochy 10% 29% 38% 24% Słowacja 8% 30% 42% 20% Węgry 13% 24% 37% 25% Szwecja 8% 23% 35% 34% Holandia 5% 24% 42% 29% Hiszpania 6% 21% 35% 39% Belgia 7% 20% 39% 35% Niemcy 4% 22% 34% 40% Francja 7% 18% 36% 39% 26 Szwajcaria 5% 18% 39% 38% Luksemburg 4% 16% 32% 48% AŜ 57% polskich respondentów zadeklarowało, Ŝe nie chce przerywać pracy wraz z nastaniem wieku emertytalnego Na tle innych krajów Polska zajmuje pierwszą pozycję. Na kolejnych plasują się Turcja (56%), Wielka Brytania (47%), Norwegia (46%) i Czechy (45%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zdecydownie się nie zgadzam Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

27 Przewidywania na 2012 rok: Spodziewam się poprawy moich świadczeń pracowniczych w 2012 r. 59% polskich badanych wierzy we wzrost otrzymywanych świadczeń pracowniczych w 2012 roku. 27 Na tle innych krajów Polska zajmuje wysoką pozycję. Wyprzedzają ją respondenci z Turcji (80%), Hiszpanii (65%) i Włoch (61%). Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

28 28 Podsumowanie wyników: Liczba respondentów, którzy w ubiegłym półroczu zmienili pracę wyniosła 19,2% (vs. 17% VIII/11 vs. 21,2% V/11 vs. 27,1% II/11). Blisko 2 na 3 polskich respondentów przyznało, Ŝe jest zadowolona lub bardzo zadowolona z aktualnie wykonywanej pracy. W porównaniu do poprzednich okresów spadł jednak wskaźnik duŝego zadowolenia z pracy (14% vs. 18% VIII/11). 72% badanych Polaków jest przekonanych o moŝliwości znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia w przypadku straty pracy (vs. 80% VIII/11). Liczba polskich respondentów aktywnie poszukujących pracy nie uległa zmianie (16%), nadal przewyŝszając wyniki w grupie wszystkich badanych krajów (11%). Rośnie teŝ liczba męŝczyzn aktywnie poszukujących pracy (16%). Wśród polskich respondentów spada znaczenie lepszych warunków pracy przy zmianie zatrudnienia (26% XI/11 vs. 46% VIII/11). Wzrasta za to wpływ zmian dokonywanych w strukturach firm. W grupie wszystkich badanych krajów czynnik ten nadal jest najwaŝniejszą przyczyną transferów (37%). Indeks mobilności Polaków wzrósł o 4 punkty do poziomu 109 punktów. Wzrost odnotował równieŝ wskaźnik indeksu dla wszystkich badanych krajów wynosząc 105 pkt. (vs. 103 pkt. VIII/11). 52% badanych Polaków zadeklarowało, Ŝe byłoby skłonnych pracować za granicą, gdyby wiązało się to z otrzymywaniem wyŝszego wynagrodzenia AŜ 57% polskich respondentów nie chce przerywać pracy wraz z nastaniem wieku emertytalnego

29 Randstad w pigułce 29 Randstad na świecie załoŝony w 1960 r. wiodąca firma na światowym rynku usług HR doświadczenie zdobyte przez 50 lat działalności aktywny w ponad 45 krajach Misja Randstad Kształtowanie rynku pracy Randstad w Polsce numer 1 na rynku usług HR obecny od 1994 r. 57 biur regionalnych w całym kraju ponad 1000 Klientów Średnio blisko pracowników tymczasowych zatrudnianych dziennie ponad 1000 projektów rekrutacji stałych rocznie pierwsza agencja pracy tymczasowej posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 Filozofia Randstad Good to know you

30 30 Zapraszamy do dyskusji!

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 8 listopada 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 8 listopada 2010 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany pracy 2.Satysfakcja z

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 4 lipca 2012 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 13. edycji badania Warszawa, 15 października 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do

Bardziej szczegółowo

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacje do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Monitor Rynku Pracy Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Monitor Rynku Pracy Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z 12. edycji badania. Warszawa, 9 lipca 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z 12. edycji badania. Warszawa, 9 lipca 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 12. edycji badania Warszawa, 9 lipca 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do zmiany

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming Polaków dbałość o dobry styczeń 2016 1 1 Metodologia 2 Wyniki świat 3 Wyniki Polska 2 Metodologia 3 Kraje objęte badaniem, metodologia i liczebność próby Latem 2015 roku, GfK przeprowadziło badanie CAWI

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony]

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej per capita w [tony] 0 0,75 0,75 1,5 1,5 2,25 2,25 3,0 > 3,0 66 ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową

Bardziej szczegółowo

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Raport z sytuacji epidemiologicznej dotyczący NOWEJ GRYPY A(H1N1) 17.6.29 Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2016 r. [tony]

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2016 r. [tony] Ropa: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej per capita w [tony] 0 0,75 0,75 1,5 1,5 2,25 2,25 3,0 > 3,0 76 Ropa: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton Kraj 1965 1971 1981 1991 2001 2010 zmiana wobec 2010 udział w całości konsumpcji Stany Zjednoczone 552,1 730,6 735,3

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Przewidywania dotyczące wzrostu

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki badania sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE

POSTAWY PROZDROWOTNE POSTAWY PROZDROWOTNE ne badanie GfK Styczeń 2015 1 Metodologia 2 Kraje, metodologia, wielkość próby Łącznie przebadano ponad 28,000 respondentów w wieku 15+ w 23 krajach Zastosowano wywiady online lub

Bardziej szczegółowo

WE ARE THERE. Jak skutecznie windykować należności czyli Atradius Collections do usług. Agnieszka Żółtowska, Sales Manager

WE ARE THERE. Jak skutecznie windykować należności czyli Atradius Collections do usług. Agnieszka Żółtowska, Sales Manager WE ARE THERE Jak skutecznie windykować należności czyli Atradius Collections do usług Agnieszka Żółtowska, Sales Manager Top 5 wymówek braku zapłaty Płatność jest w drodze Osoba odpowiedzialna za płatności

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa i przestrzenna osób młodych w Polsce. młodzieŝ. Gdańsk Jarosław Oczki

Mobilność zawodowa i przestrzenna osób młodych w Polsce. młodzieŝ. Gdańsk Jarosław Oczki młodzieŝ Gdańsk 12.12.2012 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mobilność zawodowa i przestrzenna osób młodych w Polsce Jarosław Oczki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 19. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 26 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX Cennik połączeń krajowych Kierunek Taryfa Stacjonarne Komórki krajowe stacjonarne krajowe komórkowe Infolinia prefiks 800 infolinia 800 Infolinia prefiks 801 infolinia 801 Infolinia prefiksy 8010, 8015,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q4 2009 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/09 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown Radio Track standard rynkowy zarządzanie badaniem: KBR realizacja Millward Brown Radio Track podstawowe informacje badanie ciągłe realizowane przez cały rok z wyjątkiem kilkunastu dni najważniejszych świąt,

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje dziś Preferencje Migracyjne Polaków o o o o o o o Skala planowanych emigracji Kierunki wyjazdów Profil potencjalnego emigranta Długość emigracji Powody emigracji Branże, w których chcieliby

Bardziej szczegółowo

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych PISA mierzy umiejętność wykorzystania wiedzy przez 15-latków do zrozumienia oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q2 28 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 28 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/8 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem metody IRT w międzynarodowych badaniach edukacji

Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem metody IRT w międzynarodowych badaniach edukacji Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem metody IRT w międzynarodowych badaniach edukacji Zbigniew Sawiński Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Badań Edukacyjnych Zagadnienia Korzyści z metody

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

BAROMETR EDENRED-IPSOS 2016 SAMOPOCZUCIE I MOTYWACJA PRACOWNIKÓW NA ŚWIECIE

BAROMETR EDENRED-IPSOS 2016 SAMOPOCZUCIE I MOTYWACJA PRACOWNIKÓW NA ŚWIECIE BAROMETR EDENRED-IPSOS 2016 SAMOPOCZUCIE I MOTYWACJA PRACOWNIKÓW NA ŚWIECIE GRUPA EDENRED PONAD 50 LAT HISTORII SUKCESU EDENRED W POLSCE 20 LAT NA RYNKU POLSKIM 18,3 miliarda Euro obrotu 41 milionów użytkowników

Bardziej szczegółowo