MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Bezrobotni według zawodów na koniec I-półrocza Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych na koniec I-półrocza 2009r Napływ bezrobotnych według zawodów w I-półroczu Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych w I-półroczu 2009r Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według dużych i elementarnych grup zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy Część 2. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Analiza ofert pracy według zawodów Struktura ofert pracy według dużych i elementarnych grup zawodów Struktura ofert pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Część 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według dużych grup zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według elementarnych grup zawodów PODSUMOWANIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 2

3 WSTĘP Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialnozawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Wdrożenie MZDiN ma służyć m.in.: 1) określeniu kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy; 2) stworzeniu bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w układzie lokalnym; 3) określeniu odpowiednich kierunków szkolenia osób bezrobotnych; 4) bieżącej korekcie poziomu, struktury, treści kształcenia zawodowego i ustawicznego; 5) poprawie funkcjonowania poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; 6) ułatwieniu realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich zatrudnienia. Głównymi użytkownikami informacji wynikających z MZDiN są m.in.: Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 3

4 władze oświatowe wszelkich szczebli, placówki naukowo badawcze, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe i społeczno polityczne. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych opisuje rzeczywistość lokalnego rynku pracy, koncentrując się przede wszystkim na różnych aspektach jego nierównowagi. Pozwala także na formułowanie ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, poradnictwa zawodowego i służyć ma pełniejszemu dopasowaniu strumienia popytu na pracę i podaży pracy. Zawodem deficytowym jest zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawodem w równowadze jest zawód, na który występuje na danym rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Niniejszy monitoring składa się z trzech części. W części pierwszej przeprowadzono analizę napływu bezrobotnych. Część druga dotyczy napływu ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu. W części trzeciej przedstawiona została analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W podsumowaniu znajdują się najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonego monitoringu. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 4

5 CZĘŚĆ 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW 1.1 BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW NA KONIEC I-PÓŁROCZA 2009 W końcu I-półrocza 2009 w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było ogółem 3462 bezrobotnych, w tym 1593 kobiety (46 % ogółu zarejestrowanych). Na czele rankingu zawodów i specjalności znalazły się osoby bez zawodu. Takich osób w ewidencji Urzędu było w omawianym okresie 528, w tym 263 kobiety. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie trzydziestu najczęściej występujących zawodów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie według stanu na koniec pierwszego półrocza 2008 i 2009 roku. TABELA 1. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZAWODY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w końcu I półrocza 2008 r. Bezrobotni ogółem w końcu I półrocza 2009 r. Kobiety % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych Sprzedawca , Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Technik mechanik , , Ślusarz , Robotnik budowlany ,94 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 5

6 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Mechanik samochodów osobowych , , , Krawiec , Kucharz , Kierowca samochodu ciężarowego , Magazynier , Ekonomista , Technik budownictwa , Murarz , Szwaczka , Kelner , Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych ,13 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 6

7 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych , Sprzątaczka , Obuwnik przemysłowy , Pakowacz , Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] Malarz budowlany , , Cukiernik , Stolarz , Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Kierowca samochodu osobowego Robotnik gospodarczy Technik elektronik , , , ,69 Na koniec I półrocza 2009 w rejestrze osób bezrobotnych zarejestrowanych było 118 absolwentów (w tym 79 kobiet), co stanowi 3,4% ogółu bezrobotnych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 7

8 Absolwentów bez wyuczonego zawodu było 50 (w tym 33 kobiety). Byli to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejną kategorię stanowiły osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec pierwszego półrocza 2009 r. takich osób w ewidencji tut. Urzędu było 573 (w tym 258 kobiet). Poniższa tabela przedstawia najczęściej występujące zawody u osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. TABELA 2. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZAWODY U OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W KOŃCU I-PÓŁROCZA 2008 I 2009 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w końcu I półrocza Bezrobotni ogółem w końcu I półrocza Kobiety 2008 r r Sprzedawca Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Technik mechanik Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Ślusarz Robotnik budowlany Mechanik samochodów osobowych Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 8

9 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Magazynier Kucharz Technik budownictwa Obuwnik przemysłowy Krawiec Malarz budowlany Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Murarz Sprzątaczka Kierowca samochodu ciężarowego Robotnik gospodarczy Stolarz budowlany Technik żywienia i gospodarstwa domowego Pakowacz Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] Robotnik placowy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 9

10 Kelner Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] Elektromonter instalacji elektrycznych Robotnik drogowy Szwaczka Wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP ponad 12 miesięcy 35 osób (w tym 16 kobiet) nie posiadało żadnego zawodu STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG DUŻYCH GRUP ZAWODOWYCH NA KONIEC I- PÓŁROCZA 2009R. TABELA 3. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG GRUP ZAWODOWYCH W KOŃCU I- PÓŁROCZA 2009 R. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 10,48 0, Średni personel techniczny 10,26 6, Pracownicy pozostałych specjalności 9,62 16, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8,52 11,56 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 10

11 5. 71 Górnicy i robotnicy budowlani 7,39 0, Pozostali specjaliści 7,28 11, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy usług osobistych i ochrony Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 6,89 4,82 6,54 12,68 6,18 7,54 5,08 6,50 Tabela 4 przedstawia absolwentów, którzy najliczniej reprezentowali wybrane duże grupy zawodów. TABELA 4. ABSOLWENCI WG. DUŻYCH GRUP ZAWODOWYCH NA KONIEC I- PÓŁROCZA 2008 I 2009 R. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Absolwenci w końcu I-półrocza 2008r. razem w % kobiety w % Absolwenci w końcu I-półrocza 2009r. razem w % kobiety w % Pozostali specjaliści 14,1 15,4 23,5 26, Pracownicy pozostałych specjalności 15,4 19,2 22,1 30, Średni personel techniczny 19,2 7,7 20,6 13, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5,1 5,8 7,4 4,3 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 11

12 5. 22 Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 3,8 5,8 5,9 6, Pracownicy usług osobistych i ochrony 9 9,6 5,9 8, Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 6,4 7,7 4,4 2, Specjaliści szkolnictwa 2,7 3,4 2,9 4, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5,1 1,9 2, Pracownicy obsługi biurowej 3,8 5,8 1,5 2,2 W kolejnej tabeli przedstawiono najliczniej reprezentowane duże grupy zawodowe wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 12 miesięcy. TABELA 5. BEZROBOTNI POWYŻEJ 12 M-CY WG DUŻYCH GRUP ZAWODOWYCH W KOŃCU I- PÓŁROCZA 2008 I 2009 R. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Długotrwale bezrobotni w końcu I-półrocza 2008r. razem w % kobiety w % Długotrwale bezrobotni w końcu I-półrocza 2009r. razem w % kobiety w % Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 12,1 1,7 12,6 0, Górnicy i robotnicy budowlani 10,5 1,1 10,0 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,9 7,6 9,9 7,4 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 12

13 4. 31 Średni personel techniczny 6,9 4,2 8,0 2, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 6,7 12,4 8,0 15, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 9,3 13,3 7,8 11, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 8,8 9,4 7,4 8, Pracownicy pozostałych specjalności 8 14,4 6,5 12, Pracownicy obsługi biurowej 4,7 6,8 5,4 7, Pozostali specjaliści 1,9 2,6 4,6 7, NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W I-PÓŁROCZU 2009 W pierwszym półroczu 2009 r. zarejestrowało się ogółem 3429 osób, w tym 1557 kobiet. Osoby bez zawodu (613, w tym 311 kobiet) stanowiły 17,9% napływu do bezrobocia. TABELA 6. NAPŁYW BEZROBOTNYCH W I-PÓŁROCZU 2008 I 2009 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w I-półroczu 2008 (ogółem) Napływ bezrobotnych w I-półroczu 2009 (ogółem) Bez zawodu Sprzedawca Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 13

14 Technik mechanik Ślusarz Robotnik budowlany Krawiec Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Mechanik samochodów osobowych Ekonomista Magazynier Technik budownictwa Szwaczka Kierowca samochodu ciężarowego Murarz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kelner Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] Sprzątaczka Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Specjalista do spraw marketingu i handlu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 14

15 [sprzedaży] Stolarz Kierowca samochodu osobowego Obuwnik przemysłowy Pakowacz Technik elektronik W omawianym okresie zarejestrowało się 452 absolwentów (w tym 292 kobiety), co stanowi 13,2% ogólnego napływu do bezrobocia w I półroczu 2009r. Bez zawodu zarejestrowało się 185 absolwentów, w tym 125 kobiet. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w następujących zawodach: Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 34 osoby Specjalista administracji publicznej 12 Technik technologii odzieży - 11 Ekonomista 10 Sprzedawca 10 Technik budownictwa 9 Technik mechanik 9 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 15

16 1.4. STRUKTURA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH WEDŁUG DUŻYCH GRUP ZAWODOWYCH W I- PÓŁROCZU 2009R. TABELA 7. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WG GRUP ZAWODOWYCH W KOŃCU I- PÓŁROCZA 2009 R. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 10,5 0, Średni personel techniczny 10,3 6, Pracownicy pozostałych specjalności 9,6 16, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8,5 11, Górnicy i robotnicy budowlani 7,4 0, Pozostali specjaliści 7,3 11, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy usług osobistych i ochrony Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 6,9 4,8 6,5 12,7 6,2 7,5 5,1 6,5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 16

17 zawodów. W tabeli 8 przedstawiono napływ absolwentów w I-półroczu 2009 według grup TABELA 8. NAPŁYW ABSOLWENTÓW WG GRUP ZAWODOWYCH W KOŃCU I- PÓŁROCZA 2009 R. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Pracownicy pozostałych specjalności 22,1 28, Pozostali specjaliści 21,3 22, Średni personel techniczny 17,6 12, Pracownicy usług osobistych i ochrony Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 9,0 8,4 5,6 7,2 4,5 3, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 3,7 4, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3,7 1, Pracownicy obsługi biurowej 2,6 2, Specjaliści szkolnictwa 1,9 1, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 1,9 3,0 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 17

18 Największa liczba absolwentów zarejestrowała się w grupie 3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 14,6% RANKING ZAWODÓW GENERUJĄCYCH DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE WEDŁUG DUŻYCH I ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW Poniższe zestawienie wskazuje na grupy zawodów, które na lokalnym rynku pracy są najbardziej narażone na dłuższe pozostawanie w rejestrze. TABELA 9. RANKING GRUP ZAWODÓW NARAŻONYCH NA DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE W I-PÓŁROCZU 2009 Kod Wskaźnik Lp. grupy Nazwa grupy zawodów długotrwałego zawodów bezrobocia Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Specjaliści szkolnictwa 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0, Górnicy i robotnicy budowlani 0, Operatorzy i monterzy maszyn 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Rolnicy 0,21 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 18

19 Robotnicy obróbki metali i mechanicy 0, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 0, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0, Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Średni personel techniczny 0,15 Do grup średniego ryzyka można zaliczyć następujące grupy zawodów: Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy usług osobistych i ochrony Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Pozostali specjaliści Kierownicy dużych i średnich organizacji Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Długotrwałego bezrobocia nie generują bezrobotni z dużych grup zawodów: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Leśnicy i rybacy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 19

20 Ogrodnicy Kierownicy małych przedsiębiorstw Siły zbrojne Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 1.6. BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY TABELA 10. BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W I-PÓŁROCZU 2009 Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Pozostała działalność usługowa Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Informacja i komunikacja 22 7 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 20

21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 11 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 7 Górnictwo i wydobywanie 1 0 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0 3 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Ogółem CZĘŚĆ 2. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW 2.1. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W pierwszym półroczu 2009 zgłoszono do realizacji łącznie 1578 ofert pracy. Na jedną ofertę przypadło nieco ponad dwie osoby bezrobotne. W takim samym okresie roku 2008 zgłoszono 2329 ofert pracy. TABELA 11. OFERTY PRACY WG ZAWODÓW W POWIECIE MIŃSKIM Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2008r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2009r Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Sprzedawca Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 21

22 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Sprzątaczka Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Kierowca samochodu ciężarowego Pakowacz Magazynier Nauczyciel przedszkola Sortowacz Kucharz Ślusarz Kierowca ciągnika siodłowego Robotnik placowy Stolarz Księgowy [samodzielny] Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] Brukarz Mechanik pojazdów samochodowych Elektromonter instalacji elektrycznych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 22

23 Kierowca samochodu osobowego Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Agent ubezpieczeniowy Murarz Malarz budowlany Robotnik drogowy Elektromonter linii kablowych Stolarz meblowy Należy wziąć pod uwagę, że oferty pracy biurowej skierowane były w większej części do młodzieży w ramach ofert subsydiowanych (staże zawodowe, prace interwencyjne) STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG DUŻYCH I ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW W dużej grupie zawodów najliczniejszy udział w ogólnym napływie ofert pracy wystąpił w zawodach: pracownicy obsługi biurowej 15,5% wszystkich ofert pracy pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 14,1% robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 10,4% modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 10,4% pracownicy pozostałych specjalności 10,3 % Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 23

24 Żadne oferty pracy nie wpłynęły w omawianym okresie w następujących dużych grupach zawodów: Siły zbrojne Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Rolnicy Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 2.3. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Spośród wszystkich (1578) zgłoszonych w pierwszym półroczu ofert pracy, najwięcej wpłynęło w następujących sekcjach: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 300 ofert pracy Przetwórstwo przemysłowe 264 oferty Budownictwo 217 ofert Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 204 ofert Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 87 ofert Transport i gospodarka magazynowa 83 oferty Edukacja 78 ofert Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 24

25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 73 oferty Najmniej ofert pracy zgłosiły następujące sektory: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wpłynęły 4 oferty Informacja i komunikacja 7 ofert Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 ofert Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 3 oferty Do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęły w omawianym okresie oferty pracy w dwóch sekcjach PKD: Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły Wskaźnik szansy uzyskania pracy obliczono jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w zawodzie X w pierwszym półroczu 2009, będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w zawodzie X w pierwszym półroczu. Największą szansę uzyskania oferty według poszczególnych zawodów i specjalności przedstawia tabela 12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 25

26 TABELA 12. SZANSA UZYSKANIA OFERTY WEDŁUG DUŻYCH GRUP ZAWODÓW Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy Specjaliści szkolnictwa 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Pracownicy pozostałych specjalności 0, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Kierownicy dużych i średnich organizacji 0,12 Najmniejsze szanse na uzyskanie oferty pracy w I-półroczu 2009 r. miały następujące duże grupy zawodów: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Leśnicy i rybacy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 26

27 Siły zbrojne Rolnicy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni CZĘŚĆ 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WEDŁUG ZAWODÓW Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe porównuje się średnią miesięczną liczbę ofert pracy zgłaszanych w danym półroczu ze średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym półroczu w poszczególnych zawodach. Następnie obliczając średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w badanym półroczu można określić wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu. Najwyższa średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w pierwszym półroczu 2009 wystąpiła w zawodach: Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Sprzedawca Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Sprzątaczka Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Kierowca samochodu ciężarowego Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 27

28 Pakowacz Magazynier Nauczyciel przedszkola Sortowacz Najwyższa średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I- półroczu 2009 roku wystąpiła w przypadku następujących zawodów: Sprzedawca Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Technik mechanik Ślusarz Robotnik budowlany Krawiec Pracownik biurowy [zawód szkolny: Technik prac biurowych] Mechanik samochodów osobowych Ekonomista Magazynier Technik budownictwa Szwaczka W tabeli 13 przedstawiono trzydzieści najbardziej charakterystycznych zawodów nadwyżkowych. Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 28

29 TABELA 13. ZAWODY NADWYŻKOWE W POWIECIE MIŃSKIM W I-PÓŁROCZU 2009R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Stolarz meblowy 0, Salowa 0, Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Lakiernik samochodowy 0, Pokojowa [w hotelu] 0, Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe 0, Malarz budowlany 0, Magazynier 0, Mechanik pojazdów samochodowych 0, Stolarz 0, Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 0, Pomoc kuchenna 0, Elektromonter [elektryk] zakładowy 0, Listonosz 0, Kierowca samochodu osobowego 0, Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 0,41 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 29

30 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 0, Blacharz samochodowy 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, Murarz 0, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 0, Ślusarz 0, Robotnik magazynowy 0, Szwaczka 0, Tokarz 0, Piekarz 0, Cukiernik 0, Kelner 0, Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 0,06 Zawody deficytowe występują wówczas, gdy wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1. Przyjęto jednocześnie, że średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2009 jest większa lub równa 1. W tabeli 14 przedstawiono trzydzieści najbardziej charakterystycznych zawodów deficytowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 30

31 TABELA 14. ZAWODY DEFICYTOWE W POWIECIE MIŃSKIM W I-PÓŁROCZU 2009R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Agent ubezpieczeniowy 11, Garmażer 10, Nauczyciel przedszkola 6, Operator koparek i zwałowarek 5, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 5, Sekretarka 4, Robotnik gospodarczy 4, Asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik rachunkowości] 4, Operator maszyny rozlewniczej 4, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 4,00 3,33 3,27 3, Bufetowy [barman] 2, Sortowacz 2, Asystent usług pocztowych 2, Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 2, Elektromonter instalacji elektrycznych 1,86 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 31

32 Sprzątaczka 1, Robotnik placowy 1, Brukarz 1, Formierz odlewnik 1, Specjalista do spraw kadr 1, Dozorca 1, Fryzjer damski 1, Glazurnik 1, Monter/składacz okien 1, Robotnik budowlany 1, Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 1, Kucharz 0,38 Wśród zawodów posiadanych przez osoby bezrobotne jedynie 10, to zawody zrównoważone, czyli takie, które wykazują równowagę na rynku pracy. W pierwszym półroczu 2009 r. zaliczają się do nich: Pakowacz Robotnik drogowy Mechanik samochodów ciężarowych Cieśla Zbrojarz Sprzedawca Kosmetyczka Księgowy [samodzielny] Nauczyciel języka obcego Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 32

33 Pielęgniarka 3.2. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WEDŁUG DUŻYCH GRUP ZAWODÓW Analizując w omawianym okresie tabele rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pod względem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów należy stwierdzić, że wśród 29 dużych grup zawodów tylko 3 grupy należą do zawodów deficytowych i zalicza się do nich: Specjalistów szkolnictwa Pracowników obsługi biurowej Pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach W porównaniu do pierwszego półrocza 2008 roku nastąpiła wyraźna zmiana w ilości deficytowych grup zawodów (w tym samym okresie 2008 roku deficyt generowało 12 dużych grup). Nadwyżkę generuje 20 dużych grup zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Kierownicy dużych i średnich organizacji Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Kierowcy i operatorzy pojazdów Operatorzy i monterzy maszyn Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 33

34 Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Pracownicy usług osobistych i ochrony Górnicy i robotnicy budowlani Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ogrodnicy Kierownicy małych przedsiębiorstw Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Średni personel techniczny Pozostali specjaliści W przypadku 6 grup wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) wyniósł 0 (zero): Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Rolnicy Siły zbrojne Leśnicy i rybacy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 34

35 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Spośród wszystkich dużych grup zawodów uwzględnionych w rankingu żadna nie zalicza się do zawodów zrównoważonych ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WEDŁUG ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW W rankingu elementarnych grup zawodowych nadwyżka występuje w przypadku 71 grup zawodów. Zawody deficytowe występują w 27 grupach elementarnych. Natomiast pośród wszystkich (253) grup elementarnych 25 zawodów można zaliczyć do grupy wykazującej równowagę na rynku pracy i są to: Spawacze i pokrewni Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Księgowi Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lakiernicy Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów Mechanicy precyzyjni Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarki Elektromechanicy Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 35

36 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska Formierze odlewniczy i pokrewni Kowale, hartownicy i pokrewni Robotnicy obróbki kamienia Opiekunki dziecięce Spedytorzy i pokrewni Psycholodzy i pokrewni Ustawiacze operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni Tynkarze i pokrewni Portierzy, woźni i pokrewni Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów Kierowcy samochodów ciężarowych Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Doręczyciele pocztowi i pokrewni Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 36

37 PODSUMOWANIE 1. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec pierwszego półrocza 2009 r. (3462 osoby) była mniejsza w porównaniu do podobnego okresu roku 2008 o 334 osoby. 2. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 15,3% stanowią osoby nie posiadające żadnego zawodu. Dla tej grupy bezrobotnych nie napływają oferty pracy, przez co osoby takie są narażone na długotrwałe bezrobocie. 3. W rejestrze bezrobotnych niewielka liczba osób posiada wyższe wykształcenie (299 bezrobotnych na koniec pierwszego półrocza 2009, co stanowi 8,6% ogółu bezrobotnych). Sytuacja ta powoduje trudności z realizacją ofert skierowanych przede wszystkim do nauczycieli wczesnoszkolnych, nauczycieli języków obcych oraz inżynierów z branży budowlanej i technicznej. 4. Liczba napływających do Urzędu ofert pracy oraz stanowiska, na które zostały zgłoszone nie oddają w pełni obrazu zapotrzebowania pracodawców na kadrę pracowniczą. Czynnikiem zakłócającym są oferty zgłaszane w ramach staży zawodowych i przygotowania zawodowego, szczególnie w takich zawodach jak m.in. pracownik biurowy, pracownik administracyjny. 5. W półroczu objętym badaniem najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sektorach: handlu, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i administracji publicznej. 6. W omawianym okresie pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty w zawodach: pracownik biurowy (były to głównie oferty stażu zawodowego), sprzedawca, pracownik administracyjny, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, sprzątaczka. W porównaniu do I-półrocza 2008r., w badanym półroczu wyraźnie zmalała liczba zgłaszanych ofert. Do końca czerwca 2009 roku do Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 37

38 Urzędu wpłynęło 1578 ofert pracy, natomiast w takim samym okresie roku 2008 napłynęło 2329 ofert. 7. W omawianym okresie, wśród zawodów deficytowych, podobnie jak w I- półroczu 2008r. znalazły się takie zawody jak: agent ubezpieczeniowy, robotnik gospodarczy, asystent usług pocztowych, sprzątaczka, brukarz, robotnik budowlany. Wskazuje to na stałą tendencję występowania deficytu w wyżej wymienionych zawodach. 8. Niektóre zawody nadwyżkowe występujące I-półroczu 2009r występowały również w takim samym okresie roku 2008r. Były to m.in.: ślusarz, cukiernik, kelner, szwaczka, malarz budowlany, pracownik ochrony mienia i osób. 9. Dokonując interpretacji wyników monitoringu należy pamiętać, że zastosowana metodologia obarczona jest pewnymi wadami. Na treść MZDiN mają wpływ następujące czynniki: klasyfikacja zawodów i specjalności jest bardzo rozbudowana; nieduża cześć ofert pracy jest upubliczniana przez pracodawców; do PUP wpływają głównie oferty z tzw. wtórnego rynku pracy; czasami te same oferty są kilkakrotnie zgłaszane do PUP w stosunkowo krótkim czasie; nie wszystkie osoby bezrobotne rejestrują się w PUP; w ewidencji bezrobotnych pozostają osoby, których kwalifikacje uległy dezaktualizacji. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2009 roku 38

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo