RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka

2 SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim według zawodów Kwalifikacje bezrobotnych kobiet które poszukują pracy Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy Grupy zawodowe generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku (grupy zawodów)...7 III. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Oferty pracy według polskiej klasyfikacji działalności Oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w pierwszym półroczu 2009 roku...10 IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe...13 V. PODSUMOWANIE VI. ANEKS STATYSTYCZNY

3 I. WSTĘP Niniejsza praca poświęcona jest analizie zawodów nadwyżkowych i deficytowych występujących na terenie powiatu kazimierskiego. Cel opracowania rankingu to przede wszystkim: - określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, - stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych w układzie lokalnym, - określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, - ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich zatrudnienia. Powiat kazimierski obejmuje pięć gmin w tym dwie miasto-gminy. Jest to powiat typowo rolniczy, na którym występuje bardzo mała liczba dużych zakładów pracy. Przeważają zakłady pracy o charakterze usługowo - handlowym zatrudniające jedną, dwie osoby. Wiele osób znajduje zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej. Na koniec I półrocza 2009 roku zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy 1704 osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia wynosiła 10,2%. W skali województwa (14%) a w skali kraju (10,7 %). Wiedza na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych a także na temat ofert pracy była zaczerpnięta z załączników 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy i 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności do sprawozdania MGiP-01 o rynku pracy oraz z fachowej wiedzy urzędników w tutejszym Urzędzie Pracy. Publikacja składa się z wstępu, z pierwszej części, w której dokonano ogólnej analizy bezrobocia w tutejszym powiecie. Druga część opracowania jest poświęcona ofertom pracy jakie napływają do Powiatowego Urzędu Pracy. W następnej części dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych jakie występują na terenie naszego powiatu. W opracowaniu dokonano charakterystyki tendencji występujących w zawodach (grupach zawodów) a także w strukturze zawodowej zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w I półroczu 2009 roku. 3

4 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW). 2.1 Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim według zawodów. Na koniec czerwca 2009 roku w powiecie kazimierskim było zarejestrowanych 1704 osoby bezrobotne, z czego 839 stanowiły kobiety. Bardzo dużo, bo aż 1249 osób zamieszkuje tereny wiejskie. Stopa bezrobocia w tutejszym powiecie w stosunku do średniej krajowej i wojewódzkiej jest stosunkowo niska bo wynosi tylko 10,2 %. Tabela 1. Bezrobocie w powiecie kazimierskim według zawodów w I półroczu 2009 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Asystent ekonomiczny , Sprzedawca 81 4, Technik mechanik 68 3, Ślusarz 57 3, Pozostali mechanicy pojazdów 35 2,05 samochodowych Pozostali mechanicy monterzy maszyn 35 2,05 i urządzeń Technik ogrodnik 34 2, Piekarz 29 1, Mechanik operator pojazdów i maszyn 28 1,64 rolniczych Organizator agrobiznesu[zawód szkolny: Technik 27 1,58 agrobiznesu] Technik informatyk 27 1, Murarz 21 1, Mechanik pojazdów samochodowych 21 1, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 20 1, Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 20 1,17 4

5 Jak wynika z powyższej tabeli najliczniej reprezentowanym zawodem występującym w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej jest asystent ekonomiczny w liczbie 204 osób bezrobotnych co stanowi 11,97 % ogółu bezrobotnych. Kolejną liczną grupę stanowią sprzedawcy w liczbie 81 osób co stanowi 4,75 % ogółu bezrobotnych. Bardzo liczną grupą są mechanicy zarejestrowani jako technicy mechanicy 68 osób (3,99%), ślusarze 57 osób (3,35% osób), pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 35 osób (2,05 %), pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń 35 osób ( 2,05 %) oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 28 osób ( 1,64% ), mechanik pojazdów samochodowych 21 osób ( 1,23 %), mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 20 osób ( 1,17 % ). Znaczącą grupę stanowią osoby bezrobotne posiadające zawody: technik ogrodnik 34 osób ( 2,00 % ), piekarz 29 osób, technik informatyk -27 osób, organizator agrobiznesu[zawód szkolny: Technik agrobiznesu] 27 osoby, murarz 21 osób oraz pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 20 osób. 2.2 Kwalifikacje bezrobotnych kobiet, które poszukują pracy. Na koniec I półrocza 2009 roku liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej wyniosła 839 osób. Zarejestrowane kobiety stanowiły 49,23 % ogółu bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało zawód asystenta ekonomicznego. W zawodzie tym było zarejestrowanych 156 kobiet, co stanowiło 18,59 % ogółu kobiet bezrobotnych. Na drugim miejscu wśród bezrobotnych kobiet uplasowały się sprzedawczynie 78 osób, co stanowi 9,29 % ogółu kobiet. W dalszej kolejności pozostawały bezrobotne kobiety posiadające zawody: Technik ogrodnik 22 osoby Technik informatyk 17 osób Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] 14 osób Piekarz - 10 osób Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni pomocniczy w przemyśle przetwórczym 14 osób 5

6 Tabela 2. Liczba zarejestrowanych kobiet według grup zawodowych. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba zarejestrowanych kobiet Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Asystent ekonomiczny 156 9, Sprzedawca 78 4, Technik ogrodnik 22 1, Technik informatyk 17 1, Organizator agrobiznesu[zawód szkolny: Technik agrobiznesu] 14 0, Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 14 0, Piekarz 10 0, Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy. Analiza bezrobotnych według zawodów i pozostawania bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec I półrocza 2009 roku wskazała, iż w rejestrze osób bezrobotnych pozostaje 1032 osób co stanowi 60,57 % ogółu bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia dotyczy zawodu asystent ekonomiczny. W zawodzie tym zarejestrowanym było 41 osób, co stanowiło 3,97 % ogółu osób długotrwale bezrobotnych. W dalszej kolejności pozostawali długotrwale bezrobotni posiadający następujące zawody: Sprzedawca 38 osób Ślusarz 22 osoby Pozostali mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 16 osób Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych - 10 osób Technik mechanik 10 osób Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 9 osób Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 9 osób Technik informatyk 8 osób Technik ogrodnik 8 osób 6

7 Tabela 3. Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy według zawodów. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób długotrwale bezrobotnych Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Asystent ekonomiczny 41 2, Sprzedawca 38 2, Ślusarz 22 1, Pozostali mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 16 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 10 0, Technik mechanik 10 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 9 0, Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 9 0, Technik informatyk 8 0, ` Technik ogrodnik 8 0, Grupy zawodowe generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku (grupy zawodów). Najliczniej reprezentowaną grupę zawodów jak wynika ze wskaźnika długotrwałego bezrobocia stanowią operatorzy i monterzy maszyn. Wysoki wskaźnik reprezentują także następujące grupy zawodów: robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni, pracownicy obsługi biurowej, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, kierowcy i operatorzy pojazdów, pracowniczy przy pracach prostych w handlu i usługach, operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, operatorzy i monterzy maszyn, modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, górnicy i robotnicy budowlani, ogrodnicy, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń pracownicy usług osobistych i ochrony. 7

8 Tabela 4. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodu Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Pracownicy obsługi biurowej Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Kierowcy i operatorzy pojazdów Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy i monterzy maszyn Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Górnicy i robotnicy budowlani Ogrodnicy Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy usług osobistych i ochrony III. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW). 3.1 Oferty pracy według polskiej klasyfikacji działalności. Większość ofert zgłaszanych do tutejszego urzędu pracy pochodziła od pracodawców z terenu działania powiatowego urzędu pracy i prowadzących działalność w obrębie sekcji, w których jednocześnie zarejestrowało się najwięcej bezrobotnych i przedstawiała się następująco: administracja publiczna i obrona narodowa 21,1080 handel hurt i detal 20,5805 przetwórstwo przemysłowe 14,5119 opieka zdrowotna. 10,0264 edukacja 5,5409 działalność w zakresie usług administrowania 4,2216 działalność związana z zakwaterowaniem 3,6939 budownictwo 3,4301 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,4301 Oferty z wyżej wymienionych sekcji stanowiły łącznie 87 % ogółu ofert zgłoszonych w I półroczu 2009 roku. 8

9 3.2 Oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim. Oferty zatrudnienia zgłaszane do Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej stanowią tylko część zapotrzebowania pojawiającego się na rynku pracy. W I połowie 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej miał do dyspozycji 379 ofert pracy. Badając oferty pracy dla grup zawodowych wyraźnie da się zauważyć, że najwięcej propozycji zatrudnienia było dla pracowników obsługi biurowej. Stanowiły one 29,29% wszystkich ofert pracy. Na drugim miejscu uplasowały się oferty pracy kierowane do grupy zawodowej pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach. W I półroczu 2009 roku stanowiły one 18,73% wszystkich ofert pracy. Pracodawcy zgłaszali także zapotrzebowanie na osoby, które zostały sklasyfikowane w grupie zawodów modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. Było dla nich przeznaczone 17,94 % wszystkich ofert pracy w omawianym okresie. Duże zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali w grupie zawodów pracownicy pozostałych specjalności( 10,29%) Mniejsze zainteresowanie pracodawcy wykazują bezrobotnymi z grup zawodowych: pracownicy usług osobistych i ochrony (6,86%), górnicy i robotnicy budowlani (2,90%), średni personel techniczny (2,11%). Analizując oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim oraz strukturę napływu bezrobotnych do urzędu pracy można stwierdzić, że liczba wpływających ofert nie pokrywa istniejącego zapotrzebowania wśród osób bezrobotnych na pracę. Najczęściej w I półroczu 2009 roku rejestrowały się osoby z grupy zawodowej przetwórstwo przemysłowe (27,79%), budownictwo 19,47% dla których wpłynęło 3,43 % ogółu ofert, handel hurt, i detal, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle (17,07%) dla których wpłynęło 20,58% ogółu ofert. Następną licznie reprezentowaną grupą zawodową była grupa administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (8,10%) z 21,11 % ofert pracy Kolejną grupą zawodową jest Do liczniejszych grup, w których rejestrowały się osoby bezrobotne należą: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (4,60%) z ofertami pracy 4,22 %, transport i gospodarka magazynowa (3,94%) z ofertami pracy 1,85%, działalność niezidentyfikowana (3,72%) z 0,0 % ofert oraz edukacja (3,50%) z ofertami pracy 5,43%, opieka zdrowotna (3,28%) z ofertami 10,03% 9

10 Tabela 5. Struktura ofert pracy dla poszczególnych grup zawodowych zgłoszonych w I półroczu 2009 roku w powiecie kazimierskim. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Oferty pracy dla grup zawodowych zgłoszone w I półroczu 2009r. [%] Liczba rejestrujących się osób [%] Pracownicy obsługi biurowej 29,2865 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu 91 18,7335 1,9139 i usługach Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 17,9420 3, Pracownicy pozostałych specjalności 10, , Pracownicy usług osobistych i ochrony 6,8603 3, Górnicy i robotnicy budowlani 2,9025 3, Średni personel techniczny 2, , Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Wśród ofert pracy zgłaszanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dominowały propozycje zatrudnienia dla pracowników biurowych w liczbie 102 co stanowiło 26,919 % ogółu zgłaszanych ofert. Zapotrzebowanie na pracowników pracodawcy zgłaszali również w następujących zawodach: sprzedawca 67 ofert pracy, robotnik gospodarczy 48 ofert pracy, pracownik administracyjny 15 ofert pracy, sprzątaczka - 12 ofert pracy, betoniarz, pomoc kuchenna, asystent osoby niepełnosprawnej i fryzjer po 7 ofert pracy. 10

11 IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. 4.1 Zawody nadwyżkowe. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wartości wskaźników intensywności deficytu lub nadwyżki należy odczytywać według wzoru: W< 0,9 - to zawody nadwyżkowe 0,9 W 1,1 - to zawody w równowadze W> 1,1 - to zawody deficytowe Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku według wskaźnika intensywności nadwyżki. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestro - wanych bezrobotnych w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów W n,1 k = (B I k ) : (Ō I k ) (Ō k I ) (B k I ) N k 1 =(B k I )- (Ō k I ) Technik informatyk 0,6667 2,1667 1,5000 0,3077 Handlowiec[zawód szkolny: Technik 0,1667 1,5000 1,3333 0,1111 handlowiec] Kucharz małej gastronomii 0,1667 1,3333 1,1667 0, Dekarz 0,1667 0,3333 0,1667 0,5000 Mechanik pojazdów 0,1667 3,1667 3,0000 0,0526 samochodowych Piekarz 0,1667 1,5000 1,3333 0, Robotnik budowlany 0,3333 2,0000 1,6667 0,1667 Należy stwierdzić, iż największy niedobór ofert pracy dotyczy zawodu technik informatyk, który zajmuje jedną z wyższych lokat w rankingu zarejestrowanych bezrobotnych. 11

12 Tabela 7. Zawody nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Kod Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w I półroczu 2009 roku Oferty zgłoszone w I półroczu 2009 roku Różnica (2-1) Asystent ekonomiczny Technik mechanik Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Technik rolnik Organizator agrobiznesu[zawód szkolny: Technik agrobiznesu] Ekonomista Brak ofert pracy dla zawodów: asystent ekonomiczny, technik mechanik, ślusarz, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, technik rolnik. 12

13 4.2 Zawody deficytowe. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy innymi słowo zgłoszono więcej ofert pracy niż zarejestrowano osób bezrobotnych co przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Zawody deficytowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku według wskaźnika intensywności deficytu. Średnia Wskaźnik Średnia miesięczna Średnia intensywności miesięczna liczba miesięczna nadwyżki liczba ofert zarejestro - nadwyżka (deficytu) Kod pracy wanych (deficyt) podaży Nazwa zawodu zawodów zawodu zgłoszonych w bezrobotnych siły roboczej w I-półroczu (Ō k I ) w I-półroczu (B k I ) I-półroczu N k 1 =(B k I )- (Ō k I ) k W n,1 = (B k I ) : (Ō k I ) Fizjoterapeuta 0,3333 0,1667-0,1667 2, Pielęgniarka 0,3333 0,1667-0,1667 2, Wychowawca w placówkach oświatowych, 0,6667 0,1667-0,5000 4,0000 wychowawczych i opiekuńczych Pracownik administracyjny [zawód szkolny: 2,5000 0,1667-2, ,0000 Technik administracji] Bibliotekarz 0,3333 0,1667-0,1667 2, Pracownik biurowy [ zawód szkolny: technik 17,0000 0, , ,0000 prac biurowych] Kucharz 0,8333 0,8333 0,0000 1, Kelner 0,3333 0,1667-0,1667 2, Fryzjer [zawód szkolny: Fryzjer, Technik usług 1,1667 0,5000-0,6667 2,3333 fryzjerskich] Sprzedawca 11,1667 3,6667-7,5000 3, Malarz budowlany 0,3333 0,1667-0,1667 2, Elektromonter instalacji 0,3333 0,1667-0,1667 2,0000 elektrycznych Kierowca samochodu 0,6667 0,3333-0,3333 2,0000 ciężarowego Pomoc kuchenna 1,1667 0,1667-1,0000 7, Sprzątaczka 2,0000 0,5000-1,5000 4, Robotnik gospodarczy 8,0000 0,1667-7, ,0000 Pracodawcy w I półroczu 2009 roku składali oferty pracy dotyczące zatrudnienia dla osób posiadających zawody związane z administracją i sprzedażą. 13

14 Kod Tabela 9. Zawody deficytowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w I półroczu 2008 roku Oferty zgłoszone w I półroczu 2008 roku Różnica (2-1) Pracownik biurowy Sprzedawca Robotnik gospodarczy Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Biorąc pod uwagę napływ osób bezrobotnych w stosunku do zgłaszanych ofert pracy liczba zawodów deficytowych w naszym powiecie nie ma 30 pozycji. VI. PODSUMOWANIE Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim, ofert pracy zgłaszanych do urzędu a także zawodów nadwyżkowych i deficytowych w I półroczu 2009 roku pozwala na sformułowanie następujących wniosków: Najwięcej bezrobotnych było wśród osób, które skończyły szkoły z terenu powiatu kazimierskiego i nie kontynuowały nauki. Bardzo dużo kobiet pozostaje bez pracy po kierunkach ekonomicznych. Długotrwałymi bezrobotnymi są osoby o niskich kwalifikacjach. Najwięcej ofert pracy było z instytucji publicznych. Pracodawcy prywatni zgłaszają bardzo dużo ofert pracy z sektora usługowego. Najwięcej oferty pracy było dla pracowników biurowych i średniego personelu. Zawody nadwyżkowe pokrywają się z zawodami jakie otrzymują absolwenci kończący szkoły na terenie powiatu kazimierskiego. 14

15 ANEKS STATYSTYCZNY 15

16 T-I/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie kazimierskim. Stan w końcu I półrocza 2009 roku. Bezrob W tym Kod Nazwa zawodu otni absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem Kobiety razem kobiety razem kobiety Asystent ekonomiczny[zawód szkolny: Technik ekonomista] Sprzedawca Technik mechanik Ślusarz Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń Technik ogrodnik Piekarz Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Organizator agrobiznesu[zawód szkolny: Technik agrobiznesu] Technik informatyk Murarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni Ogółem

17 T-I/P-1a. Struktura bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kazimierskim. Stan w końcu I półrocza 2009 roku. Kod grupy zawod u Nazwa grupy zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety W tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety Pozostali specjaliści 4,0959 7,6190 9, ,6667 2,5907 4, Średni personel techniczny 10,3557 4, , ,0000 6,4767 5, Średni personel w zakresie nauk biologicznych 5,8732 7,1428 1,8868 0,0000 3,8860 5,6075 i ochrony zdrowia Pracownicy pozostałych 20, , , , , ,1590 specjalności Pracownicy usług osobistych 4,8687 8,7302 0,0000 0,0000 4,9223 8,4112 i ochrony Modelki, sprzedawcy 6, ,8095 0,0000 0, , ,6911 i demonstratorzy Górnicy i robotnicy 4,1731 0,0000 0,0000 0,0000 5,4404 0,0000 budowlani Robotnicy obróbki metali i mechanicy 18,7790 0,7937 5,6604 0, ,4664 2,3365 maszyn i urządzeń Pozostali robotnicy przemysłowi 5,3325 6,6667 0,0000 0,0000 6,9947 9,3458 i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych w handlu i 3,2459 4,2857 0,0000 0,0000 5,6996 7,4767 usługach Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 3,3230 1,1111 0,0000 0,0000 6,2176 2,3364 budownictwie i transporcie Ogółem 87, , , , , ,6447

18 T-I/P-2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. W tym Kod Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem Kobiety razem kobiety Ekonomista Technik mechanik Technik informatyk Technik ogrodnik Technik rolnik Asystent ekonomiczny[zawód szkolny: technik ekonomista] Sprzedawca Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Robotnik budowlany Ogółem

19 T-I/P-2a. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. W tym Kod Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem Kobiety razem kobiety Pozostali specjaliści 4,0959 7,6190 9, , Średni personel techniczny 10,3557 4, , , Średni personel w zakresie nauk biologicznych 5,8732 7,1428 1,8868 0,0000 i ochrony zdrowia Pracownicy pozostałych specjalności 20, , , , Pracownicy usług osobistych i ochrony 4,8687 8,7302 0,0000 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 6, ,8095 0,0000 0, Górnicy i robotnicy budowlani 4,1731 0,0000 0,0000 0,0000 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 18,7790 0,7937 5,6604 0,0000 i urządzeń Pozostali robotnicy przemysłowi 5,3325 6,6667 0,0000 0,0000 i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych w handlu 3,2459 4,2857 0,0000 0,0000 i usługach Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie 3,3230 1,1111 0,0000 0,0000 i transporcie Ogółem 87, , , ,6667

20 T-I/P-3. Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Oferty pracy Kod zawodu Nazwa zawodu zgłoszone w I półroczu 2009 w końcu I półrocza Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych 4 0 i opiekuńczych Ekonomista Technik informatyk Pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji] Asystent osoby niepełnosprawnej Magazynier Pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych] Kucharz Fryzjer [ zawód szkolny: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] Sprzedawca Betoniarz Kierowca samochodu ciężarowego Pomoc kuchenna Sprzątaczka Robotnik gospodarczy 48 3 Ogółem X T-I/P-3a. Struktura ofert pracy według grup zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Kod grupy zawodów Oferty pracy Nazwa grupy zawodów zgłoszone w I półroczu w końcu I półrocza Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 1,3193 0, Specjaliści szkolnictwa 1,0554 0, Pozostali specjaliści 1,8470 0, Średni personel techniczny 2,1110 0, Pracownicy pozostałych specjalności 10, , Pracownicy obsługi biurowej 29,2865 6, Pracownicy usług osobistych i ochrony 6,8603 6, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 17, , Górnicy i robotnicy budowlani 2,9025 6, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 1,5833 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 1, , Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 18, ,7500 Ogółem X 95, ,2500

21 T-I/P-4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Średnia Średnia Wskaźnik Średnia miesięczna miesięczna intensywności miesięczna liczba nadwyżka nadwyżki liczba ofert zarejestro - (deficyt) podaży (deficytu) Kod pracy wanych Nazwa zawodu siły roboczej w zawodów zawodu zgłoszonych w bezrobotnych I-półroczu I-półroczu w I-półroczu k W n,1 = (Ō k I ) (B k (B k I ) I ) : (Ō k I ) N k 1 =(B k I )- (Ō k I ) Fizjoterapeuta 0,3333 0,1667-0,1667 2, Pielęgniarka 0,3333 0,1667-0,1667 2, Wychowawca w placówkach oświatowych, 0,6667 0,1667-0,5000 4,0000 wychowawczych i opiekuńczych Technik informatyk 0,6667 2,1667 1,5000 0, Optyk okularowy [zawód szkolny: 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Technik optyk] Handlowiec [zawód szkolny: Technik 0,1667 1,5000 1,3333 0,1111 handlowiec] Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownik administracyjny [zawód szkolny: 2,5000 0,1667-2, ,0000 Technik administracji] Bibliotekarz 0,3333 0,1667-0,1667 2, Pracownik biurowy [ zawód szkolny: technik 17,0000 0, , ,0000 prac biurowych] Kucharz 0,8333 0,8333 0,0000 1, Kucharz małej gastronomii 0,1667 1,3333 1,1667 0, Kelner 0,3333 0,1667-0,1667 2, Opiekunka domowa 0,1667 0,1667 0,0000 1, Fryzjer [zawód szkolny: Fryzjer, Technik usług 1,1667 0,5000-0,6667 2,3333 fryzjerskich] Sprzedawca 11,1667 3,6667-7,5000 3, Dekarz 0,1667 0,3333 0,1667 0, Malarz budowlany 0,3333 0,1667-0,1667 2, Mechanik pojazdów 0,1667 3,1667 3,0000 0,0526 samochodowych Elektromonter instalacji elektrycznych 0,3333 0,1667-0,1667 2,0000

22 Piekarz 0,1667 1,5000 1,3333 0, Krawiec 0,1667 0,1667 0,0000 1, Kierowca samochodu 0,6667 0,3333-0,3333 2,0000 ciężarowego Pomoc kuchenna 1,1667 0,1667-1,0000 7, Sprzątaczka 2,0000 0,5000-1,5000 4, Robotnik gospodarczy 8,0000 0,1667-7, , Robotnik budowlany 0,3333 2,0000 1,6667 0,1667 T-I/P-5. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Kod grupy Wskaźnik intensywności Nazwa grupy zawodów k zawodów (W n,i ) Pracownicy pozostałych specjalności 0, Operatorzy i monterzy maszyn 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Specjaliści szkolnictwa 0, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 0, Górnicy i robotnicy budowlani 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 1, Pracownicy usług osobistych i ochrony 1, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 2, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 5, Pracownicy obsługi biurowej 18,5000

23 T-I/P-6. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów (W n,i k ) Mechanicy pojazdów samochodowych * (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych obejmuje grupę elementarną 7231) 0, Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Organizatorzy turystyki i pokrewni 0, Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 0, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 0, Technicy informatycy 0, Ekonomiści 0, Kucharze 0, Dekarze 0, Fizjoterapeuci i pokrewni 0, Monterzy elektronicy * ( zawód szkolny: Monter elektronik obejmuje grupę elementarną7251) 0, Posadzkarze i pokrewni 0, Monterzy linii elektrycznych 1, Portierzy, woźni i pokrewni 1, Optycy 1, Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 1, Pracownicy domowej opieki osobistej 1, Malarze budowlani i pokrewni 2, Kierowcy samochodów ciężarowych 2, Pielęgniarki 2, Elektrycy budowlani i pokrewni 2, Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowanych 2, Architekci, urbaniści i pokrewni 2, Pracownicy bibliotek i informacji naukowej 2, Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 2, Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 2, Sprzedawcy i demonstratorzy 2, Kelnerzy i pokrewni 4, Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani 4, Pracownicy administracji, sekretarze i pokrewni 15, Gospodarze budynków 48, Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 103,0000

24 T-I/P-7.Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia (W d,i k ) Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy 1,0000 poligraficzni i pokrewni Pracownicy obsługi biurowej 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Operatorzy i monterzy maszyn 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0, Górnicy i robotnicy budowlani 0, Ogrodnicy 0, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 0, Pracownicy usług osobistych i ochrony 0,3016

25 T-I/P-8. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia (W d,i k ) Magazynierzy i pokrewni 1, Nauczyciele przedszkoli 1, Obuwnicy * (zawód szkolny: Obuwnik obejmuje grupę elementarną 7443) 1, Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1, Betoniarze Sekretarki 1, Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej 1, Filolodzy i tłumacze 1, Tkacze, dziewiarze i pokrewni * ( zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych obejmuje grupę elementarną 7432) 1, Blacharze * ( zawód szkolny: Blacharz obejmuje grupę elementarną 7213) 1, Elektrycy budowlani i pokrewni 1, Plastycy i pokrewni 1, Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni 1, Inżynierowie mechanicy 1, Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni 1, Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni 1, Gospodarze budynków 1, Pomocniczy personel medyczny 1, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 1, Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 1, Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1, Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 1, Opiekunki dziecięce 1, Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 1, Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni 1, Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni 1, Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1, Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni 1, Praczki ręczne i prasowacze 1, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1, Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 1,0000

26 T-I/P-9. Bezrobotni wg. rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Sekcja PKD Zarejestrowani w I półroczu Bezrobotni Stan w końcu I półrocza Zgłoszone w I półroczu Oferty pracy Stan w końcu I półrocza Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

27 T-I/P-9a. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku Sekcja PKD Zarejestrowani w I półroczu Bezrobotni Stan w końcu I półrocza Zgłoszone w I półroczu Oferty pracy Stan w końcu I półrocza Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 0,4376 1,9209 0,2639 0,0000 Górnictwo i wydobywanie 0, ,0000 0,0000 Przetwórstwo przemysłowe 27, , , ,2500 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1,5317 1,3559 0,0000 0,0000 0,4376 0,9040 2,1108 6,2500 Budownictwo 19, ,8983 3,4301 0,0000 Handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, 17, , , ,0000 włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 1,5317 2,0339 3,6939 0,0000 gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 3,9387 2,3729 1,8470 0,0000 Informacja i komunikacja 0,2188 0,3390 1,0554 0,0000 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,3129 1,1299 3,4301 0,0000 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,0000 0,5650 0,2639 0,0000 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,4070 1,8079 1,8470 0,0000 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 4,5952 4,0678 4,2216 6,2500 wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe 8,0963 9, ,1080 0,0000 zabezpieczenia społeczne Edukacja 3,5011 2,8249 5,5409 0,0000 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,2823 2, ,0264 0,0000 Działalność związana z kulturą 0,4376 1,2429 3,1662 0,0000 rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 0,2188 0,9040 2,9024 6,2500 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Działalność nie zidentyfikowana 3,7199 1,8079 0,0000 0,0000 Ogółem

28 T-I/P-10. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik uzyskania oferty (W s,i k ) Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 0, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Średni personel techniczny 0, Pracownicy pozostałych specjalności 0, Operatorzy i monterzy maszyn 0, Pozostali specjaliści 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Specjaliści szkolnictwa 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Górnicy i robotnicy budowlani 0, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 0, Pracownicy usług osobistych i ochrony 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Pracownicy obsługi biurowej 0,9487

29 T-I/P-11. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2009 roku ze względu na wskaźnik uzyskania oferty. Wskaźnik uzyskania Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów oferty k (W s,i ) Tynkarze i pokrewni 0, Farmaceuci 0, Recepcjoniści i rejestratorzy 0, Fizjoterapeuci i pokrewni 0, Elektromechanicy * ( zawód szkolny: Elektromechanik obejmuje grupę elementarną 0, ) Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni 0, Pracownicy domowej opieki osobistej 0, Pracownicy usług domowych i pokrewni 0, Sekretarki 0, Elektrycy budowlani i pokrewni 0, Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 0, Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni 0, Księgowi 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Opiekunki dziecięce 0, Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 0, Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 1, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1, Gospodarze budynków 5,5555

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 96-500 Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) 862-33-93, fax. 862-32-26, e-mail:sekretariat@pup.sochaczew.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM w 2012 roku Rok 2012 Zawody deficytowe 10,0%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo