MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 1.1. Bezrobotni według zawodów na koniec I-półrocza Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych na koniec I-półrocza Napływ bezrobotnych według zawodów w I-półroczu Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych w I-półroczu Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według dużych i elementarnych grup zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 2.1. Analiza ofert pracy według zawodów Struktura ofert pracy według dużych i elementarnych grup zawodów Struktura ofert pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według dużych grup zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według elementarnych grup zawodów Podsumowanie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 2

3 WSTĘP Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki runku pracy należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Wdrożenie MZDiN posłuży w szczególności: określeniu kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzeniu bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określeniu odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, bieżącej korekcie poziomu, struktury, treści kształcenia zawodowego i ustawicznego, usprawnieniu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, ułatwieniu realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich zatrudnienia. Do głównych użytkowników informacji wynikających z MZDiN można zaliczyć: Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, władze oświatowe wszelkich szczebli, placówki naukowo badawcze, Ochotnicze Hufce Pracy, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 3

4 agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe i społeczno polityczne. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych opisuje rzeczywistość lokalnego rynku pracy, koncentrując się przede wszystkim na różnych aspektach jego nierównowagi (tzw. funkcja deskryptywna MZDiN). Pozwala także na formułowanie ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, poradnictwa zawodowego i służyć ma pełniejszemu dopasowaniu strumienia popytu na pracę i podaży pracy (tzw. funkcja normatywna MZDiN). Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód w równowadze należy rozumieć zawód, na który występuje na danym rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące podstawy: załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, stan za , załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności stan za , ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 728), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 4

5 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (Dz. U. Nr 195, poz. 2004, z późn. zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, w oparciu o wyżej wymienione podstawy opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w pierwszym półroczu 2008 r. w powiecie mińskim. Opracowany monitoring składa się z trzech części. W części pierwszej przeprowadzono analizę napływu bezrobotnych w I-półroczu i na koniec pierwszego półrocza Część druga dotyczy napływu ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych ujęta została w części trzeciej. W zakończeniu znajdują się wnioski wynikające z przeprowadzonego monitoringu. Przygotowując niniejsze opracowanie opierano się na danych sprawozdawczych Urzędu za okres od r. do r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 5

6 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 1.1. Bezrobotni według zawodów na koniec I-półrocza 2008 Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim zarejestrowanych było 3796 bezrobotnych, w tym 1922 kobiet, co stanowi 50,6 % ogółu zarejestrowanych. Na czele rankingu zawodów i specjalności podobnie jak w latach ubiegłych znalazły się osoby nie posiadające zawodu, czyli bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnym, gimnazjalnym oraz podstawowym. Takich osób w ewidencji Urzędu odnotowano 632, w tym 359 kobiet. Spośród zarejestrowanych bezrobotnych 3164 osób posiadało zawód, stanowili oni 83,3% ogólnej liczby bezrobotnych. W grupie znalazło się 1563 kobiety. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz najczęściej występujących zawodów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie według stanu na koniec pierwszego półrocza 2008 r. Tabela 1. Najczęściej występujące zawody osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Lp. % ogółu Kod Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu ogółem Kobiety zarejestrowanych bezrobotnych Sprzedawca ,87 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] , Technik mechanik , Ślusarz ,61 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym , Krawiec ,95 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] , Mechanik samochodów osobowych ,66 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 6

7 Robotnik budowlany , Kucharz , Murarz , Technik budownictwa , Szwaczka ,29 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych , Obuwnik przemysłowy , Kelner , Sprzątaczka , Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych , Magazynier , Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] , Robotnik gospodarczy , Pakowacz ,90 Technik technologii odzieży ,82 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] , Malarz budowlany , Cukiernik , Ekonomista , Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] , Stolarz budowlany , Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] ,71 Kolejną liczną grupę, stanowiły osoby posiadające następujące zawody: księgowy (26), palacz pieców zwykłych (26), technik elektronik (25), rolnik upraw polowych (24), mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (23), salowa (23), stolarz (22), kierowca samochodu ciężarowego (22), kierowca samochodu osobowego (22), tokarz (20), dozorca (20), piekarz (19), robotnik placowy (18), betoniarz (17). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 7

8 Na koniec I półrocza 2008 w rejestrze osób bezrobotnych zarejestrowanych było 114 absolwentów, co stanowi 3 % ogółu bezrobotnych. Udział kobiet w tej grupie wynosi 85, stanowią one 74,6 % ogółu zarejestrowanych absolwentów. Osób młodych, nieposiadających wyuczonego zawodu zarejestrowano 36. Byli to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących. W tej grupie zdecydowanie przeważały kobiety, których zarejestrowanych było 33. Wyuczony zawód posiadało 68,4% absolwentów. Kolejną kategorię stanowiły osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec pierwszego półrocza 2008 r. takich osób w ewidencji Urzędu było W tej grupie odnotowano 693 kobiety. Poniższa tabela przedstawia najczęściej występujący zawody u osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Tabela 2. Najczęściej występujące zawody u osób długotrwale bezrobotnych Kod Bezrobotni Lp. Nazwa zawodu zawodu ogółem Kobiety Sprzedawca Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Ślusarz Robotnik budowlany Technik mechanik Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Murarz Obuwnik przemysłowy Krawiec Magazynier Szwaczka Kucharz Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 22 0 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 8

9 Robotnik gospodarczy Malarz budowlany Pakowacz Mechanik samochodów osobowych Sprzątaczka Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] Stolarz budowlany Dozorca Rolnik upraw polowych Palacz pieców zwykłych Salowa Technik budownictwa Tokarz Księgowy [samodzielny] Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] Osoby nie posiadające zawodu w liczbie 76 stanowiły 5,2 % ogółu pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Natomiast ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 2 % Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych na koniec I- półrocza 2008 r. Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy bezrobocia według dużych grup zawodowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 9

10 Tabela 3. Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w końcu I-półrocza 2008 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 11,5 0, Średni personel techniczny 9,7 5, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 9,2 12, Pracownicy pozostałych specjalności 9 15, Górnicy i robotnicy budowlani 9 0, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 7,3 8, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy usług osobistych i ochrony 7,2 5,6 7,1 12,9 6,7 9, Pracownicy obsługi biurowej 4,2 6,3 Tabela 4 przedstawia absolwentów, którzy najliczniej reprezentowali wybrane duże grupy zawodów. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 10

11 Tabela 4. Absolwenci wg. dużych grup zawodowych na koniec I-półrocza 2008 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Średni personel techniczny 19,2 7, Pracownicy pozostałych specjalności 15,4 19, Pozostali specjaliści 14,1 15, Pracownicy usług osobistych i ochrony 9 9, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 7,7 11, Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 6,4 7, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5,1 1, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5,1 5, Pracownicy obsługi biurowej 3,8 5, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 3,8 5,8 W kolejnej tabeli przedstawiono najliczniej reprezentowane duże grupy zawodowe wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 12 miesięcy. Tabela 5. Bezrobotni powyżej 12 m-cy wg dużych grup zawodowych w końcu I- półrocza 2008 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Bezrobotni w % Kobiety w % 12,1 1,7 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 11

12 2. 71 Górnicy i robotnicy budowlani 10,5 1, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,9 7, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 9,3 13, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 8,8 9, Pracownicy pozostałych specjalności 8 14, Średni personel techniczny 6,9 4, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 6,7 12, Pracownicy usług osobistych i ochrony 5,8 8, Pracownicy obsługi biurowej 4,7 6, Napływ bezrobotnych według zawodów w I-półroczu 2008 W pierwszym półroczu 2008 r. zarejestrowało się ogółem 2569 osób, w tym 1268 kobiet. Osoby nie posiadające zawodu w liczbie 582 stanowiły 22,7 % napływu do bezrobocia. Kobiet bez zawodu zarejestrowanych zostało 334, co stanowi 26,3 % napływu kobiet do ewidencji. W omawianym okresie najwyższy napływ bezrobotnych nastąpił w grupie osób posiadających następujące zawody: Liczba Nazwa zawodu bezrobotnych Sprzedawca 131 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 82 Technik mechanik 71 Ślusarz 55 Technik budownictwa 45 Mechanik samochodów osobowych 43 Krawiec 41 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 12

13 Ekonomista 36 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 36 Kucharz 36 Kelner 36 Szwaczka 36 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 33 Technik technologii odzieży 31 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 29 Murarz 27 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 26 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 25 Robotnik budowlany 24 Magazynier 23 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 21 Sprzątaczka 21 Cukiernik 20 Technik elektronik 19 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 18 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 18 Obuwnik przemysłowy 18 Pedagog 17 Stolarz budowlany 17 Robotnik gospodarczy 17 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 13

14 W grupie kobiet najliczniej reprezentowane zawody osób bezrobotnych rejestrujących się w I półroczu to: Liczba Nazwa zawodu bezrobotnych Sprzedawca 115 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 69 Krawiec 39 Szwaczka 35 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 34 Technik technologii odzieży 31 Ekonomista 25 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 20 Sprzątaczka 20 Kucharz 19 Kelner 19 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 17 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 17 Obuwnik przemysłowy 16 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 15 Księgowy [samodzielny] 15 Pedagog 13 Pakowacz 13 Technik budownictwa 11 Technik farmaceutyczny 11 Cukiernik 11 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 14

15 Operator urządzeń do form. wyrobów z tworzyw szt. 10 Plastyk 10 Specjalista administracji publicznej 9 Pielęgniarka 8 Pomoc kuchenna 8 Kucharz małej gastronomii 8 Technik informatyk 7 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 7 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 6 Po zakończeniu nauki zarejestrowało się 415 absolwentów, co stanowi 16,2% ogólnego napływu do bezrobocia w I półroczu 2008 r. Wśród noworejestrujących się absolwentów znalazło się 300 kobiet, co stanowi 72,3% ogółu absolwentów. Bez zawodu zarejestrowało się 152 absolwentów, w tym 125 kobiet. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: asystenta ekonomicznego (24), technika technologii odzieży (14), sprzedawcy (12), pedagoga (11), technika elektronika (10), technika mechanika (9), specjalisty do spraw marketingu i handlu (7), masażysty (7), technika farmaceutycznego (7) Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych w I- półroczu 2008 Napływ do bezrobocia według grup zawodowych przedstawia poniższa tabela. Tabela 6. Napływ bezrobotnych wg grup zawodowych w końcu I-półrocza 2008 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 15

16 1. 31 Średni personel techniczny 12,3 7, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 10,6 0, Pracownicy pozostałych specjalności 10,3 17, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8,3 11, Górnicy i robotnicy budowlani 7,8 0, Pozostali specjaliści 7,3 10, Pracownicy usług osobistych i ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,2 8,9 6,7 12,4 5 5,7 4,7 3,3 Największy napływ wśród osób rejestrujących się wystąpił w grupie elementarnej 5221 sprzedawcy, demonstratorzy i modelki tj. 6,7% ogólnego napływu do ewidencji osób posiadających zawód. Kobiety w tej grupie stanowiły 12,4%. Absolwenci w pierwszym półroczu 2008 najliczniej reprezentowali następujące grupy zawodów: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 16

17 Tabela 7. Napływ absolwentów wg grup zawodowych w końcu I-półrocza 2008 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni w % Kobiety w % Średni personel techniczny 20,2 14, Pracownicy pozostałych specjalności 16,7 19, Pozostali specjaliści 16,0 16, Pracownicy usług osobistych i ochrony Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 8,4 9,1 7,2 10,3 5,3 7, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5,3 5, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 4,6 6, Górnicy i robotnicy budowlani 4,2 0, Pracownicy obsługi biurowej 3,4 4,6 Według grup elementarnych, podobnie jak w pierwszym półroczu 2007, najwięcej absolwentów zarejestrowało się w grupie 3419 Pracownicy ds. finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 11,8%. Kobiet w tej grupie odnotowano 13,7%. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 17

18 1.5. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według dużych i elementarnych grup zawodów Nierównowagę na rynku pracy powoduje ta sama grupa zawodów, która jednocześnie generuje znaczną część długotrwale bezrobotnych. Poniższe zestawienie wskazuje na grupy zawodów, które na lokalnym rynku pracy są najbardziej narażone na dłuższe pozostawanie w rejestrze: Kierownicy małych przedsiębiorstw Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Rolnicy Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Górnicy i robotnicy budowlani Pracownicy obsługi biurowej Do grup średniego ryzyka można zaliczyć następujące grupy zawodów: Operatorzy i monterzy maszyn Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Specjaliści szkolnictwa Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy usług osobistych i ochrony Długotrwałego bezrobocia nie generują bezrobotni z dużych grup zawodów: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 18

19 Siły zbrojne Leśnicy i rybacy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Kierownicy dużych i średnich organizacji Pozostali specjaliści Ogrodnicy Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Średni personel techniczny Biorąc pod uwagę liczbę długotrwale bezrobotnych do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tej samej grupie zawodów wg stanu na koniec I półrocza 2008 roku wynika, że 33 grupy elementarne generuje długotrwale bezrobocie w naszym powiecie. Są to m.in.: pomoce domowe i sprzątaczki, tynkarze i pokrewni, asystenci i technicy dentystyczni, kowale, hartownicy i pokrewni, kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu, formierze odlewniczy i pokrewni, technicy analityki medycznej, robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich, pracownicy do spraw transportu, inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni, kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym, pracownicy usług domowych i pokrewni. Długotrwałego bezrobocia nie generują bezrobotni z 74 grup elementarnych Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Odzwierciedleniem zmian w gospodarce i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest statystyka rynku pracy określająca rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnego przed zarejestrowaniem. Spośród 2569 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu bieżącego roku przed rejestracją pracowało 1847 osób (w tym 848 kobiet), co stanowi blisko 71,9% Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 19

20 ogólnego napływu bezrobotnych do ewidencji Urzędu. W grupie osób poprzednio pracujących, 230 osób pracowało w sektorze publicznym. Z analizy danych statystycznych wynika, że największe bezrobocie generowały następujące rodzaje działalności: przetwórstwo przemysłowe 436 bezrobotnych handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 349 bezrobotnych budownictwo 185 bezrobotnych obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 159 bezrobotnych administracja publiczna i obrona narodowa 112 bezrobotnych działalność usługowa, komunalna, społ. i indywidualna 109 bezrobotnych W sekcji działalności niezidentyfikowanej Urząd odnotował 224 bezrobotnych (w tym 113 kobiet). Najmniej osób zarejestrowało się w sektorze górnictwa, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarstw domowych zatrudniających pracowników, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa. Na koniec omawianego okresu w ewidencji tut. Urzędu pozostawało 2328 osób pracujących przed rejestracją i stanowili oni 61,3% ogólnego bezrobocia w powiecie mińskim. Analizując dane statystyczne w końcu okresu sprawozdawczego dochodzimy do wniosku, że największe długotrwałe bezrobocie generowane jest w sekcjach: przetwórstwa przemysłowego (320 osób), handlu hurtowego i detalicznego (175), budownictwa (167) oraz działalności niezidentyfikowanej (399 osób). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 20

21 2. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 2.1. Analiza ofert pracy według zawodów W pierwszym półroczu zgłoszono do realizacji 2329 ofert pracy, w tym oferty dotyczące zatrudnienia subsydiowanego. Na jedną ofertę przypadło 1,6 osoby bezrobotne. Tabela 8. Oferty pracy wg zawodów w powiecie mińskim Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2008r Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Sprzedawca Robotnik budowlany Robotnik gospodarczy Sprzątaczka Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Kierowca samochodu ciężarowego Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Pakowacz Brukarz Robotnik drogowy Kierowca ciągnika siodłowego Magazynier Murarz Elektromonter instalacji elektrycznych Robotnik magazynowy Stolarz meblowy Sortowacz Operator koparek i zwałowarek Kelner Pomoc kuchenna Szwaczka 22 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 21

22 Kierowca samochodu osobowego Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] Kucharz Ślusarz Robotnik placowy Pokojowa [w hotelu] Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Bufetowy [barman] 16 Oferty pracy biurowej skierowane były głownie do młodzieży w ramach ofert subsydiowanych (staże zawodowe). Propozycji pracy na stanowisko pracownika biurowego i administracyjnego w I półroczu odnotowano w sumie 257. Na koniec okresu sprawozdawczego w dyspozycji Urzędu pozostawało 115 ofert do realizacji. Wykres 1. Najczęściej zgłaszane oferty pracy w I-półroczu 2008 r. Oferty pracy według zawodów zgłoszone w I-półroczu 2008 r. Brukarz Pakowacz Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Kierowca samochodu ciężarowego 79 Pracownik administracyjny 98 Sprzątaczka Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Sprzedawca Pracownik biurowy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 22

23 2.2. Struktura ofert pracy według dużych i elementarnych grup zawodów W dużej grupie zawodów najliczniejszy udział w ogólnym napływie ofert pracy wystąpił w zawodach: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 17% wszystkich ofert pracy robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie - 14% pracownicy obsługi biurowej 10% pracownicy pozostałych specjalności 8,4 % górnicy i robotnicy budowlani 8% modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 6,7% robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 6,4% kierowcy i operatorzy pojazdów 6,2% pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 4,6% pracownicy usług osobistych i ochrony 4,1% Najmniej ofert pracy zgłoszonych zostało w następujących zawodach: specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia - 1% wszystkich ofert kierownicy dużych i średnich organizacji 0,9% pozostali specjaliści 0,9 % kierownicy małych przedsiębiorstw- 0,6% robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,5 % specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,3% średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0,2% ogrodnicy 0,2 % Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 23

24 Nie wpłynęły oferty pracy dla takich grup zawodowych jak: siły zbrojne, rolnicy, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. Struktura wolnych miejsc pracy w odniesieniu do podziału na zawody według grup elementarnych w pierwszym półroczu 2008 przedstawia się następująco: pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne - 8,2% wszystkich ofert pracy pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani - 7% sprzedawcy i demonstratorzy 6,7% robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym - 6,5% gospodarze budynków 6,3% kierowcy samochodów ciężarowych 5 % robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 4,1% Do najliczniejszych wolnych miejsc pracy w końcu okresu sprawozdawczego w grupach elementarnych należały: pomoce, sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 11,3% ofert pracy robotnicy budowy dróg i pokrewni 5,2% portierzy, woźni i pokrewni 5,2% robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 4,3% magazynierzy i pokrewni 4,3% kierowcy samochodów ciężarowych 4,3% Zgłaszane oferty dotyczyły najczęściej stanowisk fizycznych, były one przeznaczone głownie dla osób z wykształceniem zawodowym, jak i podstawowym. Nieliczne oferty były skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, bądź posiadających specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 24

25 2.3. Struktura ofert pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Spośród zgłoszonych w pierwszym półroczu 2329 ofert pracy, najwięcej wpłynęło w sekcjach : przetwórstwa przemysłowego 457 ofert pracy handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego oferty budownictwo oferty administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 238 ofert obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ofert transport 137 ofert hotele i restauracje 111 ofert działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 93 oferty edukacja 81 ofert Najmniej ofert pracy zgłosiły sektory: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz wpłynęła 1 oferta rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - 37 ofert pośrednictwo finansowe - 52 oferty Do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęły oferty w następujących sekcjach PKD: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników organizacje i zespoły eksterytorialne rybactwo górnictwo Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 25

26 Wskaźnik szansy uzyskania pracy obliczono jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w zawodzie x w pierwszym półroczu, będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w zawodzie x w pierwszym półroczu. Największą szansę uzyskania oferty według poszczególnych zawodów i specjalności przedstawia poniższa tabela. Tabela 9. Szansa uzyskania oferty według dużych grup zawodów Lp. Kod grupy Nazwa grupy zawodów zawodów Kierowcy i operatorzy pojazdów Specjaliści szkolnictwa Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Kierownicy dużych i średnich organizacji Kierownicy małych przedsiębiorstw Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 8. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 93 budownictwie i transporcie Pracownicy pozostałych specjalności Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Najmniejsze szanse na uzyskanie oferty pracy w I-półroczu 2008 r. miały następujące grupy zawodów: nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy leśnicy i rybacy siły zbrojne rolnicy rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia średni personel techniczny Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 26

27 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe porównuje się średnią miesięczną liczbę ofert pracy zgłaszanych w danym półroczu ze średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym półroczu w poszczególnych zawodach. Następnie obliczając średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w badanym półroczu można określić wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu. Najwyższa średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w pierwszym półroczu 2008 wystąpiła w zawodach: Pracownik biurowy 26,5 % zgłoszonych ofert pracy Sprzedawca 25,7 % Robotnik budowlany 25,3 % Robotnik gospodarczy 24,5 % Sprzątaczka 22,5 % Pracownik administracyjny 16,3 % Kierowca samochodu ciężarowego 13,2 % Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 7,2 % Pakowacz 7,2 % Brukarz 6,7 % Robotnik drogowy 6,7 % Najwyższa średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I- półroczu 2008 roku wśród osób nieposiadających zawodu wyniosła 97 osób. Sytuacja w poszczególnych zawodach przedstawiała się następująco: Sprzedawca 21,8 % osób rejestrujących się Asystent ekonomiczny 13,7 % Technik mechanik 11,8 % Ślusarz 9,2 % Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 27

28 Technik budownictwa 7,5 % Mechanik samochodów osobowych 7,2 % Krawiec 6,8 % Ekonomista 6 % Pracownik biurowy 6 % Kucharz 6 % Kelner 6 % Zawody nadwyżkowe występują wówczas gdy wskaźnik intensywności nadwyżki jest mniejszy od 0,9. Przyjęto jednocześnie, że średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu 2008 jest większa lub równa 1. Poniższa tabela przedstawia 30 zawodów nadwyżkowych w powiecie mińskim. Tabela 10. Zawody nadwyżkowe w powiecie mińskim w I-półroczu 2008r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Rzeźnik wędliniarz 0, Kelner 0, Mechanik maszyn i urządzeń 3. przemysłowych 0, Tokarz 0, Szwaczka 0, Kucharz 0, Monter instalacji wodociągowych i 7. kanalizacyjnych 0, Handlowiec 0, Fryzjer 0, Pracownik ochrony mienia i osób 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle 11. przetwórczym 0, Specjalista do spraw marketingu i 12. handlu 0, Masażysta 0,429 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 28

29 Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej 0, niesklasyfikowany Ślusarz 0, Piekarz 0, Cukiernik 0, Stolarz budowlany 0, Malarz budowlany 0, Specjalista administracji publicznej 0, Technik ogrodnik 0, Mechanik - operator pojazdów i 22. maszyn rolniczych 0, Technik informatyk 0, Krawiec 0, Technik budownictwa 0, Obuwnik przemysłowy 0, Technik elektronik 0, Technik farmaceutyczny 0, Mechanik samochodów osobowych 0, Asystent ekonomiczny 0,048 Wykres 2. Dynamika wybranego zawodu nadwyżkowego w latach Szwaczka I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 Liczba ofert Liczba bezrobotnych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 29

30 Zawody deficytowe występują wówczas, gdy wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1. Przyjęto jednocześnie, że średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2008 jest większa lub równa 1. Do najbardziej charakterystycznych zawodów deficytowych można zaliczyć: Tabela 11. Zawody deficytowe w powiecie mińskim w I-półroczu 2008r. Lp. Wskaźnik Kod zawodu Nazwa zawodu intensywności deficytu Operator maszyn do produkcji papierowych 1. artykułów toaletowych i sanitarnych 15, Sortowacz 14, Agent ubezpieczeniowy 13, Szewc naprawiacz 13, Nauczyciel języka obcego 10, Kasjer handlowy 9, Robotnik gospodarczy 8, Listonosz 8, Brukarz 8, Robotnik magazynowy 7, Opiekun w domu pomocy społecznej 7, Zbrojarz 7, Szlifierz metali 7, Sprzątaczka 6, Robotnik budowlany 6, Fakturzystka 6, Stolarz meblowy 5, Asystent usług pocztowych 5, Kierowca samochodu ciężarowego 5, Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej 20. niesklasyfikowany 4, Robotnik drogowy 4, Pracownik biurowy 4, Przedstawiciel handlowy 4, Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 4, Pracownik administracyjny 3, Elektromonter instalacji elektrycznych 3,750 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 30

31 Pokojowa [w hotelu] 3, Pakowacz 3, Sekretarka 3, Cieśla 3,000 Maksymalny deficyt generowany jest przez m.in. następujące zawody: Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie Nauczyciel przedszkola Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Glazurnik Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych Operator koparek i zwałowarek Operator urządzeń do cięcia folii i płyt Kierowca ciągnika siodłowego Operator myjni Wykres 3. Dynamika wybranego zawodu deficytowego w latach Robotnik drogowy I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 Liczba ofert Liczba bezrobotnych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 31

32 Wśród zawodów posiadanych przez osoby bezrobotne jedynie 18, to zawody zrównoważone, czyli takie, które wykazują równowagę na rynku pracy. W pierwszym półroczu 2008 r. zaliczają się do nich: Dyrektor wykonawczy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Technik poligraf Sekretarka medyczna Sprzedawca w stacji paliw Monter izolacji budowlanych Elektromonter [elektryk] zakładowy Stolarz Maszynista maszyn offsetowych Operator sprzętu do robót ziemnych Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Księgowy [samodzielny] Mechanik pojazdów samochodowych 3.2. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według dużych grup zawodów Analizując w omawianym okresie tabele rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pod względem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 32

33 zawodów należy stwierdzić, że wśród 28 dużych grup zawodów 12 należy do zawodów deficytowych i zalicza się do nich: Modelki, sprzedawców i demonstratorów Górników i robotników budowlanych Operatorów i monterów maszyn Robotników zawodów precyzyjnych, ceramików, wytwórców wyrobów galanteryjnych, robotników poligraficznych i pokrewnych Operatorów maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Specjalistów szkolnictwa Pracowników obsługi biurowej Robotników pomocniczych w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Kierowników małych przedsiębiorstw Pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach Kierowców i operatorów pojazdów Pracowników obrotu pieniężnego i obsługi klientów Nadwyżkę generuje 9 dużych grup zawodów: Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy usług osobistych i ochrony Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ogrodnicy Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Pozostali specjaliści Średni personel techniczny Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia W przypadku 5 grup wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) wyniósł 0: Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Rolnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 33

34 Siły zbrojne Leśnicy i rybacy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Spośród wszystkich dużych grup zawodów uwzględnionych w rankingu tylko dwie grupy (kierownicy dużych i średnich organizacji, pracownicy pozostałych specjalności) należą do zawodów zrównoważonych Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według elementarnych grup zawodów W rankingu elementarnych grup zawodowych nadwyżka występuje w przypadku 47 grup zawodów reprezentowanych przez bezrobotnych, co stanowi 19 % ogółu wszystkich grup elementarnych. Zawody deficytowe występują w 60 grupach elementarnych, stanowią one blisko 24,3 % ogółu wszystkich grup elementarnych. Natomiast w wśród 247 grup elementarnych 9 zawodów można zaliczyć do grupy wykazującej równowagę na rynku pracy, stanowią one ponad 3,6% ogółu wszystkich grup elementarnych i są to: Księgowi Kelnerzy i pokrewni Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym Inżynierowie mechanicy Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji Sprzedawcy uliczni Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Ustawiacze operatorzy obrabiarek skrawających do metali Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 34

35 PODSUMOWANIE 1. Liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP na koniec pierwszego półrocza 2008 r. (3796 osób) w porównaniu do podobnego okresu roku 2007 (5250) wyraźnie zmalała. Dzięki dynamiczniej rozwijającej się gospodarce, poprawiła się sytuacja na rynku pracy. 2. Znaczny odsetek (16,6%) wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające żadnego zawodu. Dla tej grupy bezrobotnych nie napływają oferty pracy, co może generować długotrwałe bezrobocie. Urząd podejmuje działania zmierzające do aktywizacji bezrobotnych poprzez aktywne programy rynku pracy (m.in. staże zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne). 3. W rejestrze bezrobotnych niewielka liczba osób legitymuje się wyższym wykształceniem (241 bezrobotnych na koniec pierwszego półrocza 2008, co stanowi 6,3% ogółu bezrobotnych), powoduje to trudności z realizacją ofert skierowanych przede wszystkim do nauczycieli wczesnoszkolnych, nauczycieli języków obcych, nauczycieli zawodu oraz inżynierów z branży budowlanej i technicznej. 4. Liczba napływających do Urzędu ofert pracy oraz stanowiska, na które zostały zgłoszone nie oddają w pełni obrazu zapotrzebowania pracodawców na kadrę pracowniczą. Czynnikiem zakłócającym są oferty zgłaszane w ramach staży zawodowych i przygotowania zawodowego, szczególnie w takich zawodach jak m.in. pracownik biurowy, pracownik administracyjny. 5. W półroczu objętym badaniem najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sektorach: przetwórstwa przemysłowego, handlu i budownictwa. 6. W omawianym okresie pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty w zawodach: pracownik biurowy (głównie staże zawodowe), sprzedawca, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, sprzątaczka, pracownik administracyjny, kierowca samochodu ciężarowego. Warto nadmienić, że w porównaniu do I- półrocza 2007 r., w badanym półroczu zmalała liczba zgłoszonych ofert. Do końca czerwca 2007 roku do PUP wpłynęło 4021 ofert pracy, natomiast w Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 35

36 pierwszych sześciu miesiącach roku 2008 napłynęło 2329 ofert. Może to wskazywać na przyhamowanie tempa rozwoju gospodarczego. 7. W katalog zawodów deficytowych, podobnie jak w I-półroczu 2007r. znalazły się takie zawody jak: nauczyciel języka obcego, kasjer handlowy, brukarz, zbrojarz, robotnik budowlany, kierowca samochodów ciężarowych, przedstawiciel handlowy. Wskazuje to na stałą tendencję występowania deficytu w wyżej wymienionych zawodach. 8. Zawody nadwyżkowe występujące I-półroczu 2008 r. takie jak: fryzjer, handlowiec, kelner, obuwnik przemysłowy, krawiec, cukiernik, mechanik samochodowy, występowały również w podobnym okresie roku 2007 r. 9. Największe szanse na powrót do aktywności zawodowej mają osoby gotowe do aktualizacji lub zmiany posiadanych kwalifikacji w celu dopasowania ich do potrzeb zmieniającego się w szybkim tempie rynku pracy. 10. Interpretując wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych warto pamiętać, że zastosowana metodologia jest obarczona pewnymi wadami. Można wymienić kilka czynników, które mogą mieć wpływ na treść MZDiN: klasyfikacja zawodów i specjalności jest bardzo rozbudowana. niewielka cześć ofert pracy jest upubliczniana przez pracodawców. do PUP wpływają głównie oferty z tzw. wtórnego rynku pracy. czasami te same oferty w stosunkowo krótkim czasie są kilkakrotnie zgłaszane do PUP. nie wszystkie osoby bezrobotne rejestrują się w PUP. znaczący odsetek bezrobotnych w ogóle nie jest zainteresowany podjęciem pracy. w rejestrach PUP figurują osoby, których kwalifikacje uległy dezaktualizacji. duża dynamika procesów zachodzących na rynku pracy. Opracowanie: PUP Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w I-półroczu 2008 roku 36

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 10.04.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie prawidłowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo