Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007

2 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH 1.1. Bezrobotni według zawodów na koniec pierwszego półrocza Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych na koniec pierwszego półrocza Napływ bezrobotnych według zawodów w pierwszym półroczu Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych w pierwszym półroczu Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według dużych i elementarnych grup zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy ANALIZA OFERT PRACY 2.1. Analiza ofert pracy według zawodów Struktura ofert pracy według dużych i elementarnych grup zawodowych Struktura ofert pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów - specjalności Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według dużych grup zawodowych Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według elementarnych grup zawodowych.26 Zakończenie

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I-półroczu 2007 roku w powiecie mińskim. Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych. Zjawisko to odnosi się do ludzi posiadających różne zawody i różne poziomy wykształcenia. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych, kończących szkoły, a także osób po 50 roku życia bez wykształcenia lub słabo wykształconych. Pomocą w tym zjawisku może stać się monitoring, który ma na celu koordynację kierunków kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy z potrzebami rynku pracy. Przeprowadzona analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych dotyczy 29 dużych grup zawodowych, 257 grup elementarnych oraz 585 zawodów i specjalności. Ponadto uwzględniono również poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszane oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przez zawody deficytowe rozumie się zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest wyższe niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie, natomiast zawody nadwyżkowe to takie, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie Opracowany monitoring składa się z trzech części. W części pierwszej przeprowadzono analizę napływu bezrobotnych w pierwszym półroczu i na koniec pierwszego półrocza Część druga dotyczy napływu ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu. Analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych omówiono w części trzeciej. W zakończeniu znajdują się wnioski wynikające z przeprowadzonego monitoringu. Zgromadzone informacje opierają się na danych sprawozdawczych Urzędu Pracy za okres od r. do r. 3

4 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH 1.1. Bezrobotni według zawodów na koniec I półrocza 2007 Na koniec pierwszego półrocza 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim zarejestrowanych było 5250 bezrobotnych, w tym 2661 kobiet, co stanowi 50,6 % ogółu zarejestrowanych. Na czele rankingu zawodów i specjalności podobnie jak w latach ubiegłych znalazły się osoby nie posiadające zawodu, czyli bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnym, gimnazjalnym oraz podstawowym. Takich osób w ewidencji Urzędu odnotowano 804, w tym 423 kobiety. Spośród zarejestrowanych bezrobotnych 4446 osób posiadało zawód, stanowili oni blisko 85% ogólnej liczby bezrobotnych. Kobiet w tej grupie odnotowano Wśród osób pozostających w ewidencji urzędu najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w następujących zawodach: Sprzedawca 337,w tym 293kobiet Ekonomista 146, w tym 125 kobiety Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 138, w tym 79 kobiet Technik mechanik 136, w tym 5 kobiet Ślusarz 120, w tym 1 kobieta Mechanik samochodowy 112, w tym 0 kobiet Asystent ekonomiczny 105, w tym 91 kobiet Szwaczka 98, w tym 98 kobiet Robotnik budowlany 95, w tym 0 kobiet Pracownik biurowy 94, w tym 87 kobiet Krawiec 92, w tym 89 kobiet Kucharz 85 w tym 68 kobiet Sprzątaczka 78, w tym 76 kobiet Murarz 75, w tym 0 kobiet Obuwnik przemysłowy 70, w tym 57 kobiet 4

5 Wykres nr 1. Najczęściej występujące zawody wśród osób bezrobotnych Mechanik samochodowy Sprzedawca Ekonomista Robotnik pomocniczy w prz. przetw. Technik mechanik Ślusarz Asystent ekonomiczny Szwaczka Robotnik budowlany Pracownik biurowy Krawiec Kucharz Sprzątaczka Murarz Obuwnik przemysłowy Ilość bezrobotnych kobiety Kolejną liczną grupę, stanowiły osoby posiadające następujące zawody: Technik budownictwa (63), monter instalacji wod. - kan. (59), cukiernik (56), Kelner (56), operator urz. do form. wyrobów z tw. szt. (55), magazynier (52), handlowiec (33), fryzjer (37), rolnik upraw polowych (32), malarz budowlany (47), tokarz (31), piekarz (38), kierowca samochodu ciężarowego (36), palacz pieców zwykłych (31), robotnik gospodarczy (38), dozorca pakowacz (48), pracownik administracyjny (43). Na koniec I półrocza 2007 w rejestrze osób bezrobotnych odnotowano 122 absolwentów, co stanowi 2,3 % ogółu bezrobotnych. Udział w tej grupie kobiet wynosi 89, stanowią one 73 % ogółu zarejestrowanych absolwentów. Osób młodych, nieposiadających wyuczonego zawodu zarejestrowano 54. Byli to głównie absolwenci kończący naukę w liceach ogólnokształcących. W tej grupie większość stanowiły kobiety w liczbie 44 osób. Ponad 55,7% absolwentów posiadało wyuczony zawód, tj. 45 kobiet i 23 mężczyzn. Kolejną kategorię stanowiły osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Ich liczba na koniec pierwszego półrocza osiągnęła poziom Kobiet 5

6 w tej grupie odnotowano W tej kategorii bezrobotnych odnotowano 503 osoby dotychczas niepracujące, w tym 293 kobiety. Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej posiadały zawód: Sprzedawca 154 osoby Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 89 Ślusarz 62 Ekonomista 61 Robotnik budowlany 58 Sprzątaczka 50 Szwaczka 47 Murarz 46 Asystent ekonomiczny 43 Technik mechanik 43 Pracownik biurowy 43 Obuwnik przemysłowy 42 Krawiec 39 Mechanik samochodów osobowych 33 Kucharz 32 Cukiernik 31 Magazynier 31 Osoby nieposiadające zawodu w liczbie 100 stanowiły 4,5 % ogółu pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Natomiast ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 1,9%. 6

7 Wykres nr 2. Zawody osób długotrwale bezrobotnych Sprzedawca Robotnik pom. w Ślusarz Ekonomista Robotnik budowlany Sprzątaczka Szwaczka Murarz Asystent ekonomiczny Technik mechanik Pracownik biurowy Obuwnik przemysłowy Krawiec Mechanik Kucharz Cukiernik Magazynier 1.2. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych w powiecie mińskim na koniec pierwszego półrocza Analizując bezrobocie według dużych grup zawodowych, najwięcej osób pozostających bez pracy odnotowano w grupach: 72- robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 10,8%, w tym kobiet 1,1% 74 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10,6 %, w tym kobiet 14, 5% 31 średni personel techniczny 9,4 %, w tym kobiet 4,9% 71 górnicy i robotnicy budowlani 8,9%, w tym kobiet 0,8% 52- modelki, demonstratorzy i sprzedawcy 7,6%, w tym kobiet 13,9 %. 93- robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,5%, w tym kobiet 5,7 % 91- pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 6,8% w tym kobiet 7,6% 34- pracownicy pozostałych specjalności- 6,5 %, w tym kobiet 10,5% 51- pracownicy usług osobistych i ochrony 6,1% w tym kobiet 8,2 % 7

8 24- pozostali specjaliści 5,8%, w tym 9,2% kobiet 41- pracownicy obsługi biurowe 4,4 %, w tym kobiet 6,5% Absolwenci najliczniej reprezentowali następujące duże grupy zawodów: 34 pracownicy pozostałych specjalności 23,5%, w tym kobiet 26,6% 24 pozostali specjaliści 17,6%,w tym kobiet 22,2% 31- średni personel techniczny 14,7%, w tym kobiet 6,6% 84- średnie personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 8,8%, w tym kobiet 13,3% 21- specjaliści nauk fizycznych matematycznych i technicznych 7,4%, w tym kobiet 6,6% 41- pracownicy obsługi biurowej 5,9%, w tym kobiet 8,9% 52- modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 5,9%, w tym kobiet 4,4 % Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy reprezentowali najliczniej grupy: 74- pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,2%, w tym kobiet 15, 9% 72- robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń -10,8%, w tym kobiet 1,4% 71 górnicy i robotnicy budowlani -10,2%, w tym kobiet 1% 93- robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie, transporcie- 9,5%, w tym kobiet 7,5% 91- pracownicy przy pracach prostych handlu i usługach 8,9%, w tym kobiet 9,3% 52- modelki, sprzedawcy i demonstratorzy- 7,3%, w tym kobiet 12,7% 31- średni personel techniczny 6,3%, w tym kobiet 4,2 % 51- pracownicy usług osobistych i ochrony 6%, w tym kobiet 8,5 % 41- pracownicy obsługi biurowej 4,8%, w tym kobiet 7,2% 34- pracownicy pozostałych specjalności 4,5%, w tym kobiet 6,8% 8

9 1.3. Napływ bezrobotnych według zawodów w pierwszym półroczu 2007 W pierwszym półroczu 2007 zarejestrowało się ogółem 3107 osób, w tym 1442 kobiety, co stanowi 46,4 % ogółu zarejestrowanych w I półroczu. Osoby nie posiadające zawodu w liczbie 637 stanowiły blisko 20,5 % napływu do bezrobocia, kobiety w tej grupie odpowiednio 323, co stanowi 22,4 % napływu kobiet do ewidencji. W omawianym okresie najwyższy napływ bezrobotnych nastąpił w grupie osób posiadających następujące zawody: Sprzedawca 204 osoby Mechanik samochodów osobowych 89 Technik mechanik 87 Asystent ekonomiczny 81 Ekonomista 81 Pracownik biurowy 59 Ślusarz 54 Krawiec 53 Robotnik budowlany 45 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 43 Technik budownictwa 42 Szwaczka 42 Kucharz 41 Murarz 40 W grupie kobiet najliczniej reprezentowane zawody rejestrujących się w I półroczu to: Sprzedawca 174 osób Asystent ekonomiczny 71 Ekonomista 60 9

10 Krawiec 52 Pracownik biurowy 51 Szwaczka 42 Kucharz 26 Sprzątaczka 23 Handlowiec 22 Obuwnik przemysłowy 20 Robotnik pom. w przem. przetwórczym 20 Po zakończeniu nauki zarejestrowało się 339 osób, co stanowi 10,9% ogólnego napływu do bezrobocia w I półroczu. Wśród noworejestrujących się absolwentów odnotowano 259 kobiet, co stanowi 64,9% ogółu absolwentów. Bez zawodu zarejestrowało się 148 absolwentów, w tym 104 kobiety. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: ekonomisty, asystenta ekonomicznego, pracownika biurowego, sprzedawcy, mechanika samochodowego Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych w pierwszym półroczu 2007 Największy napływ bezrobocia w pierwszym półroczu wystąpił następujących dużych grupach: 72- Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 11,1% ogólnego napływu, udział kobiet w tej grupie wyniósł 0,7% 31- Średni personel techniczny 10,7%, w tym 4,6% kobiet 74- Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 9,2%, w tym 12,1% kobiet 34 Pracownicy pozostałych specjalności 8,9%, w tym 16,4% kobiet 71 Górnicy i robotnicy budowlani 8,8%, w tym 0,6 % kobiet 52- Modelki, demonstratorzy i sprzedawcy 8,3%, w tym 15,7% kobiet 24- Pozostali specjaliści- 8 %, w tym 12% kobiet 51- Pracownicy usług osobistych i ochrony 5,9%, w tym 7,2 % kobiet 10

11 93- Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie- 5,9%, w tym 3,6 % kobiet 41- Pracownicy obsługi biurowej 4,8 %, w tym 6,6 % kobiet 91- Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 4,5 %, w tym 5,6% kobiet Najwyższy napływ osób rejestrujących się wystąpił w grupie elementarnej 5221 sprzedawcy, demonstratorzy i modelki tj. 8,3% ogólnego napływu do ewidencji osób posiadających zawód. Kobiety w tej grupie stanowiły 15,7%. Absolwenci w pierwszym półroczu 2007 najliczniej reprezentowali trzy duże grupy zawodów: 24- Pozostali specjaliści 22% ogólnej liczby osób kończących naukę i posiadających zawód. 34 Pracownicy pozostałych specjalności 18% ogólnej liczby osób kończących naukę i posiadających zawód. 31- Średni personel techniczny 14,3% ogólnej liczby osób kończących naukę i posiadających zawód. Najwięcej kobiet wśród absolwentów zarejestrowało się w dwóch grupach: 34 Pracownicy pozostałych specjalności 24,5% ogólnej liczby absolwentek kończących naukę i posiadających zawód, 24 - Pozostali specjaliści - 23,8% ogólnej liczby absolwentek kończących naukę i posiadających zawód. Według grup elementarnych najwięcej absolwentów zarejestrowało się w grupie: 3419 Pracownicy ds. finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 8,8%. Kobiet w tej grupie odnotowano 11,61%. 11

12 1.5. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według dużych i elementarnych grup zawodów. Nierównowagę na rynku pracy powoduje ta sama grupa zawodów, która jednocześnie generuje znaczną część długotrwale bezrobotnych. Poniższe zestawienie wskazuje na grupy zawodów, które na lokalnym rynku pracy są najbardziej narażone na pozostanie w rejestrze: Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Kierownicy małych przedsiębiorstw Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Rolnicy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Górnicy i robotnicy budowlani Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Pracownicy obsługi biurowej Długotrwałego bezrobocia nie generują bezrobotni z dużych grup zawodów: Kierownicy dużych i średnich organizacji Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Siły zbrojne Leśnicy i rybacy Ogrodnicy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Pracownicy pozostałych specjalności Średni personel techniczny Pozostali specjaliści 12

13 Biorąc pod uwagę liczbę długotrwale bezrobotnych do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tej samej grupie zawodów wg stanu na koniec I półrocza 2007 roku wynika, że 39 grup elementarnych generuje długotrwale bezrobocie w naszym powiecie. Są to m.in. maszynistki i stenografowie, odlewacze i galwanizerzy poligraficzni, pracownicy ds. transportu, inżynierzy elektrycy, robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni, pomoce domowe i sprzątaczki, spedytorzy i pokrewni, tapicerzy i pokrewni, robotnicy obróbki kamienia i inne- Długotrwałego bezrobocia nie generują bezrobotni z 64 grup elementarnych Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Odzwierciedleniem zmian w gospodarce i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest statystyka rynku pracy określająca rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnego przed zarejestrowaniem. Spośród 3107 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br. przed rejestracją pracowało 2293 osób, co stanowi blisko 73,8% ogólnego napływu bezrobotnych do ewidencji Urzędu. Z analizy danych statystycznych wynika, że największe bezrobocie generowały następujące rodzaje działalności: przetwórstwo przemysłowe 390 bezrobotnych handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 230 bezrobotnych budownictwo 193 bezrobotnych administracja publiczna 127 bezrobotnych działalność usł., kom., społ. i indywidualna, pozostała 111 bezrobotnych Najliczniejszą grupę generującą bezrobocie stanowi działalność niezidentyfikowana. W tej sekcji Urząd odnotował 941 bezrobotnych. 13

14 Najmniej osób zarejestrowało się w sektorze górnictwa, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarstw domowych zatrudniających pracowników. Na koniec omawianego okresu pozostało 4158 osób pracujących przed rejestracją i stanowili oni 79,2% ogólnego bezrobocia w powiecie mińskim. Analizując dane statystyczne w końcu okresu sprawozdawczego dochodzimy do wniosku, że największe długotrwałe bezrobocie generowane jest, podobnie jak na koniec 2006 roku, w sekcji działalności niezidentyfikowanej (1379 osób). 14

15 2. ANALIZA OFERT PRACY 2.1. Analiza ofert pracy według zawodów W pierwszym półroczu zgłoszono do realizacji 4021 oferty pracy, w tym oferty dot. zatrudnienia subsydiowanego. Na jedną ofertę przypadło 1,24 osoby bezrobotne. Najczęściej zgłaszane były oferty w następujących zawodach: sprzedawca 532 ofert pracy pracownik ochrony mienia i osób 273 robotnik budowlany 261 sprzątaczka 238 kierowca samochodu ciężarowego 205 pracownik biurowy 155 robotnik gospodarczy 154 pakowacz 97 szwaczka 92 ślusarz 83 elektromonter instalacji elektrycznych 81 pracownik administracyjny 81 operator do for. urządz. z tworz. szt. 73 kasjer handlowy 72 murarz 55 magazynier 52 Oferty pracy biurowej skierowane były do ludzi młodych głownie w ramach ofert subsydiowanych. Propozycji pracy na stanowisku pracownika biurowego i administracyjnego w I półroczu odnotowano w sumie 236. Na koniec okresu sprawozdawczego w dyspozycji urzędu pozostało 236 ofert do realizacji zgłoszonych w końcu I półrocza. 15

16 Wykres nr 3. Najczęściej zgłaszane oferty pracy w pierwszym półroczu 2007 sprzedawca robotnik budowlany kierowca sam. ciężarowego robotnik gospodarczy szwaczka elektromonter instalacji elekt. opeartor urządzeń do for. wyr. z tw. sztucz. murarz pracownik ochr. mienia i osób sprzątaczka pracownik biurowy pakowacz ślusarz pracownik administarcyjny kasjer handlowy magazynier 2.2. Struktura ofert pracy według dużych i elementarnych grup zawodowych W dużej grupie zawodów najliczniejszy udział w ogólnym napływie ofert pracy wystąpił w zawodach: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 12,8% wszystkich ofert pracy górnicy i robotnicy budowlani 7,7% wszystkich ofert pracy robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie -12,4% wszystkich ofert pracy pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy -5,8% wszystkich ofert pracy pracownicy pozostałych specjalności 4,1 % wszystkich ofert pracy kierowcy i operatorzy pojazdów 7,7% wszystkich ofert pracy robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 8% wszystkich ofert pracy modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 13,3% wszystkich ofert pracy 16

17 pracownicy usług osobistych i ochrony 8,6 % wszystkich ofert pracy pracownicy obsługi biurowej 6% wszystkich ofert pracy Najmniej ofert pracy było zgłaszanych w następujących zawodach: robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,8 % wszystkich ofert pracy kierownicy dużych i średnich organizacji 0,8% wszystkich ofert pracy kierownicy małych przedsiębiorstw- 0,6 % wszystkich ofert pracy specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,2% wszystkich ofert pracy średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0,3% wszystkich ofert pozostali specjaliści 0,4 % wszystkich ofert specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony- 0,4% wszystkich ofert pracy ogrodnicy 0,2 % wszystkich ofert pracy Brak było ofert pracy dla takich grup zawodowych jak: siły zbrojne, rolnicy, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. Struktura wolnych miejsc pracy w odniesieniu do podziału na zawody według grup elementarnych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco: sprzedawcy i demonstratorzy 13,3 % wszystkich ofert pracy robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym -6,5% wszystkich ofert pracy pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne- 6,7% wszystkich ofert pracy 17

18 kierowca samochodów ciężarowych 5,9 % wszystkich ofert pracy robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 4,7% wszystkich ofert pracy pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani- 4% wszystkich ofert pracy Do najliczniejszych wolnych miejsc pracy w końcu okresu sprawozdawczego w grupach elementarnych należały: pomoce, sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 11,4% ofert pracy robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 8,5% ofert pracy sprzedawcy i demonstratorzy 8,5% ofert pracy pracownicy obsługi biur. gdzie indziej niesklas. 7,25% ofert pracy szwaczki, hafciarki i pokrewni 3,4% ofert pracy piekarze, cukiernicy i pokrewni 3,4% ofert pracy Zgłaszane oferty dotyczyły najczęściej stanowisk fizycznych, były one przeznaczone głownie dla osób z wykształceniem zawodowym, jak i podstawowym. Nieliczne oferty były skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, bądź posiadających specjalistyczne przygotowanie zawodowe Struktura ofert pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Spośród zgłoszonych w pierwszym półroczu 4021 ofert pracy, najwięcej wpłynęło w sekcji : przetwórstwa przemysłowego 814 ofert pracy handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ofert pracy obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ofert pracy budownictwo -687 ofert pracy 18

19 transport 210 ofert pracy administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 171 ofert pracy działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 115 ofert pracy Najmniej ofert pracy zgłosiły sektory: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz 16 ofert pracy rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - 34 ofert pracy pośrednictwo finansowe - 30 ofert pracy Do Urzędu Pracy nie wpłynęły oferty w następujących sekcjach: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników organizacje i zespoły eksterytorialne rybactwo górnictwo Największą szansę uzyskania oferty według poszczególnych zawodów i specjalności przedstawia poniższa tabela Tabela nr 1. Szansa uzyskania oferty według poszczególnych zawodów i specjalności L.P KOD GRUPY NAZWA GRUPY ZAWODÓW ZAWODÓW 1 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 2 12 Kierownicy dużych i średnich organizacji 3 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 4 13 Kierownicy małych przedsiębiorstw 5 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 6 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 19

20 7 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8 23 Specjaliści szkolnictwa 9 41 Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy usług osobistych i ochrony 20

21 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów - specjalności Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe należy porównać średnią miesięczną liczbę ofert pracy zgłaszanych w danym półroczu ze średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym półroczu w poszczególnych zawodach. Następnie obliczając średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w badanym półroczu można określić wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu. Najwyższa średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłaszanych w pierwszym półroczu 2007 wystąpiła w zawodach: Sprzedawca 88,6 zgłoszonych ofert pracy Robotnik budowlany 43,5 Kierowca samochodu ciężarowego 34,1 Sprzątaczka 39,6 Pracownik ochrony mienia i osób 45,5 Robotnik gospodarczy 25,6 Szwaczka 15,3 Pracownik administracyjny 13,5 Pracownik biurowy 25,8 Pakowacz 16,1 Ślusarz 13,8 Monter instalacji elekt. 13,5 Najwyższy średni miesięczny napływ bezrobotnych do ewidencji Urzędu nastąpił wśród osób nieposiadających zawodu i wyniósł 106,2 osoby. Poszczególne zawody przedstawiały się następująco: Sprzedawca 34 osób rejestrujących się Mechanik samochodów osobowych 14,8 21

22 Technik mechanik 14,5 Ekonomista 13,5 Asystent ekonomiczny 13,5 Pracownik biurowy 9,8 Ślusarz 9,0 Robotnik pom. w przem. przetw. 8,0 Technik budownictwa 7,0 Zawody nadwyżkowe występują wówczas gdy wskaźnik intensywności nadwyżki jest mniejszy od 0,9. W pierwszym półroczu 2007 zawodami nadwyżkowymi okazały się głównie: Asystent ekonomiczny Betoniarz Cukiernik Fryzjer Handlowiec Kelner Krawiec Kucharz Mechanik samochodów osobowych Obuwnik przemysłowy Palacz Pracownik socjalny Technik urządzeń sanitarnych Technik elektryk Technik informatyk Technik mechanik 22

23 Zawody deficytowe występują wówczas, gdy wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1. W pierwszym półroczu 2006 w powiecie mińskim takich zawodów w ewidencji Urzędu Pracy odnotowano ponad 130. Do najbardziej charakterystycznych zawodów deficytowych można zaliczyć: Elektromontera zakładowego Tynkarza Glazurnika Kasjera handlowego Pracownik ochrony mienia i osób Elektromontera linii kablowych Operatora koparek i zwałowarek Kierowcę samochodu ciężarowego Nauczyciela języka obcego Dekarza Nauczyciel przedszkola Brukarza Zbrojarza Pielęgniarkę Nauczyciela wychowania fizycznego Nauczyciela nauczania początkowego Przedstawiciela handlowego Pracownika administracyjnego Sprzedawcę Ogrodnika terenów zieleni Malarza konstrukcji i wyrobów metalowych Spawacza ręcznego łukiem elektrycznym Ślusarza Frezera Tokarza 23

24 Elektromontera instalacji elektrycznych Introligatora poligraficznego Piekarza Rzeźnika wędliniarza Stolarza meblowego Szwaczkę Operatora urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Robotnika budowlanego Wśród zawodów reprezentowanych przez bezrobotnych jedynie 19, to zawody zrównoważone, czyli takie, które wykazują równowagę na rynku pracy, można do nich zaliczyć m.in.: Nauczyciela języka polskiego Architekta Specjalistę ds. Organizacji i rozwoju przemysłu Psychologa Technika geodetę Pomoc domową Palacza kotłów parowych Inspektora bhp Kuriera Maksymalny deficyt generowany jest przez m.in. następujące zawody: Sortowacz surowców wtórnych Parkingowy Operator myjni Operator żurawia wieżowego Kierowca ciągnika siodłowego Monter wyrobów z tworzyw sztucznych Szewc naprawiacz 24

25 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Szlifierz wyrobów artystycznych Mechanik autobusów Monter konstrukcji aluminiowych Monter konstrukcji budowlanych Kamieniarz Opiekunka domowa Inspektor budowlany Nauczyciele (matematyki, języka obcego, plastyki, geografii) Powyższa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według zawodów i specjalności jest najlepszym obrazem do śledzenia danego zawodu na lokalnym rynku pracy, określa bowiem średnio miesięczne wskaźniki oraz relację pomiędzy nimi Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według dużych grup zawodowych Analizując tabele rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pod względem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu należy stwierdzić, że wśród 29 dużych grup zawodów 15 z nich należy do zawodów deficytowych, m.in. kierownicy i operatorzy pojazdów, kierownicy małych przedsiębiorstw, pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, specjaliści szkolnictwa. Nadwyżkę generuje 6 dużych grup zawodów: pracownicy pozostałych specjalności, specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia, specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowie, średni personel techniczny. 25

26 Spośród wszystkich dużych grup zawodów tylko zawód ogrodnika należy do zawodów zrównoważonych Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych według elementarnych grup zawodowych. W rankingu elementarnych grup zawodowych nadwyżka występuje w 39 grupach zawodów reprezentowanych przez bezrobotnych, co stanowi 15,17 % ogółu wszystkich grup elementarnych. Zawody deficytowe występują w 70 grupach elementarnych, stanowią one blisko 27,2% ogółu wszystkich grup elementarnych. Natomiast w wśród 257 grup elementarnych 9 zawodów można zaliczyć do grupy wykazującej równowagę na rynku pracy, stanowią one ponad 3,5% ogółu wszystkich grup elementarnych, są to m.in. Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego Inżynierowie robót budownictwa i inżynierii środowiska Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka Pracownicy ds. transportu Psycholodzy i pokrewni 26

27 ZAKOŃCZENIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych łączy wiedze z zakresu popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym. Jako źródło informacji przyjęto dane o bezrobociu i ofertach pracy. Liczba osób bezrobotnych stale ulega zmniejszeniu, co spowodowane jest poprawą sytuacji gospodarczej w kraju. Koniunktura ta powoduje, że w pierwszym półroczu 2007 roku na lokalnym rynku pracy nastąpił znaczny wzrost napływu ofert pracy. Spowodowane było to m.in. otwarciem dużego centrum handlowego, wzrostem zapotrzebowania na pracowników: ochrony, branży tworzyw sztucznych, usług transportowych, jak również zapotrzebowaniem na pracowników fizycznych zatrudnianych w firmach sprzątających, które obsługują szpitale, duże powierzchnie biurowe i sklepowe na terenie Warszawy i okolic. W wielu zawodach np. frezer, tokarz, murarz, stolarz, elektryk, robotnik budowlany pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników. Osoby te zarejestrowane w Urzędzie nie mają odpowiednich kwalifikacji, są w nieodpowiednim (według pracodawców) wieku, nie są zainteresowane szkoleniami lub przekwalifikowaniem, a także mają problemy alkoholowe. W rejestrze bezrobotnych niewiele jest osób z wykształceniem wyższym, powoduje to trudności z realizacją ofert skierowanych przede wszystkim do nauczycieli wczesnoszkolnych, nauczycieli języków obcych, nauczycieli zawodu oraz inżynierów z branży budowlanej i technicznej. Trudne do realizacji okazały się również propozycje pracy w zawodzie szwaczki, pracownika ochrony mienia i osób, ślusarza-spawacza, kierowcy, mimo że w rejestrze znajduje się duża ilość osób posiadająca taki zawód. Dobre przygotowanie do zawodu, dobre kwalifikacje jak również chęci do pracy są pomocne w znalezieniu zatrudnienia. Barierą są nadal niskie zarobki, nie przestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawców, złe warunki pracy. 27

28 Istniejący rynek pracy stawia, przed osobami chcącymi podjąć odpowiednie zatrudnienie, wymagania dotyczące elastyczności zawodowej i edukacyjnej w celu nabywania nowych kwalifikacji. 28

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl R A N K I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I N A D

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Wrzesień, 2008 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za I półrocze 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za I półrocze 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za I półrocze 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2013 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo