KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO :2 0 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09"

Transkrypt

1 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO : K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o

2 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1. System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym Prezentacja Starostwa Powiatowego Zakres stosowania Systemu Zarządzania Jakością Uzasadnione wyłączenia Odpowiedzialność kierownictwa Deklaracja Starosty Włocławskiego Polityka Jakości Odpowiedzialności i uprawnienia Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Zarządzanie dokumentacją Nadzór nad dokumentacją Księga Jakości Zarządzanie procesowe Zasady zarządzania procesami Procesy Mapa procesów Monitorowanie i pomiary Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Orientacja na Klienta Charakterystyka Klienta Własność Klienta Wytyczne badania satysfakcji i wymagań Klienta Zakupy Proces zakupów Wytyczne oceny dostawców Urzędu Nadzór nad wyrobem niezgodnym Procesy doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Wykaz załączników Rejestr zmian Załączniki

3 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 3 z System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym 1.1 Prezentacja Starostwa Powiatowego Powiat Włocławski został utworzony w 1999 r. Zajmuje powierzchnię 1.472,3 km 2, co stanowi 8,2% powierzchni Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zamieszkuje go mieszkańców, z czego zdecydowana większość 80% (70.000), mieszka na obszarach wiejskich. Na terenie powiatu znajduje się 13 gmin, 437 wsi oraz 274 sołectwa. Prawa miejskie posiada 6 miejscowości: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski i Lubraniec. Pod względem powierzchni Powiat Włocławski plasuje się na drugim miejscu w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a pod względem liczby ludności na piątym miejscu wśród powiatów ziemskich województwa. Powiat Włocławski, położony w południowo-wschodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest powiatem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują 70,5% ogólnej powierzchni, z czego grunty orne stanowią 62,0%, lasy 17,78%, a użytki zielone 6,81%. Dominującą formę gospodarki rolnej stanowią indywidualne gospodarstwa rolne, których jest około Rolniczy charakter powiatu powoduje, iż dominującą gałęzią przemysłu jest przemysł rolno-spożywczy i obsługujący rolnictwo. Krajobraz przyrodniczy powiatu uzupełniają liczne rzeki i jeziora. Z kolei bogata, sięgająca czasów wczesnopiastowskich, historia regionu pozostawiła po sobie bogate dziedzictwo kulturowe. Z granic powiatu ziemskiego włocławskiego wydzielony jest powiat grodzki miasto Włocławek, była stolica województwa włocławskiego. Siedziba powiatu ziemskiego włocławskiego położona jest poza jego granicami, na obszarze powiatu grodzkiego miasto Włocławek. Starostwo Powiatowe jest ulokowane w dwóch budynkach na terenie miasta Włocławek: przy ul. Cyganka 28 i przy ul. św. Antoniego 49. Na strukturę organizacyjną Starostwa składa się 8 wydziałów: Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu, Wydział Finansowy, Wydział Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji,

4 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 4 z 22 Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Środowiska oraz dwa samodzielne stanowiska: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Audytor Wewnętrzny. Starostwo Powiatowe jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania z zakresu administracji publicznej należące do właściwości powiatu. Do zadań tych należą zadania własne, zadania zlecone ustawowo i zadania przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji państwowej lub organami administracji samorządowej. Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników jest zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawia załącznik Zakres stosowania Systemu Zarządzania Jakością Zakres stosowania Systemu Zarządzania Jakością dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej określonych w przepisach Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i niezastrzeżonych ustawowo na rzecz organów gminnych, organów samorządu wojewódzkiego i organów administracji rządowej. Stosowanie Systemu Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. 1.3 Uzasadnione wyłączenia Ze względu na specyfikę wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań, System Zarządzania Jakością wdrożony w Urzędzie zawiera następujące wyłączenia od wymagań normy : 7.3 Projektowanie i rozwój Projektowanie i rozwój usług nie leży w zakresie kompetencji Starostwa określonych w przepisach prawa. Rodzaj usług świadczonych przez Starostwo jest określony ustawowo.

5 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 5 z Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Walidacja dotyczy jedynie produktów i usług, których jakość trudno zweryfikować, natomiast każda usługa świadczona przez Starostwo może zostać sprawdzona pod względem jakości, na podstawie zgodności z przepisami prawa i zdiagnozowanymi wymaganiami Klienta. Wyłączenie powyższych punktów z Systemu Zarządzania Jakością nie wpływa w żaden sposób na obniżenie jakości usług dostarczanych przez Urząd. 2. Odpowiedzialność kierownictwa 2.1 Deklaracja Starosty Włocławskiego Starosta Włocławski deklaruje, że Starostwo Powiatowe pragnie budować wizerunek Urzędu przyjaznego mieszkańcom i skutecznie wykonującego swoje ustawowe zadania. W tym celu prowadzona jest Polityka Jakości, której najistotniejszym elementem jest System Zarządzania Jakością zgodny z normą. Konsekwentne stosowanie podejścia procesowego sprawia, że usługi Starostwa są świadczone w sposób sprawny i spełniają wymagania Klientów zarówno wewnętrznych pracowników, jak i zewnętrznych interesantów i wykonawców, a Powiat skutecznie realizuje zadania wyznaczone mu przez ustawodawcę. Starosta Włocławski zobowiązuje się również do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego przez wykorzystanie Polityki Jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analiz danych, działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. 2.2 Polityka Jakości Starostwo Powiatowe we Włocławku jest urzędem realizującym zadania z zakresu administracji publicznej o charakterze ponadgminnym, niezastrzeżone ustawowo na rzecz administracji rządowej. Zgodnie z deklaracją Starosty Włocławskiego, naczelnym celem Starostwa jest skuteczne wykonywanie zadań określonych przez Ustawodawcę i zadań zleconych oraz zapewnienie przyjaznej, profesjonalnej obsługi i zaspokojenie uprawnionych oczekiwań Klientów. Polityka Jakości jest dokumentem wiodącym w Systemie Zarządzania Jakością, a każdy pracownik Starostwa Powiatowego ma obowiązek zapoznania się z nią i stosowania w codziennym postępowaniu. Szczegółowe cele Polityki Jakości zawarte

6 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 6 z 22 są w załączniku 2. Starostwo określa również mierzalne cele jakości, które proponowane są przez właścicieli procesów i Pełnomocnika Starostwa ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzane przez Starostę w formie udokumentowanej Karcie celów. 2.3 Odpowiedzialność i uprawnienia Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku określają: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Ustawa z dnia 30 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu, Statut Powiatu Włocławskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku, Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Kodeks postępowania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, Regulamin pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku, Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, Zakresy czynności pracowników ustalone przez Kierownictwo Urzędu i Naczelników wydziałów, Indywidualne upoważnienia wydawane przez Kierownictwo Urzędu i Naczelników wydziałów, Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. W związku z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością, z grona Kierownictwa Starostwa powołany został Pełnomocnik Starostwa ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zadaniem jest nadzór nad wdrożeniem, utrzymaniem, monitorowaniem, auditowaniem i doskonaleniem Systemu. Spośród pracowników wyznaczeni zostali auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością, odpowiedzialni za przeprowadzanie okresowych auditów Systemu.

7 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 7 z Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Przegląd Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzany jest przez Kierownictwo Starostwa Powiatowego przynajmniej raz w roku. W przeglądzie bierze udział Kierownictwo Urzędu, Naczelnicy wydziałów, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz auditorzy wewnętrzni. Celem przeglądu jest ocena stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów Polityki Jakości, ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością pod względem zgodności z normą, analiza ryzyka, analiza wyników auditów oraz analiza innych danych dotyczących Systemu. W przypadku zidentyfikowania niezgodności w Systemie Zarządzania Jakością, proponowane są działania korygujące oraz jeżeli jest taka możliwość działania zapobiegawcze. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego przeglądu, zawierające ocenę funkcjonowania Systemu oraz ustalenia dotyczące udoskonalenia Systemu i usług. Opis procesu przeglądu systemu zarządzania jakością zawarty jest w karcie procesu Przegląd Systemu Zarządzania Jakością. 2.5 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Komunikacja wewnętrzna i komunikacja zewnętrzna stanowią niezwykle istotny element polityki przyjaznego Urzędu i Systemu Zarządzania Jakością i są traktowane priorytetowo przez Kierownictwo Urzędu. Wewnętrzne procesy komunikacyjne Starostwa Powiatowego obejmują: obieg dokumentów zgodny z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu i kompetencjami wydziałów określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa i zarządzeniach Starosty, wydawanie własnych dokumentów wewnętrznych, organizowanie spotkań Kierownictwa z Naczelnikami wydziałów, przeglądy Systemu Zarządzania Jakością, organizowanie narad, spotkań roboczych i szkoleń, rozmowy z pracownikami. Istotnym elementem ułatwiającym komunikację wewnętrzną jest infrastruktura techniczna Starostwa: sieć komputerowa, poczta elektroniczna i sieć telefoniczna. Jednym z celów

8 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 8 z 22 Polityki Jakości (vide: załącznik 2) jest wprowadzenie elektronicznego obiegu akt, który znacznie usprawni komunikację wewnętrzną w Starostwie. Komunikacja zewnętrzna realizowana jest poprzez: Punkt Obsługi Interesantów, zamieszczanie informacji dla Klientów zewnętrznych na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego, zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, system kart informacyjnych dla realizowanych usług (wg formularza Karta informacyjna), tablice ogłoszeń znajdujące się w budynkach Starostwa, spotkania z mieszkańcami, wydawanie bezpłatnej Gazety Powiatu Włocławskiego Tu i Teraz, dostępnej w formie papierowej i elektronicznej. 3. Zarządzanie dokumentacją 3.1 Nadzór nad dokumentacją Nadzór nad dokumentacją dotyczy wszystkich dokumentów i zapisów. Sposób nadzoru nad dokumentacją w Starostwie Powiatowym zdefiniowany jest w: Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, Procedurze Nadzór nad dokumentacją, Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, Zarządzeniu nr 48/08 Starosty Włocławskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku, Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, Zarządzeniu Nr 19/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych oraz sposobu postępowania w celu zapewnienia uprawnionego dostępu do takich informacji,

9 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 9 z 22 Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnej, Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, innych przepisach wewnętrznych. Sekretarz Powiatu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Naczelnicy wydziałów są odpowiedzialni za: przegląd dokumentów i ich aktualizowanie, zapewnienie dostępu do odpowiednich wersji dokumentów w miejscu ich użytkowania, czytelność i identyfikowalność dokumentów, zapobieganie niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów, jeżeli są zachowane z jakiegokolwiek powodu. Zarówno w przypadku dokumentów i zapisów papierowych, jak i przechowywanych w wersji elektronicznej, zapewnione jest ich bezpieczeństwo poprzez brak dostępu do dokumentacji dla osób nieuprawnionych, odpowiednie warunki środowiskowe, odpowiednie oprogramowanie chroniące wersję elektroniczną dokumentów i zapisów, tworzenie kopii bezpieczeństwa itp. Dostęp pracowników Starostwa do aktualnych przepisów zapewniony jest przez: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitor Polski dostępne w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, programy komputerowe Lex oraz Legalis, strony internetowe: Rządowe Centrum Legislacji, Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i BIP Powiat Włocławski. Naczelnicy wydziałów są zobowiązani do informowania pracowników o aktualnych wymaganiach prawnych. W Urzędzie prowadzone są rejestry dokumentów oraz funkcjonuje wewnątrzwydziałowy system oznaczania dokumentów oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Nieaktualne wersje dokumentów, jeżeli są z jakichkolwiek powodów nadal przechowywane, posiadają odpowiednie oznaczenia, zapobiegające ich niezamierzonemu stosowaniu (vide: procedura Nadzór nad dokumentacją).

10 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 10 z Księga Jakości Księga Jakości Starostwa Powiatowego we Włocławku pełni rolę statutu Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. Jest dokumentem nadrzędnym nad pozostałymi dokumentami Systemu. Księga Jakości zawiera: charakterystykę Starostwa Powiatowego we Włocławku, deklarację i cele Polityki Jakości, określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie, wyłączenia Systemu Zarządzania Jakością wraz z ich uzasadnieniem, określenie zarządzania procesami i zasobami, opis wzajemnego oddziaływania między procesami (mapa procesów), określenie mechanizmów monitoringu i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Księga Jakości została opracowana przez zespół ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością pracujący pod kierunkiem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad jej dystrybucją, aktualizacją i archiwizacją. Wszelkie zmiany w treści Księgi Jakości wymagają akceptacji Pełnomocnika i odnotowania w Karcie zmian, stanowiącej integralną część Księgi. 4. Zarządzanie procesowe 4.1 Zasady zarządzania procesami Starostwo Powiatowe stosuje podejście procesowe w Systemie Zarządzania Jakością. Proces rozumiany jest jako zbiór działań wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziaływających, które przy wykorzystaniu zasobów przekształcają wejścia w wyjścia. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością oparte jest na modelu PDCA (cykl Deminga), na który składają się następujące elementy: Planowanie (ang. Plan) określenie celów i procesów niezbędnych do dostarczenia wyrobów zgodnych z oczekiwaniami Klienta i polityką organizacji, Zastosowanie (ang. Do) wdrożenie procesów, Sprawdzenie (ang. Check) monitorowanie i pomiar procesów i wyrobów w odniesieniu do polityki jakości, celów i wymagań dotyczących wyrobu,

11 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 11 z 22 Doskonalenie (ang. Act) podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Zdefiniowania procesów w Starostwie Powiatowym dokonał zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością we współpracy z wydziałami Starostwa. Procesy zostały udokumentowane w formie kart procesów. Karta procesu uwzględnia elementy niezbędne przy definiowaniu procesu, takie jak: nazwa procesu, zakres procesu, właściciel procesu, wydziały uczestniczące w procesie, etapy realizacji procesu, dane wejściowe i wyjściowe, procesy powiązane, usługi realizowane w procesie, dokumenty związane, sposób monitorowania procesu i mierniki jakości procesu, rejestr zmian w Karcie procesu, osoby odpowiedzialne za opracowanie i zatwierdzenie karty procesu. W przypadku, gdy Starostwo zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność usługi (wyrobu) świadczonej przez Starostwo z wymaganiami normy, wówczas Urząd zapewnia nadzór nad takimi procesami zewnętrznymi. Dotyczy to przede wszystkim współpracy z podmiotem publikującym informacje dotyczące Powiatu Włocławskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. 4.2 Procesy Procesy są podstawą Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym. Procesy dzielą się na systemowe, główne i pomocnicze. Procesy systemowe są to procesy, których realizacja związana jest z ustanowieniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością. Procesy główne są to procesy, które w sposób bezpośredni realizują usługi dla Klientów.

12 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 12 z 22 Procesy pomocnicze są to procesy, które dostarczają zasoby, jak również umożliwiają realizację procesów głównych i systemowych. Każdy zidentyfikowany proces posiada właściciela, który jest odpowiedzialny za jego nadzór i doskonalenie. W szczególności właściciel procesu odpowiada za: opracowanie i nadzorowanie karty swojego procesu, sprawdzanie procedur opracowanych przez właściciela procedury w swoim procesie (jeżeli właściciel procesu nie jest jednocześnie właścicielem procedury), określenie niezbędnych zapisów w swoim procesie, monitorowanie i analizę skuteczności procesu, przygotowywanie informacji na przegląd systemu zarządzania jakością, podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych. Wykaz procesów zidentyfikowanych w Urzędzie zawarty jest w załączniku Mapa procesów Mapa procesów stanowi graficzne przedstawienie wzajemnego powiązania i oddziaływania między procesami Systemu Zarządzania Jakością. Mapa procesów Starostwa Powiatowego znajduje się w załączniku Monitorowanie i pomiary Wszystkie procesy występujące w Starostwie podlegają monitorowaniu. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wszystkie procesy są monitorowane na bieżąco przez właścicieli procesów, oni też decydują o działaniach korekcyjnych i korygujących. Właściciele procesów dokonują okresowo udokumentowanego pomiaru mierników procesów określonych w kartach procesów. Wyniki pomiarów są przedstawiane Kierownictwu i Pełnomocnikowi podczas przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. W trakcie przeglądów dokonuje się analizy funkcjonowania procesów i ewentualnie przyjmuje się działania korygujące i zapobiegawcze. Z przeglądów Systemu Zarządzania Jakością sporządza się zapisy odnośnie przeprowadzonych działań i podjętych decyzji. Taki system monitorowania pozwala uzyskać zaplanowane cele.

13 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 13 z Zarządzanie zasobami 5.1 Zapewnienie zasobów Starostwo Powiatowe zapewnia zasoby potrzebne do wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością, ciągłego doskonalenia jego skuteczności i zwiększenia zadowolenia Klienta przez spełnienie jego uzasadnionych wymagań. Przez zasoby rozumie się: infrastrukturę, środowisko pracy, zasoby ludzkie. W Starostwie Powiatowym we Włocławku usługi realizowane są w dwóch budynkach: przy ul. Cyganka 28 i przy ul. św. Antoniego 49. Oba budynki zostały zaadaptowane do potrzeb Urzędu i wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć telefoniczną, sieć komputerową, meble, urządzenia biurowe (faksy, kserokopiarki, niszczarki, drukarki, itp.). Do prawidłowej realizacji usług kluczowe znaczenie ma sprzęt komputerowy. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem potrzebnym do prawidłowego przebiegu przypisanych do danego stanowiska elementów procesów. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż. oraz z obsługi urządzeń biurowych. Starostwo zapewnia ewidencjonowanie, utrzymywanie, doposażenie, przeglądy, remonty i modernizacje służące zachowaniu funkcjonalnego stanu infrastruktury Urzędu (vide: karta procesu Nadzorowanie infrastruktury). Wpływ na usługi posiada również środowisko pracy. Wymagania dotyczące środowiska pracy Urzędu określa Regulamin pracy Starostwa Powiatowego oraz przepisy bhp i ppoż. W Starostwie wyznaczony jest pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr odpowiedzialny za sprawy bhp, który odpowiada za szkolenia wstępne pracowników. Szkolenia okresowe z zakresu bhp i ppoż przeprowadza firma zewnętrzna. Wszystkie certyfikaty i zapisy z tych szkoleń są dołączane do akt osobowych pracowników. W Urzędzie przeprowadzona została również ocena ryzyka zawodowego. W Starostwie zapewnione są korzystne warunki świadczenia usług takie jak: odpowiednie oświetlenie i temperatura pomieszczeń, cisza, zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych. Szczególnego środowiska ze względu na swoją specyfikę wymagają

14 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 14 z 22 archiwum zakładowe i serwerownia. Ulokowane są one w dwóch wydzielonych pomieszczeniach w budynku Starostwa, spełniających parametry wymagane w szczegółowych przepisach. Warunki środowiskowe w nich panujące są na bieżąco monitorowane za pomocą przyrządów pomiarowych. Przyrządy pomiarowe stosowane do monitorowania środowiska nie mają bezpośredniego związku z świadczonymi usługami, jak również nie podlegają legalizacji. W związku z powyższym prawidłowość ich działania weryfikowana jest przez porównanie pomiarów wykonanych posiadanymi urządzeniami. Z porównania wyników i okresowej oceny prawidłowości pomiarowej sporządzane są notatki służbowe przechowywane przez osoby odpowiedzialne za archiwum i serwerownię. Urząd nie używa innych urządzeń pomiarowych niż wyżej wymienione. Zasady archiwizacji są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu i Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego. 5.2 Zasoby ludzkie W XXI w. zasoby ludzkie posiadają kluczowe znaczenie w gospodarce i w systemach zarządzania. Zgodnie z tą tendencją, Starostwo Powiatowe kładzie szczególny nacisk na wysoki poziom i rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie. Pracownicy mają decydujący wpływ na jakość usług i realizację celów Polityki Jakości. Procesy występujące w Starostwie realizuje zatem posiadająca odpowiednie kompetencje kadra pracownicza. Kompetencje pracowników Starostwa określają przede wszystkim: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, opisy stanowisk pracy. Wymagane kompetencje pracowników oparte są na wykształceniu formalnym, kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu i szkoleniach. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania Starostwa oraz opisy stanowisk. Ponadto pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów prawa, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, przepisów bhp i ppoż., Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz innych regulacji wewnętrznych.

15 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 15 z 22 Starosta, Wicestarosta oraz członkowie Zarządu Powiatu zatrudnieni są na podstawie wyboru, a Skarbnik powiatu na podstawie powołania. Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Nabór na wolne stanowiska jest otwarty i konkurencyjny. Odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w oparciu o Zarządzenie nr 18/09 Starosty Włocławskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym we Włocławku. Ogłoszenie o naborze wraz z określeniem wymagań związanych z danym stanowiskiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Nabór ma formę postępowania konkursowego, które prowadzi komisja konkursowa powoływana przez Starostę w odrębnym trybie. O wyborze kandydata na dane stanowisko decyduje liczba zdobytych przez niego punktów, przyznawanych za spełnienie wymagań merytorycznych i osobowościowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Z przeprowadzonego naboru komisja konkursowa sporządza protokół. Informacje o przebiegu i wynikach naboru zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Zarządzenia nr 7/09 Starosty Włocławskiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy przeprowadzane są oceny okresowe pracowników. Ocena dotyczy wywiązywania się pracowników z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy, obowiązków określonych w przepisach prawa oraz z realizacji celów Polityki Jakości. Starostwo sporządza i zachowuje zapisy ocen okresowych. Kompetencje kadry pracowniczej są ciągle podwyższane, głównie poprzez szkolenia i kursy wewnętrzne i zewnętrzne. Naczelnicy wydziałów szukają ofert szkoleń zewnętrznych, ofertę taką może zgłosić również sam pracownik. Kwalifikacji pracowników na szkolenia i kursy dokonują Naczelnicy wydziałów i Kierownictwo, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Urzędu. Skuteczność rozwoju kompetencji pracowników, w tym odbytych szkoleń i kursów, oceniania jest przez Naczelników wydziałów raz w roku. Z oceny tej Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr utrzymuje zapisy. Ponadto dokonuje się oceny służby

16 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 16 z 22 przygotowawczej zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 5/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym we Włocławku. W celu lepszego zarządzania wiedzą w Urzędzie, uczestnicy szkoleń i kursów dzielą się zdobytą wiedzą ze współpracownikami w wydziałach w formie zebrania lub przekazania materiałów szkoleniowych. Każdy pracownik angażowany jest w działania na rzecz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Kierownictwo Urzędu wraz z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do aktualnych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością i nadzoruje ich stosowanie. 6. Orientacja na Klienta W Starostwie Powiatowym we Włocławku obowiązuje zasada orientacji na Klienta. Do głównych zadań Urzędu należy rozpoznawanie wymagań Klienta i spełnianie ich z zachowaniem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. O orientacji na Klienta świadczą przyjęte cele Polityki Jakości, zwłaszcza dotyczące: zapewnienia Klientom zewnętrznym pełnej informacji o sposobach załatwiania spraw w Urzędzie, systematycznego monitorowania, analizy i uwzględniania uzasadnionych potrzeb Klientów zewnętrznych i wewnętrznych Starostwa, budowania pozytywnego wizerunku Urzędu poprzez rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Starostwa oraz poprzez działania promocyjne. 6.1 Charakterystyka Klienta Klientami zewnętrznymi Starostwa Powiatowego są: mieszkańcy Powiatu Włocławskiego, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, powiatowe jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze,

17 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 17 z 22 Klientami wewnętrznymi są pracownicy Starostwa. W przypadku Klientów zewnętrznych wnoszone przez nich sprawy są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji (ocena właściwości rzeczowej i miejscowej). Z analizy utrzymywane są zapisy (m.in. dekretacje), a w przypadku brak właściwości przygotowywane są stosowne dokumenty przekazujące pisma do właściwych organów. 6.2 Własność Klienta Starostwo Powiatowe sprawuje pieczę nad własnością Klienta, w czasie gdy znajduje się ona pod nadzorem Urzędu lub jest przez Urząd wykorzystywana. W procesach realizowanych w Urzędzie własność Klienta mogą stanowić: dokumenty i informacje w nich zawarte, załączniki do dokumentów i informacje w nich zawarte, dane osobowe Klientów zewnętrznych, dane osobowe pracowników, własność intelektualna. Ochrona własności Klienta oparta jest na regulacjach prawnych, zawartych zwłaszcza w: Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Zarządzeniu nr 53/04 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmienione Zarządzeniem nr 58/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 grudnia 2005 r. innych przepisach wewnętrznych. Pracownicy przetwarzający dane osobowe otrzymują pozwolenie do dokonywania tych czynności po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. Pozwolenia dołączone są do akt osobowych pracowników. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub uznania własności Klienta za nieprzydatną, Urząd informuje o tym fakcie zainteresowanego Klienta i sporządza odpowiedni zapis. 6.3 Wytyczne badania satysfakcji i wymagań Klienta Zgodnie z przyjętą zasadą ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Starostwo na bieżąco monitoruje oczekiwania i poziom satysfakcji Klienta z dostarczanych usług.

18 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 18 z 22 Starosta raz w tygodniu, a Naczelnicy wydziałów codziennie przyjmują interesantów w sprawie wnoszonych uwag i wniosków dotyczących pracy Urzędu. Klient może składać skargi i wnioski w formie ustnej lub pisemnej. Wnoszone skargi przyjmowane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Regulaminem Organizacyjnym Starostwa i rozpatrywane są w trybie natychmiastowym. Skargi i wnioski podlegają rejestracji w centralnym Rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr i w rejestrach wydziałowych. Ponadto, co najmniej raz w roku przeprowadzane są wśród Klientów pisemne ankiety dotyczące oceny poziomu zadowolenia ze świadczonych przez Urząd usług, poziomu poinformowania o sposobach załatwiania spraw, postrzegania Urzędu oraz oczekiwań ze strony Klienta. Badanie satysfakcji i wymagań Klienta prowadzone jest także poprzez analizę doniesień medialnych na temat funkcjonowania Urzędu, nieudokumentowane rozmowy z mieszkańcami powiatu i radnymi, spotkania z mieszkańcami, itp. Badanie satysfakcji i wymagań Klienta pozwala na doskonalenie pracy Urząd i lepsze zaspokajanie uprawnionych oczekiwań Klientów. 7. Zakupy 7.1 Proces zakupów Zakupy dokonywane przez Starostwo Powiatowe mają wpływ na jakość usług świadczonych przez Urząd, dlatego też proces ten ma szczególne znaczenie w realizacji Polityki Jakości. Proces zakupów zdefiniowany jest w Karcie procesu Zamówienia publiczne/zakupy. Ponieważ Starostwo jest jednostką sektora finansów publicznych, zakupy realizowane są w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku zakupów o wartości powyżej euro. Ustawa określa tryb postępowania dotyczący specyfikowania wymagań nabywanych produktów i usług, planowania zakupów, udzielania zamówień na dostawy, ustanawiania kryteriów wyboru i oceny dostawców. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku zakupów o wartości poniżej euro.

19 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 19 z 22 Zapotrzebowanie na produkt lub usługę identyfikują i zgłaszają Naczelnicy wydziałów. Właścicielem procesu Zamówienia publiczne/zakupy jest Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji. Naczelnicy wydziałów zgłaszających zapotrzebowanie na produkt lub usługę monitorują proces w swoim zakresie, a wyniki monitoringu przekazują właścicielowi procesu, zgodnie z zapisami Karty procesu. Zakup poprzedzony jest określeniem specyfikacji zamówienia. Przy odbiorze dostawy dokonywana jest ocena jakościowa i ilościowa wyrobu pod kątem zgodności z określoną specyfikacją i warunkami umowy. Z przeprowadzonego procesu zakupu sporządzany jest zapis. Urząd prowadzi rejestr zakupów. Przynajmniej raz w roku właściciel procesu dokonuje pomiaru wskaźników określonych w Karcie procesu dotyczącej zakupów i przedstawia je do analizy podczas okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. 7.2 Wytyczne oceny dostawców Urzędu Zakup produktu lub usługi dokonywany jest u dostawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę cenową, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu lub usługi, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, regulacjami wewnętrznymi i specyfikacją zamówienia. 8. Nadzór nad wyrobem niezgodnym Wymagania dotyczące świadczenia usług wysokiej jakości określają przepisy prawa, regulacje wewnętrzne Starostwa, Polityka Jakości oraz potrzeby Klienta. Gdy oferowana przez Urząd usługa nie spełnia wszystkich wymagań, wówczas mamy do czynienia z wyrobem niezgodnym. W celu szybkiej identyfikacji, oznaczenia, nadzorowania i zabezpieczenia przed niezamierzonym użyciem wyrobu niezgodnego, opracowana została udokumentowana procedura nadzoru na wyrobem niezgodnym (vide: procedura Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze). Produkt niezgodny jest identyfikowany i o ile jest to wskazane i uzasadnione bezzwłocznie uchylany i zastępowany przez produkt właściwy. Niezgodności mogą dotyczyć usług wykonywanych przez Urząd dla Klientów, procesów pomocniczych, jak i Systemu Zarządzania Jakością. Niezgodności identyfikowane są m.in. w wyniku: analizy skarg i wniosków rozpatrzeń odwołań i zażaleń, rozstrzygnięć sądów administracyjnych,

20 Starostwo Powiatowe we Włocławku Strona 20 z 22 analizy uchylonych decyzji administracyjnych, kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej, auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością, kontroli zewnętrznej, audytów wewnętrznych, bieżących zgłoszeń pracowników. W przypadku zidentyfikowania niezgodności, pracownik zgłasza ją bezzwłocznie bezpośredniemu przełożonemu. Niezgodności zidentyfikowane przez Klienta zewnętrznego są przez niego zgłaszane w formie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń. Każde uzasadnione zgłoszenie niezgodności zapisywane jest przez osobę odpowiedzialną za dany obszar w rejestrze niezgodności (wg formularza Rejestr niezgodności), a w przypadku niezgodności dotyczących usług dla Klienta zewnętrznego i niezgodności wykrytych podczas auditów wewnętrznych SZJ, sporządzana jest obligatoryjnie Karta niezgodności/potencjalnej niezgodności. Wypełniona karta niezgodności jest podstawą do podjęcia dalszych działań. Gdy jest to wskazane i uzasadnione, podejmowane są działania korekcyjne (naprawcze). W stosunku do zdefiniowanych niezgodności podejmowane są działania korygujące. Zdefiniowanie i wprowadzenie działań korygujących jest obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za obszar, w którym niezgodność została wykryta. Działania zapobiegawcze podejmowane są w celu zapobieżenia pojawieniu się niezgodności. Formułowane są one na podstawie analizy funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, analizy ryzyka, auditów wewnętrznych SZJ, zgłoszeń pracowników i Klientów zewnętrznych. Weryfikacji wdrożenia i skuteczności podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych dokonuje każdorazowo Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Dowodem dokonania oceny skuteczności podjętych działań jest adnotacja na karcie niezgodności. Sformalizowana procedura działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych pozwala na jak najszybsze zidentyfikowanie i skorygowanie niezgodności, a nawet na zapobieganie ich wystąpieniu. W wyniku tego Starostwo może dostarczać usługi wysokiej jakości, co wpływa na poziom satysfakcji Klienta.

URZĘDU GMINY CZERNICA

URZĘDU GMINY CZERNICA STRONA 1 Z 16 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU GMINY CZERNICA według normy PN-EN ISO 9001:2009 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół wdrożeniowy: Beata Perner Małgorzata Dąbrowska Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. według normy PN-EN ISO 9001:2009

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. według normy PN-EN ISO 9001:2009 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU według normy 0 1 4 1 - K J / 0 2 / 1 1 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY KRZĘCIN KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KRZĘCIN. System Zarządzania Jakością według normy. W e r s j a 0 2 /

URZĄD GMINY KRZĘCIN KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KRZĘCIN. System Zarządzania Jakością według normy. W e r s j a 0 2 / Wersja: 02 z dn. Strona 1 z 22 URZĘDU GMINY KRZĘCIN System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 W e r s j a 0 2 / 2 0 1 3 K R Z Ę C I N 201 3 1 NAZWA Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1. System

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

URZĘDU GMINY CZERNICA

URZĘDU GMINY CZERNICA STRONA 1 Z 29 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĘDU GMINY CZERNICA według normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz według wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Data Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu

R E G U L A M I N przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2009 Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 czerwca 2009 r. R E G U L A M I N przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Indeks KJ. Edycja A. Strona 12. Księga Jakości

Indeks KJ. Edycja A. Strona 12. Księga Jakości 12 KSIĘG JKOŚCI 13 Tytuł Księga Jakości Opracował Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Podpis Zatwierdził. Starosta Wołomiński. Data Podpis Księga Jakości obowiązuje od dnia:. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie

Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Oławskiego z dnia 21 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w ramach umowy na zastępstwo 2) Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Słupsku z dnia 9 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Słupsku z dnia 9 września 2013 roku Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Słupsku z dnia 9 września 2013 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów.

Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów. Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów. 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Załącznik do zarządzenia Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2012 r. REGULAMIN Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Mława ROZDZIAŁ I 1 Słowniczek Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo