WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)"

Transkrypt

1 SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 38 / 2014/A Wieluń, WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 38 / 2014 Nazwa zadania : Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego/pożyczki w wysokości ,00 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu. W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: PYTANIE 1) 1. Prosimy o wskazanie przeznaczenia kredytu oraz źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - - przeznaczenia kredytu spłata zobowiązań cywilnoprawnych - źródła spłaty kredytu - budżet SPZOZ 2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ w przypadku zgody, prosimy o: a. podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu, b. przedstawienie kopii ww. kontraktu, c. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? d. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń lub zaproponowanie innego kontraktu, e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w lit. a, f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej aby zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu były regulowane bezpośrednio przez NFZ na bezpłatny rachunek cesyjny i / lub bezpłatny rachunek pomocniczy prowadzony w banku? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez podmiot tworzący? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 1

2 5. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takiej informacji na dzień dzisiejszy. 6. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż podjęcie działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową stanowi kryterium naruszenia warunków umowy kredytowej? ODPOWIEDŹ - W umowie kredytowej można zawrzeć informacje dotyczące warunków spłaty kredytu w przypadku likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ spółkę kapitałową. 7. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. ODPOWIEDŹ - SPZOZ realizuje program naprawczy załącznik do Wyjaśnień scan Programu. 8. Prosimy o informację, czy szpital jest przystosowany do wymogów dot. warunków sanitarnych określonych w rozporządzeniu MZ, do końca 2016 roku. ODPOWIEDŹ - Wymogi realizowane są sukcesywnie zgodnie z rozporządzeniem. 9. Prosimy o informację, w jakich kwotach szpital planuje wydatki inwestycyjne w latach ODPOWIEDŹ - W 2014 r około ,00 zł, w następnych latach w zależności od posiadanych środków. 10. Prosimy o sprawozdanie międzyokresowe wg stanu na 30/09/2014r. ODPOWIEDŹ - Lp. Wyszczególnienie Wykonanie r. Wykonanie r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,86 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,38 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 982, ,85 V. Dotacje , ,27 B. Koszty działalności operacyjnej , ,39 I. Amortyzacja , ,55 II , ,66 Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce , ,54 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,98 V. Wynagrodzenia , ,87 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,58 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,21 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,79 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,10 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 III , ,10 Inne przychody operacyjne v. Dotacje 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,32 2

3 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,12 III. Inne koszty operacyjne , ,20 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,99 G. Przychody finansowe , ,75 II. Odsetki, w tym: , ,95 V. Inne 61,50 24,80 H. Koszty finansowe , ,07 I. Odsetki, w tym: , ,49 IV. Inne , ,58 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,33 przychody , ,45 koszty , ,78 podatek dochodowy 0,00 0,00 WYNIK FINANSOWY , ,33 Amortyzacja , ,39 Amortyzacja dary,nieodpłatnie otrzymane , ,16 śr. trwałe, RPO WYNIK FINANSOWY bez amortyzacji , ,06 Lp. AKTYWA Wyszczególnienie Stan Stan Lp. PASYWA Wyszczególnienie Stan Stan A. Aktywa trwałe , ,10 A. Kapitał (fundusz) własny , ,75 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,41 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,83 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 VIII. Zysk (strata) netto , ,33 1. Środki trwałe , ,10 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,10 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 I. Rezerwy na zobowiązania , ,84 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,42 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,84 3

4 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,46 - długoterminowa , ,84 d) środki transportu , ,98 - krótkoterminowa , ,00 e) inne środki trwałe , ,24 II. 2. Środki trwałe w budowie , ,00 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek , , , ,45 B. Aktywa obrotowe , ,25 a) kredyty i pożyczki , ,17 I. Zapasy , ,52 d) inne , ,28 1. Materiały , ,52 III. 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 2. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek , , , ,54 II. Należności krótkoterminowe , ,86 a) kredyty i pożyczki , ,58 2. Należności od pozostałych jednostek , ,86 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,77 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,61 - do 12 miesięcy , ,77 - do 12 miesięcy , ,61 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,88 b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 176, ,50 h) z tytułu wynagrodzeń , ,40 c) inne , ,75 i) inne , ,91 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,01 3. Fundusze specjalne , ,82 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,01 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,45 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,45 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - długoterminowe , ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,86 - krótkoterminowe , ,01 Aktywa razem , ,35 Pasywa razem , ,35 4

5 11. Prosimy o przedstawienie struktury zobowiązań i należności na 30/09/2014 oraz do porównania na 30/09/2013. ODPOWIEDŹ Zobowiązania rok Tytuł Stan Stan z tyt. dostaw i usług , ,86 z tyt. inwestycji , ,63 Kredyty i pożyczki , ,85 podatki , ,40 ZUS , ,70 PFRON 5 913,00 448,00 wynagrodzenie , ,00 inne , ,30 RAZEM , ,74 Należności rok Tytuł Stan Stan z tyt. kontraktu z NFZ , ,99 za usługi medyczne inne zoz-y , ,89 pozostałe usługi medyczne , ,69 RAZEM , , Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. ODPOWIEDŹ zobowiązania Zamawiającego nie są regulowane terminowo, wobec dostawców towarów i usług. 13. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia na 30/09/ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW LP. Pożyczkodawca/ kredytodawca Data zawarcia umowy Data końca umowy Kwota z umowy Zabezpieczenie Zobowiązanie razem na GETIN NOBLE BANK-kredyt r r ,00 GETIN NOBLE BANK- kredyt r r ,00 poręczenie spłaty kredytu wystawione przez Powiat w Wieluniu wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji ,38 oświadczenie o poddaniu się egzekucji. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego cesja kontraktu zawartego z NFZ ,35 5

6 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka r r ,00 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka r r ,00 M.W.TRADE S.A r r ,00 MED. FINANSE S.A r r ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową, cesja kontraktu zawartego z NFZ ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,12 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,00 Razem , , Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? ODPOWIEDŹ Zamawiający potwierdza że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 15. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy. 16. Prosimy o rozbicie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r PRZYCHODY OPERACYJNE , ,13 1. Najem, dzierżawa , ,07 2. Energia, woda , ,94 3. Rozmowy telefoniczne 151,51 0,00 4.Przechowywanie zwłok , ,81 6. Rozwiązanie rezerw , ,47 7. Otrzymane darowizny 2 000, ,00 8. Aktualizacja należności(odpis. zbędnych) , ,62 9. Nieodpłatnie otrzymane , ,84 10.Pozostałe(kary umowne, zwrot wydatków, zwrot k. pr. k. przesyłek itd.) , ,48 11.PZU dotacja, umorzony podatek, odszkodowania PZU 7 006, , Bilety parkingowe , ,64 13.NFZ korekta nadw. złom, ref. wyn. lekarzy , ,46 14.AMORTYZACJA RPO , ,31 KOSZTY OPERACYJNE , ,45 1. Aktualizacja należnośći , ,10 2. Renta,odszkodowania 4 560, ,00 3. Rezerwy na odprawy i gratyfikacje , ,34 4. Inne ( przek. grosz., umorz. należ,róż.kursowe 5 213, ,96 5. Kasacja,zbycie nieum.śr.trwałych,tk 0, ,00 6. Koszty sądowe,kary i korekty NFZ , ,05 6

7 18. Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych biernych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r Środki trwałe , , Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych czynnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r Ubezpieczenie majątku , ,43 Planowa rata za energię elektryczną , ,00 Prowizje od pożyczek , ,95 Opłata za nadzór techniczny 0,00-949,50 Opłata serwisowa 0, ,88 Składki członkowskie 0,00-500,01 Razem , , Prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej nadwykonań wg poniższego zestawienia: (Kwoty w tysiącach zł) Nadwykonania w danym roku w tym ratujące życie kwota odzyskanych/zapłaconych środków kwota ugody z NFZ (jeśli dotyczy danego roku) kwota rezerw na nadwykonania PYTANIE 2) 1. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki w kwocie 2,8 mln zł. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. ODPOWIEDŹ - Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) roku - do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, dni robocze liczone od poniedziałku do piątku. 2. Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki również w postaci prowizji. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem/mailem: sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2012 oraz

8 ODPOWIEDŹ informacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE pkt 13. informacji o kontraktach z NFZ za lata 2013, 2014 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). ODPOWIEDŹ 8

9 ANALIZA WYKONANIA KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z ŁOW NFZ NA LATA ROK 2013 ROK 2014 (III kwartały 2014 r.) Lp NAZWA KONTRAKTU KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU KWOTA NIEZAPŁACONYCH NADWYKONAŃ KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU 1. LECZENIE SZPITALNE ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,82 zł ,94 zł 2. LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA ,20 zł ,66 zł 579,54 zł ,06 zł ,71 zł 3. ODDZIAŁ REHABILITACJI ,60 zł ,60 zł 0,00 zł ,60 zł ,10 zł AMBULATORYJNA OPIEKA 4. SPECJALISTYCZNA ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,50 zł ,40 zł 5. REHABILITACJA LECZNICZA (AMBULATORYJNA) ,48 zł ,28 zł 1 852,20 zł ,88 zł ,92 zł 6. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,10 zł ,10 zł 7. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ,00 zł ,00 zł 312,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. RATOWNICTWO MEDYCZNE ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,88 zł ,88 zł 10. POZ- NOCNA ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA I TRANSPORT SANITARNY ,44 zł ,44 zł 0,00 zł ,08 zł ,08 zł OGÓŁEM ,68 zł ,94 zł 2 743,74 zł ,92 zł ,13 zł 9

10 PYTANIE 3) W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości ,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, zwracam się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 25 listopada 2014r., a także udostępnienie danych finansowych za 2012r., 2013r. oraz I półrocze 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu roku dokonał zmiany terminu składania ofert na roku patrz Dane finansowe patrz PYTANIE 1 pkt 10, raport Biegłego Rewidenta patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 7 - patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. 3. Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21 - liczby lekarzy - 74 c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r., ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. ODPOWIEDŹ zabiegów chirurgicznych w 2013 roku 4. Prosimy o udostępnienie zestawienia wierzytelności, które należności zostaną zaspokojone ze środków udzielonego finansowania (z wyszczególnieniem wartości zobowiązań oraz wierzycieli). ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 38. PYTANIE 4) 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe. ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast wzoru umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ. 10

11 WARUNKI NA JAKICH ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA KREDYTU BANKOWEGO /POŻYCZKI Przedmiot umowy 1 W związku z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości zł na okres 3 lat 36 rat, na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu (słownie :.), która to kwota, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w 7 w terminie do 3 dni od podpisania umowy zostanie przelana na następujący rachunek bankowy Pożyczkobiorcy:.. Oprocentowanie bieżące 1.Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _- miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2.Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3.O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej na 15 dni przed terminem spłaty zgodnym z obowiązującym harmonogramem spłat. 4.Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5.Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy Zwrot kwoty kredytu/ pożyczki 1.Pożyczkobiorca oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w 1 w 36 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy. Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy zaktualizowany harmonogram spłat, w ciągu 7 dni od daty faktycznego uruchomienia środków. 2. Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w 2 zostaną naliczone do dnia zapłaty. 3.Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Pożyczkodawcy:.. 4. Wpłacone przez Pożyczkobiorcę środki zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę należnych odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na spłatę kapitału. 1.W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległości i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 2.Po upływie okresu wypowiedzenia całość pożyczki staje się wymagalna. 5 1.Niespłacone w terminie określonym w niniejszej umowie należności określone w par.1, oraz należności

12 wymagalne w trybie określonym w 2 traktowane są jako zadłużenie przeterminowane. 2.Od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca może naliczać odsetki w wysokości oprocentowania określonego odsetek 2 powiększony o 1,5 pkt procentowy. Są one naliczane od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia jego zapłaty. 3.Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych terminowo rat jest 1 dzień po terminie wymagalności raty. 6 Pożyczkodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Tworzącego SPZOZ w Wieluniu, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki. Zabezpieczenia Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Pożyczkodawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego. Postanowienia dodatkowe Zmiana formy prawnej Pożyczkobiorcy a w szczególności przekształcenie w spółkę nie będzie stanowić podstawy do wypowiedzenia lub zmiany warunków niniejszej umowy. 7 8 Postanowienia końcowe 9 1)W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.. U. z 2014 r. poz. 121)oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2)Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10 Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Pożyczkodawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Pożyczkodawcy. 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? ODPOWIEDŹ NIE. 6.Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). ODPOWIEDŹ 30 DNI. 12

13 7. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. ODPOWIEDŹ TAK. 8.Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie terminu uruchomienia kwoty kredytu/pożyczki (konkretna hipotetyczna data) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt 1. 9.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w celu wyliczenia oferty należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego oraz prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt W związku z zapisami rozdziału III ust. 1 pkt. m SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, np. 7 dni przed planowaną spłatą. ODPOWIEDŹ 7 dni przed planowaną spłatą. 11.Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 12.W przypadku zgody na zmianę stopy WIBOR z 1M na 6M prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 6 M również z dnia r. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 13.Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. ODPOWIEDŹ WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 14.Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni). ODPOWIEDŹ DO 15 DNIA PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI. 15.W związku z oprocentowanie kredytu/pożyczki w oparciu o zmienną stawkę WIBOR prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki poniższych zapisów: 1. Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania kredytu/pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5. Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ. 16.Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy kredytu/pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? ODPOWIEDŹ TAK. 17.Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? 13

14 ODPOWIEDŹ TAK. 18.Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ TAK. 19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z NFZ? ODPOWIEDŹ NIE. 20.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 21.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty usługi finansowej? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 22.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 23.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 24.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 25.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 26W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 27.Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A sprawozdania Finansowe- scan. - w przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. PYTANIE 5) 1. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, -bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A - scany dokumenów. 14

15 2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; POŻYCZKI Z FŚS - inne rozliczenia międzyokresowe; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - pozostałe rezerwy; NIE WYSTĘPUJĄ - inne zobowiązania długoterminowe; UKŁAD RATALNY Z APE - inne zobowiązania krótkoterminowe; INWESTYCYJNE - inne przychody operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - inne koszty operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - zyski/straty nadzwyczajne; NIE WYSTĘPUJĄ 3. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ - BUDYNKI I BUDOWLE ORAZ GRUNTY STANOWIĄ WARTOŚĆ MAJĄTKU PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEKAZANEGO SPZOZ W UŻYCZENIE, POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄ WARTOŚĆ SPZOZ. 4. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. ODPOWIEDŹ Narodowy Fundusz Zdrowia , ,13 2. Własne usługi medyczne , ,04 3.Dotacje na staże rezydentury , ,27 4.Sprzedaż towarów i materiałów 5 876, ,56 RAZEM , ,00 6. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: ODPOWIEDŹ Struktura należności Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: dni

16 31-90 dni dni powyżej 180 dni Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. ODPOWIEDŹ ZAŁOŻENIA W PLANIE NAPRAWCZYM SĄ REALIZOWANE NA BIEŻĄCO. 9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - BUDŻET SPZOZ. 10. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający oświadcza, iż kredyty bankowe są spłacane zgodnie z ich terminem wymagalności. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. ODPOWIEDŹ Oświadczamy, że ZUS I US SĄ PŁACONE NA BIEŻĄCO. 12. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODPOWIEDŹ Brak ugody, z uwagi na brak zobowiązań wobec ZUS i US. 13. Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r.? ODPOWIEDŹ podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za rok Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? ODPOWIEDŹ TAK. 15. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków z tytułu kredytu/pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu/pożyczki? ODPOWIEDŹ TAK. 16. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). ODPOWIEDŹ NIE. 17. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). ODPOWIEDŹ NIE. 18. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe lub alternatywne zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ NIE. 19. W przypadku zgody na pytanie powyższe prosimy o: a) udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. 16

17 b) informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja, są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? c) Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię /-ę Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a kredytu/pożyczki? d) podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? e) podanie informacji, czy kontrakt /-y mający/-e stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. f) udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? g) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? h) wyrażenie zgody w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? i) potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? j) potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? k) potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. l) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek i prowizji. m) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. 20. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Jednostki. ODPOWIEDŹ aktualny statut naszej Jednostki znajduje się na stronie internetowej Szpitala. 21. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: ODPOWIEDŹ Liczba: Stan na r Stan na r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zatrudnionych na kontraktach łóżek hospitalizowanych Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne. 17

18 23. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODPOWIEDŹ - TAK, SĄ PŁACONE ZGODNIE Z TERMINEM ICH WYMAGALNOŚCI. 24. Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 25. Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 26. Czy w ostatnich 4-ech latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 27. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 28. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidywane jest przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski? ODPOWIEDŹ - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE POSIADAMY TAKIEJ WIEDZY. 29. Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE I FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY- ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, INFORMATYZACJA, DOKUMENTACJA NA LĄDOWISKO PLN 2014R 30. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ - BENEFICJENTEM 2 REALIZOWANYCH INWESTYCJI BYŁ POWIAT WIELUŃSKI 31. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania w związku z realizacją założenia. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM. 32. Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego w rozbiciu na poszczególne lata (za lata ). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? ODPOWIEDŹ - OD 2000 D R- OKOŁO , JEST PLANOWANE NA DALSZE LATA. 33. Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? ODPOWIEDŹ TAK. 34. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach ? ODPOWIEDŹ WARTOŚC ROSZCZEŃ POKRYWA UBEZPIECZENIE. 35. Czy Rada Społeczna Szpitala wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. ODPOWIEDŹ patrz SIWZ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu posiada zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki Organu Doradczego tj. Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w postaci Uchwały Rady Społecznej nr 29/2014 z dnia roku wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki przez Dyrekcję SPZOZ w Wieluniu. 36. Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ SCAN Uchwały Rady Społecznej - w załączeniu do WYJAŚNIENIA A. 18

19 37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? ODPOWIEDŹ TAK. 38. Czy środki udostępnione przez Wykonawcę w ramach umowy kredytu lub pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań Zamawiającego? W przypadku udzielenia informacji twierdzącej, prosimy o przedstawienie listy wierzycieli, których wierzytelności zostaną zaspokojone wraz z określeniem ich wysokości. ODPOWIEDŹ TAK LISTA BĘDZIE SPORZADZONA PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW. 39. Prosimy o zgodę, aby kredyt / pożyczka został/-a uruchomiony/-a jednorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) roku. 40. Prosimy o wskazanie pierwszego możliwego terminu uruchomienia kredytu/pożyczki, termin ten będzie czysto hipotetyczny i nie będzie wiążący dla Zamawiającego a zapewni porównywalność ofert. ODPOWIEDŹ jak wyżej. 41. W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz potrzebą przeanalizowania szerokiego zakresu dokumentacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień r. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcy złożenie oferty, poprzez co zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu roku dokonał zmiany terminu składania ofert na roku patrz Wskazane powyżej dokumenty (finansowe, informacje o kontrakcie z NFZ i dane o inwestycjach oraz zobowiązaniach) prosimy udostępnić na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie za pomocą poczty na adres Prosimy o możliwie niezwłoczne udostepnienie powyższych danych, tak aby Wykonawca (bank) miał dostateczny czas na dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 19

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1 Zakres stosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Katowice, styczeń 2012 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo