WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)"

Transkrypt

1 SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 38 / 2014/A Wieluń, WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 38 / 2014 Nazwa zadania : Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego/pożyczki w wysokości ,00 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu. W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: PYTANIE 1) 1. Prosimy o wskazanie przeznaczenia kredytu oraz źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - - przeznaczenia kredytu spłata zobowiązań cywilnoprawnych - źródła spłaty kredytu - budżet SPZOZ 2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ w przypadku zgody, prosimy o: a. podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu, b. przedstawienie kopii ww. kontraktu, c. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? d. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń lub zaproponowanie innego kontraktu, e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w lit. a, f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej aby zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu były regulowane bezpośrednio przez NFZ na bezpłatny rachunek cesyjny i / lub bezpłatny rachunek pomocniczy prowadzony w banku? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez podmiot tworzący? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 1

2 5. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takiej informacji na dzień dzisiejszy. 6. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż podjęcie działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową stanowi kryterium naruszenia warunków umowy kredytowej? ODPOWIEDŹ - W umowie kredytowej można zawrzeć informacje dotyczące warunków spłaty kredytu w przypadku likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ spółkę kapitałową. 7. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. ODPOWIEDŹ - SPZOZ realizuje program naprawczy załącznik do Wyjaśnień scan Programu. 8. Prosimy o informację, czy szpital jest przystosowany do wymogów dot. warunków sanitarnych określonych w rozporządzeniu MZ, do końca 2016 roku. ODPOWIEDŹ - Wymogi realizowane są sukcesywnie zgodnie z rozporządzeniem. 9. Prosimy o informację, w jakich kwotach szpital planuje wydatki inwestycyjne w latach ODPOWIEDŹ - W 2014 r około ,00 zł, w następnych latach w zależności od posiadanych środków. 10. Prosimy o sprawozdanie międzyokresowe wg stanu na 30/09/2014r. ODPOWIEDŹ - Lp. Wyszczególnienie Wykonanie r. Wykonanie r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,86 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,38 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 982, ,85 V. Dotacje , ,27 B. Koszty działalności operacyjnej , ,39 I. Amortyzacja , ,55 II , ,66 Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce , ,54 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,98 V. Wynagrodzenia , ,87 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,58 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,21 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,79 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,10 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 III , ,10 Inne przychody operacyjne v. Dotacje 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,32 2

3 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,12 III. Inne koszty operacyjne , ,20 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,99 G. Przychody finansowe , ,75 II. Odsetki, w tym: , ,95 V. Inne 61,50 24,80 H. Koszty finansowe , ,07 I. Odsetki, w tym: , ,49 IV. Inne , ,58 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,33 przychody , ,45 koszty , ,78 podatek dochodowy 0,00 0,00 WYNIK FINANSOWY , ,33 Amortyzacja , ,39 Amortyzacja dary,nieodpłatnie otrzymane , ,16 śr. trwałe, RPO WYNIK FINANSOWY bez amortyzacji , ,06 Lp. AKTYWA Wyszczególnienie Stan Stan Lp. PASYWA Wyszczególnienie Stan Stan A. Aktywa trwałe , ,10 A. Kapitał (fundusz) własny , ,75 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,41 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,83 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 VIII. Zysk (strata) netto , ,33 1. Środki trwałe , ,10 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,10 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 I. Rezerwy na zobowiązania , ,84 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,42 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,84 3

4 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,46 - długoterminowa , ,84 d) środki transportu , ,98 - krótkoterminowa , ,00 e) inne środki trwałe , ,24 II. 2. Środki trwałe w budowie , ,00 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek , , , ,45 B. Aktywa obrotowe , ,25 a) kredyty i pożyczki , ,17 I. Zapasy , ,52 d) inne , ,28 1. Materiały , ,52 III. 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 2. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek , , , ,54 II. Należności krótkoterminowe , ,86 a) kredyty i pożyczki , ,58 2. Należności od pozostałych jednostek , ,86 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,77 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,61 - do 12 miesięcy , ,77 - do 12 miesięcy , ,61 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,88 b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 176, ,50 h) z tytułu wynagrodzeń , ,40 c) inne , ,75 i) inne , ,91 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,01 3. Fundusze specjalne , ,82 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,01 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,45 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,45 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - długoterminowe , ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,86 - krótkoterminowe , ,01 Aktywa razem , ,35 Pasywa razem , ,35 4

5 11. Prosimy o przedstawienie struktury zobowiązań i należności na 30/09/2014 oraz do porównania na 30/09/2013. ODPOWIEDŹ Zobowiązania rok Tytuł Stan Stan z tyt. dostaw i usług , ,86 z tyt. inwestycji , ,63 Kredyty i pożyczki , ,85 podatki , ,40 ZUS , ,70 PFRON 5 913,00 448,00 wynagrodzenie , ,00 inne , ,30 RAZEM , ,74 Należności rok Tytuł Stan Stan z tyt. kontraktu z NFZ , ,99 za usługi medyczne inne zoz-y , ,89 pozostałe usługi medyczne , ,69 RAZEM , , Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. ODPOWIEDŹ zobowiązania Zamawiającego nie są regulowane terminowo, wobec dostawców towarów i usług. 13. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia na 30/09/ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW LP. Pożyczkodawca/ kredytodawca Data zawarcia umowy Data końca umowy Kwota z umowy Zabezpieczenie Zobowiązanie razem na GETIN NOBLE BANK-kredyt r r ,00 GETIN NOBLE BANK- kredyt r r ,00 poręczenie spłaty kredytu wystawione przez Powiat w Wieluniu wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji ,38 oświadczenie o poddaniu się egzekucji. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego cesja kontraktu zawartego z NFZ ,35 5

6 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka r r ,00 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka r r ,00 M.W.TRADE S.A r r ,00 MED. FINANSE S.A r r ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową, cesja kontraktu zawartego z NFZ ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,12 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową ,00 Razem , , Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? ODPOWIEDŹ Zamawiający potwierdza że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 15. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy. 16. Prosimy o rozbicie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r PRZYCHODY OPERACYJNE , ,13 1. Najem, dzierżawa , ,07 2. Energia, woda , ,94 3. Rozmowy telefoniczne 151,51 0,00 4.Przechowywanie zwłok , ,81 6. Rozwiązanie rezerw , ,47 7. Otrzymane darowizny 2 000, ,00 8. Aktualizacja należności(odpis. zbędnych) , ,62 9. Nieodpłatnie otrzymane , ,84 10.Pozostałe(kary umowne, zwrot wydatków, zwrot k. pr. k. przesyłek itd.) , ,48 11.PZU dotacja, umorzony podatek, odszkodowania PZU 7 006, , Bilety parkingowe , ,64 13.NFZ korekta nadw. złom, ref. wyn. lekarzy , ,46 14.AMORTYZACJA RPO , ,31 KOSZTY OPERACYJNE , ,45 1. Aktualizacja należnośći , ,10 2. Renta,odszkodowania 4 560, ,00 3. Rezerwy na odprawy i gratyfikacje , ,34 4. Inne ( przek. grosz., umorz. należ,róż.kursowe 5 213, ,96 5. Kasacja,zbycie nieum.śr.trwałych,tk 0, ,00 6. Koszty sądowe,kary i korekty NFZ , ,05 6

7 18. Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych biernych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r Środki trwałe , , Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych czynnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ ODPOWIEDŹ 2013r r Ubezpieczenie majątku , ,43 Planowa rata za energię elektryczną , ,00 Prowizje od pożyczek , ,95 Opłata za nadzór techniczny 0,00-949,50 Opłata serwisowa 0, ,88 Składki członkowskie 0,00-500,01 Razem , , Prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej nadwykonań wg poniższego zestawienia: (Kwoty w tysiącach zł) Nadwykonania w danym roku w tym ratujące życie kwota odzyskanych/zapłaconych środków kwota ugody z NFZ (jeśli dotyczy danego roku) kwota rezerw na nadwykonania PYTANIE 2) 1. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki w kwocie 2,8 mln zł. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. ODPOWIEDŹ - Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) roku - do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, dni robocze liczone od poniedziałku do piątku. 2. Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki również w postaci prowizji. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem/mailem: sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2012 oraz

8 ODPOWIEDŹ informacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE pkt 13. informacji o kontraktach z NFZ za lata 2013, 2014 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). ODPOWIEDŹ 8

9 ANALIZA WYKONANIA KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z ŁOW NFZ NA LATA ROK 2013 ROK 2014 (III kwartały 2014 r.) Lp NAZWA KONTRAKTU KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU KWOTA NIEZAPŁACONYCH NADWYKONAŃ KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU 1. LECZENIE SZPITALNE ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,82 zł ,94 zł 2. LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA ,20 zł ,66 zł 579,54 zł ,06 zł ,71 zł 3. ODDZIAŁ REHABILITACJI ,60 zł ,60 zł 0,00 zł ,60 zł ,10 zł AMBULATORYJNA OPIEKA 4. SPECJALISTYCZNA ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,50 zł ,40 zł 5. REHABILITACJA LECZNICZA (AMBULATORYJNA) ,48 zł ,28 zł 1 852,20 zł ,88 zł ,92 zł 6. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,10 zł ,10 zł 7. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ,00 zł ,00 zł 312,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. RATOWNICTWO MEDYCZNE ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,88 zł ,88 zł 10. POZ- NOCNA ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA I TRANSPORT SANITARNY ,44 zł ,44 zł 0,00 zł ,08 zł ,08 zł OGÓŁEM ,68 zł ,94 zł 2 743,74 zł ,92 zł ,13 zł 9

10 PYTANIE 3) W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości ,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, zwracam się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 25 listopada 2014r., a także udostępnienie danych finansowych za 2012r., 2013r. oraz I półrocze 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu roku dokonał zmiany terminu składania ofert na roku patrz Dane finansowe patrz PYTANIE 1 pkt 10, raport Biegłego Rewidenta patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 7 - patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. 3. Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21 - liczby lekarzy - 74 c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r., ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. ODPOWIEDŹ zabiegów chirurgicznych w 2013 roku 4. Prosimy o udostępnienie zestawienia wierzytelności, które należności zostaną zaspokojone ze środków udzielonego finansowania (z wyszczególnieniem wartości zobowiązań oraz wierzycieli). ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 38. PYTANIE 4) 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe. ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast wzoru umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ. 10

11 WARUNKI NA JAKICH ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA KREDYTU BANKOWEGO /POŻYCZKI Przedmiot umowy 1 W związku z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości zł na okres 3 lat 36 rat, na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu (słownie :.), która to kwota, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w 7 w terminie do 3 dni od podpisania umowy zostanie przelana na następujący rachunek bankowy Pożyczkobiorcy:.. Oprocentowanie bieżące 1.Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _- miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2.Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3.O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej na 15 dni przed terminem spłaty zgodnym z obowiązującym harmonogramem spłat. 4.Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5.Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy Zwrot kwoty kredytu/ pożyczki 1.Pożyczkobiorca oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w 1 w 36 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy. Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy zaktualizowany harmonogram spłat, w ciągu 7 dni od daty faktycznego uruchomienia środków. 2. Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w 2 zostaną naliczone do dnia zapłaty. 3.Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Pożyczkodawcy:.. 4. Wpłacone przez Pożyczkobiorcę środki zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę należnych odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na spłatę kapitału. 1.W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległości i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 2.Po upływie okresu wypowiedzenia całość pożyczki staje się wymagalna. 5 1.Niespłacone w terminie określonym w niniejszej umowie należności określone w par.1, oraz należności

12 wymagalne w trybie określonym w 2 traktowane są jako zadłużenie przeterminowane. 2.Od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca może naliczać odsetki w wysokości oprocentowania określonego odsetek 2 powiększony o 1,5 pkt procentowy. Są one naliczane od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia jego zapłaty. 3.Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych terminowo rat jest 1 dzień po terminie wymagalności raty. 6 Pożyczkodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Tworzącego SPZOZ w Wieluniu, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki. Zabezpieczenia Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Pożyczkodawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego. Postanowienia dodatkowe Zmiana formy prawnej Pożyczkobiorcy a w szczególności przekształcenie w spółkę nie będzie stanowić podstawy do wypowiedzenia lub zmiany warunków niniejszej umowy. 7 8 Postanowienia końcowe 9 1)W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.. U. z 2014 r. poz. 121)oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2)Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10 Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Pożyczkodawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Pożyczkodawcy. 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? ODPOWIEDŹ NIE. 6.Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). ODPOWIEDŹ 30 DNI. 12

13 7. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. ODPOWIEDŹ TAK. 8.Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie terminu uruchomienia kwoty kredytu/pożyczki (konkretna hipotetyczna data) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt 1. 9.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w celu wyliczenia oferty należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego oraz prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt W związku z zapisami rozdziału III ust. 1 pkt. m SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, np. 7 dni przed planowaną spłatą. ODPOWIEDŹ 7 dni przed planowaną spłatą. 11.Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 12.W przypadku zgody na zmianę stopy WIBOR z 1M na 6M prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 6 M również z dnia r. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 13.Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. ODPOWIEDŹ WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 14.Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni). ODPOWIEDŹ DO 15 DNIA PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI. 15.W związku z oprocentowanie kredytu/pożyczki w oparciu o zmienną stawkę WIBOR prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki poniższych zapisów: 1. Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania kredytu/pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5. Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ. 16.Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy kredytu/pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? ODPOWIEDŹ TAK. 17.Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? 13

14 ODPOWIEDŹ TAK. 18.Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ TAK. 19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z NFZ? ODPOWIEDŹ NIE. 20.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 21.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty usługi finansowej? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 22.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 23.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 24.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 25.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 26W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 27.Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A sprawozdania Finansowe- scan. - w przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. PYTANIE 5) 1. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, -bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A - scany dokumenów. 14

15 2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; POŻYCZKI Z FŚS - inne rozliczenia międzyokresowe; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - pozostałe rezerwy; NIE WYSTĘPUJĄ - inne zobowiązania długoterminowe; UKŁAD RATALNY Z APE - inne zobowiązania krótkoterminowe; INWESTYCYJNE - inne przychody operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - inne koszty operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - zyski/straty nadzwyczajne; NIE WYSTĘPUJĄ 3. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ - BUDYNKI I BUDOWLE ORAZ GRUNTY STANOWIĄ WARTOŚĆ MAJĄTKU PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEKAZANEGO SPZOZ W UŻYCZENIE, POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄ WARTOŚĆ SPZOZ. 4. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. ODPOWIEDŹ Narodowy Fundusz Zdrowia , ,13 2. Własne usługi medyczne , ,04 3.Dotacje na staże rezydentury , ,27 4.Sprzedaż towarów i materiałów 5 876, ,56 RAZEM , ,00 6. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: ODPOWIEDŹ Struktura należności Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: dni

16 31-90 dni dni powyżej 180 dni Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. ODPOWIEDŹ ZAŁOŻENIA W PLANIE NAPRAWCZYM SĄ REALIZOWANE NA BIEŻĄCO. 9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - BUDŻET SPZOZ. 10. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający oświadcza, iż kredyty bankowe są spłacane zgodnie z ich terminem wymagalności. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. ODPOWIEDŹ Oświadczamy, że ZUS I US SĄ PŁACONE NA BIEŻĄCO. 12. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODPOWIEDŹ Brak ugody, z uwagi na brak zobowiązań wobec ZUS i US. 13. Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r.? ODPOWIEDŹ podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za rok Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? ODPOWIEDŹ TAK. 15. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków z tytułu kredytu/pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu/pożyczki? ODPOWIEDŹ TAK. 16. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). ODPOWIEDŹ NIE. 17. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). ODPOWIEDŹ NIE. 18. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe lub alternatywne zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ NIE. 19. W przypadku zgody na pytanie powyższe prosimy o: a) udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. 16

17 b) informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja, są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? c) Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię /-ę Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a kredytu/pożyczki? d) podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? e) podanie informacji, czy kontrakt /-y mający/-e stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. f) udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? g) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? h) wyrażenie zgody w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? i) potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? j) potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? k) potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. l) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek i prowizji. m) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. 20. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Jednostki. ODPOWIEDŹ aktualny statut naszej Jednostki znajduje się na stronie internetowej Szpitala. 21. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: ODPOWIEDŹ Liczba: Stan na r Stan na r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zatrudnionych na kontraktach łóżek hospitalizowanych Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne. 17

18 23. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODPOWIEDŹ - TAK, SĄ PŁACONE ZGODNIE Z TERMINEM ICH WYMAGALNOŚCI. 24. Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 25. Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 26. Czy w ostatnich 4-ech latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 27. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 28. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidywane jest przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski? ODPOWIEDŹ - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE POSIADAMY TAKIEJ WIEDZY. 29. Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE I FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY- ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, INFORMATYZACJA, DOKUMENTACJA NA LĄDOWISKO PLN 2014R 30. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ - BENEFICJENTEM 2 REALIZOWANYCH INWESTYCJI BYŁ POWIAT WIELUŃSKI 31. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania w związku z realizacją założenia. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM. 32. Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego w rozbiciu na poszczególne lata (za lata ). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? ODPOWIEDŹ - OD 2000 D R- OKOŁO , JEST PLANOWANE NA DALSZE LATA. 33. Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? ODPOWIEDŹ TAK. 34. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach ? ODPOWIEDŹ WARTOŚC ROSZCZEŃ POKRYWA UBEZPIECZENIE. 35. Czy Rada Społeczna Szpitala wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. ODPOWIEDŹ patrz SIWZ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu posiada zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki Organu Doradczego tj. Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w postaci Uchwały Rady Społecznej nr 29/2014 z dnia roku wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki przez Dyrekcję SPZOZ w Wieluniu. 36. Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ SCAN Uchwały Rady Społecznej - w załączeniu do WYJAŚNIENIA A. 18

19 37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? ODPOWIEDŹ TAK. 38. Czy środki udostępnione przez Wykonawcę w ramach umowy kredytu lub pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań Zamawiającego? W przypadku udzielenia informacji twierdzącej, prosimy o przedstawienie listy wierzycieli, których wierzytelności zostaną zaspokojone wraz z określeniem ich wysokości. ODPOWIEDŹ TAK LISTA BĘDZIE SPORZADZONA PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW. 39. Prosimy o zgodę, aby kredyt / pożyczka został/-a uruchomiony/-a jednorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) roku. 40. Prosimy o wskazanie pierwszego możliwego terminu uruchomienia kredytu/pożyczki, termin ten będzie czysto hipotetyczny i nie będzie wiążący dla Zamawiającego a zapewni porównywalność ofert. ODPOWIEDŹ jak wyżej. 41. W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz potrzebą przeanalizowania szerokiego zakresu dokumentacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień r. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcy złożenie oferty, poprzez co zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu roku dokonał zmiany terminu składania ofert na roku patrz Wskazane powyżej dokumenty (finansowe, informacje o kontrakcie z NFZ i dane o inwestycjach oraz zobowiązaniach) prosimy udostępnić na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie za pomocą poczty na adres Prosimy o możliwie niezwłoczne udostepnienie powyższych danych, tak aby Wykonawca (bank) miał dostateczny czas na dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 19

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 30.03.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej ZP-III-343/7/2015 Lubaczów, 28.08.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Frombork 27 maja 2015 r. Znak sprawy: KRB.271.2.2015 Dot. przetargu nieograniczonego na usługę Sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1.520.000,00 zł (art. 518 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15 N/ZP-331/7659/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, 2015.07.14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie. Miechów, dnia 02 kwietnia 2015 r. Szp - DN/ZP/ /IV/2015.. wszyscy uczestnicy postępowania Nr sprawy: 14/2015 - wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:430427-2015:text:pl:html Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 Wojewódzki Szpital im. Zofii z

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SPZZOZ SZPITAL: ul. Bodzentyńska 17 tel.: 0 (nr operatora)48 616-31-75 fax. : 616-31-75 Internet: www.szpitalilza.com.pl E mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711754 faks: +4842 2711750 E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Łódź, dn. 27.11.2014

Bardziej szczegółowo

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.:

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 16.01.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/7662/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Zestaw pytań nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-29/13 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r.

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Sokółka dn.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Usługa udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo