Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie ,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w..., pod nr KRS:..., NIP:... REGON:... reprezentowanym przez:... Dyrektora zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a reprezentowanym przez:.... zwanym w dalszej części Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr.. z dnia...

2 1 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie ,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 0/ Spłata kredytu/*pożyczki nastąpi w 120 ratach miesięcznych na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy: 1) Spłata kredytu /* pożyczki: spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w okresach miesięcznych, w 120 ratach,, przy czym pierwsza rata płatna będzie z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu/*pożyczki, zaś następne raty na koniec każdego następnego miesiąca - w przypadku gdy ostatni dzień danego miesiąca wypadnie w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego, 2) Spłata odsetek liczona od malejącego kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach miesięcznych wraz z ratami kapitałowymi, 3) Koszty usługi finansowania obejmują jedynie elementy wskazane w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę i nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek innych opłat, 4) Oprocentowanie kredytu/*pożyczki liczone będzie jako zmienna stopa oprocentowania, oparta na stawce WIBOR 3 M, liczona jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego, powiększonego o oferowaną marżę (lub pomniejszoną o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu/*pożyczki oferowana marża nie może zostać podwyższona, dopuszcza się zmniejszenie marży, 5) Kredyt/*pożyczka nie mogą być obciążone innymi dodatkowymi opłatami związanymi z obsługą kredytu/*pożyczki, 6) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do: wcześniejszej spłaty kredytu/*pożyczki, części lub całości kapitału kredytu/*pożyczki - bez dodatkowych kosztów w tym, w szczególności: opłat i prowizji, w takiej sytuacji odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia, 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu/*pożyczki lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, 8) Zabezpieczeniem kredytu/*pożyczki będzie weksel in blanco oraz cesja umowy na świadczenia zdrowotne zawartej z ŁOW NFZ w Łodzi, 9) Wykonawca nie może uzależniać udzielenia kredytu/*pożyczki w szczególności od przejęcia np. bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego.

3 2 1. Wykonawca zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu/*pożyczki w wysokości ,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 0/100) w jednej transzy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 2. Termin uruchomienia kredytu/*pożyczki od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego wynosi. dni roboczych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wypłaty kredytu/*pożyczki przyjętej w ofercie przetargowej, zarówno jeśli chodzi o liczbę transz jak i ich wysokość oraz terminy uruchomienia środków. 4. Wykonawca przekaże środki finansowe pochodzące z kredytu/*pożyczki na rachunek Zamawiającego : Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu/*pożyczki, niewykorzystania przyznanego kredytu/*pożyczki w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu/*pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6. W przypadku określonym w ust. 3 i 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wcześniejszej spłacie w terminie 7 dni przed planowaną spłatą lub zmianą. 7. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu/*pożyczki będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego sporządzony zostanie aneks do umowy Kwota wykorzystanego kredytu/*pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR 3 M (dla depozytów 3 miesięcznych w PLN) powiększonej o marżę Wykonawcy. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3M z dnia, tj. wartość % (słownie ). 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego listem poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana wysokości stopy oprocentowania WIBOR 3M nie stanowi zmiany umowy i tym samym nie wymaga spisania stosownego aneksu do umowy. 5. Odsetki od kredytu/*pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy. 6. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie trwania umowy i wynosi... punktów procentowych. 7. Odsetki od wykorzystanego kredytu/*pożyczki płatne będą zgodnie z zasadą określoną w 1 ust. 2 pkt. 1 i 2.

4 8. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu/*pożyczki. 9. Przy wyliczaniu odsetek od kredytu/*pożyczki stosuje się kalendarz rzeczywisty (365 lub 366 dni w roku przestępnym). 10. Odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień spłaty raty kapitałowej. 11. Spłata odsetek od kredytu/*pożyczki następuje w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr za każdy okres obrachunkowy Od kwoty przyznanego kredytu/*pożyczki Wykonawca nie pobiera żadnych prowizji. 2. Za czynności związane z obsługą kredytu/*pożyczki Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji (zgodnie z ofertą przetargową) Harmonogram spłat kredytu /*pożyczki stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. Okres spłat rat kapitałowych rozpoczyna się w... r., a kończy się w...r. 3. Jeżeli data spłaty kredytu/*pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu/*pożyczki. 4. Spłata rat kredytu/*pożyczki następować będzie na rachunek Wykonawcy nr. 5. Za datę spłaty kredytu/*pożyczki lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy określony w 5 ust.4, co oznaczać będzie jednoczesne zmniejszenie w tym dniu salda zadłużenia Zamawiającego. 6. Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w 5 ust. 4 zalicza się według następującej kolejności: na spłatę odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu/*pożyczki. 6 Zamawiający zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu/*pożyczki wraz z odsetkami do roku zgodnie z harmonogramem spłaty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 7 1.W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków udzielenia kredytu/*pożyczki Wykonawca może wypowiedzieć umowę kredytu/*pożyczki. Termin wypowiedzenia wynosi 90 dni.

5 2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 liczony jest od następnego dnia po doręczeniu wypowiedzenia kredytu*/pożyczki, przy czym za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej pod ostatni znany Wykonawcy adres Zamawiającego. 3. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu/*pożyczki w terminach określonych umową, podlegają powiększeniu o wysokość odsetek ustawowych. 8 Spłata kredytu/*pożyczki jest zabezpieczona w następujący sposób: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - cesja umowy na świadczenia zdrowotne zawartej z ŁOW NFZ w Łodzi, sygnatura umowy: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w 2 ust.2 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 roku, poz..121 z póź. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 128). 11 Strony przewidują następujące warunki zmiany umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Zmiany umowy przewidziane w 2 ust. 6 i 7 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6 Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający *właściwa nazwa zostanie uzupełniona po rozstrzygnięciu postępowania

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo