INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL /11/00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Białystok, luty 2012r. 1

2 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcje Informatyczne narzędzia wsparcia przedsiębiorstw Projekt Informatyczne narzędzia wsparcia przedsiębiorstw realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. na podstawie Umowy nr UDA-POKL /11/00 zawartej w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. o. o. Rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnie pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. POKL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Niniejszy Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej projektu. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. II CEL I TŁO PROJEKTU Celem głównym projektu jest uzyskanie i wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych (internetowych i mobilnych)do poprawy efektywności funkcjonowania firm, wśród 120 Uczestników Projektu (70 Kobiet, 50 Mężczyzn) z 100 mikro, 15 małych i 5 średnich przedsiębiorstw działających na terenie woj. podlaskiego w branżach kluczowych dla rozwoju województwa do końca marca 2013 roku. Okres realizacji projektu: r r. ZAKRES WSPARCIA Projekt zakłada 16 szkoleń z zakresu obsługi i wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych (internetowych i mobilnych). 2

3 Moduły szkoleń do wyboru przez Uczestnika projektu: 1. Komputer w mojej firmie tworzenie infrastruktury informatycznej firmy 2. Biznes w Internecie tworzenie strony www (m. in. w oparciu o bezpłatne narzędzia internetowe), cloud computing, sprzedaż i zakupy on-line (e-faktura, katalogi elektroniczne, e-zamówienia, e-aukcje) 3. Biznes w komórce wykorzystanie telefonów komórkowych oraz Internetu mobilnego do zarządzania firmą 4. Promocja w Internecie narzędzia, promocja produktów, marketing w wyszukiwarkach, kody mobilne 5. Obsługa finansów i zasobów firmy (system informatyczny typu ERP) 6. Zarządzanie czasem w firmie (aplikacje internetowe i mobilne do zarządzania czasem, metodyka GTD) 7. Komunikacja z administracją (e-administracja, e-prawo, e-podatki) 8. Informatyczne zarządzanie projektami w MŚP Program szkolenia obejmuje wykorzystanie takich narzędzi jak: Cloud computing, program do tworzenia katalogów elektronicznych, system informatyczny ERP, metodyka GTD Potencjalny uczestnik projektu na etapie wypełniania Formularza zgłoszeniowego wybiera maksymalnie dwa moduły szkoleniowe jednocześnie wskazując preferowany. Ilość przeprowadzonych szkoleń z każdego modułu będzie związana z zapotrzebowaniem (z ilością zgłoszeń) na daną tematykę. W przypadku nie zebrania grupy 10 os. na dany moduł, szkolenie się nie odbędzie. III ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 120 przedsiębiorstw (120 osób w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn, osoby o statusie: samozatrudnionych 12, zatrudnionych w mikroprzesiębiorstwach 88, w małych 15 i średnich 5) spełniających kryteria udziału w projekcie, o którym mowa w części III ust. 2 Regulaminu 2. W projekcje mogą brać udział przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw spełniający łącznie następujące warunki: 3

4 a) zamieszkiwanie na obszarze województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), b) zatrudnienie w przedsiębiorstwie posiadającym jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego, c) zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, d) zatrudnienie w jednej z następujących branż/sektorów/przemysłów wg PKD 2007r.: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody gospodarowanie ściekami, i odpadami, oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.); osoba fizyczna, osoba prawna, i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Pracownik zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, należy rozumieć wyłącznie następujące kategorie osób: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lud spółdzielczej umowy o pracę), właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe, Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR Małe przedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR Średnie przedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURa /lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR 4

5 3. Priorytetowo w projekcie traktowane będą: osoby z wykształceniem co najwyżej średnim osoby nie korzystające regularnie z komputera i Internetu kobiety 4. Podczas procesu rekrutacji uwzględniona będzie kolejność zgłoszeń. 5. Czterdziestu uczestników projektu może uczestniczyć maksymalnie w dwóch szkoleniach, pozostałe 80 Uczestników w jednym. 6. W projekcie z jednego przedsiębiorstwa może uczestniczyć tylko jedna osoba. 7. Uczestnik projektu musi posiadać pełnię praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 8. W wsparciu może uczestniczyć podmiot, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, których wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega nie przekracza równowartości w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy 9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami i oświadczeniami, składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym i zapisami niniejszego Regulaminu. 10. Pomoc publiczna, która będzie udzielana w ramach projektu dotyczy pomocy na szkolenia. Zostanie ona wniesiona w postaci pomocy de minimis. Wysokość udzielonej pomocy de minimis wynosi 1 579,00 zł/os. 11. Każde przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 6 SPOSÓB REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja i weryfikacja Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze projektu, w siedzibie Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. 2. Weryfikacja zgłoszeń rekrutacyjnych Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. 3. Informacja o trwającym procesie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej projektu a także poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, rozpowszechnienie plakatów oraz ulotek, emisję ogłoszeń na bilbordach internetowych oraz na spotkaniach z przedsiębiorcami. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jawnymi warunkami, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 5

6 5. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami, według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej projektu. 6. Rekrutacja będzie prowadzona przez cały czas trwania projektu (rekrutacja ciągła). 7. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, od poniedziałku do piątku w godz. od w siedzibie Beneficjenta: ul. Jurowiecka 56, Białystok. 8. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu przesyłki do adresata. 9. Potencjalni Uczestnicy projektu mogą również zgłaszać swój udział w projekcie: za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie projektowej telefonicznie, owo, faksem, niemniej jednak aby wziąć udział w procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia swojego udziału. 10. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią: wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), oraz dokumenty poświadczające kwalifikowalność, zgodnie z poniższym wykazem: Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (Załącznik nr 2) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa lub innego równoważnego dokumentu Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3) Oświadczenie o braku decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy (Załącznik nr 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5) Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 6) 10. Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Data wystawienia dokumentów nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed datą złożenia dokumentów. 7 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ/ WARUNKI PRZYJĘCIA Kryteria: 1. Złożenie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu wymienionych w 6 pkt 10 dokumentów 6

7 2. Mając na uwadze realizację celów oraz założonych wskaźników projektu, priorytetowo w projekcie traktowane będą: osoby z wykształceniem co najwyżej średnim osoby nie korzystające regularnie z komputera i Internetu (ze względu na poziom wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu oraz ilość godzin spędzany przy komputerze i Internecie) kobiety 3. W oparciu o powyższe kryteria tworzona jest lista osób kwalifikujących się do udziału w projekcie. 4. Po zebraniu 10 osób chętnych na preferowany moduł szkolenia na podstawie Formularza Zgłoszeniowego zostanie ustalany termin i miejsce danego szkolenia. 5. Osoby, które z uwagi na ograniczoną ilość miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danej grupie szkoleniowej biorą udział w kolejnym procesie rekrutacji. 6. Osoby nie zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. 7. W przypadku nie zebrania grupy 10 osobowej na dany moduł, szkolenie z danego modułu nie odbędzie się. Osoby będą miały możliwość udziału w procesie rekrutacji wybierając inny moduł szkolenia. 8. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby wcześniej zakwalifikowanej do projektu może na jej miejsce zostać zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 9. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą sprawdzone pod względem kwalifikalności do projektu przez pracownika zatrudnionego w ramach projektu. 10. Formularze Zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają poprawie w terminie 7 dni. 11. O wynikach rekrutacji wszyscy potencjalni Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. 12. Lista rankingowa osób przyjętych jest listą zamkniętą. Od wyników rekrutacji nie przysługują odwołania. 13. W przypadku osób spełniających te same kryteria decyduje kolejność zgłoszeń. 8 REALIZACJIA PROJEKTU 1. Wsparcie udzielane jest na podstawie podpisanej z pracodawcą, Umowy szkoleniowej (załącznik nr 7) i Deklaracji udziału w projekcie podpisanej przez pracownika (załącznik nr 8). 2. Każde szkolenie jest szkoleniem dwudniowym (16 godz.), po 8 godz. każdego dnia w grupach 10 osobowych. 3. W szkoleniu weźmie udział 120 Uczestników Projektu z 120 przedsiębiorstw. 7

8 4. Czterdziestu Uczestników szkolenia będzie mógło wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach, pozostałe 80 osób w jednym szkoleniu. 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w 100% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem (16 godz.). Uczestnik poświadcza obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności. Jedynie nagłe przypadki (np. zwolnienia lekarskie) będą rozpatrywane indywidualnie. 6. Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. 7. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy organizatora zostanie wyznaczony inny termin szkolenia po uprzednim zaakceptowaniu przez Uczestnika. 8. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma segregator, notatnik, długopis, materiały szkoleniowe, podręcznik i pen-drive. 9. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom szkolenia: indywidualne stanowisko komputerowe podczas szkolenia, wyżywienie w trakcie szkolenia (dwie przerwy kawowe i przerwę obiadową) możliwość skorzystania z noclegu uczestnikom, kórzy mieszkają w odległości co najmniej 20 km od miejsca szkolenia. 11 KONTROLE I MONITORING Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę osiągniętych wskaźników, produktów i rezultatów projektu. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet przed i po szkoleniu. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań POKL. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Beneficjent poinformuje Uczestników Projektu za pośrednictwem strony internetowej W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawne w zakresie dotyczącym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 8

9 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Formularz zgłoszeniowy Zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez pracodawcę Formularz informacyjny przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o braku decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Umowa szkoleniowa Deklaracja udziału w projekcie 9

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo