Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms"

Transkrypt

1 Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms From Bąbel, P., Suchowierska, M., & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Sopot: GWP (http://www.gwp.pl/7609,analiza-zachowania-od-a-do-z.html). Rozdział 7. Słownik angielsko-polski analizy zachowania * Terminy, których definicje zostały zamieszczone w rozdziale 4. applied behavior analysis (ABA) stosowana analiza zachowania (SAZ)* ABA design naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB reversal design naprzemienny schemat eksperymentalny ABAB* ABC description opis ABC* abolishing operations (AO) operacja znosząca* absolute stimulus control bezwzględna kontrola bodźcowa acquisition nabywanie acquisition chase faza nabywania activity reinforcer wzmocnienie w postaci aktywności* activity schedule plan aktywności* addictive reinforcer wzmocnienie uzależniające additivity theory of behavioral contrast addytywna teoria kontrastu behawioralnego adjunctive behavior zachowanie towarzyszące* adjusting (adj) schedule regulowany rozkład wzmacniania alternating treatments design plan (schemat) zmieniających się oddziaływań alternative (alt) schedule alternatywne rozkłady wzmacniania antecedent bodziec poprzedzający* appetitive stimulus bodziec apetytywny arbitrary matching dopasowywanie arbitralne artificial reinforcer wzmocnienie sztuczne* associative bias odchylenie asocjacyjne* augmenting stimulus bodziec podnietowy autoclitic reakcja autolityczna* automaintenance samoutrzymywanie automatic reinforcement wzmacnianie automatyczne* automatic reinforcer wzmocnienie automatyczne autoshaping samokształtowanie* aversive stimulus bodziec awersyjny* aversive control awersyjna kontrola zachowania* aversive counterconditioning awersyjne przeciwwarunkowanie* avoidance unikanie* backup reinforcer wzmocnienie docelowe backward chaining uczenie łańcuchów zachowań od końca* backward conditioning warunkowanie wsteczne* baseline poziom wyjściowy* baseline condition poziom wyjściowy* behavior zachowanie* behavior "trap" pułapka behawioralna behavior analysis analiza zachowania* Behavior Analysis Certification Board Rada Certyfikacyjna Analizy Zachowania* behavior analyst analityk zachowania* behavior chain łańcuch zachowań* behavior modification modyfikacja zachowania* behavior therapy terapia behawioralna* behavioral contingency zależność behawioralna behavioral contrach kontrakt behawioralny* behavioral kontrast kontrast behawioralny* behavioral dynamics dynamika zachowania behavioral economics ekonomia behawioralna behavioral medicine medycyna behawioralna 1

2 behavioral momentum behaviorism behavior-systems analysis biofeedback biological context biological preparedness bloking board certified beahvior analyst break and run chain schedule of reinforcement chaining chamber changeover changeover delay (COD) changeover ratio (COR) changeover response changing criterion design choice classical conditioning closed economy collateral behavior comparison stimulus compensatory conditional response component analysis compound (CS) compound schedule conceptual analysis of behavior conceptual stimulus control (conceptual control) concurrent contingencies concurrent operants concurrent schedule concurrent-chain schedule conditional conditional discrimination conditional probabilisty conditional reflex conditional reinforcer conditional response (CR) conditional stimulus (CS) conditioned conditioned aversive stimulus conditioned compensatory responses conditioned emotional responce (CER) conditioned inhibition conditioned inhibitor conditioned motivating operations conditioned reflex conditioned reinforcer conditioned response (CR) conditioned stimulus (CS) conditioned suppression conditioning conjoint (conjt) schedule conjugate reinforcement conjunctive (conj) schedule consequence pęd zachowania* behawioryzm* analiza systemów zachowania biologiczne sprzężenie zwrotne* biologiczne uwarunkowanie biologiczna gotowość* blokowanie* certyfikowany analityk zachowania* pauza seria łańcuchowy rozkład wzmacniania* tworzenie łańcuchów zachowań* klatka zmiana procedura opóźnień po zmianie procedura proporcji po zmianie reakcja po zmianie schemat eksperymentalny ze zmieniającym się kryterium* wybór warunkowanie klasyczne* zamknięty system ekonomiczny zachowanie współwystępujące bodziec dopasowywany warunkowa reakcja kompensacyjna* analiza elementów interwencji złożony bodziec warunkowy złożony rozkład wzmacniania konceptualna analiza zachowania* kontrola zachowania przez klasę bodźców zależności równoczesne równoczesne zachowania sprawcze równoczesne rozkłady wzmacniania* równoczesne łańcuchowe rozkłady wzmacniania warunkowy warunkowe różnicowanie* warunkowe prawdopodobieństwo odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* warunkowy warunkowy bodziec awersyjny* warunkowe reakcje kompensacyjne warunkowa reakcja emocjonalna* hamowanie warunkowe* warunkowy bodziec hamujący warunkowe operacje motywujące* odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* tłumienie warunkowe* warunkowanie łączne rozkłady wzmacniania* wzmocnienie sprzężone koniunkcyjny rozkład wzmacniania konsekwencja* 2

3 contiguity contingency contingency contrach contingency control contingency management contingency of reinforcement contingency space contingency-governed behavior contingency-shaped behavior contingency-specifying stimulus continuous recording continuous reinforcement (CRF) contrieved reinforcer controlling stimulus correction procedure correlated reinforcers correlated stimuli correspondence (between saying and doing) counterconditioning covert behavior critical feature CS-US interwal cumulative record cumulative recorder data sampling dead man's test delay conditioning delayed conditioning delay of reinforcement delayed imitation delayed matching-to-sample delayed response delay-reduction hypothesis descriptive autoclitic desensitization differential conditioning differential punishment of high rates differential punishment procedure differential reinforcement differential reinforcement of other behavior (DRO) differential reinforcement of alternative behavior (DRA) differential reinforcement of diminishing rates of responding (DRD) differential reinforcement of high rates of behavior (DRH) differential reinforcement of incompatible behavior (DRI) differential reinforcement of low rates of behavior (DRL) differential-reinforcement schedules differentiation direct instruction direct measures direct replication discounting styczność* zależność* kontrakt behawioralny kontrola przez zależności kierowanie zależnościami* zależności związane ze wzmacnianiem przestrzeń zależności zachowanie rządzone zależnościami zachowanie rządzone zależnościami bodziec określający zależność zapis ciągły* wzmacnianie ciągłe* wzmocnienie sztuczne* bodziec kontrolujący* procedura korygująca skorelowane wzmocnienia skorelowane bodźce spójność (między słowem a czynem) przeciwwarunkowanie* zachowanie ukryte* cecha krytyczna interwał CS-US zapis kumulatywny* rejestrator kumulatywny próbkowanie danych* test nieboszczyka* warunkowanie opóźniające* warunkowanie opóźniające* odroczenie wzmocnienia odroczone naśladowanie odroczone dopasowanie do wzorca reakcja odroczona hipoteza redukcji odroczenia opisowa reakcja autoklityczna odwrażliwianie warunkowanie różnicujące* różnicujące karanie wysokiego tempa reagowania* procedura karania różnicującego wzmacnianie różnicujące* różnicujące wzmacnianie innych zachowań* różnicujące wzmacnianie zachowania alternatywnego* różnicujące wzmacnianie zmniejszającego się tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie wysokiego tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie zachowania niekompatybilnego* wzmocnienie zróżnicowane niskiego tempa reagowania* rozkłady różnicującego wzmacniania zróżnicowanie nauczanie bezpośrednie bezpośrednie pomiary replikacja wprost dyskontowanie* 3

4 discrete trial teaching discrete trial disrete trials discriminated extinction discriminated operant discrimination discrimination hypothesis discrimination index discrimination training discriminative stimulus (S D ) disinhibition distancing distractors distributed practice differential reinforcement of paced responding (DRP) duration recording echoic echoic behavior elastic demand elicit elicitation elicted emergent relation emit emitted behavior equal-interval graph equivalence class equivalence relation errorless discrimination errorless learning escape establishing operations (EO) establishing stimulus (ES) excitatory (CS) event recording exemplar experimental analysis of behavior exposure therapy extinction extinction burst extinction gradient extinction stimulus (S [S delta]) extraneous sources of reinforcement facultative behavior fading procedure feature-positive stimulus first-order conditioning first-order CS fixed consecutive number fixed interval fixed-interval schedule of reinforcement (FI) fixed ratio fixed-ratio schedule of reinforcement (FR) fixed-interval scallop fixed-ratio responding uczenie metodą wyodrębnionych prób wyodrębniona próba* metoda wyodrębnionych prób* różnicowe wygaszanie różnicowe zachowanie sprawcze różnicowanie* hipoteza różnicowania wskaźnik różnicowania trening różnicowania* bodziec różnicujący* rozhamowanie dystansowanie dystraktory ćwiczenie rozłożone w czasie różnicujące wzmacnianie określonego tempa reagowania zapis długości trwania* reakcja echoiczna* zachowanie echoiczne popyt elastyczny wywoływać wywoływanie wywołany relacja emergentna emitować zachowanie emitowane* wykres z równymi interwałami klasa ekwiwalentna* relacja ekwiwalentna* trening różnicowania bez błędów uczenie bez błędów* ucieczka* operacja ustanawiająca* bodziec ustanawiający* warunkowy bodziec pobudzeniowy zapis zdarzenia* egzemplarz eksperymentalna analiza zachowania* terapia ekspozycyjna* wygaszanie* wybuch związany z wygaszaniem* gradient wygaszania bodziec wygaszeniowy* niezaprogramowane źródła wzmocnień zachowanie fakultatywne procedura stopniowych zmian bodźca* bodziec nacechowany pozytywnie warunkowanie pierwszego rzędu* bodziec warunkowy pierwszego rzędu stała liczba reakcji przed zmianą stały interwał rozkład wzmacniania o stałych interwałach* stała proporcja rozkład wzmacniania o stałych proporcjach* wykres muszelkowy przy stałych interwałach reagowanie charakterystyczne dla rozkładu o stałych proporcjach 4

5 fixed-time schedule (FT) flooding forced choice forward chaining free choice free operant free operant method free operant procedure frequency frequency of reinforcement frequency of responding function of behavior functional analysis functional analysis of behavior functional assessment functional class functional equivalence functional relation functional stimulus generalization generalization gradient generalization gradient (operant) generalization gradient (respondent) generalized conditioned/conditional reinforcer generalized imitation generalized matching law generalized reinforcer generalized social reinforcement goal gradient group-oriented consequences guidance hypothesis habituation hand-over-hand prompt heterogenous chains schedule hierarchy, of behavior or responses higher-order class of behavior higher-order conditioning higher-order schedule history of reinforcement homogenous chains schedule identity matching imitation imitative reinforcers implosion therapy impulsive choice impulsiveness impulsivity incentive incidental learning incidental reinforcement incidental teaching incompatible behavior indirect measures individually based contingencies induction inelastic demand informative stimulus rozkład wzmacniania o stałym czasie* zatapianie* narzucony wybór uczenie łańcuchów zachowań od początku* swobodny wybór swobodne zachowanie sprawcze metoda swobodnych zachowań sprawczych* procedura swobodnych zachowań sprawczych* częstość częstość wzmacniania częstość reagowania* funkcja zachowania analiza funkcjonalna analiza funkcjonalna zachowania* ocena funkcjonalna* klasa funkcjonalna* ekwiwalencja funkcjonalna* relacja funkcjonalna cecha funkcjonalna bodźca generalizacja* gradient generalizacji gradient generalizacji gradient generalizacji zgeneralizowane wzmocnienie warunkowe* zgeneralizowana umiejętność naśladowania uogólnione prawo dopasowania zgeneralizowane wzmocnienie* zgeneralizowane wzmocnienie społeczne gradient zachowania zależny od celu konsekwencje grupowe hipoteza informacji zwrotnych habituacja podpowiedzi fizyczne - dłoń na dłoni heterogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania hierarchia zachowania lub reakcji klasa zachowań wyższego rzędu warunkowanie wyższego rzędu* rozkład wzmocnień wyższego rzędu historia wzmacniania* homogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania dopasowanie identycznych bodźców naśladowanie* wzmocnienia wynikające z naśladowania* terapia implozywna* impulsywny wybór impulsywność impulsywność podnieta uczenie się incydentalne przypadkowe wzmacnianie uczenie incydentalne* zachowanie niekompatybilne* niebezpośrednie pomiary zależności indywidualne indukcja* popyt nieelastyczny bodziec informacyjny 5

6 inhibitory gradient inhibitory stimulus initial links instinctive drift instrumental behavior instrumental conditioning instrumental learning instrumental response intentional learning interdependent schedules interim behavior interlocking schedule intermittent reinforcement intermittent reinforcement effect intermittent schedule of reinforcement interoceptive conditioning interreinforcement interval interresponse time theory interresponse time inter-trial interval interval recording interval schedule intervention (treatment) package intradimensional training intraverbal intuitive control in-vivo therapy latency latency recording latent inhibition latent learning law of effect law of exercise law of intensity magnitude law of latency learned helplessness learning learning set level limited hold local rate long-delay conditioning loose teaching magazine training maintenance masking mand massed practice mastery criteria matching matching law matching to sample maximizing Mechner notation mediating behavior melioration metacontingencies metaphysical behaviorism gradient hamowania bodziec hamujący początkowe ogniwa dryfowanie w kierunku instynktu* zachowanie instrumentalne warunkowanie instrumentalne* uczenie instrumentalne reakcja instrumentalna* uczenie zamierzone współzależne rozkłady wzmacniania zachowanie dodatkowe* sczepiony rozkład wzmacniania wzmacnianie sporadyczne efekt wzmacniania sporadycznego rozkład wzmacniania sporadycznego* warunkowanie interoceptywne interwał między wzmocnieniami czasu między reakcjami, teoria czas między reakcjami przerwa między próbami zapis interwałowy* rozkład wzmacniania interwałowy* pakiet interwencyjny trening wewnątrzwymiarowego różnicowania reakcja intrawerbalna* kontrola przez zależności terapia in vivo* opóźnienie zapis opóźnienia* hamowanie latentne* uczenie się utajone* prawo efektu* prawo ćwiczenia prawo intensywności prawo latencji wyuczona bezradność* uczenie się* gotowość do uczenia się poziom dostępność ograniczona czasem miejscowe tempo warunkowanie z długim odroczeniem* uczenie w różnorodnych warunkach trening korzystania z karmnika utrzymanie* maskowanie reakcja mandowa* skomasowane ćwiczenia kryterium opanowania dopasowanie prawo dopasowania* dopasowanie do wzorca* maksymalizacja zapis Mechnera zachowanie pośredniczące ulepszanie metazależność behawioryzm metafizyczny 6

7 method of successive approximations methodological behaviorism mixed (mix) schedule modeling molar molar and molecular analyses molar theory molecular molecular theory momentary maximization theory momentary maximizing momentary time sampling motivating operations (MO) multiple baseline across behaviors multiple baseline across settings multiple baseline across subjects multiple baseline design multiple schedule natural concept natural reinforcer negative automaintenance negative contrast negative practice negative punishment negative reinforcement negative stimulus neutral stimulus noncontingent reinforcement nondifferential training nondiscriminated avoidance observational learning observing response oddity procedure omission omission training one-factory theory open economy operandum test operant behavior operant chamber operant class operant conditioning operant imitation operant level operant response operant selection optimization theory optimizing overcorrection overexpectation effect overmatching metoda kolejnych przybliżeń* behawioryzm metodologiczny* rozkład wzmacniania mieszany modelowanie* molarny molarne i molekularne analizy teoria molarna* molekularny teoria molekularna* teoria chwilowej maksymalizacji chwilowa maksymalizacja chwilowe próbki czasowe* operacje motywujące* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych reakcji * schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania w różnych sytuacjach* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych osób badanych* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania* rozkład wzmacniania wielokrotny* pojęcie naturalne wzmocnienie naturalne* samoutrzymywanie negatywne negatywny kontrast behawioralny praktyka negatywna karanie negatywne* wzmacnianie negatywne* bodziec negatywny bodziec obojętny* wzmacnianie niezależne od zachowania* trening nieróżnicowania unikanie bez bodźca różnicującego uczenie się przez obserwację* reakcja obserwacyjna procedura odmienności pomijanie trening pomijania* jednoczynnikowa teoria unikania otwarty system ekonomiczny test operandum zachowanie sprawcze* klatka Skinnera* klasa zachowań sprawczych* warunkowanie sprawcze* naśladowanie sprawcze poziom podstawowy reakcji sprawczej* reakcja sprawcza* selekcja zachowań sprawczych teoria optymalizacji optymalizacja hiperkorekcja* efekt nadmiernych oczekiwań* naddopasowanie* 7

8 over-selectivity overshadowing overt behavior paced respose pairing partial interval recording partial reinforcement effect participant modeling passive avoidance pattern analysis Pavlovian conditioning peak procedure peak shift percentage reinforcement percentile schedule personalized system of instruction physical prompt polymorphus stimulus class positive contrast positive practice overcorrection positive punishment positive reinforcement positive reinforcer positive stimulus post reinforcement pause (PRP) postdiscrimination gradient potentiation precision teaching precommitment predictive stimulus Premack principle presence-absence training primary aversive stimulus primary reinforcer private behavior private event probabilistic stimulus class procedure of fixed-outcome shaping procedure of variable-outcome shaping progresive schedule prompt prompt dependency prompt fading prothetic stimulus pseudoconditioning pseudotrial punisher punishment punishment contingency puzzle box quantitative law of effect radical behaviorism random-interval schedule random-ratio schedule rate rate dependency rate of reinforcement rate of responding nadmierna selektywność* zacienianie* zachowanie jawne* reagowanie w kontrolowanym tempie prezentacja parami częściowy zapis interwałowy* efekt wzmacniania sporadycznego* modelowanie uczestniczące* pasywne unikanie analiza wzorców warunkowanie pawłowskie* procedura szczytowej częstości zachowania przesunięcie szczytu gradientu generalizacji wzmacnianie procentowe rozkład wzmacniania percentylowy zindywidualnizowany system nauczania podpowiedź fizyczna* polimorficzna klasa bodźców pozytywny kontrast behawioralny praktyka pozytywna* karanie pozytywne* wzmacnianie pozytywne* wzmocnienie pozytywne bodziec pozytywny pauza po wzmocnieniu* gradient po różnicowaniu uwrażliwianie uczenie precyzyjne wstępne zobowiązanie bodziec predyktywny zasada Premacka* trening typu "jest-nie ma" pierwotny bodziec awersyjny* wzmocnienie pierwotne* zachowanie prywatne* zdarzenie prywatne* probabilistyczna klasa bodźców procedura kształtowania o stałych konsekwencjach procedura kształtowania o zmiennych konsekwencjach rozkład wzmacniania progresywny* podpowiedź* zależność od podpowiedzi* wycofywanie podpowiedzi* bodziec protetyczny pseudowarunkowanie* pseudopróba kara* karanie* zależność karząca skrzynka problemowa ilościowe prawo efektu radykalny behawioryzm* rozkład wzmacniania o losowych interwałach rozkład wzmacniania o losowych proporcjach tempo uzależnienie od tempa tempo wzmacniania tempo reagowania* 8

9 rate of response ratio run ratio schedule ratio strain reaction chain reciprocal contingency redirection reflexivity regression reinforcement reinforcement contingency reinforcement relativity reinforcement schedule reinforcer relational autoclitic relational discrimination relational frame relational theory of stimulus control relative rate relative rate of reinforcement relative rate of response relative stimulus control relativity (of reinforcers) relevant (critical) features of stimuli repeated acquisition Rescorla-Wagner model resistance to change resistance to extinction respondent respondent behavior respondent conditioning respondent discrimination respondent extinction respondent generalization respondent level response response blocking response chain response class response competition response cost response deprivation response deprivation theory response generalizatrion response induction response rate response strength response topography response-independent reinforcer response-reinforcer correlation theory response-shock interval restricted operant resurgence reversal design rule-governed behavior run tempo reakcji szybkie reagowanie w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym rozkład wzmacniania proporcjonalny* zanik reagowania w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym łańcuch reakcji zależność wzajemna przekierowanie zwrotność regres wzmacnianie* zależność wzmacniająca relatywność wzmocnień rozkład wzmacniania wzmocnienie* relatywna reakcja autoklityczna różnicowanie relatywne rama relacyjna relacyjna teoria kontroli bodźcowej względne tempo względne tempo wzmacniania względne tempo reakcji relacyjna kontrola bodźcowa relacyjność istotne cechy bodźca powtarzane nabywanie model Rescorli-Wagnera* odporność na zmianę odporność na wygaszanie* reaktywny zachowanie reaktywne* warunkowanie reaktywne* różnicowanie reaktywne* reaktywne wygaszanie generalizacja reaktywna wyjściowy poziom zachowania reaktywnego reakcja* blokowanie reakcji łańcuch reakcji klasa reakcji* współzawodnictwo reakcji koszt reakcji* deprywacja reakcji teoria deprywacji reakcji* generalizacja reakcji* wywoływanie reakcji tempo reakcji siła reakcji forma reakcji* wzmocnienie niezależne od reakcji teoria korelacji reakcji i wzmocnień interwał między reakcją a szokiem ograniczone zachowanie sprawcze* nawrót naprzemienny schemat eksperymentalny zachowanie rządzone regułami* seria 9

10 run of response running rate salience sample stimulus sample-specific beahvior satiation scalloping schedule schedule of reinforcement schedule-induced behavior secondary reinforcer second-order conditioning selection by consequences selectionism self-control self-control choice self-instructional training self-reinforcement sensitization sensory preconditioning sequence analysis setting event shaping short-delay conditioning shuttle box Sidman avoidance task sign-tracking simple baseline design simultaneous conditioning simultaneous discrimination single-subject research single-subject research design Skinner box social reinforcer social validity specification spontaneous recovery S-S account of conditioned reinforcement standard celeration chart steady state stimulus (plural: stimuli) (S) stimulus class stimulus continuum (plural: continua) stimulus control stimulus discrimination stimulus equivalence stimulus generalization stimulus satiation stimulus substitution stimulus superimposition stimulus-generalization gradient strenght successive approximation successive discrimination summation superstitious behavior symbolic matching seria reakcji tempo reakcji wyrazistość* bodziec wzorcowy zachowanie specyficzne dla wzorca nasycenie* wykres muszelkowy rozkład rozkład wzmacniania* zachowanie indukowane przez rozkład wzmacniania* wzmocnienie wtórne* warunkowanie drugiego rzędu* selekcja przez konsekwencje selekcjonizm samokontrola wybór związany z samokontrolą trening samoinstruowania samowzmacnianie* uwrażliwianie sensoryczne przedwarunkowanie* analiza sekwencji zdarzenie nastawiające kształtowanie* warunkowanie z krótkim odroczeniem* klatka wahadłowa Sidmana procedura unikania śledzenie znaku schemat eksperymentalny z pomiarem poziomu wyjściowego warunkowanie równoczesne* różnicowanie równoczesne* badania jednopodmiotowe jednopodmiotowy schemat eksperymentalny* klatka Skinnera* wzmocnienie społeczne* trafność społeczna specyfikacja samorzutne odnowienie* wyjaśnienie typu S-S warunkowego wzmacniania standardowy wykres tempa stan stabilny* bodziec* klasa bodźców* wymiar bodźca kontrola bodźcowa* różnicowanie bodźców* równoważność bodźców* generalizacja bodźca* nasycenie bodźcem substytucyjność bodźców nałożenie bodźca gradient generalizacji bodźca siła reagowania kolejne przybliżenie* różnicowanie następujące po sobie* kumulacja bodźca zachowanie przesądne symboliczne dopasowywanie do wzorca 10

11 symmetry symetryczność systematic desensitization systematyczne odwrażliwianie* systematic replication systematyczna replikacja tact reakcja taktowa* tandem (tand) schedule łączny rozkład wzmacniania* target behavior zachowanie modyfikowane task analysis analiza zadania taste aversion awersja do smaku* taste-aversion learning uczenie się awersji do smaku* temporal conditioning warunkowanie czasowe* temporal contiguity następstwo czasowe temporal discrimination różnicowanie czasowe temporal integration scalanie czasowe teleological behaviorism behawioryzm teleologiczny* terminal behavior zachowanie końcowe* terminal link ogniwo końcowe terminal rate tempo końcowe textual reakcja tekstualna* three-term contingency trójelementowa zależność* time sampling próbki czasowe* time schedule rozkład wzmacniania czasowy* time-out time-out* titration schedule miareczkujący rozkład wzmacniania token żeton token economy gospodarka żetonowa* topographical drift dryf formy topographical tagging topograficzne znakowanie topography forma* total task presentation uczenie łańcuchów zachowań przez całkowitą prezentację* trace conditioning warunkowanie śladowe* tracking śledzenie transcription reakcja transrypcyjna transfer transfer transition-state performance działanie w stanie przejściowym transitivity przechodniość transposition transpozycja trans-situationality trans-sytuacyjność trial próba* trial-and-error learning uczenie się metodą prób i błędów trials to criterion liczba prób do kryterium two-factor theory teoria dwuczynnikowa* unconditioned reflex or unconditional reflex odruch bezwarunkowy* unconditioned response or unconditional reakcja bezwarunkowa* response (UR) unconditioned stimulus or unconditional bodziec bezwarunkowy* stimulus (US) undermatching poddopasowanie* unsignaled chain schedule łańcuchowy rozkład wzmacniania bez sygnalizacji* US preexposure effect efekt wcześniejszej ekspozycji* variable-interval schedule (VI) rozkład wzmacniania o zmiennych interwałach* variable-ratio schedule (VR) rozkład wzmacniania o zmiennych proporcjach* variable-time schedule (VT) rozkład wzmacniania o zmiennym czasie* verbal behavior zachowanie werbalne* verbal community społeczność werbalna* verbal discrimination różnicowanie bodźców werbalnych verbal prompt podpowiedź słowna* verbal recognition rozpoznawanie bodźców werbalnych 11

12 verbally governed behavior vicarious conditioning visual prompt vocal behavior warning stimulus whole interval recording withdrawal design yoking zachowanie kierowane werbalnie warunkowanie zastępcze* podpowiedź wizualna* zachowanie wokalne bodziec ostrzegawczy całościowy zapis interwałowy* schemat eksperymentalny z wycofaniem sprzęganie 12

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1 English-Polish glossary of behavior analytic terms From: Behavior analysis: A compendium" (Bąbel, Suchowierska & Ostaszewski, in print) *Terms with an asterix have definitions in chapter 5. 0 second delay

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ

ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ Dzień 1: 10h dydaktycznych Stosowana Analiza Zachowania, czyli jak uczyć I. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania

Bardziej szczegółowo

John Broadus Watson (1878-1958)

John Broadus Watson (1878-1958) John Broadus Watson (1878-1958) 1958) Dajcie mi dziecko spłodzone przez dowolną parę rodziców i dajcie mi pełną kontrolę nad środowiskiem, w jakim będzie ono wzrastać - a sprawię, Ŝe wyrośnie na wybitnego

Bardziej szczegółowo

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2014 * tom 19, nr 3, s. 37 47 doi:10.4467/20843879pr.14.017.2304 www.ejournals.eu/psychologia-rozwojowa/ PRZEMYSŁAW BĄBEL Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Institute

Bardziej szczegółowo

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii espziwp uczenie Uczenie się to nabywanie nowych informacji i umiejętności. Wyróżniamy 2 główne rodzaje uczenia się: - percepcyjne

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej.

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. łatwość przenoszenia z miejsca na miejsce, trwałość ( odporność na zniszczenie), rozpoznawalność, jednorodność,

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu KURS DLA SPECJALISTÓW (40h) DZIEŃ 1 09.00 13.00. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla rodziców. Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości.

Warsztaty dla rodziców. Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości. Warsztaty dla rodziców Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości. I. Zasady podstawowe w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Psychologia finansowa

Psychologia finansowa Psychologia finansowa Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza DR SABINA ZALEWSKA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza WYCHOWANIE KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Autyzm u dzieci - wykład 10. zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH

Autyzm u dzieci - wykład 10. zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH Autyzm u dzieci - wykład 10 zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH Ewa Pisula Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Charakterystyka dobrej interwencji:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ

Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Wprowadzenie Metody projektowania w dziedzinie częstotliwości mają wiele zalet: stabilność i wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie (design) Eurostat

Projektowanie (design) Eurostat Projektowanie (design) Eurostat Podstawa prezentacji moduł Overall design autor Eva Elvers ze Statistics Sweden Prezentacja autora na szkoleniu w Hadze 28-29 listopada 2013 r. Zarys Badanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE RAPORTU

STRESZCZENIE RAPORTU STRESZCZENIE RAPORTU Praktyka oparta na dowodach w terapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Data publikacji raportu: 2014 r. Tłumaczenie i opracowanie: mgr Maja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW (32h/650PLN)

Bardziej szczegółowo

Behawioryzm i analiza zachowania:

Behawioryzm i analiza zachowania: Behawioryzm i analiza zachowania: y kontra rzeczywistość W. Joseph Wyatt Marshall University Huntington, WV USA Kiedy behawioryzm jest źle rozumiany... 1: Wyłączny wpływ środowiska Studenci unikają zgłębiania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 mgr Kinga Prusinowska oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny dr Monika Włodarczyk Dudka psycholog Ostróda 8 października

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH ( Na przykładzie POWERSIM) M. Berndt-Schreiber 1 Plan Zasady modelowania Obiekty symbole graficzne Dyskretyzacja modelowania Predefiniowane

Bardziej szczegółowo

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach

Bardziej szczegółowo

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Kraków, 18 marca 2005 r. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Opiekun Naukowy Sympozjum: dr hab. Jerzy Siuta, prof. UJ Komitet

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

SCALANIE MIĘDZYMODALNE

SCALANIE MIĘDZYMODALNE SCALANIE MIĘDZYMODALNE ROLA MÓŻDŻKU W PERCEPCJI JAKO PROCESIE INTEGRACJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ Adriana Schetz Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński www.kognitywistykanaus/schetz/ CEL: POKAZAĆ JAK

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Latentna moc różnicująca zadań z testów matematycznych dla młodzieży uzdolnionej

Latentna moc różnicująca zadań z testów matematycznych dla młodzieży uzdolnionej XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 200 Elżbieta Ostaficzuk Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grażyna Śleszyńska Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Paweł Szymański

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Paweł Szymański METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH Paweł Szymański Dobry plan badań to podstawa!!! Manipulacja czy korelacja? Pomiar czynników lub cech i sprawdzenie czy są one ze sobą powiązane. korelacja Zmiana

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów 2014-03-26 Analiza sekwencji promotorów 1 2014-03-26 TFy tworzą zawiły układ regulacyjny, na który składają się różne oddziaływania białko białko poprzez wytworzenie PĘTLI Specyficzne TFy Ogólne TFy Benfey,

Bardziej szczegółowo

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak KLINIKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII, WARSZAWA PARAMETRY DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy Definicje owanie i symulacja owanie zastosowanie określonej metodologii do stworzenia i weryfikacji modelu dla danego rzeczywistego Symulacja zastosowanie symulatora, w którym zaimplementowano model, do

Bardziej szczegółowo

TERAPIA BEHAWIORALNA

TERAPIA BEHAWIORALNA TERAPIA BEHAWIORALNA Opracowanie: Beata Niesiołowska Krugiołka ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA uznawana jest za jedną z najlepiej udowodnionych naukowo i skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking. Wojtek Chojnacki

Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking. Wojtek Chojnacki Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking Wojtek Chojnacki Plan 1. Ruchy oka a kierowanie uwagi 2. Rodzaje kierowania uwagi 3. Punkt(y) skupienia uwagi 4. Konsekwencje dla eye trackingu maj 09

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Kategorie trudnych zachowań

Kategorie trudnych zachowań Kategorie trudnych zachowań Przyczyny trudnych zachowań 1. czynniki fizjologiczne/biologiczne: -choroby, -ból, -somatyczne, -zespół PMS, -popęd seksualny; 2. czynniki psychiczne: -strach, -obniżone poczucie

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych. Zajęcia 2 Wybór metody badawczej

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych. Zajęcia 2 Wybór metody badawczej Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych Zajęcia 2 Wybór metody badawczej Definicja metody badawczej Metoda badawcza lub plan badao (research design) to zbiór wytycznych dla realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Psychologia Behawioralna

Psychologia Behawioralna Studenci realizujący fakultet pt. Psychologia Behawioralna powinni z każdego wykładu przygotować się z podanych niżej zagadnień/pytań. Studenci, którzy realizują ww. fakultet na ocenę, muszą przysłać poniższy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Aleksandra Jakubowska

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Aleksandra Jakubowska METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH Aleksandra Jakubowska Źródła błędów Źródło Zmiana w czasie Efekt procedury Efekt obserwatora Błąd losowy (zmienność generowana przez eksperymentatora) Co redukuje

Bardziej szczegółowo

Przemysław Bąbel TEMPO DYSKONTOWANIA SPOŁECZNEGO A DOCHÓD I WYKONYWANY ZAWÓD

Przemysław Bąbel TEMPO DYSKONTOWANIA SPOŁECZNEGO A DOCHÓD I WYKONYWANY ZAWÓD Natalia Lisińska Institute of Psychology, Jagiellonian University Przemysław Bąbel Institute of Psychology, Jagiellonian University Studia Psychologiczne, t. 50 (2012), z. 3, s. 5 12 PL ISSN 0081 685X

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale książka opisuje kilka podejść do poszukiwania kolokacji.

W tym rozdziale książka opisuje kilka podejść do poszukiwania kolokacji. 5 Collocations Związek frazeologiczny (kolokacja), to często używane zestawienie słów. Przykłady: strong tea, weapons of mass destruction, make up. Znaczenie całości wyrażenia, nie zawsze wynika ze znaczeń

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych 2013 Rafał Trzciński Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych Międzyregionalna konferencja ewaluacyjna: Ewaluacja programów operacyjnych wyzwania, inspiracje, przyszłość Toruń, 25.06.2013

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Regresja wielokrotna Model dla zależności liniowej: Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 +...+b n X n Cząstkowe współczynniki regresji wielokrotnej: b 1,..., b n Zmienne niezależne (przyczynowe): X 1,..., X n Zmienna

Bardziej szczegółowo

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Wojciech Pisula Katedra Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii.

OPIS PRZEDMIOTU. Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Modele umysłu rok akademicki 2014/2015. Temat 7. Model czterech dróg ewolucji poznawczej

Modele umysłu rok akademicki 2014/2015. Temat 7. Model czterech dróg ewolucji poznawczej Modele umysłu rok akademicki 2014/2015 Temat 7 Model czterech dróg ewolucji poznawczej Model fodoriański ( model klasyczny ): (1) systemy wejściowe / system centralny; (2) radykalny natywizm; (3) model

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008 Redaktor: Alicja Zagrodzka Korekta: Krystyna Chludzińska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008 ISBN 978-83-7383-296-1 Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Wykład I: Czym jest język? http://konderak.eu/pwk13.html Piotr Konderak kondorp@bacon.umcs.lublin.pl p. 205, Collegium Humanicum konsultacje: czwartki, 11:10-12:40

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI INFORMATYKA W SELEKCJI INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia 1. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel) 2. Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access 3. Systemy statystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Pomiary posturograficzne. wprowadzenie

Pomiary posturograficzne. wprowadzenie Pomiary posturograficzne wprowadzenie Wii Balance Board Budowa sensora Wii Balance Board: 4 czujniki nacisku, akwizycja danych za pomocą protokołu Bluetooth, dokładne informacje na temat protokołu przesyłu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU GRZEGORZ RDUCH Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy biznesowej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność obliczeń Dla wielu programów wydajność obliczeń można traktować jako wydajność pobierania z pamięci

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Zrandomizowany plan blokowy

Wykład 10 Zrandomizowany plan blokowy Wykład 10 Zrandomizowany plan blokowy Staramy się kontrolować efekty zróżnicowania badanych jednostek eksperymentalnych poprzez zapewnienie ich ``jednorodności wewnątrz każdej grupy zabiegowej. Dzielimy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji Dr Łukasz Tanaś Centrum Oceny, Centrum Rozwoju Zestaw prób zadaniowych stosowany w selekcji i rekrutacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH

RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH Blok szkoleniowy obejmuje 40 godzin dydaktycznych zajęć. W zależności od potrzeb konkretnej placówki, można

Bardziej szczegółowo

SCIEX Scholarship Fund

SCIEX Scholarship Fund SCIEX Scholarship Fund Szymon Wichary Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 24.06.2013 Projekt Uwagowy model wyboru strategii decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Popyt elastyczny Prawo popytu mówi, ze zmiany ceny wywołują

Bardziej szczegółowo

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w psychologii poznawczej Małgorzata Gut Katedra Psychologii Poznawczej WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie http://cogn.vizja.pl Wykład

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO.

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO. JOLANTA SUCHAŃSKA. CEL POMIARU: KONCEPCJA TESTU Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO. 2. RODZAJ TESTU: Jest to test sprawdzający, wielostopniowy,

Bardziej szczegółowo

Pomiar procesu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych

Pomiar procesu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2000, TOM 43, NR 1, 115-126 Pomiar procesu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych Ewa Zwolińska 1 Zakład Muzyki, Plastyki i Techniki Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Psychoterapia indywidualna Terapia zaburzeń emocjonalnych i patologicznych cech osobowości. Korzyści (nabyta wiedza i Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Niwelowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Modelowanie regresji (Regression modeling) 1. Zadanie regresji Modelowanie regresji jest metodą szacowania wartości ciągłej zmiennej celu. Do najczęściej stosowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć Psychometria Wprowadzenie w problematykę zajęć W 1 Psychologia potoczna potoczne przekonanie dotyczące natury ludzkiego zachowania wyrażające się w zdroworozsądkowych, intuicyjnych twierdzeniach. dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Rozprawa doktorska Warszawa, 15 maja 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania analizy wariancji w opracowywaniu wyników badań empirycznych Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki -

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

Analiza danych ilościowych i jakościowych

Analiza danych ilościowych i jakościowych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 8 kwietnia 2010 Plan prezentacji 1 Zbiory danych do analiz 2 3 4 5 6 Implementacja w R Badanie depresji Depression trial data Porównanie

Bardziej szczegółowo

Niepewność kalibracji

Niepewność kalibracji Niepewność kalibracji 1. czystość roztworów kalibracyjnych 2. niepewność wielkości certyfikowanej wzorca 3. przygotowanie wagowe i objętościowe 4. selektywność instrumentu pomiarowego 5. stabilność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze badania w USA w odniesieniu do dzieci z autyzmem

Najnowsze badania w USA w odniesieniu do dzieci z autyzmem Najnowsze badania w USA w odniesieniu do dzieci z autyzmem mgr Dorota Roszko Zespół Poradni nr 3 w Lublinie SPWDiR ROCKEFELLER CENTER NIAGARA AUTYZM The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

Marek Angowski. Motywowanie

Marek Angowski. Motywowanie Marek Angowski Motywowanie Definicja Motywacja jest to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W warunkach organizacyjnych jest to działanie przybliżające do realizacji celów organizacji.

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW A STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET

STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW A STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce Konferencja FAMWELL 18.06.2013 STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW A STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET MARTA STYRC & ANNA MATYSIAK Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo