Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms"

Transkrypt

1 Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms From Bąbel, P., Suchowierska, M., & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Sopot: GWP (http://www.gwp.pl/7609,analiza-zachowania-od-a-do-z.html). Rozdział 7. Słownik angielsko-polski analizy zachowania * Terminy, których definicje zostały zamieszczone w rozdziale 4. applied behavior analysis (ABA) stosowana analiza zachowania (SAZ)* ABA design naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB reversal design naprzemienny schemat eksperymentalny ABAB* ABC description opis ABC* abolishing operations (AO) operacja znosząca* absolute stimulus control bezwzględna kontrola bodźcowa acquisition nabywanie acquisition chase faza nabywania activity reinforcer wzmocnienie w postaci aktywności* activity schedule plan aktywności* addictive reinforcer wzmocnienie uzależniające additivity theory of behavioral contrast addytywna teoria kontrastu behawioralnego adjunctive behavior zachowanie towarzyszące* adjusting (adj) schedule regulowany rozkład wzmacniania alternating treatments design plan (schemat) zmieniających się oddziaływań alternative (alt) schedule alternatywne rozkłady wzmacniania antecedent bodziec poprzedzający* appetitive stimulus bodziec apetytywny arbitrary matching dopasowywanie arbitralne artificial reinforcer wzmocnienie sztuczne* associative bias odchylenie asocjacyjne* augmenting stimulus bodziec podnietowy autoclitic reakcja autolityczna* automaintenance samoutrzymywanie automatic reinforcement wzmacnianie automatyczne* automatic reinforcer wzmocnienie automatyczne autoshaping samokształtowanie* aversive stimulus bodziec awersyjny* aversive control awersyjna kontrola zachowania* aversive counterconditioning awersyjne przeciwwarunkowanie* avoidance unikanie* backup reinforcer wzmocnienie docelowe backward chaining uczenie łańcuchów zachowań od końca* backward conditioning warunkowanie wsteczne* baseline poziom wyjściowy* baseline condition poziom wyjściowy* behavior zachowanie* behavior "trap" pułapka behawioralna behavior analysis analiza zachowania* Behavior Analysis Certification Board Rada Certyfikacyjna Analizy Zachowania* behavior analyst analityk zachowania* behavior chain łańcuch zachowań* behavior modification modyfikacja zachowania* behavior therapy terapia behawioralna* behavioral contingency zależność behawioralna behavioral contrach kontrakt behawioralny* behavioral kontrast kontrast behawioralny* behavioral dynamics dynamika zachowania behavioral economics ekonomia behawioralna behavioral medicine medycyna behawioralna 1

2 behavioral momentum behaviorism behavior-systems analysis biofeedback biological context biological preparedness bloking board certified beahvior analyst break and run chain schedule of reinforcement chaining chamber changeover changeover delay (COD) changeover ratio (COR) changeover response changing criterion design choice classical conditioning closed economy collateral behavior comparison stimulus compensatory conditional response component analysis compound (CS) compound schedule conceptual analysis of behavior conceptual stimulus control (conceptual control) concurrent contingencies concurrent operants concurrent schedule concurrent-chain schedule conditional conditional discrimination conditional probabilisty conditional reflex conditional reinforcer conditional response (CR) conditional stimulus (CS) conditioned conditioned aversive stimulus conditioned compensatory responses conditioned emotional responce (CER) conditioned inhibition conditioned inhibitor conditioned motivating operations conditioned reflex conditioned reinforcer conditioned response (CR) conditioned stimulus (CS) conditioned suppression conditioning conjoint (conjt) schedule conjugate reinforcement conjunctive (conj) schedule consequence pęd zachowania* behawioryzm* analiza systemów zachowania biologiczne sprzężenie zwrotne* biologiczne uwarunkowanie biologiczna gotowość* blokowanie* certyfikowany analityk zachowania* pauza seria łańcuchowy rozkład wzmacniania* tworzenie łańcuchów zachowań* klatka zmiana procedura opóźnień po zmianie procedura proporcji po zmianie reakcja po zmianie schemat eksperymentalny ze zmieniającym się kryterium* wybór warunkowanie klasyczne* zamknięty system ekonomiczny zachowanie współwystępujące bodziec dopasowywany warunkowa reakcja kompensacyjna* analiza elementów interwencji złożony bodziec warunkowy złożony rozkład wzmacniania konceptualna analiza zachowania* kontrola zachowania przez klasę bodźców zależności równoczesne równoczesne zachowania sprawcze równoczesne rozkłady wzmacniania* równoczesne łańcuchowe rozkłady wzmacniania warunkowy warunkowe różnicowanie* warunkowe prawdopodobieństwo odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* warunkowy warunkowy bodziec awersyjny* warunkowe reakcje kompensacyjne warunkowa reakcja emocjonalna* hamowanie warunkowe* warunkowy bodziec hamujący warunkowe operacje motywujące* odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* tłumienie warunkowe* warunkowanie łączne rozkłady wzmacniania* wzmocnienie sprzężone koniunkcyjny rozkład wzmacniania konsekwencja* 2

3 contiguity contingency contingency contrach contingency control contingency management contingency of reinforcement contingency space contingency-governed behavior contingency-shaped behavior contingency-specifying stimulus continuous recording continuous reinforcement (CRF) contrieved reinforcer controlling stimulus correction procedure correlated reinforcers correlated stimuli correspondence (between saying and doing) counterconditioning covert behavior critical feature CS-US interwal cumulative record cumulative recorder data sampling dead man's test delay conditioning delayed conditioning delay of reinforcement delayed imitation delayed matching-to-sample delayed response delay-reduction hypothesis descriptive autoclitic desensitization differential conditioning differential punishment of high rates differential punishment procedure differential reinforcement differential reinforcement of other behavior (DRO) differential reinforcement of alternative behavior (DRA) differential reinforcement of diminishing rates of responding (DRD) differential reinforcement of high rates of behavior (DRH) differential reinforcement of incompatible behavior (DRI) differential reinforcement of low rates of behavior (DRL) differential-reinforcement schedules differentiation direct instruction direct measures direct replication discounting styczność* zależność* kontrakt behawioralny kontrola przez zależności kierowanie zależnościami* zależności związane ze wzmacnianiem przestrzeń zależności zachowanie rządzone zależnościami zachowanie rządzone zależnościami bodziec określający zależność zapis ciągły* wzmacnianie ciągłe* wzmocnienie sztuczne* bodziec kontrolujący* procedura korygująca skorelowane wzmocnienia skorelowane bodźce spójność (między słowem a czynem) przeciwwarunkowanie* zachowanie ukryte* cecha krytyczna interwał CS-US zapis kumulatywny* rejestrator kumulatywny próbkowanie danych* test nieboszczyka* warunkowanie opóźniające* warunkowanie opóźniające* odroczenie wzmocnienia odroczone naśladowanie odroczone dopasowanie do wzorca reakcja odroczona hipoteza redukcji odroczenia opisowa reakcja autoklityczna odwrażliwianie warunkowanie różnicujące* różnicujące karanie wysokiego tempa reagowania* procedura karania różnicującego wzmacnianie różnicujące* różnicujące wzmacnianie innych zachowań* różnicujące wzmacnianie zachowania alternatywnego* różnicujące wzmacnianie zmniejszającego się tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie wysokiego tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie zachowania niekompatybilnego* wzmocnienie zróżnicowane niskiego tempa reagowania* rozkłady różnicującego wzmacniania zróżnicowanie nauczanie bezpośrednie bezpośrednie pomiary replikacja wprost dyskontowanie* 3

4 discrete trial teaching discrete trial disrete trials discriminated extinction discriminated operant discrimination discrimination hypothesis discrimination index discrimination training discriminative stimulus (S D ) disinhibition distancing distractors distributed practice differential reinforcement of paced responding (DRP) duration recording echoic echoic behavior elastic demand elicit elicitation elicted emergent relation emit emitted behavior equal-interval graph equivalence class equivalence relation errorless discrimination errorless learning escape establishing operations (EO) establishing stimulus (ES) excitatory (CS) event recording exemplar experimental analysis of behavior exposure therapy extinction extinction burst extinction gradient extinction stimulus (S [S delta]) extraneous sources of reinforcement facultative behavior fading procedure feature-positive stimulus first-order conditioning first-order CS fixed consecutive number fixed interval fixed-interval schedule of reinforcement (FI) fixed ratio fixed-ratio schedule of reinforcement (FR) fixed-interval scallop fixed-ratio responding uczenie metodą wyodrębnionych prób wyodrębniona próba* metoda wyodrębnionych prób* różnicowe wygaszanie różnicowe zachowanie sprawcze różnicowanie* hipoteza różnicowania wskaźnik różnicowania trening różnicowania* bodziec różnicujący* rozhamowanie dystansowanie dystraktory ćwiczenie rozłożone w czasie różnicujące wzmacnianie określonego tempa reagowania zapis długości trwania* reakcja echoiczna* zachowanie echoiczne popyt elastyczny wywoływać wywoływanie wywołany relacja emergentna emitować zachowanie emitowane* wykres z równymi interwałami klasa ekwiwalentna* relacja ekwiwalentna* trening różnicowania bez błędów uczenie bez błędów* ucieczka* operacja ustanawiająca* bodziec ustanawiający* warunkowy bodziec pobudzeniowy zapis zdarzenia* egzemplarz eksperymentalna analiza zachowania* terapia ekspozycyjna* wygaszanie* wybuch związany z wygaszaniem* gradient wygaszania bodziec wygaszeniowy* niezaprogramowane źródła wzmocnień zachowanie fakultatywne procedura stopniowych zmian bodźca* bodziec nacechowany pozytywnie warunkowanie pierwszego rzędu* bodziec warunkowy pierwszego rzędu stała liczba reakcji przed zmianą stały interwał rozkład wzmacniania o stałych interwałach* stała proporcja rozkład wzmacniania o stałych proporcjach* wykres muszelkowy przy stałych interwałach reagowanie charakterystyczne dla rozkładu o stałych proporcjach 4

5 fixed-time schedule (FT) flooding forced choice forward chaining free choice free operant free operant method free operant procedure frequency frequency of reinforcement frequency of responding function of behavior functional analysis functional analysis of behavior functional assessment functional class functional equivalence functional relation functional stimulus generalization generalization gradient generalization gradient (operant) generalization gradient (respondent) generalized conditioned/conditional reinforcer generalized imitation generalized matching law generalized reinforcer generalized social reinforcement goal gradient group-oriented consequences guidance hypothesis habituation hand-over-hand prompt heterogenous chains schedule hierarchy, of behavior or responses higher-order class of behavior higher-order conditioning higher-order schedule history of reinforcement homogenous chains schedule identity matching imitation imitative reinforcers implosion therapy impulsive choice impulsiveness impulsivity incentive incidental learning incidental reinforcement incidental teaching incompatible behavior indirect measures individually based contingencies induction inelastic demand informative stimulus rozkład wzmacniania o stałym czasie* zatapianie* narzucony wybór uczenie łańcuchów zachowań od początku* swobodny wybór swobodne zachowanie sprawcze metoda swobodnych zachowań sprawczych* procedura swobodnych zachowań sprawczych* częstość częstość wzmacniania częstość reagowania* funkcja zachowania analiza funkcjonalna analiza funkcjonalna zachowania* ocena funkcjonalna* klasa funkcjonalna* ekwiwalencja funkcjonalna* relacja funkcjonalna cecha funkcjonalna bodźca generalizacja* gradient generalizacji gradient generalizacji gradient generalizacji zgeneralizowane wzmocnienie warunkowe* zgeneralizowana umiejętność naśladowania uogólnione prawo dopasowania zgeneralizowane wzmocnienie* zgeneralizowane wzmocnienie społeczne gradient zachowania zależny od celu konsekwencje grupowe hipoteza informacji zwrotnych habituacja podpowiedzi fizyczne - dłoń na dłoni heterogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania hierarchia zachowania lub reakcji klasa zachowań wyższego rzędu warunkowanie wyższego rzędu* rozkład wzmocnień wyższego rzędu historia wzmacniania* homogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania dopasowanie identycznych bodźców naśladowanie* wzmocnienia wynikające z naśladowania* terapia implozywna* impulsywny wybór impulsywność impulsywność podnieta uczenie się incydentalne przypadkowe wzmacnianie uczenie incydentalne* zachowanie niekompatybilne* niebezpośrednie pomiary zależności indywidualne indukcja* popyt nieelastyczny bodziec informacyjny 5

6 inhibitory gradient inhibitory stimulus initial links instinctive drift instrumental behavior instrumental conditioning instrumental learning instrumental response intentional learning interdependent schedules interim behavior interlocking schedule intermittent reinforcement intermittent reinforcement effect intermittent schedule of reinforcement interoceptive conditioning interreinforcement interval interresponse time theory interresponse time inter-trial interval interval recording interval schedule intervention (treatment) package intradimensional training intraverbal intuitive control in-vivo therapy latency latency recording latent inhibition latent learning law of effect law of exercise law of intensity magnitude law of latency learned helplessness learning learning set level limited hold local rate long-delay conditioning loose teaching magazine training maintenance masking mand massed practice mastery criteria matching matching law matching to sample maximizing Mechner notation mediating behavior melioration metacontingencies metaphysical behaviorism gradient hamowania bodziec hamujący początkowe ogniwa dryfowanie w kierunku instynktu* zachowanie instrumentalne warunkowanie instrumentalne* uczenie instrumentalne reakcja instrumentalna* uczenie zamierzone współzależne rozkłady wzmacniania zachowanie dodatkowe* sczepiony rozkład wzmacniania wzmacnianie sporadyczne efekt wzmacniania sporadycznego rozkład wzmacniania sporadycznego* warunkowanie interoceptywne interwał między wzmocnieniami czasu między reakcjami, teoria czas między reakcjami przerwa między próbami zapis interwałowy* rozkład wzmacniania interwałowy* pakiet interwencyjny trening wewnątrzwymiarowego różnicowania reakcja intrawerbalna* kontrola przez zależności terapia in vivo* opóźnienie zapis opóźnienia* hamowanie latentne* uczenie się utajone* prawo efektu* prawo ćwiczenia prawo intensywności prawo latencji wyuczona bezradność* uczenie się* gotowość do uczenia się poziom dostępność ograniczona czasem miejscowe tempo warunkowanie z długim odroczeniem* uczenie w różnorodnych warunkach trening korzystania z karmnika utrzymanie* maskowanie reakcja mandowa* skomasowane ćwiczenia kryterium opanowania dopasowanie prawo dopasowania* dopasowanie do wzorca* maksymalizacja zapis Mechnera zachowanie pośredniczące ulepszanie metazależność behawioryzm metafizyczny 6

7 method of successive approximations methodological behaviorism mixed (mix) schedule modeling molar molar and molecular analyses molar theory molecular molecular theory momentary maximization theory momentary maximizing momentary time sampling motivating operations (MO) multiple baseline across behaviors multiple baseline across settings multiple baseline across subjects multiple baseline design multiple schedule natural concept natural reinforcer negative automaintenance negative contrast negative practice negative punishment negative reinforcement negative stimulus neutral stimulus noncontingent reinforcement nondifferential training nondiscriminated avoidance observational learning observing response oddity procedure omission omission training one-factory theory open economy operandum test operant behavior operant chamber operant class operant conditioning operant imitation operant level operant response operant selection optimization theory optimizing overcorrection overexpectation effect overmatching metoda kolejnych przybliżeń* behawioryzm metodologiczny* rozkład wzmacniania mieszany modelowanie* molarny molarne i molekularne analizy teoria molarna* molekularny teoria molekularna* teoria chwilowej maksymalizacji chwilowa maksymalizacja chwilowe próbki czasowe* operacje motywujące* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych reakcji * schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania w różnych sytuacjach* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych osób badanych* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania* rozkład wzmacniania wielokrotny* pojęcie naturalne wzmocnienie naturalne* samoutrzymywanie negatywne negatywny kontrast behawioralny praktyka negatywna karanie negatywne* wzmacnianie negatywne* bodziec negatywny bodziec obojętny* wzmacnianie niezależne od zachowania* trening nieróżnicowania unikanie bez bodźca różnicującego uczenie się przez obserwację* reakcja obserwacyjna procedura odmienności pomijanie trening pomijania* jednoczynnikowa teoria unikania otwarty system ekonomiczny test operandum zachowanie sprawcze* klatka Skinnera* klasa zachowań sprawczych* warunkowanie sprawcze* naśladowanie sprawcze poziom podstawowy reakcji sprawczej* reakcja sprawcza* selekcja zachowań sprawczych teoria optymalizacji optymalizacja hiperkorekcja* efekt nadmiernych oczekiwań* naddopasowanie* 7

8 over-selectivity overshadowing overt behavior paced respose pairing partial interval recording partial reinforcement effect participant modeling passive avoidance pattern analysis Pavlovian conditioning peak procedure peak shift percentage reinforcement percentile schedule personalized system of instruction physical prompt polymorphus stimulus class positive contrast positive practice overcorrection positive punishment positive reinforcement positive reinforcer positive stimulus post reinforcement pause (PRP) postdiscrimination gradient potentiation precision teaching precommitment predictive stimulus Premack principle presence-absence training primary aversive stimulus primary reinforcer private behavior private event probabilistic stimulus class procedure of fixed-outcome shaping procedure of variable-outcome shaping progresive schedule prompt prompt dependency prompt fading prothetic stimulus pseudoconditioning pseudotrial punisher punishment punishment contingency puzzle box quantitative law of effect radical behaviorism random-interval schedule random-ratio schedule rate rate dependency rate of reinforcement rate of responding nadmierna selektywność* zacienianie* zachowanie jawne* reagowanie w kontrolowanym tempie prezentacja parami częściowy zapis interwałowy* efekt wzmacniania sporadycznego* modelowanie uczestniczące* pasywne unikanie analiza wzorców warunkowanie pawłowskie* procedura szczytowej częstości zachowania przesunięcie szczytu gradientu generalizacji wzmacnianie procentowe rozkład wzmacniania percentylowy zindywidualnizowany system nauczania podpowiedź fizyczna* polimorficzna klasa bodźców pozytywny kontrast behawioralny praktyka pozytywna* karanie pozytywne* wzmacnianie pozytywne* wzmocnienie pozytywne bodziec pozytywny pauza po wzmocnieniu* gradient po różnicowaniu uwrażliwianie uczenie precyzyjne wstępne zobowiązanie bodziec predyktywny zasada Premacka* trening typu "jest-nie ma" pierwotny bodziec awersyjny* wzmocnienie pierwotne* zachowanie prywatne* zdarzenie prywatne* probabilistyczna klasa bodźców procedura kształtowania o stałych konsekwencjach procedura kształtowania o zmiennych konsekwencjach rozkład wzmacniania progresywny* podpowiedź* zależność od podpowiedzi* wycofywanie podpowiedzi* bodziec protetyczny pseudowarunkowanie* pseudopróba kara* karanie* zależność karząca skrzynka problemowa ilościowe prawo efektu radykalny behawioryzm* rozkład wzmacniania o losowych interwałach rozkład wzmacniania o losowych proporcjach tempo uzależnienie od tempa tempo wzmacniania tempo reagowania* 8

9 rate of response ratio run ratio schedule ratio strain reaction chain reciprocal contingency redirection reflexivity regression reinforcement reinforcement contingency reinforcement relativity reinforcement schedule reinforcer relational autoclitic relational discrimination relational frame relational theory of stimulus control relative rate relative rate of reinforcement relative rate of response relative stimulus control relativity (of reinforcers) relevant (critical) features of stimuli repeated acquisition Rescorla-Wagner model resistance to change resistance to extinction respondent respondent behavior respondent conditioning respondent discrimination respondent extinction respondent generalization respondent level response response blocking response chain response class response competition response cost response deprivation response deprivation theory response generalizatrion response induction response rate response strength response topography response-independent reinforcer response-reinforcer correlation theory response-shock interval restricted operant resurgence reversal design rule-governed behavior run tempo reakcji szybkie reagowanie w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym rozkład wzmacniania proporcjonalny* zanik reagowania w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym łańcuch reakcji zależność wzajemna przekierowanie zwrotność regres wzmacnianie* zależność wzmacniająca relatywność wzmocnień rozkład wzmacniania wzmocnienie* relatywna reakcja autoklityczna różnicowanie relatywne rama relacyjna relacyjna teoria kontroli bodźcowej względne tempo względne tempo wzmacniania względne tempo reakcji relacyjna kontrola bodźcowa relacyjność istotne cechy bodźca powtarzane nabywanie model Rescorli-Wagnera* odporność na zmianę odporność na wygaszanie* reaktywny zachowanie reaktywne* warunkowanie reaktywne* różnicowanie reaktywne* reaktywne wygaszanie generalizacja reaktywna wyjściowy poziom zachowania reaktywnego reakcja* blokowanie reakcji łańcuch reakcji klasa reakcji* współzawodnictwo reakcji koszt reakcji* deprywacja reakcji teoria deprywacji reakcji* generalizacja reakcji* wywoływanie reakcji tempo reakcji siła reakcji forma reakcji* wzmocnienie niezależne od reakcji teoria korelacji reakcji i wzmocnień interwał między reakcją a szokiem ograniczone zachowanie sprawcze* nawrót naprzemienny schemat eksperymentalny zachowanie rządzone regułami* seria 9

10 run of response running rate salience sample stimulus sample-specific beahvior satiation scalloping schedule schedule of reinforcement schedule-induced behavior secondary reinforcer second-order conditioning selection by consequences selectionism self-control self-control choice self-instructional training self-reinforcement sensitization sensory preconditioning sequence analysis setting event shaping short-delay conditioning shuttle box Sidman avoidance task sign-tracking simple baseline design simultaneous conditioning simultaneous discrimination single-subject research single-subject research design Skinner box social reinforcer social validity specification spontaneous recovery S-S account of conditioned reinforcement standard celeration chart steady state stimulus (plural: stimuli) (S) stimulus class stimulus continuum (plural: continua) stimulus control stimulus discrimination stimulus equivalence stimulus generalization stimulus satiation stimulus substitution stimulus superimposition stimulus-generalization gradient strenght successive approximation successive discrimination summation superstitious behavior symbolic matching seria reakcji tempo reakcji wyrazistość* bodziec wzorcowy zachowanie specyficzne dla wzorca nasycenie* wykres muszelkowy rozkład rozkład wzmacniania* zachowanie indukowane przez rozkład wzmacniania* wzmocnienie wtórne* warunkowanie drugiego rzędu* selekcja przez konsekwencje selekcjonizm samokontrola wybór związany z samokontrolą trening samoinstruowania samowzmacnianie* uwrażliwianie sensoryczne przedwarunkowanie* analiza sekwencji zdarzenie nastawiające kształtowanie* warunkowanie z krótkim odroczeniem* klatka wahadłowa Sidmana procedura unikania śledzenie znaku schemat eksperymentalny z pomiarem poziomu wyjściowego warunkowanie równoczesne* różnicowanie równoczesne* badania jednopodmiotowe jednopodmiotowy schemat eksperymentalny* klatka Skinnera* wzmocnienie społeczne* trafność społeczna specyfikacja samorzutne odnowienie* wyjaśnienie typu S-S warunkowego wzmacniania standardowy wykres tempa stan stabilny* bodziec* klasa bodźców* wymiar bodźca kontrola bodźcowa* różnicowanie bodźców* równoważność bodźców* generalizacja bodźca* nasycenie bodźcem substytucyjność bodźców nałożenie bodźca gradient generalizacji bodźca siła reagowania kolejne przybliżenie* różnicowanie następujące po sobie* kumulacja bodźca zachowanie przesądne symboliczne dopasowywanie do wzorca 10

11 symmetry symetryczność systematic desensitization systematyczne odwrażliwianie* systematic replication systematyczna replikacja tact reakcja taktowa* tandem (tand) schedule łączny rozkład wzmacniania* target behavior zachowanie modyfikowane task analysis analiza zadania taste aversion awersja do smaku* taste-aversion learning uczenie się awersji do smaku* temporal conditioning warunkowanie czasowe* temporal contiguity następstwo czasowe temporal discrimination różnicowanie czasowe temporal integration scalanie czasowe teleological behaviorism behawioryzm teleologiczny* terminal behavior zachowanie końcowe* terminal link ogniwo końcowe terminal rate tempo końcowe textual reakcja tekstualna* three-term contingency trójelementowa zależność* time sampling próbki czasowe* time schedule rozkład wzmacniania czasowy* time-out time-out* titration schedule miareczkujący rozkład wzmacniania token żeton token economy gospodarka żetonowa* topographical drift dryf formy topographical tagging topograficzne znakowanie topography forma* total task presentation uczenie łańcuchów zachowań przez całkowitą prezentację* trace conditioning warunkowanie śladowe* tracking śledzenie transcription reakcja transrypcyjna transfer transfer transition-state performance działanie w stanie przejściowym transitivity przechodniość transposition transpozycja trans-situationality trans-sytuacyjność trial próba* trial-and-error learning uczenie się metodą prób i błędów trials to criterion liczba prób do kryterium two-factor theory teoria dwuczynnikowa* unconditioned reflex or unconditional reflex odruch bezwarunkowy* unconditioned response or unconditional reakcja bezwarunkowa* response (UR) unconditioned stimulus or unconditional bodziec bezwarunkowy* stimulus (US) undermatching poddopasowanie* unsignaled chain schedule łańcuchowy rozkład wzmacniania bez sygnalizacji* US preexposure effect efekt wcześniejszej ekspozycji* variable-interval schedule (VI) rozkład wzmacniania o zmiennych interwałach* variable-ratio schedule (VR) rozkład wzmacniania o zmiennych proporcjach* variable-time schedule (VT) rozkład wzmacniania o zmiennym czasie* verbal behavior zachowanie werbalne* verbal community społeczność werbalna* verbal discrimination różnicowanie bodźców werbalnych verbal prompt podpowiedź słowna* verbal recognition rozpoznawanie bodźców werbalnych 11

12 verbally governed behavior vicarious conditioning visual prompt vocal behavior warning stimulus whole interval recording withdrawal design yoking zachowanie kierowane werbalnie warunkowanie zastępcze* podpowiedź wizualna* zachowanie wokalne bodziec ostrzegawczy całościowy zapis interwałowy* schemat eksperymentalny z wycofaniem sprzęganie 12

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AN D BEHAVIORAL SCIENCES Włodzimierz KOZAK and Stefan SOŁTYSIK This vocabulary is

Bardziej szczegółowo

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES Wlodzimierz KOZAK and Stefan SOLTYSIK WARSAW 1971 POLISH SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Tłumaczenia / translations 199 Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Compulsive overeating as an addiction disorder. A review of theory and evidence Caroline Davis 1, Jacqueline

Bardziej szczegółowo

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi cwatala@csk.umed.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia KATALOG SZKOLEŃ 2015 SAS Education Grow With Us sas.com/poland/szkolenia The demand for people with the skills to use powerful analytics to solve increasingly complex information challenges has reached

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA Terapia behawioralna wywodzi się z psychologii eksperymentalnej. J. Wolpe - psychiatra amerykański zdefiniował zaburzone zachowanie jako utrwalony nawyk nieprzystosowanego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej

Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2013;10(4):127-136 artykuł poglądowy opinion article Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej Computerized methods of neuropsychological diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Angielski słownik psychologii

Angielski słownik psychologii Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1

Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 4, 411-429 Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1 Beata Bajcar 2 Politechnika Wrocławska STRUCTURE OF THE PSYCHOLOGICAL TIME:

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 195-216 Andrzej Cudo 1, Emilia Zabielska 2, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona.

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Lęk i behawioralny system hamowania 50 Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Coraz większe poparcie zyskuje

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek?

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Psychologia Społeczna 2008 tom 3 1 (6) 11 22 ISSN 1896-1800 Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Piotr Winkielman Department of Psychology, University

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO

SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 80 Politechniki Wrocławskiej Nr 80 Studia i Materiały Nr 22 2006 Alicja BALCERAK * ss. 161-180 SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w POZNANIU mgr Ewa Palicka POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. n. med. Maciej

Bardziej szczegółowo

RZECZ O DYSKONTOWANIU ODROCZONYCH WYP AT 1

RZECZ O DYSKONTOWANIU ODROCZONYCH WYP AT 1 DECYZJE nr czerwiec 009 RZECZ O DYSKONTOWNIU ODROCZONYCH WYP T Piotr Zielonka* Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Przemys³aw Sawicki** kademia Leona KoŸmiñskiego Rafa³ Weron*** Centrum im. H. Steinhausa,

Bardziej szczegółowo