S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski"

Transkrypt

1 S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski

2 Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach Pomiary niezależne (osobne replikacje) Losowe próbkowanie

3 Porównanie średnich -test T Cel: Sprawdzić, czy średnie wartości cech w dwóch grupach są takie same

4 Test T -procedura 1. Ocena wizualna rozkładów (histogram, gęstość), 2. Ocena niezależności pomiarów 3. Test równości wariancji 4. Test T

5 Porównanie średnich -przykłady a<-rnorm(150,14,2) b<-rnorm(150,18,2) par(mfrow=c(2,1)) hist(a,xlim=c(10,24)) hist(b,xlim=c(10,24))

6 Test T Równość wariancji ai b (test FFisher a) var.test(a,b)

7 Test T t.test(a,b,var.equal=t, paired=f) Two Sample t-test data: a and b t = , df = 298, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y

8 Test T Two Sample t-test data: a and b t = , df = 298, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y

9 Test T Two Sample t-test data: a and b t = , df = 298, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y

10 Test T Two Sample t-test data: a and b t = , df = 298, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y

11 Test T Interpretacja: Średnia masa ciała w dwóch populacjach jest różna (p-value < 2.2e-16) Ale pomiary mogą nachodzić na siebie! sarny2<-read.table(c:\\sarny2.txt)

12 sarny2

13 plotmeans(sarny2$masa,sarny2$pop,error.bars="conf.int", main="porównanie średnich")

14 95%CI dla średniej Przedział, w którym na 95% znajduje się średnia z populacji* Różnica jest istotna gdy 95%CI dla dwóch średnich na siebie nie nachodzą * Przy założeniu normalności rozkładu i losowego próbkowania

15 Test T

16 Test T

17 Test T Mimo istotnych różnic pomiary mają (duże) pole wspólne Trudno na podstawie masy wskazać populację Morał: co innego tendencje ogólne, a co innego poszczególne przypadki Morał 2: co innego bardzo istotneróżnice, a co innego bardzo duże różnice

18 Duże różnice vs. istotne różnice p1<-rnorm(10000,15,1) p2<-rnorm(10000,15.015,1) t.test(p1,p2) P=0.001 Różnice małe ale istotne

19 Test T dla par wiązanych Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach Pomiary zależne (pary replikacji) Losowe próbkowanie Wektory o tej samej długości

20 Pomiary zależne (pary replikacji) Układ before-after Dwa pomiary dla tych samych jednostek (osobników, powierzchni) Przykłady: Masa saren przed i po dokarmianiu Liczba ptaków na jeziorach przed i po ekspansji norki

21 Test T dla par wiązanych Wiązanie par wyklucza zmienność między parami Jeżeli jest duża wariancja między parami to wiązany i zwykły dają zupełnie inne wyniki! Ale wiązany jest właściwy

22 Test T dla par wiązanych Testujemy hipotezę zerową: prawdziwa różnica w średnich = 0 (czyli różnice są przypadkowe) Istotność testu oznacza, że różnica 0 (czyli, że jest jakaś zmiana wartości cechy)

23 Test T dla par wiązanych -przykład k1<-rnorm(100,5,15) k2<-k t.test(k1,k2,paired=f) t.test(k1,k2,paired=t) > head(k1) t.test(k1,k2,paired=f) Welch Two Sample t-test data: k1 and k2 t = , df = 198, p-value = t.test(k1,k2,paired=t) Paired t-test data: k1 and k2 t = e+14, df = 99, p-value < 2.2e-16

24 Test T dla par wiązanych t.test(sarny2$masa~sarny2$pop,paired=t) Ale to nie są pary wiązane!

25 Test T dla par wiązanych -wizualizacja

26 Test T dla par wiązanych -wizualizacja

27 Test T -nienormalność Nienormalność cech w grupach zmniejsza wiarygodność wnioskowania dot. p-value Rośnie 95%CI dla średnich Istotne różnice stają się nieistotne Kilka odstających wyników psuje analizę

28 Test T -nienormalność liczebnosc plot 1 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 1 a 3 b 1 b 2 b 3 b 1 b 2 b 3 b 2 b 3 b 1 b 2 b 3 b 1 b 2 b 100 b

29 Test T transformacja danych = normalizacja Przekształcamy dane (z obu grup!) Ponownie wrzucamy do analizy

30 Najczęstsze transformacje Logarytm Pierwiastek Odwrotność Potęga

31 Test T transformacja danych liczebnosc plot 1 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 a 1 a 3 b 1 b 2 b 3 b 1 b 2 b 3 b 2 b 3 b 1 b 2 b 3 b 1 b 2 b 100 b t.test(log(kk$liczebnosc)~kk$plot)

32 Nieparametryczna alternatywa testu T Jak dane trudno normalizować Rangi zamiast pomiarów oryginalnych Test Manna-Whitney a=test U = Test Wilcoxona Testuje czy dwie próby pochodzą z tego samego rozkładu (nie różnicę średnich!)

33 Nieparametryczna alternatywa testu T wilcox.test(sarny2$masa~sarny2$pop,paired=f)...paired=t) Wilcoxon signed rank test with continuity correction data: sarny2$masa by sarny2$pop data: sarny2$masa by sarny2$pop V = 0, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

34 Parametryczne vs. nieparametryczne Par. mocniejsze Par. parametryczne Par. łatwiejsze do interpretacji biologicznej Par. niewiarygodne dla nienormalnych danych Npar. mniej wrażliwe Npar. też mają swoje założenia

35 Korelacja Dwie zmienne ciągłe Rozkłady normalne Pomiary niezależne (osobne replikacje) Losowe próbkowanie

36 Korelacja Cel: sprawdzić czy istnieje zależność (korelacja) między dwoma cechami* * zakładamy liniową zależność lub zbliżoną innej nie wykryjemy w ten sposób

37 s1<-rnorm(30,3,1) s2<-rnorm(30,3,1) plot(s1,s2) Korelacja

38 Korelacja dopasowanie liniowe s1<-rnorm(30,3,1) s2<-rnorm(30,3,1) plot(s1,s2) abline(lm(s2~s1))

39 Dopasowanie minimalizujące odchylenia

40 Korelacja -interpretacja Wielkość korelacji określa współczynnik korelacji r rwaha się od -1 do +1 r=0 oznacza brak korelacji (brak związku między zmiennymi) r>0 korelacja dodatnia (im więcej tym więcej) r<0 korelacja ujemna (im więcej tym mniej)

41 Korelacja -interpretacja cor(s1,s2) Zależność ujemna, ale czy w ogóle jest zależność???

42 Korelacja -interpretacja cor.test(s1,s2) Pearson's product-moment correlation data: s1 and s2 t = , df = 28, p-value = alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor

43 Korelacja -interpretacja cor.test(s1,s2) Pearson's product-moment correlation data: s1 and s2 t = , df = 28, p-value = alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor

44 Korelacja -interpretacja cor.test(s1,s2) Pearson's product-moment correlation data: s1 and s2 t = , df = 28, p-value = alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor

45 Korelacja vs. przyczynowość Nie precyzujemy związku przyczynowoskutkowego Nie wskazujemy przyczyny i skutku Korelacja nie jest dowodem na przyczynowość

46 t = , df = 312, p-value = 7.127e-06

47 Korelacja -przykład scatterplot(sarny2$masa,sarny2$area)

48 Korelacja vs. regresja Regresja = korelacja W regresji mamy przyczynowość Nie jest obojętne miejsce xi y Regresja parametryzuje zależność Jest to model, czyli opis funkcjonowania rzeczywistości

49 Regresja lm(s1~s2) lm(linear model) ~ czyli zależność (tu: s1zależy od s2)

50 Regresja summary(lm(s1~s2))

51

52

53 Effect size! Pokazuje jak duże są różnice

54

55 Korelacja nieparametryczna Korelacja rangowa Spearmana cor.test(s1,s2,method="spearman")

56 Korelacja-nienormalność a1 a

57 Korelacja-nienormalność cor.test(corr$a1,corr$a2,method="spearman") Spearman's rank correlation rho data: corr$a1 and corr$a2 S = , p-value = 9.784e-05 alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 sample estimates: rho

58 Korelacja-nienormalność Pearson's product-moment correlation data: corr$a1 and corr$a2 t = , df = 20, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor

59 cor.test(log(corr$a1),log(corr$a2),method="pearson") Pearson's product-moment correlation data: log(corr$a1) and log(corr$a2) data: log(corr$a1) and log(corr$a2) t = , df = 20, p-value = alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor

60

61

62 Asocjacja tabele liczności korelacja na kategoriach Tabele krzyżowe Liczba przypadków (nie wartości pomiarów!) w każdym okienku

63 Asocjacja -przykład Cel: sprawdzić czy przypadki rozkładają się losowo w grupach

64 Rozkład teoretyczny Rozkład teoretyczny przy braku asocjacji: 10*10/20= Sprawdzamy jak duża (czy istotna) jest różnica między rozkładami testem Chi-kwadrat (χ2)

65 Asocjacja -przykład Czy płeć wpływa na preferencję środowiskową saren? table(sarny2$pop,sarny2$sex) f m las pole

66 Asocjacja -przykład chisq.test(table(sarny2$pop,sarny2$sex)) Pearson's Chi-squared test data: table(sarny2$pop, sarny2$sex) X-squared = , df = 1, p-value = 1.53e-08

67 Stopnie swobody Chi=4.0, df=1 istotny Chi=4.0, df=1 istotny Chi=4.0, df=6 nieistotny

68 uwagi

69 t.test Test t jak nierówne wariancje: t.test(a,b,var.equal=f, paired=f) Ustawienia domyślne: brak paired=f w kodzie nic nie zmienia

70 korelacja

71 boxplotvs. plotmeans 1.5*box 50% rekordów median

72 Wyniki nieistotne Brak różnic Słaby test Wnioskiem nie jest brak różnic (!) tylko brak dowodu na różnice Problem wielkości próby (Power analysis!)

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH)

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) Ewa Kawalec, Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D.

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Jumma, MB CHB (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), MSc (Medical Sciences), FRCA (Fellowship of the Royal College of Anaesthetists), FCAI (Fellowship of

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Milena Jamroziak i Paweł Androszczuk Model ekonometryczny Jednowskaźnikowy model Sharpe`a dla akcji Amici Praca zaliczeniowa napisana pod kierunkiem mgr

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LX ZESZYT 3 2013 ANDRZEJ SOKOŁOWSKI, SABINA DENKOWSKA, KAMIL FIJOREK, MARCIN SALAMAGA ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40 Statystyka dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl wersja 20.01.2013/13:40 Tematyka wykładów 1. Definicja statystyki 2. Populacja, próba 3. Skale pomiarowe 4. Miary położenia (klasyczne i pozycyjne)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Plan zajęć 1. Budowa narzędzia pomiaru, pytania kwestionariuszowe, skale proste i złożone 2. COARSE,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi SPSS

Podstawy obsługi SPSS Podstawy obsługi SPSS Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości,

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH TOMASZ BĄK KATARZYNA OWCZARSKA gr. 312 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Praca na pisana na ćwiczeniach z Ekonometrii pod kierunkiem mgr Natalii Nehrebeckiej. UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ MODEL DAA MIIG PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIEÓW A OFERĘ omasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Jednym z najpopularniejszych zadań data mining jest przewidywanie, którzy klienci najchętniej odpowiedzą na

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych

Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych Opracowanie: Łukasz Budzicz (* dla wszystkich, którzy uważają, że teoria i empiria powinny być tak blisko siebie jak

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz

Bardziej szczegółowo