PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005"

Transkrypt

1 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (GIG-JC). Dokument ten udostępniany jest klientom zainteresowanym certyfikacją w GIG-JC systemu zarządzania środowiskowego w celu przygotowania się do procesu certyfikacji tego systemu. Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 083 do certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego (EMS) wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 w następujących branżach klasyfikacji PKD/EKD/NACE : Kod EA Opis branży Kod NACE/PKD 2. Górnictwo i kopalnictwo 05, 06, 07, 08, Wyroby z gumy i plastiku Wymagania dla organizacji wnioskujących o certyfikację systemów zarządzania środowiskowego Warunkiem przystąpienia organizacji wnioskujących o certyfikację systemu zarządzania środowiskowego w GIG-JC do certyfikacji tego systemu jest posiadanie wdrożonego i udokumentowanego systemu wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz udokumentowania funkcjonowania systemu przez okres przynajmniej trzech miesięcy. GIG-JC udziela certyfikacji w momencie uzyskania wystarczającego dowodu na to, że ustalenia dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zostały wdrożone, są skuteczne i będą nadal utrzymywane, a wszystkie niezgodności stwierdzone podczas auditu w organizacji wnioskującej o certyfikację zostały skorygowane, a działania korygujące sprawdzone w trybie ustalonym przez jednostkę certyfikującą. Jeżeli w trakcie nadzoru lub ponownej oceny zostaną stwierdzone niezgodności, powinny być one skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą GIG-JC. Jeżeli w uzgodnionym czasie nie zostanie to wykonane, GIG-JC może ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikację. Czas przewidziany na realizację działań korygujących GIG-JC uzależnia od wagi niezgodności. 3 Wymagania dotyczące certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikację Wniosek o certyfikację systemu zarządzania środowiskowego klient składa na formularzu PC/SZ-01/01. Do wniosku dołączany jest kwestionariusz wnioskującego o ocenę systemu na

2 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 2 / 13 formularzu PC/SZ-01/02 wraz z dokumentacją systemu zarządzania środowiskowego. Przegląd i rejestracja wniosku w GIG-JC przebiega zgodnie z procedurą PC/SZ-01 Certyfikacja systemów zarządzania. 3.2 Przygotowanie do oceny Wyznaczenie zespołu auditującego odbywa się zgodnie z procedurą PC/SZ-02 Audity systemów zarządzania tak, aby zespół auditujący spełniał wymagania określone w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Skład zespołu auditującego jest akceptowany przez auditowaną organizację. Czas potrzebny do oceny ustala się na podstawie takich danych jak wielkość organizacji, liczba lokalizacji, ilość zatrudnionych oraz ilość i złożoność oddziaływań na środowisko. Wytyczne dotyczące określania czasu podano w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Przygotowanie do oceny organizacji wielooddziałowych prowadzi się zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 6 niniejszego dokumentu. 3.3 Audit certyfikujący Audit certyfikujący składa się z dwóch etapów. Audit prowadzony jest zgodnie z procedurą PC/SZ-02. Pierwszy etap prowadzony jest w celu: a) oceny dokumentacji systemu zarządzania klienta, b) oceny lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzenia dyskusji z personelem klienta w celu określenia gotowości do etapu 2 auditu, c) przeprowadzenia oceny czy system zarządzania środowiskowego oparty jest o właściwie zidentyfikowane aspekty środowiskowe oraz czy są właściwie dokumentowane informacje w tym zakresie, d) zebrania niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania środowiskowego oraz posiadanych przez organizację decyzji, pozwoleń, zezwoleń itp. dotyczących oddziaływania na środowisko, e) przeprowadzenia przeglądu przydziału zasobów do 2 etapu auditu i uzgodnienia z klientem szczegółów etapu 2, f) skoncentrowania się na zaplanowaniu etapu 2, g) oceny, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego uzasadnia gotowość klienta do etapu 2 auditu. Pierwszy etap auditu przeprowadzany jest w GIG-JC oraz w siedzibie auditowanej organizacji. Wyniki pierwszego etapu służą auditorom GIG-JC do sprecyzowania planu drugiego etapu wraz ustaleniem jego terminu. Drugi etap jest auditem na miejscu, podczas którego zbierane są dowody zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą PN-EN ISO 14001: Drugi etap auditu obejmuje:

3 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 3 / 13 a) zbieranie informacji i dowodów zgodności z wymaganiami normy, b) realizowane przez organizację monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądy osiągnięć w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych, c) system zarządzania środowiskowego organizacji i zgodność z wymaganiami prawnymi, d) ocenę sterowania operacyjnego organizacji, e) odpowiedzialność kierownictwa za politykę środowiskową, f) prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, g) powiązania pomiędzy polityką środowiskową, celami, zadaniami i programami zarządzania środowiskowego a aspektami środowiskowymi, wymaganiami prawnymi, odpowiedzialnością i kompetencjami personelu oraz działaniami, procedurami, ustaleniami i wnioskami z auditów wewnętrznych. Podczas auditu i/lub na spotkaniu zamykającym auditorzy udzielają wyjaśnień dotyczących ustaleń z auditu i/lub wymagań norm. Pierwszy i drugi etap dokumentowany jest raportami z auditu zgodnie z procedurą PC/SZ Wnioski z oceny Informacje niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji zawarte są w: a) raportach z auditów (w tym komentarze do niezgodności, podjęte przez organizację auditowaną korekcje i działania korygujące), b) Protokole z procesu certyfikacji PC/SZ (przegląd wniosku, wnioskowanie o udzieleniu bądź nie udzielenie certyfikatu, propozycje dotyczące nadzoru). 3.5 Decyzja o certyfikacji systemu Decyzję o przyznaniu certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej (GIG-JC) na podstawie wniosku auditora wiodącego, przy ewentualnym uwzględnieniu opinii Komitetu Technicznego. Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może zostać podjęta dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną skorygowane, a realizacja niezbędnych działań korygujących nie zostanie zweryfikowana przez auditora wiodącego, w sposób określony pomiędzy auditorem wiodącym a organizacją auditowaną. W przypadku decyzji odmownej organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego wydawany jest przez GIG-JC na okres 3 lat od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu następuje w terminie uzgodnionym z organizacją po uiszczeniu opłat określonych w umowie. Wnioski i decyzje podejmowane w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu dokumentowane są w Protokole z procesu certyfikacji PC/SZ

4 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 4 / Wykorzystywanie certyfikatów i znaków Organizacja ma prawo powoływać się na uzyskany certyfikat GIG-JC w prowadzonej działalności reklamowej i w kontaktach ze swoimi klientami w odniesieniu do działalności objętej zakresem certyfikatu. Zasady posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz wzór tego znaku zawarte są w załączniku do umowy o certyfikację PC/SZ- 01/ Procedury nadzoru W celu zapewnienia, że certyfikowany przez GIG-JC system zarządzania środowiskowego nadal spełnia wymagania normy oraz że certyfikowana organizacja przestrzega wszystkie wymagania wynikające z certyfikacji, Jednostka Certyfikująca sprawuje nadzór nad system zarządzania od momentu wydania certyfikatu do wygaśnięcia jego terminu ważności. Celem nadzoru jest m.in. rozważenie wpływu ewentualnych zmian w tym systemie, wynikających ze zmian w działalności organizacji, na zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji. Nadzór jest sprawowany poprzez prowadzone przez GIG-JC planowane i pozaplanowe audity nadzoru, analizę napływających do GIG-JC skarg dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji i jej wpływu na środowiskowego oraz nadzorowanie dotrzymywania przez organizację warunków umowy o certyfikację (w tym sposobu wykorzystywania faktu posiadania certyfikatu w działalności reklamowej i promocyjnej oraz posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego). Audity planowe przeprowadzane są co najmniej raz w roku. Pierwszy audit w nadzorze, po certyfikacji, przeprowadzany jest przed upływem 12 miesięcy od zakończenia auditu certyfikacyjnego, zaś następne w kolejnych okresach rocznych. Zasady nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania klienta określa procedura PC/SZ -03 Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu. Każdy audit nadzoru obejmuje: a) elementy utrzymania systemu, którymi są audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania oraz działania korygujące i zapobiegawcze; b) przegląd działań mających na celu usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas ostatniego auditu; c) skargi i reklamacje klientów; d) skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania celów przez certyfikowanego klienta, e) postęp planowanej działalności mającej na celu ciągłe doskonalenie, f) ciągły nadzór operacyjny, g) przegląd wszelkich zmian,

5 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 5 / 13 h) stosowanie znaków i/lub wszelkiego powoływania się na certyfikację. W okresie nadzoru certyfikowana organizacja jest zobowiązana do informowania GIG-JC o wszystkich ważnych zmianach w jej systemie zarządzania środowiskowego i strukturze organizacyjnej, np. o zmianach dotyczących: a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego, b) struktury organizacyjnej i zarządzania, np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzje lub personelu technicznego, mającego wpływ na funkcjonowanie zarządzania środowiskowego, c) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności, d) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania, e) głównych zmian w systemie zarządzania i działaniach (procesach). W okresie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu GIG-JC może zadecydować o konieczności przeprowadzenia dodatkowego auditu, nie objętego harmonogramem nadzoru (audit z krótkim terminem powiadamiania. Audit taki wykonywany jest w uzasadnionych przypadkach np. w celu zbadania skarg i uwag dotyczących certyfikowanej organizacji klienta, w odpowiedzi na znaczące zmiany w organizacji lub w ramach postępowania z zawieszonymi certyfikatami. Zakres auditu o krótkim terminie powiadamiania, jego czas trwania, liczebność i skład zespołu auditującego uzależnione są od konkretnego rozpatrywanego przypadku i celu organizowanego auditu i nie wynikają z zasad kalkulacji czasu pracy auditorów określonych w pkt.5. Ustalenia określone przez jednostkę przesyłane są do organizacji klienta faksem lub pocztą elektroniczną przy jednoczesnym telefonicznym kontakcie z klientem. 3.8 Ponowna ocena Celem ponownej oceny jest całościowe sprawdzenie stałej skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji. Ponowna ocena przeprowadzana jest co 3 lata, przed upływem ważności wydanego certyfikatu. Audit ponownej oceny planowany jest co najmniej na 2 miesiące przed datą upływu ważności certyfikatu w celu wydania decyzji przed ta datą. Przy ponownej ocenie przeprowadza się przegląd dotychczasowego działania systemu podczas całego okresu certyfikacji. Program ponownej oceny uwzględnia wyniki takiego przeglądu i obejmuje, co najmniej przegląd dokumentacji systemu zarządzania bhp i audit na miejscu. Podczas ponownej oceny auditorzy upewniają się, co najmniej o: a) skutecznym współdziałaniu między wszystkimi elementami systemu; b) ogólnej skuteczności systemu jako całości w świetle zmian w działaniach; c) wykazanym zaangażowaniu w utrzymanie skuteczności systemu.

6 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 6 / Zawieszanie, cofanie, ograniczanie lub rozszerzanie zakresu certyfikacji W uzasadnionych przypadkach, określonych w umowie o certyfikację systemu zarządzania środowiskowego, GIG-JC ma prawo do: a) zawieszenia ważności certyfikatu, b) cofnięcia certyfikatu, c) ograniczenia zakresu certyfikacji. Przed podjęciem decyzji dotyczącej cofnięcia, zawieszenia, lub ograniczenia zakresu certyfikatu, GIG-JC umożliwia zainteresowanemu Klientowi przedstawienie swojego stanowiska. Sposób postępowania w przypadku zawieszania, cofania i zmiany zakresu certyfikacji określa procedura PC/SZ-04 Zawieszanie, cofanie i zmiana zakresu certyfikatów. Zawieszenie ważności certyfikatu Zawieszenie ważności certyfikatu może być następstwem: a) zgłoszenia przez organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu, b) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru, niezgodności z kryteriami będącymi podstawą certyfikacji, c) niemożliwości prowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji zgodnie z umową, d) nie wywiązywania się organizacji ze zobowiązań określonych w umowie. Wraz z decyzją o zawieszeniu certyfikatu GIG-JC zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat. Informacja o zawieszeniu ważności certyfikatu publikowana jest na stronie internetowej GIG-JC. Certyfikat może być odwieszony z chwilą ustania przyczyn zawieszenia. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez organizację, której certyfikat uległ zawieszeniu, informacji o spełnieniu warunków towarzyszących decyzji o zawieszeniu. W przypadku wystąpienia organizacji o wznowienie ważności certyfikatu Kierownik GIG-JC powołuje zespół auditujący, który przeprowadza ponowną ocenę systemu zarządzania środowiskowego organizacji. Cofnięcie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu może być następstwem: a) świadomego i rażącego naruszenia przez organizację przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, b) niedotrzymania przez organizację warunków umowy, c) uniemożliwienia przeprowadzenia auditu nadzoru w organizacji, d) niespełnienia przez organizację warunków i terminu, po których spełnieniu certyfikat miał zostać przywrócony.

7 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 7 / 13 Informacja o cofnięciu certyfikatu publikowana jest na stronie internetowej GIG-JC. Wraz z decyzją o cofnięciu certyfikatu GIG-JC zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat oraz zwrotu certyfikatów. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu certyfikacji Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić: a) w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonego certyfikatu, b) na wniosek organizacji, bez wykonywania auditu. Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić na wniosek organizacji. W przypadku wnioskowania organizacji o rozszerzenie zakresu certyfikatu o obszary działania lub elementy systemu zarządzania środowiskowego, które nie były objęte certyfikatem, sposób i zakres oceny określa jednostka certyfikująca. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez organizację, której certyfikat uległ zawieszeniu, informacji o spełnieniu warunków towarzyszących decyzji o zawieszeniu. W przypadku wystąpienia organizacji o wznowienie ważności certyfikatu Kierownik GIG-JC powołuje zespół auditujący, który przeprowadza ponowną ocenę systemu zarządzania organizacji Przenoszenie akredytowanej certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach nie stosowała i nie przewiduje do stosowania w prowadzonej działalności przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego pomiędzy jednostkami certyfikującymi (uznanie istniejącej i ważnej certyfikacji udzielonej przez inną akredytowaną jednostkę w celu udzielenia własnej certyfikacji). W przypadku ewentualnej decyzji o przeniesieniu akredytowanej certyfikacji zostanie ona przeprowadzona i udokumentowana zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie obowiązkowym IAF dotyczącym przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania wydanie 1 (IAF MD 2:2007) Dostęp do skarg składanych organizacji Skargi stron zainteresowanych stanowią źródło informacji o ewentualnych niezgodnościach. Po otrzymaniu skargi certyfikowana organizacja powinna ustalić i udokumentować przyczyny wystąpienia niezgodności, uwzględniając wcześniej ustalone (lub potencjalne) czynniki w obrębie swego systemu zarządzania środowiskowego. Organizacja jest zobowiązana do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich skarg stron zainteresowanych oraz działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas auditów w nadzorze GIG-

8 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 8 / 13 JC sprawdza, czy, jeśli została ujawniona jakakolwiek wada lub niezgodność z wymaganiami normy lub własnymi ustaleniami, organizacja podjęła odpowiednie działania korygujące. Do tych działań może należeć: a) powiadamianie odpowiednich władz, jeżeli wymagają tego przepisy, b) przywracanie zgodności tak szybko, jak to praktycznie możliwe, c) zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodnościom, d) ocena skuteczności przeprowadzonych działań. Jednostka przyjęła zasadę, że nie uznaje działań korygujących za zakończone, dopóki organizacja nie wykaże ich skuteczności i nie dokona niezbędnych zmian w procedurach, dokumentacji i zapisach Poufność Zapewniona jest poufność każdej przekazanej przez organizację informacji i dokumentacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Wszyscy pracownicy GIG-JC, członkowie Rady do Spraw Certyfikacji i Komitetów Technicznych oraz auditorzy, eksperci techniczni podpisują deklarację poufności. System przechowywania dokumentacji w jednostce certyfikującej zapewnia identyfikację każdego dokumentu Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu systemu zarządzania wydanego przez GIG-JC ma prawo wniesienia skarg, reklamacji i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Reklamacje i skargi składane są do Kierownika GIG-JC, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora Naczelnego GIG. Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki dostępnej na stronie internetowej. O wyniku załatwienia reklamacji/skargi lub odwołania GIG-JC powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie. 4. Wymagania dla auditorów prowadzących certyfikację systemów zarządzania środowiskowego GIG-JC ustaliła minimalne kryteria, jakie muszą spełniać osoby powoływane do wykonania auditu systemu zarządzania środowiskowego, w zależności od pełnionej funkcji w audicie: Auditor wiodący: - wykształcenie wyższe, - ukończony kurs auditora systemu zarządzania środowiskowego uznanej jednostki szkoleniowej, potwierdzony zdanym egzaminem,

9 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 9 / 13-5 lat pracy zawodowej, w tym co najmniej 2 lata pracy w obszarze związanym z systemami zarządzania, - udokumentowana praktyka w wykonywaniu auditów systemów zarządzania środowiskowego (minimum 20 dni auditowych); Auditor: - wykształcenie wyższe, - ukończony kurs auditora systemu zarządzania środowiskowego uznanej jednostki szkoleniowej, potwierdzony zdanym egzaminem lub ukończony kurs auditora systemu zarządzania jakością i dodatkowe szkolenia w zakresie wymagań normy PN-EN ISO potwierdzone zaświadczeniami, - 5 lat pracy zawodowej, w tym co najmniej 2 lata pracy w obszarze związanym z systemami zarządzania, - udokumentowana praktyka w wykonywaniu auditów systemów zarządzania środowiskowego (minimum 10 dni auditowych); Ekspert techniczny: - wykształcenie średnie; - praktyczna wiedza i doświadczenie zawodowe związane z auditowaną branżą (2 lata pracy). Dodatkowo osoby wykonujące audity systemów zarządzania muszą spełniać kryteria określone przez GIG-JC dla auditowanych obszarów technicznych ( Kryteria kwalifikacyjne auditorów w obszarach technicznych - PC/SZ-07/04). Kryteria te uwzględniają wymagania w zakresie kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego zawarte w Specyfikacji Technicznej PKN-ISO/IEC TS :2014. Spełnienie wymagań określonych przez jednostkę jest podstawą do uwzględnienia auditora w Wykazie auditorów i ekspertów wzór PC/SZ-07/ Czas pracy auditorów Kalkulację czasu pracy auditorów przeprowadzających audity certyfikacyjne, nadzoru i odnowienia systemu zarządzania środowiskowego wykonuje się stosując następujące zasady: czas pracy w przypadku auditu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego wyznacza się w oparciu o Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS wydanie 1 (IAF MD 5:2013) - Załącznik B Tabela EMS 1, czas pracy w przypadku auditu nadzoru przyjmuje się jako 1/3 czasu określonego dla auditu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego,

10 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 10 / 13 czas pracy w przypadku auditu odnowienia systemu zarządzania środowiskowego wyznacza się jako 2/3 czasu określonego dla auditu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego. W przedstawionej poniżej tabeli określono przeciętne, wynikające z doświadczenia, liczby dni auditu w procesie certyfikacji, odpowiednie dla organizacji o określonej liczbie pracowników. Efektywna liczba personelu Wysoka złożoność Średnia złożoność Niska złożoność ,5 2,5 2, , ,5 3, ,5 4,5 3, , ,5 3, , , , , , , , > Wg powyższych wskazań Ograniczona złożoność Z doświadczenia wynika również, że czas oceny niektórych organizacji o podobnej wielkości może być raz krótszy, a raz dłuższy. Czas potrzebny na każdą ocenę zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj organizacji, złożoność systemu, logistyka i jej stan przygotowania do auditu.

11 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 11 / 13 Przedstawiona powyżej tabela czasu pracy auditorów określa ogólne ramy czasowe, jakich można użyć do planowania auditu, wskazując punkt wyjściowy na podstawie efektywnej liczby pracowników. Kalkulacja czasu pracy opiera się na czterech kategoriach złożoności dotyczących charakteru i znaczenia aspektów środowiskowych organizacji: wysoka aspekty środowiskowe o znaczącym charakterze i wadze (np. górnictwo i kopalnictwo, wydobycie ropy i gazu, chemikalia), średnia aspekty środowiskowe o średnim charakterze i wadze (np. produkcja maszyn, obróbka powierzchniowa i chemiczna wyrobów niemetalowych), niska aspekty środowiskowe o niskim charakterze i wadze (np. produkcja i montaż wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy), ograniczona aspekty środowiskowe o ograniczonym charakterze i wadze (np. działanie w korporacjach i zarządzania korporacjami, centrale Holding, Spółka Węglowa, telekomunikacja, usługi edukacyjne...). Termin Efektywna liczba personelu użyty w tabeli oznacza cały personel pełnoetatowy zaangażowany w ramach zakresu certyfikacji, w tym personel pracujący na każdej zmianie. W liczbie tej powinien być uwzględniony personel niepracujący na stałe (personel sezonowy, tymczasowy i kontraktowy oraz podwykonawcy) oraz personel pracujący na część etatu, który będzie obecny w czasie auditu. Zaleca się, aby dokonać odpowiedniego zmniejszenia w przypadku tymczasowego personelu niewykwalifikowanego, który może być zatrudniony w znaczącej liczbie z powodu niskiego poziomu technicznego i automatyzacji w niektórych krajach. Zaleca się, aby odpowiednio zmniejszyć liczbę personelu także w tych przypadkach, w których znaczna część personelu organizacji spełnia podobną, prostą funkcję, na przykład: w transporcie, pracy taśmowej, na liniach montażowych, itd. Czas pracy auditorów obejmuje czas spędzony przez auditora lub zespół auditujący na planowaniu (włącznie z analizą dokumentacji poza siedzibą organizacji, jeżeli ma to zastosowanie), czas na ocenę organizacji w jej miejscach działania, rozmowy z personelem, analizę zapisów, dokumentacji i procesów oraz pisanie raportu. Łączny czas poświęcony na planowanie i pisanie raportów nie ogranicza całkowitego czasu pracy auditorów na miejscu w organizacji do poziomu poniżej 80% czasu pracy auditorów według Tabeli. W kalkulacjach tych nie uwzględnia się czasu podróży auditorów, który należy potraktować jako dodatkowy do czasu pracy auditorów według Tabeli. Czas Pracy Auditorów według tabeli jest określany terminem auditoro-dni poświęconych na ocenę. Auditoro-dzień jest normalnym 8 godzinnym dniem pracy.

12 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 12 / 13 Przykłady niektórych czynników wymagających zwiększenia czasu pracy auditorów: a) skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność, b) personel mówiący kilkoma językami (co powoduje konieczność korzystania z tłumacza /tłumaczy lub wyklucza możliwość pracy poszczególnych auditorów niezależnie od siebie), c) bardzo duży teren w stosunku do liczby pracowników (np. las), d) duża liczba przepisów regulujących działalność (żywność, leki, lotnictwo, energetyka jądrowa itp.); e) systemy obejmujące bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności; f) procesy z zastosowaniem kombinacji sprzętu, oprogramowania, technologii i usług, g) większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu; h) opinie stron zainteresowanych; i) aspekty pośrednie wymagające zwiększenia czasu pracy auditorów; j) dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami w sektorze. Przykłady czynników umożliwiających zmniejszenie czasu pracy auditorów: a) niskie ryzyko związane z wyrobami lub procesami, b) wcześniejsza znajomość systemu organizacji (np. już ocenianego według innej normy), c) bardzo mały teren w stosunku do liczby pracowników (np. tylko kompleks biurowy), d) stopień przygotowania klienta do certyfikacji (np. już certyfikowany lub uznany przez inną trzecią stronę), e) procesy związane z jedną główną działalnością (np. tylko serwis), f) dojrzałość systemu zarządzania, g) wysoki procent zatrudnionych wykonujących te same proste zadania, h) identyczne formy działalności na wszystkich zmianach z odpowiednimi dowodami o równorzędnej skuteczności na wszystkich zmianach na podstawie dotychczasowych auditów (audity wewnętrzne i audity jednostki certyfikującej). GIG-JC bierze pod uwagę wszystkie cechy systemu organizacji, procesów i wyrobów/usług oraz dokonuje korekcji ze względu na te czynniki, które mogą uzasadniać wydłużenie lub skrócenie czasu pracy auditorów w celu zapewnienia skuteczności auditu. Czynniki zwiększające mogą być kompensowane przez czynniki zmniejszające. Łączny czas wszystkich korekcji dla danej organizacji, przy uwzględnieniu wszystkich czynników nie powoduje skrócenia czasu pracy auditorów potrzebnego na ocenę w procesie certyfikacji o więcej niż 30 % w stosunku do czasu przewidzianego w tabeli czasu pracy auditorów.

13 Data edycji: r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 13 / Certyfikacja organizacji wielooddziałowych Certyfikację organizacji wielooddziałowych przeprowadza się przy uwzględnieniu zasad określonych w Dokumencie obowiązkowym IAF dotyczącym zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych wydanie 1 (IAF MD 1:2007). Zasady te zostały przedstawione w pkt. 6 programu PC 9001 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001: Dokumenty przywołane w programie Procedura PC/SZ-01 Procedura PC/SZ-02 Procedura PC/SZ-03 Procedura PC/SZ-04 Procedura PC/SZ-07 Procedura PO-07 PC 9001 Certyfikacja systemów zarządzania Audity systemów zarządzania Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu Zawieszanie, cofanie i zmiana zakresu certyfikatów Ocena, kwalifikowanie i monitorowanie kompetencji personelu jednostki certyfikującej systemy zarządzania Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki Program certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 IAF MD 1:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych IAF MD 2:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania IAF MD 5:2013 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Zakres: Niniejszy Regulamin Badań i Certyfikacji obowiązuje w grupie TÜV SÜD Group, w szczególności w odniesieniu do spółek: - TÜV SÜD Automotive GmbH (www.tuev-sued.de),

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo