PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001"

Transkrypt

1 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po tym terminie. Program QMS Wydanie z r. Strona 1 z 11

2 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad systemów zarządzania jakością zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji określonym przez Polskie Centrum Akredytacji. Dokumentem odniesienia w procesie (kryterium ) jest norma PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. certyfikuje Systemy Zarządzania Jakością na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadząc procesy systemów zarządzania jakością Jednostka TEST nie podzleca żadnych działań związanych z procesem. 2. Akty prawne i normatywne obowiązujące w obszarze systemów zarządzania. Zasady procesów systemów zarządzania, nadzoru oraz ponownej oparte są o wymagania poniższych dokumentów: PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania, Specyfikacja techniczna PKN-ISO/IEC TS Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i systemów zarządzania jakością, PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne, PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, IAF MD 1 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach organizacji wielooddziałowych, IAF MD 5 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów. 3. Wymagania dla organizacji wnioskujących o certyfikację systemów zarządzania jakością Warunkiem przystąpienia do dla organizacji wnioskujących o certyfikację systemu zarządzania jakością w Jednostce TEST jest posiadanie wdrożonego i udokumentowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz udokumentowania funkcjonowania systemu przez okres przynajmniej trzech miesięcy. Jednostka TEST udziela w momencie uzyskania wystarczającego dowodu na to, że ustalenia dotyczące systemu zarządzania jakością zostały wdrożone, są skuteczne i będą nadal utrzymywane, a wszystkie niezgodności stwierdzone podczas auditu w organizacji wnioskującej o certyfikację zostały skorygowane, a działania korygujące sprawdzone w trybie ustalonym przez Jednostkę TEST. Program QMS Wydanie z r. Strona 2 z 11

3 4. Przebieg procesu systemów zarządzania jakością (SCHEMAT) Decyzja o początkowej /ponownej Ważność KLIENT - zapytanie o certyfikację 1. Informator dla klientów 2. Cennik Bieżące działania w nadzorze Wiceprezes ds. - udzielenie informacji o KLIENT -złożenie wniosku o certyfikację i informacji uzupełniających do (dokumentacji systemu zarządzania jakością), oraz uiszczenie opłaty wstępnej Początkowa certyfikacja Wiceprezes ds. wyznaczenie kompetentnego zespołu auditującego Audity nadzoru (pierwszy audit nadzoru odbywa się w ciągu 12 miesięcy od drugiego etapu auditu, potem co najmniej raz w roku ) Ponowna certyfikacja (działania związane z ponowną certyfikacją - zakończone muszą być przed wygaśnięciem ) Wiceprezes ds. - wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą (np. zmiana zakresu), określenie, czy są wymagane zmiany w programie auditu Wiceprezes ds. (wspomagany przez kompetentnych specjalistów) przegląd formalny, merytoryczny i rejestracja Ewidencja elektroniczna oraz książkowa Identyfikacja zastrzeżeń i prośba o dodatkowe informacje (jeżeli ma to zastosowanie) Plan pierwszego etapu auditu Przeprowadzenie pierwszego etapu auditu Rozwiązanie zastrzeżeń będących wynikiem pierwszego etapu auditu (jeśli ma to zastosowanie) Plan drugiego etapu auditu Wiceprezes ds. - planowanie auditu ponownej Wiceprezes ds. - Potwierdzenie programu auditu i poinformowanie klienta Wiceprezes ds. powołanie kompetentnego zespołu auditującego Plan auditu nadzoru Plan auditu ponownej Opracowanie programu auditu Przeprowadzenie drugiego etapu auditu Przeprowadzenie auditu nadzoru Przeprowadzenie auditu ponownej Propozycja odnośnie i potwierdzenie programu auditu Klient i Jednostka TEST zawierają formalną umowę w sprawie Rozwiązanie zastrzeżeń będących wynikiem drugiego etapu auditu (jeśli ma to zastosowanie) w razie potrzeby przeprowadzenie dodatkowego auditu ograniczonego Wnioski z auditu początkowej Rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących auditu nadzoru (jeśli ma to zastosowanie) Wnioski z auditu nadzoru Rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących auditu ponownej (jeśli ma to zastosowanie) Wnioski z auditu ponownej Decyzja o odmowie wraz z uzasadnieniem (poinformowanie KLIENTA) Przekazanie do archiwum Ewidencja elektroniczna oraz książkowa Decyzja dotycząca początkowej Warunek wydania certyfikatu: 1. Umowa o nadzorze 2. Dokonanie opłaty Wiceprezes ds. - udzielenie początkowej i wydanie dokumentów certyfikacyjnych Wiceprezes ds. - niezależny przegląd Decyzja dotycząca ponownej Udzielenie ponownej i wydanie dokumentów certyfikacyjnych Przekazanie do archiwum Ewidencja elektroniczna oraz książkowa Program QMS Wydanie z r. Strona 3 z 11

4 4.1. Postępowanie wstępne / informacyjne Kierownictwo Jednostki otrzymuje zapytanie od organizacji/klienta na temat systemów zarządzania. Zapytanie to może być w formie elektronicznej, pisemnej, telefonicznej lub osobiście. Wiceprezes Zarządu ds. udziela organizacji/klientowi informacji o zasadach, przebiegu, opłatach finansowych i wymaganych dokumentach dotyczących (Informator dla klientów strona internetowa Jednostki TEST) Zgłoszenie Wniosku o certyfikację systemu zarządzania Organizacja/klient składa wniosek o przeprowadzenie systemu zarządzania zawierający podstawowe informacje o Wnioskodawcy, określenie wnioskowanego zakresu oraz obszaru objętego systemem zarządzania w organizacji Wnioskodawcy oraz: Księgę systemu zarządzania, Procedury systemu zarządzania, wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej W przypadkach wątpliwości szczegółowe określenie zakresu dokumentacji załączonej do Wniosku powinno być uzgadniane pomiędzy organizacją a Jednostką TEST. Wiceprezes Zarządu ds. (wspomagany przez kompetentnych specjalistów) dokonuje przeglądu wniosku, dostarczonych dokumentów pod względem formalnym oraz merytorycznym i podejmuje decyzję o rozpoczęciu (lub odmowie) procesu. Sekretarz Jednostki dokonuje rejestracji wniosku (w przypadku braku kompletu dokumentów w terminie 7 dni wnioskodawca zostaje zobowiązany do ich uzupełnienia) nadając znaki identyfikacyjne danej sprawie. Po zarejestrowaniu wniosku o certyfikację i jego przeglądzie w Jednostce TEST organizacja/ klient otrzymuje ofertę oraz do zaakceptowania dwa egzemplarze umowy o certyfikację określającą obowiązki i prawa stron oraz wzajemne zobowiązania terminowe i finansowe. Organizacja/Klient po podpisaniu umów dostarcza 1 egzemplarz do Jednostki TEST Przygotowanie do Auditu Certyfikującego. Wiceprezes Zarządu ds. na podstawie danych zawartych w przeglądzie wniosku wyznacza kompetentny zespół auditujący (zgodnie z Procedurą P-15-01) do przeprowadzenia procesu. W każdym zespole wyznacza się auditora wiodącego oraz w zależności od potrzeb - ekspertów technicznych. Członkowie zespołu wybierani są z zatwierdzonej listy auditorów/ekspertów o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Zadania wyznaczone dla zespołu auditującego: zbadanie i zweryfikowanie struktury, polityki, procesów, procedur, zapisów i dokumentów związanych organizacji, w odniesieniu od systemu zarządzania jakością, ustalenie, czy spełniają one wszystkie wymagania w odniesieniu do wnioskowanego zakresu, ustalenie, czy są ustanowione, wdrożone i skutecznie utrzymywane procesy i procedury, w celu zapewnienia podstawy zaufania do systemu zarządzania Klienta, oraz zakomunikowanie Klientowi, w celu podjęcia przez niego działań, wszystkich sprzeczności pomiędzy polityką, celami i zadaniami (zgodnymi z wymaganiami Jednostki TEST i normy odniesienia), a wynikami auditu. Program QMS Wydanie z r. Strona 4 z 11

5 Następnie Wiceprezes Zarządu ds. (wspomagany przez kompetentnych specjalistów) opracowuje program auditów dotyczący całego cyklu dla danej organizacji/klienta. Zespół auditujący dokonuje merytorycznej oceny dostarczonej dokumentacji systemowej organizacji oraz przekazuje klientowi informacje dotyczące istotnych niezgodności dokumentacji z wymaganiami normy odniesienia. Po ustaleniu z organizacją terminu auditu auditor wiodący na 2 tygodnie przed planowanym auditem przekazuje planu auditu oraz informacji o składzie zespołu auditującego. Organizacji przysługuje prawo wnioskowania na piśmie o zmianę poszczególnych członków zespołu auditorskiego np. w przypadku sytuacji występującego konfliktu interesów, nieetycznych zachowań itp. Zgłoszenie wniosku powinno nastąpić w okresie 5 dni od otrzymania informacji z Jednostki TEST o składzie zespołu. W uzasadnionych przypadkach Jednostka TEST dokona zmiany członków proponowanego składu zespołu auditorskiego Audit certyfikujący prowadzony w dwóch etapach Ocena w organizacji rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym auditor wiodący przekazuje upoważnienie do przeprowadzenia auditu, uzgadnia z Organizacją ewentualne zmiany dot. planu auditu, który wcześniej przygotował, potwierdza cel, zakres i kryteria auditu. Ponadto przedstawia metody działań i procedury auditowania Jednostki TEST w tym również informuje o zachowaniu poufności przez członków zespołu auditorskiego. Postępuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC Etap 1 auditu Etap 1 auditu przeprowadzany jest w celu: a) auditowania dokumentacji systemu zarządzania klienta, b) oceny lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzenia dyskusji z personelem klienta w celu określenia gotowości do etapu 2 auditu, c) przeprowadzenia przeglądu statusu klienta i zrozumienia przez niego wymagań normy, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji kluczowych aspektów sposobu działania lub znaczących aspektów, procesów, celów i działania systemu zarządzania, d) zebrania niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, procesów i lokalizacji klienta, oraz związanych z nimi statutowych i prawnych aspektów oraz zgodności (np. aspektów jakościowych, środowiskowych, prawnych działalności klienta, związane z nimi ryzyka, itp.), e) uzgodnienia z klientem szczegółów etapu 2. f) Skoncentrowanie się na zaplanowaniu drugiego etapu auditu poprzez osiągnięcie wystarczającego zrozumienia systemu zarządzania klienta i prowadzonej przez niego działalności w danej lokalizacji w kontekście możliwych znaczących aspektów. g) oceny, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu auditu. Przy określaniu odstępu pomiędzy 1, a 2 etapem auditu Jednostka TEST bierze pod uwagę konieczność rozwiązania przez klienta kwestii zidentyfikowanych podczas I etapu auditu. Program QMS Wydanie z r. Strona 5 z 11

6 Etap 2 auditu Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. Celem etapu 2 auditu jest ocena skuteczności wdrożenia systemu zarządzania klienta. Etap 2 auditu odbywa się w lokalizacji (lokalizacjach) klienta i obejmuje co najmniej: a) informacje i dowody zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, b) monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądanie działań w odniesieniu do kluczowych celów ogólnych i mierzalnych (zgodnych z wytycznymi w stosownej normy dotyczącej systemu zarządzania lub innego dokumentu normatywnego), c) system zarządzania klienta i sposób jego działania pod względem zgodności z prawem, d) kontrolę operacyjną procesów klienta, e) audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, f) odpowiedzialność kierownictwa za politykę organizacji, g) powiązania pomiędzy wymaganiami normatywnymi, polityki, celami ogólnymi i celami mierzalnymi w działaniach (spójnymi z wytycznymi w stosownej normie dotyczącej systemu zarządzania lub innego dokumentu normatywnego), wszystkimi stosownymi wymaganiami prawnymi, odpowiedzialnościami, kompetencjami personelu, procedurami, danymi dotyczącymi efektywności oraz ustaleniami i wnioskami z auditów wewnętrznych. 2 etap auditu certyfikującego kończy się spotkaniem zamykającym, na którym auditor potwierdza z organizacją (lub nie) zgodności zakresu działalności objętej SZJ organizacji z treścią wniosku. W przypadku niezgodności dalsze działania wymagają uzgodnień z kierownictwem organizacji. Przedstawiane są również m.in. wnioski z przebiegu auditu. Wnioski dotyczą pozytywnych aspektów ocenianego systemu oraz ewentualnych uwag i niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas auditu certyfikującego, zespół auditujący wystawia kartę niezgodności. Każda niezgodność musi być odniesiona do jednego/kilku wymagań normy odniesienia lub innego dokumentu, który zawiera wymagania certyfikacyjne. Organizacja w ciągu 14 dni od daty auditu powinna przekazać do Jednostki TEST z powiadomieniem auditora wiodącego wypełnioną kartę niezgodności. Auditor wiodący dokonuje przeglądu zaproponowanych przez organizację korekcji i działań korygujących na podstawie: dostarczonych dokumentów lub, auditu dodatkowego Audit dodatkowy Audit dodatkowy może być przeprowadzony w przypadku stwierdzenia przez Jednostki TEST potrzeby sprawdzenia skuteczności wdrożenia w organizacji działań korekcyjnych i korygujących w celu zamknięcia stwierdzonych w czasie auditu niezgodności. Audit dodatkowy może być przeprowadzony w pełnym zakresie lub w zakresie ograniczonym obejmującym wyłącznie obszary związane z niezgodnościami i działaniami, których skuteczność realizacji ma być oceniona. Z auditu sporządzany jest pisemny raport Wnioski z oceny Pozytywna ocena wykonania korekcji / działań korygujących przez auditora wiodącego jest podstawą do wnioskowania o przyznanie certyfikatu. W terminie do 30 dni od zakończenia wszystkich działań przekazana zostanie do organizacji kopia raportu z auditu. Klient ma możliwość przedstawienia swoich uwag i spostrzeżeń do zapisów zawartych w raporcie, które powinien odesłać do 7 dni od daty otrzymania raportu. Program QMS Wydanie z r. Strona 6 z 11

7 4.6. Decyzja o Decyzję o podejmuje Wiceprezes Zarządu ds. na podstawie wniosku auditora wiodącego. Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może zostać podjęta dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną skorygowane, a realizacja niezbędnych działań korygujących nie zostanie zweryfikowana przez auditora wiodącego, w sposób określony pomiędzy auditorem wiodącym a organizacją auditowaną. Informacje niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie zawarte są w: raporcie z auditu wraz z komentarzami do niezgodności (jeżeli wystąpiły) i gdzie to jest możliwe, podjętych przez klienta korekcji i działań korygujących, wniosku zespołu auditującego, czy udzielić czy nie udzielić łącznie ze wszystkimi warunkami i spostrzeżeniami. Organizacja jest informowana pisemnie o podjętej decyzji. Wraz z pismem przesyłana jest kopia raportu z auditu. W przypadku decyzji odmownej organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Certyfikat systemu zarządzania jakością wydawany jest przez Jednostkę TEST na okres 3 lat od daty podjęcia decyzji i nie może być odstępowany na rzecz osób trzecich Wydanie certyfikatu Po podpisaniu umowy o nadzorze nad udzielonym certyfikatem i uregulowaniu kosztów postępowania certyfikacyjnego organizacja otrzymuje dwa egzemplarze certyfikatu. Forma przekazania certyfikatu uzgadniana jest indywidualnie. Z chwilą przekazania certyfikatu, jego posiadacz ma prawo wykorzystywać certyfikat w sposób zgodny z podpisaną umową i obowiązującymi przepisami. Posiadacz certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał certyfikat oraz podać zakres. Fakt posiadania certyfikatu może być użyty przez jego posiadacza w reklamie, przy czym nie może być wątpliwości, że certyfikat dotyczy systemu zarządzania a nie sprzedawanych przez niego wyrobów Nadzór nad wydanym certyfikatem W celu zapewnienia, że certyfikowany przez Jednostkę TEST system zarządzania jakością nadal spełnia wymagania normy odniesienia oraz że certyfikowana organizacja przestrzega wszystkie wymagania wynikające z, Jednostka TEST sprawuje nadzór nad system zarządzania od momentu wydania certyfikatu do wygaśnięcia jego terminu ważności. Celem nadzoru jest m.in. rozważenie wpływu ewentualnych zmian w tym systemie, wynikających ze zmian w działaniach organizacji, na zgodność z wymaganiami stawianymi przy. Nadzór jest sprawowany poprzez prowadzone przez Jednostkę TEST planowane i pozaplanowe audity nadzoru, analizę napływających do Jednostki TEST skarg dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania organizacji oraz nadzorowanie dotrzymywania przez organizację warunków umowy o certyfikację (w tym sposobu wykorzystywania faktu posiadania certyfikatu w działalności reklamowej i promocyjnej oraz posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu zarządzania). Audity planowe przeprowadzane są co najmniej raz w roku. Pierwszy audit w nadzorze po nie jest późniejszy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu certyfikacyjnego. Kolejne audity przeprowadza się w odstępach rocznych. Zasady nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania organizacji zawiera umowa o nadzorze nad certyfikatem. Program QMS Wydanie z r. Strona 7 z 11

8 Audit w nadzorze są auditami na miejscu i obejmują m.in. audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu, postępowanie z reklamacjami, skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania wyznaczonych przez organizację celów, postęp planowanej działalności mającej na celu ciągłe doskonalenie, sposób prowadzenia nadzoru nad procesami, przegląd wszelkich zmian, stosowanie znaków i/lub wszelkiego powoływania się na certyfikację. W wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru może nastąpić: utrzymanie ważności certyfikatu; utrzymanie ważności certyfikatu warunkowo (sprawdzić wykonanie korekcji/działań korygujących poprzez weryfikację dokumentów/ audit dodatkowy), zawieszenie / cofnięcie certyfikatu Ponowna certyfikacja Celem ponownej jest całościowe sprawdzenie stałej skuteczności systemu jakości organizacji. Ponowna ocena przeprowadzana jest co 3 lata tj. przed upływem ważności certyfikatu. Audit ponownej planowany jest na 3 miesiące przed datą ważności certyfikatu w celu wydania decyzji przed upływem ważności certyfikatu. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta przed upływem ważności certyfikatu proces będzie traktowany jak pierwsza certyfikacja. Przy ponownej przeprowadza się przegląd dotychczasowego działania systemu podczas całego okresu. Program ponownej uwzględnia wyniki takiego przeglądu i obejmuje co najmniej przegląd dokumentacji systemu jakości i audit na miejscu (który może zastępować lub stanowić rozszerzenie planowego auditu w nadzorze). Podczas ponownej auditorzy powinni upewnić się co najmniej o: a) skutecznym współdziałaniu między wszystkimi elementami systemu, b) ogólnej skuteczności systemu jako całości w świetle zmian w działaniach, c) wykazanym zaangażowaniu w utrzymanie skuteczności systemu Audit z krótkim terminem powiadamiania. W okresie nadzoru nad certyfikatem może okazać się koniecznym przeprowadzenie przez Jednostkę TEST u certyfikowanego klienta auditu z krótkim terminem powiadamiania w celu zbadania: skarg, zmiany dotyczącej: a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego, własnościowego, b) struktury organizacyjnej i zarządzania, c) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności, d) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania jakością, e) głównych zmian w systemie zarządzania jakością i procesach, dalszego postępowania z klientami zawieszonymi. Program QMS Wydanie z r. Strona 8 z 11

9 Wiceprezes Zarządu ds. ocenia wpływ ww. czynników na udzieloną certyfikację i podejmuje decyzję o przeprowadzeniu auditu z krótkim terminem powiadamiania. Klient zostaje poinformowany pisemnie o terminie auditu, składzie zespołu auditującego, planie auditu oraz uzasadnieniu jego przeprowadzenia. Klient w tym przypadku nie ma możliwości zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie składu zespołu auditującego. W przypadku odmowy poddania się auditowi z krótkim terminem powiadamiania następuje zawieszenie certyfikatu, o czym klient jest informowany Zawieszanie, cofanie, ograniczanie lub rozszerzanie zakresu W uzasadnionych przypadkach, określonych w umowie o nadzorze nad certyfikatem SZJ, Jednostka TEST ma prawo do: a) zawieszenia ważności certyfikatu, b) cofnięcia certyfikatu, c) ograniczenia zakresu. Przed podjęciem decyzji dotyczącej cofnięcia, zawieszenia, lub ograniczenia zakresu certyfikatu, Jednostka TEST umożliwia zainteresowanemu Klientowi przedstawienie swojego stanowiska Zawieszenie ważności certyfikatu Zawieszenie ważności certyfikatu może być następstwem: a) zgłoszenia przez organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu, b) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru, niezgodności z kryteriami będącymi podstawą, c) niemożliwości prowadzenia działalności objętej zakresem zgodnie z wymaganiami umowy, d) niewywiązywania się organizacji ze zobowiązań określonych w umowie. Wraz z decyzją o zawieszeniu certyfikatu Jednostka TEST zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na udzielony certyfikat. Informacja o zawieszeniu ważności certyfikatu publikowana jest na stronie internetowej Jednostki TEST. Certyfikat może być odwieszony z chwilą ustania przyczyn zawieszenia. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez organizację, której certyfikat uległ zawieszeniu, informacji o spełnieniu warunków towarzyszących decyzji o zawieszeniu Cofnięcie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu może być następstwem: a) świadomego naruszenia przez organizację praw swojego odbiorcy, b) niedotrzymania przez organizację warunków umowy, c) uniemożliwienia przeprowadzenia auditu nadzoru w organizacji, d) niespełnienia przez organizację warunków i terminu, po których spełnieniu certyfikat miał zostać przywrócony. Informacja o cofnięciu certyfikatu publikowana jest w wykazie certyfikowanych organizacji. Wraz z decyzją o cofnięciu certyfikatu Jednostka TEST zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat oraz zwrotu certyfikatów Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu może nastąpić: a) w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonego certyfikatu, b) na wniosek organizacji, bez wykonywania auditu. Program QMS Wydanie z r. Strona 9 z 11

10 Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić na wniosek organizacji. W przypadku wnioskowania organizacji o rozszerzenie zakresu certyfikatu o obszary działania lub elementy systemu jakości, które nie były objęte certyfikatem, sposób i zakres oceny określa Jednostka TEST Skargi / odwołania Skargi stanowią źródło informacji o skuteczności certyfikowanego systemu zarządzania organizacji. Wszelkie skargi dotyczące certyfikowanej organizacji są skierowane w stosownym czasie przez Jednostkę TEST do organizacji. Zaleca się, aby po otrzymaniu skargi certyfikowana organizacja ustaliła i jeśli to właściwe, opracowała raport o przyczynie wystąpienia skargi, uwzględniając wcześniej ustalone (lub potencjalne) czynniki w obrębie swego systemu zarządzania jakością. Organizacja jest zobowiązana do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji oraz działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas auditów w nadzorze Jednostka TEST sprawdza, czy, jeśli została ujawniona jakakolwiek wada lub niezgodność z wymaganiami normy odniesienia, organizacja zbadała swoje systemy i procedury i podjęła odpowiednie działania korygujące. Do tych działań może należeć: a) powiadomienie odpowiednich władz, jeżeli wymagają tego przepisy, b) przywrócenie zgodności tak szybko, jak to praktycznie możliwe, c) zapobieżenie ponownemu wystąpieniu niezgodności, d) ocena wszelkich niepomyślnych aspektów systemu zarządzania jakością i złagodzenie związanych z nimi skutków, e) zapewnienie zadowalającego wzajemnego oddziaływania z innymi elementami składowymi systemu zarządzania jakością, f) ocena skuteczności zastosowanych środków korygujących. Zaleca się, aby nie uznawać działań korygujących za zakończone, dopóki nie wykaże się ich skuteczności i nie dokona niezbędnych zmian w procedurach, dokumentacji i zapisach. 5. Ochrona informacji i praw własności klienta Zapewniona jest poufność każdej przekazanej przez organizację informacji i dokumentacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Wszyscy pracownicy Jednostki TEST, członkowie Rady ds. Certyfikacji oraz auditorzy, eksperci techniczni podpisują deklarację poufności. System przechowywania dokumentacji w Jednostki TEST zapewnia identyfikację każdego dokumentu. 6. Metodyka ustalania czasu trwania auditów QMS oraz zasady próbkowania w procesach organizacji wielooddziałowych. Czas trwania wszystkich rodzajów auditów jest to efektywny czas mierzony liczbą auditorodni potrzebnych do przeprowadzenia działań auditowych. Czas trwania wszystkich rodzajów auditów obejmuje czas na miejscu w obiektach klienta oraz czas poza jego obiektami, poświęcony na planowanie, przegląd dokumentacji, komunikowanie się z personelem klienta i pisanie raportu. Czas trwania auditów wszystkich rodzajów oblicza się zgodnie z metodyką zawartą w dokumencie IAF MD 5 dotyczącym ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS. Program QMS Wydanie z r. Strona 10 z 11

11 Organizacja wielooddziałowa jest zdefiniowana jako organizacja posiadająca zidentyfikowaną siedzibę centralną (centralę - lecz niekoniecznie spełniająca rolę głównego zarządu w organizacji), w której są planowane, nadzorowane lub zarządzane określone działania, oraz sieć biur lokalnych lub filii (oddziałów), w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo. Audit certyfikacyjny oraz kolejne audity w nadzorze i audity ponownej oceny są zazwyczaj przeprowadzane w każdym oddziale organizacji, który ma być objęty certyfikacją. Jeżeli jednak działalność organizacji, podlegająca, jest wykonywana w podobny sposób w różnych oddziałach, zarządzanych i nadzorowanych przez tę organizację, jednostka certyfikująca może wdrożyć stosowne procedury próbkowania oddziałów podczas procesu i kolejnych auditów w nadzorze i ponownej oceny. Określenie warunków, jakie powinna spełniać organizacja, w której można zastosować próbkowanie w tym obliczanie wielkości próbki i czasu trwania auditu dokonuje się na podstawie dokumentu IAF MD 1 dotyczącego zasad próbkowania w procesach organizacji wielooddziałowych. Program QMS Wydanie z r. Strona 11 z 11

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: IX Data edycji: 10.2016 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: XI Data edycji: 08.2018 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 1/9 PROGRAM JEST WŁASNOŚCIĄ INSTYTUTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i prezentuje zasady,

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: V Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY Anna Pastuszewska - Paruch Definicje Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Nr PR - 9. Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa

PROCEDURA Nr PR - 9. Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa Strona 1 / 14 1 Cel i zakres stosowania Niniejsza procedura ustala kolejne czynności podczas przeprowadzania procesów certyfikacji przez w jednostkę certyfikującą GLOBAL Służy systematycznemu zbieraniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Proces certyfikacji i nadzoru systemu. standardu BRC lub IFS

PROCEDURA. Proces certyfikacji i nadzoru systemu. standardu BRC lub IFS Strona 1 / 10 1 Cel i zakres stosowania Niniejsza procedura ustala kolejne czynności podczas przeprowadzania procesów certyfikacji przez jednostkę certyfikującą w zakresie wymagań standardów BRC (Food

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 9001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 9001 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 22 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO 1 Informacje ogólne TÜV NORD Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację procesów spawalniczych w oparciu o normy PN-EN ISO 3834-4:2007. Certyfikacja procesów spawalniczych prowadzona w TÜV NORD Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 4-2018 DATA WYDANIA: 10.12.2018 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością strona 1 z 10 1. Przedmiot Przedmiotem programu jest dostarczenie zasad do jednolitego stosowania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10podczas certyfikacji systemy QMS w procesach nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 2/16 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 i prezentuje zasady, procedury i zarządzanie stosowane przez Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001

INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 INFORMATOR INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 Data wydania Podpis (tylko w wersji papierowej) OPRACOWAŁ Maciej Śmieszek Dyrektor Jednostki Certyfikującej ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte dla IATF 16949 ( Zasady, wydanie piąte ) zostały

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl 1. Wprowadzenie INFORMATOR

Bardziej szczegółowo