Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach"

Transkrypt

1 Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania w organizacji z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach: PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG-JC) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr certyfikatu akredytacji AC 083) w zakresie:! certyfikacji systemów zarządzania jakością (wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001) i zarządzania środowiskowego (wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005) w branżach : - Górnictwo i kopalnictwo - Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne - Wyroby z gumy i plastyku - Niemetaliczne produkty organiczne - Metale i wyroby metalowe - Maszyny i osprzęt do nich - Urządzenia elektryczne i optyczne! oraz certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg wymagań normy PN-N-18001:2004) w branżach : - Górnictwo i kopalnictwo - Produkcja odzieży roboczej - Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne - Wyroby z gumy i plastyku - Niemetaliczne produkty organiczne - Beton, cement, wapno, gips itp. - Metale i wyroby metalowe - Maszyny i osprzęt do nich - Urządzenia elektryczne i optyczne - Dostawy energii elektrycznej - Dostawy gazu - Dostawy wody - Transport rurociągowy - Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych

2 Proces certyfikacji systemu zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy: Kontakt klienta z GIG-JC, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy Złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku) Wizytacja wstępna auditorów GIG-JC w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem) Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym Audit wstępny (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem) Audit certyfikujący Wydanie certyfikatu GIG-JC na okres 3 lat Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu Klienci zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania mogą uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia w kontakcie z pracownikami GIG-JC : - dr inż. Dariusz Stefaniak Kierownik GIG-JC tel , - mgr inż. Jerzy Supernak - Kierownik Zespołu JC-CZ tel , - Sekretariat GIG-JC - tel , fax

3 Procedura certyfikacji systemów zarządzania Kontakt klienta z GIG-JC (przekazanie niezbędnych informacji i formularzy) Złożenie wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja) Powołanie zespołu auditorów Wizytacja wstępna (element nieobowiązkowy uzgadniany z klientem) Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym Audit wstępny (element nieobowiązkowy uzgadniany z klientem) Audit certyfikujący Orzeczenie Komitetu Technicznego Decyzja Kierownika Jednostki Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu Odmowa wydania certyfikatu Wydanie certyfikatu GIG-JC Nadzór nad systemem Zasady certyfikacji systemów zarządzania w GIG-JC 1. Klient może kontaktować się z GIG-JC: pisemnie (adres na stronie tytułowej), telefonicznie, faksem, pocztą (dane na stronie 2), osobiście (wizyta w GIG-JC). 2. Po skontaktowaniu się z GIG-JC, Klient otrzymuje niniejszy informator oraz dodatkowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania. 3. Do Klienta, który wyraża zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu, GIG-JC wysyła: wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji (formularz), umowę o certyfikację (formularz), kwestionariusz wnioskującego o certyfikację systemu zarządzania (formularz), pozwalający pracownikom GIG-JC na uzyskanie podstawowych danych o systemie zarządzania Klienta. 4. Klient po wypełnieniu wniosku, kwestionariusza i umowy przesyła je wraz z dokumentacją systemu zarządzania (księga + procedury) oraz dokonuje opłaty wstępnej w przewidzianej wysokości na konto: BPHPBK S.A. O/Katowice nr z zaznaczeniem, czego dotyczy dokonywana wpłata.

4 5. Po wstępnej analizie dokumentacji GIG-JC proponuje osobę auditora wiodącego i skład zespołu auditorów. 6. Po uzgodnieniu składu zespołu auditorów z Klientem, ustala się termin wizytacji wstępnej (jeśli Klient życzy sobie jej przeprowadzenia). 7. Zespół auditorów dokonuje oceny dokumentacji systemu zarządzania Klienta pod względem merytorycznym, po której przeprowadza audit wstępny (nieobowiązkowy) i / albo audit certyfikujący. 8. Po audicie certyfikującym auditor przedstawia jego wyniki zgromadzonym członkom Komitetu Technicznego. Na podstawie zebranych materiałów, Komitet Techniczny wnioskuje do Kierownika GIG-JC o przyznanie lub odmowę przyznania certyfikatu systemu zarządzania dla firmy. Kierownik GIG-JC, mając na uwadze ww. wniosek Komitetu Technicznego: a) decyduje o wydaniu certyfikatu w pełnym zakresie, b) proponuje Klientowi wydanie certyfikatu w ograniczonym zakresie, c) postanawia odłożyć decyzję o wydaniu certyfikatu do czasu, gdy Klient przeprowadzi działania korygujące, a system jakości zostanie poddany ponownej ocenie, d) postanawia oddalić wniosek o certyfikację, odpowiednio uzasadniając decyzję. 9. W przypadku decyzji o wydaniu stosownego certyfikatu GIG-JC powiadamia o tym Klienta i po uregulowaniu przez niego zobowiązań finansowych wobec GIG-JC przesyła mu certyfikat. Nadzór i odnowienie certyfikatu 1. W celu uzyskania pewności, że Klient w pełni przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu, GIG-JC sprawuje nadzór nad Jego systemem, przeprowadzając audity nadzoru, co najmniej jeden w ciągu roku, w trakcie ważności certyfikatu. Audity nadzoru przeprowadzane są w terminach określanych w harmonogramach auditów nadzoru. W uzasadnionych okolicznościach, w przypadku wątpliwości co do przestrzegania przez Klienta warunków certyfikacji, GIG-JC może przeprowadzić audity nadzoru w terminie wcześniejszym niż pierwotnie określony. Audity przeprowadzane są przez upoważnionych przez Kierownika GIG-JC auditorów. 2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Klienta wymagań określonych w umowie, Kierownik GIG-JC może: - zawiesić, - cofnąć certyfikat, - ograniczyć zakres certyfikacji, przy czym: 1) Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w następujących przypadkach: a) stwierdzenia w trakcie postępowania związanego z auditem nadzoru obniżenia skuteczności systemu, w przypadku gdy przyczyny tego obniżenia zostały określone, a Klient deklaruje wolę ich usunięcia, b) stwierdzenia przekroczenia praw i obowiązków określonych w umowie, jeżeli przekroczenie nie nosiło znamion złej woli, c) stwierdzenia niemożności przeprowadzenia auditu nadzoru z winy Klienta, d) stwierdzenia, że Klient nie dostosował się w określonym terminie do ustaleń wynikających ze zmiany wymagań GIG-JC, e) stwierdzenia, że Klient po wprowadzeniu zmian w swoim systemie nie poinformował o tym GIG-JC (przed auditami nadzoru) lub nie zastosował się do trybu postępowania zaleconego przez GIG-JC, f) zgłoszenia przez Klienta czasowej rezygnacji z certyfikacji, g) niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec GIG-JC. Zawieszenie ważności certyfikatu nie może przekraczać roku. 2) Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku: a) stwierdzenia, w wyniku auditu nadzoru lub odnowienia, nieskuteczności systemu, powodującego konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian w systemie, b) stwierdzenia nadużycia uprawnień, mającego na celu wprowadzenie w błąd odbiorców Klienta, c) stwierdzenia przekroczenia praw i obowiązków określonych w umowie, d) stwierdzenia, że Klient nie podejmuje żadnych działań związanych ze zmianą wymagań GIG-JC,

5 e) stwierdzenia, że Klient przy wprowadzaniu zmian w swoim systemie nie poinformował o tym GIG-JC lub nie zastosował się do trybu postępowania zaleconego przez jednostkę, a wprowadzone zmiany wywołały niezgodność systemu z wymaganiami certyfikacji i mogą mieć negatywny wpływ na opinię o GIG-JC jako o jednostce certyfikującej, f) stwierdzenia zaprzestania: produkcji wyrobów, świadczenia usług lub stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu, g) niespełnienia zobowiązań finansowych wobec GIG-JC. W przypadku cofnięcia certyfikatu, Klient jest wykreślany z rejestru Klientów spełniających wymagania oceny systemu, a informacja o tym fakcie jest publikowana. W przypadku cofnięcia certyfikatu, Klient może ubiegać się ponownie o certyfikację po upływie co najmniej jednego roku od daty cofnięcia; 3) Ograniczenie zakresu podanego w certyfikacie może nastąpić: a) w wyniku auditu nadzoru, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie (podanym w certyfikacie), b) na wniosek Klienta, 4) Odnowienie ważności certyfikatu na kolejne trzy lata następuje w wyniku auditu odnowienia przeprowadzonego na wniosek Klienta złożony przynajmniej na trzy miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu. Reklamacje i odwołania 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Kierownika GIG-JC w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzania procesu certyfikacji i nadzoru systemu w czasie ich trwania, w tym zastrzeżeń na temat pracy auditorów. 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych między Klientem a GIG-JC strony mogą, po wyczerpaniu możliwości jak w pkt. 1, zwrócić się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Kierownika GIG-JC, do Dyrektora Naczelnego GIG o ostateczne rozstrzygnięcie sporu. 3. Warunkiem odwołania się w sprawach związanych z procesem certyfikacji jest uregulowanie przez Klienta wszystkich zobowiązani finansowych wynikających z wykonywanych przez GIG-JC czynności związanych z danym procesem. Opłaty 1. Klient, składając do GIG-JC wniosek o certyfikację systemu zarządzania, zobowiązuje się do poniesienia związanych z tym opłat zgodnie z kosztorysami: do momentu uzyskania certyfikatu, w procesie nadzoru - określanymi sukcesywnie, zgodnie z obowiązującym w dniu ich sporządzania Cennikiem certyfikacji systemów zarządzania. Opłaty te będą wnoszone przez Klienta po otrzymaniu faktur wystawianych przez GIG-JC. 2. Opłata wstępna dotyczy wykonania niezbędnych formalnych prac przed merytoryczną oceną systemu zarządzania Klienta i nie podlega zwrotowi. 3. Niezależnie od ww. kosztów procesu certyfikacji, Klient ponosi koszty towarzyszące ocenie, tj. koszty podróży i pobytu, na które składają się rozliczane według rachunków koszty zakwaterowania i wyżywienia auditorów, przejazdy: pociągiem (w tym opłaty za miejscówki, miejsca sypialne), samochodem służbowym, i po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, samochodem prywatnym (według obowiązujących stawek za 1 km). Rozliczanie wyżej wymienionych kosztów następuje na podstawie faktur wystawianych przez GIG-JC lub na podstawie rachunków przedstawionych przez auditorów Klientowi. 4. Rozliczenie faktycznych kosztów etapów procesu certyfikacji i nadzoru następuje po każdym etapie i przed wydaniem decyzji o udzieleniu lub odmowie wydania certyfikatu oraz o utrzymaniu ważności. 5. W przypadku przerwania procesu certyfikacji opłatę wymienioną w pkt. 1, ustala się procentowo zgodnie ze stanem zaawansowania prac.

6 PRAWA I OBOWIĄZKI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ORAZ KLIENTA WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA Prawa i obowiązki GIG-JC 1. Prawa GIG-JC: 1) GIG-JC ma prawo przerwać proces certyfikacji, jeżeli: a) Klient nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z niniejszej urnowy, w szczególności w zakresie wymaganych opłat; b) Klient w ciągu trzech miesięcy nie przekaże informacji uzupełniających wymaganych przez GIG- JC; c) Klient nie przekaże informacji o wykonaniu działań korygujących i zapobiegawczych po audicie, w terminach określonych w raporcie z auditu; 2) GIG-JC ma prawo do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta wymagań określonych w dokumentach będących podstawą przyznania certyfikatu lub ustalonych w umowie o certyfikację, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Klienta. 2. Obowiązki GIG-JC: GIG-JC zobowiązuje się do: 1) uzgodnienia z Klientem: zespołu auditorów, norm lub innych przepisów będących podstawą oceny systemu oraz prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w jednostce; 2) wydania Klientowi certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z normami będącymi podstawą oceny, po uregulowaniu przez niego należności finansowych względem jednostki; 3) wpisania Klienta do rejestru przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat systemu oraz opublikowania tej informacji; 4) prowadzenia auditów nadzoru w zakresie działalności Klienta objętej certyfikatem, w okresie jego ważności; 5) przekazania Klientowi pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem w przypadku negatywnego wyniku procesu certyfikacji; 6) zachowania poufności i nie przekazywania stronom trzecim informacji uzyskanych od Klienta w trakcie procesu certyfikacji bez jego zgody; 7) przesłania raportów z auditów w terminie miesiąca od dnia zakończenia auditu; 8) przekazania certyfikatu, w terminie dwóch tygodni od daty uregulowania przez Klienta wszystkich opłat związanych z certyfikacją. Prawa i obowiązki Klienta 1. Prawa Klienta: Klient ma prawo do: umieszczania swoich danych w rejestrze przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat systemu, prowadzonym i publikowanym przez GIG-JC; powoływania się na certyfikat w działalności reklamowej i promocyjnej, w trakcie prowadzenia negocjacji, przy zawieraniu umów i kontraktów, dotyczących obszaru działalności objętego zakresem certyfikatu z zaznaczeniem, że certyfikat dotyczy określonego umową systemu; otrzymywania od GIG-JC informacji dotyczących zmian uregulowań, związanych z procesem certyfikacji systemu; wymagania od GIG-JC zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w trakcie procesu certyfikacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; reklamacji i odwołań, związanych z procesem certyfikacji, rozszerzenia zakresu certyfikacji o obszary działania, które nie były objęte certyfikatem. Sposób i zakres oceny w tym przypadku określa GIG-JC; wystąpienia z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji. 2. Obowiązki Klienta: Klient zobowiązuje się do: zapewnienia auditorom GIG-JC dostępu do miejsc i znajdującego się w nim sprzętu oraz dokumentów i zapisów związanych z zakresem certyfikacji, a także udzielenia wszelkich

7 informacji niezbędnych do przeprowadzenia auditów w procesie certyfikacji, nadzoru i odnowienia; usunięcia trudności, które stanowiłyby przeszkodę we właściwym wykonaniu auditów; regulowania w terminie, zgodnie z ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, wszystkich opłat należnych GIG-JC, związanych z procesem certyfikacji i nadzoru nad systemem Klienta; utrzymywania swojego systemu zgodnego z wymaganiami norm, na które powołuje się certyfikat; regularnego podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych, odnoszących się do systemu; powiadamiania GIG-JC o wszelkich zmianach w swoim systemie i stosowania się do decyzji jednostki, dotyczących tych zmian; umożliwienia upoważnionym przedstawicielom GIG-JC wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem auditów nadzoru w takim zakresie, jaki GIG-JC uzna za konieczny; stosowania się do decyzji GIG-JC podejmowanych w związku ze zmianą wymagań certyfikacji; powoływanie się na posiadany certyfikat tylko w odniesieniu do takiego obszaru działalności, który jest objęty zakresem certyfikatu; zaprzestania powoływania się na certyfikat z chwilą wygaśnięcia jego ważności lub z chwilą otrzymania decyzji Kierownika GIG-JC o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu. Zasady wykorzystywania certyfikatu systemu zarządzania i posługiwania się znakami Przedstawione Zasady wykorzystywania certyfikatu systemu zarządzania i posługiwania się znakami określają sposób postępowania i warunki na jakich posiadacz certyfikatu systemu zarządzania może powoływać się na zakres udzielonej mu przez GIG-JC certyfikacji poprzez powołania tekstowe i/lub graficzne stosowanie znaków. 1. Posiadaczowi wydanego przez GIG-JC Certyfikatu Systemu Zarządzania, w obszarze działalności wyspecyfikowanej certyfikatem, przysługuje prawo powoływania się na udzieloną certyfikację. 2. Prawo powoływania się przez posiadacza certyfikatu na udzieloną mu certyfikację obejmuje dokumenty handlowe, promocyjne i materiały reklamowe. 3. Termin dokumenty handlowe, promocyjne i materiały reklamowe" nie obejmuje ogłoszeń, zawiadomień, pisemnych komunikatów naklejanych lub inaczej prezentowanych na ewentualnych wyrobach posiadacza certyfikatu. Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla tych wyrobów. 4. Przy tekstowym powoływaniu się posiadacza certyfikatu na zakres udzielonej mu przez Jednostkę Certyfikującą certyfikacji dopuszcza się zapisy o następujących przykładowych treściach: a)... posiadany przez nas Certyfikat Systemu Zarządzania... o nr... został wydany przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AC 083.; b)... posiada certyfikowany system zarządzania... zgodny z wymaganiami normy... w obszarze działalności:..., co zostało potwierdzone Certyfikatem Systemu Zarządzania... nr... wydanym przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AC Przy graficznym powoływaniu się posiadacza certyfikatu na zakres udzielonej mu przez Jednostkę Certyfikującą certyfikacji dopuszcza się stosowanie znaku akredytacji PCA tylko w połączeniu ze znakiem certyfikacji. Znak certyfikacji stanowi znak certyfikowanego przez Jednostkę Certyfikującą systemu zarządzania.... Wzór połączonych znaków: certyfikacji i znaku akredytacji PCA przedstawia rysunek nr 1 poniżej, który wyjaśnia także wzajemne usytuowanie znaków w ramce.

8 Rysunek nr 1. Wzór połączonych znaków: certyfikacji i akredytacji PCA oba znaki usytuowane w ramce. 6. Posiadacz certyfikatu wydanego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa może stosować znak certyfikowanego systemu zarządzania bez znaku akredytacji PCA zgodnie z rysunkiem nr 2 poniżej. Rysunek nr 2. Wzór znaku certyfikowanego systemu zarządzania znak bez ramki. 7. Znaki, o których mowa w p.5 i p.6 powyżej mogą być stosowane przez posiadacza Certyfikatu Systemu Zarządzania... w dokumentach handlowych, promocyjnych i materiałach reklamowych" tylko na tej samej stronie co jego logo i/lub nazwa i przy zachowaniu proporcjonalnie tej samej wielkości. 8. Minimalne wymiary znaków, przy zachowaniu proporcji wszystkich wymiarów wynoszą: a) 50 mm wysokości dla ramki, w przypadku stosowania znaków przedstawionych na Rys. nr 1, b) 20 mm wysokości dla znaku, w przypadku stosowania znaku przedstawionego na Rys. nr Znaki, o których mowa w p.5 i p.6 powyżej nie mogą być stosowane w sposób, który mógłby świadczyć, że odnoszą się do wyrobu, w szczególności nie mogą być umieszczane na wyrobie i jego opakowaniach. 10. Klient zobowiązuje się wyróżnić obszar działalności, którego dotyczy certyfikat, jeżeli zastosował znaki w kontekście, w którym może to nasuwać wątpliwości. 11. Na prośbę Wykonawcy Klient - posiadacz Certyfikatu Systemu Zarządzania... zobowiązuje się dostarczyć wzory zastosowania znaków. 12. Jeżeli z jakichkolwiek powodów certyfikat utracił ważność, został zawieszony lub cofnięty Klient powinien natychmiast zaprzestać stosowania znaków, o których mowa w p.5 i p.6 powyżej. 13. Klient zobowiązuje się do zaprzestania używania znaku w sposób, który Wykonawca uznał za niedopuszczalny, o czym powiadomił Klienta. 14. Wraz z wydanym Certyfikatem Systemu Zarządzania... GIG-JC udostępni posiadaczowi wydanego certyfikatu właściwe dla niego znaki zgodnie z wzorami przedstawionymi na rysunkach nr 1 i nr 2 powyżej.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu*

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* R8-P1-Z3 (str. 1/7) Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* zawarta w dniu r. pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON:

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI IMBiGS

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI IMBiGS INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej, nr notyfikacji 1454 Jednostka certyfikująca wyroby, nr akredytacji AC 002 i AC 065 Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Zasady stosowania znaków certyfikacji - sierpień 2014 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / / z dnia r.

U M O W A NR / / z dnia r. FBS-47/1 z 01.06.2016 Strona 1/5 U M O W A NR / / z dnia r. o dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze specyfikacją i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów, zawarta pomiędzy: POLSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zasady posługiwania się znakami certyfikowanego systemu

Zasady posługiwania się znakami certyfikowanego systemu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 a 02-699 Warszawa tel. centr.: (22) 46 45 200 Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania tel.: (22) 46 45 408; fax.: (22) 46 45 459 Zasady posługiwania

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

DK-030-01 Data wydania 27-01-2015

DK-030-01 Data wydania 27-01-2015 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze "Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów " (SWSZ) mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GCS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. 1.2.

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 kwietnia 2015 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

KODEKS PCC Sp. z o.o.

KODEKS PCC Sp. z o.o. KODEKS PCC Sp. z o.o. Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. zostało powołane w listopadzie 2006 roku. Zgodnie ze swoją misją, PCC Sp. z o.o. zdecydowało się realizować działalność jaką jest certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. Kryteria certyfikacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. Wydanie 10 Warszawa, 24.10.2014 r. 1. WSTĘP 1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej (tekst jednolity 23.03.2014) 1 Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać zgodnie z ZASADAMI WERYFIKACJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (dokument

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja procedury:

Aktualizacja procedury: Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Terminy i definicje... 2 3. Odwołanie tryb postępowania... 2 4. Skargi tryb postępowania... 3 5. Spór.4 6. Dokumenty związane... 5 Aktualizacja procedury: W dniu: 22.02.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NEPCON SP. Z O.O.... 3 3. PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 Regulamin określa zasady współpracy, prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo