WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW"

Transkrypt

1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa Tel.: +48 () Fax: +48 ()

2 SPIS TREŚCI z WSTĘP UDZIELANIE INFORMACJI ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI WYMAGANIA NORM PN-EN ISO PROWADZENIE AUDITU NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT RAPORT Z AUDITU DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA ZAKOŃCZENIE AUDITU PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI NADZÓR I PONOWNA OCENA ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU COFNIĘCIE CERTYFIKATU BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU REZYGNACJA Z CERTYFIKATU POUFNOŚĆ OPŁATY PODSTAWY NORMATYWNE... 15

3 z WSTĘP Celem dokumentu jest dostarczenie wyjaśnień zapewniających spójną międzynarodową praktykę stosowania norm z serii PN-EN ISO 3834:007 przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz organizacje zgłaszające się do certyfikacji procesów spawania. Definicje używane w treści: JC Jednostka Certyfikująca (TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) Organizacja, Klient Certyfikowany lub ubiegający się o certyfikację Wytwórca KZ Kierownik zespołu audytującego (auditorskiego) TRYB POSTĘPOWANIA PODCZAS CERTYFIKACJI. UDZIELANIE INFORMACJI Klient zainteresowany certyfikacją ma prawo do uzyskania informacji w zakresie programu certyfikacji. Informacji udzielają pracownicy administracyjni JC samodzielnie lub przy wsparciu auditorów. oraz niezbędne wnioski dostępne są w siedzibie i oddziałach TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 3. ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI Zgłoszenie do certyfikacji następuje pisemnie na formularzu wniosku o certyfikację procesu spawania wg ISO 3834 (druk F-51). JC dokonuje oceny wniosku pod kątem formalnym (zawartości informacji). W przypadku niekompletności informacji JC zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni. Jeśli w tym czasie uzupełnienie nie nastąpi wniosek nie będzie rozpatrywany przez JC. Organizacja może w ciągu tych 5 dni zwrócić się do JC o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca wybiera jedną z trzech części normy: PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości, PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości,

4 z 15 PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości, które ustalają różne poziomy wymagań jakości, bazując na kryteriach odniesionych do wyrobu opisanych w normie PN-EN ISO : 007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. Po pozytywnej ocenie technicznej wniosku JC przygotowuje ofertę w oparciu o cennik certyfikacji uwzględniając dane zawarte we wniosku. Oferta podpisana przez Dyrektora JC przekazywana jest do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji oferty ze strony Klienta wniosek zostaje zarchiwizowany w JC. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji oferty od Klienta podpisywana jest umowa o certyfikację. Umowa o certyfikację zawarta jest w dokumencie systemowym F-53 Umowa o warunkach, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi. Ze strony JC umowę podpisuje Prezes TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. lub osoby do tego upoważnione. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba posiadająca uprawnienia do podpisywania umów handlowych. Zwyczajowo umowa o certyfikacje powinna zostać podpisana przed auditem certyfikującym. Wniosek o certyfikację może zostać odrzucony na dowolnym etapie przez JC w przypadku stwierdzenia braku bezstronności JC wobec Klienta. 4. WYMAGANIA NORM PN-EN ISO 3834 Norma PN-EN ISO 3834 nie jest normą systemu zarządzania jakością i nie zastępuje PN-EN ISO Może zatem być stosowana oddzielnie lub w powiązaniu z PN-EN ISO W normach serii PN-EN ISO 3834 zawarto wymagania w zakresie zarządzania w obszarach: przeglądu wymagań i przeglądu technicznego, podwykonawców, personelu spawalniczego, personelu badań i kontroli, badań nieniszczących, sprzętu spawalniczego,

5 z 15 technik spawania, magazynowania i obsługi materiałów dodatkowych, obróbki cieplnej po spawaniu, badań i kontroli, niezgodności i działań korygujących, wzorcowania i walidowania sprzętu pomiarowego, identyfikacji, identyfikowalności, zapisów jakości. 5. PROWADZENIE AUDITU Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że jest zobligowana, przez wymagania akredytacyjne, do przyjęcia obserwatorów jednostki akredytującej i/lub organów właściwych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji. Z tego względu może zaistnieć sytuacja, w której Jednostka Certyfikująca zwróci się do Zleceniodawcy o umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy zespołu certyfikującego podczas procesu certyfikacji. Za ustalenie składu auditorskiego oraz opracowanie planu auditu odpowiedzialny jest powołany kierownik zespołu auditorskiego (KZ). Auditorzy powołani do zespołu muszą przejść pozytywnie ocenę bezstronności. Plan auditu oraz skład zespołu auditorskiego musi zostać zakomunikowany Klientowi. Proces auditowania może rozpocząć się dopiero gdy Klient nie wniesie odwołania co do składu zespołu auditorskiego. Istnieje możliwość, że do przeprowadzenia auditu certyfikującego wystarczająca jest jedna osoba w osobie auditora wiodącego. Audity prowadzone są w oparciu o procedurę P-1 Przeprowadzenie oceny procesu spawalniczego zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 3834-, -3, -4. Audit w miejscu produkcji rozpoczyna spotkanie otwierające i w trakcie którego m.in. dla składu auditowego zostają przydzieleni przewodnicy. W przypadku organizacji wielooddziałowej audit prowadzony jest w każdym oddziale osobno. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji każdy z oddziałów (zakładów) otrzymuje osobny certyfikat. W trakcie auditu sprawdzane jest spełnienie wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych metodą próbkowania.

6 z 15 W przypadku konieczności przeprowadzenia auditu specjalnego (auditu z krótkim terminem powiadamiania) np. w celu zbadania skarg, w odpowiedzi na zmiany lub w przypadku dalszego postępowania z klientami zawieszonymi, JC informuje Organizację pisemnie o planowanej dacie i zakresie auditu specjalnego oraz warunkach na jakich przeprowadzony będzie audit. W tym przypadku nie występuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do składu audytującego. 6. NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU Niezgodności dzielone są na małe i duże. Niezgodność mała jest pojedynczą niezgodnością i nie stwarza dużego zagrożenia funkcjonowania całości systemu. Do niezgodności małych możemy zaliczyć np. brak spełnienia wymagań w pojedynczym przypadku, nieopisanie funkcjonujących działań w systemie, zbyt mało precyzyjny opis funkcjonowania elementu, brak spójności w zapisach systemowych. Niezgodność duża jest niezgodnością, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu w dowolnym jego obszarze, może prowadzić do braku spełnienia wymagań lub stwarzać poważne zagrożenia. Do niezgodności dużych możemy zaliczyć np. nieprawidłowe postępowanie mające wpływ na jakość wyrobu lub procesu, niespełnienie istotnych wymagań, niewykonywanie kontroli i badań wyrobu, działania mogące w efekcie prowadzić do wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego, brak identyfikowalności w przypadku gdy jest ona wymagana. Niezgodności odnotowywane są na formularzu nr F-45 Formularz niezgodności. Formularze niezgodności egzystują w dwóch egzemplarzach jako oryginał i kopia. Oryginały przekazywane są Klientowi na spotkaniu zamykającym, natomiast kopie pozostają w jednostce certyfikującej i stanowią część dokumentacji poauditowej. 7. SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT Spotkanie organizuje się w celu jasnego i precyzyjnego przekazania kierownictwu wniosków z przeprowadzonego auditu. W przypadku rozbieżności pomiędzy KZ

7 z 15 a kierownictwem Organizacji co do oceny wniosków auditowych, opinii i ocen, Organizacja ma prawo do sporządzenia odpowiedniego zapisu przez KZ we wnioskach z auditu. Jeżeli we wnioskach z auditu ustalono niezgodności to przedstawiciel kierownictwa Klienta na kartach niezgodności zobowiązany jest zaproponować metodę ich usunięcia oraz określić termin ich usunięcia oraz przekazać te informacje w formie pisemnej do KZ najpóźniej do dwóch tygodni od daty spotkania zamykającego. W przypadku zakończenia auditu wynikiem negatywnym kierownictwo Organizacji może wnioskować o uznanie auditu certyfikującego jako audit wstępny. W tym przypadku Dyrektor JC podejmuje decyzję odnośnie re-kwalifikacji auditu i po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku podpisuje stosowny aneks do umowy. Ponowne rozpoczęcie auditu certyfikującego wymaga pisemnej informacji od Klienta o gotowości do przystąpienia do auditu certyfikującego. 8. RAPORT Z AUDITU Raport z auditu opracowywany jest przez zespół auditowy pod kierownictwem KZ na formularzu F-47 Raport z auditu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana przekazać Klientowi oryginał raportu z auditu w terminie do czterech tygodni od daty przeprowadzenia auditu. Audit uważa się za zakończony gdy raport z auditu zostanie przekazany organizacji. 9. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA Klient ma obowiązek zainicjować i przeprowadzić działania korygujące (o ile wystąpiły niezgodności) niezbędne do wyeliminowania niezgodności i/lub ich przyczyn. Działania korygujące powinny się zakończyć w terminie ustalonym przez Klienta i uzgodnionym z JC. Zwyczajowo termin przeprowadzenia działań korygujących w Organizacji nie powinien przekraczać okresu trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Klienta Dyrektor JC może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu. Plan działań korygujących opracowany przez Organizację podlega zatwierdzeniu przez JC pod względem możliwości wykonania i akceptowalności. Działania korygujące przeprowadzone przez Organizację ocenianie są przez KZ w celu stwierdzenia spełnienia wymagań. Ocenę prowadzi się w oparciu o dostarczone przez Klienta dokumenty i dowody przeprowadzonych działań. Jeśli zachodzi konieczność

8 z 15 bezpośredniej weryfikacji podjętych przez Organizacje działań korygujących (najczęściej w przypadku Dużych Niezgodności), JC może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej wizyty auditowej, której zakres obejmie, w zależności od podjętych przez Organizację działań korygujących, skorygowane elementy systemu bądź też pełną kontrolę systemu. Z auditu specjalnego sporządzany jest Raport. Procedura sporządzenia raportu jest identyczna jak w przypadku raportu z auditu. Jeśli dodatkowa wizyta auditowi nie jest wymagana, skuteczność i poprawność podjętych działań korygujących oceniana jest w organizacji podczas kolejnej kontroli. 10. ZAKOŃCZENIE AUDITU Dyrektor JC zatwierdza wniosek o udzielenie certyfikatu (o jego wydaniu lub odmowie). Decyzja jest w formie pisemnej na formularzu F-55 Decyzja o Certyfikacji. JC przygotowuje stosowny certyfikat, którego wzór określa formularz F-43 Certyfikat wymagania jakości spawania PN-EN ISO 3834 (wraz z wersjami językowymi o które wnioskował Klient) i przekazuje oryginał wraz z jedną kopią Klientowi. Certyfikat jest ważny przez okres 5-ciu lat od daty jego podpisania pod warunkiem prowadzenia regularnych i wymaganych przepisami kontroli. Certyfikat wraz z jedna kopią powinien zostać przekazany Klientowi w terminie 14 dni od dnia jego podpisania, pod warunkiem uregulowania opłat za przeprowadzenie auditu. Druga kopia certyfikatu pozostaje w archiwum JC. Zasadniczo nie przewiduje się możliwości duplikatu certyfikatu Klientowi, a jedynie kopię będącą w posiadaniu JC. Przed wydaniem kopii Klientowi JC sporządza kolejną kopię, która pozostanie w archiwum JC. W przypadku decyzji odmownej, Dyrektor JC sporządza postanowienie o odmowie certyfikatu wraz z uzasadnieniem i informacją o prawie do odwołania się Organizacji od decyzji Dyrektora JC. Decyzja zostaje przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty jej sporządzenia. 11. PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI Przerwanie procesu certyfikacji może powstać wskutek: Wystąpienia Klienta z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji, Niewywiązywania się Klienta ze zobowiązań zawartych w Umowie o certyfikację,

9 z 15 Niewykonania przez Klienta działań korygujących w ustalonym w raporcie terminie, Niemożliwości zakończenia procesu certyfikacji w terminie jednego roku od daty wnioskowania o certyfikat, z przyczyn leżących po stronie Klienta. Decyzję o przerwaniu certyfikacji podejmuje Dyrektor JC i powiadamia Klienta o przerwaniu certyfikacji na piśmie, w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o przerwaniu certyfikacji. Od decyzji Dyrektora JC Klientowi przysługuje prawo do odwołania się w trybie określonym procedurą P-0 Odwołania, skargi, reklamacje i sprawy sporne. 1. NADZÓR I PONOWNA OCENA JC sprawuje nadzór nad utrzymaniem systemu spawalniczego w Organizacji w celu upewnienia się, że spełnia on nadal wymagania warunków certyfikacji, umowy oraz stosownych norm i przepisów prawnych. Zasadniczo przewiduje się następujący harmonogram nadzoru: 1. Pierwszy audit nadzoru po 1 miesiącach od auditu certyfikującego,. Drugi audit nadzoru po 36 miesiącach od auditu certyfikującego, 3. Ponowna ocena systemu spawalniczego po 5 roku od auditu certyfikującego, Jeżeli podczas auditu nadzoru stwierdzono niezgodności dotyczące zdolności klientów do spełniania wszystkich wymagań odpowiedniej części PN-EN ISO 3834, kolejny audit nadzoru przeprowadzany jest po okresie 1 miesięcy. Po tym czasie audity nadzoru mogą być przeprowadzane w odstępach czasu większych niż 1 miesięcy, o ile nie było niezgodności stwierdzonych podczas auditu poprzedzającego lub ocena następujących czynników nie wskazuje na znaczące ryzyko, że system spawalniczy wytwórcy uległby pogorszeniu w ciągu wydłużonego okresu czasu: dojrzałość organizacji oraz jej zarządzania w kontrolowaniu działań spawalniczych, solidność organizacji w jej obsłudze systemu kontroli spawania, poziom zaufania do zdolności organizacji do kontrolowania swoich działań spawalniczych, złożoność i zakres wytwarzanych komponentów spawanych z uwzględnieniem materiałów, ryzyka uszkodzenia, procesów produkcyjnych i zastosowania wyrobu.

10 z 15 Audity nadzoru należy przeprowadzać co roku w okresie ważności certyfikatu, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna za nadzór spawalniczy nie jest zatrudniona w organizacji w pełnym wymiarze godzin lub nadzór spawalniczy jest podzlecany na zewnątrz. W okresach rocznych Organizacja ma obowiązek, najpóźniej na miesiąc przed datą wynikającą z certyfikatu, przesłać do JC oświadczenie, że nie wystąpiły żadne z poniższych okoliczności: zmian w zastosowaniu lub zakresie stosowanych procesów spawalniczych, zmian w gatunkach materiałów spawanych lub istotne zwiększenie grubości używanych materiałów, zmian dotyczących personelu nadzoru spawalniczego lub jego upoważnienia. Jeżeli wystąpi zmiana personelu nadzoru spawalniczego, należy przeprowadzić dodatkowy audit. Jeżeli wystąpią pozostałe zmiany opisane powyżej JC podejmuje decyzje o ewentualnym dodatkowym audicie. Czas trwania dodatkowego auditu uzależniony jest od zaistniałych warunków i powodów jego organizowania. Wszystkie szczegóły prowadzenia auditu (częstotliwość i harmonogram auditów, warunki używania certyfikatu, zobowiązania finansowe itp.) reguluje Umowa o warunkach, zasadach stosowania oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi, zawarta pomiędzy JC a Klientem. Harmonogramy auditów opracowywane są przez JC na formularzu F-44 Harmonogram nadzoru certyfikowanych organizacji i uaktualniane minimum raz w roku. Organizacja ma obowiązek przesłać zlecenie do JC na wykonanie auditu nadzoru nie później niż na dwa miesiące przed kolejną datą wynikającą z harmonogramu auditów w nadzorze. Zlecenie Klienta jest rejestrowane w systemie JC. Audity przeprowadza się w terminie (+/-) jednego miesiąca od daty wynikającej z certyfikatu. Zespoły auditowe powoływane są przez Dyrektora JC. Plan auditu nadzoru przesyłany jest do Organizacji wraz z informacją, iż w razie niezaakceptowania składu auditorskiego lub terminu auditu może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu, a następnie cofnięciu certyfikatu. Decyzję podejmuje Dyrektor JC W przypadku zmian w systemie certyfikacji wprowadzonych przez JC ma obowiązek pisemnego poinformowania Klienta o charakterze tych zmian w celu dostosowania systemu spawalniczego do zaktualizowanych wymagań. JC sprawdza funkcjonowanie

11 z 15 zmienionych obszarów funkcjonowania systemu spawalniczego w trakcie kolejnego lub dodatkowego auditu. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na zdolność i sprawność funkcjonowania systemu spawalniczego powinny zostać pisemnie zgłoszone do JC w terminie 10 dni od ich wystąpienia. Do zmian takich mogą należeć np.: zmiana wykonywania miejsca działalności, zmiany teleadresowe i kontaktowe, zmiana statusu prawnego, formy własności itp. 13. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w wyniku: nie usunięcia w terminie stwierdzonych podczas kontroli lub auditu dodatkowego dużych niezgodności wskazujących, że certyfikowany system stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, uchybień w wywiązywaniu się organizacji z zobowiązań określonych w umowie, znaczących zmian w organizacji, które zostały wdrożone ale nie zostały udokumentowane i/lub nie zostały ocenione przez Jednostkę Certyfikującą, dobrowolnego zgłoszenia przez organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu, Jednostka Certyfikująca przekazuje niezwłocznie Klientowi pisemną decyzję o zawieszeniu ważności certyfikatu, w której podaje się: a) przyczynę zawieszenia ważności certyfikatu, b) okres zawieszenia ważności certyfikatu, c) warunki wznowienia ważności certyfikatu. Klient ma obowiązek zwrotu Certyfikatu niezwłocznie do Jednostki Certyfikującej oraz wycofania wszystkich jego kopii. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekraczać 6 m-cy. Klient zobowiązany jest do poinformowania swoich klientów o zawieszeniu ważności certyfikatu. Jednostka Certyfikująca może zawiesić certyfikację jednego oddziału organizacji wielooddziałowej. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez Klienta informacji o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu.

12 z 15 Podstawą wznowienia ważności certyfikatu jest decyzja Jednostki Certyfikującej wydana w oparciu o pozytywny wynik auditu specjalnego. Decyzja o wznowieniu ważności certyfikacji jest przekazywana pisemnie. Wznowienie ważności certyfikacji nie powoduje zmiany identyfikacji posiadanego certyfikatu. 14. COFNIĘCIE CERTYFIKATU Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w wyniku: świadomego naruszenia przez Organizację praw klienta tejże organizacji lub nadużycia jego zaufania, niewłaściwego użycia certyfikatu, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub auditu dodatkowego w Organizacji, niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikacji, zaprzestania działalności objętej zakresem certyfikacji. W decyzji o cofnięciu certyfikatu, przekazanej niezwłocznie w formie pisma, podaje się: uzasadnienie decyzji, informację nt. możliwości i warunków ponownego ubiegania się o certyfikację. W konsekwencji cofnięcia certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o cofnięciu certyfikacji. Po podjęciu decyzji o cofnięciu certyfikatu, Jednostka Certyfikująca wykreśla Klienta z wykazu certyfikowanych organizacji. Organizacja może ubiegać się ponownie o certyfikację po upływie co najmniej 1 roku od daty cofnięcia, składając nowy wniosek w Jednostce Certyfikującej. Tryb postępowania jest taki jak przy pierwszym wniosku o certyfikację.

13 z BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Bezterminowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić w wyniku kontroli, w celu wykluczenia lokalizacji lub obszarów, w których organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, lub jeżeli stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji, 16. CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Na wniosek Klienta, bez wykonywania auditu, czasowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić np. z przyczyn losowych, modernizacji wyposażenia, zmiany lokalizacji itp. Decyzja Jednostki Certyfikującej jest poprzedzona analizą stosownej dokumentacji Klienta w celu stwierdzenia, czy wnioskowane ograniczenie zakresu nie wpłynie negatywnie na kompetencje Klienta w odniesieniu do pozostałej części zakresu certyfikacji. 17. ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta w ciągu całego okresu ważności certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu Klient składa na wniosku o certyfikację ISO W przypadku wystąpienia o rozszerzenie zakresu certyfikatu o lokalizacje lub obszary, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określa Jednostka Certyfikująca. Audit w zakresie rozszerzenia certyfikatu prowadzony jest jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 18. PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa Jednostka Certyfikująca. Ustala ona również dokumentację niezbędną do przeniesienia praw własności. Pisemna informacja o decyzji Jednostki Certyfikującej w tej sprawie przekazywana jest Klientowi w oparciu o jego udokumentowany wniosek. Jeżeli wymagają tego okoliczności, Jednostka Certyfikująca może polecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w organizacji. Przeniesienie praw do certyfikatu następuje w formie nowego dokumentu, z takim samym zakresem i terminem ważności jak certyfikatu pierwotnego. Fakt przeniesienia praw do certyfikatu Jednostka Certyfikująca ogłasza poprzez zmianę danych o Kliencie w wykazach certyfikowanych organizacji.

14 z REZYGNACJA Z CERTYFIKATU Klient może zrezygnować z certyfikatu, z dowolnej przyczyny i w dowolnym terminie. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. W przypadku rezygnacji z certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji i wydawanych materiałów wszystkie odwołania do certyfikatu. poinformować swoich klientów o rezygnacji z certyfikatu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana wykreślić Organizację z wykazu certyfikowanych organizacji. Ponowne uzyskanie certyfikatu wymaga ponownego przeprowadzenia całego procesu certyfikacji, jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 0. POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Klient zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Klienta. 1. OPŁATY Opłaty związane z certyfikacją ponosi Klient, na podstawie faktur wystawianych przez JC. Wynagrodzenie za audit certyfikujący, audity nadzoru, audity dodatkowe płatne jest bez potrąceń, po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja JC o odmowie lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

15 z 15. PODSTAWY NORMATYWNE PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 4: Podstawowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-, ISO lub ISO ISO/PRF TR Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO EA-6/0 z lipca 007 r. Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN i ISO/IEC 1701 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834.

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NEPCON SP. Z O.O.... 3 3. PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KODEKS PCC Sp. z o.o.

KODEKS PCC Sp. z o.o. KODEKS PCC Sp. z o.o. Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. zostało powołane w listopadzie 2006 roku. Zgodnie ze swoją misją, PCC Sp. z o.o. zdecydowało się realizować działalność jaką jest certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-7 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PR-01

CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PR-01 Program nr: Tytuł: PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Opracował Pełnomocnik ds. SZ: Łukasz Pajor Data 09.02.2015 Podpis Zatwierdził Prezes Zarządu: Aleksandra Czaja Data Podpis Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU 1.1 Celem niniejszego Programu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania gospodarką leśną w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 W skrócie Ta Informacja dla Klienta zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów auditowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Przed

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY 1/5 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkie podstawowe/międzywydziałowe jednostki organizacyjne objęte Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo