WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW"

Transkrypt

1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa Tel.: +48 () Fax: +48 ()

2 SPIS TREŚCI z WSTĘP UDZIELANIE INFORMACJI ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI WYMAGANIA NORM PN-EN ISO PROWADZENIE AUDITU NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT RAPORT Z AUDITU DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA ZAKOŃCZENIE AUDITU PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI NADZÓR I PONOWNA OCENA ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU COFNIĘCIE CERTYFIKATU BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU REZYGNACJA Z CERTYFIKATU POUFNOŚĆ OPŁATY PODSTAWY NORMATYWNE... 15

3 z WSTĘP Celem dokumentu jest dostarczenie wyjaśnień zapewniających spójną międzynarodową praktykę stosowania norm z serii PN-EN ISO 3834:007 przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz organizacje zgłaszające się do certyfikacji procesów spawania. Definicje używane w treści: JC Jednostka Certyfikująca (TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) Organizacja, Klient Certyfikowany lub ubiegający się o certyfikację Wytwórca KZ Kierownik zespołu audytującego (auditorskiego) TRYB POSTĘPOWANIA PODCZAS CERTYFIKACJI. UDZIELANIE INFORMACJI Klient zainteresowany certyfikacją ma prawo do uzyskania informacji w zakresie programu certyfikacji. Informacji udzielają pracownicy administracyjni JC samodzielnie lub przy wsparciu auditorów. oraz niezbędne wnioski dostępne są w siedzibie i oddziałach TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 3. ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI Zgłoszenie do certyfikacji następuje pisemnie na formularzu wniosku o certyfikację procesu spawania wg ISO 3834 (druk F-51). JC dokonuje oceny wniosku pod kątem formalnym (zawartości informacji). W przypadku niekompletności informacji JC zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni. Jeśli w tym czasie uzupełnienie nie nastąpi wniosek nie będzie rozpatrywany przez JC. Organizacja może w ciągu tych 5 dni zwrócić się do JC o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca wybiera jedną z trzech części normy: PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości, PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości,

4 z 15 PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości, które ustalają różne poziomy wymagań jakości, bazując na kryteriach odniesionych do wyrobu opisanych w normie PN-EN ISO : 007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. Po pozytywnej ocenie technicznej wniosku JC przygotowuje ofertę w oparciu o cennik certyfikacji uwzględniając dane zawarte we wniosku. Oferta podpisana przez Dyrektora JC przekazywana jest do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji oferty ze strony Klienta wniosek zostaje zarchiwizowany w JC. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji oferty od Klienta podpisywana jest umowa o certyfikację. Umowa o certyfikację zawarta jest w dokumencie systemowym F-53 Umowa o warunkach, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi. Ze strony JC umowę podpisuje Prezes TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. lub osoby do tego upoważnione. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba posiadająca uprawnienia do podpisywania umów handlowych. Zwyczajowo umowa o certyfikacje powinna zostać podpisana przed auditem certyfikującym. Wniosek o certyfikację może zostać odrzucony na dowolnym etapie przez JC w przypadku stwierdzenia braku bezstronności JC wobec Klienta. 4. WYMAGANIA NORM PN-EN ISO 3834 Norma PN-EN ISO 3834 nie jest normą systemu zarządzania jakością i nie zastępuje PN-EN ISO Może zatem być stosowana oddzielnie lub w powiązaniu z PN-EN ISO W normach serii PN-EN ISO 3834 zawarto wymagania w zakresie zarządzania w obszarach: przeglądu wymagań i przeglądu technicznego, podwykonawców, personelu spawalniczego, personelu badań i kontroli, badań nieniszczących, sprzętu spawalniczego,

5 z 15 technik spawania, magazynowania i obsługi materiałów dodatkowych, obróbki cieplnej po spawaniu, badań i kontroli, niezgodności i działań korygujących, wzorcowania i walidowania sprzętu pomiarowego, identyfikacji, identyfikowalności, zapisów jakości. 5. PROWADZENIE AUDITU Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że jest zobligowana, przez wymagania akredytacyjne, do przyjęcia obserwatorów jednostki akredytującej i/lub organów właściwych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji. Z tego względu może zaistnieć sytuacja, w której Jednostka Certyfikująca zwróci się do Zleceniodawcy o umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy zespołu certyfikującego podczas procesu certyfikacji. Za ustalenie składu auditorskiego oraz opracowanie planu auditu odpowiedzialny jest powołany kierownik zespołu auditorskiego (KZ). Auditorzy powołani do zespołu muszą przejść pozytywnie ocenę bezstronności. Plan auditu oraz skład zespołu auditorskiego musi zostać zakomunikowany Klientowi. Proces auditowania może rozpocząć się dopiero gdy Klient nie wniesie odwołania co do składu zespołu auditorskiego. Istnieje możliwość, że do przeprowadzenia auditu certyfikującego wystarczająca jest jedna osoba w osobie auditora wiodącego. Audity prowadzone są w oparciu o procedurę P-1 Przeprowadzenie oceny procesu spawalniczego zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 3834-, -3, -4. Audit w miejscu produkcji rozpoczyna spotkanie otwierające i w trakcie którego m.in. dla składu auditowego zostają przydzieleni przewodnicy. W przypadku organizacji wielooddziałowej audit prowadzony jest w każdym oddziale osobno. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji każdy z oddziałów (zakładów) otrzymuje osobny certyfikat. W trakcie auditu sprawdzane jest spełnienie wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych metodą próbkowania.

6 z 15 W przypadku konieczności przeprowadzenia auditu specjalnego (auditu z krótkim terminem powiadamiania) np. w celu zbadania skarg, w odpowiedzi na zmiany lub w przypadku dalszego postępowania z klientami zawieszonymi, JC informuje Organizację pisemnie o planowanej dacie i zakresie auditu specjalnego oraz warunkach na jakich przeprowadzony będzie audit. W tym przypadku nie występuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do składu audytującego. 6. NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU Niezgodności dzielone są na małe i duże. Niezgodność mała jest pojedynczą niezgodnością i nie stwarza dużego zagrożenia funkcjonowania całości systemu. Do niezgodności małych możemy zaliczyć np. brak spełnienia wymagań w pojedynczym przypadku, nieopisanie funkcjonujących działań w systemie, zbyt mało precyzyjny opis funkcjonowania elementu, brak spójności w zapisach systemowych. Niezgodność duża jest niezgodnością, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu w dowolnym jego obszarze, może prowadzić do braku spełnienia wymagań lub stwarzać poważne zagrożenia. Do niezgodności dużych możemy zaliczyć np. nieprawidłowe postępowanie mające wpływ na jakość wyrobu lub procesu, niespełnienie istotnych wymagań, niewykonywanie kontroli i badań wyrobu, działania mogące w efekcie prowadzić do wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego, brak identyfikowalności w przypadku gdy jest ona wymagana. Niezgodności odnotowywane są na formularzu nr F-45 Formularz niezgodności. Formularze niezgodności egzystują w dwóch egzemplarzach jako oryginał i kopia. Oryginały przekazywane są Klientowi na spotkaniu zamykającym, natomiast kopie pozostają w jednostce certyfikującej i stanowią część dokumentacji poauditowej. 7. SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT Spotkanie organizuje się w celu jasnego i precyzyjnego przekazania kierownictwu wniosków z przeprowadzonego auditu. W przypadku rozbieżności pomiędzy KZ

7 z 15 a kierownictwem Organizacji co do oceny wniosków auditowych, opinii i ocen, Organizacja ma prawo do sporządzenia odpowiedniego zapisu przez KZ we wnioskach z auditu. Jeżeli we wnioskach z auditu ustalono niezgodności to przedstawiciel kierownictwa Klienta na kartach niezgodności zobowiązany jest zaproponować metodę ich usunięcia oraz określić termin ich usunięcia oraz przekazać te informacje w formie pisemnej do KZ najpóźniej do dwóch tygodni od daty spotkania zamykającego. W przypadku zakończenia auditu wynikiem negatywnym kierownictwo Organizacji może wnioskować o uznanie auditu certyfikującego jako audit wstępny. W tym przypadku Dyrektor JC podejmuje decyzję odnośnie re-kwalifikacji auditu i po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku podpisuje stosowny aneks do umowy. Ponowne rozpoczęcie auditu certyfikującego wymaga pisemnej informacji od Klienta o gotowości do przystąpienia do auditu certyfikującego. 8. RAPORT Z AUDITU Raport z auditu opracowywany jest przez zespół auditowy pod kierownictwem KZ na formularzu F-47 Raport z auditu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana przekazać Klientowi oryginał raportu z auditu w terminie do czterech tygodni od daty przeprowadzenia auditu. Audit uważa się za zakończony gdy raport z auditu zostanie przekazany organizacji. 9. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA Klient ma obowiązek zainicjować i przeprowadzić działania korygujące (o ile wystąpiły niezgodności) niezbędne do wyeliminowania niezgodności i/lub ich przyczyn. Działania korygujące powinny się zakończyć w terminie ustalonym przez Klienta i uzgodnionym z JC. Zwyczajowo termin przeprowadzenia działań korygujących w Organizacji nie powinien przekraczać okresu trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Klienta Dyrektor JC może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu. Plan działań korygujących opracowany przez Organizację podlega zatwierdzeniu przez JC pod względem możliwości wykonania i akceptowalności. Działania korygujące przeprowadzone przez Organizację ocenianie są przez KZ w celu stwierdzenia spełnienia wymagań. Ocenę prowadzi się w oparciu o dostarczone przez Klienta dokumenty i dowody przeprowadzonych działań. Jeśli zachodzi konieczność

8 z 15 bezpośredniej weryfikacji podjętych przez Organizacje działań korygujących (najczęściej w przypadku Dużych Niezgodności), JC może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej wizyty auditowej, której zakres obejmie, w zależności od podjętych przez Organizację działań korygujących, skorygowane elementy systemu bądź też pełną kontrolę systemu. Z auditu specjalnego sporządzany jest Raport. Procedura sporządzenia raportu jest identyczna jak w przypadku raportu z auditu. Jeśli dodatkowa wizyta auditowi nie jest wymagana, skuteczność i poprawność podjętych działań korygujących oceniana jest w organizacji podczas kolejnej kontroli. 10. ZAKOŃCZENIE AUDITU Dyrektor JC zatwierdza wniosek o udzielenie certyfikatu (o jego wydaniu lub odmowie). Decyzja jest w formie pisemnej na formularzu F-55 Decyzja o Certyfikacji. JC przygotowuje stosowny certyfikat, którego wzór określa formularz F-43 Certyfikat wymagania jakości spawania PN-EN ISO 3834 (wraz z wersjami językowymi o które wnioskował Klient) i przekazuje oryginał wraz z jedną kopią Klientowi. Certyfikat jest ważny przez okres 5-ciu lat od daty jego podpisania pod warunkiem prowadzenia regularnych i wymaganych przepisami kontroli. Certyfikat wraz z jedna kopią powinien zostać przekazany Klientowi w terminie 14 dni od dnia jego podpisania, pod warunkiem uregulowania opłat za przeprowadzenie auditu. Druga kopia certyfikatu pozostaje w archiwum JC. Zasadniczo nie przewiduje się możliwości duplikatu certyfikatu Klientowi, a jedynie kopię będącą w posiadaniu JC. Przed wydaniem kopii Klientowi JC sporządza kolejną kopię, która pozostanie w archiwum JC. W przypadku decyzji odmownej, Dyrektor JC sporządza postanowienie o odmowie certyfikatu wraz z uzasadnieniem i informacją o prawie do odwołania się Organizacji od decyzji Dyrektora JC. Decyzja zostaje przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty jej sporządzenia. 11. PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI Przerwanie procesu certyfikacji może powstać wskutek: Wystąpienia Klienta z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji, Niewywiązywania się Klienta ze zobowiązań zawartych w Umowie o certyfikację,

9 z 15 Niewykonania przez Klienta działań korygujących w ustalonym w raporcie terminie, Niemożliwości zakończenia procesu certyfikacji w terminie jednego roku od daty wnioskowania o certyfikat, z przyczyn leżących po stronie Klienta. Decyzję o przerwaniu certyfikacji podejmuje Dyrektor JC i powiadamia Klienta o przerwaniu certyfikacji na piśmie, w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o przerwaniu certyfikacji. Od decyzji Dyrektora JC Klientowi przysługuje prawo do odwołania się w trybie określonym procedurą P-0 Odwołania, skargi, reklamacje i sprawy sporne. 1. NADZÓR I PONOWNA OCENA JC sprawuje nadzór nad utrzymaniem systemu spawalniczego w Organizacji w celu upewnienia się, że spełnia on nadal wymagania warunków certyfikacji, umowy oraz stosownych norm i przepisów prawnych. Zasadniczo przewiduje się następujący harmonogram nadzoru: 1. Pierwszy audit nadzoru po 1 miesiącach od auditu certyfikującego,. Drugi audit nadzoru po 36 miesiącach od auditu certyfikującego, 3. Ponowna ocena systemu spawalniczego po 5 roku od auditu certyfikującego, Jeżeli podczas auditu nadzoru stwierdzono niezgodności dotyczące zdolności klientów do spełniania wszystkich wymagań odpowiedniej części PN-EN ISO 3834, kolejny audit nadzoru przeprowadzany jest po okresie 1 miesięcy. Po tym czasie audity nadzoru mogą być przeprowadzane w odstępach czasu większych niż 1 miesięcy, o ile nie było niezgodności stwierdzonych podczas auditu poprzedzającego lub ocena następujących czynników nie wskazuje na znaczące ryzyko, że system spawalniczy wytwórcy uległby pogorszeniu w ciągu wydłużonego okresu czasu: dojrzałość organizacji oraz jej zarządzania w kontrolowaniu działań spawalniczych, solidność organizacji w jej obsłudze systemu kontroli spawania, poziom zaufania do zdolności organizacji do kontrolowania swoich działań spawalniczych, złożoność i zakres wytwarzanych komponentów spawanych z uwzględnieniem materiałów, ryzyka uszkodzenia, procesów produkcyjnych i zastosowania wyrobu.

10 z 15 Audity nadzoru należy przeprowadzać co roku w okresie ważności certyfikatu, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna za nadzór spawalniczy nie jest zatrudniona w organizacji w pełnym wymiarze godzin lub nadzór spawalniczy jest podzlecany na zewnątrz. W okresach rocznych Organizacja ma obowiązek, najpóźniej na miesiąc przed datą wynikającą z certyfikatu, przesłać do JC oświadczenie, że nie wystąpiły żadne z poniższych okoliczności: zmian w zastosowaniu lub zakresie stosowanych procesów spawalniczych, zmian w gatunkach materiałów spawanych lub istotne zwiększenie grubości używanych materiałów, zmian dotyczących personelu nadzoru spawalniczego lub jego upoważnienia. Jeżeli wystąpi zmiana personelu nadzoru spawalniczego, należy przeprowadzić dodatkowy audit. Jeżeli wystąpią pozostałe zmiany opisane powyżej JC podejmuje decyzje o ewentualnym dodatkowym audicie. Czas trwania dodatkowego auditu uzależniony jest od zaistniałych warunków i powodów jego organizowania. Wszystkie szczegóły prowadzenia auditu (częstotliwość i harmonogram auditów, warunki używania certyfikatu, zobowiązania finansowe itp.) reguluje Umowa o warunkach, zasadach stosowania oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi, zawarta pomiędzy JC a Klientem. Harmonogramy auditów opracowywane są przez JC na formularzu F-44 Harmonogram nadzoru certyfikowanych organizacji i uaktualniane minimum raz w roku. Organizacja ma obowiązek przesłać zlecenie do JC na wykonanie auditu nadzoru nie później niż na dwa miesiące przed kolejną datą wynikającą z harmonogramu auditów w nadzorze. Zlecenie Klienta jest rejestrowane w systemie JC. Audity przeprowadza się w terminie (+/-) jednego miesiąca od daty wynikającej z certyfikatu. Zespoły auditowe powoływane są przez Dyrektora JC. Plan auditu nadzoru przesyłany jest do Organizacji wraz z informacją, iż w razie niezaakceptowania składu auditorskiego lub terminu auditu może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu, a następnie cofnięciu certyfikatu. Decyzję podejmuje Dyrektor JC W przypadku zmian w systemie certyfikacji wprowadzonych przez JC ma obowiązek pisemnego poinformowania Klienta o charakterze tych zmian w celu dostosowania systemu spawalniczego do zaktualizowanych wymagań. JC sprawdza funkcjonowanie

11 z 15 zmienionych obszarów funkcjonowania systemu spawalniczego w trakcie kolejnego lub dodatkowego auditu. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na zdolność i sprawność funkcjonowania systemu spawalniczego powinny zostać pisemnie zgłoszone do JC w terminie 10 dni od ich wystąpienia. Do zmian takich mogą należeć np.: zmiana wykonywania miejsca działalności, zmiany teleadresowe i kontaktowe, zmiana statusu prawnego, formy własności itp. 13. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w wyniku: nie usunięcia w terminie stwierdzonych podczas kontroli lub auditu dodatkowego dużych niezgodności wskazujących, że certyfikowany system stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, uchybień w wywiązywaniu się organizacji z zobowiązań określonych w umowie, znaczących zmian w organizacji, które zostały wdrożone ale nie zostały udokumentowane i/lub nie zostały ocenione przez Jednostkę Certyfikującą, dobrowolnego zgłoszenia przez organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu, Jednostka Certyfikująca przekazuje niezwłocznie Klientowi pisemną decyzję o zawieszeniu ważności certyfikatu, w której podaje się: a) przyczynę zawieszenia ważności certyfikatu, b) okres zawieszenia ważności certyfikatu, c) warunki wznowienia ważności certyfikatu. Klient ma obowiązek zwrotu Certyfikatu niezwłocznie do Jednostki Certyfikującej oraz wycofania wszystkich jego kopii. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekraczać 6 m-cy. Klient zobowiązany jest do poinformowania swoich klientów o zawieszeniu ważności certyfikatu. Jednostka Certyfikująca może zawiesić certyfikację jednego oddziału organizacji wielooddziałowej. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez Klienta informacji o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu.

12 z 15 Podstawą wznowienia ważności certyfikatu jest decyzja Jednostki Certyfikującej wydana w oparciu o pozytywny wynik auditu specjalnego. Decyzja o wznowieniu ważności certyfikacji jest przekazywana pisemnie. Wznowienie ważności certyfikacji nie powoduje zmiany identyfikacji posiadanego certyfikatu. 14. COFNIĘCIE CERTYFIKATU Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w wyniku: świadomego naruszenia przez Organizację praw klienta tejże organizacji lub nadużycia jego zaufania, niewłaściwego użycia certyfikatu, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub auditu dodatkowego w Organizacji, niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikacji, zaprzestania działalności objętej zakresem certyfikacji. W decyzji o cofnięciu certyfikatu, przekazanej niezwłocznie w formie pisma, podaje się: uzasadnienie decyzji, informację nt. możliwości i warunków ponownego ubiegania się o certyfikację. W konsekwencji cofnięcia certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o cofnięciu certyfikacji. Po podjęciu decyzji o cofnięciu certyfikatu, Jednostka Certyfikująca wykreśla Klienta z wykazu certyfikowanych organizacji. Organizacja może ubiegać się ponownie o certyfikację po upływie co najmniej 1 roku od daty cofnięcia, składając nowy wniosek w Jednostce Certyfikującej. Tryb postępowania jest taki jak przy pierwszym wniosku o certyfikację.

13 z BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Bezterminowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić w wyniku kontroli, w celu wykluczenia lokalizacji lub obszarów, w których organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, lub jeżeli stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji, 16. CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Na wniosek Klienta, bez wykonywania auditu, czasowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić np. z przyczyn losowych, modernizacji wyposażenia, zmiany lokalizacji itp. Decyzja Jednostki Certyfikującej jest poprzedzona analizą stosownej dokumentacji Klienta w celu stwierdzenia, czy wnioskowane ograniczenie zakresu nie wpłynie negatywnie na kompetencje Klienta w odniesieniu do pozostałej części zakresu certyfikacji. 17. ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta w ciągu całego okresu ważności certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu Klient składa na wniosku o certyfikację ISO W przypadku wystąpienia o rozszerzenie zakresu certyfikatu o lokalizacje lub obszary, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określa Jednostka Certyfikująca. Audit w zakresie rozszerzenia certyfikatu prowadzony jest jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 18. PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa Jednostka Certyfikująca. Ustala ona również dokumentację niezbędną do przeniesienia praw własności. Pisemna informacja o decyzji Jednostki Certyfikującej w tej sprawie przekazywana jest Klientowi w oparciu o jego udokumentowany wniosek. Jeżeli wymagają tego okoliczności, Jednostka Certyfikująca może polecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w organizacji. Przeniesienie praw do certyfikatu następuje w formie nowego dokumentu, z takim samym zakresem i terminem ważności jak certyfikatu pierwotnego. Fakt przeniesienia praw do certyfikatu Jednostka Certyfikująca ogłasza poprzez zmianę danych o Kliencie w wykazach certyfikowanych organizacji.

14 z REZYGNACJA Z CERTYFIKATU Klient może zrezygnować z certyfikatu, z dowolnej przyczyny i w dowolnym terminie. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. W przypadku rezygnacji z certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji i wydawanych materiałów wszystkie odwołania do certyfikatu. poinformować swoich klientów o rezygnacji z certyfikatu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana wykreślić Organizację z wykazu certyfikowanych organizacji. Ponowne uzyskanie certyfikatu wymaga ponownego przeprowadzenia całego procesu certyfikacji, jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 0. POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Klient zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Klienta. 1. OPŁATY Opłaty związane z certyfikacją ponosi Klient, na podstawie faktur wystawianych przez JC. Wynagrodzenie za audit certyfikujący, audity nadzoru, audity dodatkowe płatne jest bez potrąceń, po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja JC o odmowie lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

15 z 15. PODSTAWY NORMATYWNE PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 4: Podstawowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-, ISO lub ISO ISO/PRF TR Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO EA-6/0 z lipca 007 r. Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN i ISO/IEC 1701 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834.