WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW"

Transkrypt

1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale Warszawa Tel.: +48 () Fax: +48 ()

2 SPIS TREŚCI z WSTĘP UDZIELANIE INFORMACJI ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI WYMAGANIA NORM PN-EN ISO PROWADZENIE AUDITU NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT RAPORT Z AUDITU DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA ZAKOŃCZENIE AUDITU PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI NADZÓR I PONOWNA OCENA ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU COFNIĘCIE CERTYFIKATU BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU REZYGNACJA Z CERTYFIKATU POUFNOŚĆ OPŁATY PODSTAWY NORMATYWNE... 15

3 z WSTĘP Celem dokumentu jest dostarczenie wyjaśnień zapewniających spójną międzynarodową praktykę stosowania norm z serii PN-EN ISO 3834:007 przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz organizacje zgłaszające się do certyfikacji procesów spawania. Definicje używane w treści: JC Jednostka Certyfikująca (TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) Organizacja, Klient Certyfikowany lub ubiegający się o certyfikację Wytwórca KZ Kierownik zespołu audytującego (auditorskiego) TRYB POSTĘPOWANIA PODCZAS CERTYFIKACJI. UDZIELANIE INFORMACJI Klient zainteresowany certyfikacją ma prawo do uzyskania informacji w zakresie programu certyfikacji. Informacji udzielają pracownicy administracyjni JC samodzielnie lub przy wsparciu auditorów. oraz niezbędne wnioski dostępne są w siedzibie i oddziałach TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 3. ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI Zgłoszenie do certyfikacji następuje pisemnie na formularzu wniosku o certyfikację procesu spawania wg ISO 3834 (druk F-51). JC dokonuje oceny wniosku pod kątem formalnym (zawartości informacji). W przypadku niekompletności informacji JC zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni. Jeśli w tym czasie uzupełnienie nie nastąpi wniosek nie będzie rozpatrywany przez JC. Organizacja może w ciągu tych 5 dni zwrócić się do JC o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca wybiera jedną z trzech części normy: PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości, PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości,

4 z 15 PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości, które ustalają różne poziomy wymagań jakości, bazując na kryteriach odniesionych do wyrobu opisanych w normie PN-EN ISO : 007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. Po pozytywnej ocenie technicznej wniosku JC przygotowuje ofertę w oparciu o cennik certyfikacji uwzględniając dane zawarte we wniosku. Oferta podpisana przez Dyrektora JC przekazywana jest do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji oferty ze strony Klienta wniosek zostaje zarchiwizowany w JC. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji oferty od Klienta podpisywana jest umowa o certyfikację. Umowa o certyfikację zawarta jest w dokumencie systemowym F-53 Umowa o warunkach, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi. Ze strony JC umowę podpisuje Prezes TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. lub osoby do tego upoważnione. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba posiadająca uprawnienia do podpisywania umów handlowych. Zwyczajowo umowa o certyfikacje powinna zostać podpisana przed auditem certyfikującym. Wniosek o certyfikację może zostać odrzucony na dowolnym etapie przez JC w przypadku stwierdzenia braku bezstronności JC wobec Klienta. 4. WYMAGANIA NORM PN-EN ISO 3834 Norma PN-EN ISO 3834 nie jest normą systemu zarządzania jakością i nie zastępuje PN-EN ISO Może zatem być stosowana oddzielnie lub w powiązaniu z PN-EN ISO W normach serii PN-EN ISO 3834 zawarto wymagania w zakresie zarządzania w obszarach: przeglądu wymagań i przeglądu technicznego, podwykonawców, personelu spawalniczego, personelu badań i kontroli, badań nieniszczących, sprzętu spawalniczego,

5 z 15 technik spawania, magazynowania i obsługi materiałów dodatkowych, obróbki cieplnej po spawaniu, badań i kontroli, niezgodności i działań korygujących, wzorcowania i walidowania sprzętu pomiarowego, identyfikacji, identyfikowalności, zapisów jakości. 5. PROWADZENIE AUDITU Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że jest zobligowana, przez wymagania akredytacyjne, do przyjęcia obserwatorów jednostki akredytującej i/lub organów właściwych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji. Z tego względu może zaistnieć sytuacja, w której Jednostka Certyfikująca zwróci się do Zleceniodawcy o umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy zespołu certyfikującego podczas procesu certyfikacji. Za ustalenie składu auditorskiego oraz opracowanie planu auditu odpowiedzialny jest powołany kierownik zespołu auditorskiego (KZ). Auditorzy powołani do zespołu muszą przejść pozytywnie ocenę bezstronności. Plan auditu oraz skład zespołu auditorskiego musi zostać zakomunikowany Klientowi. Proces auditowania może rozpocząć się dopiero gdy Klient nie wniesie odwołania co do składu zespołu auditorskiego. Istnieje możliwość, że do przeprowadzenia auditu certyfikującego wystarczająca jest jedna osoba w osobie auditora wiodącego. Audity prowadzone są w oparciu o procedurę P-1 Przeprowadzenie oceny procesu spawalniczego zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 3834-, -3, -4. Audit w miejscu produkcji rozpoczyna spotkanie otwierające i w trakcie którego m.in. dla składu auditowego zostają przydzieleni przewodnicy. W przypadku organizacji wielooddziałowej audit prowadzony jest w każdym oddziale osobno. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji każdy z oddziałów (zakładów) otrzymuje osobny certyfikat. W trakcie auditu sprawdzane jest spełnienie wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych metodą próbkowania.

6 z 15 W przypadku konieczności przeprowadzenia auditu specjalnego (auditu z krótkim terminem powiadamiania) np. w celu zbadania skarg, w odpowiedzi na zmiany lub w przypadku dalszego postępowania z klientami zawieszonymi, JC informuje Organizację pisemnie o planowanej dacie i zakresie auditu specjalnego oraz warunkach na jakich przeprowadzony będzie audit. W tym przypadku nie występuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do składu audytującego. 6. NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE AUDITU Niezgodności dzielone są na małe i duże. Niezgodność mała jest pojedynczą niezgodnością i nie stwarza dużego zagrożenia funkcjonowania całości systemu. Do niezgodności małych możemy zaliczyć np. brak spełnienia wymagań w pojedynczym przypadku, nieopisanie funkcjonujących działań w systemie, zbyt mało precyzyjny opis funkcjonowania elementu, brak spójności w zapisach systemowych. Niezgodność duża jest niezgodnością, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu w dowolnym jego obszarze, może prowadzić do braku spełnienia wymagań lub stwarzać poważne zagrożenia. Do niezgodności dużych możemy zaliczyć np. nieprawidłowe postępowanie mające wpływ na jakość wyrobu lub procesu, niespełnienie istotnych wymagań, niewykonywanie kontroli i badań wyrobu, działania mogące w efekcie prowadzić do wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego, brak identyfikowalności w przypadku gdy jest ona wymagana. Niezgodności odnotowywane są na formularzu nr F-45 Formularz niezgodności. Formularze niezgodności egzystują w dwóch egzemplarzach jako oryginał i kopia. Oryginały przekazywane są Klientowi na spotkaniu zamykającym, natomiast kopie pozostają w jednostce certyfikującej i stanowią część dokumentacji poauditowej. 7. SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE AUDIT Spotkanie organizuje się w celu jasnego i precyzyjnego przekazania kierownictwu wniosków z przeprowadzonego auditu. W przypadku rozbieżności pomiędzy KZ

7 z 15 a kierownictwem Organizacji co do oceny wniosków auditowych, opinii i ocen, Organizacja ma prawo do sporządzenia odpowiedniego zapisu przez KZ we wnioskach z auditu. Jeżeli we wnioskach z auditu ustalono niezgodności to przedstawiciel kierownictwa Klienta na kartach niezgodności zobowiązany jest zaproponować metodę ich usunięcia oraz określić termin ich usunięcia oraz przekazać te informacje w formie pisemnej do KZ najpóźniej do dwóch tygodni od daty spotkania zamykającego. W przypadku zakończenia auditu wynikiem negatywnym kierownictwo Organizacji może wnioskować o uznanie auditu certyfikującego jako audit wstępny. W tym przypadku Dyrektor JC podejmuje decyzję odnośnie re-kwalifikacji auditu i po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku podpisuje stosowny aneks do umowy. Ponowne rozpoczęcie auditu certyfikującego wymaga pisemnej informacji od Klienta o gotowości do przystąpienia do auditu certyfikującego. 8. RAPORT Z AUDITU Raport z auditu opracowywany jest przez zespół auditowy pod kierownictwem KZ na formularzu F-47 Raport z auditu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana przekazać Klientowi oryginał raportu z auditu w terminie do czterech tygodni od daty przeprowadzenia auditu. Audit uważa się za zakończony gdy raport z auditu zostanie przekazany organizacji. 9. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PO STRONIE KLIENTA Klient ma obowiązek zainicjować i przeprowadzić działania korygujące (o ile wystąpiły niezgodności) niezbędne do wyeliminowania niezgodności i/lub ich przyczyn. Działania korygujące powinny się zakończyć w terminie ustalonym przez Klienta i uzgodnionym z JC. Zwyczajowo termin przeprowadzenia działań korygujących w Organizacji nie powinien przekraczać okresu trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Klienta Dyrektor JC może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu. Plan działań korygujących opracowany przez Organizację podlega zatwierdzeniu przez JC pod względem możliwości wykonania i akceptowalności. Działania korygujące przeprowadzone przez Organizację ocenianie są przez KZ w celu stwierdzenia spełnienia wymagań. Ocenę prowadzi się w oparciu o dostarczone przez Klienta dokumenty i dowody przeprowadzonych działań. Jeśli zachodzi konieczność

8 z 15 bezpośredniej weryfikacji podjętych przez Organizacje działań korygujących (najczęściej w przypadku Dużych Niezgodności), JC może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej wizyty auditowej, której zakres obejmie, w zależności od podjętych przez Organizację działań korygujących, skorygowane elementy systemu bądź też pełną kontrolę systemu. Z auditu specjalnego sporządzany jest Raport. Procedura sporządzenia raportu jest identyczna jak w przypadku raportu z auditu. Jeśli dodatkowa wizyta auditowi nie jest wymagana, skuteczność i poprawność podjętych działań korygujących oceniana jest w organizacji podczas kolejnej kontroli. 10. ZAKOŃCZENIE AUDITU Dyrektor JC zatwierdza wniosek o udzielenie certyfikatu (o jego wydaniu lub odmowie). Decyzja jest w formie pisemnej na formularzu F-55 Decyzja o Certyfikacji. JC przygotowuje stosowny certyfikat, którego wzór określa formularz F-43 Certyfikat wymagania jakości spawania PN-EN ISO 3834 (wraz z wersjami językowymi o które wnioskował Klient) i przekazuje oryginał wraz z jedną kopią Klientowi. Certyfikat jest ważny przez okres 5-ciu lat od daty jego podpisania pod warunkiem prowadzenia regularnych i wymaganych przepisami kontroli. Certyfikat wraz z jedna kopią powinien zostać przekazany Klientowi w terminie 14 dni od dnia jego podpisania, pod warunkiem uregulowania opłat za przeprowadzenie auditu. Druga kopia certyfikatu pozostaje w archiwum JC. Zasadniczo nie przewiduje się możliwości duplikatu certyfikatu Klientowi, a jedynie kopię będącą w posiadaniu JC. Przed wydaniem kopii Klientowi JC sporządza kolejną kopię, która pozostanie w archiwum JC. W przypadku decyzji odmownej, Dyrektor JC sporządza postanowienie o odmowie certyfikatu wraz z uzasadnieniem i informacją o prawie do odwołania się Organizacji od decyzji Dyrektora JC. Decyzja zostaje przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty jej sporządzenia. 11. PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI Przerwanie procesu certyfikacji może powstać wskutek: Wystąpienia Klienta z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji, Niewywiązywania się Klienta ze zobowiązań zawartych w Umowie o certyfikację,

9 z 15 Niewykonania przez Klienta działań korygujących w ustalonym w raporcie terminie, Niemożliwości zakończenia procesu certyfikacji w terminie jednego roku od daty wnioskowania o certyfikat, z przyczyn leżących po stronie Klienta. Decyzję o przerwaniu certyfikacji podejmuje Dyrektor JC i powiadamia Klienta o przerwaniu certyfikacji na piśmie, w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o przerwaniu certyfikacji. Od decyzji Dyrektora JC Klientowi przysługuje prawo do odwołania się w trybie określonym procedurą P-0 Odwołania, skargi, reklamacje i sprawy sporne. 1. NADZÓR I PONOWNA OCENA JC sprawuje nadzór nad utrzymaniem systemu spawalniczego w Organizacji w celu upewnienia się, że spełnia on nadal wymagania warunków certyfikacji, umowy oraz stosownych norm i przepisów prawnych. Zasadniczo przewiduje się następujący harmonogram nadzoru: 1. Pierwszy audit nadzoru po 1 miesiącach od auditu certyfikującego,. Drugi audit nadzoru po 36 miesiącach od auditu certyfikującego, 3. Ponowna ocena systemu spawalniczego po 5 roku od auditu certyfikującego, Jeżeli podczas auditu nadzoru stwierdzono niezgodności dotyczące zdolności klientów do spełniania wszystkich wymagań odpowiedniej części PN-EN ISO 3834, kolejny audit nadzoru przeprowadzany jest po okresie 1 miesięcy. Po tym czasie audity nadzoru mogą być przeprowadzane w odstępach czasu większych niż 1 miesięcy, o ile nie było niezgodności stwierdzonych podczas auditu poprzedzającego lub ocena następujących czynników nie wskazuje na znaczące ryzyko, że system spawalniczy wytwórcy uległby pogorszeniu w ciągu wydłużonego okresu czasu: dojrzałość organizacji oraz jej zarządzania w kontrolowaniu działań spawalniczych, solidność organizacji w jej obsłudze systemu kontroli spawania, poziom zaufania do zdolności organizacji do kontrolowania swoich działań spawalniczych, złożoność i zakres wytwarzanych komponentów spawanych z uwzględnieniem materiałów, ryzyka uszkodzenia, procesów produkcyjnych i zastosowania wyrobu.

10 z 15 Audity nadzoru należy przeprowadzać co roku w okresie ważności certyfikatu, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna za nadzór spawalniczy nie jest zatrudniona w organizacji w pełnym wymiarze godzin lub nadzór spawalniczy jest podzlecany na zewnątrz. W okresach rocznych Organizacja ma obowiązek, najpóźniej na miesiąc przed datą wynikającą z certyfikatu, przesłać do JC oświadczenie, że nie wystąpiły żadne z poniższych okoliczności: zmian w zastosowaniu lub zakresie stosowanych procesów spawalniczych, zmian w gatunkach materiałów spawanych lub istotne zwiększenie grubości używanych materiałów, zmian dotyczących personelu nadzoru spawalniczego lub jego upoważnienia. Jeżeli wystąpi zmiana personelu nadzoru spawalniczego, należy przeprowadzić dodatkowy audit. Jeżeli wystąpią pozostałe zmiany opisane powyżej JC podejmuje decyzje o ewentualnym dodatkowym audicie. Czas trwania dodatkowego auditu uzależniony jest od zaistniałych warunków i powodów jego organizowania. Wszystkie szczegóły prowadzenia auditu (częstotliwość i harmonogram auditów, warunki używania certyfikatu, zobowiązania finansowe itp.) reguluje Umowa o warunkach, zasadach stosowania oraz nadzoru nad certyfikowanymi procesami spawalniczymi, zawarta pomiędzy JC a Klientem. Harmonogramy auditów opracowywane są przez JC na formularzu F-44 Harmonogram nadzoru certyfikowanych organizacji i uaktualniane minimum raz w roku. Organizacja ma obowiązek przesłać zlecenie do JC na wykonanie auditu nadzoru nie później niż na dwa miesiące przed kolejną datą wynikającą z harmonogramu auditów w nadzorze. Zlecenie Klienta jest rejestrowane w systemie JC. Audity przeprowadza się w terminie (+/-) jednego miesiąca od daty wynikającej z certyfikatu. Zespoły auditowe powoływane są przez Dyrektora JC. Plan auditu nadzoru przesyłany jest do Organizacji wraz z informacją, iż w razie niezaakceptowania składu auditorskiego lub terminu auditu może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu, a następnie cofnięciu certyfikatu. Decyzję podejmuje Dyrektor JC W przypadku zmian w systemie certyfikacji wprowadzonych przez JC ma obowiązek pisemnego poinformowania Klienta o charakterze tych zmian w celu dostosowania systemu spawalniczego do zaktualizowanych wymagań. JC sprawdza funkcjonowanie

11 z 15 zmienionych obszarów funkcjonowania systemu spawalniczego w trakcie kolejnego lub dodatkowego auditu. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na zdolność i sprawność funkcjonowania systemu spawalniczego powinny zostać pisemnie zgłoszone do JC w terminie 10 dni od ich wystąpienia. Do zmian takich mogą należeć np.: zmiana wykonywania miejsca działalności, zmiany teleadresowe i kontaktowe, zmiana statusu prawnego, formy własności itp. 13. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKATU Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w wyniku: nie usunięcia w terminie stwierdzonych podczas kontroli lub auditu dodatkowego dużych niezgodności wskazujących, że certyfikowany system stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, uchybień w wywiązywaniu się organizacji z zobowiązań określonych w umowie, znaczących zmian w organizacji, które zostały wdrożone ale nie zostały udokumentowane i/lub nie zostały ocenione przez Jednostkę Certyfikującą, dobrowolnego zgłoszenia przez organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu, Jednostka Certyfikująca przekazuje niezwłocznie Klientowi pisemną decyzję o zawieszeniu ważności certyfikatu, w której podaje się: a) przyczynę zawieszenia ważności certyfikatu, b) okres zawieszenia ważności certyfikatu, c) warunki wznowienia ważności certyfikatu. Klient ma obowiązek zwrotu Certyfikatu niezwłocznie do Jednostki Certyfikującej oraz wycofania wszystkich jego kopii. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekraczać 6 m-cy. Klient zobowiązany jest do poinformowania swoich klientów o zawieszeniu ważności certyfikatu. Jednostka Certyfikująca może zawiesić certyfikację jednego oddziału organizacji wielooddziałowej. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez Klienta informacji o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu.

12 z 15 Podstawą wznowienia ważności certyfikatu jest decyzja Jednostki Certyfikującej wydana w oparciu o pozytywny wynik auditu specjalnego. Decyzja o wznowieniu ważności certyfikacji jest przekazywana pisemnie. Wznowienie ważności certyfikacji nie powoduje zmiany identyfikacji posiadanego certyfikatu. 14. COFNIĘCIE CERTYFIKATU Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w wyniku: świadomego naruszenia przez Organizację praw klienta tejże organizacji lub nadużycia jego zaufania, niewłaściwego użycia certyfikatu, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub auditu dodatkowego w Organizacji, niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikacji, zaprzestania działalności objętej zakresem certyfikacji. W decyzji o cofnięciu certyfikatu, przekazanej niezwłocznie w formie pisma, podaje się: uzasadnienie decyzji, informację nt. możliwości i warunków ponownego ubiegania się o certyfikację. W konsekwencji cofnięcia certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o cofnięciu certyfikacji. Po podjęciu decyzji o cofnięciu certyfikatu, Jednostka Certyfikująca wykreśla Klienta z wykazu certyfikowanych organizacji. Organizacja może ubiegać się ponownie o certyfikację po upływie co najmniej 1 roku od daty cofnięcia, składając nowy wniosek w Jednostce Certyfikującej. Tryb postępowania jest taki jak przy pierwszym wniosku o certyfikację.

13 z BEZTERMINOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Bezterminowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić w wyniku kontroli, w celu wykluczenia lokalizacji lub obszarów, w których organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, lub jeżeli stwierdzono brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji, 16. CZASOWE OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Na wniosek Klienta, bez wykonywania auditu, czasowe ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić np. z przyczyn losowych, modernizacji wyposażenia, zmiany lokalizacji itp. Decyzja Jednostki Certyfikującej jest poprzedzona analizą stosownej dokumentacji Klienta w celu stwierdzenia, czy wnioskowane ograniczenie zakresu nie wpłynie negatywnie na kompetencje Klienta w odniesieniu do pozostałej części zakresu certyfikacji. 17. ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta w ciągu całego okresu ważności certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu Klient składa na wniosku o certyfikację ISO W przypadku wystąpienia o rozszerzenie zakresu certyfikatu o lokalizacje lub obszary, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określa Jednostka Certyfikująca. Audit w zakresie rozszerzenia certyfikatu prowadzony jest jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 18. PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa Jednostka Certyfikująca. Ustala ona również dokumentację niezbędną do przeniesienia praw własności. Pisemna informacja o decyzji Jednostki Certyfikującej w tej sprawie przekazywana jest Klientowi w oparciu o jego udokumentowany wniosek. Jeżeli wymagają tego okoliczności, Jednostka Certyfikująca może polecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w organizacji. Przeniesienie praw do certyfikatu następuje w formie nowego dokumentu, z takim samym zakresem i terminem ważności jak certyfikatu pierwotnego. Fakt przeniesienia praw do certyfikatu Jednostka Certyfikująca ogłasza poprzez zmianę danych o Kliencie w wykazach certyfikowanych organizacji.

14 z REZYGNACJA Z CERTYFIKATU Klient może zrezygnować z certyfikatu, z dowolnej przyczyny i w dowolnym terminie. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. W przypadku rezygnacji z certyfikatu Klient jest zobowiązany: zwrócić certyfikat do Jednostki Certyfikującej wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji i wydawanych materiałów wszystkie odwołania do certyfikatu. poinformować swoich klientów o rezygnacji z certyfikatu. Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana wykreślić Organizację z wykazu certyfikowanych organizacji. Ponowne uzyskanie certyfikatu wymaga ponownego przeprowadzenia całego procesu certyfikacji, jak przy pierwszym wniosku o certyfikację. 0. POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Klient zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Klienta. 1. OPŁATY Opłaty związane z certyfikacją ponosi Klient, na podstawie faktur wystawianych przez JC. Wynagrodzenie za audit certyfikujący, audity nadzoru, audity dodatkowe płatne jest bez potrąceń, po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja JC o odmowie lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

15 z 15. PODSTAWY NORMATYWNE PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. PN-EN ISO 3834-:007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część : Pełne wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 4: Podstawowe wymagania jakości. PN-EN ISO :007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych- Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-, ISO lub ISO ISO/PRF TR Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO EA-6/0 z lipca 007 r. Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN i ISO/IEC 1701 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834.

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. Kryteria certyfikacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (TRP) Certyfikacja Produktów Kosmetycznych SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres usługi 3. Ubieganie się o certyfikację 4. Ocena certyfikująca 5. Ocena

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NEPCON SP. Z O.O.... 3 3. PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBSIL

Program certyfikacji PCBSIL Program certyfikacji PCBSIL Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2017-01-24 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-7 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo