Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym"

Transkrypt

1 DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław Tel: 71/ ; Fax: 71/ Adres Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI STOSOWANE W PROGRAMIE CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WSTĘP DO CERTYFIKACJI ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ PRODUCENTA WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ PRZEGLĄD WNIOSKU, REJESTRACJA BĄDŹ ODMOWA PRZYJĘCIA WNIOSKU ZAWARCIE UMOWY O CERTYFIKACJĘ PRZYGOTOWANIE AUDITU AUDIT ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DECYZJA W PROCESIE CERTYFIKACJI Przerwanie procesu certyfikacji NADZOROWANIE WYDANYCH CERTYFIKATÓW AUDITY SPECJALNE PONOWNA OCENA (RECERTYFIKACJA) SPOSÓB STOSOWANIA CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU CERTYFIKATU PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU ZAWIESZENIE CERTYFIKATU LUB OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI COFNIĘCIE CERTYFIKATU OPŁATY ZA CERTYFIKACJĘ I NADZÓR POUFNOŚĆ ROSZCZENIA, ODWOŁANIA I REKLAMACJE DOKUMENTY ZWIĄZANE...7 Opracował: Koordynator ZKP Krzysztof Fendor Zatwierdził: Prezes Zarządu: Roman Zadrożny Wrocław, Rev. 01/09/12 ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 1 z 7

2 1. Informacje ogólne Niniejszy Program certyfikacji dotyczy oceny zgodności wyrobów prowadzonej, nie objętych systemami oceny zgodności 1, 1+, 2+. Certyfikacja ta nie wynika z wymagań prawnych ani ze znakowania wyrobu znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE. O certyfikacji decyduje producent. Proces certyfikacji dostępny jest w równym stopniu dla wszystkich organizacji. Zał. 1 do Programu certyfikacji ZKP określa specyfikacje techniczne w obszarze których, DEKRA Certification Sp. z o.o. prowadzi certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji. Ocena zgodności odbywa się wg Programu certyfikacji ZKP ZKP-D04-W oraz wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych (Polskie Normy lub Europejskie Aprobaty Techniczne) lub niezharmonizowanych specyfikacji technicznych (Polskie Normy lub Krajowe Aprobaty Techniczne). Jeżeli dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla ZKP lub określa je w sposób ogólny, ocena ZKP prowadzona jest w oparciu o dokument ZKP-D03-W_Zakładowa Kontrola Produkcji Wymagania. DEKRA Certification Sp. z o.o. wydaje dobrowolne certyfikaty zgodności ZKP na okres 3 lat. 2. Systemy oceny zgodności stosowane w programie W obszarze dobrowolnym ocena zgodności prowadzona jest wg systemu 6 określonego w PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobu. 3. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji Lp. Etap procesu certyfikacji 3.2 Złożenie wniosku przez producenta wraz z wymaganą dokumentacją; 3.3 Przegląd wniosku, rejestracja bądź odmowa przyjęcia wniosku; 3.4 Zawarcie umowy o certyfikację; 3.5 Przygotowanie auditu 3.6 Audit Zakładu Produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji 3.7 Decyzja w procesie certyfikacji 3.8 Nadzór nad wydanym certyfikatem 3.9 Decyzja w procesie nadzoru 3.10 Ponowna ocena 3.1 Wstęp do certyfikacji Producent zainteresowany uzyskaniem certyfikatu DEKRA Certification Sp. z o.o. proszony jest o kontakt telefoniczny, osobisty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy zainteresowany podmiot uzyska informację nt. wymagań związanych z przyjęciem wniosku do certyfikacji oraz dokumentacji, która powinna zostać dołączona do wniosku. Formularz wniosku (ZKP-F09-W) jest dostępny na stronie internetowej DEKRA, patrz Złożenie wniosku przez producenta wraz z wymaganą dokumentacją Wypełniony formularz przez zainteresowany podmiot, podpisany i złożony w dowolny sposób w biurze DEKRA Certification, stanowi wniosek o certyfikację zakładowej kontroli produkcji. Wnioski o certyfikację, wraz z dokumentami wyszczególnionymi we wniosku, przyjmowane są przez biuro jednostki jak również przez właściwych Przedstawicieli Regionalnych, którzy potwierdzają wpłynięcie wniosku do jednostki. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest Koordynatorowi ds. ZKP do oceny. ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 2 z 7

3 3.3 Przegląd wniosku, rejestracja bądź odmowa przyjęcia wniosku Oceny wniosku oraz przeglądu otrzymanych dokumentów pod względem możliwości realizacji procesu certyfikacji dokonuje Koordynator ZKP. W przypadku niekompletnego wniosku, wnioskodawca jest informowany o konieczności uzupełnia wniosku. Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego cennika opłat za certyfikację ZKP- D09-W_Cennik opłat ZKP i przekazywane do wiadomości organizacji wnioskującej. Pozytywnie oceniony wniosek jest rejestrowany z datą wpływu lub datą uzupełnienia dokumentacji. Negatywnie oceniony wniosek (brak możliwości przeprowadzenia certyfikacji) nie zostaje przyjęty do realizacji, o czym powiadamiany jest Wnioskodawca. Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego cennika opłat za certyfikację ZKP- D09-W_Cennik opłat ZKP i przekazywane do wiadomości organizacji wnioskującej. Wniosek o certyfikację jest rejestrowany z datą wpływu. W przypadku niekompletnej dokumentacji wymaganej wraz z wnioskiem wyznaczony zostaje termin jej uzupełnienia. 3.4 Zawarcie umowy o certyfikację Każda certyfikacja wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy zawartej z klientem. Przez umowę rozumiemy zaakceptowane i podpisane zlecenie na certyfikację dostarczone do DEKRA Certification Sp. z o.o. przez zainteresowaną organizację w dowolny sposób (fax, poczta, skan). Nie dokonujemy certyfikacji na podstawie umów zawartych ustnie. Zlecenie stanowi część oferty złożonej organizacji, która o taką ofertę wystąpiła. Do zlecenia załączane są Ogólne Warunki Handlowe (ZKP-D02-W_Ogólne Warunki Handlowe ZKP). Jest to dokument, w którym DEKRA Certification Sp. z o.o. określa wszystkie wymagania dotyczące certyfikacji. Umowy ze strony jednostki mogą podpisywać: Roman Zadrożny - Prezes Zarządu Georg Jankowski - Wiceprezes Zarządu oraz osoby upoważnione na podstawie właściwych pełnomocnictw wydanych przez Zarząd Spółki. 3.5 Przygotowanie auditu Audit certyfikacyjny (audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji) przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą. Audit certyfikacyjny zostanie przeprowadzony na miejscu u Wnioskodawcy w jednej fazie (etapie). Auditor Wiodący prześle do Wnioskodawcy wyniki przeglądu dokumentacji ZKP (raport z przeglądu dokumentacji). W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona dokumentacja nie jest wystarczająca do przeprowadzenia auditu, Wnioskodawca jest informowany o konieczności uzupełnienia braków. Po pozytywnej ocenie dokumentacji oraz ustaleniu szczegółów dotyczących auditu, Auditor Wiodący przygotowuje plan auditu. W planie auditu określony jest zespół osobowy auditorów (imię i nazwisko, rola osoby na audicie). 3.6 Audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Audity prowadzone są w oparciu o procedurę ZKP-V02-W_Realizacja auditow ZKP zgodnie z postanowieniami normy PN-EN Podczas auditu oceniane jest funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz zgodność z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej. Ocena dokonywana podczas procesu certyfikacji Wnioskodawcy obejmuje: badanie dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie ze wskazanym dokumentem odniesienia zgłoszonym do certyfikacji. Wyniki oceny dokumentacji są przedstawiane Wnioskodawcy w raporcie z przeglądu dokumentacji. ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 3 z 7

4 badania na miejscu w celu określenia gotowości organizacji do deklarowania zgodności produkowanych wyrobów budowlanych i znakowania ich oznakowaniem CE oraz znakiem budowlanym B. Wyniki ustalone podczas auditu certyfikacyjnego zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji formułowane są jako potwierdzenie zgodności lub jako stwierdzenie niezgodności. Wyniki te omawiane są podczas spotkania zamykającego audit oraz następnie formułowane w raporcie (Raport z auditu). W przypadku stwierdzenia niezgodności Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę przyczyn wystąpienia niezgodności i wykonać wszelkie niezbędne działania korygujące, mające na celu usunięcie tych niezgodności. Warunkiem uzyskania (a także utrzymania certyfikatu) jest skuteczne usunięcie przez Wnioskodawcę wszystkich niezgodności w wyznaczonym przez auditora terminie oraz pozytywna ocena tych działań dokonana przez auditora. Raport z auditu stanowi podstawę oceny systemu zakładowej kontroli produkcji. Raport z auditu przekazywany jest klientowi. 3.7 Decyzja w procesie certyfikacji Po podsumowaniu wyników procesu certyfikacji, podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Decyzja ta jest oznajmiana klientowi w formie pisemnej, w przypadku decyzji negatywnej wraz z uzasadnieniem. Wydanie certyfikatu nastąpi gdy decyzja jest pozytywna oraz po dokonaniu płatności za postępowanie certyfikacyjne. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od daty jego ustanowienia pod warunkiem, że audity nadzorujące zostały zakończone z wynikiem pozytywnym w wyznaczonych terminach. Od decyzji klient ma prawo wnieść do jednostki odwołanie zgodnie z instrukcją Odwołania i skargi postępowanie, dostępna na stronie internetowej jednostki Przerwanie procesu certyfikacji Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku gdy: życzy sobie tego Wnioskodawca Wnioskodawca nie wywiązał się wobec jednostki certyfikującej ze zobowiązań, wynikających z deklaracji zawartej we wniosku o certyfikację, Wnioskodawca nie przekazał w wymaganym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu certyfikacji, Wnioskodawca nie wykonał i nie przedstawił w uzgodnionym terminie skutecznych działań korygujących. Wnioskodawca informowany jest na piśmie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu certyfikacji powoduje anulowanie zlecenia. DEKRA Certification Sp. z o.o. jest uprawniona do obciążenia Wnioskodawcy i żądania zapłaty 100% ustalonego wynagrodzenia za proces certyfikacji. 3.8 Nadzorowanie wydanych certyfikatów nadzór nad wydanymi certyfikatami realizowany jest poprzez: Audity nadzoru; Audity specjalne; Audity recertyfikacji (ponownej oceny); Nadzorowanie sposobu stosowania certyfikatu i znaków DEKRA certification Sp. z o.o.. Audity nadzoru systemu zakładowej kontroli produkcji odbywają się co najmniej raz na rok (odpowiednio w okresie 12 i 24 miesięcy) poprzez wizytację zakładu produkcyjnego. Audit nadzoru obejmuje wszystkie elementy systemu ZKP oraz ponadto ze szczególną uwagą ocenia się przebieg procesu reklamacyjnego w firmie czy sprawdzenie właściwego stosowania oznakowania wyrobu. Dopuszcza się przesunięcie auditu do 3 miesięcy z uwagi np. na sezonowość prac. DEKRA Certification Sp. z o.o. w trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem może: ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 4 z 7

5 utrzymać ważność wydanego certyfikatu, zawiesić certyfikat, cofnąć certyfikat, rozszerzyć lub ograniczyć zakres certyfikatu, przenieść prawa do certyfikatu na nowego właściciela firmy (zakładu produkcyjnego). Decyzje o utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu podejmuje Menadżer ds. ZKP na podstawie przedłożonej mu dokumentacji, zgodnie z procedurą ZKP-V01-W_ Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji przez jednostkę certyfikującą wyroby. 3.9 Audity specjalne DEKRA Certification Sp. z o.o. może dokonać ponownej oceny w formie auditu specjalnego w przypadku: zmian znacząco wpływających na konstrukcje lub cechy wyrobu, znaczących zmian w zakładowej kontroli produkcji, zmian w normach, które stanowią podstawę certyfikacji, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu lub w przypadku jakiejkolwiek innej informacji wskazującej, ze być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji przedmiotowej specyfikacji technicznej, gdy przerwa w produkcji przekracza 6 miesięcy, w przypadku stwierdzenia przez auditorów niezgodności podczas auditów planowych, w przypadku, gdy dochodzi nowy wyrób/ grupa wyrobów, po uzyskaniu udokumentowanych informacji o nieprawidłowym wykorzystaniu certyfikatu lub niezgodnościach z postanowieniami dokumentów odniesienia, które stanowią podstawę do wydania certyfikatu Ponowna ocena (recertyfikacja) Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na pisemny wniosek jego posiadacza. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu. W ramach auditu recertyfikacyjego uwzględnia się wyniki funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji w okresie objętym certyfikacją oraz dokonuje się oceny skuteczności ZKP według wszystkich kryteriów certyfikacji wyspecyfikowanych w zasadach danego programu certyfikacji na zgodność z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej. Audit recertyfikacyjny jest zawsze wykonywany na miejscu. Na podstawie wyników z auditu oraz rekomendacji Auditora Wiodącego podejmowana jest przez Menadżera ds. ZKP decyzja o utrzymaniu, zawieszeniu lub odmowie przedłużenia certyfikatu. 4. Sposób stosowania certyfikatu DEKRA Certification Sp. z o.o. wymaga aby posiadacz certyfikatu: powoływał się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono, nie wykorzystywał certyfikacji udzielonej na swoje wyroby w sposób mogący narazić na szwank dobre imię DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz nie składał takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione, wykorzystywał certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami, dążył do zapewnienia, że żaden certyfikat lub raport ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd powołując się na certyfikację swoich wyrobów w środkach przekazu, takich jak dokumenty, broszury lub ogłoszenia, spełniał wymagania naszej jednostki certyfikującej. 4.1 Zmiany zakresu certyfikatu ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 5 z 7

6 Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie może dotyczyć odmian lub typów certyfikowanego wyrobu budowlanego, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej dla wyrobu podstawowego. Rozszerzenie certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu specjalnego auditu lub podczas kolejnego auditu nadzoru. Zakres tego procesu i wymaganą dokumentację określa DEKRA Certification Sp. z o.o. 4.2 Przeniesienie praw do certyfikatu W przypadku zmiany formy własności zakładu producenta lub zmiany jego siedziby na wniosek posiadacza certyfikatu może nastąpić przeniesienie praw własności certyfikatu. Zakres tego procesu i wymagane dokumenty określa DEKRA Certification Sp. z o.o. 5. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji Decyzje o zawieszeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji podejmowana jest na podstawie dokumentacji z auditu nadzoru lub na wniosek klienta. Każdorazowo klient jest pisemnie informowany o zawieszeniu bądź ograniczeniu certyfikacji. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji następuje w przypadkach, gdy: podczas auditu nadzoru stwierdzono niezgodność a w ustalonym czasie organizacja nie przedstawiła dowodów usunięcia tych niezgodności; nie podjęto w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w ZKP, wynikających ze zmiany wymagań w dokumencie odniesienia; nastąpiła długotrwała przerwa w produkcji przekraczająca 6 miesięcy; na wniosek posiadacza certyfikatu. Przy zawieszeniu certyfikatu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji DEKRA Certification Sp. z o.o. określa warunki pod jakimi certyfikat może być przywrócony. Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku zawieszenia informujemy klienta, o zakazie korzystania z naszych znaków i wykorzystywaniu informacji posiadania certyfikatu DEKRA Certification Sp. z o.o. 6. Cofnięcie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadkach, gdy: nie zostały spełnione w ustalonym terminie warunki postawione przez DEKRA Certification Sp. z o.o. przy zawieszeniu certyfikatu, posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie auditu nadzoru/auditu specjalnego zakładowej kontroli produkcji, nie zostały usunięte w uzgodnionych terminach stwierdzone podczas auditów nadzoru niezgodności wskazujące, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji, nie zostały spełnione wymagania finansowe wobec DEKRA Certification Sp. z o.o. nastąpiło wydanie nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenie nowego dokumentu odniesienia (specyfikacji technicznej), producent nadużył uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, miała miejsce długotrwała przerwa w dostawach wyrobu, miała miejsce długotrwała przerwa w produkcji powyżej 6 miesięcy wnioskodawca zgłasza rezygnację z certyfikatu. Decyzja o wycofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej z podaniem jej uzasadnienia. Po cofnięciu certyfikacji klient zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych powołujących się na tę certyfikację oraz do zwrócenia na żądanie DEKRA Certification Sp. z o.o. oryginał certyfikatu i wszystkich kopii certyfikatu. Przy ubieganiu się o certyfikat po jego wcześniejszym cofnięciu przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji. 7. Opłaty za certyfikację i nadzór Opłaty związane z certyfikacją ponosi Wnioskodawca, na podstawie faktur wystawianych przez DEKRA Certification Sp. z o.o. ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 6 z 7

7 Wynagrodzenie za zlecenie auditu certyfikacyjnego zakładowej kontroli produkcji, auditu nadzoru, auditu specjalnego, płatne jest bez potrąceń, natychmiast po wykonaniu auditu, oraz po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja Zleceniobiorcy o odmowie wydania lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Wysokość opłat ustala się na podstawie obowiązującego cennika opłat ZKP-D09-W_Cennik opłat ZKP chyba, że strony uzgodnią w sposób wyraźny, w formie pisemnej, cenę stałą lub inną podstawę naliczania ceny. 8. Poufność DEKRA Certification Sp. z o.o. zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania oraz wykorzystywania wszystkich udostępnionych Zleceniobiorcy i jego pracownikom oraz osobom zaangażowanym w wykonywanie zlecenia informacji na temat Wnioskodawcy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w ramach wykonywania czynności uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Wyjątki od powyższego wymagają zgody Wnioskodawcy w formie pisemnej. DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniony jest do ujawnienia danych Wnioskodawcy, w przypadku wymagań wynikających z przepisów prawa zobowiązujących DEKRA Certification Sp. z o.o. do ujawnienia takich danych. 9. Roszczenia, odwołania i reklamacje Roszczenia w stosunku do raportu z auditu, przerwania realizacji auditu bądź decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu certyfikatu Wnioskodawca może dochodzić wyłącznie w ciągu 30 dni po otrzymaniu raportu lub decyzji. Odwołanie lub reklamację rozpatruje komisja odwoławcza powołana przez Prezesa Zarządu DEKRA Certification Sp. z o.o. W skład komisji będą powołane osoby, które nie były w żaden sposób zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem odwołania. W terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania komisja stwierdza: zasadność odwołania lub oddala odwołanie. O sposobie rozpatrzenia odwołania DEKRA Certification Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Wnioskodawcę. Jeśli Wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia odwołania właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd powszechny. Wnioskodawca ma prawo wnieść do DEKRA Certification Sp. z o.o. skargi, dotyczące procesu certyfikacji lub działania Zleceniobiorcy. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich złożenia, lub dłuższym, jeśli tego wymaga sprawa, o czym powiadamiany jest Wnioskodawca. Skargi rozpatrują osoby, które poprzednio nie były zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem skargi. O sposobie załatwienia skargi Wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej. 10. Dokumenty związane ZKP-D03-W_Zakładowa Kontrola Produkcji Wymagania ZKP-D09-W_Cennik opłat ZKP ZKP-D11-W Program certyfikacji ZKP Rev. 01/09/12 Strona 7 z 7

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ SYSTEM EUROPEJSKI OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE W SYSTEMIE OCENY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 2+ Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail biuro.wroclaw@dekra.com www.dekra-certification.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. Kryteria certyfikacji...

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja procedury:

Aktualizacja procedury: Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Terminy i definicje... 2 3. Odwołanie tryb postępowania... 2 4. Skargi tryb postępowania... 3 5. Spór.4 6. Dokumenty związane... 5 Aktualizacja procedury: W dniu: 22.02.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (TRP) Certyfikacja Produktów Kosmetycznych SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres usługi 3. Ubieganie się o certyfikację 4. Ocena certyfikująca 5. Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI Wydanie 23 2016-09-072016-06-20 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Postępowanie ze skargami... 4 C. Postępowanie z odwołaniami... 5 ZS-03_20160907-320160620-2

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRO- DUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRO- DUKCJI 0 PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRO- DUKCJI Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo