ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI"

Transkrypt

1 ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie

2 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu zarządzania... 4 B.2. Nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania... 5 B.3. Ponowna certyfikacja... 5 B.4. Niezgodności formułowane w wyniku auditów systemów zarządzania... 6 C. Ocena i nadzór nad certyfikowanym wyrobem C.1. Ocena wyrobu C.2. Nadzór nad certyfikowanym wyrobem D. Ocena i nadzór nad certyfikowanym procesem D.1. Ocena procesu D.2. Nadzór nad certyfikowanym procesem E. Ocena i nadzór nad certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji E.1. Ocena zakładowej kontroli produkcji E.2. Nadzór nad certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji F. Zawieszenie, cofnięcie, ograniczenie lub rozszerzenie zakresu certyfikacji ZS-01_ Strona 2 z 13

3 A. Wprowadzenie Niniejszy dokument został opracowany przez Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej TDT, z przeznaczeniem dla KlientKlientów i stanowi zasady dotyczące sposobu przeprowadzania ocen przez TDT. Zasady te obowiązują w następujących dziedzinach działalności TDT: certyfikacji systemów zarządzania certyfikacji wyrobów, w tym procesów, usług oraz zakładowej kontroli produkcji. Zasady wyczerpują wymagania określone w normach i regulacjach, według których działa TDT, a mianowicie w następujących dokumentach: PN-EN ISO/IEC PN-EN ISO/IEC PN-EN ISO/IEC Niniejszy dokument jest publicznie dostępny i jest przywoływany w umowach z KlientKlientami TDT, tam gdzie jest to stosowne. Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną TDT i nie może być stosowany ani powielany w części ani w całości w jakiejkolwiek formie i postaci, bez pisemnej zgody TDT. ZS-01_ Strona 3 z 13

4 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania B.1. Ocena systemu zarządzania 1. TDT prowadzi procesy certyfikacji systemu zarządzania jako jednostka certyfikująca spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN ISO/IEC oraz norm PKN-ISO/IEC TS i PKN-ISO/IEC TS Wnioskodawca (Klient TDT) poddaje się procesom oceny, określonym w przedmiocie umowy, na zasadzie dobrowolności. 3. Audity są przeprowadzane w siedzibie Wnioskodawcy i we wszystkich lokalizacjach prowadzenia przez Niego działalności objętej systemem zarządzania, dobieranych na zasadzie próbkowania, w taki sposób, żeby w trakcie 3 letniego cyklu certyfikacji były oceniane wszystkie lokalizacje. 4. Do auditu certyfikacji początkowej/ponownej certyfikacji, zwanego dalej auditem, TDT przystępuje po: a. podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy i przekazaniu jej do TDT; b. otrzymaniu od Wnioskodawcy aktualnej dokumentacji systemu zarządzania spełniającej wymagania normy kryterialnej. 5. TDT przedstawia Wnioskodawcy plan i zakresz określonym celem i zakresem auditu. 6. Audit certyfikacji początkowej jest przeprowadzany w dwóch (2) etapach. Pierwszy etap auditu obejmuje ocenę dokumentacji systemu zarządzania oraz wizytę u Wnioskodawcy, podczas której następuje: ocena lokalizacji, określenie gotowości do drugiego etapu auditu, zebranie informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, procesów i lokalizacji Wnioskodawcy, przegląd przydziału zasobów do drugiego etapu auditu i uzgodnienie drugiego etapu, ocena planowania i realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania; identyfikacja obszarów gdzie występują zastrzeżenia, które mogłyby zostać sklasyfikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu auditu. Drugi etap auditu jest przeprowadzany jest u Wnioskodawcy w celu oceny wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania. Etap drugi obejmuje co najmniej: ocenę stopnia realizacji kwestii wynikających z zastrzeżeń stwierdzonych w wyniku etapu pierwszego oraz ocenę spełnienia wymagań stosownej normy dotyczącej systemuwedług której został zbudowany system zarządzania. 7. TDT przekazuje Wnioskodawcy wyniki auditu w formie raportu. 8. Wnioskodawca ma obowiązek usunąć w uzgodnionym terminie niezgodności, (duże i małe), o ile takie stwierdzono, i przekazać do TDT dowody świadczące o zakończeniu podjętych działań korygujących. TDT ocenia skuteczność przeprowadzonych przez Wnioskodawcę korekcji i/lub działań korygujących w formie określonej przez zespół oceniający: może to być ocena dokumentacji lub audit dodatkowy: ograniczony, jedynie w odniesieniu do działań związanych z usunięciem danej niezgodności; albo pełny. 9. W przypadku niemożliwości zweryfikowania przez TDT wdrożenia korekcji i działań korygujących dotyczących jakiejkolwiek dużej niezgodności w terminie do 6 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu, warunkiem kontynuowania procesu certyfikacji jest ponowne przeprowadzenie drugiego etapu auditu certyfikacyjnego Warunkiem wydania Wnioskodawcy dokumentów certyfikacyjnych jest pozytywna decyzja TDT o udzieleniu certyfikacji oraz uiszczenie przez Wnioskodawcę wszystkich opłat określonych w umowie Certyfikacja jest ważna 3 lata pod warunkiem poddawania się przez Wnioskodawcę corocznym auditom nadzoru na zasadach określonych w B.2. ZS-01_ Strona 4 z 13

5 B.2. Nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania 1. TDT sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją w formie planowych auditów nadzoru i, o ile jest to konieczne, pozaplanowych auditów specjalnych z krótkim terminem powiadamiania oraz auditów dodatkowych, ograniczonych lub pełnych. 2. Pierwszy audit nadzoru po udzieleniu certyfikacji jest przeprowadzany nie później niż 12 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu początkowej certyfikacji /auditu ponownej certyfikacji. Planowe audity nadzoru w kolejnych latach są przeprowadzane raz w rokudaty pojęcia decyzji o certyfikacji. Planowy drugi audit nadzoru jest przeprowadzany nie wcześniej niż po 10 miesiącach kalendarzowych i nie później niż po 14 miesiącach od pierwszego auditu nadzoru. 3. Oceny pozaplanowe są przeprowadzane w formie auditów specjalnych oraz auditów dodatkowych Audity specjalne, z krótkim terminem powiadamiania, są przeprowadzane w celu rozszerzenia zakresu, a także w celu zbadania skarg/reklamacji lub w odpowiedzi na zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych lub w ramach dalszego postępowania z Wnioskodawcą w związku z zawieszeniemprzypadku zawieszenia certyfikacji. TDT informuje z wyprzedzeniem Wnioskodawcę, o warunkach wizyty na miejscu w celu przeprowadzenia takiego auditu Audity specjalne, bez zawiadomienia, są przeprowadzane w celu zbadania skarg lub w odpowiedzi na zmiany, albo w ramach dalszego postępowania z Klientami o zawieszonej certyfikacji. 5. Audity dodatkowe są przeprowadzane w przypadku stwierdzenia niezgodności, w odniesieniu do której jest możliwa weryfikacja skuteczności wdrożenia korekcjina zasadach i/lub działań korygujących. Może to być: a) audit dodatkowy ograniczony, jedynie w odniesieniu do działań związanych z usunięciem danej niezgodności, albo b)3.3. audit dodatkowy pełny w sposób określony w B.1 ust. 8. B.3. Ponowna certyfikacja 1. Audity ponownej certyfikacji są przeprowadzane najpóźniej 1 miesiąc przed upływem daty ważności certyfikacji określonej na certyfikacie. 2. W przypadku wystąpienia znaczących zmian w systemie zarządzania Wnioskodawcy lub w kontekście, w którym działa system zarządzania (np. zmiany legislacyjne), audity te mogą być przeprowadzane w dwóch (2) etapach, zgodnie z zapisami B.1. ust W pozostałych przypadkach audit jest przeprowadzany w siedzibie i lokalizacjach Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami B.1. ust W przypadku stwierdzenia niezgodności lub brak dowodu zgodności podczas auditu ponownej certyfikacji, TDT określa granice czasowe na wdrożenie korekcji i działań korygujących przed upływem daty ważności certyfikacji. 5. Po przeprowadzeniu ponownej certyfikacji, TDT wydaje nowy certyfikat ważny kolejne trzy (3) lata, którego ważność jest określana na podstawie wcześniejszego cyklu certyfikacji, pod warunkiem poddawania się przez Wnioskodawcę corocznym auditom nadzoru. 6. Audity dodatkowe są przeprowadzane na zasadach i w sposób określony w B1 ust W przypadku niemożliwości zweryfikowania przez TDT wdrożenia korekcji i działań korygujących dotyczących jakiejkolwiek dużej niezgodności przed upływem ważności dotychczasowej certyfikacji, certyfikacja nie jest przedłużana. 8. TDT może wznowić certyfikację przed upływem 6 miesięcy od daty jej wygaśnięcia pod warunkiem zakończenia przez Klienta i pozytywnego zweryfikowania przez TDT korekcji i/lub działań korygujących. Po pozytywnej decyzji, certyfikacja jest udzielana na kolejny okres nieprzekraczający 3 lat od daty upływu ważności certyfikacji dotychczasowej. ZS-01_ Strona 5 z 13

6 9. Po przekroczeniu 6 miesięcy j.w., Klient może ubiegać się o certyfikację na ogólnych zasadach. W takiej sytuacji TDT może odstąpić od wykonania pierwszego etapu auditu początkowego ograniczając się do przeprowadzenia etapu drugiego pod warunkiem, że nie upłynął więcej niż 1 rok od wygaśnięcia certyfikacji dotychczasowej. Po upływie 1 roku od wygaśnięcia certyfikacji dotychczasowej, TDT przeprowadza pełny audit początkowy. B.4. Niezgodności formułowane w wyniku auditów systemów zarządzania 1. Klasyfikacja niezgodności Niezgodność mała to taka, która nie wpływa na zdolność systemu zarządzania do osiągania zamierzonych wyników, np. oznaczanie statusu wzorcowania przyrządów pomiarowych w sposób niezgodny z wewnętrzną procedurą; odosobniony przypadek niezakwalifikowanego dostawcy organizacji produkcyjnej, spełniającego kryteria do zakwalifikowania; Niezgodność duża to taka, która wpływa na zdolność systemu zarządzania do osiągania zamierzonych wyników, jest systematyczna, zagraża skuteczności systemu zarządzania, mająca miejsce w przypadku braku efektywnego nadzoru nad procesami, np. przeglądy zarządzania nie są przeprowadzane, audity wewnętrzne nie są przeprowadzane, działania korygujące nie są podejmowane, wymagania prawne odnoszące się do wyrobu nie są określone /wdrożone i/lub gdy wyroby nie spełniają wyspecyfikowanych wymagań (w tym prawnych); lub jest formułowana osobno przy kilku małych niezgodnościach odnoszących się do tego samego wymagania /zagadnienia /obszaru, jako stwierdzenie systematycznej wady, stanowiącej niezgodność dużą. 2. Obowiązki organizacji i TDT w przypadku sformułowania niezgodności przez zespół oceniający: Audit certyfikacyjny 2 etap Audit nadzoru Audit ponownej certyfikacji Niezgodność mała Niezgodność duża Klient TDT Klient TDT Opracowanie planu działań korygujących w ciągu 1 miesiąca od końca auditu na miejscu Brak planu Opracowanie planu działań korygujących w ciągu 1 miesiąca od końca auditu na miejscu Brak planu Opracowanie planu działań korygujących w ciągu 1 miesiąca od końca auditu na miejscu 1. Akceptacja planu 2. Decyzja pozytywna 3. Ocena w 1 nadzorze Niezgodność duża 1. Ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu 2. Nieskuteczne niezgodność duża 1. Akceptacja planu 2. Ocena skuteczności działań korygujących w następnym audicie Niezgodność duża 1. Ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu 2. Nieskuteczne niezgodność duża 1. Akceptacja planu 2. Ocena skuteczności działań korygujących w nadzorze Wdrożenie działań korygujących w ciągu 6 miesięcy od końca auditu na miejscu Niewdrożenie działań korygujących w ciągu 6 miesięcy Wdrożenie działań korygujących w ciągu 1 miesiąca od końca auditu na miejscu Niewdrożenie działań korygujących Wdrożenie działań korygujących przed wygaśnięciem certyfikacji Wdrożenie działań korygujących w ciągu 6 miesięcy po wygaśnięciu certyfikacji 1. Akceptacja wdrożenia 2. Decyzja pozytywna 1. Decyzja negatywna 2. Powtórzenie etapu 2 auditu Decyzja o utrzymaniu certyfikacji Decyzja o zawieszeniu certyfikacji Decyzja o udzieleniu ponownej certyfikacji Decyzja o udzieleniu ponownej certyfikacji. ZS-01_ Strona 6 z 13

7 5. Niewdrożenie działań korygujących jak wyżej Nieudzielenie ponownej certyfikacji. ZS-01_ Strona 7 z 13

8 C. Ocena i nadzór nad certyfikowanym wyrobem C.1. Ocena wyrobu 1. TDT prowadzi procesy certyfikacji wyrobów jako jednostka certyfikująca spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN ISO/IEC Kategorie wyrobów certyfikowanych przez TDT są podane na stronie internetowej Wnioskodawca (Klient TDT) poddaje się procesom oceny określonym w przedmiocie umowy na zasadzie dobrowolności TDT nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentów kryterialnych odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na Wnioskodawcy TDT przystępuje do oceny w procesie certyfikacji po: a.5.1. podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy i przekazaniu jej do TDT, b.5.2. otrzymaniu od Wnioskodawcy dokumentacji wyrobu, sprawozdań z badań wyrobu oraz innej dokumentacji zgodnej z programem certyfikacji TDT przedstawia Wnioskodawcy plan i zakres oceny TDT przekazuje Wnioskodawcy wyniki oceny w formie raportu i/lub sprawozdania Wnioskodawca ma obowiązek usunąć w uzgodnionym terminie niezgodności, o ile takie stwierdzono, i przekazać do TDT dowody świadczące o zakończeniu podjętych działań korygujących Warunkiem wydania Wnioskodawcy dokumentów certyfikacyjnych jest pozytywna decyzja TDT o udzieleniu certyfikacji oraz uiszczenie przez Wnioskodawcę wszystkich opłat określonych w umowie Certyfikacja jest udzielana na czas określony w programie certyfikacji, pod warunkiem spełnienia warunków nadzoru, określonych w C.2. niniejszego dokumentu. C.2. Nadzór nad certyfikowanym wyrobem 1. TDT sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją w formie wynikającej z programu certyfikacji. 2. Zgodnie z przyjętym typem programu certyfikacji, TDT przeprowadza lub zleca przeprowadzenie: a)2.1. badań lub kontroli wyrobów pobranych z rynku lub pomieszczeń produkcyjnych lub magazynowych producenta lub dystrybutora. Wnioskodawca przekazuje do TDT, na 4 tygodnie przed terminem oceny w nadzorze, informacje z ostatniego półrocza o umieszczonych na rynku wyrobach objętych certyfikacją wraz z ich lokalizacją. Po wskazaniu przez TDT miejsca i terminu kontroli wyrobu, Wnioskodawca organizuje i umożliwia TDT wykonanie badań lub kontroli. b)2.2. oceny warunków technicznych lub systemu jakości Wnioskodawcy. 3. Badania, kontrole lub oceny warunków technicznych lub systemu jakości mogą być przeprowadzane częściej, jeżeli do TDT wpłyną udokumentowane reklamacje na certyfikowany wyrób. Pozaplanowe badania lub kontrole są przeprowadzane zgodnie z umową lub na wniosek Wnioskodawcy. Koszty pozaplanowych nadzorów ponosi Wnioskodawca. ZS-01_ Strona 8 z 13

9 D. Ocena i nadzór nad certyfikowanym procesem D.1. Ocena procesu 1. TDT prowadzi procesy certyfikacji procesów jako jednostka certyfikująca spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN ISO/IEC Rodzaje procesów certyfikowanych przez TDT są podane na stronie internetowej Wnioskodawca (Klient TDT) poddaje się procesom oceny określonym w przedmiocie umowy na zasadzie dobrowolności TDT przystępuje do oceny w procesie certyfikacji po: a.4.1. b.4.2. podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy i przekazaniu jej do TDT, otrzymaniu od Wnioskodawcy dokumentacji procesów zgodnej z wnioskowaną normą TDT przedstawia Wnioskodawcy plan i zakres oceny TDT przekazuje Wnioskodawcy wyniki oceny w formie raportu i/lub sprawozdania Wnioskodawca ma obowiązek usunąć w uzgodnionym terminie niezgodności, o ile takie stwierdzono, i przekazać do TDT dowody świadczące o zakończeniu podjętych działań korygujących Warunkiem wydania Wnioskodawcy dokumentów certyfikacyjnych jest pozytywna decyzja TDT o udzieleniu certyfikacji oraz uiszczenie przez Wnioskodawcę wszystkich opłat określonych w umowie Certyfikacja jest udzielana na czas określony w programach certyfikacji, pod warunkiem spełnienia warunków nadzoru określonych w D.2. niniejszego dokumentu. D.2. Nadzór nad certyfikowanym procesem 1. Nadzór jest sprawowany poprzez oceny planowe oraz pozaplanowe oceny na miejscu. 2. Pierwsza ocena w nadzorze jest przeprowadzana w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych (z tolerancją 3 miesięcy) od daty oceny w siedzibie Wnioskodawcy. Następne oceny w nadzorze są przeprowadzane w odstępach 12 miesięcy (z tolerancją 3 miesięcy). TDT zastrzega sobie prawo do wydłużenia odstępów pomiędzy ocenami na miejscu na zasadach określonych w dokumencie EA-6/02 (o ile dotyczy). 3. TDT przeprowadza pozaplanowe oceny w celu postępowania z ewentualnymi skargami lub w odpowiedzi na zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych lub w ramach dalszego postępowania w związku z zawieszeniem certyfikacji. ZS-01_ Strona 9 z 13

10 E. Ocena i nadzór nad certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji E.1. Ocena zakładowej kontroli produkcji 1. TDT prowadzi procesy certyfikacji procesówzakładowej Kontroli Produkcji (system 2+) jako jednostka certyfikująca spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN ISO/IEC Kategorie wyrobów certyfikowanych przez TDT w systemie 2+ są podane na stronie internetowej Wnioskodawca (Klient TDT) poddaje się procesom oceny określonym w przedmiocie umowy na zasadzie dobrowolności TDT przystępuje do oceny w procesie certyfikacji po: a.4.1. podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy i przekazaniu jej do TDT, b.4.2. otrzymaniu od Wnioskodawcy dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji procesów zgodnej z dokumentem kryterialnym TDT przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz audit zakładowej kontroli produkcji we wszystkich lokalizacjach, w których jest prowadzona produkcja wyrobów objętych zakresem certyfikacji TDT przedstawia Wnioskodawcy plan i zakres wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego oraz auditu zakładowej kontroli produkcji TDT przekazuje Wnioskodawcy raport ze wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego oraz auditu certyfikującego zakładową kontrolę produkcji Wnioskodawca ma obowiązek usunąć w uzgodnionym terminie niezgodności, o ile takie stwierdzono, i przekazać do TDT dowody świadczące o zakończeniu podjętych działań korygujących TDT udziela certyfikacji zakładowej kontroli produkcjizakładowej Kontroli Produkcji i wydaje certyfikat na podstawie pozytywnych wyników oceny wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego oraz systemu zakładowej kontroli produkcji, po uiszczeniu przez Wnioskodawcę wszystkich opłat przewidzianych umową Certyfikacja jest udzielana na okres wynikający z odpowiedniego programu certyfikacji lub programu oceny zgodności pod warunkiem poddawania się przez Wnioskodawcę corocznym auditom nadzoru, na zasadach określonych w E.2. E.2. Nadzór nad certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji 1. TDT sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją w formie wynikającej z programu certyfikacji lub oceny zgodności we wszystkich lokalizacjach, w których jest prowadzona produkcja wyrobów objętych zakresem certyfikacji. 2. Nadzór jest sprawowany poprzez planowe oraz pozaplanowe inspekcje zakładowej kontroli produkcji z częstotliwością wynikającą z programu certyfikacji lub oceny zgodności. 3. Pierwsza ocena w nadzorze jest przeprowadzana w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych (z tolerancją 3 miesięcy) od daty oceny w siedzibie Wnioskodawcy, a następne w kolejnych odstępach 12 miesięcznych (z tolerancją 3 miesięcy). 4. TDT prowadzi pozaplanowe inspekcje w nadzorze zakładu(-ów) produkcyjnego (-ych) w przypadku powstania wątpliwości, co do wypełniania przez Wnioskodawcę warunków certyfikacji i podjętych zobowiązań, lub na wniosek Wnioskodawcy. ZS-01_ Strona 10 z 13

11 F. Zawieszenie, cofnięcie, ograniczenie lub rozszerzenie zakresu certyfikacji 1. TDT zawiesza ważność certyfikacji, gdy Wnioskodawca: a) nie wypełnia zobowiązań lub wymagań certyfikacyjnych, b) nie pozwala na przeprowadzenie auditów/ocen/inspekcji w nadzorze z wymaganą częstotliwością, c) nie pozwala na przeprowadzenie auditów specjalnych (jeśli ma to zastosowanie), c)d) nie nadesłał w ciągu trzech miesięcy od wezwania wymaganych przez TDT informacji uzupełniających, d)e) nie przesłał dowodów wykonania korekcji/działań korygujących w ciągu trzech miesięcy po ocenie, chyba, że uzgodniono inny termin, e) wystąpił o zawieszenie certyfikacji, f) nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy., g) wystąpił o zawieszenie certyfikacji. 2. TDT określa warunki, na jakich zawieszenie zostanie zakończone i zostanie przywrócona ważność certyfikacji. 3. Zawieszenie certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy. 4. TDT cofa certyfikację w następujących sytuacjach: a) Wnioskodawca nie rozwiązał kwestii powodujących zawieszenie certyfikacji w terminie 6 miesięcy od decyzji o jej zawieszeniu, b) Wnioskodawca nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, c) Wnioskodawca nie wywiązuje się z umowy z TDT lub narusza dobre imię TDT. 5. Certyfikacja cofnięta nie podlega przywróceniu, co nie wyklucza ponownego ubiegania się Wnioskodawcy o udzielenie nowej certyfikacji na podstawie nowego wniosku. 6. TDT ogranicza zakres certyfikacji: a) w wyniku przeprowadzenia auditu/oceny/inspekcji w nadzorze, podczas których stwierdzono brak adekwatności/stosowania/funkcjonowania przedmiotu oceny w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji, b) na wniosek Wnioskodawcy - bez wykonania auditu/oceny/inspekcji. 7. W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, Wnioskodawca jest zobowiązany do uaktualnienia wszystkich swoich materiałów reklamowych. 8. TDT zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji lub ograniczeniu jej zakresu w Internecie na stronie 9. Wnioskodawca może ubiegać się o rozszerzenie zakresu udzielonej certyfikacji. Postępowanie dotyczące rozszerzenia może zostać przeprowadzone w powiązaniu z oceną w nadzorze, o ile jest to możliwe z przyczyn czasowych lub osobowych po stronie TDT, lub poprzez przeprowadzenie oceny pozaplanowej. 10. Sposób i zakres oceny w przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji określa TDT. ZS-01_ Strona 11 z 13

12 G. Certyfikacja osób 1. TDT prowadzi procesy certyfikacji osób jako jednostka certyfikująca spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN ISO/IEC Kategorie osób certyfikowanych przez TDT są podane na stronie internetowej 3. Wnioskodawca poddaje się procesom oceny określonym w przedmiocie umowy na zasadzie dobrowolności. 4. TDT przystępuje do oceny w procesie certyfikacji po: 4.1. podpisaniu przez Wnioskodawcę (osobę fizyczną) umowy w formie wniosku i przekazaniu jej do TDT, 4.2. otrzymaniu od Wnioskodawcy odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w dokumencie kryterialnym. 5. TDT kieruje Wnioskodawcę na egzamin do jednego z atestowanych ośrodków egzaminacyjnych lub obiektów egzaminacyjnych. 6. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Wnioskodawca ma prawo do jego powtórzenia w sposób i w terminie uzgodnionym z TDT. 7. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, TDT finalizuje proces certyfikacji decyzją o jej udzieleniu. 8. Certyfikacja jest udzielana na czas określony w dokumencie kryterialnym i/lub odpowiednim programie certyfikacji. 9. Nadzór nad certyfikowaną osobą jest sprawowany w formie określonej w dokumencie kryterialnym i/lub odpowiednim programie certyfikacji. 10. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana w sposób określony w dokumencie kryterialnym i/lub odpowiednim programie certyfikacji. ZS-01_ Strona 12 z 13

13 H. Skargi i odwołania Wnioskodawcy oraz Klienci TDT mają prawo do składania odwołań od decyzji podjętych przez TDT i składania skarg na działalność TDT w zakresie certyfikacji. Sposób postępowania Wnioskodawcy i TDT określa dokument ZS-03 Zasady postępowania ze skargami i odwołaniami. I. Symbole oceny zgodności Certyfikowani przez TDT Klienci mają prawo do posługiwania się znakami i symbolami oceny zgodności. Sposób postępowania Klientów określa dokument ZS-02 Zasady stosowania symboli oceny zgodności. ZS-01_ Strona 13 z 13

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI Wydanie 23 2016-09-072016-06-20 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Postępowanie ze skargami... 4 C. Postępowanie z odwołaniami... 5 ZS-03_20160907-320160620-2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: IX Data edycji: 10.2016 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001

INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 INFORMATOR INFR_QMS Certyfikacja systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 Data wydania Podpis (tylko w wersji papierowej) OPRACOWAŁ Maciej Śmieszek Dyrektor Jednostki Certyfikującej ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO 1 Informacje ogólne TÜV NORD Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację procesów spawalniczych w oparciu o normy PN-EN ISO 3834-4:2007. Certyfikacja procesów spawalniczych prowadzona w TÜV NORD Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Wytyczne: Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i kryteriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INFOR_CH Certyfikacja wg modułu CH

INFOR_CH Certyfikacja wg modułu CH INFORMATOR INFOR_CH Certyfikacja wg modułu CH Data wydania Podpis (tylko w wersji papierowej) OPRACOWAŁ Maciej Śmieszek Dyrektor Jednostki Certyfikującej ZATWIERDZIŁ Sławomir Bukowski Prezes Zarządu Copyright

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: XI Data edycji: 08.2018 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte dla IATF 16949 ( Zasady, wydanie piąte ) zostały

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji WE składników interoperacyjnośći i interoperacyjnych podsystemów kolei w Europie

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji WE składników interoperacyjnośći i interoperacyjnych podsystemów kolei w Europie Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZS-02 ZASADY STOSOWANIA SYMBOLI OCENY ZGODNOŚCI

ZS-02 ZASADY STOSOWANIA SYMBOLI OCENY ZGODNOŚCI ZS-02 ZASADY STOSOWANIA SYMBOLI OCENY ZGODNOŚCI Wydanie 1 2015-09-23 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Graficzna forma i stosowanie znaku certyfikacji... 4 B.1. Stosowanie znaku certyfikacji systemu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością strona 1 z 10 1. Przedmiot Przedmiotem programu jest dostarczenie zasad do jednolitego stosowania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10podczas certyfikacji systemy QMS w procesach nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 wydanie 7 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz Szczok Gliwice,

Bardziej szczegółowo