ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn Maciejowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice"

Transkrypt

1 Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn Maciejowice Tyrzyn, ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL Artur Potas wraz z licencjami w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z zm.). Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich Planowany termin realizacji projektu: Nr wniosku: WND-POIG /11 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych i na wymiar z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta oraz instalacja niezbędnego środowiska informatycznego. Planowany do zakupu system informatyczny będzie wspomagać zarządzanie produkcją pod zamówienie integrując cały proces sprzedaży, produkcji, zakupu surowców, gospodarki magazynowej, generowania dokumentacji finansowo- księgowej. System będzie realizował wymianę danych w standardzie EDI między planowanym systemem Wnioskodawcy a systemami dostawców i odbiorców firmy HANAROL Artur Potas. a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia: Lp Wymaganie Oferent 1 Oferent zapewnia pełną koordynację wdrożenia i realizację zaplanowanych celów wdrożeniowych (przedstawionych w rozdziale: d) Zakres prac wdrożeniowych) zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym dokumencie w rozdziale: e) Harmonogram wdrożenia. 2 Oferent zapewnia instalację i konfigurację oprogramowanie serwerowego. 3 Oferent zapewnie udzielenie zamawiającemu bezterminowych licencji na system informatyczny dla nieograniczonej liczby użytkowników i nieograniczoną liczbę stanowisk. b) Wymagania funkcjonalne systemu Lp Wymaganie Oferent 1 System jest obsługiwany w języku polskim i posiada interfejs graficzny. 2 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, system jest wyposażony w jednolity mechanizm nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji dla użytkowników lub grup użytkowników. 3 Możliwość wariantowej konfiguracji produktu, gdzie każdy produkt w zależności od wymagań zamawiającego powinien mieć zmienną ilość cech i komponentów go charakteryzujących. Strona 1 z 8

2 4 Dynamiczny system receptur wariantowych do tworzenia zamówienia produkcyjnego w systemie. 5 Baza surowców produkcyjnych z możliwością grupowania według określonych parametrów technicznych produkcyjnych. 6 Zarządzanie bazą produktów końcowych z możliwością opisania za pomocą formuł ilościowych surowców niezbędnych do ich wytworzenia. 7 Zarządzanie procesem produkcji za pomocą gniazd produkcyjnych. 8 Możliwość współpracy ze skanerem kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi. 9 W pełni funkcjonalny moduł zarządzania gospodarką magazynową pozwalający na rejestrację dokumentów: PZ, WZ, RW, PW. 10 Dostępność mechanizmów wspierających proces rozliczania braków i niedoborów magazynowych. 11 Możliwość określenia optymalnych dla sprawnego działania stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia kosztów składowania i finansowania. 12 Możliwość definiowania rabatów dla poszczególnych odbiorców. 13 Możliwość implementacji procesów B2B zgodnie ze specyfikacją opisaną w rozdziale: c) Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny. c) Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny. Oferowany system informatyczny ma wspierać realizację w postaci elektronicznej następujących procesów biznesowych z Odbiorcami: Przygotowanie projektu. Przesłanie oferty. Złożenie zamówienia. Wysłanie dostawy. Wystawienie faktury. Przygotowanie projektu obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Handlowiec Odbiorcy w module projektowym (jest częścią systemu udostępnioną odbiorcom w trybie pulpitu zdalnego na serwerze terminali) wprowadza projekt zamawianego produktu wraz z danymi o wymiarach i wybranych wariantach dodatków i wyglądu. 2. Moduł projektowy wysyła drogą elektroniczną plik z danymi projektu do bazy danych planowanego Sytemu HANAROL Artur Potas. 3. W systemie HANAROL Artur Potas projekt jest zapisany jako ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE o statusie W PRZYGOTOWANIU. Przesłanie oferty obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Technolog lub Handlowiec firmy HANAROL Artur Potas sprawdza projekt i nanosi ewentualne poprawki, przeprowadza kalkulację i nanosi cenę. 2. System wysyła plik OFERTY drogą elektroniczną do bazy danych firmy Odbiorcy. Złożenie zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. System firmy Odbiorcy importuje OFERTĘ do bazy danych. Po sprawdzeniu przez Handlowca OFERTA zostaje przekształcona do ZAMÓWIENIA ZAKUPU, które jest wysyłane drogą elektroniczną do systemu firmy HANAROL Artur Potas. 2. Import automatyczny pliku zamówienia wysłanego przez odbiorcę i przekształcenie go na plik POTWIERDZENIE, który automatycznie będzie zmieniać status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO na Potwierdzone. 3. System firmy HANAROL Artur Potas tworzy rezerwacje surowców na dane zamówienie. 4. Zamówienie jest realizowane w produkcji. Opis procesu produkcji i powiązanie z procesem sprzedaży poniżej. Wysłanie dostawy obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Zamówienie produkcyjne wyprodukowane po przyjęciu do magazynu ma status GOTOWE DO ODBIORU, wtedy Magazynier firmy HANAROL Artur Potas przy użyciu kolektora danych lub na swoim komputerze przekształci zamówienie do WZ i zatwierdzi dokument, który będzie przesłany w postaci elektronicznej do systemu odbiorcy. Strona 2 z 8

3 2. Dokument WZ jest importowany do bazy danych jako PZ. Przy dostawie Magazynier odbiorcy sprawdza dokument WZ, który przyjechał z dostawą z dokumentem PZ oczekującym w buforze i towarem rozładowywanym. Jeżeli wszystko zgadza się zatwierdza dokument PZ. Wystawienie faktury obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Handlowiec ds. sprzedaży w firmie HANAROL tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ i jest ona wysyłana w postaci pliku drogą elektroniczną do systemu odbiorcy. 2. System odbiorcy przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY z systemu HANAROL na FAKTURĘ ZAKUPU i zapisuje w systemie. 3. System po wybraniu danej FAKTURY ZAKUPU wyświetli na ekranie dokument PZ skojarzone z daną fakturą PZ. W obszarze produkcji następują po sobie procesy związane z produkcją wyrobu według potwierdzonego zamówienia produkcyjnego. Etapy zmiany statusu zamówienia produkcyjnego są powiązane z procesem sprzedaży do Odbiorców i zakupami surowców u Dostawców. 1. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO Zarezerwowane. W systemie następuje sprawdzenie stanu surowców w magazynie, rezerwacja wg zaprojektowanej technologii, wygenerowanie listy braków będącej podstawą do dokonania zamówienie do dostawcy. 2. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO Gotowe do produkcji. Następuje sprawdzenie poprawności przygotowanych zleceń, wprowadzenie do dziennego planu produkcji, automatyczne wydrukowanie dokumentów BOM na poszczególne gniazda produkcyjne. 3. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO W trakcie produkcji. Kontrola poszczególnych procesów produkcji na gniazdach za pomocą czytników kodów kreskowych. Możliwa jest kontrola postępów produkcji. 4. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO Wyprodukowane. Po zakończonej produkcji następuje wygenerowanie dokmentów PW przyjęcia wyrobu gowowego na magazyn handlowy. Następujące procesy biznesowe z Dostawcami będą realizowane w postaci elektronicznej: Wysłanie zamówienia do dostawcy. Potwierdzenie przez dostawcę realizacji zamówienia. Wysyłka i przyjęcie dostawy surowca. Otrzymanie faktury za dostawę. Wysłanie zamówienia do dostawcy obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Handlowiec ds. zakupu/ Magazynier tworzy ZAMÓWIENIE ZAKUPU w systemie informatycznym firmy HANAROL o statusie W PRZYGOTOWANIU. Zamówienie tworzy na podstawie TABELI BRAKÓW MAGAZYNOWYCH generowanej przez program. 2. ZAMÓWIENIE ZAKUPU w postaci pliku jest wysyłane do systemu informatycznego dostawcy drogą elektroniczną. Potwierdzenie przez dostawcę realizacji zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Plik jest przetwarzany na ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY i trafia do bufora systemu informatycznego dostawcy. 2. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy sprawdza zamówienie i potwierdzajego realizację. 3. System tworzy plik potwierdzenia i wysyła go elektronicznie do systemu informatycznego firmy HANAROL. 4. System firmy HANAROL przetwarza plik potwierdzenia i zmienia status ZAMÓWIENIA ZAKUPU na POTWIERDZONE. Wysyłka i przyjęcie dostawy surowca obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Magazynier dostawcy wystawia dokument WZ przy załadunku towaru na podstawie potwierdzonego ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY. 2. System dostawcy przesyła dokument WZ w postaci elektronicznej do systemu firmy HANAROL. 3. System firmy HANAROL przetwarza dokument WZ na dokument PZ w buforze o statusie OCZEKUJE NA DOSTAWĘ. 4. Dostawa jest zrealizowana i przyjęta. Handlowiec ds. zakupu/ Magazynier firmy HANAROL zmienia status dokumentu PZ na ZATWIERDZONY. Strona 3 z 8

4 Otrzymanie faktury za dostawę obejmuje następujące czynności operatorów systemu: 1. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ. 2. System dostawcy wysyła FAKTURĘ SPRZEDAŻY w postaci pliku do systemu informatycznego firmy HANAROL w postaci elektronicznej. 3. System firmy HANAROL przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY dostawcy na FAKTURĘ ZAKUPU. d) Zakres prac wdrożeniowych W ramach prac wdrożeniowych systemu oferent jest zobowiązany do wykonania następujących prac: 1. Instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego 2. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw. 3. Opracowanie bazy surowców i kartoteki surowców (zbiór niezbędnych danych o surowcach do zarządzania bazą danych surowców) 4. Opracowanie systemu grupowania surowców wg cech produkcyjnych. 5. Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji. 6. Zamodelowanie produktów, w tym: a. Określenie rodzaju i ilości produktów b. Zbudowanie struktur produktów w oparciu o wymagania technologiczne. c. Konfiguracja wariantów produktów wraz z określeniem zużycia surowców według zależności technologicznych. d. Opracowanie macierzy parametrów produkcyjnych e. Opracowanie BOM-ów Przygotowanie systemu tworzenia receptur na stanowiska i gniazda produkcyjne. f. Przygotowanie rysunków technicznych produktów. 7. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi. 8. Określenie gniazd produkcyjnych 9. Zdefiniowanie procesów produkcyjnych 10. Zainstalowanie bazy technologii produkcji, uruchomienie, testowanie 11. Integracja ze skanerem kodów kreskowych. Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi. 12. Import danych kontrahentów z bazy systemu Zamawiającego. 13. Przygotowanie formularzy inwenturowych. 14. Określenie stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych. 15. Przypisanie towarów do dostawców 16. Opracowanie wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW. 17. Wdrożenie modułu zarządzania gospodarką magazynową. 18. Opracowanie struktury rabatowania. 19. Opracowanie wzorów dokumentów sprzedaży. 20. Wdrożenie i uruchomienie zarządzania dokumentami handlowymi i finansowymi. 21. Analiza systemów informatycznych odbiorców. Informatycy dostawcy oprogramowania przeprowadzą sprawdzenie działania interfejsu eksportu i importu plików wymiany danych w systemie odbiorcy. 22. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami od odbiorców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany z programem używanym przez odbiocę. 23. Implementacja mechanizmów wymiany danych. Zaprogramowanie przez informatyków producenta oprogramowania mechanizmów importu plików PROJEKT, POTWIERDZENIE i eksportu plików OFERTA, WZ, FAKTURA SPRZEDAŻY do i z programu odbiorcy. 24. Analiza systemów informatycznych dostawców Sprawdzenie działania eksportu i importu plików wymiany w systemach dostawców i analiza stosowanych przez nie formatów plików wymiany. 25. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami do dostawców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany dla poszczególnych dostawców. Strona 4 z 8

5 26. Implementacja mechanizmów wymiany danych Zaprogramowanie przez informatyków producenta oprogramowania mechanizmów importu plików POTWIERDZENIE, INFORMACJA O DOSTAWIE, FAKTURA i eksportu plików ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY. 27. Wdrożenie modułu zarządzania zamówieniami do dostawców. Uruchomienie i testowanie działania programu w obszarze wymiany danych z dostawcami. e) Harmonogram wdrożenia Prace wdrożeniowe powinny zostać zakończone w poniższych terminach. Etap I zakończenie Instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego 2. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw. 3. Opracowanie bazy surowców i kartoteki surowców (zbiór niezbędnych danych o surowcach do zarządzania bazą danych surowców) 4. Opracowanie systemu grupowania surowców wg cech produkcyjnych. 5. Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji. Etap II zakończenie Zamodelowanie produktów. 2. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi. 3. Określenie gniazd produkcyjnych 4. Zdefiniowanie procesów produkcyjnych 5. Zainstalowanie bazy technologii produkcji, uruchomienie, testowanie 6. Integracja ze skanerem kodów kreskowych. Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi. 7. Import danych kontrahentów z bazy systemu Zamawiającego. Etap III zakończenie Przygotowanie formularzy inwenturowych. 2. Określenie stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych. 3. Przypisanie towarów do dostawców 4. Opracowanie wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW. 5. Wdrożenie modułu zarządzania gospodarką magazynową. 6. Opracowanie struktury rabatowania. 7. Opracowanie wzorów dokumentów sprzedaży. 8. Wdrożenie i uruchomienie zarządzania dokumentami handlowymi i finansowymi. 9. Analiza systemów informatycznych odbiorców. Informatycy dostawcy oprogramowania przeprowadzą sprawdzenie działania interfejsu eksportu i importu plików wymiany danych w systemie odbiorcy. 10. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami od odbiorców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany z programem używanym przez odbiocę. 11. Implementacja mechanizmów wymiany danych z systemem Odbiorców. 12. Analiza systemów informatycznych dostawców. 13. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami do dostawców. 14. Implementacja mechanizmów wymiany danych z systememami Dostawców. 15. Wdrożenie modułu zarządzania zamówieniami do dostawców. 2. Terminy związane z zapytaniem ofertowym Ostateczny termin składania ofert godz Termin otwarcia ofert Termin realizacji Zgodnie z 1. e) Harmonogram wdrożenia 3. Osoba do kontaktu Marcin Sochaj Strona 5 z 8

6 4. Miejsce składania ofert 4.1. Osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisaną: a) z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w przypadku złożenia oferty po upływie terminu jej składania b) z dopiskiem Oferta na usługę (rodzaj usługi) c) zaadresowana do zamawiającego: HANAROL Artur Potas, Tyrzyn 20, Maciejowice 4.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 5. Oferta musi zawierać 5.1. Nazwę i adres oferenta, 5.2. Datę sporządzenia, 5.3. Termin ważności oferty co najmniej 45 dni od dnia otwarcia ofert, 5.4. Informację ogólną na temat Wykonawcy, 5.5. Opis systemu wraz z opisem technologii wykonania systemu, 5.6. Potwierdzenie wymagań zawartych w rozdziałach: 1 a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia, 1 b) Wymagania funkcjonalne dla systemu wypełnione tabele z ww rozdziałów: TAK lub NIE z ewentualnym komentarzem Sposób i termin płatności, 5.8. Cenę całkowitą netto i brutto wraz z podziałem na koszt licencji na system oraz koszty prac wdrożeniowych w każdym etapie (zgodnie z 1 e) Harmonogram wdrożenia). 6. Dodatkowe informacje i wymagania 6.1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem 6.6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski potwierdzonym przez Wykonawcę Nie wymaga się wnoszenia wadium Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy. Strona 6 z 8

7 7. Kryteria wyboru Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów: L.p. Nazwa Waga procentowa 1 Cena - Cena za całość prac określonych w przedmiocie 60% zamówienia (podana przez wykonawcę w zł brutto) 2 Doświadczenie 10% 3 Ocena funkcjonalności poziom spełniania wymagań 30% 7.1 Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto w zł za całość prac podanej przez Wykonawcę. Punkty w kryterium cena będą obliczane na podstawie wzoru: PC = Cmin * 100 / Cof gdzie: PC Cmin Cof punkty przyznane za cenę, najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert, cena brutto ocenianej oferty. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali odpowiednio mniej według załączonego wzoru. Punkty uzyskane zgodnie z powyższym wzorem mnoży się przez 0, Kryterium doświadczenia będzie rozpatrywane na podstawie referencji dostarczonych przez Wykonawcę poświadczających realizację w ciągu dwóch ostatnich lat (a jeśli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia dzialności przez Wykonawcę) projektów polegających na wdrożeniu oprogramowania do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych i na wymiar o wartości co najmniej zł brutto. Punkty w kryterium doświadczenie będą obliczane na podstawie wzoru: PD = LRof / LRmax * 100 gdzie: PD LRof - punkty przyznawane za doświadczenie, - liczba referencji dostarczonych przez Wykonawcę ocenianej oferty, LRmax - najwyższa liczba referencji dostarczonych przez Wykonawcę spośród złożonych i ważnych ofert. Wykonawca, który przedstawi największą liczbę referencji otrzyma 100 punktów, pozostali odpowiednio mniej według załączonego wzoru. Punkty uzyskane zgodnie z powyższym wzorem mnoży się przez 0, Kryterium oceny funkcjonalności będzie rozpatrywane na podstawie wypełnionych przez Wykonawcę tabel z rozdziałów: 1 a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia, 1 b) Wymagania funkcjonalne dla systemu. Ocena funkcjonalności będzie obliczana na podstawie wzoru: PF = (PFof)*100/ PFmax Strona 7 z 8

8 gdzie: PF punkty przyznane za ocenę funkcjonalności, PFof ilość spełnionych wymagań, PFmax ilość wymagań zdefiniowanych w tabelach, Punkty uzyskane zgodnie ze wzorem określonym powyżej mnoży się przez 0,3. Suma punktów przyznana danej ofercie jest równa: P=PC+PD+PF 8. Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w jego interesie. 9. Ogłoszenie wyników postępowania O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą mailową lub faxem. Strona 8 z 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści Swochowo, 28 lipca 2010 Przedsiębiorstwo Boniek Boniek Elżbieta Swochowo 1 76-200 Słupsk NIP:839-125-40-21 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Tarnobrzeg, 07.10.2011r. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146 02-119 Warszawa Zakład produkcyjny ul. Zakładowa 16 39-400 Tarnobrzeg woj. podkarpackie tel./fax. +48 (15) 822 44 70 tel. +48 (15)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Toruń, 01.03.2013 r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 18.03.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 8A dotyczące dostawy zakupu środków trwałych i prac instalacyjnych Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo