ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania:"

Transkrypt

1 ANALIZA ALGORYTMÓW Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania: 1) Czy problem może być rozwiązany na komputerze w dostępnym czasie i pamięci? 2) Który ze znanych algorytmów należy zastosować w danych okolicznościach? 3) Czy istnieje lepszy algorytm od rozważanego? Czy jest on optymalny? Konstruując algorytm należy zwracać uwagę na : - poprawność semantyczną - prostotę - czas działania - ilość zajmowanej pamięci - optymalność - okoliczności w jakich należy go używać, a w jakich nie Złożoność obliczeniową algorytmu definiuje się jako ilość zasobów komputerowych, potrzebnych do jego wykonania. Wyróżniamy złożoność pamięciową i czasową. Będziemy się zajmować głównie złożonością czasową!!! Miara złożoności musi być uniwersalna czyli oderwana od szczegółów natury "sprzętowej" tj. - Jaki komputer jest używany? - Jaka jest częstotliwość zegara taktującego procesor? - Czy program będzie jedynym wykonywanym na komputerze? Jeśli nie to jaki jest jego priorytet? - Jakiego kompilatora używamy? - Czy w kompilatorze włączono opcje optymalizacji kodu?... etc

2 Parametrem najczęściej decydującym o czasie wykonania algorytmu jest rozmiar danych, z którymi ma on do czynienia. Parametr ten może mieć różne znaczenie: - dla funkcji sortującej tablicę, czy funkcji wyszukiwania liniowego lub binarnego parametrem będzie rozmiar tablicy n - dla dodawania, mnożenia macierzy, parametrem również będzie rozmiar tablicy n - dla funkcji liczącej n! będzie to wielkość danej wejściowej n - dla ciągu Fibonacciego rozmiarem danych wejściowych może być również liczba symboli użytych do zakodowania liczny n (dla reprezentacji binarnej lg n +1 ) - jeśli na wejściu algorytmu będzie graf to możemy podawać liczbę wierzchołków i liczbę krawędzi jako rozmiar danych wejściowych (2 liczby) - dla niektórych zagadnień (problemów) mimo zastosowana tego samego algorytmu możemy mieć inny rozmiar danych W algorytmie zawsze można wyróżnić tzw. operacje dominujące lub operacje podstawowe (najbardziej czasochłonne) - takie, że łączna ich liczba jest proporcjonalna do liczby wszystkich operacji jednostkowych w dowolnej realizacji algorytmu. Dla sortowania operacją tą będzie zwykle porównanie dwóch elementów, lub także przestawienie elementów ciągu. Nie jest jednoznacznie określone, które operacje należy traktować jako dominujące, mogą to być porównania, ale również dodawanie lub mnożenie. Podstawowa analiza złożoności czasowej algorytmu określa, ile razy operacja dominująca jest wykonywana dla kazdej wartości rozmiaru danych wejściowych. W niektórych przypadkach liczba

3 ta zależy nie tylko od rozmiaru danych wejściowych, ale również od wartości wejściowych (np. przeszukiwanie liniowe). W innych przypadkach (np. dodawanie tablic), operacja dominująca jest wykonywana zawsze tę samą liczbę razy dla każdej realizacji problemu o rozmiarze n. W takich przypadkach T(n) definiujemy jako liczbę wykonań operacji dominującej przez algorytm dla realizacji o rozmiarze danych n. T(n) jest wówczas nazywane złożonością czasową w każdym wypadku. W niektórych przypadkach dla pełnej analizy algorytmu należy wybrać dwie różne operacje dominujące. Jednostką złożoności czasowej jest czas wykonania jednej operacji dominującej. W ogólności wyróżniamy: - złożoność pesymistyczną - zdefiniowaną jako ilość zasobów komputerowych, potrzebnych przy "najgorszych" danych wejściowych rozmiaru n - złożoność oczekiwaną - definiowaną jako ilość zasobów komputerowych, potrzebnych przy "typowych" danych wejściowych rozmiaru n W definicjach wykorzystujemy następujące wielkości: D n - zbiór zestawów danych wejściowych rozmiaru n t(d) - liczba operacji dominujących dla zestawu danych wejściowych d X n - zmienna losowa równa t(d) dla d D n P nk - rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X n, tzn prawdopodobieństwo, że dla danych rozmiaru n algorytm wykona k operacji dominujących ( k 0 )

4 Zwykle przyjmujemy, że każdy zestaw danych rozmiaru n może się pojawić z jednakowym prawdopodobieństwem. Pesymistyczna złożoność czasowa to funkcja : W(n) = sup{ t(d) : d D n } czyli kres górny t(d) Możliwe jest również określenie optymistycznej złożoności czasowej B(n) = inf{ t(d) : d D n }, ale jest ona rzadko używana. Oczekiwana złożoność czasowa (złożoność w średnim przypadku) to funkcja: A(n) = k 0 ( k*p nk ) czyli wartość oczekiwana E( X n ) Oczywiście jeśli istnieje T(n) to W(n) = A(n) = T(n) Aby stwierdzić, na ile W(n) i A(n) są reprezentatywne dla wszystkich danych wejściowych wprowadza się dodatkowo: - miarę wrażliwości pesymistycznej (n) = sup{ t(d 1 ) - t(d 2 ) : d 1, d 2 D n } - miarę wrażliwości oczekiwanej ( odchylenie standardowe ) σ(n) = dev( X n ) = var( X n ) = k 0 ( k - E( X n ) ) 2 * P nk Im większe wartości (n) i σ(n) tym algorytm jest bardziej wrażliwy na dane wejściowe i tym bardziej jego zachowanie może odbiegać od tego opisanego funkcjami W(n), A(n). Przykład: Przeszukiwanie liniowe zbioru (ciągu)

5 Problem: czy klucz x znajduje się w tablicy S, zawierającej n kluczy? Dane wejściowe: całkowita liczba dodatnia n, tablica kluczy S indeksowana od 1 do n oraz klucz x. Wynik: location lokalizacja klucza x w tablicy S (0, jeżeli x nie występuje w S) void linsearch(int n, const keytype S[], keytype x, index location) { location = 1; while (location <= n && S[location]!= x) location++; if(location > n) location = 0; } Rozmiar danych wejściowych: n Operacja dominująca: S[location]!= x Pesymistyczna złożoność czasowa: W(n) = n+1 Pesymistyczna wrażliwość czasowa: (n) = n Oczekiwana złożoność czasowa: A(n) =? Zakładamy, że P nk = 1/n dla k=1,2,3,...,n => A(n) = n k = 1 (k* P nk ) = 1/n * k = 1/n * n*(n+1)/2 = (n+1)/2 Oczekiwana wrażliwość czasowa? Var( X n ) = n k = 1 ( k - (n+1)/2 ) 2 *1/n = = 1/n * ( n*(n+1)*(2n+1)/6-2(n+1)/2 *n*(n+1)/2 +n*( (n+1)/2 ) 2 )

6 = (n+1)*(2n+1)/6 - (n+1) 2 /4 = (n+1)* (4n+2-3n-3)/12 = (n 2-1)/12 n 2 /12 zatem σ(n) 0.29*n Ponieważ W(n), A(n) oraz (n), σ(n) są liniowe w n, więc algorytm ma dużą wrażliwość liczby operacji dominujących na dane wejściowe. Faktyczna/praktyczna złożoność czasowa algorytmu (czas działania, T(n) ) zwykle różni się od wyliczonej teoretycznie współczynnikiem proporcjonalności zależnym od konkretnej realizacji algorytmu. Istotną informacją zawarta w W(n), A(n) jest rząd wielkości, czyli zachowanie asymptotyczne, gdy n ->. Przykład (wyznaczanie złożoności praktycznej): 0! = 1 N! = n! = n* (n-1)! gdy n 1 unsigned long int silnia(int x) { if (x==0) return 1; else return x*silnia(x-1); } Przyjmujemy, że operacją dominującą jest instrukcja porównania z czasem t c. Zatem: T(0) = t c T(n) = t c +T(n-1) dla n 1

7 Należy uzyskać nie-rekurencyjną funkcję T(n) T(n) = t c + T(n-1) T(n-1) = t c + T(n-2) T(n-2) = t c + T(n-3) T(1) = t c + T(0) T(0) = t c L = P => T(n) + T(n-1) T(0) = (n+1)* t c + T(n-1) T(0) => T(n) = (n+1)* t c W praktyce nieistotna jest taka dokładność dla złożoności praktycznej T(n) i różnice między np. T(n) = (n+1)* t c i np. T(n) = (n+3)* t c można zaniedbać. Będziemy zatem szukać złożoności teoretycznej, tj. funkcji matematycznej występującej w T(n), która odgrywa w niej najważniejszą rolę, wpływając najsilniej na czas wykonania programu. Złożoność teoretyczną, inaczej klasę algorytmu O( T(n) ) definiujemy: O(T(n)) = {g:t:n->r + ( M R + )( n 0 N )( n n 0 ) [ g(n) M*T(n) ] } ( klasą O dowolnej funkcji T:N->R + jest taka funkcja g, że istnieje M oraz n 0 takie, że dla każdego n n 0 zachodzi g(n) M*T(n) ) np. T(n) = 3n+1 => O(T(n)) = O(n)

8 T(n) = n 2 -n+1 => O(T(n)) = O( n 2 ) T(n) = 2 n +n 2 +4 => O(T(n)) = O( 2 n ) Klasa O (będąca zbiorem funkcji ) jest wielkością asymptotyczną, pozwalającą wyrazić w postaci arytmetycznej wielkości z góry nie znane w postaci analitycznej. Własności funkcji O : c*o( f(n) ) = O( f(n) ) O( f(n) ) + O( f(n) ) = O( f(n) ) O(O( f(n) ) ) = O( f(n) ) O( f(n) ) * O( g(n) ) = O( f(n)*g(n) ) O( f(n) * g(n) ) = f(n)*o( g(n) ) Najczęściej spotykane złożoności czasowe algorytmów: 1) log(n) - występuje, np. dla algorytmów, w których zadanie rozmiaru n zostaje sprowadzone do zadania rozmiaru n/2 + pewna stała liczba działań ( np. przeszukiwanie binarne uporządkowanego ciągu) 2) n - występuje, np. dla algorytmów, w których jest wykonywana pewna stała liczba działań dla każdego z n elementów danych wejściowych (np. algorytm Hornera wyznaczania wartości wielomianu) 3) n*log(n) - występuje, np. dla algorytmów, w których zadanie rozmiaru n zostaje sprowadzone do dwóch podzadań rozmiaru n/2 + pewna liczba działań liniowa w n (np. niektóre metody sortowania - quicksort ) 4) n 2 - występuje, np. dla algorytmów w których jest wykonywana pewna stała liczba działań dla każdej pary elementów danych wejściowych (podwójna instrukcja iteracyjna, np. operacje na tablicach)

9 5) 2 n - występuje, np. dla algorytmów, w których jest wykonywana stała liczba działań dla każdego podzbioru danych wejściowych 6) n! - występuje, np. dla algorytmów, w których jest wykonywana stała liczba działań dla każdej permutacji danych wejściowych

10 Czas działania algorytmu/ programu o danym rozmiarze danych n silnie zależy od złożoności algorytmu: Tc = 1 µs Należy zawsze pamiętać o asymptotycznym charakterze klasy algorytmu O. Przykład: Mamy dwa algorytmy: W1 klasy O(logN) (złożoność praktyczna 100*log 2 N) W2 klasy O(N) (złożoność praktyczna 10*N) Dla N=2, dla W1, T(N)=100 > dla W2, T(N)=20 Dla N=1024, dla W1, T(N)=1000 < dla W2, T(N)=10240 Zatem dla wystarczająco dużego N algorytm W1 jest bardziej efektywny niż W2. Jeszcze jeden przykład wyznaczania złożoności czasowej algorytmu (zerowanie tablicy poniżej przekątnej wraz z nią):

11 int tab[n][n]; void zerowanie( ) { int i,j; i=0; // ta while (i< n) // tc { j=0; // ta while (j<=i) // tc } { j (tc+2ta) tab[i,j]=0; // ta j=j+1; // ta } i=i+1; // ta } gdzie ta - czas wykonania instrukcji przypisania tc - czas wykonania instrukcji porównania Pamiętając, że instrukcja while powtarza n razy instrukcje zawarte pomiędzy nawiasami, a warunek jest sprawdzany n+1 razy można zapisać:

12 T(N) = tc + ta + N i=1 ( 2*ta + 2*tc + i j=1 (tc + 2*ta) ) i po usunięciu wewnętrznej sumy dostajemy: T(N) = tc + ta + N i=1 ( 2*ta + 2*tc + i*(tc + 2*ta) ) = tc + ta + 2*N*(ta + tc) + N*(N+1)*(tc+2*ta)/2 ) i po uproszczeniu T(N) = ta (1+3*N+N 2 ) + tc*(1+2.5*tc+ N 2 /2 ) program jest klasy O(n 2 ) Powyższe przykłady miały jedną wspólną cechę: czas wykonania programu nie zależał od wartości danych, a jedynie od ich rozmiarów. Przykład (fragment programu) const n=10; int t[n]; void sumowanie( ) { int i,k; int suma=0; i=0; // ta = 0 while (i<n) // tc = 1 { j=0; // ta = 0 while (j<=t[i]) // tc = 1 { suma=suma+2; // ta = 0 j=j+1; // ta = 0 } i=i+1; // ta = 0 } } Problemem jest fakt, że nie znamy zawartości tablicy t[n]. T(n) = tc + N i=1 ( tc + t[i] j=1 ( tc ) )

13 T(n) = tc + N*tc + N i=1 (t[i]*tc ) T(n) = tc + N*tc + N*t[i]*tc T(n) = tc*( 1 + N + N*t[i] ) T(n) max( N, N*t[i] ) Możemy zatem jedynie powiedzieć, że czas wykonania jest proporcjonalny do większej z liczb N i N*t[i], ale nie jesteśmy w stanie określić dokładnej wartości. Problemem jest nieznajomość zawartości tablicy, która jest potrzebna do otrzymania ostatecznego wyniku. Jedyne co można zrobić to przeprowadzić analizę statystyczną zadania. Niekiedy możemy znacząco uprościć obliczenia zakładając: - zwracamy uwagę tylko na najbardziej czasochłonne operacje (najczęściej instrukcje porównania). - wybieramy wiersz programu znajdujący się w najgłębiej położonej instrukcji iteracyjnej (pętle w pętlach...) i obliczamy ile razy jest on wykonywany. Z wyniku dedukujemy złożoność teoretyczną. i=0; while (i<n) { j=0; while (j<=n) { suma=suma+2; j=j+1; } i=i+1; }

14 Wybierając instrukcję suma:=suma+2 obliczamy w prosty sposób, że wykona się ona N(N+1) razy. Zatem fragment programu ma złożoność teoretyczną O(n 2 ). Analiza równań rekurencyjnych W rozwiązaniach równań rekurencyjnych stosuje się zwykle dwie metody: - rozwinięcie równania do sumy - znalezienia funkcji tworzącej Rozwinięcie do sumy Przykłady wyznaczania praktycznej złożoności czasowej T(n) : 1) T(1) = 0 T(n) = T( n/2 ) + c dla n > 1 Zależność tą otrzymujemy jako równanie złożoności, gdy problem rozmiaru n sprowadza się do pod-problemu rozmiaru o połowę mniejszego. Podstawiamy n=2 k. T(n) = T( 2 k ) = T( 2 k-1 ) + c = T( 2 k-2 ) + c + c = T( 2 0 ) + k*c = k*c = c*logn O(T(n)) = logn 2) T(1) = 0 T(n) = T( n/2 ) + T( n/2 ) + c dla n > 1

15 Zależność tą otrzymujemy jako równanie złożoności, gdy problem rozmiaru n sprowadza się do dwóch pod-problemów rozmiaru n/2 + stała liczba działań. Podstawiamy n=2 k. T(n) = T( 2 k ) = 2*T( 2 k - 1 ) + c = 2*( 2*T( 2 k - 2 ) + c ) + c = 2 2 *T( 2 k - 2 )+2 1 *c *c = 2 k *T(2 0 ) + c*( 2 k k ) = 0 + c*(2 k - 1) / (2-1) = c * (n-1) O(T(n)) = n 3) T(1) = 0 T(n) = T( n/2 ) + T( n/2 ) + c*n dla n > 1 Zależność tą otrzymujemy jako równanie złożoności, gdy problem rozmiaru n sprowadza się do dwóch pod-problemów rozmiaru n/2 + liniowa liczba działań. Podstawiamy n=2 k. T(n) =T(2 k ) = 2*T( 2 k - 1 ) + c* 2 k = 2*( 2*T( 2 k - 2 ) + c*2 k - 1 ) + c*2 k = 2 2 *T( 2 k - 2 ) + c*2 k + c*2 k = 2 k *T(2 0 ) + k*c* 2 k = = 0 + c*n*logn = c*n*logn O(T(n)) = n*logn

16 Zmiana dziedziny równania rekurencyjnego Niektóre równania charakteryzują się nieprzyjemnym wyglądem i nie dają się rozwiązać wcześniejszymi wzorami. Czasem skutkuje zmiana dziedziny. Przykładowo: a n = (3*a n-1 ) 2 a 0 = 1 Podstawiamy b n = log 2 a n, b n-1 = log 2 a n-1 i logarytmujemy obie strony równania b n = log 2 a n = log 2 (3*a n-1 ) 2 b 0 = log 2 1 = 0 Dostajemy wersję rozwiązania. b n = 2* log *b n-1 która nadaje się już do Funkcje tworzące Czasem trudno wyznaczyć rozwiązanie T(n) bezpośrednio z równania rekurencyjnego (brak zwięzłego wzoru). Poszukujemy wówczas funkcji tworzącej, definiowanej jako: F(z) = n 0 T(n)* z n Metodę tę stosuje się do znajdowania wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej X n. Funkcja tworząca dla rozkładu prawdopodobieństwa P nk zmiennej losowej X n ma postać: P n (z) = k 0 P nk * z k i wtedy k 0 P nk = 1 Wartość oczekiwaną i wariancję można wyznaczyć jako funkcję pochodnych funkcji P n (z) dla z = 1 :

17 E( X n ) = P n (1) (*) var( X n ) = P n (1) + P n (1) - P n (1) 2 (**) Ponieważ: P n (z) = k 1 k*p nk * z k - 1 P n (z) = k 2 k*(k-1)*p nk * z k - 2 Stąd: P n (1) = k 1 k*p nk (*) P n (1) = k 2 k*(k-1)*p nk Zatem: Var( X n ) = k 0 ( k - P n (1) ) 2 * P nk = k 0 k 2 * P nk - 2*P n (1)*( k 0 k*p nk ) + P n (1) 2 *( k 0 P nk ) = k 0 k*(k-1)*p nk + k 0 k*p nk - 2*P n (1) 2 + P n (1) 2 = P n (1) + P n (1) - P n (1) 2 Wielkości E( X n ) i var( X n ), a także złożoność oczekiwaną i wrażliwość algorytmu, można wyznaczyć nie znając rozkładu P nk, a tylko funkcję tworzącą. Funkcja Ackermanna Przykład pokazuje jak niegroźna z wyglądu funkcja rekurencyjna może być bardzo kosztowna w użyciu.

18 int A(int n, int p) { if (n==0) return 1; if ((p==0) && (n>=1)) if (n==1) return 2; else return n+2; if ((p>=1) && (n>=1)) return A( A(n-1,p), p-1 ); } Dlaczego pojawia się komunikat Stack, overflow (przepełnienie stosu)? Komunikat sugeruje, że podczas wykonania programu nastąpiła znaczna ilość wywołań funkcji Ackermanna. Z analizy funkcji A uzyskujemy: n 1, A(n,1) = A(A(n-1,1),0) = A(n-1,1) + 2 co daje n 1, A(n,1) = 2n Analogicznie dla 2 otrzymamy: n 1, A(n,2) = A(A(n-1,2),1) = 2A(n-1,2) co pozwala napisać n 1, A(n,2) = 2 n

19 W przypadku funkcji Ackermanna trudno jest nawet nazwać jej klasę. Stwierdzenie, że zachowuje się wykładniczo jest zdecydowanie niepoprawne. Rekurencja w postaci: Niehomogeniczna rekurencja liniowa a 0 t n + a 1 t n a j t n-j = f(n) gdzie j oraz składniki a 0, a 1,, a j są stałymi, natomiast f(n) jest funkcją niezerową nazywamy niehomogenicznym liniowym równaniem rekurencyjnym ze stałymi współczynnikami.

20 Jeśli funkcja f(n) jest zerowa ( f(n)=0 ) to dostajemy homeogeniczne liniowe równanie rekurencyjne. Nie istnieje ogólna metoda rozwiązywania niehomogenicznych równań liniowych. Rozwiązanie jest możliwe gdy niehomeogeniczna rekurencja liniowa ma postać a 0 t n + a 1 t n a j t n-j = b n p(n) gdzie b jest stałą, natomiast p(n) jest wielomianem zmiennej n. Wówczas można ją przekształcić w homeogeniczna rekurencja liniowa mającą równanie charakterystyczne postaci: (a 0 r j + a 1 r j a j )(r-b) d+1 =0 gdzie d jest stopniem wielomianu p(n). Równanie charakterystyczne ma dwie składowe: część odpowiadającą rekurencji homogenicznej oraz część związaną z rekurencją niehomogeniczną. Jeśli po prawej stronie równania wyjściowego jest więcej wyrazów postaci b n p(n) to wszystkie wchodzą do równania charakterystycznego. Przykład: Rozważmy rekurencje T(n) = 2*T(n/2)+n-1 dla n>1 n i będącego potęgą 2 T(1) = 0 podstawiamy n=2 k

21 T(n) = T(2 k ) = 2T(2 k-1 )+2 k -1 t k = T(2 k ) t k-1 = T(2 k-1 ) t k -2t k-1 = 2 k -1 t k -2t k-1 = 2 k *k 0 + (-1)*k 0 *1 k [a 0 t n + a 1 t n a j t n-j = b n p(n)] zatem d=0 zaś b przymuje dwie wartości 1 i 2 (r k -2r k-1 )(r-2) 1 (r-1) 1 = 0 [( a 0 r j + a 1 r j a j )(r-b) d+1 =0] więc pierwiastkami równania są r = 1 i r = 2 (pierwiastek podwójny). Przydatne jest również twierdzenie o pierwiastku wielokrotnym. Jeżeli r jest pierwiatkiem wielokrotnym (m-krotnym) równania charakterystycznego dla rekurencji liniowej to wszystkie t n =r n, t n =n*r n, t n =n 2 *r n,, t n =n m-1 *r n, są rozwiązaniami rekurencji i każdy składnik wchodzi do rozwiązania ogólnego rekurencji. Zatem ogólne rozwiązanie w powyższym problemie to: tk= c1*1 k + c2*2 k + c3*k*2 k zaś współczynniki c1, c2, c3 można wyznaczyć z kilku (trzech) równań rekurencyjnych dla kilku (trzech) pierwszych wartości k (lub n). Należy jeszcze zwrócić uwagę, że mówiąc o analizie złożoności (czasowej lub pamięciowej) zwykle mamy na myśli analizę konkretnego algorytmu. Niemniej obok analizy samego algorytmu powinniśmy z zasadzie przeanalizować problem jako całość.

22 Przykładowo wiemy, że podstawowy algorytm mnożenia macierzy ma złożoność czasową n 3. Funkcja n 3 jest własnością tego konkretnego algorytmu i wcale nie musi być ogólną własnością mnożenia macierzy. Wiemy przecież, że algorytm Strassena charakteryzuje się złożonością n 2.81., a istnieje również metoda o klasie O(n 2.38 ). Ważne jest w takiej sytuacji określenie czy istnieje możliwość znalezienia jeszcze bardziej efektywnego algorytmu tzn. określenie dolnej granicy efektywności dla danego problemu (dla mnożenia macierzy jest to O(n 2 ) ).

ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania:

ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania: ANALIZA ALGORYTMÓW Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania: 1) Czy problem może być rozwiązany na komputerze w dostępnym czasie i pamięci? 2) Który ze znanych algorytmów należy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania:

ANALIZA ALGORYTMÓW. Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania: ANALIZA ALGORYTMÓW Analiza algorytmów polega między innymi na odpowiedzi na pytania: 1) Czy problem może być rozwiązany na komputerze w dostępnym czasie i pamięci? 2) Który ze znanych algorytmów należy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane algorytmy i struktury danych

Zaawansowane algorytmy i struktury danych Zaawansowane algorytmy i struktury danych u dr Barbary Marszał-Paszek Opracowanie pytań teoretycznych z egzaminów. Strona 1 z 12 Pytania teoretyczne z egzaminu pisemnego z 25 czerwca 2014 (studia dzienne)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane algorytmy i struktury danych

Zaawansowane algorytmy i struktury danych Zaawansowane algorytmy i struktury danych u dr Barbary Marszał-Paszek Opracowanie pytań praktycznych z egzaminów. Strona 1 z 12 Pytania praktyczne z kolokwium zaliczeniowego z 19 czerwca 2014 (studia dzienne)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie.

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie. Sortowanie Dane wejściowe: ciąg n-liczb (kluczy) (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n ) Dane wyjściowe: permutacja ciągu wejściowego (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n) taka, że a 1 a 2 a 3... a n 1 a n. Będziemy

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 3 2 Złożoność obliczeniowa algorytmów Notacja wielkie 0 Notacja Ω i Θ Algorytm Hornera Przykłady rzędów

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/2014 Algorytm 1. Termin algorytm jest używany w informatyce

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ i KOMPUTEROWEJ Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych Algorytmy i Struktury Danych www.pk.edu.pl/~zk/aisd_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Analiza algorytmów zadania podstawowe

Analiza algorytmów zadania podstawowe Analiza algorytmów zadania podstawowe Zadanie 1 Zliczanie Zliczaj(n) 1 r 0 2 for i 1 to n 1 3 do for j i + 1 to n 4 do for k 1 to j 5 do r r + 1 6 return r 0 Jaka wartość zostanie zwrócona przez powyższą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do złożoności obliczeniowej

Wprowadzenie do złożoności obliczeniowej problemów Katedra Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej Kielce, 16 stycznia 2007 problemów Plan wykładu 1 2 algorytmów 3 4 5 6 problemów problemów Plan wykładu 1 2 algorytmów 3 4 5 6 problemów problemów

Bardziej szczegółowo

Złożoność obliczeniowa algorytmu ilość zasobów komputera jakiej potrzebuje dany algorytm. Pojęcie to

Złożoność obliczeniowa algorytmu ilość zasobów komputera jakiej potrzebuje dany algorytm. Pojęcie to Złożoność obliczeniowa algorytmu ilość zasobów komputera jakiej potrzebuje dany algorytm. Pojęcie to wprowadzili J. Hartmanis i R. Stearns. Najczęściej przez zasób rozumie się czas oraz pamięć dlatego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki Teoretyczne podstawy informatyki Wykład 3a: Złożoność obliczeniowa algorytmów http://kiwi.if.uj.edu.pl/~erichter/dydaktyka2010/tpi-2010 Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs 1 Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych

Rozwiązywanie układów równań liniowych Rozwiązywanie układów równań liniowych Marcin Orchel 1 Wstęp Jeśli znamy macierz odwrotną A 1, to możęmy znaleźć rozwiązanie układu Ax = b w wyniku mnożenia x = A 1 b (1) 1.1 Metoda eliminacji Gaussa Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia iteracyjne

Obliczenia iteracyjne Lekcja Strona z Obliczenia iteracyjne Zmienne iteracyjne (wyliczeniowe) Obliczenia iteracyjne wymagają zdefiniowania specjalnej zmiennej nazywanej iteracyjną lub wyliczeniową. Zmienną iteracyjną od zwykłej

Bardziej szczegółowo

Złożoność algorytmów. Wstęp do Informatyki

Złożoność algorytmów. Wstęp do Informatyki Złożoność algorytmów Złożoność pamięciowa - liczba i rozmiar struktur danych wykorzystywanych w algorytmie Złożoność czasowa - liczba operacji elementarnych wykonywanych w trakcie przebiegu algorytmu Złożoność

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Łukasz Wojciechowski marca 00 Dany jest układ m równań o n niewiadomych postaci: a x + a x + + a n x n = b a x + a x + + a n x n = b. a m x + a m x +

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Metoda Dziel i zwyciężaj. Problem Sortowania, cd. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 2 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Funkcja zamień(a[j],a[j+s]) zamienia miejscami wartości A[j] oraz A[j+s].

Uwaga: Funkcja zamień(a[j],a[j+s]) zamienia miejscami wartości A[j] oraz A[j+s]. Zadanie 1. Wiązka zadań Od szczegółu do ogółu Rozważmy następujący algorytm: Dane: Algorytm 1: k liczba naturalna, A[1...2 k ] tablica liczb całkowitych. n 1 dla i=1,2,,k wykonuj n 2n s 1 dopóki s

Bardziej szczegółowo

Liczby pierwsze - wstęp

Liczby pierwsze - wstęp Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Liczby pierwsze - wstęp W latach 60 ubiegłego wieku w Afryce znaleziono kości z wyrytymi na nich karbami liczące ponad 5000 lat. Na jednej z nich (kość z Ishango) karby

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Piotr Modliński Wydział Geodezji i Kartografii PW 13 stycznia 2012 P. Modliński, GiK PW Rozw.

Bardziej szczegółowo

Rekurencja. Dla rozwiązania danego problemu, algorytm wywołuje sam siebie przy rozwiązywaniu podobnych podproblemów. Przykład: silnia: n! = n(n-1)!

Rekurencja. Dla rozwiązania danego problemu, algorytm wywołuje sam siebie przy rozwiązywaniu podobnych podproblemów. Przykład: silnia: n! = n(n-1)! Rekurencja Dla rozwiązania danego problemu, algorytm wywołuje sam siebie przy rozwiązywaniu podobnych podproblemów. Przykład: silnia: n! = n(n-1)! Pseudokod: silnia(n): jeżeli n == 0 silnia = 1 w przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Strategia "dziel i zwyciężaj"

Strategia dziel i zwyciężaj Strategia "dziel i zwyciężaj" W tej metodzie problem dzielony jest na kilka mniejszych podproblemów podobnych do początkowego problemu. Problemy te rozwiązywane są rekurencyjnie, a następnie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN - Wersja A. ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Lisek89 opracowanie kartki od Pani dr E. Koszelew

EGZAMIN - Wersja A. ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Lisek89 opracowanie kartki od Pani dr E. Koszelew 1. ( pkt) Dany jest algorytm, który dla dowolnej liczby naturalnej n, powinien wyznaczyd sumę kolejnych liczb naturalnych mniejszych od n. Wynik algorytmu jest zapisany w zmiennej suma. Algorytm i=1; suma=0;

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami

Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami Przykład 1. Napisz program, który dla podanej liczby n wypisze jej rozkład na czynniki pierwsze. Oblicz asymptotyczną złożoność

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Definicja. Niech a i b będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi i niech a. Logarytmem liczby b przy podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

Złożoność obliczeniowa zadania, zestaw 2

Złożoność obliczeniowa zadania, zestaw 2 Złożoność obliczeniowa zadania, zestaw 2 Określanie złożoności obliczeniowej algorytmów, obliczanie pesymistycznej i oczekiwanej złożoności obliczeniowej 1. Dana jest tablica jednowymiarowa A o rozmiarze

Bardziej szczegółowo

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ Problem Jak rozwiązać podany układ równań? 2x + 5y 8z = 8 4x + 3y z = 2x + 3y 5z = 7 x + 8y 7z = Definicja Równanie postaci a x + a 2 x 2 + + a n x n = b gdzie a, a 2, a

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i,j) (i = 1,,n;j = 1,,m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F = R lub F = C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy F

Bardziej szczegółowo

Za pierwszy niebanalny algorytm uważa się algorytm Euklidesa wyszukiwanie NWD dwóch liczb (400 a 300 rok przed narodzeniem Chrystusa).

Za pierwszy niebanalny algorytm uważa się algorytm Euklidesa wyszukiwanie NWD dwóch liczb (400 a 300 rok przed narodzeniem Chrystusa). Algorytmy definicja, cechy, złożoność. Algorytmy napotykamy wszędzie, gdziekolwiek się zwrócimy. Rządzą one wieloma codziennymi czynnościami, jak np. wymiana przedziurawionej dętki, montowanie szafy z

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Uwarunkowanie zadania numerycznego Niech ϕ : R n R m będzie pewna funkcja odpowiednio wiele

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Algorytmy sortowania 73 Rozdział 5. Typy i struktury danych 89 Rozdział 6. Derekursywacja i optymalizacja algorytmów 147

Rozdział 4. Algorytmy sortowania 73 Rozdział 5. Typy i struktury danych 89 Rozdział 6. Derekursywacja i optymalizacja algorytmów 147 Spis treści Przedmowa 9 Rozdział 1. Zanim wystartujemy 17 Jak to wcześniej bywało, czyli wyjątki z historii maszyn algorytmicznych 18 Jak to się niedawno odbyło, czyli o tym, kto wymyślił" metodologię

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne/stacjonarne Model Przepływów Międzygałęziowych

Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne/stacjonarne Model Przepływów Międzygałęziowych dr inż. Ryszard Rębowski 1 OPIS ZJAWISKA Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne/stacjonarne Model Przepływów Międzygałęziowych 8 listopada 2015 1 Opis zjawiska Będziemy obserwowali proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Złożoność obliczeniowa

Informatyka 1. Złożoność obliczeniowa Informatyka 1 Wykład XI Złożoność obliczeniowa Robert Muszyński ZPCiR ICT PWr Zagadnienia: efektywność programów/algorytmów, sposoby zwiększania efektywności algorytmów, zasada 80 20, ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne

Programowanie dynamiczne Programowanie dynamiczne Ciąg Fibonacciego fib(0)=1 fib(1)=1 fib(n)=fib(n-1)+fib(n-2), gdzie n 2 Elementy tego ciągu stanowią liczby naturalne tworzące ciąg o takiej własności, że kolejny wyraz (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych

Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych Rafał Walkowiak Politechnika Poznańska Studia inżynierskie Informatyka 2014/15 Znajdowanie maksimum w zbiorze

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Wieczorowe Studia Licencjackie Wrocław, Wykład nr 6 (w oparciu o notatki K. Lorysia, z modyfikacjami) Sito Eratostenesa

Wieczorowe Studia Licencjackie Wrocław, Wykład nr 6 (w oparciu o notatki K. Lorysia, z modyfikacjami) Sito Eratostenesa Wieczorowe Studia Licencjackie Wrocław, 7.11.2006 Wstęp do programowania Wykład nr 6 (w oparciu o notatki K. Lorysia, z modyfikacjami) Sito Eratostenesa Zaprezentujemy teraz algorytm na wyznaczanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe Wybrane problemy testowania metod rekurencyjnych

Testy jednostkowe Wybrane problemy testowania metod rekurencyjnych Testy jednostkowe Wybrane problemy testowania metod rekurencyjnych Artykuł przeznaczony jest dla osób związanych z testowaniem, programowaniem, jakością oraz wytwarzaniem oprogramowania, wymaga jednak

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Algorytmy równoległe. Rafał Walkowiak Politechnika Poznańska Studia inżynierskie Informatyka 2010

Algorytmy równoległe. Rafał Walkowiak Politechnika Poznańska Studia inżynierskie Informatyka 2010 Algorytmy równoległe Rafał Walkowiak Politechnika Poznańska Studia inżynierskie Informatyka Znajdowanie maksimum w zbiorze n liczb węzły - maksimum liczb głębokość = 3 praca = 4++ = 7 (operacji) n - liczność

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe

Programowanie równoległe Programowanie równoległe ELEMENTARNE ALGORYTMY (PODSTAWA: Z.CZECH. WPROWADZENIE DO OBLICZEŃ RÓWNOLEGŁYCH. PWN, 2010) Andrzej Baran baran@kft.umcs.lublin.pl Charakterystyka ilościowa algorytmów Przez algorytm

Bardziej szczegółowo

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A =

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A = Macierze 1 Macierz o wymiarach m n A = a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn Mat m n (R) zbiór macierzy m n o współczynnikach rzeczywistych Analogicznie określamy Mat m n (Z), Mat m n (Q) itp 2

Bardziej szczegółowo

Rekurencja. Rekurencja zwana także rekursją jest jedną z najważniejszych metod konstruowania rozwiązań i algorytmów.

Rekurencja. Rekurencja zwana także rekursją jest jedną z najważniejszych metod konstruowania rozwiązań i algorytmów. Rekurencja Rekurencja zwana także rekursją jest jedną z najważniejszych metod konstruowania rozwiązań i algorytmów. Zgodnie ze znaczeniem informatycznym algorytm rekurencyjny to taki który korzysta z samego

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 1. wykład z algebry liniowej Warszawa, październik 2015 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, wrzesień 2015 1 / 1

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z teorii liczb

Przykładowe zadania z teorii liczb Przykładowe zadania z teorii liczb I. Podzielność liczb całkowitych. Liczba a = 346 przy dzieleniu przez pewną liczbę dodatnią całkowitą b daje iloraz k = 85 i resztę r. Znaleźć dzielnik b oraz resztę

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje Funkcje Często w programach spotykamy się z sytuacją, kiedy chcemy wykonać określoną czynność kilka razy np. dodać dwie liczby w trzech miejscach w programie. Oczywiście moglibyśmy to zrobić pisząc trzy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Proste algorytmy sortowania Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Pojęcie sortowania Sortowaniem nazywa się proces ustawiania zbioru obiektów w określonym porządku Sortowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania kl. 3 Zakres podstawowy i rozszerzony Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Reguła mnożenia reguła mnożenia ilustracja zbioru wyników doświadczenia za

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sortujące i wyszukujące

Algorytmy sortujące i wyszukujące Algorytmy sortujące i wyszukujące Zadaniem algorytmów sortujących jest ułożenie elementów danego zbioru w ściśle określonej kolejności. Najczęściej wykorzystywany jest porządek numeryczny lub leksykograficzny.

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna wykład 1: Indukcja i zależności rekurencyjne Gniewomir Sarbicki Literatura Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright Matematyka Dyskretna PWN 005 J. Jaworski, Z. Palka, J. Szymański Matematyka

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Historia. Definicja

Logarytmy. Historia. Definicja Logarytmy Historia Logarytmy po raz pierwszy pojawiły się w książce szkockiego matematyka - Johna Nepera "Opis zadziwiających tablic logarytmów" z 1614 roku. Szwajcarski astronom i matematyk Jost Burgi

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2012/2013 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna 2/2008 rozwiązania. x 2 = 5x 6 (1) s 1 = Aα 1 + Bβ 1. A + B = c 2 A + 3 B = d

Matematyka Dyskretna 2/2008 rozwiązania. x 2 = 5x 6 (1) s 1 = Aα 1 + Bβ 1. A + B = c 2 A + 3 B = d C. Bagiński Materiały dydaktyczne 1 Matematyka Dyskretna /008 rozwiązania 1. W każdym z następujących przypadków podać jawny wzór na s n i udowodnić indukcyjnie jego poprawność: (a) s 0 3, s 1 6, oraz

Bardziej szczegółowo

Wielomiany podstawowe wiadomości

Wielomiany podstawowe wiadomości Rozdział Wielomiany podstawowe wiadomości Funkcję postaci f s = a n s n + a n s n + + a s + a 0, gdzie n N, a i R i = 0,, n, a n 0 nazywamy wielomianem rzeczywistym stopnia n; jeżeli współczynniki a i

Bardziej szczegółowo

Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-2)

Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-2) Jacek Złydach (JW) Wstęp Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-) Implementacja praktyczna Poniższa praktyczna implementacja stanowi uzupełnienie teoretycznych rozważań na temat interpolacji

Bardziej szczegółowo

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury Sortowanie Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Algorytmy i struktury danych Sortowanie przez proste wstawianie przykład 41 56 17 39 88 24 03 72 41 56 17 39 88 24 03 72 17 41 56 39 88 24 03 72 17 39

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA?

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA? /9/ Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład --9 Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA IFORMATYKI STOSOWAEJ I ZARZĄDZAIA Złożoność algorytmów Złożoność pamięciowa algorytmu wynika z liczby i rozmiaru struktur danych wykorzystywanych w algorytmie. Złożoność czasowa algorytmu

Bardziej szczegółowo

Ekonometria - ćwiczenia 10

Ekonometria - ćwiczenia 10 Ekonometria - ćwiczenia 10 Mateusz Myśliwski Zakład Ekonometrii Stosowanej Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa 14 grudnia 2012 Wprowadzenie Optymalizacja liniowa Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer Realizacja algorytmu przez komputer Wstęp do informatyki Wykład UniwersytetWrocławski 0 Tydzień temu: opis algorytmu w języku zrozumiałym dla człowieka: schemat blokowy, pseudokod. Dziś: schemat logiczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Matematyka, królowa nauk Edycja X - etap 2 Bydgoszcz, 16 kwietnia 2011 Fordoński

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 2 2 Struktury danych i algorytmy Analiza algorytmów Typy danych i struktury danych Sposoby zapisu algorytmów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Rekurencja, metoda dziel i zwyciężaj Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. VIII Jesień 2014 1 / 27 Rekurencja Recursion See Recursion. P. Daniluk(Wydział

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i złożoność obliczeniowa. Wojciech Horzelski

Algorytmy i złożoność obliczeniowa. Wojciech Horzelski Algorytmy i złożoność obliczeniowa Wojciech Horzelski 1 Tematyka wykładu Ø Ø Ø Ø Ø Wprowadzenie Poprawność algorytmów (elementy analizy algorytmów) Wyszukiwanie Sortowanie Elementarne i abstrakcyjne struktury

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 5 część I 2 Iteracja Rekurencja Indukcja Iteracja Rekurencja Indukcja Algorytmy sortujące Rozwiazywanie

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Wyszukiwanie wzorca w tekście

Wykład 6. Wyszukiwanie wzorca w tekście Wykład 6 Wyszukiwanie wzorca w tekście 1 Wyszukiwanie wzorca (przegląd) Porównywanie łańcuchów Algorytm podstawowy siłowy (naive algorithm) Jak go zrealizować? Algorytm Rabina-Karpa Inteligentne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

2. LICZBY RZECZYWISTE Własności liczb całkowitych Liczby rzeczywiste Procenty... 24

2. LICZBY RZECZYWISTE Własności liczb całkowitych Liczby rzeczywiste Procenty... 24 SPIS TREŚCI WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI ALGEBRAICZNE 7 Wyrażenia algebraiczne 0 Równania i nierówności algebraiczne LICZBY RZECZYWISTE 4 Własności liczb całkowitych 8 Liczby rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Złożoność obliczeniowa, poprawność programów Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. XII Jesień 2013 1 / 20 Złożoność obliczeniowa Problem Ile czasu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Oznaczenia: wymagania konieczne, P wymagania podstawowe, R wymagania rozszerzające, D wymagania dopełniające, W wymagania wykraczające. Plan wynikowy lasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne (optymalizacja dynamiczna).

Programowanie dynamiczne (optymalizacja dynamiczna). Programowanie dynamiczne (optymalizacja dynamiczna). W wielu przypadkach zadania, których złożoność wynikająca z pełnego przeglądu jest duża (zwykle wyk ładnicza) można rozwiązać w czasie wielomianowym

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wyznaczników

Zastosowania wyznaczników Zastosowania wyznaczników Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 7.wykład z algebry liniowej Warszawa, listopad 2012 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, listopad 2012 1 / 17

Bardziej szczegółowo

1. Liczby wymierne. x dla x 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba)

1. Liczby wymierne. x dla x 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba) 1. Liczby wymierne. - wartość bezwzględna liczby. dla 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba) - dla < 0 ( wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba do niej przeciwna) W interpretacji

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0 MODELE MATEMATYCZNE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Podstawową formą opisu procesów zachodzących w członach lub układach automatyki jest równanie ruchu - równanie dynamiki. Opisuje ono zależność wielkości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo