Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana na potrzeby organizacji spotkania podsumowujcego realizacj projektu pn. Bd kowalem swego losu. Wsparcie osób bezrobotnych powyej 45 roku ycia współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Malbork, dnia 23 padziernika 2009 roku 1

2 Subsydiowane zatrudnienia Subsydiowane zatrudnienie to zatrudnienie w postaci tzn. prac interwencyjnych lub robót publicznych. Polega ono na refundacji pracodawcy czci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w zwizku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Skorzysta z tej formy wsparcia mog wyłcznie pracodawcy, którzy zdecyduj si zatrudni osob bezrobotn, zło ofert pracy w Urzdzie Pracy i podpisz umow na organizacj danej formy aktywizacji. 1. Prace interwencyjne W ramach prac interwencyjnych zatrudnieni mog by skierowani bezrobotni bdcy w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza si: osoby do 25 roku ycia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli osoby, które pozostaj w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłczeniem okresów odbywania stau i przygotowania zawodowego w miejscu pracy) albo po zakoczeniu realizacji kontraktu socjalnego (o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 cyt. wyej ustawy), kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzenia dziecka, osoby bezrobotne po 50 roku ycia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez dowiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia redniego, osoby samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjły zatrudnienia, osoby niepełnosprawne. Dodatkowo, aby skierowa osob bezrobotn na prace interwencyjne musi ona spełnia równie jeden z poniszych warunków (zgodnie z Rozporzdzeniem Komisji Europejskiej WE 800/2008): by w szczególnie niekorzystnej sytuacji by bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich szeciu miesicy, by bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, mie ukoczone 50 lat, mieszka samotnie, majc na utrzymaniu co najmniej jedn osob. by w bardzo niekorzystnej sytuacji 2 by osob bezrobotn przez co najmniej 24 miesice. Pracownik zatrudniony w ramach tej formy wsparcia znajdujcy si w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesicy, za w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesicy, a pracodawca moe rozwiza umow o prac tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowizków pracowniczych Warunki, które musi spełni pracodawca ubiegajcy si refundacj kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych: nie moe zalega z płatnociami wobec Budetu Pastwa (ZUS i US), nie jest w stanie likwidacji lub upadłoci.

3 pracodawca musi zobowiza si do nieprzerwalnego zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres min. 12 miesicy w przypadku skierowanego bezrobotnego znajdujcego si w szczególnie niekorzystnej sytuacji, a w przypadku skierowanych bezrobotnych znajdujcych si w bardzo niekorzystnej sytuacji do nieprzerwalnego zatrudnienia przez okres min. 24 miesicy. pracodawca nie moe mie spadku zatrudnienia, a wic musi zapewni, i utworzone miejsce pracy w ramach prac interwencyjnych spowoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujcych si w szczególnej niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji. w przypadku gdy pracodawca ma spadek zatrudnienia w stosunku do redniorocznego stanu zatrudnienia jest moliwa pomoc ale tylko w przypadku, gdy pracodawca udowodni, i powodem zwolnienia etatu lub etatów było dobrowolne rozwizanie stosunków pracy, niepełnosprawno, przejcie na emerytur, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodnie z prawem zwolnienie za naruszeniem obowizków pracowniczych, a nie redukcja etatu. Przykład wyliczenia wzrostu zatrudnienia netto I. rednia warto zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy u przedsibiorcy X wynosi 98 osób. Przedsibiorca złoył wniosek na dofinansowanie stworzenia 10 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsibiorca zatrudnia 100 osób, a wic suma aktualnego zatrudnienia plus proponowane do stworzenia nowe miejsca pracy daj liczb = 110 zatrudnionych, tak wic w stosunku do redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy zatrudnienie wzronie o 12 osób co stanowi wymagany wzrost netto (110-98= 12 osób). Aby wypełnia wymogi okrelone w rozporzdzeniu przedsibiorca jest zobowizany do utrzymania zatrudnienia na poziomie 100 (aktualny poziom zatrudnienia) +10 (miejsca pracy tworzone w ramach projektu) = 110 osób. II. rednia warto zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy u przedsibiorcy Y wynosi 105 osób. Przedsibiorca złoył wniosek na dofinansowanie stworzenia 5 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsibiorca zatrudnia 98 osób, a wic nie moe si ubiega o subsydiowane zatrudnienie, czyli organizacj prac interwencyjnych. Przedsibiorca Y wskazany w II przykładzie moe jednak uzupełni stan zatrudnienia. Bdzie to wymagało od niego zatrudnienia siedmiu dodatkowych osób na własnych koszt czyli wyrównania stanu zatrudnienia do poziomu redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy (105 osób). Po uzupełnieniu zatrudniania kada kolejna zmiana polegajca na zatrudnieniu nowego pracownika bdzie stanowiła wymagany wzrost netto. Oznacza to, e po utworzeniu siedmiu miejsc pracy, czyli wymaganym uzupełnieniu stanu zatrudnienia przedsibiorca moe utworzy kolejne miejsca pracy, na które moe otrzyma wsparcie z Urzdu Pracy. ródło: Wane: Prace interwencyjne nie mog by organizowane u pracodawców bdcych: 1. partiami lub organizacjami politycznymi, 2. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich, 3. organizacjami zwizków zawodowych, z wyjtkiem upowanionych do prowadzenia porednictwa pracy zwizkowych biur pracy oraz klubów pracy, 4. organizacjami pracodawców, z wyjtkiem upowanionych do prowadzenia porednictwa pracy biur oraz klubów pracy, 5. urzdami naczelnych i centralnych organów administracji pastwowej, 6. kociołami lub zwizkami wyznaniowymi, 7. przedstawicielstwami pastw obcych. Pomoc finansowa udzielona w ramach prac interwencyjnych 3

4 Refundacja kosztów (wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne) poniesionych przez pracodawc z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanego bezrobotnego moe by dokonywana przez okres: Lp Maksymalny czas trwania refundacji: Maksymalna wysoko refundacji za 1 osob bezrobotn skierowan do wykonywania prac interwencyjnych: Czstotliwo refundacji Rodzaj kwalifikujcych si osób bezrobotnych, bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 1 6 miesicy Kwota zasiłku i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. (tj. do kwoty 575,00 zł + ZUS) za kady miesic Wszystkie kategorie osób zaliczanych do grup bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2 6 miesicy Kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,pod warunkiem zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. (tj. do kwoty 638 zł + ZUS) za kady miesic Wszystkie kategorie osób zaliczanych do grup bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1) bezrobotni do 25 roku ycia, 3 12 miesicy Kwota zasiłku i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. (tj. do kwoty 575,00 zł + ZUS) za kady miesic 2) bezrobotni długotrwale albo po zakoczeniu kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjli zatrudnienia, 4) bezrobotni niepełnosprawnych miesice 1) W przypadku osób kwalifikujcych si do wiadczenia przedemerytalnego: 80 % minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,(tj. do kwoty 1 020,80 zł + ZUS) 2) W przypadku osób nie kwalifikujcych si do wiadczenia przedemerytalnego: 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. (tj. do kwoty 638 zł + ZUS) za kady miesic Bezrobotni powyej 50 roku ycia ródło: Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 14 lub pod numerem telefony wew Roboty Publiczne Roboty publiczne oznacza zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuszym ni 6 miesicy. Organizatorem robót mog by: gminy, organizacje pozarzdowe statutowo zajmujce si problematyk: ochrony rodowiska, kultury, owiaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 4

5 spółki wodne i ich zwizki, jeeli prace te s finansowane lub dofinansowane ze rodków samorzdu terytorialnego, budetu pastwa, funduszy celowych, organizacji pozarzdowych, spółek wodnych i ich zwizków. Do robót publicznych mog by kierowane osoby bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni długotrwale (czyli osoby, które pozostaj w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłczeniem okresów odbywania stau i przygotowania zawodowego w miejscu pracy), bezrobotni po zakoczeniu realizacji kontraktu socjalnego (o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 cyt. wyej ustawy), kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyej 50 roku ycia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez dowiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia redniego, bezrobotni samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni. Starosta zwraca Pracodawcy, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych cz kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, wskazanej w podpisanej umowie, nie przekraczajcej jednak 50% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w ostatnim dniu zatrudnienia kadego rozliczanego miesica i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 14 lub pod numerem telefony wew. 324 Szkolenie indywidualne Jest to szkolenie, którego tematyka jest okrelona przez sam osob bezrobotn. Warunkiem starania si o szkolenie indywidualne jest wskazanie celowoci tego szkolenia, czyli udowodnienie, e jego ukoczenie zaowocuje znalezieniem zatrudnienia lub podjciem samozatrudnienia. Bezrobotny musi wskaza, ze ukoczenie tego szkolenia jest mu niezbdne, bo nie posiada kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami aktualnego rynku pracy bd utracił zdolno do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie itp. Forma ta jest bardzo przydatna w przypadku, gdy na etapie rekrutacji na dane stanowisko pracy okazuje si, e danej osobie brakuje okrelonych kwalifikacji, które s priorytetowe dla pracodawcy. Koszt wybranego przez dan osob bezrobotn szkolenia nie moe przekroczy 300% przecitnego wynagrodzenia, które na dzie 1 wrzenia 2009 roku wynosi 3081,48 zł. W trakcie trwania szkolenie skierowana osoba bezrobotna otrzymuje stypendium wynoszce: miesicznie 120% zasiłku - w przypadku osób bezrobotnych posiadajcych wykształcenie gimnazjalne lub nisze, bez kwalifikacji zawodowych, powyej 50 roku ycia oraz osób z prawem do zasiłku - pod warunkiem, e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni 150 godzin miesicznie i 30 godzin zegarowych tygodniowo. miesicznie 100% zasiłku w przypadku pozostałych osób, pod warunkiem, e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni 150 godzin miesicznie i 30 godzin zegarowych tygodniowo. W przypadku niszego miesicznego wymiaru godzin szkolenia, wysoko stypendium ustala si proporcjonalnie. 5

6 UWAGA: Z tego typu pomocy osoba bezrobotna moe skorzysta raz w roku kalendarzowym. Szkolenie moe trwa nie dłuej ni 6 miesicy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłuej ni 12 miesicy. W przypadku osoby nie posiadajcej kwalifikacji zawodowych szkolenie moe trwa do 12 miesicy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłuej ni 24 miesice. Aby skorzysta z tej formy wsparcia naley złoy: 1. owiadczenie - uprawdopodobnienie zatrudnienia, podpisane przez przyszłego pracodawc, 2. podanie do Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy z prob o pokrycie kosztów szkolenia. Uczestnikowi szkolenia przysługuje: zwrot w całoci lub czci poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, zwrot kosztów zakwaterowania i wyywienia, jeeli wynika to z umowy zawartej z instytucj szkoleniow, a szkolenie odbywa si poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej. Osoba, która z własnej winy nie ukoczyła szkolenia, jest zobowizana do zwrotu kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Poyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia Powiatowy Urzd Pracy moe na wniosek osoby bezrobotnej udzieli poyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umoliwienia podjcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej (np. umowa cywilno-prawna). Wysoko poyczki nie moe przekroczy 400% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu podpisania stosownej umowy. Poyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie moe przekroczy 18 miesicy od dnia zakoczenia szkolenia ustalonego w umowie. W przypadku wykorzystania poyczki na cele inne, ni okrelone w umowie, niepodjcia lub nieukoczenia szkolenia, poyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całoci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala si take od kwoty poyczki niespłaconej w terminie. W przypadku tej formy wsparcia nie jest wymagana deklaracja pracodawcy gwarantujca zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakoczonym szkoleniu. Podstaw udzielenia poyczki jest zawarcie umowy. Umowa o udzielenie poyczki szkoleniowej musi by zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Integraln cz umowy stanowi plan spłaty poyczki szkoleniowej. Poyczka szkoleniowa moe by przeznaczona na: 6 pokrycie kosztów szkolenia przysługujcych instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadków, koszt przejazdu lub zakwaterowania, jeeli szkolenie odbywa si w innej miejscowoci ni miejsce zameldowania bezrobotnego, koszt wymaganych bada lekarskich i psychologicznych,

7 pokrycie kosztów egzaminów umoliwiajcych uzyskanie okrelonych uprawnie zawodowych. Poniesione wydatki na szkolenie, na które została przyznana poyczka, naley w całoci udokumentowa, przedstawiajc faktury, rachunki, bilety komunikacji midzymiastowej itp. W przypadku nie udokumentowania otrzymanych rodków z tytułu poyczki, naley niezwłocznie zwróci cz poyczki, której wydatki nie zostały potwierdzone stosownymi dokumentami. W trakcie odbywania w/w szkolenia bezrobotnemu nie przysługuje stypendium ani dodatek szkoleniowy ani stypendium szkoleniowe. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Refundacja kosztów studiów podyplomowych Wysoko dofinansowania wynosi 100% kosztów studiów, jednak nie wicej ni 300% przecitnego wynagrodzenia. Osoba bezrobotna starajca si o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych musi wykaza, i ukoczenie studiów przyczyni si do uzyskania przez ni odpowiedniej pracy. W celu uzyskania dofinansowania kosztów studiów podyplomowych naley złoy wniosek oraz dokumenty wymagane przez Urzd Pracy, w szczególnoci: dokument zawierajcy informacj o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych, dokument potwierdzajcy moliwo uzyskania odpowiedniej pracy po ukoczeniu studiów, dokument potwierdzajcy posiadane kwalifikacje. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urzd Pracy zawiera z bezrobotnym umow na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych okrelajc w szczególnoci: nazw i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazw i adres organizatora studiów podyplomowych, kwot dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, sposób dofinansowania kosztów w formie bezporednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych, zobowizanie bezrobotnego do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukoczenia lub przerwania studiów podyplomowych z jego winy. Za okres uczestnictwa w zajciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokoci 20% zasiłku. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 20 lub pod numerem telefony wew. 307 Jednorazowa dotacja dla osoby bezrobotnej na podjcie działalnoci gospodarczej Istotnym wsparciem dla osób pragncych załoy własn działalno gospodarcz, jest moliwo pozyskania dotacji ze rodków pozostajcych w dyspozycji Powiatowych Urzdów Pracy. Nie bez znaczenia jest równie fakt, e wysoko kwoty dotacji ronie z roku na rok, umoliwiajc wyposaenie przedsibiorstwa w odpowiedni sprzt niezbdny do prowadzenia danego typu działalnoci. 7

8 Z formy tej moe skorzyta kada osoba bezrobotna niezalenie od wieku, okresu zarejestrowania, statusu materialnego itp. Powiatowy Urzd Pracy w razie braku moliwoci zapewnienia bezrobotnemu odpowiedniego zatrudnienia moe z Funduszu Pracy przyzna jednorazowo rodki na podjcie działalnoci gospodarczej, w tym pokrycie czci kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwizanych z podjciem działalnoci gospodarczej Na dzie dzisiejszy PUP moe przyzna dofinansowanie w maksymalnej wysokoci zł. Podstaw do oceny i podjcia decyzji o przyznaniu rodków jest wniosek, złoony na właciwym formularzu w Sekretariacie PUP. Rozpatrywanie wniosków odbywa si w terminie 30 dni od dnia złoenia wniosku na posiedzeniu Komisji. Dotacja zazwyczaj przeznaczona zostaje na inwestycje w maszyny, urzdzenia, towar, czy te materiały do produkcji. Istnieje moliwo wykorzystania jej równie, w okrelonej wysokoci, na remont lokalu oraz na reklam firmy. Dotacja powinna zosta spoytkowana na inwestycje w rozpoczcie działalnoci gospodarczej zanim jeszcze zarejestrujemy firm. Za pienidze z urzdu pracy nie mona: opłaca pensji pracowników, których chcemy zatrudni, ani np. przeznaczy na opłacanie składek ubezpieczeniowych. ponadto dotacji nie mona przeznaczy na eksploatacj lokalu, zakup nieruchomoci i ziemi, ani na opłaty administracyjne i skarbowe. rodki nie zostan przyznane równie na: zakładanie spółek, działalno sezonow, opłaty i koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci, handel obwo ny, handel na bazarach i targowiskach, zakup samochodu. Podstaw rozliczenia dotacji s rachunki oraz dowody zakupu potwierdzajce prawidłowe wydanie przyznanych rodków. Jeeli nabywane rzeczy nie s nowe i kupowane s od osób nieprowadzcych działalnoci gospodarczej, wymagane bd umowy cywilnoprawne kupna sprzeday przedmiotu oraz potwierdzenie odprowadzenia właciwego podatku (PCC, 2% wartoci wykazanej w umowie). Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 10 lub pod numerem telefony wew. 321, na stronie internetowej lub w Punkcie Konsultacyjnym wew Refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 8 Pracodawca zamierzajcy wyposay lub doposay stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego moe złoy do starosty właciwego ze wzgldu na siedzib tego podmiotu lub ze wzgldu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundacj kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy. Podmiot taki musi prowadzi działalno gospodarcz, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoci gospodarczej przez okres, co najmniej 6 miesicy przed dniem złoenia wniosku, z tym, e do okresu prowadzenia działalnoci gospodarczej nie wlicza si okresu zawieszenia działalnoci gospodarczej.

9 Wysoko refundacji nie moe przekroczy 600% przecitnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota nie wysza ni ,00 zł. Kwota refundacji na wyposaenie lub doposaenie stanowiska pracy moe by przeznaczona na wyposaenie i urzdzenia bezporednio i jednoznacznie zwizane z tworzonym stanowiskiem pracy, tj. na zakup rodków trwałych, maszyn, urzdze i innych rzeczy bd przedmiotów, które charakteryzuj si długim okresem uytkowania, postaci rzeczow oraz s zdatne do uytku i uywania na potrzeby tworzonego stanowiska pracy Kwota ta nie moe by przeznaczona na: wniesienie udziałów do spółek z.o.o., akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe np. polisy, zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka koszty budowy lub zakupu lokalu, płace, leasing, kaucje, koncesje, podatki, opłaty ZUS, inne koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci, rodki obrotowe towar, surowce do produkcji, handel obwo ny oraz handel na bazarach i targowiskach, działalno sezonow (obowizek zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesicy). Umowa zawiera w szczególnoci zobowizanie podmiotu do: zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposaonym lub doposaonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesicy, utrzymania przez okres 24 miesicy stanowisk pracy utworzonych w zwizku z przyznan refundacj. Refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana po przedłoeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposaenie lub doposaenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków okrelonych w zawartej umowie. Refundacja jest dokonywana jednorazowo w wysokoci ustalonej zgodnie z umow. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposaania lub doposaenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami na podstawie, których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: faktury, w przypadku faktur w jzyku obcym wymagane jest dołczenie tłumaczenia faktury na jzyk polski przez tłumacza przysigłego, rachunki, umowy kupna sprzeday (z wyra nym oznaczeniem kupujcego i sprzedajcego). Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 10 lub pod numerem telefony wew. 321, na stronie internetowej lub w Punkcie Konsultacyjnym wew Refundacja kosztów dojazdu Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania Jeeli osoba bezrobotna podjła zatrudnienie, inn prac zarobkow, szkolenie, sta, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w innej miejscowoci ni jej miejsce zamieszkania moe ubiega si o zwrot kosztów dojazdu. Zwrot nastpuje w okresie trwania w/w form wsparcia bd 9

10 przez okres do 12 miesicy w przypadku podjcia zatrudnienia lub innej pracy zawodowej, jeli zostan spełnione łcznie nastpujce warunki: 1. podjcie zatrudnienia lub uczestnictwo w w/w działaniach nastpiło na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy; 2. bezrobotny uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokoci nieprzekraczajcej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac. Dokumenty niezbdne do refundacji kosztów przejazdu: 1) wniosek dotyczcy zwrotu kosztów przejazdu, 2) zawiadczenie z pracy o wysokoci uzyskanego wynagrodzenia brutto za dany miesic lub list płac, 3) zawiadczenie o liczbie dni przepracowanych w danym miesicu lub list obecnoci, 4) bilety jednorazowe lub okresowe za dany miesic powiadczajce dokonanie wydatku, 5) umowa o prac oraz kserokopia DO z miejscem stałego zameldowania w przypadku pierwszej refundacji. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew Refundacja kosztów zakwaterowania Starosta moe te dokona zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która podjła zatrudnienie lub inn prac zarobkow, jeli spełnia łcznie nastpujce warunki: podjła zatrudnienia lub uczestnictwo w w/w działaniach na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy, uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokoci nieprzekraczajcej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac, obowizujcego w miesicu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania, mieszka w hotelu lub wynajtym mieszkaniu w miejscowoci lub w pobliu miejscowoci, w której jest zatrudniona, wykonuje inn prac zarobkow, odbywa sta lub przygotowanie zawodowe dorosłych, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łcznie ponad 3 godziny dziennie. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych pracowników koczcych 50 lat oraz 55-latków i 60-latków. Preferencje w zatrudnieniu pracowników 50 plus wynikaj z ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33). Zwolnienia te przebiegaj inaczej w przypadku osób po 50, a inaczej po 55 (w przypadku kobiet) i 60 (w przypadku mczyzn) roku ycia. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc., a na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 0,1 proc. liczone od podstawy wymiaru. 1. Zwolnienia z tytułu zatrudnienia 50-latka. Pracodawca zatrudniajcy pracownika, który ukoczył 50 rok ycia (pod uwag bierze si tu dat urodzin potencjalnego kandydata do pracy) przez okres 12 pierwszych miesicy nie odprowadza składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Zwolnienie nie dotyczy umów zlecenia albo o dzieło. Ulga ta przysługuje w przypadku spełnienia łcznie nastpujcych warunków: 10

11 nawizanie stosunku pracy (nie dotyczy umów cywilno - prawnych, czyli np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), w dniu nawizania stosunku pracy zatrudniona osoba ma ukoczone 50 lat (50 urodziny przypadaj najpó niej w dniu nawizania stosunku pracy), zatrudniana osoba jest zarejestrowana w urzdzie pracy jako bezrobotna przez okres co najmniej 30 dni bezporednio przed nawizaniem stosunku pracy. 2. Zwolnienia z tytułu zatrudniania 55-latków (kobiety) i 60-latków (mczyni) Pracodawca zatrudniajcy osob, która ukoczyła odpowiednio 55 (kobieta) i 60 (mczyzna) rok ycia nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. W przypadku, gdy wspomniany wiek osoby osigaj w trakcie miesica kalendarzowego zwolnienie ze składek przysługuje poczwszy od nastpnego miesica. Natomiast kiedy urodziny 55 czy 60 przypadaj pierwszego dnia danego miesica, zwolnienie z opłacania składek przysługuje od tego miesica. 11

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r.

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania robót publicznych w 2014

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y. organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu

Z a s a d y. organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP z dnia 14.01.2013 r. Z a s a d y organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

3. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

3. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od dnia 01.03.2012r. uruchamia finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Lesko, dnia...... Pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lesku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY Marzec 2014 I. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Z tej formy pomocy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl KRYTERIA zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y REFUNDACJI

Z A S A D Y REFUNDACJI P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do robót publicznych zgodnie z artykułem 57 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy kierowana do pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora PUP w Kłodzku z dnia 11 kwietnia 2014 r. REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o: Ustawę z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach (data wpływu wniosku do PUP) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora PUP w Pułtusku z dnia 01 marca 2016 r. R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia

z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI k o s z t ó w p r z e j a z d u z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Prace interwencyjne. Roboty publiczne. Staże

Prace interwencyjne. Roboty publiczne. Staże Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od dnia 16.01.2013r. uruchamia finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r., Nr 69,poz. 415 z póź. zm. ).

Z A S A D Y. 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r., Nr 69,poz. 415 z póź. zm. ). Z A S A D Y finansowania zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w przypadku skierowania: do pracy, na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, do prac społecznie użytecznych. Podstawa prawna : 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKA

WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKA Załącznik do Zasad finansowania jednorazowej składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, powołanego Zarządzeniem Dyrektora PUP z dnia 14.01.2013 roku... pieczęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo