Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana na potrzeby organizacji spotkania podsumowujcego realizacj projektu pn. Bd kowalem swego losu. Wsparcie osób bezrobotnych powyej 45 roku ycia współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Malbork, dnia 23 padziernika 2009 roku 1

2 Subsydiowane zatrudnienia Subsydiowane zatrudnienie to zatrudnienie w postaci tzn. prac interwencyjnych lub robót publicznych. Polega ono na refundacji pracodawcy czci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w zwizku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Skorzysta z tej formy wsparcia mog wyłcznie pracodawcy, którzy zdecyduj si zatrudni osob bezrobotn, zło ofert pracy w Urzdzie Pracy i podpisz umow na organizacj danej formy aktywizacji. 1. Prace interwencyjne W ramach prac interwencyjnych zatrudnieni mog by skierowani bezrobotni bdcy w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza si: osoby do 25 roku ycia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli osoby, które pozostaj w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłczeniem okresów odbywania stau i przygotowania zawodowego w miejscu pracy) albo po zakoczeniu realizacji kontraktu socjalnego (o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 cyt. wyej ustawy), kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzenia dziecka, osoby bezrobotne po 50 roku ycia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez dowiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia redniego, osoby samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjły zatrudnienia, osoby niepełnosprawne. Dodatkowo, aby skierowa osob bezrobotn na prace interwencyjne musi ona spełnia równie jeden z poniszych warunków (zgodnie z Rozporzdzeniem Komisji Europejskiej WE 800/2008): by w szczególnie niekorzystnej sytuacji by bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich szeciu miesicy, by bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, mie ukoczone 50 lat, mieszka samotnie, majc na utrzymaniu co najmniej jedn osob. by w bardzo niekorzystnej sytuacji 2 by osob bezrobotn przez co najmniej 24 miesice. Pracownik zatrudniony w ramach tej formy wsparcia znajdujcy si w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesicy, za w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesicy, a pracodawca moe rozwiza umow o prac tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowizków pracowniczych Warunki, które musi spełni pracodawca ubiegajcy si refundacj kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych: nie moe zalega z płatnociami wobec Budetu Pastwa (ZUS i US), nie jest w stanie likwidacji lub upadłoci.

3 pracodawca musi zobowiza si do nieprzerwalnego zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres min. 12 miesicy w przypadku skierowanego bezrobotnego znajdujcego si w szczególnie niekorzystnej sytuacji, a w przypadku skierowanych bezrobotnych znajdujcych si w bardzo niekorzystnej sytuacji do nieprzerwalnego zatrudnienia przez okres min. 24 miesicy. pracodawca nie moe mie spadku zatrudnienia, a wic musi zapewni, i utworzone miejsce pracy w ramach prac interwencyjnych spowoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujcych si w szczególnej niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji. w przypadku gdy pracodawca ma spadek zatrudnienia w stosunku do redniorocznego stanu zatrudnienia jest moliwa pomoc ale tylko w przypadku, gdy pracodawca udowodni, i powodem zwolnienia etatu lub etatów było dobrowolne rozwizanie stosunków pracy, niepełnosprawno, przejcie na emerytur, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodnie z prawem zwolnienie za naruszeniem obowizków pracowniczych, a nie redukcja etatu. Przykład wyliczenia wzrostu zatrudnienia netto I. rednia warto zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy u przedsibiorcy X wynosi 98 osób. Przedsibiorca złoył wniosek na dofinansowanie stworzenia 10 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsibiorca zatrudnia 100 osób, a wic suma aktualnego zatrudnienia plus proponowane do stworzenia nowe miejsca pracy daj liczb = 110 zatrudnionych, tak wic w stosunku do redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy zatrudnienie wzronie o 12 osób co stanowi wymagany wzrost netto (110-98= 12 osób). Aby wypełnia wymogi okrelone w rozporzdzeniu przedsibiorca jest zobowizany do utrzymania zatrudnienia na poziomie 100 (aktualny poziom zatrudnienia) +10 (miejsca pracy tworzone w ramach projektu) = 110 osób. II. rednia warto zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy u przedsibiorcy Y wynosi 105 osób. Przedsibiorca złoył wniosek na dofinansowanie stworzenia 5 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsibiorca zatrudnia 98 osób, a wic nie moe si ubiega o subsydiowane zatrudnienie, czyli organizacj prac interwencyjnych. Przedsibiorca Y wskazany w II przykładzie moe jednak uzupełni stan zatrudnienia. Bdzie to wymagało od niego zatrudnienia siedmiu dodatkowych osób na własnych koszt czyli wyrównania stanu zatrudnienia do poziomu redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesicy (105 osób). Po uzupełnieniu zatrudniania kada kolejna zmiana polegajca na zatrudnieniu nowego pracownika bdzie stanowiła wymagany wzrost netto. Oznacza to, e po utworzeniu siedmiu miejsc pracy, czyli wymaganym uzupełnieniu stanu zatrudnienia przedsibiorca moe utworzy kolejne miejsca pracy, na które moe otrzyma wsparcie z Urzdu Pracy. ródło: Wane: Prace interwencyjne nie mog by organizowane u pracodawców bdcych: 1. partiami lub organizacjami politycznymi, 2. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich, 3. organizacjami zwizków zawodowych, z wyjtkiem upowanionych do prowadzenia porednictwa pracy zwizkowych biur pracy oraz klubów pracy, 4. organizacjami pracodawców, z wyjtkiem upowanionych do prowadzenia porednictwa pracy biur oraz klubów pracy, 5. urzdami naczelnych i centralnych organów administracji pastwowej, 6. kociołami lub zwizkami wyznaniowymi, 7. przedstawicielstwami pastw obcych. Pomoc finansowa udzielona w ramach prac interwencyjnych 3

4 Refundacja kosztów (wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne) poniesionych przez pracodawc z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanego bezrobotnego moe by dokonywana przez okres: Lp Maksymalny czas trwania refundacji: Maksymalna wysoko refundacji za 1 osob bezrobotn skierowan do wykonywania prac interwencyjnych: Czstotliwo refundacji Rodzaj kwalifikujcych si osób bezrobotnych, bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 1 6 miesicy Kwota zasiłku i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. (tj. do kwoty 575,00 zł + ZUS) za kady miesic Wszystkie kategorie osób zaliczanych do grup bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2 6 miesicy Kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,pod warunkiem zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. (tj. do kwoty 638 zł + ZUS) za kady miesic Wszystkie kategorie osób zaliczanych do grup bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1) bezrobotni do 25 roku ycia, 3 12 miesicy Kwota zasiłku i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. (tj. do kwoty 575,00 zł + ZUS) za kady miesic 2) bezrobotni długotrwale albo po zakoczeniu kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjli zatrudnienia, 4) bezrobotni niepełnosprawnych miesice 1) W przypadku osób kwalifikujcych si do wiadczenia przedemerytalnego: 80 % minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,(tj. do kwoty 1 020,80 zł + ZUS) 2) W przypadku osób nie kwalifikujcych si do wiadczenia przedemerytalnego: 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. (tj. do kwoty 638 zł + ZUS) za kady miesic Bezrobotni powyej 50 roku ycia ródło: Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 14 lub pod numerem telefony wew Roboty Publiczne Roboty publiczne oznacza zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuszym ni 6 miesicy. Organizatorem robót mog by: gminy, organizacje pozarzdowe statutowo zajmujce si problematyk: ochrony rodowiska, kultury, owiaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 4

5 spółki wodne i ich zwizki, jeeli prace te s finansowane lub dofinansowane ze rodków samorzdu terytorialnego, budetu pastwa, funduszy celowych, organizacji pozarzdowych, spółek wodnych i ich zwizków. Do robót publicznych mog by kierowane osoby bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni długotrwale (czyli osoby, które pozostaj w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłczeniem okresów odbywania stau i przygotowania zawodowego w miejscu pracy), bezrobotni po zakoczeniu realizacji kontraktu socjalnego (o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 cyt. wyej ustawy), kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyej 50 roku ycia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez dowiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia redniego, bezrobotni samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni. Starosta zwraca Pracodawcy, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych cz kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, wskazanej w podpisanej umowie, nie przekraczajcej jednak 50% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w ostatnim dniu zatrudnienia kadego rozliczanego miesica i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 14 lub pod numerem telefony wew. 324 Szkolenie indywidualne Jest to szkolenie, którego tematyka jest okrelona przez sam osob bezrobotn. Warunkiem starania si o szkolenie indywidualne jest wskazanie celowoci tego szkolenia, czyli udowodnienie, e jego ukoczenie zaowocuje znalezieniem zatrudnienia lub podjciem samozatrudnienia. Bezrobotny musi wskaza, ze ukoczenie tego szkolenia jest mu niezbdne, bo nie posiada kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami aktualnego rynku pracy bd utracił zdolno do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie itp. Forma ta jest bardzo przydatna w przypadku, gdy na etapie rekrutacji na dane stanowisko pracy okazuje si, e danej osobie brakuje okrelonych kwalifikacji, które s priorytetowe dla pracodawcy. Koszt wybranego przez dan osob bezrobotn szkolenia nie moe przekroczy 300% przecitnego wynagrodzenia, które na dzie 1 wrzenia 2009 roku wynosi 3081,48 zł. W trakcie trwania szkolenie skierowana osoba bezrobotna otrzymuje stypendium wynoszce: miesicznie 120% zasiłku - w przypadku osób bezrobotnych posiadajcych wykształcenie gimnazjalne lub nisze, bez kwalifikacji zawodowych, powyej 50 roku ycia oraz osób z prawem do zasiłku - pod warunkiem, e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni 150 godzin miesicznie i 30 godzin zegarowych tygodniowo. miesicznie 100% zasiłku w przypadku pozostałych osób, pod warunkiem, e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni 150 godzin miesicznie i 30 godzin zegarowych tygodniowo. W przypadku niszego miesicznego wymiaru godzin szkolenia, wysoko stypendium ustala si proporcjonalnie. 5

6 UWAGA: Z tego typu pomocy osoba bezrobotna moe skorzysta raz w roku kalendarzowym. Szkolenie moe trwa nie dłuej ni 6 miesicy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłuej ni 12 miesicy. W przypadku osoby nie posiadajcej kwalifikacji zawodowych szkolenie moe trwa do 12 miesicy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłuej ni 24 miesice. Aby skorzysta z tej formy wsparcia naley złoy: 1. owiadczenie - uprawdopodobnienie zatrudnienia, podpisane przez przyszłego pracodawc, 2. podanie do Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy z prob o pokrycie kosztów szkolenia. Uczestnikowi szkolenia przysługuje: zwrot w całoci lub czci poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, zwrot kosztów zakwaterowania i wyywienia, jeeli wynika to z umowy zawartej z instytucj szkoleniow, a szkolenie odbywa si poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej. Osoba, która z własnej winy nie ukoczyła szkolenia, jest zobowizana do zwrotu kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Poyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia Powiatowy Urzd Pracy moe na wniosek osoby bezrobotnej udzieli poyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umoliwienia podjcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej (np. umowa cywilno-prawna). Wysoko poyczki nie moe przekroczy 400% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu podpisania stosownej umowy. Poyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie moe przekroczy 18 miesicy od dnia zakoczenia szkolenia ustalonego w umowie. W przypadku wykorzystania poyczki na cele inne, ni okrelone w umowie, niepodjcia lub nieukoczenia szkolenia, poyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całoci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala si take od kwoty poyczki niespłaconej w terminie. W przypadku tej formy wsparcia nie jest wymagana deklaracja pracodawcy gwarantujca zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakoczonym szkoleniu. Podstaw udzielenia poyczki jest zawarcie umowy. Umowa o udzielenie poyczki szkoleniowej musi by zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Integraln cz umowy stanowi plan spłaty poyczki szkoleniowej. Poyczka szkoleniowa moe by przeznaczona na: 6 pokrycie kosztów szkolenia przysługujcych instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadków, koszt przejazdu lub zakwaterowania, jeeli szkolenie odbywa si w innej miejscowoci ni miejsce zameldowania bezrobotnego, koszt wymaganych bada lekarskich i psychologicznych,

7 pokrycie kosztów egzaminów umoliwiajcych uzyskanie okrelonych uprawnie zawodowych. Poniesione wydatki na szkolenie, na które została przyznana poyczka, naley w całoci udokumentowa, przedstawiajc faktury, rachunki, bilety komunikacji midzymiastowej itp. W przypadku nie udokumentowania otrzymanych rodków z tytułu poyczki, naley niezwłocznie zwróci cz poyczki, której wydatki nie zostały potwierdzone stosownymi dokumentami. W trakcie odbywania w/w szkolenia bezrobotnemu nie przysługuje stypendium ani dodatek szkoleniowy ani stypendium szkoleniowe. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Refundacja kosztów studiów podyplomowych Wysoko dofinansowania wynosi 100% kosztów studiów, jednak nie wicej ni 300% przecitnego wynagrodzenia. Osoba bezrobotna starajca si o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych musi wykaza, i ukoczenie studiów przyczyni si do uzyskania przez ni odpowiedniej pracy. W celu uzyskania dofinansowania kosztów studiów podyplomowych naley złoy wniosek oraz dokumenty wymagane przez Urzd Pracy, w szczególnoci: dokument zawierajcy informacj o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych, dokument potwierdzajcy moliwo uzyskania odpowiedniej pracy po ukoczeniu studiów, dokument potwierdzajcy posiadane kwalifikacje. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urzd Pracy zawiera z bezrobotnym umow na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych okrelajc w szczególnoci: nazw i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazw i adres organizatora studiów podyplomowych, kwot dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, sposób dofinansowania kosztów w formie bezporednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych, zobowizanie bezrobotnego do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukoczenia lub przerwania studiów podyplomowych z jego winy. Za okres uczestnictwa w zajciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokoci 20% zasiłku. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 20 lub pod numerem telefony wew. 307 Jednorazowa dotacja dla osoby bezrobotnej na podjcie działalnoci gospodarczej Istotnym wsparciem dla osób pragncych załoy własn działalno gospodarcz, jest moliwo pozyskania dotacji ze rodków pozostajcych w dyspozycji Powiatowych Urzdów Pracy. Nie bez znaczenia jest równie fakt, e wysoko kwoty dotacji ronie z roku na rok, umoliwiajc wyposaenie przedsibiorstwa w odpowiedni sprzt niezbdny do prowadzenia danego typu działalnoci. 7

8 Z formy tej moe skorzyta kada osoba bezrobotna niezalenie od wieku, okresu zarejestrowania, statusu materialnego itp. Powiatowy Urzd Pracy w razie braku moliwoci zapewnienia bezrobotnemu odpowiedniego zatrudnienia moe z Funduszu Pracy przyzna jednorazowo rodki na podjcie działalnoci gospodarczej, w tym pokrycie czci kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwizanych z podjciem działalnoci gospodarczej Na dzie dzisiejszy PUP moe przyzna dofinansowanie w maksymalnej wysokoci zł. Podstaw do oceny i podjcia decyzji o przyznaniu rodków jest wniosek, złoony na właciwym formularzu w Sekretariacie PUP. Rozpatrywanie wniosków odbywa si w terminie 30 dni od dnia złoenia wniosku na posiedzeniu Komisji. Dotacja zazwyczaj przeznaczona zostaje na inwestycje w maszyny, urzdzenia, towar, czy te materiały do produkcji. Istnieje moliwo wykorzystania jej równie, w okrelonej wysokoci, na remont lokalu oraz na reklam firmy. Dotacja powinna zosta spoytkowana na inwestycje w rozpoczcie działalnoci gospodarczej zanim jeszcze zarejestrujemy firm. Za pienidze z urzdu pracy nie mona: opłaca pensji pracowników, których chcemy zatrudni, ani np. przeznaczy na opłacanie składek ubezpieczeniowych. ponadto dotacji nie mona przeznaczy na eksploatacj lokalu, zakup nieruchomoci i ziemi, ani na opłaty administracyjne i skarbowe. rodki nie zostan przyznane równie na: zakładanie spółek, działalno sezonow, opłaty i koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci, handel obwo ny, handel na bazarach i targowiskach, zakup samochodu. Podstaw rozliczenia dotacji s rachunki oraz dowody zakupu potwierdzajce prawidłowe wydanie przyznanych rodków. Jeeli nabywane rzeczy nie s nowe i kupowane s od osób nieprowadzcych działalnoci gospodarczej, wymagane bd umowy cywilnoprawne kupna sprzeday przedmiotu oraz potwierdzenie odprowadzenia właciwego podatku (PCC, 2% wartoci wykazanej w umowie). Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 10 lub pod numerem telefony wew. 321, na stronie internetowej lub w Punkcie Konsultacyjnym wew Refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 8 Pracodawca zamierzajcy wyposay lub doposay stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego moe złoy do starosty właciwego ze wzgldu na siedzib tego podmiotu lub ze wzgldu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundacj kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy. Podmiot taki musi prowadzi działalno gospodarcz, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoci gospodarczej przez okres, co najmniej 6 miesicy przed dniem złoenia wniosku, z tym, e do okresu prowadzenia działalnoci gospodarczej nie wlicza si okresu zawieszenia działalnoci gospodarczej.

9 Wysoko refundacji nie moe przekroczy 600% przecitnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota nie wysza ni ,00 zł. Kwota refundacji na wyposaenie lub doposaenie stanowiska pracy moe by przeznaczona na wyposaenie i urzdzenia bezporednio i jednoznacznie zwizane z tworzonym stanowiskiem pracy, tj. na zakup rodków trwałych, maszyn, urzdze i innych rzeczy bd przedmiotów, które charakteryzuj si długim okresem uytkowania, postaci rzeczow oraz s zdatne do uytku i uywania na potrzeby tworzonego stanowiska pracy Kwota ta nie moe by przeznaczona na: wniesienie udziałów do spółek z.o.o., akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe np. polisy, zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka koszty budowy lub zakupu lokalu, płace, leasing, kaucje, koncesje, podatki, opłaty ZUS, inne koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci, rodki obrotowe towar, surowce do produkcji, handel obwo ny oraz handel na bazarach i targowiskach, działalno sezonow (obowizek zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesicy). Umowa zawiera w szczególnoci zobowizanie podmiotu do: zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposaonym lub doposaonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesicy, utrzymania przez okres 24 miesicy stanowisk pracy utworzonych w zwizku z przyznan refundacj. Refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana po przedłoeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposaenie lub doposaenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków okrelonych w zawartej umowie. Refundacja jest dokonywana jednorazowo w wysokoci ustalonej zgodnie z umow. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposaania lub doposaenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami na podstawie, których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: faktury, w przypadku faktur w jzyku obcym wymagane jest dołczenie tłumaczenia faktury na jzyk polski przez tłumacza przysigłego, rachunki, umowy kupna sprzeday (z wyra nym oznaczeniem kupujcego i sprzedajcego). Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 10 lub pod numerem telefony wew. 321, na stronie internetowej lub w Punkcie Konsultacyjnym wew Refundacja kosztów dojazdu Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania Jeeli osoba bezrobotna podjła zatrudnienie, inn prac zarobkow, szkolenie, sta, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w innej miejscowoci ni jej miejsce zamieszkania moe ubiega si o zwrot kosztów dojazdu. Zwrot nastpuje w okresie trwania w/w form wsparcia bd 9

10 przez okres do 12 miesicy w przypadku podjcia zatrudnienia lub innej pracy zawodowej, jeli zostan spełnione łcznie nastpujce warunki: 1. podjcie zatrudnienia lub uczestnictwo w w/w działaniach nastpiło na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy; 2. bezrobotny uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokoci nieprzekraczajcej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac. Dokumenty niezbdne do refundacji kosztów przejazdu: 1) wniosek dotyczcy zwrotu kosztów przejazdu, 2) zawiadczenie z pracy o wysokoci uzyskanego wynagrodzenia brutto za dany miesic lub list płac, 3) zawiadczenie o liczbie dni przepracowanych w danym miesicu lub list obecnoci, 4) bilety jednorazowe lub okresowe za dany miesic powiadczajce dokonanie wydatku, 5) umowa o prac oraz kserokopia DO z miejscem stałego zameldowania w przypadku pierwszej refundacji. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew Refundacja kosztów zakwaterowania Starosta moe te dokona zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która podjła zatrudnienie lub inn prac zarobkow, jeli spełnia łcznie nastpujce warunki: podjła zatrudnienia lub uczestnictwo w w/w działaniach na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy, uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokoci nieprzekraczajcej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac, obowizujcego w miesicu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania, mieszka w hotelu lub wynajtym mieszkaniu w miejscowoci lub w pobliu miejscowoci, w której jest zatrudniona, wykonuje inn prac zarobkow, odbywa sta lub przygotowanie zawodowe dorosłych, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łcznie ponad 3 godziny dziennie. Szczegółowe informacje pracodawcy mog otrzyma w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku, w pok. Nr 11 lub pod numerem telefony wew. 320 Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych pracowników koczcych 50 lat oraz 55-latków i 60-latków. Preferencje w zatrudnieniu pracowników 50 plus wynikaj z ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33). Zwolnienia te przebiegaj inaczej w przypadku osób po 50, a inaczej po 55 (w przypadku kobiet) i 60 (w przypadku mczyzn) roku ycia. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc., a na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 0,1 proc. liczone od podstawy wymiaru. 1. Zwolnienia z tytułu zatrudnienia 50-latka. Pracodawca zatrudniajcy pracownika, który ukoczył 50 rok ycia (pod uwag bierze si tu dat urodzin potencjalnego kandydata do pracy) przez okres 12 pierwszych miesicy nie odprowadza składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Zwolnienie nie dotyczy umów zlecenia albo o dzieło. Ulga ta przysługuje w przypadku spełnienia łcznie nastpujcych warunków: 10

11 nawizanie stosunku pracy (nie dotyczy umów cywilno - prawnych, czyli np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), w dniu nawizania stosunku pracy zatrudniona osoba ma ukoczone 50 lat (50 urodziny przypadaj najpó niej w dniu nawizania stosunku pracy), zatrudniana osoba jest zarejestrowana w urzdzie pracy jako bezrobotna przez okres co najmniej 30 dni bezporednio przed nawizaniem stosunku pracy. 2. Zwolnienia z tytułu zatrudniania 55-latków (kobiety) i 60-latków (mczyni) Pracodawca zatrudniajcy osob, która ukoczyła odpowiednio 55 (kobieta) i 60 (mczyzna) rok ycia nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. W przypadku, gdy wspomniany wiek osoby osigaj w trakcie miesica kalendarzowego zwolnienie ze składek przysługuje poczwszy od nastpnego miesica. Natomiast kiedy urodziny 55 czy 60 przypadaj pierwszego dnia danego miesica, zwolnienie z opłacania składek przysługuje od tego miesica. 11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo