Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 144/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Otwocku z dnia r Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku (tekst jednolity obowiązujący od r) Otwock

2 Spis treści Rozdział 1 Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat Rozdział 2 Rachunki i rozliczenia bankowe - klienci instytucjonalni Rozdział 3 Wydawanie i obsługa kart Visa Business Debetowych - klienci instytucjonalni Rozdział 4 Bankowość internetowa BS 24H klienci instytucjonalni Rozdział 5 Kredyty, Gwarancje - klienci instytucjonalni Rozdział 6 Obrót oszczędnościowy - klienci indywidualni Rozdział 7 Wydawanie i obsługa Kart Visa Classic Debetowych klienci indywidualni Rozdział 8 Bankowość internetowa BS 24h - klienci indywidualni Rozdział 9 Kredyty, Gwarancje - klienci indywidualni Rozdział 10 Inne czynności Rozdział 11 Przekazy w obrocie dewizowym - klienci instytucjonalni oraz indywidualni Rozdział 12 Mieszkaniowe rachunki powiernicze

3 Rozdział 1. Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych Banku Spółdzielczym w Otwocku i podległych placówkach, zwanych dalej Bankiem. 2. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 3. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 4. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 2) Wpłat darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (dowód wpłaty musi zawierać KRS). 3) Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. W każdym przypadku decyzję podejmuje Członek Zarządu lub Pełnomocnik. 7. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z bankiem. 8. Istniejące opłaty i prowizje zawarte w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec podwyższeniu: 1) nie więcej niż o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, 2) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia o co najmniej 1%, w stosunku do poprzedniego kwartału, cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 3

4 Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek bez opłat* organizac. (m.in. szkoły, rady rodziców, przedszkola, GOK, GOPS, ZOS, GK itp.) 2) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Wiązowna oraz gminnych jednostek bez opłat* organizacyjnych (m.in. szkoły, przedszkola, GOK, GOPS itp.) 3) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego Warszawa Praga bez opłat* 4) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego w Otwocku bez opłat* 5) Wpłaty gotówkowe poborców skarbowych na rachunki inne niż Urzędu 0,2% Skarbowego w Otwocku min. 2,5 zł 6) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miasta Otwocka oraz podległych jednostek bez opłat* 7) Wpłaty gotówkowe dla klientów Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta Otwocka na rachunki prowadzone w innych bankach: do kwoty: 70,00 zł (włącznie) powyżej 70,00 zł 8) Wpłaty gotówkowe na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie) powyżej 10,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji do 0,25%. Dla dużych lub nowych klientów negocjacja nie może być większa niż 0,38%. 9) Wpłaty gotówkowe dla klientów Filii Józefów na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie); powyżej 10,00 zł do 1 000,00 zł (włącznie) powyżej 1 000,00 zł 2. Otwarcie rachunku bankowego: 1) Bieżącego i pomocniczego Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 200 zł na ten rachunek. Minimalna kwota pozostająca na rachunku bieżącym nie może być niższa niż 40 zł. 2,5 zł 0,5% min.3,00 zł 1 zł 0,5% min.3,5 zł 1 zł 2,5zł 0,5% 2) Rolniczego (na dopłaty z UE) 20 zł Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 50 zł na ten rachunek. 3) Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel. 25 zł 4) Lokaty terminowej dla podmiotów gospodarczych 20 zł Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana jest w Komunikacie BS. 3. Prowadzenie rachunku bankowego, miesięcznie: 1) Bieżącego 30 zł 2) Pomocniczego 25 zł 3) Rolniczego 30 zł 4) Rolniczego (na dopłaty z UE) bez opłat 4. Przelewy z rachunku: 1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank bez opłat 2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu 4 zł 3) W systemie Sorbnet 30 zł 4) W formie polecenia zapłaty 1 zł 5) W formie zlecenia stałego 1,5 zł 6) Lokaty terminowej/odsetek od lokaty terminowej do innego banku 20 zł 5. Wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych w BS Otwock: 1) w kwocie nie wymagającej zamówienia lub po wcześniejszym zamówieniu wypłaty Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty 2) bez wcześniejszego zamówienia (w przypadku możliwości realizacji wypłaty przez placówkę Banku) 35 zł 0,08% kwoty operacji, min. 4 zł 0,15% kwoty operacji min. 4 zł

5 3) niepodjęcie zamówionej gotówki 0,1% kwoty awizowanej max.200zł 6. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta 10 zł 7. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 1) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2 zł 2) za 5 czeków 6 zł 3) za 10 czeków 12 zł 4) za 20 czeków 20 zł 5) za 25 czeków 25 zł 8. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło miesięcznie 15 zł 9. Aktualizacja/odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 1) jednego wyciągu 6 zł max.100 zł 2) jednego dowodu wpłaty/przelewu 6 zł 3) umowy rachunku 10 zł 4) historii rachunku w formie karty analitycznej za 1 stronę A4 6 zł 11. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej 60 zł 12. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 13. Ustanowienie/odwołanie jednego pełnomocnictwa do rachunku 5 zł 14. Zmiana karty wzorów podpisów 15 zł 15. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-DZ 15 zł 0,5% min. 20zł max. 200 zł 16. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 35 zł inny Bank 17. Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez 20 zł Zleceniodawcę nieprawidłowego identyfikatora) 18. 1) Wydane 2 portfele i 1 klucz do skarbca nocnego stawka miesięczna 2) Wydanie kolejnego portfela lub klucza 19. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 20. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł * jeśli tak stanowi umowa 10 zł wg ceny zakupu 5

6 Rozdział 3. Wydawanie i obsługa Kart Visa Business Debetowych 1) klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15 zł 4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 5. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) bez opłat 2) w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 10 zł 3) w bankomatach za granicą 2% min. 10 zł 4) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 7) w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 8 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 8. Opłata miesięczna za używanie karty 6 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie 1 zł 10. Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 11. Sprawdzanie salda w bankomacie 3) 1 zł 1) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

7 Rozdział 4. Bankowość internetowa BS 24h - klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Korzystanie z BS 24h 5 zł 2. Przelewy: 1) na rachunki prowadzone przez Bank 2) na pozostałe rachunki bez opłat 1,50 zł 3. Pierwsze wydanie dostępu do BS 24h na nośniku (certyfikat) bez opłat 4. Powtórne generowanie nośnika z certyfikatem bez opłat 5. Wydanie skonfigurowanego nośnika w miejsce utraconego, zniszczonego 50 zł 6. Wydanie kodów jednorazowych bez opłat 7. Wysłanie wiadomości SMS 0,30 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu bez opłat 9. Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez Zleceniodawcę mylnego identyfikatora) 10. Otwarcie i prowadzenie rachunków masowych (wirtualnych) 11. Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - na życzenie Klienta UWAGA: 1) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy wyłącznie pomocy w zakresie bankowości elektronicznej. 2) Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BS Otwock umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie BS zł 0,50 zł stawka do negocjacji 200 zł 7

8 Rozdział 5. Kredyty, Gwarancje - klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów: 1) Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z wyłączeniem kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i w linii kredytowej: Na okres do 1 roku na działalność gosp. i rolniczą 1,5% Na okres od 1 do 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 2,0% Na okres powyżej 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 2,50% 2) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą i rolniczą (za każdy rozpoczęty okres roczny) 2% 3) Kredyty obrotowe w linii kredytowej na działalność gospodarczą i rolniczą (za 2% każdy rozpoczęty okres roczny) Uwaga: W przypadku udzielania kredytów inwestycyjnych na cele rolnicze z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR prowizja wynosi maksymalnie do 1% 4) Kredyt obrotowy dla rolnictwa UNIKREDYT NAWOZOWY 1,5 % 5) Debet w rachunku bieżącym 2 % 6) Kredyt technologiczny 2 % Uwaga: prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku wysokość kwoty od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana jest w Komunikacie BS W przypadku nie wykorzystania co najmniej 50 % kredytu w rachunku bieżącym i rewolwingowym (w okresie miesięcznym). Uwaga: po upływie 3 m-cy pobiera się dodatkowo prowizję od niewykorzystanych środków w wys. 1 %. Dotyczy to nowo zawieranych umów kredytowych po dniu r. 0,5 % 2. Przy kredytach inwestycyjnych dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty. 1 % 3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy (aneks) z wyjątkiem zmiany zabezpieczenia. 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w BS jako dłużnik. Uwaga: w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym opłata wynosi: 100 zł 5. Za pobieranie na wniosek klienta z r-ku bieżącego spłaty kredytu (rat kredytu) i odsetek. 10 zł 6. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów oraz sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki. 30 zł 7. Za wysłanie upomnienia /wezwania do zapłaty każdego uczestnika umowy 15 zł 8. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150 zł 9. Gwarancje i poręczenia: 1) Za przygotowanie gwarancji i poręczeń, płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem, od kwoty poręczenia lub gwarancji, 40 zł 60 zł 1-1,5%, min. 200zł 2) Od udzielonych gwarancji i poręczeń za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres, 0,5-1 %, min. 150zł od kwoty poręczenia lub gwarancji 3) Anulowanie gwarancji 80 zł 4) Zawiadomienie o żądaniu w ramach gwarancji 50 zł 10. Za wystawienie promesy kredytowej 0,25-1 %, min. 200zł 11. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako forma zabezpieczenia kredytu 10 zł 12. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 13. Inspekcja u kredytobiorcy w związku z niedostarczeniem dokumentów o których mowa w pkt zł 50 zł

9 Rozdział 6. Obrót oszczędnościowy klienci indywidualni L.p. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek organizac. (m.in. szkoły, rady rodziców, przedszkola, GOK, GOPS, ZOS, GK itp.) bez opłat* 2) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Wiązowna oraz gminnych jednostek organizacyjnych (m.in. szkoły, przedszkola, GOK, GOPS itp.) bez opłat* 3) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego Warszawa Praga bez opłat* 4) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego w Otwocku bez opłat* 5) Wpłaty gotówkowe poborców skarbowych na rachunki inne niż Urzędu 0,2% Skarbowego w Otwocku min. 2,5 zł 6) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miasta Otwocka oraz podległych jednostek bez opłat* 7) Wpłaty gotówkowe dla klientów Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta Otwocka na rachunki prowadzone w innych bankach: do kwoty: 70,00 zł (włącznie) powyżej 70,00 zł 8) Wpłaty gotówkowe na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie) powyżej 10,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji do 0,25%. Dla dużych lub nowych klientów negocjacja nie może być większa niż 0,38%. 10) Wpłaty gotówkowe dla klientów Filii Józefów na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie); powyżej 10,00 zł do 1 000,00 zł (włącznie) powyżej 1 000,00 zł 9 2,5 zł 0,5% min.3,00 zł 1 zł 0,5% min.3,5 zł 1 zł 2,5zł 0,5% 2. Otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) bez opłat 2) oszczędnościowo-rozliczeniowego z kartą Visa (ROR z kartą) bez opłat Uwaga: Minimalne saldo na rachunku ROR (ROR z kartą) ogłaszane jest w Komunikacie BS. 3) oszczędnościowego A vista (a vista) Uwaga: Minimalna wpłata przy otwarciu rachunku a vista oraz minimalne saldo na tym rachunku ogłaszane są w Komunikacie BS. bez opłat 4) lokaty terminowej (lokaty) bez opłat Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana jest w Komunikacie BS 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 1) ROR 6 zł** 2) ROR z kartą 6 zł** 3) A vista Uwaga: Nie pobiera się opłaty w przypadku braku obrotów na rachunku. Minimalna kwota pozostająca na rachunku a vista nie może być niższa niż ogłaszana w Komunikacie BS. 4) Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 10 zł 5) Rad Rodziców 10 zł 4. Wpłaty na rachunki i wypłaty z rachunków ROR, ROR z kartą, a vista, lokat prowadzone przez Bank bez opłat Uwaga: wypłaty dla osoby małoletniej i częściowo ubezwłasnowolnionej ogłaszane są w Komunikacie BS; 5. Przelewy z rachunków ROR, ROR z kartą, a vista: 1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank bez opłat 2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu 3 zł 3) W systemie Sorbnet 30 zł 4 zł

10 4) W formie polecenia zapłaty (nie dot. a vista) 1 zł 5) W formie zlecenia stałego (nie dot. a vista) 1,5 zł 6. Przelew z rachunku lokaty do innego banku 3 zł 7. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta bez opłat 8. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 1) za 5 czeków 8 zł 2) za 10 czeków 16 zł 3) za 20 czeków 32 zł 4) za 25 czeków 40 zł 9. Za książeczkę oszczędnościową nową i każdą następną (opłata pobierana przy wydawaniu) 10 zł 10. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło miesięcznie 10 zł 11. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 1) jednego dowodu wpłaty/przelewu 6 zł 2) umowy rachunku 10 zł 3) historii rachunku w formie karty analitycznej za 1 stronę A4 6 zł 12. Wydanie na wniosek klienta lub osób uprawnionych: 1) Opinii bankowej 60 zł 2) Zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku oraz innych informacji o 25 zł rachunku 13. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 14. Ustanowienie jednego pełnomocnictwa do rachunku 5 zł 15. Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 16. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-DZ 15 zł 17. Prowizja od awizowanej, a nie pobranej w uzgodnionym terminie wypłaty gotówki 0,5% min. 8zł max. 100 zł 0,1% kwoty awizowanej max. 200 zł Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 18. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 35 zł 19. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20 zł 20. Za ustalenie aktualnego adresu posiadacza rachunku 15 zł 21. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 20 zł 22. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczek oszczędnościowych, blankietów czekowych 5 zł 23. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 24. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł **jeśli tak stanowi umowa **dla nowootwieranych rachunków ROR, ROR z kartą obowiązują opłaty promocyjne w wysokości 2 zł miesięcznie dla ROR, ROR z kartą na który jednorazowe wpływy bezgotówkowe wynoszą min zł oraz 3500 zł dla rachunków wspólnych (promocja nie dotyczy rachunków, na które wpływy pochodzą z innych rachunków prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Otwocku)

11 Rozdział 7. Wydawanie i obsługa Kart Visa Classic Debetowych 1) - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty 15 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15 zł 4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 5. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) bez opłat 2) w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min.10 zł 4) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min.10 zł 7) w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 6. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 8 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie 1 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie 3) 1 zł 1) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11

12 Rozdział 8. Bankowość internetowa BS 24h - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Korzystanie z BS 24h 0 zł 2. Przelewy: 1) na rachunki prowadzone przez Bank 2) na pozostałe rachunki bez opłat 0,5 zł 3. Pierwsze wydanie dostępu do BS 24h na nośniku (certyfikat) bez opłat 4. Powtórne generowanie nośnika z certyfikatem bez opłat 5. Wydanie skonfigurowanego nośnika w miejsce utraconego, zniszczonego 50 zł 6. Wydanie kodów jednorazowych bez opłat 7. Wysłanie wiadomości SMS 0,30 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu bez opłat Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez Zleceniodawcę mylnego identyfikatora) Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - na życzenie Klienta UWAGA: 3) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy wyłącznie pomocy w zakresie bankowości elektronicznej. 4) Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BS Otwock umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie BS zł 200 zł

13 Rozdział 9. Kredyty, Gwarancje - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów: 1) Kredytów konsumenckich gotówkowych 2,5% 2) Kredyt Bezpieczny Kredyt" 2% 3) Kredytów na zakup samochodów dla osób fizycznych udzielonych na okres do 2 lat 2% udzielonych na okres powyżej 2 lat 3% 4) Kredytów mieszkaniowych udzielonych na okres do 3 lat 2% udzielonych na okres powyżej 3 lat 3% udzielonych dla pracowników Banków Spółdzielczych i byłych pracowników tychże banków którzy przeszli na emeryturę lub rentę, pracowników 0,5% zatrudnionych w sektorze bankowym 1) Kredytów konsumenckich w ROR (za każdy kolejny 12-miesięczny okres przedłużenia umowy) 1,5 % 2) Pożyczka hipoteczna 2% 3) Prowizja od kredytów dla pracowników Banków Spółdzielczych i byłych 0,5% pracowników tychże banków przebywających na emeryturze lub rencie 4) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych 4% 5) Kredyt konsolidacyjny 2% Uwaga: Prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku Wysokość kwoty od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana jest w Komunikacie BS 2. Przy udzielaniu kredytu konsumenckiego pobiera się opłatę przygotowawczą od kwoty kredytu. Uwaga: opłaty przygotowawczej nie pobiera się od pracowników Banków Spółdzielczych i byłych pracowników tychże banków przebywających na emeryturze lub rencie. opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu Bezpieczny Kredyt opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu mieszkaniowego opłaty przygotowawczej nie pobiera się od pożyczki hipotecznej 3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy z wyjątkiem zmiany zabezpieczenia. 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w BS jako dłużnik. 0,5 %, min. 25zł Uwaga: w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym opłata wynosi: 60 zł 5. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów oraz sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki. 30 zł 6. Za wysłanie upomnienia i wezwanie do zapłaty każdego uczestnika umowy 7 zł 7. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150 zł 8. Za wystawienie promesy kredytowej 0,25-1 %, min. 200zł 9. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako forma zabezpieczenia kredytu 10 zł 10. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 7 zł 80 zł 40 zł 13

14 Rozdział 10. Inne czynności Lp. Wyszczególnienie Stawka podst. 1. Za wymianę banknotów na inne znaki pieniężne (banknoty, bilon) bez opłat 2. Za wymianę bilonu na inne znaki pieniężne (banknoty, bilon) od kwoty 20 zł włącznie 1% min. 5 zł max. 100 zł 3. Za wypłatę z konta zlecenia do wypłaty : 1) do kwoty ,- włącznie 2) powyżej kwoty ,- Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji. Opłaty nie dotyczą wypłat z przeksięgowanych depozytów i zwrotów wpłat na inne banki. 4. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku lub ustanowionych pełnomocników 5. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 1) Do 3 m-cy 2) Powyżej 3 m-cy Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 0,4% max.250 zł 0,3% max.250 zł 6. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 7. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł 8. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego (opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego) 20 zł 5 zł 10 zł 25 zł od zapytania

15 Rozdział 11. Przekazy w obrocie dewizowym - klienci instytucjonalni oraz indywidualni L.p. Wyszczególnienie Stawka Tryb pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1.1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2 10 zł 1.3 przelewy regulowane 3 20 zł od transakcji 1.4 polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1) w trybie standardowym: 2.1 przelewy SEPA 2 10 zł 2.2 przelewy regulowane 3 30 zł 4)5 0,25% min.30 zł 2.3 polecenia wypłaty max 300 zł od transakcji Walutowe przekaz pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi 2.4 w Grupie BPS 10zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6 - w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł - w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 80 zł od transakcji 4. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie 75 zł + koszty dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich od transakcji 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty - przy kwotach nieprzekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł - przy kwotach przekraczających EUR 5.000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł od transakcji 6. Opłata Non-STP 7 30 zł od transakcji 7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 8. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 75 zł + koszty wykonane na zlecenie Klienta 8 banków trzecich za zlecenie 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75 zł + koszty banków trzecich za zlecenie 10. Opłata z tytułu blokady środków w obrocie dewizowym na rachunku złotowym 15 zł za zlecenie 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.5, w przypadku opcji kosztowej OUR 6 Opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej zgodnie z pkt. 2.2 i Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1.3 i 2.3, Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 15

16 Rozdział 12. Mieszkaniowe rachunki powiernicze Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego : 10) Zamkniętego jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,05% wartości inwestycji min 2.000,00 zł 11) Otwartego jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,1% wartości inwestycji min 3 000,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie: 5) Zamkniętego 30 zł 6) Zamkniętego technicznego dla poszczególnych lokali 10 zł 7) Otwartego 30 zł 8) Otwartego technicznego dla poszczególnych lokali 25 zł 3. Wpłaty na rachunek: 7) Gotówkowe 0,30 % kwoty min 4 zł 8) Bezgotówkowe Bez opłat 4. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku: 4) Gotówkowa 0,08% kwoty min 4 zł 5) Bezgotówkowa za każdy przelew 4 zł 5. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 300 zł 6. Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania 6) Gotówkowa 0,08% kwoty min 4 zł 7) Bezgotówkowej za każdy przelew 4 zł 7. Kontrola inwestycji przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny: 1) Kontrola zakończenia inwestycji Wg cennika podmiotu zewnętrznego 2) Kontrola zakończenia realizacji etapu przedsięwzięcia Wg cennika podmiotu zewnętrznego 8. Wyciągi bankowe: 1) Sporządzane w formie papierowej Bez opłat 2) Udostępniane w formie elektronicznej przez kanał www dla klientów Bez opłat korzystających z bankowości elektronicznej 3) Sporządzane w formie papierowej dla klientów korzystających z bankowości 5 zł internetowej 9. Pisemne zaświadczenie wydawane na wniosek właściciela konta 60 zł

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 20 lipca 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r. Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera od

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo