Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 144/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Otwocku z dnia r Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku (tekst jednolity obowiązujący od r) Otwock

2 Spis treści Rozdział 1 Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat Rozdział 2 Rachunki i rozliczenia bankowe - klienci instytucjonalni Rozdział 3 Wydawanie i obsługa kart Visa Business Debetowych - klienci instytucjonalni Rozdział 4 Bankowość internetowa BS 24H klienci instytucjonalni Rozdział 5 Kredyty, Gwarancje - klienci instytucjonalni Rozdział 6 Obrót oszczędnościowy - klienci indywidualni Rozdział 7 Wydawanie i obsługa Kart Visa Classic Debetowych klienci indywidualni Rozdział 8 Bankowość internetowa BS 24h - klienci indywidualni Rozdział 9 Kredyty, Gwarancje - klienci indywidualni Rozdział 10 Inne czynności Rozdział 11 Przekazy w obrocie dewizowym - klienci instytucjonalni oraz indywidualni Rozdział 12 Mieszkaniowe rachunki powiernicze

3 Rozdział 1. Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych Banku Spółdzielczym w Otwocku i podległych placówkach, zwanych dalej Bankiem. 2. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 3. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 4. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 2) Wpłat darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (dowód wpłaty musi zawierać KRS). 3) Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. W każdym przypadku decyzję podejmuje Członek Zarządu lub Pełnomocnik. 7. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z bankiem. 8. Istniejące opłaty i prowizje zawarte w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec podwyższeniu: 1) nie więcej niż o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, 2) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia o co najmniej 1%, w stosunku do poprzedniego kwartału, cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 3

4 Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek bez opłat* organizac. (m.in. szkoły, rady rodziców, przedszkola, GOK, GOPS, ZOS, GK itp.) 2) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Wiązowna oraz gminnych jednostek bez opłat* organizacyjnych (m.in. szkoły, przedszkola, GOK, GOPS itp.) 3) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego Warszawa Praga bez opłat* 4) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego w Otwocku bez opłat* 5) Wpłaty gotówkowe poborców skarbowych na rachunki inne niż Urzędu 0,2% Skarbowego w Otwocku min. 2,5 zł 6) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miasta Otwocka oraz podległych jednostek bez opłat* 7) Wpłaty gotówkowe dla klientów Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta Otwocka na rachunki prowadzone w innych bankach: do kwoty: 70,00 zł (włącznie) powyżej 70,00 zł 8) Wpłaty gotówkowe na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie) powyżej 10,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji do 0,25%. Dla dużych lub nowych klientów negocjacja nie może być większa niż 0,38%. 9) Wpłaty gotówkowe dla klientów Filii Józefów na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie); powyżej 10,00 zł do 1 000,00 zł (włącznie) powyżej 1 000,00 zł 2. Otwarcie rachunku bankowego: 1) Bieżącego i pomocniczego Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 200 zł na ten rachunek. Minimalna kwota pozostająca na rachunku bieżącym nie może być niższa niż 40 zł. 2,5 zł 0,5% min.3,00 zł 1 zł 0,5% min.3,5 zł 1 zł 2,5zł 0,5% 2) Rolniczego (na dopłaty z UE) 20 zł Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 50 zł na ten rachunek. 3) Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel. 25 zł 4) Lokaty terminowej dla podmiotów gospodarczych 20 zł Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana jest w Komunikacie BS. 3. Prowadzenie rachunku bankowego, miesięcznie: 1) Bieżącego 30 zł 2) Pomocniczego 25 zł 3) Rolniczego 30 zł 4) Rolniczego (na dopłaty z UE) bez opłat 4. Przelewy z rachunku: 1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank bez opłat 2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu 4 zł 3) W systemie Sorbnet 30 zł 4) W formie polecenia zapłaty 1 zł 5) W formie zlecenia stałego 1,5 zł 6) Lokaty terminowej/odsetek od lokaty terminowej do innego banku 20 zł 5. Wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych w BS Otwock: 1) w kwocie nie wymagającej zamówienia lub po wcześniejszym zamówieniu wypłaty Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty 2) bez wcześniejszego zamówienia (w przypadku możliwości realizacji wypłaty przez placówkę Banku) 35 zł 0,08% kwoty operacji, min. 4 zł 0,15% kwoty operacji min. 4 zł

5 3) niepodjęcie zamówionej gotówki 0,1% kwoty awizowanej max.200zł 6. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta 10 zł 7. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 1) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2 zł 2) za 5 czeków 6 zł 3) za 10 czeków 12 zł 4) za 20 czeków 20 zł 5) za 25 czeków 25 zł 8. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło miesięcznie 15 zł 9. Aktualizacja/odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 1) jednego wyciągu 6 zł max.100 zł 2) jednego dowodu wpłaty/przelewu 6 zł 3) umowy rachunku 10 zł 4) historii rachunku w formie karty analitycznej za 1 stronę A4 6 zł 11. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej 60 zł 12. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 13. Ustanowienie/odwołanie jednego pełnomocnictwa do rachunku 5 zł 14. Zmiana karty wzorów podpisów 15 zł 15. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-DZ 15 zł 0,5% min. 20zł max. 200 zł 16. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 35 zł inny Bank 17. Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez 20 zł Zleceniodawcę nieprawidłowego identyfikatora) 18. 1) Wydane 2 portfele i 1 klucz do skarbca nocnego stawka miesięczna 2) Wydanie kolejnego portfela lub klucza 19. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 20. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł * jeśli tak stanowi umowa 10 zł wg ceny zakupu 5

6 Rozdział 3. Wydawanie i obsługa Kart Visa Business Debetowych 1) klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15 zł 4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 5. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) bez opłat 2) w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 10 zł 3) w bankomatach za granicą 2% min. 10 zł 4) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 7) w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 8 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 8. Opłata miesięczna za używanie karty 6 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie 1 zł 10. Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 11. Sprawdzanie salda w bankomacie 3) 1 zł 1) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

7 Rozdział 4. Bankowość internetowa BS 24h - klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Korzystanie z BS 24h 5 zł 2. Przelewy: 1) na rachunki prowadzone przez Bank 2) na pozostałe rachunki bez opłat 1,50 zł 3. Pierwsze wydanie dostępu do BS 24h na nośniku (certyfikat) bez opłat 4. Powtórne generowanie nośnika z certyfikatem bez opłat 5. Wydanie skonfigurowanego nośnika w miejsce utraconego, zniszczonego 50 zł 6. Wydanie kodów jednorazowych bez opłat 7. Wysłanie wiadomości SMS 0,30 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu bez opłat 9. Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez Zleceniodawcę mylnego identyfikatora) 10. Otwarcie i prowadzenie rachunków masowych (wirtualnych) 11. Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - na życzenie Klienta UWAGA: 1) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy wyłącznie pomocy w zakresie bankowości elektronicznej. 2) Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BS Otwock umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie BS zł 0,50 zł stawka do negocjacji 200 zł 7

8 Rozdział 5. Kredyty, Gwarancje - klienci instytucjonalni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów: 1) Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z wyłączeniem kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i w linii kredytowej: Na okres do 1 roku na działalność gosp. i rolniczą 1,5% Na okres od 1 do 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 2,0% Na okres powyżej 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 2,50% 2) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą i rolniczą (za każdy rozpoczęty okres roczny) 2% 3) Kredyty obrotowe w linii kredytowej na działalność gospodarczą i rolniczą (za 2% każdy rozpoczęty okres roczny) Uwaga: W przypadku udzielania kredytów inwestycyjnych na cele rolnicze z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR prowizja wynosi maksymalnie do 1% 4) Kredyt obrotowy dla rolnictwa UNIKREDYT NAWOZOWY 1,5 % 5) Debet w rachunku bieżącym 2 % 6) Kredyt technologiczny 2 % Uwaga: prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku wysokość kwoty od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana jest w Komunikacie BS W przypadku nie wykorzystania co najmniej 50 % kredytu w rachunku bieżącym i rewolwingowym (w okresie miesięcznym). Uwaga: po upływie 3 m-cy pobiera się dodatkowo prowizję od niewykorzystanych środków w wys. 1 %. Dotyczy to nowo zawieranych umów kredytowych po dniu r. 0,5 % 2. Przy kredytach inwestycyjnych dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty. 1 % 3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy (aneks) z wyjątkiem zmiany zabezpieczenia. 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w BS jako dłużnik. Uwaga: w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym opłata wynosi: 100 zł 5. Za pobieranie na wniosek klienta z r-ku bieżącego spłaty kredytu (rat kredytu) i odsetek. 10 zł 6. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów oraz sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki. 30 zł 7. Za wysłanie upomnienia /wezwania do zapłaty każdego uczestnika umowy 15 zł 8. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150 zł 9. Gwarancje i poręczenia: 1) Za przygotowanie gwarancji i poręczeń, płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem, od kwoty poręczenia lub gwarancji, 40 zł 60 zł 1-1,5%, min. 200zł 2) Od udzielonych gwarancji i poręczeń za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres, 0,5-1 %, min. 150zł od kwoty poręczenia lub gwarancji 3) Anulowanie gwarancji 80 zł 4) Zawiadomienie o żądaniu w ramach gwarancji 50 zł 10. Za wystawienie promesy kredytowej 0,25-1 %, min. 200zł 11. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako forma zabezpieczenia kredytu 10 zł 12. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 13. Inspekcja u kredytobiorcy w związku z niedostarczeniem dokumentów o których mowa w pkt zł 50 zł

9 Rozdział 6. Obrót oszczędnościowy klienci indywidualni L.p. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek organizac. (m.in. szkoły, rady rodziców, przedszkola, GOK, GOPS, ZOS, GK itp.) bez opłat* 2) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Wiązowna oraz gminnych jednostek organizacyjnych (m.in. szkoły, przedszkola, GOK, GOPS itp.) bez opłat* 3) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego Warszawa Praga bez opłat* 4) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Skarbowego w Otwocku bez opłat* 5) Wpłaty gotówkowe poborców skarbowych na rachunki inne niż Urzędu 0,2% Skarbowego w Otwocku min. 2,5 zł 6) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miasta Otwocka oraz podległych jednostek bez opłat* 7) Wpłaty gotówkowe dla klientów Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta Otwocka na rachunki prowadzone w innych bankach: do kwoty: 70,00 zł (włącznie) powyżej 70,00 zł 8) Wpłaty gotówkowe na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie) powyżej 10,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji do 0,25%. Dla dużych lub nowych klientów negocjacja nie może być większa niż 0,38%. 10) Wpłaty gotówkowe dla klientów Filii Józefów na pozostałe r-ki bankowe prowadzone przez Bank oraz na pozostałe r-ki bankowe prowadzone w innych bankach: do kwoty 10,00 zł (włącznie); powyżej 10,00 zł do 1 000,00 zł (włącznie) powyżej 1 000,00 zł 9 2,5 zł 0,5% min.3,00 zł 1 zł 0,5% min.3,5 zł 1 zł 2,5zł 0,5% 2. Otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) bez opłat 2) oszczędnościowo-rozliczeniowego z kartą Visa (ROR z kartą) bez opłat Uwaga: Minimalne saldo na rachunku ROR (ROR z kartą) ogłaszane jest w Komunikacie BS. 3) oszczędnościowego A vista (a vista) Uwaga: Minimalna wpłata przy otwarciu rachunku a vista oraz minimalne saldo na tym rachunku ogłaszane są w Komunikacie BS. bez opłat 4) lokaty terminowej (lokaty) bez opłat Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana jest w Komunikacie BS 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 1) ROR 6 zł** 2) ROR z kartą 6 zł** 3) A vista Uwaga: Nie pobiera się opłaty w przypadku braku obrotów na rachunku. Minimalna kwota pozostająca na rachunku a vista nie może być niższa niż ogłaszana w Komunikacie BS. 4) Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 10 zł 5) Rad Rodziców 10 zł 4. Wpłaty na rachunki i wypłaty z rachunków ROR, ROR z kartą, a vista, lokat prowadzone przez Bank bez opłat Uwaga: wypłaty dla osoby małoletniej i częściowo ubezwłasnowolnionej ogłaszane są w Komunikacie BS; 5. Przelewy z rachunków ROR, ROR z kartą, a vista: 1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank bez opłat 2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu 3 zł 3) W systemie Sorbnet 30 zł 4 zł

10 4) W formie polecenia zapłaty (nie dot. a vista) 1 zł 5) W formie zlecenia stałego (nie dot. a vista) 1,5 zł 6. Przelew z rachunku lokaty do innego banku 3 zł 7. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta bez opłat 8. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 1) za 5 czeków 8 zł 2) za 10 czeków 16 zł 3) za 20 czeków 32 zł 4) za 25 czeków 40 zł 9. Za książeczkę oszczędnościową nową i każdą następną (opłata pobierana przy wydawaniu) 10 zł 10. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło miesięcznie 10 zł 11. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 1) jednego dowodu wpłaty/przelewu 6 zł 2) umowy rachunku 10 zł 3) historii rachunku w formie karty analitycznej za 1 stronę A4 6 zł 12. Wydanie na wniosek klienta lub osób uprawnionych: 1) Opinii bankowej 60 zł 2) Zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku oraz innych informacji o 25 zł rachunku 13. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 14. Ustanowienie jednego pełnomocnictwa do rachunku 5 zł 15. Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 16. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-DZ 15 zł 17. Prowizja od awizowanej, a nie pobranej w uzgodnionym terminie wypłaty gotówki 0,5% min. 8zł max. 100 zł 0,1% kwoty awizowanej max. 200 zł Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 18. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 35 zł 19. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20 zł 20. Za ustalenie aktualnego adresu posiadacza rachunku 15 zł 21. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 20 zł 22. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczek oszczędnościowych, blankietów czekowych 5 zł 23. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 24. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł **jeśli tak stanowi umowa **dla nowootwieranych rachunków ROR, ROR z kartą obowiązują opłaty promocyjne w wysokości 2 zł miesięcznie dla ROR, ROR z kartą na który jednorazowe wpływy bezgotówkowe wynoszą min zł oraz 3500 zł dla rachunków wspólnych (promocja nie dotyczy rachunków, na które wpływy pochodzą z innych rachunków prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Otwocku)

11 Rozdział 7. Wydawanie i obsługa Kart Visa Classic Debetowych 1) - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty 15 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15 zł 4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 5. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) bez opłat 2) w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min.10 zł 4) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min.10 zł 7) w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 6. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 8 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie 1 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie 3) 1 zł 1) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11

12 Rozdział 8. Bankowość internetowa BS 24h - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Korzystanie z BS 24h 0 zł 2. Przelewy: 1) na rachunki prowadzone przez Bank 2) na pozostałe rachunki bez opłat 0,5 zł 3. Pierwsze wydanie dostępu do BS 24h na nośniku (certyfikat) bez opłat 4. Powtórne generowanie nośnika z certyfikatem bez opłat 5. Wydanie skonfigurowanego nośnika w miejsce utraconego, zniszczonego 50 zł 6. Wydanie kodów jednorazowych bez opłat 7. Wysłanie wiadomości SMS 0,30 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu bez opłat Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez Zleceniodawcę mylnego identyfikatora) Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - na życzenie Klienta UWAGA: 3) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy wyłącznie pomocy w zakresie bankowości elektronicznej. 4) Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BS Otwock umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie BS zł 200 zł

13 Rozdział 9. Kredyty, Gwarancje - klienci indywidualni Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów: 1) Kredytów konsumenckich gotówkowych 2,5% 2) Kredyt Bezpieczny Kredyt" 2% 3) Kredytów na zakup samochodów dla osób fizycznych udzielonych na okres do 2 lat 2% udzielonych na okres powyżej 2 lat 3% 4) Kredytów mieszkaniowych udzielonych na okres do 3 lat 2% udzielonych na okres powyżej 3 lat 3% udzielonych dla pracowników Banków Spółdzielczych i byłych pracowników tychże banków którzy przeszli na emeryturę lub rentę, pracowników 0,5% zatrudnionych w sektorze bankowym 1) Kredytów konsumenckich w ROR (za każdy kolejny 12-miesięczny okres przedłużenia umowy) 1,5 % 2) Pożyczka hipoteczna 2% 3) Prowizja od kredytów dla pracowników Banków Spółdzielczych i byłych 0,5% pracowników tychże banków przebywających na emeryturze lub rencie 4) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych 4% 5) Kredyt konsolidacyjny 2% Uwaga: Prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku Wysokość kwoty od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana jest w Komunikacie BS 2. Przy udzielaniu kredytu konsumenckiego pobiera się opłatę przygotowawczą od kwoty kredytu. Uwaga: opłaty przygotowawczej nie pobiera się od pracowników Banków Spółdzielczych i byłych pracowników tychże banków przebywających na emeryturze lub rencie. opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu Bezpieczny Kredyt opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych opłaty przygotowawczej nie pobiera się od kredytu mieszkaniowego opłaty przygotowawczej nie pobiera się od pożyczki hipotecznej 3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy z wyjątkiem zmiany zabezpieczenia. 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w BS jako dłużnik. 0,5 %, min. 25zł Uwaga: w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym opłata wynosi: 60 zł 5. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów oraz sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki. 30 zł 6. Za wysłanie upomnienia i wezwanie do zapłaty każdego uczestnika umowy 7 zł 7. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150 zł 8. Za wystawienie promesy kredytowej 0,25-1 %, min. 200zł 9. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako forma zabezpieczenia kredytu 10 zł 10. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 7 zł 80 zł 40 zł 13

14 Rozdział 10. Inne czynności Lp. Wyszczególnienie Stawka podst. 1. Za wymianę banknotów na inne znaki pieniężne (banknoty, bilon) bez opłat 2. Za wymianę bilonu na inne znaki pieniężne (banknoty, bilon) od kwoty 20 zł włącznie 1% min. 5 zł max. 100 zł 3. Za wypłatę z konta zlecenia do wypłaty : 1) do kwoty ,- włącznie 2) powyżej kwoty ,- Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji. Opłaty nie dotyczą wypłat z przeksięgowanych depozytów i zwrotów wpłat na inne banki. 4. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku lub ustanowionych pełnomocników 5. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 1) Do 3 m-cy 2) Powyżej 3 m-cy Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 0,4% max.250 zł 0,3% max.250 zł 6. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony 2 zł 7. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 1 zł 8. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego (opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego) 20 zł 5 zł 10 zł 25 zł od zapytania

15 Rozdział 11. Przekazy w obrocie dewizowym - klienci instytucjonalni oraz indywidualni L.p. Wyszczególnienie Stawka Tryb pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1.1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2 10 zł 1.3 przelewy regulowane 3 20 zł od transakcji 1.4 polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1) w trybie standardowym: 2.1 przelewy SEPA 2 10 zł 2.2 przelewy regulowane 3 30 zł 4)5 0,25% min.30 zł 2.3 polecenia wypłaty max 300 zł od transakcji Walutowe przekaz pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi 2.4 w Grupie BPS 10zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6 - w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł - w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 80 zł od transakcji 4. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie 75 zł + koszty dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich od transakcji 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty - przy kwotach nieprzekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł - przy kwotach przekraczających EUR 5.000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł od transakcji 6. Opłata Non-STP 7 30 zł od transakcji 7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 8. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 75 zł + koszty wykonane na zlecenie Klienta 8 banków trzecich za zlecenie 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75 zł + koszty banków trzecich za zlecenie 10. Opłata z tytułu blokady środków w obrocie dewizowym na rachunku złotowym 15 zł za zlecenie 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.5, w przypadku opcji kosztowej OUR 6 Opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej zgodnie z pkt. 2.2 i Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1.3 i 2.3, Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 15

16 Rozdział 12. Mieszkaniowe rachunki powiernicze Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego : 10) Zamkniętego jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,05% wartości inwestycji min 2.000,00 zł 11) Otwartego jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,1% wartości inwestycji min 3 000,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie: 5) Zamkniętego 30 zł 6) Zamkniętego technicznego dla poszczególnych lokali 10 zł 7) Otwartego 30 zł 8) Otwartego technicznego dla poszczególnych lokali 25 zł 3. Wpłaty na rachunek: 7) Gotówkowe 0,30 % kwoty min 4 zł 8) Bezgotówkowe Bez opłat 4. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku: 4) Gotówkowa 0,08% kwoty min 4 zł 5) Bezgotówkowa za każdy przelew 4 zł 5. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 300 zł 6. Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania 6) Gotówkowa 0,08% kwoty min 4 zł 7) Bezgotówkowej za każdy przelew 4 zł 7. Kontrola inwestycji przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny: 1) Kontrola zakończenia inwestycji Wg cennika podmiotu zewnętrznego 2) Kontrola zakończenia realizacji etapu przedsięwzięcia Wg cennika podmiotu zewnętrznego 8. Wyciągi bankowe: 1) Sporządzane w formie papierowej Bez opłat 2) Udostępniane w formie elektronicznej przez kanał www dla klientów Bez opłat korzystających z bankowości elektronicznej 3) Sporządzane w formie papierowej dla klientów korzystających z bankowości 5 zł internetowej 9. Pisemne zaświadczenie wydawane na wniosek właściciela konta 60 zł

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE Załącznika nr 2 do Uchwały nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie z dnia 20.04.2016r. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.)

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.) WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 01-12-2016 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Os.fiz Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo