UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ

2 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz.526 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXI/110/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 80/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2013 r. nr FB-BP KSz), informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na 2014 rok (pismo z dnia 22 października 2013 r. nr DLG /13), informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2013 roku nr: ST3/4820/10/2013), wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, 2

3 Uchwałę Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2014, Uchwałę Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie budżetu Gminy Niechlów za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. Treść Plan na rok 2013 (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY , ,23 71,21% z tego: - dochody bieżące , ,97 75,05% - dochody majątkowe , ,26 3,97% WYDATKI , ,50 67,00% z tego: - wydatki bieżące , ,41 71,15% - wydatki majątkowe , ,09 30,48% WYNIK , ,73 674,77% - deficyt (-) / nadwyżka (+) , ,73 674,77% Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień r. wynosi zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r., 3

4 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r., zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od r. do r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Wyszczególnienie PLAN NA ROK 2014 Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 0 3. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Plan przychodów budżetu w 2014 r.: kredyt długoterminowy w kwocie zł wolne środki w kwocie zł Rozchody budżetu w 2014 r. stanowić będą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie zł, 4

5 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2013 na okres 5 lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości zł, z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 DOCHODY z tego: - dochody bieżące dochody majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów dofinansowanie do 75% wartości zadania 5

6 Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości zł, w tym: sprzedaż działek z przeznaczeniem bod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obrębie Siciny, w trybie przetargu 8 działek zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 201 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 202/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 203/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie przetargu (działka nr 31/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Lipowiec, w trybie przetargu (działka nr 145 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarpno, w trybie przetargu, (działka nr 62/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wioska, w trybie bezprzetargowym, (działka nr 77/3 o pow. 148 m 2 ) 600 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Na kwotę zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6

7 Rozdział Dostarczanie wody Zaplanowano dochody budżetowe z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2013 r zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) - dofinansowanie 50% wartości zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na dochody w wysokości zł składają się: 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku zł, z tego: czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy zł wynajem świetlic wiejskich zł 2. Dochody ze sprzedaży zł, z tego: sprzedaż lokali mieszkalnym na rzecz najemców (Niechlów, ul. Głogowska 11c) zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Sicinach 121A, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Niechlowie, ul. Krótka 5D, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny 99) zł, sprzedaż mienia raty zł 3. Odsetki 170 zł 4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 700 zł Dział 750 Administracja publiczna 7

8 Rozdział Urzędy wojewódzkie 1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadnia z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zł Rozdział Pozostała działalność Wydatki zł, z tego: - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 850 zł Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną narodową 200 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną cywilną zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8

9 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2,20 782,15 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,07 0, budynki związane z działalnością gospodarczą ,35 20, grunty pod jeziorami 5,79 ha 4,40 25 pozostałe budynki 8.297,07 6, budowle działalność gospodarcza ,96 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 333,00 4, Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,08 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny: W roku 2013 r. obowiązywać będzie stawka podatku rolnego na takim samym poziomie jak w roku wymiar zł, z tego: - grunty gospodarstwa rolnego 3.280,7039 ha x 150,00 = zł - grunty pozostałe 0,5800 ha x 300,00 = 174 zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł: - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.489,0997 ha x 37,631 = zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9

10 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2, ,72 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,45 0, budynki związane z działalnością gospodarczą 2.180,88 20, Garaże 1.963,83 6, pozostałe budynki ,83 6, budowle działalność gospodarcza ,00 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 20,00 4,68 94 Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,00 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny wymiar zł: grunty gospodarstwa rolnego 4.560,4391 ha x 150,00 = zł grunty pozostałe 115,6085 ha x 300,00 = zł zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 96,5966 ha x 37,631 = zł zwiększenia: (zaległość) 500 zł razem zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł 5. Podatek od spadków i darowizn zł 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 10

11 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urzędy skarbowe zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1. Wpływy z opłaty skarbowej zł 2. Opłata eksploatacyjna zł 3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł 4. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł wymiar zł zwiększenia: decyzje określające wysokość opłaty zł zwiększenia: zaległość zł Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób : Il.os. Kwota w zł. za os. Opłata zł. Selektywny , ,00 Nieselektywny , ,00 Suma ,00 II. POJEMNIKI Il.szt. Poj. Kwota w zł. za szt. Opłata zł n 155, , s 137, , n 42, , s 35, , n 21, , s 18, ,00 Suma ,00 5. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego system gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie zł, uwzględniają: - koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu 11

12 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych zł według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. - podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2014 rok wynosi zł, z tego: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: zł Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień r. i r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień r. i r. Rozdział Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: zł, z tego: kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) zł kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł - zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) zł, z tego: Rozdział Szkoły podstawowe: zł Rozdział Gimnazja: 50 zł 12

13 Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizacje zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości zł, jak następuje: Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zł dotacja na zadania zlecone gminie Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne: zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie zł, dotacja na zadania własne gminy zł, Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Zasiłki stałe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Ośrodki pomocy społecznej: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział pozostała działalność: zł - dotacja na zadania własne gminy Ponadto zaplanowano: - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł (Rozdział 85212) - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800 zł (Rozdział 85219) Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych zł 13

14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leśna + przepompownia ścieków) ,00 Rozdział Gospodarka odpadami Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ministerstwo Gospodarki) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata na dofinansowanie opracowania programu usuwania azbestu, zakładające dofinansowanie 80% wartości zadania zł Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna Kampania informacyjno edukacyjna. Etap II na dofinansowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa, zakładające dofinansowanie 50% wartości zadania zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 2014 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Brak dochodów wynika ze złożenia, przez podmiot składujący odpady wydobywcze, korekt zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz w związku z tym dokonanego zwrotu przez UMWD nienależnie uiszczonych opłat. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 14

15 dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy - wykonanie podłogi estradowej zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013 r. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim zakup stołów i krzeseł zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. 15

16 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa placu zabaw w Tarpnie zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 ROKU Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości zł. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 WYDATKI z tego: - wydatki bieżące wydatki majątkowe Lp. Nazwa sołectwa Symbol klas. budż. 1 Bartodzieje Bełcz Wielki Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mini wieży, farb do malowania świetlicy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. zakup lodówki), zakup paliwa, żyłki do wykaszania Plan

17 3 Bogucin Głobice Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie PROW na lata (zakup materiałów na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup rolety kuchennej na okno, zakup butli gazowej i gazu). Zakup kosiarki oraz paliwa, ziemi i krzewów Karów Zakup kosiarki spalinowej Lipowiec Modernizacja świetlicy wiejskiej: wykonanie toalet we wnętrzu świetlicy, wymiana drzwi zewnętrznych 7 Łękanów Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Masełkowice Miechów Naratów Niechlów Siciny Szaszorowice Świerczów Naprawa tablicy ogłoszeń (wstawienie szyb). Zakup paliwa do wykaszania, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych. Zakup farby do malowania przystanku autobusowego. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (art. gospodarstwa domowego, środki czystości, gaz, przepływowy, ogrzewacz wody, zakup paliwa) Zagospodarowanie terenu na realizację spotkań integracyjnych (zakup ławek, rusztu-grill, zakup materiałów budowlanych na wylewkę pod altanę, zakup drzewek i krzewów ozdobnych) Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup kwiatów i krzewów, zakup ławek, koszy na śmieci) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup radio-magnetofonu). Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Tarpno Zakup kosiarki spalinowej Wągroda Wioska Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (zakup ogrodzenia na plac zabaw) Doposażenie kosiarki do trawy, zakup kwiatów i krzewów. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego), naprawa lodówki

18 18 Wroniniec Wronów Żabin Żuchlów Zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej lub kosza do gry koszykowej), zakup roślin ozdobnych na plac zabaw Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in.: obrusy, firany) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca) Zakup wyposażenia do wietlicy wiejskiej (zakup gazu, drewna do kominka, art. gospodarstwa domowego) Ogółem Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup usług remontowych zł na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów Rozdział Izby Rolnicze Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529, 601,557) zł 18

19 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (kosztorys inwestorski) (działka 614/2) zł Rozdział Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych zł, zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych zł, środki sołeckie 85 zł Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 85 zł, w tym: - zakup farb do malowania przystanku autobusowego 85 zł zakup usług remontowych zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg) zimowe utrzymanie dróg gminnych zł Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup energii elektrycznej zł zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: -operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje zł -opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów zł 19

20 -ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż zł -usługi kominiarskie 800 zł podatek VAT od wynajmu lokali zł Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego) zł opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 430 zakup usług pozostałych , w tym: - analiza warunków przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowych (kolejny etap prac analizy stadium i planów miejscowych) zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie zł Rozdział Rady gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych zł zakup materiałów i wyposażenia zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji, w tym uroczyste zakończenie kadencji) 430 szkolenia radnych, pieczątki, certyfikaty, statuetki z grawerem na zakończenie kadencji, kalendarze z grawerem dla radnych zł Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: 271 dotacja celowa w kwocie zł dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bezy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnionej dla gminy wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 20

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo