UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ

2 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz.526 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXI/110/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 80/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2013 r. nr FB-BP KSz), informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na 2014 rok (pismo z dnia 22 października 2013 r. nr DLG /13), informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2013 roku nr: ST3/4820/10/2013), wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, 2

3 Uchwałę Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2014, Uchwałę Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie budżetu Gminy Niechlów za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. Treść Plan na rok 2013 (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY , ,23 71,21% z tego: - dochody bieżące , ,97 75,05% - dochody majątkowe , ,26 3,97% WYDATKI , ,50 67,00% z tego: - wydatki bieżące , ,41 71,15% - wydatki majątkowe , ,09 30,48% WYNIK , ,73 674,77% - deficyt (-) / nadwyżka (+) , ,73 674,77% Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień r. wynosi zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r., 3

4 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r., zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od r. do r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Wyszczególnienie PLAN NA ROK 2014 Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 0 3. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Plan przychodów budżetu w 2014 r.: kredyt długoterminowy w kwocie zł wolne środki w kwocie zł Rozchody budżetu w 2014 r. stanowić będą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie zł, 4

5 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2013 na okres 5 lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości zł, z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 DOCHODY z tego: - dochody bieżące dochody majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów dofinansowanie do 75% wartości zadania 5

6 Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości zł, w tym: sprzedaż działek z przeznaczeniem bod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obrębie Siciny, w trybie przetargu 8 działek zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 201 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 202/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 203/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie przetargu (działka nr 31/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Lipowiec, w trybie przetargu (działka nr 145 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarpno, w trybie przetargu, (działka nr 62/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wioska, w trybie bezprzetargowym, (działka nr 77/3 o pow. 148 m 2 ) 600 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Na kwotę zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6

7 Rozdział Dostarczanie wody Zaplanowano dochody budżetowe z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2013 r zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) - dofinansowanie 50% wartości zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na dochody w wysokości zł składają się: 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku zł, z tego: czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy zł wynajem świetlic wiejskich zł 2. Dochody ze sprzedaży zł, z tego: sprzedaż lokali mieszkalnym na rzecz najemców (Niechlów, ul. Głogowska 11c) zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Sicinach 121A, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Niechlowie, ul. Krótka 5D, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny 99) zł, sprzedaż mienia raty zł 3. Odsetki 170 zł 4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 700 zł Dział 750 Administracja publiczna 7

8 Rozdział Urzędy wojewódzkie 1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadnia z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zł Rozdział Pozostała działalność Wydatki zł, z tego: - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 850 zł Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną narodową 200 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną cywilną zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8

9 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2,20 782,15 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,07 0, budynki związane z działalnością gospodarczą ,35 20, grunty pod jeziorami 5,79 ha 4,40 25 pozostałe budynki 8.297,07 6, budowle działalność gospodarcza ,96 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 333,00 4, Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,08 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny: W roku 2013 r. obowiązywać będzie stawka podatku rolnego na takim samym poziomie jak w roku wymiar zł, z tego: - grunty gospodarstwa rolnego 3.280,7039 ha x 150,00 = zł - grunty pozostałe 0,5800 ha x 300,00 = 174 zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł: - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.489,0997 ha x 37,631 = zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9

10 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2, ,72 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,45 0, budynki związane z działalnością gospodarczą 2.180,88 20, Garaże 1.963,83 6, pozostałe budynki ,83 6, budowle działalność gospodarcza ,00 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 20,00 4,68 94 Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,00 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny wymiar zł: grunty gospodarstwa rolnego 4.560,4391 ha x 150,00 = zł grunty pozostałe 115,6085 ha x 300,00 = zł zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 96,5966 ha x 37,631 = zł zwiększenia: (zaległość) 500 zł razem zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł 5. Podatek od spadków i darowizn zł 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 10

11 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urzędy skarbowe zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1. Wpływy z opłaty skarbowej zł 2. Opłata eksploatacyjna zł 3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł 4. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł wymiar zł zwiększenia: decyzje określające wysokość opłaty zł zwiększenia: zaległość zł Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób : Il.os. Kwota w zł. za os. Opłata zł. Selektywny , ,00 Nieselektywny , ,00 Suma ,00 II. POJEMNIKI Il.szt. Poj. Kwota w zł. za szt. Opłata zł n 155, , s 137, , n 42, , s 35, , n 21, , s 18, ,00 Suma ,00 5. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego system gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie zł, uwzględniają: - koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu 11

12 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych zł według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. - podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2014 rok wynosi zł, z tego: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: zł Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień r. i r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień r. i r. Rozdział Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: zł, z tego: kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) zł kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł - zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) zł, z tego: Rozdział Szkoły podstawowe: zł Rozdział Gimnazja: 50 zł 12

13 Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizacje zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości zł, jak następuje: Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zł dotacja na zadania zlecone gminie Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne: zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie zł, dotacja na zadania własne gminy zł, Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Zasiłki stałe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Ośrodki pomocy społecznej: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział pozostała działalność: zł - dotacja na zadania własne gminy Ponadto zaplanowano: - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł (Rozdział 85212) - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800 zł (Rozdział 85219) Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych zł 13

14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leśna + przepompownia ścieków) ,00 Rozdział Gospodarka odpadami Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ministerstwo Gospodarki) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata na dofinansowanie opracowania programu usuwania azbestu, zakładające dofinansowanie 80% wartości zadania zł Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna Kampania informacyjno edukacyjna. Etap II na dofinansowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa, zakładające dofinansowanie 50% wartości zadania zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 2014 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Brak dochodów wynika ze złożenia, przez podmiot składujący odpady wydobywcze, korekt zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz w związku z tym dokonanego zwrotu przez UMWD nienależnie uiszczonych opłat. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 14

15 dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy - wykonanie podłogi estradowej zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013 r. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim zakup stołów i krzeseł zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. 15

16 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa placu zabaw w Tarpnie zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 ROKU Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości zł. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 WYDATKI z tego: - wydatki bieżące wydatki majątkowe Lp. Nazwa sołectwa Symbol klas. budż. 1 Bartodzieje Bełcz Wielki Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mini wieży, farb do malowania świetlicy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. zakup lodówki), zakup paliwa, żyłki do wykaszania Plan

17 3 Bogucin Głobice Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie PROW na lata (zakup materiałów na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup rolety kuchennej na okno, zakup butli gazowej i gazu). Zakup kosiarki oraz paliwa, ziemi i krzewów Karów Zakup kosiarki spalinowej Lipowiec Modernizacja świetlicy wiejskiej: wykonanie toalet we wnętrzu świetlicy, wymiana drzwi zewnętrznych 7 Łękanów Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Masełkowice Miechów Naratów Niechlów Siciny Szaszorowice Świerczów Naprawa tablicy ogłoszeń (wstawienie szyb). Zakup paliwa do wykaszania, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych. Zakup farby do malowania przystanku autobusowego. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (art. gospodarstwa domowego, środki czystości, gaz, przepływowy, ogrzewacz wody, zakup paliwa) Zagospodarowanie terenu na realizację spotkań integracyjnych (zakup ławek, rusztu-grill, zakup materiałów budowlanych na wylewkę pod altanę, zakup drzewek i krzewów ozdobnych) Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup kwiatów i krzewów, zakup ławek, koszy na śmieci) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup radio-magnetofonu). Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Tarpno Zakup kosiarki spalinowej Wągroda Wioska Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (zakup ogrodzenia na plac zabaw) Doposażenie kosiarki do trawy, zakup kwiatów i krzewów. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego), naprawa lodówki

18 18 Wroniniec Wronów Żabin Żuchlów Zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej lub kosza do gry koszykowej), zakup roślin ozdobnych na plac zabaw Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in.: obrusy, firany) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca) Zakup wyposażenia do wietlicy wiejskiej (zakup gazu, drewna do kominka, art. gospodarstwa domowego) Ogółem Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup usług remontowych zł na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów Rozdział Izby Rolnicze Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529, 601,557) zł 18

19 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (kosztorys inwestorski) (działka 614/2) zł Rozdział Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych zł, zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych zł, środki sołeckie 85 zł Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 85 zł, w tym: - zakup farb do malowania przystanku autobusowego 85 zł zakup usług remontowych zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg) zimowe utrzymanie dróg gminnych zł Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup energii elektrycznej zł zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: -operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje zł -opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów zł 19

20 -ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż zł -usługi kominiarskie 800 zł podatek VAT od wynajmu lokali zł Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego) zł opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 430 zakup usług pozostałych , w tym: - analiza warunków przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowych (kolejny etap prac analizy stadium i planów miejscowych) zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie zł Rozdział Rady gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych zł zakup materiałów i wyposażenia zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji, w tym uroczyste zakończenie kadencji) 430 szkolenia radnych, pieczątki, certyfikaty, statuetki z grawerem na zakończenie kadencji, kalendarze z grawerem dla radnych zł Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: 271 dotacja celowa w kwocie zł dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bezy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnionej dla gminy wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 20

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo