UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ

2 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz.526 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXI/110/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 80/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2013 r. nr FB-BP KSz), informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na 2014 rok (pismo z dnia 22 października 2013 r. nr DLG /13), informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2013 roku nr: ST3/4820/10/2013), wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, 2

3 Uchwałę Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2014, Uchwałę Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie budżetu Gminy Niechlów za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. Treść Plan na rok 2013 (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY , ,23 71,21% z tego: - dochody bieżące , ,97 75,05% - dochody majątkowe , ,26 3,97% WYDATKI , ,50 67,00% z tego: - wydatki bieżące , ,41 71,15% - wydatki majątkowe , ,09 30,48% WYNIK , ,73 674,77% - deficyt (-) / nadwyżka (+) , ,73 674,77% Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień r. wynosi zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r., 3

4 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r., zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r., zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r., zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od r. do r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Wyszczególnienie PLAN NA ROK 2014 Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 0 3. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Plan przychodów budżetu w 2014 r.: kredyt długoterminowy w kwocie zł wolne środki w kwocie zł Rozchody budżetu w 2014 r. stanowić będą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości zł, z tego: zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie zł, 4

5 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie zł, zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od r. do r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, zł tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2013 na okres 5 lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł, DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości zł, z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 DOCHODY z tego: - dochody bieżące dochody majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów dofinansowanie do 75% wartości zadania 5

6 Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości zł, w tym: sprzedaż działek z przeznaczeniem bod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obrębie Siciny, w trybie przetargu 8 działek zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 201 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 202/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchlów, w trybie przetargu (działka nr 203/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie przetargu (działka nr 31/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Lipowiec, w trybie przetargu (działka nr 145 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarpno, w trybie przetargu, (działka nr 62/1 o pow m 2 ) zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wioska, w trybie bezprzetargowym, (działka nr 77/3 o pow. 148 m 2 ) 600 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Na kwotę zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6

7 Rozdział Dostarczanie wody Zaplanowano dochody budżetowe z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2013 r zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) - dofinansowanie 50% wartości zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na dochody w wysokości zł składają się: 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku zł, z tego: czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy zł wynajem świetlic wiejskich zł 2. Dochody ze sprzedaży zł, z tego: sprzedaż lokali mieszkalnym na rzecz najemców (Niechlów, ul. Głogowska 11c) zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Sicinach 121A, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Niechlowie, ul. Krótka 5D, w trybie przetargu zł, sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny 99) zł, sprzedaż mienia raty zł 3. Odsetki 170 zł 4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 700 zł Dział 750 Administracja publiczna 7

8 Rozdział Urzędy wojewódzkie 1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadnia z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zł Rozdział Pozostała działalność Wydatki zł, z tego: - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 850 zł Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną narodową 200 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną cywilną zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8

9 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2,20 782,15 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,07 0, budynki związane z działalnością gospodarczą ,35 20, grunty pod jeziorami 5,79 ha 4,40 25 pozostałe budynki 8.297,07 6, budowle działalność gospodarcza ,96 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 333,00 4, Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,08 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny: W roku 2013 r. obowiązywać będzie stawka podatku rolnego na takim samym poziomie jak w roku wymiar zł, z tego: - grunty gospodarstwa rolnego 3.280,7039 ha x 150,00 = zł - grunty pozostałe 0,5800 ha x 300,00 = 174 zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł: - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.489,0997 ha x 37,631 = zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9

10 1. Podatek od nieruchomości wymiar zł zwiększenia: zaległość zł razem zł Wyszczególnienie pow. w m 2 stawka podatek pomieszczenia o wysokości 1,40-2, ,72 0, pomieszczenia o wys. pow. 2, ,45 0, budynki związane z działalnością gospodarczą 2.180,88 20, Garaże 1.963,83 6, pozostałe budynki ,83 6, budowle działalność gospodarcza ,00 2 % budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot. 20,00 4,68 94 Drogi ,00 0, grunty związane z działalnością gospodarczą ,00 0, grunty zabudowane i niezabudowane ,00 0, Podatek rolny wymiar zł: grunty gospodarstwa rolnego 4.560,4391 ha x 150,00 = zł grunty pozostałe 115,6085 ha x 300,00 = zł zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) zł zwiększenia: zaległość zł razem zł 3. Podatek leśny wymiar zł - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 96,5966 ha x 37,631 = zł zwiększenia: (zaległość) 500 zł razem zł 4. Podatek od środków transportowych wymiar zł 5. Podatek od spadków i darowizn zł 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 10

11 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urzędy skarbowe zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1. Wpływy z opłaty skarbowej zł 2. Opłata eksploatacyjna zł 3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł 4. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł wymiar zł zwiększenia: decyzje określające wysokość opłaty zł zwiększenia: zaległość zł Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób : Il.os. Kwota w zł. za os. Opłata zł. Selektywny , ,00 Nieselektywny , ,00 Suma ,00 II. POJEMNIKI Il.szt. Poj. Kwota w zł. za szt. Opłata zł n 155, , s 137, , n 42, , s 35, , n 21, , s 18, ,00 Suma ,00 5. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego system gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie zł, uwzględniają: - koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu 11

12 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych zł według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. - podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2014 rok wynosi zł, z tego: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: zł Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień r. i r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień r. i r. Rozdział Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: zł, z tego: kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) zł kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł - zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) zł, z tego: Rozdział Szkoły podstawowe: zł Rozdział Gimnazja: 50 zł 12

13 Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizacje zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości zł, jak następuje: Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zł dotacja na zadania zlecone gminie Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne: zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie zł, dotacja na zadania własne gminy zł, Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Zasiłki stałe: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział Ośrodki pomocy społecznej: zł - dotacja na zadania własne gminy, Rozdział pozostała działalność: zł - dotacja na zadania własne gminy Ponadto zaplanowano: - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł (Rozdział 85212) - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800 zł (Rozdział 85219) Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych zł 13

14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leśna + przepompownia ścieków) ,00 Rozdział Gospodarka odpadami Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ministerstwo Gospodarki) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata na dofinansowanie opracowania programu usuwania azbestu, zakładające dofinansowanie 80% wartości zadania zł Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna Kampania informacyjno edukacyjna. Etap II na dofinansowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa, zakładające dofinansowanie 50% wartości zadania zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 2014 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Brak dochodów wynika ze złożenia, przez podmiot składujący odpady wydobywcze, korekt zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz w związku z tym dokonanego zwrotu przez UMWD nienależnie uiszczonych opłat. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 14

15 dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy - wykonanie podłogi estradowej zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013 r. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim zakup stołów i krzeseł zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł). Zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie zrealizowane w 2013r. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. 15

16 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie : zł. (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł).zadanie planowane do wykonania w 2014r. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Budowa placu zabaw w Tarpnie zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy zł) WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 ROKU Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości zł. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2014 WYDATKI z tego: - wydatki bieżące wydatki majątkowe Lp. Nazwa sołectwa Symbol klas. budż. 1 Bartodzieje Bełcz Wielki Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mini wieży, farb do malowania świetlicy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. zakup lodówki), zakup paliwa, żyłki do wykaszania Plan

17 3 Bogucin Głobice Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie PROW na lata (zakup materiałów na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup rolety kuchennej na okno, zakup butli gazowej i gazu). Zakup kosiarki oraz paliwa, ziemi i krzewów Karów Zakup kosiarki spalinowej Lipowiec Modernizacja świetlicy wiejskiej: wykonanie toalet we wnętrzu świetlicy, wymiana drzwi zewnętrznych 7 Łękanów Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Masełkowice Miechów Naratów Niechlów Siciny Szaszorowice Świerczów Naprawa tablicy ogłoszeń (wstawienie szyb). Zakup paliwa do wykaszania, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych. Zakup farby do malowania przystanku autobusowego. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (art. gospodarstwa domowego, środki czystości, gaz, przepływowy, ogrzewacz wody, zakup paliwa) Zagospodarowanie terenu na realizację spotkań integracyjnych (zakup ławek, rusztu-grill, zakup materiałów budowlanych na wylewkę pod altanę, zakup drzewek i krzewów ozdobnych) Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup kwiatów i krzewów, zakup ławek, koszy na śmieci) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup radio-magnetofonu). Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) Tarpno Zakup kosiarki spalinowej Wągroda Wioska Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (zakup ogrodzenia na plac zabaw) Doposażenie kosiarki do trawy, zakup kwiatów i krzewów. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego), naprawa lodówki

18 18 Wroniniec Wronów Żabin Żuchlów Zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej lub kosza do gry koszykowej), zakup roślin ozdobnych na plac zabaw Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in.: obrusy, firany) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca) Zakup wyposażenia do wietlicy wiejskiej (zakup gazu, drewna do kominka, art. gospodarstwa domowego) Ogółem Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup usług remontowych zł na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Żuchlów Rozdział Izby Rolnicze Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529, 601,557) zł 18

19 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie zł, środki własne budżetu gminy zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (kosztorys inwestorski) (działka 614/2) zł Rozdział Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych zł, zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych zł, środki sołeckie 85 zł Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 85 zł, w tym: - zakup farb do malowania przystanku autobusowego 85 zł zakup usług remontowych zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg) zimowe utrzymanie dróg gminnych zł Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: zakup energii elektrycznej zł zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: -operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje zł -opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów zł 19

20 -ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż zł -usługi kominiarskie 800 zł podatek VAT od wynajmu lokali zł Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego) zł opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 430 zakup usług pozostałych , w tym: - analiza warunków przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowych (kolejny etap prac analizy stadium i planów miejscowych) zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie zł Rozdział Rady gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych zł zakup materiałów i wyposażenia zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji, w tym uroczyste zakończenie kadencji) 430 szkolenia radnych, pieczątki, certyfikaty, statuetki z grawerem na zakończenie kadencji, kalendarze z grawerem dla radnych zł Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: 271 dotacja celowa w kwocie zł dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bezy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnionej dla gminy wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.471.2014 WÓJTA GMINY WILKÓW. z dnia 3 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.471.2014 WÓJTA GMINY WILKÓW. z dnia 3 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.471.2014 WÓJTA GMINY WILKÓW z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo