Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)"

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II)

2 Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (WU-II) reguluje zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów Banku zawierających Umowy Kredytu. 2. Niniejsze WU-II regulują zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej odpowiednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A umowy kredytu hipotecznego zawartej w dniu r. pomiędzy TU na Życie Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. oraz przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w zakresie ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo trwałego inwalidztwa na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo trwałego inwalidztwa osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego zawartej r. pomiędzy TU Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. lub w zakresie ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego zawartej w dniu r. pomiędzy TU Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. Definicje 2 Poniższe terminy, pisane z dużej litery, w rozumieniu WU-II mają następujące znaczenie: 1. CHOROBY PRZEWLEKŁE choroby, które posiadają przynajmniej jedną z następujących cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, są spowodowane przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, długiego nadzoru, obserwacji lub opieki; 2. DEKLARACJA ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ (dalej: Deklaracja zgody) pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU-II; 3. DZIEŃ ROBOCZY dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 4. DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO: 1) ZGONU dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu; 2) HOSPITALIZACJI 1 szy dzień Hospitalizacji; 3) UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW: a) w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego; b) w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dzień wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Ubezpieczonego lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania; c) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim; 4) TRWAŁEGO INWALIDZTWA dzień powstania Trwałego Inwalidztwa wskazany w zaświadczeniu lekarskim. W przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie nie wskazuje dnia powstania Trwałego Inwalidztwa, za dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień wydania zaświadczenia lekarskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w 8 i 10; 5. HOSPITALIZACJA nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku; 6. KREDYT kredyt hipoteczny udzielany na podstawie Umowy Kredytu zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami kredytowymi; 7. KREDYTOBIORCA osoba fizyczna która zawarła z Ubezpieczającym Umowę Kredytu; w przypadku udzielenia jednego Kredytu więcej niż jednemu Kredytobiorcy (Współkredytobiorcom) i obejmowania Współkredytobiorców ochroną ubezpieczeniową postanowienia WU-II dotyczące 1

3 Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio do Współkredytobiorców, o ile w WU-II nie postanowiono odmiennie; 8. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela: 9. OKRES ROZLICZENIOWY miesiąc kalendarzowy; 10. ORZECZENIE prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy; 11. POWAŻNE ZACHOROWANIE za poważne zachorowanie uważa się wystąpienie między innymi następujących chorób: chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), nowotwór złośliwy, rozległe oparzenie, stwardnienie rozsiane, trwała niewydolność nerek, śpiączka, udar mózgu, całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, całkowita lub nieodwracalna utrata możliwości słyszenia, całkowita i nieodwracalna obustronna utrata wzroku, zawał mięśnia sercowego; 12. PRZEDSIĘBIORCA w rozumieniu niniejszej Umowy Przedsiębiorcą jest: a) osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, b) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; 13. RATA KAPITAŁOWO-ODSETKOWA (dalej: Rata lub Rata Kredytu) miesięczne zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku, wynikające z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z niewłaściwego wykonywania Umowy Kredytu przez Kredytobiorcę); 14. STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODÓW wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek; 15. SZPITAL działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje szpitali psychiatrycznych i szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia: uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu; 16. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela zgodnie z z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 17. TRWAŁE INWALIDZTWO wystąpienie takiego inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego wypadku, które powoduje utratę lub całkowitą i nieodwracalną dysfunkcję narządu lub kończyny, zgodnie z Tabelą Świadczeń nr 1, o której mowa w 25 ust. 4, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w 8 i UBEZPIECZAJĄCY Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie; 19. UBEZPIECZONY Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Warunkami ubezpieczenia; 20. UBEZPIECZYCIEL odpowiednio Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., z siedzibą we Wrocławiu w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu, oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., z siedzibą we Wrocławiu w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu albo Trwałego inwalidztwa lub w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji; 21. UMOWA odpowiednio Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego zawarta w dniu r. pomiędzy TU na Życie Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. w zakresie ubezpieczenia na wypadek zgonu, oraz Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo trwałego inwalidztwa osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego zawarta r. pomiędzy TU Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. w zakresie ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo trwałego inwalidztwa, oraz Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego zawarta w dniu r. pomiędzy TU Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. w zakresie ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji; 22. UMOWA KREDYTU zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Kredytobiorcą umowa kredytu hipotecznego lub umowa pożyczki hipotecznej, na podstawie której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w Umowie określoną w złotych polskich kwotę środków pieniężnych (Kredyt), a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w Umowie i zwrotu kwoty otrzymanego Kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego Kredytu; Na potrzeby niniejszych WU-II pod pojęciem Umowy Kredytu rozumie się również umowy o kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną lub umowy o dwie pożyczki hipoteczne, których Stronami są Kredytobiorca oraz Bank, udzielone przez Bank na podstawie jednego wniosku kredytowego (dla których Dzień Wypłaty Kredytu jest taki sam); 23. UPOSAŻONY osoba lub podmiot wskazany pisemnie przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczonego, zgodnie z 17 ust. 14; 24. UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie stałego źródła dochodów uzyskiwanego na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy o pracę/stosunku służbowego/ kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony data wygaśnięcia umowy o pracę/ustania stosunku służbowego/rozwiązania kontraktu menedżerskiego jest późniejsza od daty spłaty ostatniej Raty Kredytu lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: 2

4 1) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w 8 9; 2) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek Utrata stałego źródła dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi, tj. w sytuacji, gdy: a) w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę, albo b) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa polskiego uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, albo c) rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa; skutkująca zaprzestaniem prowadzenia i wykreśleniem wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub uprawomocnieniem się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego) lub uprawomocnieniem się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a nadto uzyskaniem przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w 8 9, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów; 3) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie, lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w 8 9; 25. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci: 1) Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego albo Trwałego inwalidztwa, których przyczyny zaistniały w okresie ubezpieczenia lub 2) Hospitalizacji Ubezpieczonego, których przyczyny zaistniały w okresie ubezpieczenia lub 3) Zgonu Ubezpieczonego zaistniałego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, którego bezpośrednie przyczyny zaistniały w okresie ubezpieczenia; 26. ZGON śmierć Ubezpieczonego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) ryzyko Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który w dniu złożenia Deklaracji Zgody spełnia warunki, o których mowa w 6 ust.3 4 oraz 2, albo ryzyko Trwałego inwalidztwa, w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który w dniu złożenia Deklaracji Zgody nie spełnia warunków, o których mowa w 6 ust.3, lub podczas trwania Umowy Kredytu przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów, o których mowa w 6 ust. 3, 2) zdrowie Ubezpieczonego, 3) życie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust W zależności od wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody wariantu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w jednym lub kilku z poniższych zakresów: 1) Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Trwałego inwalidztwa, 2) Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego, 3) Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Ubezpieczonego. 3. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 2 pkt W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej sumie ubezpieczenia, zgodnie z odpowiednio 18 (Ubezpieczenie na wypadek Zgonu) lub (Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji), lub (Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu albo Trwałego inwalidztwa), z zastrzeżeniem

5 5. Ubezpieczyciel spełni Świadczenie ubezpieczeniowe w razie zgonu Ubezpieczonego, jeżeli bezpośrednie przyczyny tego Zdarzenia ubezpieczeniowego zaistniały w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się z dniem uruchomienia Kredytu lub jego pierwszej transzy, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po złożeniu podpisanej Deklaracji zgody przez Kredytobiorcę i trwa: a) 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2 w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Trwałego inwalidztwa, lub b) 24 miesiące z zastrzeżeniem ust. 2 w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego i ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa może być przedłużana na kolejne: a) 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Trwałego inwalidztwa, b) 24-miesięczne okresy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego i ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego, bez konieczności składania kolejnych Deklaracji zgody, pod warunkiem: c) w dniu złożenia Deklaracji zgody Ubezpieczony złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na kontynuację ochrony, d) w pierwszym dniu kontynuowanego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony spełnia warunki, o których mowa odpowiednio w 6, e) Ubezpieczony nie złożył przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego: 1) z dniem Zgonu Ubezpieczonego, 2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy Kredytu, 3) z upływem okresu ubezpieczenia, o ile nie został on przedłużony na kolejny okres, 4) z upływem dnia wskazanego przez Ubezpieczonego w oświadczeniu woli o rezygnacji z ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z zastrzeżeniem ust. 4, 5) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów, 6) z dniem wydania Orzeczenia, o którym mowa w 2 ust. 9 w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 4. Ubezpieczony w każdym czasie trwania okresu ubezpieczenia ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia na przykład poprzez złożenie Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, którego wzór został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się zgodnie z ust. 3 pkt 4) oraz: 1) W przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w oświadczeniu woli o rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki, a Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu, 2) W przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w oświadczeniu woli o rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu część opłaconej składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do okresu trwania ochrony, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe w ramach tej samej Umowy Kredytu. Jeżeli w ramach jednej Umowy Kredytu objętych ochroną ubezpieczeniową jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wyłącznie tego Ubezpieczonego, który złoży oświadczenie o rezygnacji. 6. W sytuacji przedterminowego rozwiązania Umowy Kredytu na skutek zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu poprzez całkowitą spłatę Kredytu przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Kredytu, jeśli Ubezpieczony nie złożył pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 ochrona Ubezpieczyciela trwa do końca okresu, za jaki została opłacona składka. W takiej sytuacji wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie określona w wysokości zgodnie z harmonogramem spłaty Rat Kredytu obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiła wcześniejsza spłata Kredytu. 4

6 5 Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 2) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego następnego dnia po dniu, w którym Ubezpieczony przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie Utraty stałego źródła dochodów o których mowa w 6 ust. 4 lub od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, jeżeli w dniu złożenia Deklaracji Zgody, nie spełniał warunków objęcia ochroną w zakresie Utraty stałego źródła dochodów, o których mowa w 6 ust. 4, 3) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 4) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, i trwa do końca okresu ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową dotyczące Ubezpieczonego 6 1. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego oraz ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego następuje na podstawie Deklaracji zgody. Złożenie Deklaracji zgody przez Ubezpieczonego jest dobrowolne. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Kredytobiorca, który w dniu złożenia Deklaracji zgody spełnia warunki określone poniżej: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 2) ma miejsce zamieszkania w Polsce oraz 3) którego wiek powiększony o okres ochrony nie przekracza 70 lat oraz 4) zawarł z Ubezpieczającym Umowę Kredytu o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej PLN, a w razie zawartych innych Umów Kredytu, w związku z którymi objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU-II, jego zobowiązania z tytułu wszystkich zawartych Umów Kredytowych, przy których występuje jako Ubezpieczony, nie przekraczają kwoty kapitału PLN. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu, przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela poprzez złożenie Wniosku o ubezpieczenie na życie na zasadach indywidualnych (wzór Wniosku o ubezpieczenie na życie na zasadach indywidualnych został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim Kredytobiorca składa bezpośrednio Ubezpieczającemu. 3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo na wypadek Trwałego inwalidztwa następuje na podstawie Deklaracji zgody. Złożenie Deklaracji zgody przez Ubezpieczonego jest dobrowolne. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Kredytobiorca, który w dniu złożenia Deklaracji zgody spełnia warunki określone poniżej: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 2) którego wiek w dniu przystąpienia do ubezpieczenia powiększony o okres ochrony nie przekracza 67 lat oraz 3) zawarł z Ubezpieczającym Umowę Kredytu w kwocie kapitału nieprzekraczającej zł, a w razie zawartych innych Umów Kredytu w związku z którymi objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU-II, jego zobowiązania z tytułu wszystkich zawartych Umów Kredytu, przy których występuje jako Ubezpieczony, nie przekraczają kwoty kapitału zł. 4. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5, może być objęty Kredytobiorca, który oprócz warunków, o których mowa w ust. 3, w dniu złożenia Deklaracji zgody spełnia dodatkowo łącznie następujące warunki: 1) nie zostało wydane w odniesieniu do niego Orzeczenie oraz 2) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli nie zamieszkuje to pod warunkiem, że jego tymczasowa nieobecność związana jest z: a) pracą lub służbą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, b) pracą w placówce dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej, c) delegacją służbową, d) stałym oddelegowaniem do pracy w przedstawicielstwie/oddziale zagranicznym polskiego pracodawcy oraz 3) nie pozostaje w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia stosunku służbowego lub wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego, a w przypadku Kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą, przez ostatnie 6 miesięcy przed datą złożenia Deklaracji zgody nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych przepisów i nie został w tym czasie złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności oraz 4) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 5) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 5. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na wypadek Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego może być objęty Kredytobiorca, który oprócz warunków, o których mowa w ust. 3, spełnia dodatkowo następujące warunki: 5

7 1) w dniu złożenia Deklaracji zgody nie spełnia warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów zgodnie z ust.4, albo 2) podczas trwania Umowy Kredytu przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów zgodnie z ust Jeśli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, po uzgodnieniu z Kredytobiorcą, Ubezpieczający może zaproponować Kredytobiorcy objęcie ochroną ubezpieczeniową: 1) jednego z Kredytobiorców na pełną sumę ubezpieczenia, 2) więcej niż jednego z Kredytobiorców na część sumy ubezpieczenia ustaloną w Deklaracji Zgody, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczeniem może być objętych nie więcej niż 4 Współkredytobiorców w ramach jednego Kredytu. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczenie na wypadek Zgonu 7 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: 1) jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie dwóch pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia, oraz 2) w okresie 3 lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia w razie podania przed przystąpieniem do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, w Deklaracji Zgody lub innym dokumencie, nieprawdziwych informacji, w szczególności zatajenia przez Ubezpieczonego choroby rozpoznanej i/lub leczonej przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia lub innego zdarzenia, które nastąpiło przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, będących przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, chyba że pozostawanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość nie miało wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) czynnym udziałem Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 4) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków niezwiązanych z aktywnością 5) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, 7) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 8) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 9) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, 10) uczestnictwem w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 11) uprawianiem przez Ubezpieczonego: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei i saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu, 12) wyczynowym (zawodowym) uprawianiem jakiejkolwiek dyscypliny sportu oraz udziałem w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których Ubezpieczony nie podał a o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji Zgody lub w innych dokumentach wymaganych przez Ubezpieczyciela. Jeżeli Ubezpieczony nie podał tych okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, których Ubezpieczony nie podał. 6

8 Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Trwałego inwalidztwa 8 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których Ubezpieczony nie podał, a o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji zgody. Jeżeli Ubezpieczony nie podał tych okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczony nie podał. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 2) czynnym udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych. 9 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata stałego źródła dochodów nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy na skutek wypowiedzenia go Ubezpieczonemu przez pracodawcę przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 2) w wyniku rozwiązania kontraktu menedżerskiego na skutek wypowiedzenia go przez dającego zlecenie przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 3) w wyniku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wskutek wniosków złożonych przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 4) na skutek rozwiązania stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego przez Ubezpieczonego, 5) na skutek rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu kodeksu pracy lub odpowiednio powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 6) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu kodeksu pracy i odpowiednio powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 7) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia lub z winy pracownika, w rozumieniu kodeksu pracy lub odpowiednio powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 8) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy lub odpowiednio powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 9) w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na czas wykonywania określonej pracy oraz w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony z upływem okresu, na który został zawarty, chyba, że wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło pomimo, że został zawarty kolejny stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, a poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (ciągłość zatrudnienia), 10) w wyniku wygaśnięcia kontraktu menedżerskiego z upływem okresu, na który został zawarty, 10 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Trwałe inwalidztwo nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza chyba że pozostawanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, nie miało wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym (za wyjątkiem pojedynczych przypadków niezwiązanych z aktywnością zawodową), 3) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, 4) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, 5) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 6) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, 7) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 7

9 8) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 9) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice), o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji 11 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Hospitalizacja nastąpiła w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 2) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (z wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 3) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 4) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków ograniczających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, chyba że pozostawanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość nie miało wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 5) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, 6) czynnym udziałem Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych. 12 Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli Hospitalizacja nastąpiła na skutek lub w związku z: 1) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub innych uprawnionych do tego osób, z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, 2) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej, kosmetycznej, korekcyjnej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, 3) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego, 4) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 5) uczestnictwem Ubezpieczonego w rejsie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) uprawianiem przez Ubezpieczonego: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei i saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu, 7) wyczynowym (zawodowym) uprawianiem dyscypliny sportu oraz udziałem w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych, 8) jazdą motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm 3, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 9) następstwami i konsekwencjami wypadków oraz chorób Ubezpieczonego w odniesieniu do których, w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do ubezpieczenia zostały zdiagnozowane objawy lub wymagały porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków, 10) nieuzasadnionym ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego przebywaniem przez niego na zwolnieniu lekarskim lub nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej, 11) istniejącą u Ubezpieczonego chorobą zawodową lub Chorobą przewlekłą, 12) urlopem macierzyńskim oraz ciążą lub porodem Osoba przystępująca do ubezpieczenia zobowiązana jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed przystąpieniem do ubezpieczenia w Deklaracji zgody W razie objęcia ochroną przez Ubezpieczyciela mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których Ubezpieczony nie podał a o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji zgody..jeżeli Ubezpieczony, nie podał tych okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczony nie podał. 8

10 Zgłoszenie roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest z zastrzeżeniem postanowień 7, na podstawie Wniosku o wypłatę świadczenia oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub inny uprawniony organ kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) w razie Zgonu: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) zaświadczenie o przyczynie Zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), pod warunkiem, że jego uzyskanie jest możliwe przez Uposażonego; jeżeli zaświadczenie o przyczynie Zgonu jest możliwe do uzyskania na podstawie oświadczenia złożonego przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania zaświadczenia o przyczynie Zgonu Ubezpieczonego, c) Deklaracja Zgody lub zaakceptowana przez Ubezpieczonego Propozycja objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, d) Informacja Getin Noble Banku S.A. o wysokości salda zadłużenia w dniu Zgonu. 2) w razie gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek wypadku również notatki, raporty, postanowienia Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia będące w posiadaniu Uposażonego, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. 2. W przypadku, gdy Uposażony zgłosi Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Wniosku i dokumentów, o których mowa powyżej do Ubezpieczyciela. 3. W sytuacji, gdy do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło w okresie po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu, Uposażony przekazuje Ubezpieczycielowi, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wystawione przez Bank zaświadczenie informujące o całkowitej spłacie Kredytu przez Kredytobiorcę wraz z harmonogramem spłaty Rat Kredytu obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiła wcześniejsza spłata Kredytu. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień na podstawie Wniosku o wypłatę świadczenia oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub inny uprawniony organ, kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: a) wypis lub zaświadczenie lekarskie o potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b) raport policji (prokuratury), jeżeli jest to możliwe, w związku z zaistniałym zdarzeniem (w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku Nieszczęśliwego wypadku), c) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. 2. Ubezpieczony, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, przekazuje także potwierdzony w Banku obowiązujący na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogram spłaty Rat Kredytu. 3. Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa w ust. 1 2, Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia Hospitalizacji. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Ubezpieczonego (szczególnie związanych ze stanem zdrowia Ubezpieczonego) nie mógł on dokonać zgłoszenia, termin 30 dni liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi Wniosek o wypłatę świadczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej do Ubezpieczyciela. 4. W sytuacji, gdy do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło w okresie po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu, Ubezpieczony przekazuje Ubezpieczycielowi, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wystawione przez Bank zaświadczenie informujące o całkowitej spłacie Kredytu przez Kredytobiorcę wraz z harmonogramem spłaty Rat Kredytu obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiła wcześniejsza spłata Kredytu. Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodów Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest z zastrzeżeniem postanowień 8 10 na podstawie Wniosku o wypłatę świadczenia oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub inny uprawniony organ, kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 9

11 1) w razie Utraty stałego źródła dochodu: a) każdorazowo po Utracie stałego źródła dochodów zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, oraz: I. w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, lub w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, odpowiednio: świadectwo pracy, świadectwo służby albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego lub dokument potwierdzający rozwiązanie kontraktu menadżerskiego, II. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że przez 3 (słownie: trzy) miesiące poprzedzające zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego przynosiło stratę lub inny dokument ten fakt potwierdzający (np.: księga przychodów i rozchodów prowadzonej działalności, odpowiednie deklaracje PIT wraz z potwierdzeniem ich złożenia) oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, lub postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania), albo oświadczenie Ubezpieczonego zawierające szczegółowe wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), albo dokument potwierdzający rozwiązanie umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym oraz zaświadczenie o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); c) przed każdorazową wypłatą Świadczenia miesięcznego aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o prawie do zasiłku, a gdy okres pobrania zasiłku się skończył zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. 2) w razie Trwałego inwalidztwa: a) orzeczenie lekarza specjalisty stwierdzające Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Trwałego inwalidztwa, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. 2. Ubezpieczony wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, przekazuje także potwierdzony w Banku obowiązujący na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogram spłaty Rat Kredytu. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Wniosku i dokumentów, o których mowa powyżej do Ubezpieczyciela. 4. W sytuacji, gdy do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło w okresie po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu, Ubezpieczony przekazuje Ubezpieczycielowi, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wystawione przez Bank zaświadczenie informujące o całkowitej spłacie Kredytu przez Kredytobiorcę wraz z harmonogramem spłaty Rat Kredytu obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiła wcześniejsza spłata Kredytu. 5. W razie, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku oprócz dokumentów, o których mowach w ust. 1, należy doręczyć także będące w posiadaniu Ubezpieczonego informacje, postanowienia, raporty, notatki Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia, chyba że któryś z wymienionych w tym ust. dokumentów na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może być uzyskany. 6. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze orzecznicy Ubezpieczyciela. 7. Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a Zdarzeniem ubezpieczeniowym oraz stopnia Trwałego inwalidztwa dokonują lekarze orzecznicy Ubezpieczyciela na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badań lekarskich. 8. Stopień Trwałego inwalidztwa ustala się po zakończeniu leczenia i rekonwalescencji najpóźniej w 24 miesiącu od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia Trwałego inwalidztwa nie daje podstawy do zmiany wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Przy ustalaniu wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia się rodzaju pracy lub innych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego. Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ), Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego/Uposażonego jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne 10

12 do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uposażonemu. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa odpowiednio w 14 16, w szczególności brak dokumentacji zawierającej informacje o przyczynie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz udzielenie informacji niezgodnych z prawdą przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Ubezpieczyciel może zażądać, by Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim u wskazanego lekarza na koszt Ubezpieczyciela w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia Hospitalizacji. 10. Zasady opodatkowania świadczeń należnych Uposażonemu na mocy WU-II regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 11. Ubezpieczyciel oświadcza, że w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych. 12. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego lub Uposażonego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 13. W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w Banku w dniu wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 14. Ubezpieczony ma prawo wskazać w Deklaracji Zgody formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. Na jej podstawie Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe: 1) jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w trakcie trwania Umowy Kredytu Bankowi; Świadczenie ubezpieczeniowe pomniejsza wówczas saldo kredytowe Ubezpieczonego wynikające z Umowy Kredytu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji lub Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Trwałego inwalidztwa: Ubezpieczonemu jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu na skutek zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu poprzez całkowitą spłatę Kredytu przed upływem okresu, na jaki została pierwotnie zawarta Umowa Kredytu, 3) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu: osobie wskazanej przez Ubezpieczonego jako uprawnionej do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego lub osobie, o której mowa w ust , jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu na skutek zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu poprzez całkowitą spłatę Kredytu przed upływem okresu, na jaki została pierwotnie zawarta Umowa Kredytu, 15. Ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego ma prawo wskazać więcej niż jednego Uposażonego, określając procentowo ich udziały w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli udział procentowy nie został określony, to przyjmuje się, że udziały są równe z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić lub wskazać Uposażonego zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela składając za pośrednictwem Ubezpieczającego Oświadczenie o zmianie danych. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 17. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma Uposażonego lub wskazanie Uposażonego stało się bezskuteczne, to Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich Świadczenie ubezpieczeniowe 11

13 wypłacane jest spadkobiercom ustawowym Ubezpieczonego z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. 18. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 19. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia, wysokość świadczeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Suma ubezpieczenia ustalana, jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego i równa jest łącznej wysokości: 1) kwoty salda zadłużenia kapitałowego zgodnie z harmonogramem spłaty raty Kredytu na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego z wyłączeniem zadłużenia przeterminowanego i z uwzględnieniem spłat rat dokonanych po dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz 2) dwóch rat odsetkowych liczonych od nieprzeterminowanej części zadłużenia kapitałowego, za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny. 2. Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe, zajdzie w trakcie okresu Ubezpieczenia po wcześniejszym zakończeniu Umowy kredytowej, w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą przez Ubezpieczonego Kredytu wynikającego z Umowy Kredytu suma ubezpieczenia ustalana jest zgodnie z ust. 1 na podstawie harmonogramu spłaty Rat ustalonego na dzień zawarcia Umowy Kredytu. 3. Jeżeli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy (Współubezpieczenie), suma ubezpieczenia w stosunku do danego Współubezpieczonego ustalana jest w Deklaracji Zgody w proporcjach określonych przez Współubezpieczonych z zastrzeżeniem, że łączna suma proporcji w ramach jednej Umowy kredytowej przypadająca na wszystkich Współubezpieczonych musi wynosić 100%. Możliwe jest ustalenie proporcji według dochodu poszczególnych Współkredytobiorców lub liczby Współkredytobiorców. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Łączna liczba Świadczeń ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych nie może przekroczyć 12-tu (słownie: dwunastu) bez względu na liczbę tych zdarzeń w danym okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. 2. W przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego Bankowi stanowi równowartość iloczynu kwoty Raty Kredytu, wynikającej z harmonogramu spłaty Rat, oraz wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującego w Banku w dniu wypłaty miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego. 3. Jeśli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość maksymalnego Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, jest ustalona zgodnie z zapisami 6 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Współkredytobiorcy objętego ubezpieczeniem z powodu jego śmierci, przy obliczaniu proporcji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie bierze się pod uwagę tej osoby. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Współkredytobiorcy objętego ubezpieczeniem z powodów innych, niż wskazane wyżej, przy obliczaniu proporcji, o której mowa w zdaniu pierwszym dana osoba jest brana pod uwagę Z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe, przysługuje po 7 dniach nieprzerwanej Hospitalizacji i jest wypłacane przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z harmonogramem spłaty Rat obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 3, w kwocie Raty, której termin płatności przypadał po 7 dniach nieprzerwanej Hospitalizacji, z zastrzeżeniem postanowień 17 oraz z zastrzeżeniem, że maksymalne świadczenie miesięczne nie może być wyższe niż zł. 3. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu po każdych następnych 30 kolejnych dniach nieprzerwanej Hospitalizacji i jest wypłacane przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z harmonogramem spłaty Rat obowiązującym na dzień zajścia 12

14 Zdarzenia ubezpieczeniowego w kwocie Raty, której termin płatności przypadał po tych kolejnych 30 dniach nieprzerwanej Hospitalizacji, z zastrzeżeniem postanowień 17 oraz z zastrzeżeniem, że maksymalne świadczenie miesięczne nie może być wyższe niż zł. 4. W razie Hospitalizacji Ubezpieczonego w okresie po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu (w przypadku zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu poprzez całkowitą spłatę Kredytu przez Kredytobiorcę przed upływem okresu, na jaki została pierwotnie zawarta Umowa Kredytu) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU-II, przysługujące miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu na podstawie harmonogramu spłaty Rat na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiło przedterminowe rozwiązanie Umowy Kredytu Jeżeli, w wyniku tych samych okoliczności, przed upływem 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpił ponowny okres Hospitalizacji, to jest on traktowany, jako ciąg dalszy poprzedniego Zdarzenia ubezpieczeniowego. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych po łącznym upływie 30 dni Hospitalizacji. 2. Jeżeli, w wyniku tych samych okoliczności, po upływie 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpił ponowny okres Hospitalizacji, to jest on traktowany, jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 7 kolejnych dni kolejnej Hospitalizacji. Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodów Liczba Świadczeń ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych bez względu na liczbę tych zdarzeń w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego nie może przekroczyć 10-tu (słownie: dziesięciu). 2. W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego Bankowi stanowi równowartość iloczynu kwoty Raty, wynikającej z harmonogramu spłaty Rat oraz kursu sprzedaży waluty Kredytu, z pierwszej bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych obowiązującego w Banku w dniu wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego miesięcznego. 3. Jeśli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość maksymalnego Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, jest ustalona zgodnie z zapisami 6 ust W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Współkredytobiorcy objętego ubezpieczeniem z powodu jego Zgonu, przy obliczaniu proporcji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie bierze się pod uwagę tej osoby. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Współkredytobiorcy objętego ubezpieczeniem z powodów innych, niż wskazane wyżej, przy obliczaniu proporcji, o której mowa w zdaniu pierwszym dana osoba jest brana pod uwagę Z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty Rat Kredytu. 3. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów jest wypłacane przez Ubezpieczyciela w kwocie oraz terminie płatności Raty Kredytu przypadającej po 30 dniach od Utraty stałego źródła dochodów. 4. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest przez Ubezpieczyciela w kwotach oraz terminach płatności Rat Kredytu przypadających po 30 kolejnych dniach nieprzerwanego przysługiwania statusu bezrobotnego, z zastrzeżeniem ust. 5 i Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust 4. jest również należne w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkały w obszarze, w którym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje sześciomiesięczny okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych i Ubezpieczony stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ sześciomiesięcznego okresu jego przysługiwania, jednak nadal pozostaje bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy. 6. Maksymalne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów nie może być wyższe niż zł. 7. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe miesięczne po dniu zapadalności Raty Kredytu zgodnie z ust. 3 powyżej, a Rata Kredytu ta została już zapłacona przez Ubezpieczonego, Świadczenie ubezpieczeniowe miesięczne zostanie zaliczone przez Uposażonego na poczet najbliższej Raty Kredytu do spłaty w dacie jej spłaty zgodnej z harmonogramem spłaty Rat Kredytu lub zgodnie z decyzją Ubezpieczonego. 8. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego w okresie po przedterminowym rozwiązaniu Umowy Kredytu (w przypadku zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu poprzez całkowitą spłatę Kredytu przez Kredytobiorcę przed upływem okresu, na jaki została pierwotnie zawarta Umowa Kredytu) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU-II, przysługujące Świadczenia ubezpieczeniowe miesięczne wypłacane są Ubezpieczonemu na podstawie harmonogramu spłaty Rat na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, gdyby nie nastąpiło przedterminowe rozwiązanie Umowy Kredytu. 13

15 24 1. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, to Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od daty, w której nastąpiłaby Utrata stałego źródła dochodów, gdyby skrócenie okresu wypowiedzenia nie miało miejsca. 2. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od dającego zlecenie odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, to ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od ostatniego dnia okresu, za który otrzymał to odszkodowanie. 3. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek służbowy zawarte na czas określony, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 4. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez osoby uzyskujące dochody z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłaby ten kontrakt, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. Ubezpieczenie na wypadek Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego Trwałego inwalidztwa Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu taki procent salda zadłużenia kapitałowego zgodnie z harmonogramem spłaty raty Kredytu na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego z wyłączeniem zadłużenia przeterminowanego oraz dwóch rat odsetkowych liczonych od nieprzeterminowanej części zadłużenia kapitałowego, za miesiąc w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny, jednak nie więcej niż 500 tys. złotych, który odpowiada procentowi inwalidztwa, zgodnie z Tabelą świadczeń obowiązującą u Ubezpieczyciela, o której mowa poniżej w ust W razie utraty lub całkowitej i nieodwracalnej dysfunkcji kilku narządów lub kończyn Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy odpowiadającej świadczeniom z tytułu utraty lub takiej dysfunkcji poszczególnych narządów lub kończyn, jednak nie więcej niż 100% aktualnej na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego wysokości salda zadłużenia kapitałowego zgodnie z harmonogramem spłaty raty Kredytu na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego z wyłączeniem zadłużenia przeterminowanego oraz dwóch rat odsetkowych liczonych od nieprzeterminowanej części zadłużenia kapitałowego, za miesiąc w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny jednak nie więcej niż 500 tys. złotych. 3. W razie utraty lub uszkodzenia narządu albo kończyny, których funkcje były już przed Nieszczęśliwym wypadkiem upośledzone wskutek Choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego zdarzenia, stopień Trwałego inwalidztwa określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po Nieszczęśliwym wypadku a stopniem Trwałego inwalidztwa istniejącym przed Nieszczęśliwym wypadkiem. 4. Tabela Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Trwałego inwalidztwa: Całkowita utrata wzroku: w obu oczach 100% w jednym oku 50% Całkowita utrata słuchu: w obu uszach 60% w jednym uchu 30% Całkowita utrata węchu 10% Całkowita utrata kończyny górnej: w stawie barkowym 70% powyżej stawu łokciowego 65% poniżej stawu łokciowego 60% w nadgarstku 55% Całkowita utrata: kciuka 15% palca wskazującego 10% innego palca u ręki niż kciuk i palec wskazujący 5% 14

16 Całkowita utrata kończyny dolnej: powyżej środkowej części uda 70% poniżej środkowej części uda 60% poniżej stawu kolanowego 50% poniżej środkowej części (podudzia) 45% Całkowita utrata stopy 40% Całkowita utrata stopy z wyłączeniem pięty 30% Całkowita utrata: dużego palca u stopy 5% innego palca u stopy niż duży palec 2% 5. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż jedno z obrażeń wymienionych w ust. 4, na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Trwałego inwalidztwa składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego obrażenia, nie więcej jednak niż do wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt Jeśli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość maksymalnego Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, jest ustalona zgodnie z zapisami 6 ust. 6. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Współkredytobiorcy objętego ubezpieczeniem z powodu jego zgonu, przy obliczaniu proporcji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie bierze się pod uwagę tej osoby. Postanowienia końcowe Powództwo o roszczenia wynikające z WU-II można wytoczyć przed sąd właściwy, według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Uposażonego. 2. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uposażony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uposażony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony i/lub Uposażonego mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie niniejszych WU-II, powinny być składane na piśmie chyba że co innego wynika z postanowień niniejszych WU-II. 2. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Deklaracji Zgody, w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (wzór Oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela. 28 W sprawach nieuregulowanych w WU-II mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 15

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW, UBEZPIECZENIA NA WYPADEK HOSPITALIZACJI ORAZ UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNA POŻYCZKA (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Twoje dochody i NNW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna pożyczka Pakiet Majątek (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY UTRATA DOCHODÓW DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/10/15 z dnia 09.10.2015r.) (zwane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Pewna Spłata Plus Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU (WARUNKI UBEZPIECZENIA) I. DEFINICJE 1 PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (indeks EFL/01car),

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo