Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług

2 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług (zwane dalej: WU) Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług (zwane dalej: WU) regulują zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym zawierającym z Bankiem Umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług (Umowa kredytu). 2. Niniejsze WU regulują zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub hospitalizacji osób fizycznych zawierających z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług, która została zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a Bankiem oraz w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług, która została zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Bankiem. Definicje 2 Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1) Całkowita niezdolność do pracy - fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, w rezultacie którego Ubezpieczony całkowicie utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, powodujące wydanie Orzeczenia; 2) Czasowa niezdolność do pracy - Zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stanowiącej Stałe źródło dochodów Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres trwający minimum 30 dni, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa o orzekaniu o Czasowej niezdolności do pracy; 3) Deklaracja ubezpieczeniowa - dokument zawierający pisemne oświadczenie woli Banku i Kredytobiorcy, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową zawarte w dokumencie Umowy kredytu; 4) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) Zgonu - dzień Zgonu Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu; b) Całkowitej niezdolności do pracy - dzień powstania Całkowitej niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania Trwałej niezdolności do pracy, za dzień powstania Trwałej niezdolności do pracy przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia; c) Hospitalizacji - 7-my dzień pobytu w Szpitalu; d) Poważnego zachorowania - daty wskazane w dokumentacji medycznej związanej z Poważnym zachorowaniem odpowiednio w przypadku choroby - dzień zdiagnozowania choroby, w przypadku operacji - dzień przeprowadzenia zabiegu medycznego; e) Czasowej niezdolności do pracy - 30-ty dzień Czasowej niezdolności do pracy liczony od dnia wskazanego w orzeczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z właściwymi przepisami; f) Utraty stałego źródła dochodu: a. w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego - dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego; b. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - dzień wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i In- Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 1

3 formacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ubezpieczonego lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania; c. w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego - dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim; 5) Hospitalizacja - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 7 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej; 6) Kredyt - kredyt konsumencki przeznaczony na zakup towarów i usług udzielony przez Ubezpieczającego na podstawie zawartej Umowy kredytu niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kredytobiorcy; 7) Kredytobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę kredytu; 8) Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; 9) Orzeczenie - prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy; 10) Poważne zachorowanie - za Poważne zachorowanie uważa się jedną ze zdefiniowanych poniżej chorób lub operacji: a) Niewydolność nerek - końcowa postać niewydolności charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializoterapii lub przeszczepu nerki; b) Nowotwór złośliwy - obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę (za wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), nowotwory układu limfatycznego i chorobę Hodgkina; definicja nie obejmuje nowotworów będących wynikiem zakażenia wirusem HIV, nieinwazyjnych; nowotworów in-situ oraz wszelkich nowotworów skóry, z wyjątkiem czerniaka złośliwego; c) Operacja na naczyniach wieńcowych - dokonana przez kardiochirurga operacja (ang. bypass) wszczepienia pomostów omijających do tętnicy wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik niechirurgicznych, takich jak angioplastyka przezskórna, terapia laserowa lub inne metody leczenia nieoperacyjnego; d) Transplantacja głównych narządów - przebycie w charakterze biorcy operacji przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego; e) Udar mózgu - epizod mózgowo-naczyniowy wywołujący następstwa neurologiczne trwające ponad 24 godziny, obejmujący zakrzepicę, krwawienie lub zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego. Istnienie trwałego uszkodzenia neurologicznego musi zostać potwierdzone przez lekarza neurologa, nie wcześniej niż 6 tygodni po zdarzeniu. Nie uznaje się za Udar mózgu objawów mózgowych związanych z migreną, uszkodzeń mózgu w wyniku urazu lub niedotlenienia, schorzeń naczyniowych prowadzących do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego, a także chorób niedokrwiennych układu przedsionkowego; f) Zawał serca - martwica części mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia danego obszaru, czego dowodem są typowe objawy bólu w klatce piersiowej, nowe zmiany w zapisie EKG oraz podwyższony poziom enzymów sercowych; wszystkie powyższe objawy muszą wystąpić łącznie; 11) Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów art kc; 12) Rata - suma kwoty raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty w określonym terminie płatności wynikającym z harmonogramu spłaty Rat Kredytu, zawartym w Umowie kredytu; 13) Stałe źródło dochodów - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek; 14) Szpital - działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego; za Szpital w rozumieniu Umowy nie uznaje się zakładów opiekuńczoleczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu; 15) Świadczenie ubezpieczeniowe - świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 16) Świadczenie ubezpieczeniowe dodatkowe - świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Hospitalizacji zgodnie z 15; 17) Ubezpieczający (Bank) - Meritum Bank ICB S.A.; 18) Ubezpieczony - Kredytobiorca, który złożył podpisaną Deklarację ubezpieczeniową i został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 19) Ubezpieczyciel - z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 2

4 Ubezpieczonego, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji; Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego; 20) Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowa, na podstawie której Bank udziela Kredytu na zakup towarów i usług; 21) Uprawniony - Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest: a) Ubezpieczający (Bank) wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie: a. Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, b. Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, c. Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, d. Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, e. Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, z wyłączeniem Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego, o którym mowa w 15, f. Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, wyłącznie do wysokości zadłużenia Ubezpieczonego względem Banku, i które Bank zaliczy na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu pod warunkiem, że nie doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu; b) Ubezpieczony - jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego, o którym mowa w 15 w razie Hospitalizacji, oraz Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie: a. Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, b. Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, c. Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, d. Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, e. Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, pod warunkiem, że doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Świadczeniem ubezpieczeniowym a kwotą wypłaconą Bankowi zgodnie z pkt a); c) Osoby, o których mowa w 23 ust.1 - jako uprawnione do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu pod warunkiem, że doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Świadczeniem ubezpieczeniowym a kwotą wypłaconą Bankowi zgodnie z pkt a); 22) Utrata stałego źródła dochodów - Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na utracie Stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy o pracę/stosunku służbowego/ kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony data wygaśnięcia umowy o pracę/ustania stosunku służbowego/rozwiązania kontraktu menedżerskiego jest późniejsza od daty spłaty ostatniej Raty Kredytu lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: a) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego - utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; b) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek - utrata Stałego źródła dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi, tj. w sytuacji, gdy: a. w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę albo b. Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa polskiego uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo c. rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa; zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów; c) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego - rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 3

5 23) Wiek - liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia Kredytobiorcy; 24) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zależności od wariantu ubezpieczenia zdarzenia w postaci Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Hospitalizacji, Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania lub Utraty stałego źródła dochodu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU; 25) Zgon - śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny. Warianty ubezpieczenia 3 Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: Wariant ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wariant 1: Ubezpieczenie na wypadek Zgonu oraz Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy oraz Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Wariant 2: Ubezpieczenie na wypadek Zgonu oraz Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy oraz Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji oraz w zależności od statusu zatrudnienia: a) Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy - w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia: nie posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz uzyskuje dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub świadczy pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony (przy czym data wygaśnięcia umowy o pracę/ustania stosunku służbowego/rozwiązania kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony jest wcześniejsza niż data spłaty ostatniej Raty Kredytu), lub uzyskuje dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, lub b) Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania - w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, lub uzyskuje dochody z innych źródeł niż wskazane w pkt a) i c), lub c) Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia: nie posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz uzyskuje dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub świadczy pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartych na czas nieokreślony lub określony (przy czym data wygaśnięcia umowy o pracę/ustania stosunku służbowego/rozwiązania kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony jest późniejsza niż data spłaty ostatniej Raty Kredytu) oraz z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej niezdolności do pracy lub Utraty stałego źródła dochodu w łącznej liczbie wskazanej odpowiednio w 11 ust. 2 oraz 18 ust. 2, Ubezpieczonemu niezależnie od aktualnego statusu zatrudnienia, do końca okresu ubezpieczenia udzielana jest ochrona na wypadek Poważnego zachorowania. Wariant 3: Wariant 2 poszerzony o Świadczenie ubezpieczeniowe dodatkowe na wypadek Hospitalizacji Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz ryzyko Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia zgodnie z 3 odpowiednio przez lub Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 4

6 3. W razie zajścia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni na rzecz Uprawnionego Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości określonej odpowiednio w 9 (Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania) lub (Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy), lub (Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji), lub (Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu) pod warunkiem, że przyczyna tego zdarzenia powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU. W przypadku wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na rzecz Banku, Bank zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 5 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu podpisania Deklaracji ubezpieczeniowej (przystąpienie do ubezpieczenia), nie wcześniej jednak niż z dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu i trwa do końca trwania Umowy kredytu, nie dłużej jednak niż: 1) 36 miesięcy - w stosunku do kredytów ze stałą stopą procentową, 2) 60 miesięcy - w stosunku do kredytów ze zmienną stopą procentową, z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony w przypadku wydłużenia terminu spłaty ostatniej Raty Kredytu określonego w pierwotnym harmonogramie spłat Kredytu o maksymalnie 62 dni. Wydłużenie okresu ubezpieczenia uzależnione jest każdorazowo od zgody Ubezpieczyciela na wydłużenie okresu ubezpieczenia. 3. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji - od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - po upływie 90 dni (karencja) licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, i trwa do końca okresu ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 5 pkt 6), z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 10) i 11). 5. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.2, 2) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zgonu, o którym mowa w 9, 3) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Całkowitej niezdolności do pracy, o którym mowa w 9, z zastrzeżeniem ust. 6, 4) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Poważnego zachorowania, o którym mowa w 9, 5) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z chwilą wyczerpania limitu świadczeń w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego, którego dany limit dotyczy, 6) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem pkt 10) i 11), 7) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 8) Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z dniem wydania Orzeczenia, o którym mowa w 2 pkt 9), 9) z dniem skutecznego prawnie odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu, 10) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony dokonał wcześniejszej spłaty Kredytu, o ile Ubezpieczony złożył rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej po dniu wcześniejszej spłaty nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonał wcześniejszej spłaty Kredytu, zgodnie z ust. 4, 11) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z ust. 4, pod warunkiem że Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy kredytu. 6. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Ubezpieczenia na wypadek zajścia Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego po dacie wydania Orzeczenia, pod warunkiem, że data powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazana w Orzeczeniu znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 5

7 Warunki objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 6 1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Kredytobiorca, który łącznie spełnia warunki określone poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawarł z Bankiem Umowę kredytu o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej PLN lub kilka Umów kredytu o łącznej wysokości nieprzekraczającej zł, 4) którego Wiek w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 75 lat, 5) podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, 6) jest obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 7) na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie jest wydane w stosunku do Kredytobiorcy Orzeczenie, o którym mowa w 2 pkt. 9), 8) złożył odpowiednią Deklarację ubezpieczeniową (przystąpienie do ubezpieczenia) i jednocześnie wskazał Bank jako Uprawnionego do odbioru Świadczenia ubezpieczeniowego. 2. W przypadku, gdy Umowa kredytu zawarta została przez dwóch lub więcej Współkredytobiorców ochroną ubezpieczeniową może być objęty wyłącznie jeden ze Współkredytobiorców. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji 7 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba że nie miały wpływu na zajście zdarzenia; 2) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 3) nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 4) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, chyba że nie miały wpływu na zajście zdarzenia; 5) próbą samobójstwa, samookaleczenia lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego; 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w następstwie lub w związku z konsekwencjami wypadków, które zaszły przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu 8 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Utrata stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) Ubezpieczonemu przez pracodawcę (dającego zlecenie) przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, 2) w wyniku zakończenia prowadzenia przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, na skutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości prowadzonej przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, złożonych przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, 3) na skutek rozwiązania przez Ubezpieczonego lub na jego wniosek stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 6

8 4) na skutek rozwiązania stosunku pracy z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego prawa pracy, 5) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 6) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub bez wypowiedzenia, w trybie art. 53 Kodeksu pracy, a w przypadku stosunku służbowego, na skutek wypowiedzenia Ubezpieczonemu stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, w sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek okoliczności, które stanowią ustawową przesłankę zwolnienia Ubezpieczonego ze służby, 7) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 8) w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, zawartego na czas wykonywania określonej pracy oraz w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, z upływem okresu, na który został zawarty, chyba że zakończenie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło, pomimo iż strony poprzednio dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1-go miesiąca, 9) w wyniku zakończenia kontraktu menedżerskiego z upływem okresu, na jaki został zawarty, chyba że został zawarty kolejny kontrakt menedżerski z dotychczasowym dającym zlecenie na kolejny, bezpośrednio następujący (tzn. przerwa pomiędzy okresami zatrudnienia trwa nie dłużej niż 3 dni robocze) po zakończeniu poprzedniego okresu (ciągłość zatrudnienia). 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku Utraty stałego źródła dochodów nie uzyskał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych, w rozumieniu odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Suma ubezpieczenia, wysokość Świadczeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania 9 1. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania Ubezpieczonego ustalana jest na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego i równa jest wysokości kapitału Kredytu pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty Rat w Dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za to Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Zgonu lub Całkowitej niezdolności do pracy lub Poważnego zachorowania, które nastąpiło pierwsze. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Z tytułu wystąpienia Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 3. Ubezpieczony nabywa prawo do kolejnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 4. Miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat, z zastrzeżeniem ust. 5, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 2 - w terminie 30 dni nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3 - w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 5. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 7

9 11 1. Świadczenia z tytułu Czasowej niezdolności do pracy przysługują Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Czasowych niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wynosi zł. 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy w stosunku do tego Ubezpieczonego. 12 W każdym przypadku prawo do nabycia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wygasa począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Z tytułu wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 7 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji z zastrzeżeniem ust Jeżeli, w wyniku tych samych okoliczności, po upływie 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. 4. Jeżeli w wyniku innych okoliczności po upływie 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest on traktowana jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe. W takim przypadku Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 7 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. 5. Miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat, z zastrzeżeniem ust. 6, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust jako pierwsza po zakończeniu Hospitalizacji, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanej Hospitalizacji. 6. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu Świadczenia z tytułu Hospitalizacji przysługują Uprawnionemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Hospitalizacji w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji wynosi zł. 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji w stosunku do tego Ubezpieczonego W przypadku objęcia Kredytobiorcy ochroną w ramach Wariantu 3 w razie Hospitalizacji, oprócz Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w 13, z zastrzeżeniem 14, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe dodatkowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, na następujących zasadach: 1) Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego po upływie 7 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji, 2) Ubezpieczony nabywa prawo do kolejnych miesięcznych dodatkowych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji, 3) Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych dodatkowych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Hospitalizacji w okresie ubezpieczenia każdorazowo w wysokości 300 zł. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 8

10 Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu Z tytułu wystąpienia Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 60 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. 3. Ubezpieczony nabywa prawo do kolejnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem ust Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 3 jest również należne w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkały w obszarze, w którym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje sześciomiesięczny okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych i Ubezpieczony stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ sześciomiesięcznego okresu jego przysługiwania, jednak nadal pozostaje bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy. 5. Miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat, z zastrzeżeniem ust. 6, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 2 - jako ostatnia Rata w terminie 60 dni nieprzerwanego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3 - w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. 6. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu Świadczenia z tytułu Utraty stałego źródła dochodu przysługują Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Utrat stałego źródła dochodu w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu wynosi zł. 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu w stosunku do tego Ubezpieczonego Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, to Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczeń ubezpieczeniowych miesięcznych po upływie 30 dni kalendarzowych od daty, w której nastąpiłaby Utrata stałego źródła dochodów, gdyby skrócenie okresu wypowiedzenia nie miało miejsca. 2. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od dającego zlecenie odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, to Ubezpieczony nabywa prawo do miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 30 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, za który otrzymał to odszkodowanie. 19 W każdym przypadku prawo do nabycia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu wygasa począwszy od: 1. dnia, w którym Ubezpieczony utracił status bezrobotnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem 16 ust. 4, 2. pierwszego dnia po dacie ponownego zawarcia stosunku pracy, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub założenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek będących podstawą uzyskiwania Stałego źródła dochodu. Zgłoszenie roszczenia Ubezpieczenie na wypadek Zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest Uprawnionemu, z zastrzeżeniem postanowień 7 oraz z uwzględnieniem postanowień 22, po dostarczeniu bezpośrednio do TU na Życie Europa S.A. lub za pośrednictwem Ubezpieczającego Wniosku o wypłatę świadczenia (dalej: Wniosek; Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 9

11 wzór Wniosku o wypłatę świadczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną TU na Życie Europa S.A., wskazaną we Wniosku o wypłatę świadczenia kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są z zastrzeżeniem ust. 2: 1) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego; b) zaświadczenie o przyczynie Zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę Zgonu); 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy: a) Orzeczenie, o którym mowa w 2 pkt 9; b) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) w razie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji: a) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego); b) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. W razie, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku oprócz dokumentów, o których mowach w ust. 1, należy doręczyć także informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia, chyba że któryś z wymienionych w tym ust. dokumentów na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może być uzyskany. Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest Uprawnionemu, z zastrzeżeniem postanowień 7-8 oraz z uwzględnieniem postanowień 22, po dostarczeniu bezpośrednio do TU Europa S.A. lub za pośrednictwem Ubezpieczającego Wniosku o wypłatę świadczenia (dalej: Wniosek; wzór Wniosku o wypłatę świadczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną TU Europa S.A., wskazaną we Wniosku o wypłatę świadczenia kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są z zastrzeżeniem ust. 2: 1) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy: a) zaświadczenie lekarskie (druk ZLA) o Czasowej niezdolności do pracy potwierdzające okres przerwy w pracy lub, jeżeli miał miejsce pobyt w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu; b) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania: a) orzeczenie lekarza specjalisty stwierdzające Poważne zachorowanie i odpis badania potwierdzającego zaistnienie choroby lub przebycia zabiegu medycznego; b) kserokopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego; 3) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu: a) każdorazowo po Utracie stałego źródła dochodów zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz: a. w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony lub w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, odpowiednio: świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego lub kontraktu menadżerskiego, b. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 (słownie: dwanaście) miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że przez 3 (słownie: trzy) miesiące poprzedzające zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo Ubezpieczonego przynosiło stratę lub inny dokument ten fakt potwierdzający (np.: księga przychodów i rozchodów prowadzonej działalności, odpowiednie deklaracje PIT wraz z potwierdzeniem ich złożenia) oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania), albo oświadczenie Ubezpieczonego zawierające wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym oraz zaświadczenie o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); b) przed każdorazową wypłatą miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego - aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub za- Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 10

12 świadczenie z właściwego urzędu o prawie do zasiłku, a gdy okres pobrania zasiłku się skończył - zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego; c) W przypadku osób uzyskujących dochody na podstawie stosunku służbowego, Ubezpieczyciel może wskazać inny, odpowiedni ze względu na specyfikę unormowań prawnych stosunku służbowego (np. w przypadku służb mundurowych) dokument potwierdzający wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. W razie, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku oprócz dokumentów, o których mowach w ust. 1, należy doręczyć także informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia, chyba że któryś z wymienionych w tym ust. dokumentów na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może być uzyskany. Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ) Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego/Uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ). 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczonemu/Uprawnionemu i osobie występującej z roszczeniem pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem oraz Bank, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Ubezpieczyciel może zażądać, by Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim u wskazanego lekarza na koszt Ubezpieczyciela w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia Całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania lub Hospitalizacji. 9. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w szczególności brak dokumentacji zawierającej informacje o stanie zdrowia Ubezpieczonego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 10. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego lub Uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 11. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu WU regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 12. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego W zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu pod warunkiem, że doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu Uprawnionymi do Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Świadczeniem ubezpieczeniowym a kwotą wypłaconą Bankowi zgodnie z 2 pkt 21) ppkt a) są członkowie rodziny Ubezpieczonego, według następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 11

13 o którym mowa w zdaniu pierwszym zgodnie z zasadami o powołaniu do dziedziczenia ustawowego określonymi przepisami kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w zdaniu pierwszym, przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie tego Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w zdaniu pierwszym w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, dalszych Uprawnionych do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w zadaniu pierwszym ustala się zgodnie z zasadami o powołaniu do dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są powołane do dziedziczenia na podstawie testamentu. 2. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w ust.1 zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela zgodnie z zasadami określonymi w 26 ust.2, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest oświadczenie Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych, o których mowa w ust.1 do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w ust.1 z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazuje kilku Uprawnionych, o których mowa w ust.1 do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w wysokości, o której mowa w ust.1, powinien określić procentowy udział każdego z nich w kwocie tego Świadczenia ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. Jeżeli Ubezpieczony nie określił wysokości przypadających Uprawnionym udziałów w kwocie tego Świadczenia ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielona część Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego wskazanie jednego lub kilku spośród Uprawnionych stało się bezskuteczne, Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w ust.1 przypadające temu Uprawnionemu lub Uprawnionym, zostanie wypłacone pozostałym wskazanym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego lub w równych częściach, w przypadku nie wskazania przez Ubezpieczonego udziałów, z zastrzeżeniem ust Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w ust.1 zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w kolejności określonej w ust Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 7. Wskazanie Uprawnionego, o którym mowa w ust.1 do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w ust.1 staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 8. Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w ust.1, nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uprawnionym, o których mowa w ust.1 w dalszej kolejności. Składka Składka jest płatna przez Ubezpieczającego, w terminie i na warunkach wskazanych w Umowie grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług zawartej pomiędzy TU Europa S.A. a Bankiem oraz Umowie grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub hospitalizacji osób fizycznych zawierających z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług zawartej pomiędzy TU na Życie Europa S.A. a Bankiem. 2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego zgodnie z 5 ust. 5 pkt 6), a także w przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu pod warunkiem, że Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu wniosek o rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej po dniu wcześniejszej spłaty Kredytu nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonał wcześniejszej spłaty Kredytu zgodnie z 5 ust. 5 pkt 10), Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres ochrony, przy najbliższym rozliczeniu składek na warunkach wskazanych w UMOWACH, o których mowa w ust W przypadku, gdy Kredytobiorca, który złożył Deklarację ubezpieczeniową, odstąpi od Umowy kredytu w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, lub gdy nie dojdzie do uruchomienia Kredytu przez Ubezpieczającego, lub w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy kredytu zrezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej wówczas składka uznana jest za nienależną. Postanowienia końcowe Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 12

14 Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczonego i/ lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych osobowych poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 27 Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 28 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Biuro Obsługi Klienta (dla telefonów stacjonarnych oraz dla telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy), koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 13

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW, UBEZPIECZENIA NA WYPADEK HOSPITALIZACJI ORAZ UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU (WARUNKI UBEZPIECZENIA) I. DEFINICJE 1 PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNA POŻYCZKA (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorca, który zawarł Umowę Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka poprzez złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Pożyczkobiorca, który zawarł Umowę Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka poprzez złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA POŻYCZKA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia i Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (WU). Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna pożyczka Pakiet Majątek (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNY KREDYT OPCJA MINI PRIM ALBO OPCJA MAXI PRIM

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNY KREDYT OPCJA MINI PRIM ALBO OPCJA MAXI PRIM KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNY KREDYT OPCJA MINI PRIM ALBO OPCJA MAXI PRIM W Karcie Informacyjnej Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNY KREDYT STANDARD PRIM I PREMIUM PRIM. kod: WU/1/100336/2016/Ż/M

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNY KREDYT STANDARD PRIM I PREMIUM PRIM. kod: WU/1/100336/2016/Ż/M Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNY KREDYT STANDARD PRIM I PREMIUM PRIM kod: WU/1/100336/2016/Ż/M Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA

WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA (zwane dalej: WU Bezpieczna Pożyczka) które powstały na podstawie OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA PAKIET ŻYCIE zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14 WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki, których zaistnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo