CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności albo Inwalidztwa do pracy Kredytobiorców zawierających Umowy kredytu samochodowego z Getin Noble Bankiem SA (zwane dalej - Warunki ubezpieczenia; WU), regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Klientom Banku zawierającym Umowy Kredytu. DEFINICJE 2 W rozumieniu UMOWY poniższe określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 1. CHOROBA schorzenie, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej, woli powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza. 2. CHOROBY PRZEWLEKŁE - choroby, które posiadają przynajmniej jedną z następujących cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, są spowodowane przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, długiego nadzoru, obserwacji lub opieki. 3. CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stanowiącej źródło uzyskiwania przychodu przez Ubezpieczonego przez nieprzerwany okres trwający minimum 30 dni, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o Czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z przepisami o orzekaniu o Czasowej niezdolności do pracy. 4. DEKLARACJA ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ (dalej: Deklaracja zgody) oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie UMOWY. 5. DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO: 1) UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU: a) w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony- dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, z wyłączeniem sytuacji opisanej w 8 ust. 1 pkt 6), kiedy to za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby stosunek pracy lub stosunek służbowy wskutek rozwiązania go przez pracodawcę z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia określonych w Kodeksie Pracy, liczonych od dnia zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dzień wykreślenia wpisu w Ewidencji działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego lub dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień Strona 1 z 22

2 uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, c) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego - dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, za datę utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim. 2) CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY dzień wskazany w druku zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 jako pierwszy dzień Czasowej niezdolności do pracy, 3) HOSPITALIZACJI pierwszy dzień pobytu w Szpitalu, 4) INWALIDZTWO dzień powstania Inwalidztwa wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS. 6. HOSPITALIZACJA - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 14 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej. 7. INWALIDZTWO - wystąpienie inwalidztwa polegającego na utracie kończyny lub całkowitej i nieodwracalnej dysfunkcji narządu wzroku, słuchu lub mowy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w postaci: a) całkowitej utraty wzroku w co najmniej jednym oku, lub utrata ostrości wzroku przekraczająca 70% w każdym z obojga oczu, b) całkowitej utraty słuchu, c) całkowitej utraty mowy, d) utraty kończyny górnej powyżej lub na poziomie (stawu łokciowego), e) utraty kończyny dolnej powyżej lub na poziomie stawu kolanowego, f) porażenie połowiczne utrwalone, g) porażenie 4-kończynowe, h) porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych, i) porażenie całej kończyny dolnej lub górnej, j) całkowite porażenie nerwu kulszowego, k) oparzenie co najmniej III stopnia. 8. KREDYTOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, osoby fizyczna będące wspólnikiem spółki cywilnej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę Kredytu; w razie gdy stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca (Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio w stosunku do Współkredytobiorców, jeśli będą oni objęci ochrona ubezpieczeniową. 9. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK (NW) nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawał, krwotok, udar mózgu, nagłe zatrzymanie krążenia, długotrwałe działanie stresu.. Strona 2 z 22

3 10. ORZECZENIE prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą niezdolność do pracy na okres powyżej 2 lat. 11. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art kc; 12. RATA suma kwoty raty kapitałowej i należnych odsetek przypadających do spłaty w określonym terminie płatności zgodnie z harmonogramem z dnia podpisania Umowy Kredytu. 13. REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA niezawodowe i niewyczynowe uprawianie: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobsleje, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu. 14. STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODU wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim, lub z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 15. STATUS BEZROBOTNEGO status uzyskany przez osobę zarejestrowaną w charakterze bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, który uprawnia do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. 16. SZPITAL- działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja Szpitala nie obejmuje ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień: od leków, narkotyków czy alkoholu. 17. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Uprawnionemu w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 18. UBEZPIECZAJĄCY Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 19. UBEZPIECZONY Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej UMOWY. 20. UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 21. UMOWA Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności do pracy albo Inwalidztwa Kredytobiorców zawierających Umowy kredytu samochodowego z Getin Noble Bankiem SA zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Getin Noble Bank SA w dniu roku. 22. UMOWA KREDYTU - zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowa, na podstawie której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych (Kredyt): Strona 3 z 22

4 a) z przeznaczeniem na zakup pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych lub b) zabezpieczonych na pojazdach mechanicznych, maszynach i urządzeniach rolniczych i leśnych. 23. UPRAWNIONY osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje Świadczenie ubezpieczeniowe, 24. UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU zdarzenie polegające na: a) w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony - utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy) w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w UMOWIE; b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - spowodowane przyczynami ekonomicznymi zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu w Ewidencji działalności gospodarczej lub uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy lub uprawomocnieniu się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania- tj. w sytuacji, gdy: i. w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę, albo ii. Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa polskiego uniemożliwiających prowadzenie działalności przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, albo iii. pracodawca rozwiązał z Ubezpieczonym umowę cywilno-prawną, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność swojego przedsiębiorstwa, oraz nastąpiło uzyskanie przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 3 (słownie: trzy) miesiące poprzedzające złożenie Deklaracji zgody nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych przepisów i nie został w tym czasie złożony wniosek o wykreślenie wpisu z Ewidencji działalności gospodarczej lub wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w UMOWIE; c) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie, lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem o ile Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w UMOWIE. 25. WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach wyścigach, występach lub treningach sportowych nie organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy; Strona 4 z 22

5 26. WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ dzień złożenia podpisanej Deklaracji zgody przez Kredytobiorcę. 27. ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby: a) w odniesieniu do gier zespołowych będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub c) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych. 28. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci: 1) Utraty stałego źródła dochodów, 2) Czasowej niezdolności do pracy, 3) Hospitalizacji, 4) Inwalidztwa, których przyczyna powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko: PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1) Utraty stałego źródła dochodu, w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który w dniu złożenia Deklaracji zgody spełnia warunki: a. podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, oraz b. nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, oraz c. nie zostało wydane w odniesieniu do niego Orzeczenie, oraz d. uzyskuje w Polsce dochody z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, z tytułu kontraktu menedżerskiego lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, oraz e. nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego, lub przez ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji zgody nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, która w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie Deklaracji zgody nie przynosiła strat, a także w tym okresie nie złożono wniosku o jej wyrejestrowanie, Strona 5 z 22

6 albo Hospitalizacji w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który: a. w dniu złożenia Deklaracji zgody nie spełnia któregokolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, o których mowa w pkt a. e. powyżej oraz pod warunkiem, że w dniu złożenia Deklaracji zgody nie jest hospitalizowany albo b. podczas trwania Umowy Kredytu przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, o których mowa w pkt a. e. powyżej oraz pod warunkiem, że na moment, w którym przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu nie jest hospitalizowany, lub 2) Czasowej niezdolności do pracy, będącej wynikiem Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który w dniu złożenia Deklaracji zgody spełnia warunki: albo a. podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, oraz b. nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, oraz c. nie zostało wydane w odniesieniu do niego Orzeczenie Inwalidztwa w stosunku do Ubezpieczonego (Współubezpieczonego), który: i. w dniu złożenia Deklaracji zgody nie spełnia któregokolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w pkt a. c. powyżej, albo ii. podczas trwania Umowy kredytu przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w pkt a. c. powyżej. 2. Ubezpieczyciel w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaci należne Świadczenie ubezpieczeniowe Uprawnionemu, a Uprawniony zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej z nim Umowy kredytu, zgodnie z 12-21, z zastrzeżeniem OKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu i trwa przez okres od 12 do 21 miesięcy lub 23 miesiące zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji zgody. 2. Okres ubezpieczenia nie ulega zakończeniu w przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu przed terminem określonym w Umowie Kredytu Strona 6 z 22

7 POCZĄTEK I WYGAŚNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 5 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się po spełnieniu warunków określonych w 7 następnego dnia po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu, z zastrzeżeniem, iż: 1) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu następnego dnia po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu; 2) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy następnego dnia po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu; 3) w przypadku ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji: a) w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1) lit i następnego dnia po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu b) w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1) lit ii - w dniu w którym Ubezpieczony (Współubezpieczony) przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie Utraty stałego źródła dochodu, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1) ppkt a - e, 4) w przypadku ubezpieczenia na wypadek Inwalidztwa: a) w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 2) lit i następnego dnia po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu b) w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 2) lit ii - w dniu, w którym Ubezpieczony (Współubezpieczony) przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie Czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 2) ppkt a c 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, 2) z dniem odstąpienia od Umowy Kredytu zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, 3) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 4) z dniem wskazanym w rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z zastrzeżeniem ust. 2, 5) z chwilą wyczerpania limitu świadczeń z tytułu Hospitalizacji, o których mowa w 16 w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, Strona 7 z 22

8 6) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu w dniu, w którym Ubezpieczony (Współubezpieczony) przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ryzyka Utraty stałego źródła dochodu, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1) ppkt a)-e), 7) z dniem uznania roszczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek Inwalidztwa, 8) w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy w dniu, w którym Ubezpieczony (Współubezpieczony) przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną w zakresie ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 2) ppkt a)-c w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 2. Ubezpieczony w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia ma prawo do złożenia bezpośrednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej ( Oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej ). W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy. zgodnie z ust.1 pkt 4). 1) w przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył odpowiednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki, a Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu. 2) w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył odpowiednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu część opłaconej składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do okresu trwania ochrony, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji nie jest możliwe w ramach tej samej Umowy kredytu. Jeżeli w ramach jednej Umowy kredytu objętych ochroną ubezpieczeniową jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, to oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wyłącznie tego Ubezpieczonego, który złoży oświadczenie o rezygnacji. 4. Rezygnacja z ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 pkt. 4) nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TU Europa S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 5. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia, o którym mowa w 2 ust. 10 lub orzeczenia lekarskiego stwierdzającego Inwalidztwo upłynął okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy lub Inwalidztwa po dacie wydania Orzeczenia, pod warunkiem, że data powstania Czasowej niezdolności do pracy lub Inwalidztwa wskazana w Orzeczeniu znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Strona 8 z 22

9 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 7 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Kredytobiorca, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający miejsce zamieszkania w Polsce którego wiek w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 67 lat, a także spełniający warunki określone w ust Z zastrzeżeniem ust. 1, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci Kredytobiorcy, którzy: 1) złożyli podpisaną Deklarację zgody oraz, 2) zawarli Umowę Kredytu o łącznej kwocie kapitału na wszystkich Kredytobiorców nie przekraczającej PLN, a w przypadku, gdy posiada inne Umowy Kredytu zawarte z Bankiem, ich zobowiązania z tytułu wszystkich zawartych Umów Kredytu, w ramach których zostali objęci ubezpieczeniem nie przekraczają kwoty kapitału PLN. 3. W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu objęcie ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy wymaga każdorazowo pisemnej zgody Ubezpieczyciela 4. Do objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2 niezbędne jest wypełnienie przez Ubezpieczanego Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego, który będzie podstawą do oceny ryzyka i podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o możliwości objęcia go ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, przedstawionych przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu i Ubezpieczanemu w postaci Propozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. Ubezpieczyciel przedstawia Propozycję objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pocztą elektroniczną skanu Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego. 5. Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, Ubezpieczający może zaproponować: 1) objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego ze Współkredytobiorców, który spełnił warunki określone w ust. 1 oraz ust. 2, na pełną sumę ubezpieczenia lub 2) objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich Współkredytobiorców, pod warunkiem, że spełnili warunki określone w ust. 1 oraz ust. 2. W takim przypadku wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Utraty stałego źródła dochodu określana jest zgodnie z albo Hospitalizacji określana jest zgodnie z 16 lub Czasowej niezdolności do pracy określana jest zgodnie z albo Inwalidztwa określana jest zgodnie z 21 UMOWY, z uwzględnieniem wskazanego w Deklaracji zgody udziału procentowego Ubezpieczonego w sumie ubezpieczenia WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu 8 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata stałego źródła dochodu nastąpiła w wyniku: Strona 9 z 22

10 1) udziału Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 2) rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego wskutek wypowiedzenia go Ubezpieczonemu przez pracodawcę przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 3) rozwiązania kontraktu menedżerskiego wskutek wypowiedzenia go przez dającego zlecenie przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 4) w wyniku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wskutek wniosków złożonych przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, 5) rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego przez Ubezpieczonego, 6) rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy), w rozumieniu przepisów prawa pracy, 7) rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 8) zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony z upływem okresu, na który został zawarty, chyba, że został zawarty kolejny stosunek pracy lub stosunek służbowy z dotychczasowym pracodawcą jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (ciągłość zatrudnienia), 9) zakończenia kontraktu menedżerskiego z upływem okresu, na który został zawarty, chyba, że został zawarty kolejny kontrakt menedżerski z dotychczasowym dającym zlecenie na kolejny, bezpośrednio następujący po zakończeniu poprzedniego okres (ciągłość zatrudnienia), 10) w wyniku zakończenia stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego: a) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą dla Ubezpieczonego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, b) ze spółką osobową, której wspólnikiem jest krewny lub powinowaty Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie, c) ze spółką kapitałową, w której krewny lub powinowaty Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie posiada ponad 5% udziałów/akcji lub jest członkiem jej władz statutowych, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których Ubezpieczony nie podał, a o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji zgody lub w innych dokumentach wymaganych przez Ubezpieczyciela. Jeżeli Ubezpieczony nie podał tych okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczony nie podał. Strona 10 z 22

11 Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy 9 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Czasowa niezdolność do pracy nastąpiła na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza w celach medycznych, 2) działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 4) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) nieuzasadnionym ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego przebywaniem przez niego na zwolnieniu lekarskim lub nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej, 6) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, 7) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 8) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 9) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub w stanie po spożyciu alkoholu, 10) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 11) urlopem macierzyńskim oraz ciążą, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym i Wyczynowym uprawianiem sportu. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za Czasową niezdolność do pracy powstałą w następstwie lub w związku z wszelkimi Chorobami, o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji zgody w odniesieniu do których, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia podpisanej Deklaracji zgody, zostały zdiagnozowane objawy lub wymagały porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których Ubezpieczony nie podał a o które Ubezpieczyciel zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji zgody Jeżeli Ubezpieczony nie podał tych okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości Strona 11 z 22

12 przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczony nie podał. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek i w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza w celach medycznych, 2) działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 4) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem radioaktywnym (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową); 5) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego; 7) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) jeżeli miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 8) poddaniem się przez ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci; 9) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego; 10) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień; 11) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi. 12) urlopem macierzyńskim oraz ciążą, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Inwalidztwo nastąpiło na skutek lub w związku z: Strona 12 z 22

13 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza w celach medycznych, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 4) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 5) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 6) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 7) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice, 8) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub w stanie po spożyciu alkoholu, 9) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym i Wyczynowym uprawianiem sportu. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nie nastąpiło w okresie odpowiedzialności. SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu 12 Łączna liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych (Utrat stałego źródła dochodu) w stosunku do danego Ubezpieczonego nie może przekroczyć 6 (słownie: sześciu) w okresie ubezpieczenia Z tytułu wystąpienia Utraty stałego źródła dochodu, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe zgodnie z ust. 2 z zastrzeżeniem Przysługujące miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu w wysokości określonej w harmonogramie spłaty Rat z Strona 13 z 22

14 dnia podpisania Umowy kredytu, z zastrzeżeniem iż maksymalne Świadczenie ubezpieczeniowe nie może być większe niż 3000 zł. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, to Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczeń ubezpieczeniowych miesięcznych od daty dostarczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego wniosku o wypłatę świadczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 22 jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od daty, w której nastąpiłaby utrata stałego źródła dochodu, gdyby skrócenie okresu wypowiedzenia nie miało miejsca. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od dającego zlecenie odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, to Ubezpieczony nabywa prawo do miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych od daty dostarczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego wniosku o wypłatę świadczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 22 jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, za który otrzymał to odszkodowanie. 3. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest na podstawie harmonogramu z dnia podpisania Umowy kredytu. 4. W przypadku, gdy Umowa Kredytu zawarta została przez dwóch lub więcej Kredytobiorców, wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego, ograniczona jest do wysokości określonej zgodnie z ust.1 podzielonej według udziału procentowego wskazanego w Deklaracji zgody z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Kredytobiorców, limit Świadczeń ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 1 oraz 12 dotyczy każdego z Kredytobiorców. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zajścia Utraty stałego źródła dochodu w stosunku do danego Kredytobiorcy kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu wyłącznie w stosunku do tego Kredytobiorcy, a ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do pozostałych Kredytobiorców trwa nadal na niezmienionych zasadach W razie Utraty stałego źródła dochodu przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do Świadczeń ubezpieczeniowych miesięcznych nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek służbowy zawarte na czas określony, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 2. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez osoby uzyskujące dochody z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do Świadczeń ubezpieczeniowych miesięcznych nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłby ten kontrakt, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 15 W każdym przypadku prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty stałego źródła dochodów wygasa począwszy od: 1. dnia, w którym Ubezpieczony utracił Status bezrobotnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strona 14 z 22

15 2. dnia zgonu Ubezpieczonego, 3. dnia wydania Orzeczenia, o którym mowa w 2 pkt 10), 4. dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o nabywaniu prawa do emerytur i rent, 5. ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 67 lat, 6. pierwszego dnia po dacie ponownego uzyskania Stałego źródła dochodów. Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji Z tytułu wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 14 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana, jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji z zastrzeżeniem ust Jeżeli, w wyniku tych samych okoliczności, po upływie maksymalnie 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest ona traktowana, jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. 4. Jeżeli w wyniku tych samych okoliczności, po upływie więcej niż 180 od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest on traktowana, jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe. W takim przypadku Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 14 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana, jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. 5.. Przysługujące miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu w wysokości określonej w harmonogramie spłaty Rat Kredytu z dnia podpisania Umowy kredytu, z zastrzeżeniem iż maksymalne Świadczenie ubezpieczeniowe nie może być większe niż 3000 zł. 6. Z tytułu każdej Hospitalizacji Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Hospitalizacji w okresie spłaty Kredytu. 7. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Współkredytobiorców wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, ograniczona jest do wysokości określonej zgodnie z ust. 1 podzielonej według udziału procentowego wskazanego w Deklaracji zgody, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Strona 15 z 22

16 Kredytobiorców, limit Świadczeń ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 1 oraz 6 dotyczy każdego z Kredytobiorców. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zajścia Hospitalizacji w stosunku do danego Kredytobiorcy kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji wyłącznie w stosunku do tego Kredytobiorcy, a ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do pozostałych Kredytobiorców trwa nadal na niezmienionych zasadach. Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy Z tytułu wystąpienia Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe zgodnie z ust. 2 z zastrzeżeniem Świadczenia ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 przysługują Ubezpieczonemu po 30 dniach kalendarzowych nieprzerwanej przerwy w pracy spowodowanej Czasową niezdolnością do pracy Ubezpieczonego 3. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane są po upływie każdego kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanej przerwy w pracy spowodowanej Czasową niezdolnością do pracy Ubezpieczonego. 4. Przysługujące miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu w wysokości określonej w harmonogramie spłaty Rat Kredytu z dnia podpisania Umowy kredytu, z zastrzeżeniem iż maksymalne Świadczenie ubezpieczeniowe nie może być większe niż 3000 zł.. 5. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Kredytobiorców wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, ograniczona jest do wysokości określonej zgodnie z ust. 1 podzielonej według udziału procentowego wskazanego w Deklaracji zgody, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Kredytobiorców, limit Świadczeń ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 1 oraz 18 dotyczy każdego z Kredytobiorców. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zajścia Czasowej niezdolności do pracy w stosunku do danego Kredytobiorcy kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w stosunku do tego Kredytobiorcy, a ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do pozostałych Kredytobiorców trwa nadal na niezmienionych zasadach Łączna liczba świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu Czasowej niezdolności do pracy nie może przekroczyć 6 (słownie: sześciu), bez względu na liczbę tych Zdarzeń ubezpieczeniowych (Czasowych niezdolności do pracy) w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest na podstawie harmonogramu z dnia podpisania Umowy kredytu. Strona 16 z 22

17 19 1. Jeżeli nastąpił nawrót czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tych samych okoliczności przed upływem 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu czasowej niezdolności do pracy, to jest on traktowany, jako ciąg dalszy poprzedniego zdarzenia ubezpieczeniowego. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dalszej wypłaty świadczeń, o których mowa w 17, z zastrzeżeniem Jeżeli nastąpiła kolejna czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku tych samych okoliczności po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu czasowej niezdolności do pracy, to Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczeń, zgodnie z 17, z zastrzeżeniem W każdym przypadku prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wygasa począwszy od: 1. pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej niezdolności do pracy, 2. dnia zgonu Ubezpieczonego, 3. dnia wydania Orzeczenia, o którym mowa w 2 pkt 10), 4. dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty na gruncie obowiązujących przepisów o nabywaniu prawa do emerytur i rent, 5. ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 67 lat. Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa W razie wystąpienia Inwalidztwa Ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 10% kapitału Kredytu z dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za to Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Inwalidztwa, które nastąpiło pierwsze. 3. Świadczenia z tytułu Inwalidztwa przysługują Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. W przypadku, gdy Umowa kredytu zawarta została przez dwóch lub więcej Kredytobiorców i zostali oni objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, ograniczona jest do wysokości określonej zgodnie z ust. 1 podzielonej według udziału procentowego wskazanego w Deklaracji zgody.. Strona 17 z 22

18 ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodów 22 Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 26, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego (wniosku o wypłatę świadczenia) oraz oryginałów lub potwierdzonych przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) Deklaracja zgody dostarcza Ubezpieczający, 2) każdorazowo po Utracie stałego źródła dochodów zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz: a) w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony lub w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, odpowiednio: świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego lub kontraktu menadżerskiego, b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że przez 3 miesiące poprzedzające zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego przynosiło stratę lub inny dokument ten fakt potwierdzający (księga przychodów i rozchodów prowadzonej działalności) oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu w Ewidencji działalności gospodarczej albo, oświadczenie Ubezpieczonego zawierające szczegółowe wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu w Ewidencji działalności gospodarczej albo, oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym oraz zaświadczenie o wykreśleniu z Ewidencji działalności gospodarczej, c) w uzasadnionych przypadkach, inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty bezpośrednio związane ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych, 4) potwierdzony przez Bank harmonogram spłat Rat Kredytu z dnia podpisania Umowy kredytu, oraz informację o kwocie ostatniej Raty, której termin płatności upłynął przed datą Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji 23 Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 26, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego (wniosek o wypłatę świadczenia) oraz oryginałów lub potwierdzonych przez Ubezpieczającego za zgodność z Strona 18 z 22

19 oryginałem kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) Deklaracja zgody dostarcza Ubezpieczający, 2) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego); 3) Raport, postanowienia, zarządzenia lub informacje policji (prokuratury), jeżeli takie istnieją, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) oświadczenie o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego lub Orzeczenie, 5) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy 24 Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 26, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( wniosek o wypłatę świadczenia) oraz oryginałów lub potwierdzonych przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) Deklaracja zgody dostarcza Ubezpieczający, 2) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy potwierdzające okres przerwy w pracy lub, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu, historia pobytu w szpitalu,, 3) zaświadczenia pracodawcy (wystawionego na druku ZUS Z-3), 4) informacja pracodawcy dotycząca wynagrodzenia lub świadczenia wypłacanego za dni, w których Ubezpieczony przebywał na zwolnieniu lekarskim, 5) ewidencji faktur sprzedażowych za okres czasowej niezdolności do pracy (dotyczy osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), 6) w uzasadnionych przypadkach, inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty bezpośrednio związane ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 7) potwierdzony przez Bank harmonogram spłat Rat Kredytu z dnia podpisania Umowy kredytu. Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa 25 Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 26, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( wniosek o wypłatę świadczenia) oraz oryginałów lub potwierdzonych przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) Deklaracja zgody dostarcza Ubezpieczający, Strona 19 z 22

20 2) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające Inwalidztwo Ubezpieczonego i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Inwalidztwa, 3) oświadczenie o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego lub Orzeczenie, 4) informacja o kapitale Kredytu na dzień zdarzenia, 5) informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności wypadku, będącego przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym jeśli uzyskanie powyższej dokumentacji nie jest możliwe przez Ubezpieczonego to TU Europa S.A. zobowiązane jest do samodzielnego jej pozyskania. 6) w uzasadnionych przypadkach, inne wskazane przez Ubezpieczyciela dokumenty bezpośrednio związane ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 7) potwierdzony przez Bank harmonogram spłat Rat Kredytu z dnia podpisania Umowy kredytu. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa odpowiednio w 22-25, Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny ustalony pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu i Ubezpieczonemu. Strona 20 z 22

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie;

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY I UZYSKANIA STATUSU BEZROBOTNEGO ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH BANKU POCZTOWEGO S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo