POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE"

Transkrypt

1 warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. zmianie uległy Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów oraz Czasowej niezdolności do pracy Klientów Orange Polska S.A. Poniżej przestawiamy treść jednolitą po zmianach: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów albo Hospitalizacji lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Klientów Orange Polska, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia (WU), regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Klientom Orange Polska i stanowią integralną część Umowy. DEFINICJE 2 W rozumieniu WU poniższe określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 1. Choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza; 2. Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) Utrata stałego źródła dochodów: a. w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, b. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dzień wykreślenia wpisu Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, ** strona 1 z 16

2 c. w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia, określonych w kontrakcie menedżerskim; 2) Hospitalizacja 7. dzień nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. 3) zgon dzień zgonu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku, wskazany w akcie zgonu; 3. Hospitalizacja pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu będący następstwem Nieszczęśliwego wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 7 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego; 4. Klient (Abonent) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange w formie pisemnej (abonent sieci komórkowej Orange); 5. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Ubezpieczającego; 6. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawał, krwotok, udar mózgu, nagłe zatrzymanie krążenia; 7. Okres rozliczeniowy miesięczny okres obowiązujący w ramach Umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, za który naliczane są przez Ubezpieczającego opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych; 8. Orzeczenie prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzją organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na okres powyżej 12 miesięcy; 9. Osoba bliska małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie Ubezpieczonego; 10. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia pisemna informacja przekazywana Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego, zawierająca podstawowe informacje o warunkach ubezpieczenia i przystąpienia do ubezpieczenia, o jakich Ubezpieczony został poinformowany podczas przystąpienia do ubezpieczenia; 11. Przedsiębiorca osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 431kc; 12. Stałe źródło dochodów wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim, lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 13. Status bezrobotnego status uzyskany przez osobę zarejestrowaną w charakterze bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego; strona 2 z 16

3 14. Szpital działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja Szpitala nie obejmuje zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, szpitali psychiatrycznych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, ośrodków leczenia uzależnień: od leków, narkotyków czy alkoholu; 15. Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne wypłacane Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przez Ubezpieczyciela z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 16. Ubezpieczający Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy Alejach Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych; zwany dalej też Orange Polska S.A.; 17. Ubezpieczony Klient zgłoszony przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia, objęty ochroną ubezpieczeniową na zasadach opisanych w niniejszych WU; 18. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, Wrocław; wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł; 19. Umowa (Umowa ubezpieczenia) Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów oraz Czasowej niezdolności do pracy Klientów Orange Polska, zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Orange Polska S.A. w dniu roku; 20. Umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych umowa (w tym aneks do obowiązującej umowy) zawarta pomiędzy Klientem a Ubezpieczającym, na podstawie której Klient korzysta ze świadczonych przez Ubezpieczającego usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange; 21. Uprawniony osoba upoważniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, wskazana przez Ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w formie: 1) elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzi komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie internetowej 2) pisemnej lub osobiście u Ubezpieczyciela składając oświadczenie o Uprawnionych Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać, zmienić lub odwołać wskazanie Uprawnionego zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela w sposób określony powyżej, przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie oświadczenie Ubezpieczonego. W sytuacji gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uprawnionych i nie oznaczył ich udziału w Świadczeniu ubezpieczeniowym, uważa się, że udziały tych osób są równe, a jeżeli w chwili zgonu nie została wskazana osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego lub Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo utracił prawo do świadczenia, Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: a) współmałżonkowi, b) dzieciom w równych częściach wobec braku współmałżonka, c) rodzicom w równych częściach wobec braku współmałżonka i dzieci, strona 3 z 16

4 d) rodzeństwu w równych częściach wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców, e) spadkobiercom ustawowym, z wyłączeniem Skarbu Państwa wobec braku osób wymienionych powyżej; z zastrzeżeniem, że otrzymanie tego świadczenia przez osoby zaliczone do grupy wymienionej w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie tego świadczenia przez osoby zaliczane do kolejnej grupy; 22. Utrata stałego źródła dochodów zdarzenie polegające na utracie stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego, lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: 1) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, 2) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek tj. w sytuacji, gdy: a) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności z przyczyn ekonomicznych, b) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo c) rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa, zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy lub uprawomocnienie się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów, 3) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności; 23. Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia; 24. Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową dzień złożenia Ubezpieczającemu przez Klienta Orange Polska S.A. za pośrednictwem telefonu oświadczenia woli przystąpienia do ubez- strona 4 z 16

5 pieczenia; 25. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Utraty stałego źródła dochodów albo Hospitalizacji lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, których przyczyna powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego albo Hospitalizacji Ubezpieczonego lub ryzyko zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Utratę stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego, który spełnia łącznie poniższe warunki: a. jego Wiek w dniu przystąpienia do ubezpieczenia lub w dniu przedłużenia okresu odpowiedzialności nie przekracza 67 lat, b. podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, c. w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub w dniu przedłużenia okresu odpowiedzialności o kolejny Okres rozliczeniowy nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego o emeryturach i rentach, d. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli nie to jego tymczasowe zamieszkanie za granicą związane jest z: a) pracą lub służbą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, b) pracą w placówce dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej, c) stałym lub czasowym oddelegowaniem do pracy w przedstawicielstwie/ oddziale zagranicznym polskiego pracodawcy, e. uzyskuje w Polsce dochody z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, z zastrzeżeniem ust. 3, f. w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego lub przez ostatnie 12 miesięcy przed przystąpieniem do ubezpieczenia nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ani wniosek o ogłoszenie upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego), g. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową nie posiadał Statusu bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, h. zawarł stosunek pracy, stosunek służbowy lub kontrakt menedżerski: a) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie będącą dla Ubezpieczonego Osobą bliską; b) ze spółką osobową, której wspólnikiem nie jest Osoba bliska; strona 5 z 16

6 c) ze spółką kapitałową, w której Osoba bliska Ubezpieczonego nie posiada ponad 50% udziałów/akcji i nie jest członkiem jej władz statutowych. Jeżeli Ubezpieczony w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub w trakcie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Utraty stałego źródła dochodów, zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie Hospitalizacji; Ubezpieczony, który zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie Hospitalizacji, do końca okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych warunków ubezpieczenia, będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie Hospitalizacji; 2) zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w jednym z dwóch wariantów różniących się suma ubezpieczenia (w zakresie zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, o których mowa w 8) oraz wysokością miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych (w zakresie Utraty stałego źródła dochodów albo Hospitalizacji, o których mowa w 7). Wyboru wariantu ubezpieczenia dokonuje Klient składając oświadczenie woli przystąpienia do ubezpieczenia. 4. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci należne Ubezpieczonemu Świadczenie ubezpieczeniowe na zasadach określonych w niniejszych WU. OKRES UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 5-7, okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia zostanie podana przez Ubezpieczającego. 2. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca okresu ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ulegają automatycznemu przedłużeniu o okresy odpowiadające kolejnym Okresom rozliczeniowym, pod warunkiem, że Wiek Ubezpieczonego na dzień przedłużenia okresu odpowiedzialności nie przekracza 67 lat oraz nie dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym w takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca Okresu rozliczeniowego. 4. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną poszczególnym Ubezpieczonym, którzy Wyrazili zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową przed rozwiązaniem Umowy, przy czym okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem ust. 5, będzie trwał do końca okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, bez możliwości jego przedłużenia, chyba że Ubezpieczający i Ubezpieczyciel postanowią inaczej. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 3) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, jeżeli zostało złożone oświadczenie o rezygnacji zgodnie z ust. 6, strona 6 z 16

7 4) z chwilą wyczerpania limitu świadczeń w zakresie danego ryzyka, o którym mowa w 7 ust. 2, do czasu odnowienia limitu świadczeń na kolejny okres odpowiadający 12 kolejnym Okresom rozliczeniowym, po zakończeniu takiego okresu w ramach okresu odpowiedzialności, w którym limit świadczeń w ramach danego ryzyka został wyczerpany, 5) w zakresie Utraty stałego źródła dochodów - w dniu, w którym Ubezpieczony przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1 ppkt a - h, 6) z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym przypadał termin płatności składki i składka ta nie została zapłacona przez Ubezpieczającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 6. Ubezpieczający w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia może zrezygnować z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. W takim przypadku Ubezpieczający powinien poinformować Ubezpieczonego o dacie zakończenia okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczony w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia ma prawo do złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej (dalej: oświadczenie o rezygnacji). Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone Ubezpieczającemu w formie ustnego oświadczenia wyrażonego za pośrednictwem telefonu. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończą się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym zostało złożone oświadczenie o rezygnacji. 7. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony może zostać ponownie objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ponownego Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku okres ubezpieczenia rozpocznie się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej. 8. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 6 nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim TU Europa S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej, chyba że Umowa stanowi inaczej. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 5 Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego Wiek w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub w dniu przedłużenia okresu ubezpieczenia nie przekracza 67 lat i który złożył Ubezpieczającemu oświadczenie woli przystąpienia do ubezpieczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Hospitalizacji nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, nielegalnymi strajkami, bójkami z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i pod warunkiem przedstawienia informacji od policji dokumentującej działanie Ubezpieczonego w obronie koniecznej; strona 7 z 16

8 2) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, co do którego prokuratura wniosła przeciwko Ubezpieczonemu akt oskarżenia; 3) samookaleczeniem, 4) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza; 5) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 6) nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 7) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień; 8) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi; 9) rekreacyjnym uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów o wysokim stopniu ryzyka: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej z użyciem specjalistycznego sprzętu (np. liny, haki, czekany, mostki), raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei i saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu; 10) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego (uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych), chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Hospitalizacji nastąpiło: 1) w następstwie lub w bezpośrednim związku z konsekwencjami wypadków, które zaszły w okresie 3 lat przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności oraz Chorób Ubezpieczonego rozpoznanych przed datą rozpoczęcia okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 2) w następstwie lub w bezpośrednim związku z konsekwencjami wypadków, które zaszły w poprzednim takim okresie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym oraz Chorób Ubezpieczonego rozpoznanych w poprzednim takim okresie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Hospitalizacji zaszło w danym okresie odpowiedzialności, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. 3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Hospitalizacja nastąpiła na skutek lub w związku z: 1) planowanym przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela pobytem Ubezpieczonego w szpitalu, zabiegami medycznymi, zabiegami operacyjnymi, rehabilitacyjnymi lub zabiegami diagnostycznymi; 2) istniejącą u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela strona 8 z 16

9 chorobą zawodową, chroniczną lub przewlekłą, która zostanie potwierdzona właściwą opinią lekarską, poważnym zachorowaniem; 3) porodem. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata stałego źródła dochodów nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego na skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) Ubezpieczonemu przez pracodawcę przed Wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, 2) w wyniku rozwiązania kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia wypowiedzenia Ubezpieczonemu przez dającego zlecenie przed Wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, 3) w wyniku zakończenia prowadzenia przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, wskutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości prowadzonej przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, złożonych przed Wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową`, 4) na skutek rozwiązania przez Ubezpieczonego lub na jego wniosek stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego, 5) na skutek rozwiązania stosunku pracy z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 6) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 7) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub bez wypowiedzenia, w trybie art. 53 Kodeksu pracy, a w przypadku stosunku służbowego, na skutek wypowiedzenia Ubezpieczonemu stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek okoliczności, które stanowią ustawową przesłankę zwolnienia Ubezpieczonego ze służby, 8) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 9) w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, zawartego na czas wykonywania określonej pracy oraz w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, z upływem okresu, na który został zawarty, 10) w wyniku zakończenia kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym z upływem okresu, na który został zawarty. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku Utraty stałego źródła dochodów nie uzyskał Statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli stosunek pracy, stosunek służbowy lub kontrakt menedżerski był zawarty przez Klienta: 1) z Osobą bliską prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) ze spółką osobową, której wspólnikiem jest Osoba bliska, 3) ze spółką kapitałową, w której Osoba bliska posiada ponad 50% udziałów/akcji lub jest członkiem jej władz statutowych. strona 9 z 16

10 SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Utrata stałego źródła dochodów, Hospitalizacja 7 1. Z zastrzeżeniem 6 i pozostałych postanowień WU, w przypadku zajścia Utraty stałego źródła dochodów lub Hospitalizacji, Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe, w wysokości ustalanej zgodnie z niniejszym paragrafem. 2. Łączna liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych w stosunku do danego Ubezpieczonego nie może przekroczyć 6 w każdym takim okresie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. Limit świadczeń zostanie odnowiony na każdy kolejny taki okres okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. Niewykorzystany limit świadczeń nie podlega kumulacji z odnowionym limitem świadczeń. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość każdego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego, wynosi zgodnie z poniższą Tabelą, w zależności od wybranego przez Klienta Wariantu i zakresu ubezpieczenia: 4. Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego lub Hospitalizacji Ubezpieczonego zajdzie w okresie 30 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 10% wartości jednego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego ustalonego zgodnie z ust. 3, w zależności od wybranego przez Klienta Wariantu i zakresu ubezpieczenia. 5. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Ubezpieczyciela o Utracie stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego lub Hospitalizacji Ubezpieczonego. 6 Ubezpieczony w zakresie Hospitalizacji nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 7 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanej Hospitalizacji. 7. Kolejne miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela po każdych kolejnych 30 dniach odpowiednio nieprzerwanego przysługiwania Ubezpieczonemu Statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych (w zakresie Utraty stałego źródła dochodów) lub nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku (w zakresie Hospitalizacji). 8. Jeżeli po upływie 7 dni nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek tego samego Nieszczęśliweryzyko Wariant I Premium Wariant II Platinium Utrata stałego źródła dochodów zł zł Hospitalizacja 250 zł 600 zł strona 10 z 16

11 go wypadku trwa nadal lub przed upływem 180 dni Ubezpieczony ponownie przebywa w Szpitalu w następstwie tego samego Nieszczęśliwego wypadku, to jest on traktowany jako ciąg dalszy tego samego Zdarzenia ubezpieczeniowego i Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kolejnych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie każdych 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem ust Jeżeli po upływie więcej niż 180 od dnia zakończenia poprzedniego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nastąpił ponowny pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie tego samego Nieszczęśliwego wypadku, to jest on traktowany jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe. W takim przypadku Ubezpieczony może nabyć prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 7 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 10. Kolejne miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 7, są również należne w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkuje na obszarze, w którym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje 6-miesięczny lub krótszy okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego i Ubezpieczony stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ okresu jego przysługiwania, jednak nadal pozostaje bezrobotnym w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego. 11. Wypłata w takim okresie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Utraty stałego źródła dochodów lub Hospitalizacji kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego z tytułu Utraty stałego źródła dochodów lub Hospitalizacji w takim okresie okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie Utraty stałego źródła dochodów lub Hospitalizacji zostanie wznowiona wraz z początkiem kolejnego takiego okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym i odnowieniem limitu świadczeń z tytułu tych ryzyk na kolejny taki okres okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. 12. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od daty, w której nastąpiłaby Utrata stałego źródła dochodów, gdyby skrócenie okresu wypowiedzenia nie miało miejsca. 13. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od dającego zlecenie odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od ostatniego dnia okresu, za który otrzymał to odszkodowanie. 14. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek służbowy zawarte na czas określony, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 15. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego uzyskującego dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłby ten kontrakt, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 16. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez danego Ubezpieczonego przestaje być wypłacane począwszy od dnia: 1) w którym Ubezpieczony utracił Status bezrobotnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących strona 11 z 16

12 przepisów prawa, 2) wydania Orzeczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego, 3) w którym dany Ubezpieczony nabył uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o nabywaniu rent i emerytur, 4) ponownego zawarcia stosunku pracy, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 17. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Hospitalizacji przestaje być wypłacane począwszy od dnia wyczerpania limitu 6 świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Hospitalizacji, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów warunków ubezpieczenia. ZGON W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 8 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w takim okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Okresom rozliczeniowym. 2. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w stosunku do każdego Ubezpieczonego w zależności od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu i zakresu ubezpieczenia wynosi: Wariant I Premium Wariant II Platinium zł zł 3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% sumy ubezpieczenia Uprawnionemu, z zastrzeżeniem 6 i pozostałych zapisów WU. 4. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 3, z tytułu zgonu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem, że zgon będący następstwem Nieszczęśliwego wypadku nastąpił w ciągu 2 lat od dnia jego wystąpienia. strona 12 z 16

13 ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 9 1. Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 6, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów (skan w formie elektronicznej lub kserokopię w formie papierowej), którymi są: 1) w przypadku Utraty stałego źródła dochodów: a. każdorazowo po Utracie stałego źródła dochodów zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych oraz: I. w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, lub w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, odpowiednio: świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z Ubezpieczonym stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego oraz ostatnia umowa o pracę lub kontrakt menedżerski, II. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: n dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, n zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, lub postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo n oświadczenie Ubezpieczonego zawierające wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego albo n oświadczenie zleceniodawcy o rozwiązaniu umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b. przed każdorazową wypłatą miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, za który ma zostać wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe, a gdy okres pobrania zasiłku się skończył zgodnie z 7 ust. 7 oświadczenie Ubezpieczonego, że nadal nieprzerwanie posiada Status bezrobotnego, c. w przypadku osób uzyskujących dochody na podstawie stosunku służbowego, Ubezpieczony może przedstawić inny, odpowiedni ze względu na specyfikę unormowań prawnych stosunku służbowego (np. w przypadku służb mundurowych) dokument potwierdzający wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) w przypadku Hospitalizacji: a. wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b. raport, postanowienia, zarządzania lub informacje policji (prokuratury), jeżeli takie istnieją, potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Hospitalizacji, 3) w przypadku zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: strona 13 z 16

14 a. odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b. dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczonego (np. informacja od policji lub prokuratury, jeśli zostały sporządzone), c. zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta statystyczna do karty zgonu, chyba że zgłaszający roszczenie jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać. 2. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 1 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego. 3. Zgłoszenia roszczenia można dokonać: 1) elektronicznie, na stronie: 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, 3) telefonicznie, dzwoniąc pod numer: lub Ubezpieczyciel, w szczególnych przypadkach, może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela dokumentów. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa odpowiednio w 9, Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego lub Uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny ustalony pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 9. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest odpowiednio: 1) Ubezpieczonemu w zakresie Utraty stałego źródła dochodów, Hospitalizacji; 2) Uprawnionemu z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, strona 14 z 16

15 zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu, informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczający i Ubezpieczony mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 7. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w 9, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. SKŁADKA Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 2. Składka płatna jest jednorazowo za taki okres okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada Okresowi rozliczeniowemu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 2) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 3) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 4) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku strona 15 z 16

16 braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami powinny być składane na piśmie. Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 5. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego z Umowy ubezpieczenia. strona 16 z 16

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna pożyczka Pakiet Majątek (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Twoje dochody i NNW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW, UBEZPIECZENIA NA WYPADEK HOSPITALIZACJI ORAZ UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY UTRATA DOCHODÓW DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/10/15 z dnia 09.10.2015r.) (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia nr U1001/2009 zawartej w dniu 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo