Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie: do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (Polisa Nr DnB/02), zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. a DnB NORD S.A., na mocy której Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko śmierci Ubezpieczonego oraz trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart na Wypadek Utraty Pracy (Polisa Nr DnB/02 UP), zawartej pomiędzy Cardif Assurance Risques Divers S.A. Oddział w Polsce a DnB NORD S.A., na mocy której Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko utraty pracy przez Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczającego zwalnia Ubezpieczonych albo ich spadkobierców od obowiązku spłaty ciążących na nich zobowiązań finansowych z tytułu zadłużenia na Rachunku karty w kwocie świadczenia, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej. 2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje na zasadach określonych w Art. 808 kodeksu cywilnego. 3. Użyte w WU/02KK określenia oznaczają: 1) Aktywacja karty - zmiana statusu karty z nieaktywnej na aktywną na prośbę Posiadacza karty lub Użytkownika karty dokonana w sposób zwyczajowo przyjęty przez Ubezpieczającego i określony w Regulaminie karty; 2) Deklaracja Ubezpieczeniowa - oświadczenie Ubezpieczającego i Posiadacza karty / Użytkownika karty dotyczące objęcia Posiadacza karty / Użytkownika karty ochroną ubezpieczeniową; 3) Karta - karta wydana Posiadaczowi karty (karta podstawowa) lub karta wydana Użytkownikowi karty (karta dodatkowa), na podstawie Umowy o kartę, z tytułu posiadania której Posiadacz lub Użytkownik karty został objęty ochroną ubezpieczeniową; 4) Minimalna wymagana miesięczna spłata 5% kwoty zadłużenia, obliczonego na dzień zajścia zdarzenia, z tytułu dokonanych operacji z wykorzystaniem karty oraz opłaty, prowizje i odsetki, które Bank wymaga do zapłaty, w wysokości i terminie wskazanym na zestawieniu operacji; 5) Orzeczenie prawomocna opinia orzekająca: a) o całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy na okres dłuższy niż 5 lat (orzeczenia na okresy krótsze niż 5 lat nie podlegają sumowaniu) wydana przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia w przypadku kobiet, oraz 65 roku życia w przypadku mężczyzn, b) o niemożności samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby na okres dłuższy niż 2 lata (orzeczenia na okresy krótsze nie podlegają sumowaniu), wydana przez odpowiedni organ rentowy w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy osiągnęli lub przekroczyli 60 rok życia w przypadku kobiet, oraz 65 rok życia w przypadku mężczyzn; 6) Posiadacz karty - osoba fizyczna, w tym prowadząca własną działalność gospodarczą, której Ubezpieczający wydał Kartę na podstawie Umowy o kartę, dokonująca w swoim imieniu i na swoją rzecz, operacji, określonych w Umowie o kartę oraz regulaminie kart; 7) Rachunek karty prowadzony przez Ubezpieczającego rachunek Ubezpieczonego, na którym rozliczane są operacje dokonane przy użyciu Karty; 8) Trwała i całkowita niezdolność do pracy - stan niesprawności uniemożliwiający Ubezpieczonemu wykonywanie jakiejkolwiek pracy, podejmowanie jakiejkolwiek działalności przynoszącej dochód lub wynagrodzenie, potwierdzony odpowiednim Orzeczeniem oraz z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności z Rozdziału 12 ; 9) Ubezpieczyciel - w przypadku śmierci Ubezpieczonego i trwałej i całkowitej niezdolności do pracy - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., w przypadku utraty pracy - Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce; 10) Ubezpieczający - Bank DnB NORD Polska S.A.; 11) Ubezpieczony osoba objęta ubezpieczeniem, będąca Posiadaczem lub Użytkownikiem karty wydanej przez Ubezpieczającego; 12) Uprawniony Ubezpieczający uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia; 13) Umowa o kartę - umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Posiadaczem karty regulująca wydanie oraz użytkowanie Karty; 14) Użytkownik karty - osoba fizyczna, w tym prowadząca własną działalność gospodarczą, wskazana przez Posiadacza karty w Umowie o kartę, upoważniona przez Posiadacza karty do użytkowania kart dodatkowych; 15) Utrata pracy zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na:

2 a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego z Ubezpieczonym na czas nieokreślony, lub na czas określony, o ile termin zakończenia Umowy o pracę upływa po dacie zakończenia Umowy o kartę, b) wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, spowodowanej przyczynami ekonomicznymi, tj.: ponoszeniem przez Ubezpieczonego strat finansowych (ujemnego wyniku finansowego, liczonego jako różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania), w okresie ostatnich 6 miesięcy, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Za utratę pracy uznaje się zdarzenie opisane w zdaniu poprzednim skutkujące uzyskaniem statusu bezrobotnego i nabyciem uprawnień do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności z Rozdziału 12; 16) Wiek różnica pomiędzy odpowiednio datą przystąpienia do Ubezpieczenia, datą zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, datą wygaśnięcia ochrony z tytułu Umowy ubezpieczenia lub inną datą niezbędną do właściwej realizacji postanowień Umowy ubezpieczenia a datą urodzenia Ubezpieczonego; 17) Zadłużenie suma zobowiązań Posiadacza karty wobec Ubezpieczającego, wynikająca z operacji dokonanych przy użyciu Karty wydanej do jego Rachunku karty oraz odsetek, prowizji i opłat należnych Ubezpieczającemu z tytułu używania Karty; 18) Zestawienie operacji wykaz wszelkich operacji na Rachunku karty, sporządzony za dany okres rozliczeniowy przez Ubezpieczającego w sposób zwyczajowo przez niego przyjęty, uwzględniający dodatkowo wszelkie opłaty, prowizje i odsetki pobrane przez Ubezpieczającego; 19) Zgon - śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności z Rozdziału 12; Rozdział 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz ryzyko utraty pracy przez Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie w razie zajścia następujących zdarzeń: a) Zgon, b) Trwała i całkowita niezdolność do pracy, c) Utrata pracy. 3. W razie zajścia zdarzenia przewidzianego w ust. 2 odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie świadczenia Uprawnionemu, z zastrzeżeniem wyłączeń Rozdziału 12 oraz w wysokości określonej w Rozdziale 7. Rozdział 3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową. 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba fizyczna, w tym prowadząca własną działalność gospodarczą, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, spełniająca poniższe warunki: a) zawarła z Ubezpieczającym Umowę o kartę oraz dokonała Aktywacji karty, b) złożyła oświadczenia zawarte w Deklaracji Ubezpieczeniowej, c) osiągała dodatni wynik finansowy za 6 miesięcy przed datą objęcia ubezpieczeniem wyłącznie w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, d) jej wiek nie przekracza 70 lat w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek zgonu oraz Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz 65 lat w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy, e) objęcie ubezpieczeniem osoby, której w ramach Umowy(ów) o kartę udzielono kredytu(ów) o wyższej łącznej kwocie limitu zadłużenia niż ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela udzielonej na piśmie, z zastrzeżeniem, że ograniczenie dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych w ramach obowiązujących Umów o kartę, przy zawieraniu których Posiadacz karty/użytkownik karty został objęty ubezpieczeniem, f) w przypadku osób, o których mowa w lit. d), w celu akceptacji ryzyka, Ubezpieczyciel może żądać wypełnienia przez Posiadacza karty/użytkownika karty kwestionariusza medycznego lub przeprowadzenia badania lekarskiego w zakresie niezbędnym do oszacowania ryzyka. Rozdział 4. Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 1. Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego Rozdziału. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się: a) w przypadku ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy: w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową, czyli Aktywacji karty przez Ubezpieczonego,, b) w przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy: trzydziestego dnia po dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową czyli Aktywacji karty przez Ubezpieczonego; z zastrzeżeniem Rozdziału 5 ust Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu przez trwający nieprzerwanie okres 12 kolejnych miesięcy licząc od dnia następującego po dniu przystąpienia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego Rozdziału oraz z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 5 i Po upływie okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową każdorazowo na trwający nieprzerwanie okres 12 kolejnych miesięcy, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 5 i 11.

3 Rozdział 5. Rezygnacja Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w trakcie trwania Umowy o kartę. 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło złożenie przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu rezygnacji do Ubezpieczającego. 2. Wniosek o rezygnację z ochrony, Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej na adres Ubezpieczającego. Potwierdzeniem przyjęcia wniosku o rezygnację będzie brak obciążenia kosztem z tego tytułu na zestawieniu operacji oraz brak odprowadzenia składki ubezpieczeniowej z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego. 3. Skuteczne odstąpienie od Umowy o kartę jest jednoznaczne z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku gdy Posiadacz karty złoży pisemną rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy o kartę będzie on traktowany jako osoba nieubezpieczona. Rozdział 6. Sumy ubezpieczenia. 1. Suma ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w poszczególnym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej równa jest kwocie zadłużenia na dzień sporządzenia pierwszego zestawienia operacji po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną, z wyłączeniem operacji dokonanych po dniu zdarzenia. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: a) średniej wielkości zadłużenia z sześciu okresów rozliczeniowych poprzedzających wystąpienie zdarzenia, b) kwoty ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 3. Suma ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy równa jest maksymalnie sześciu kolejnym Minimalnym wymaganym miesięcznym spłatom, wymaganym do spłaty po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminach i w wysokościach wynikających z zestawienia operacji. 4. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, nie może przekroczyć ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) na jedno zdarzenie (Utratę pracy). Rozdział 7. Wysokość świadczeń. 1. W przypadku Zgonu, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia na wypadek Zgonu, której wysokość określona jest w Rozdziale 6 ust. 1, obliczanej na dzień Zgonu. 2. W razie uznania Ubezpieczonego za Trwale i całkowicie niezdolnego do pracy, świadczenie Ubezpieczyciela równe jest sumie ubezpieczenia określonej w Rozdziale 6 ust. 1, obliczanej na dzień, w którym wydane zostało Orzeczenie. W przypadku zaś, gdy zgodnie z Orzeczeniem Trwała i całkowita niezdolność do pracy powstała przed datą wydania Orzeczenia, świadczenie Ubezpieczyciela równe jest sumie ubezpieczenia na dzień wystąpienia tejże niezdolności. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w pierwszym dniu niezdolności do pracy Ubezpieczony nie pozyskiwał dochodu lub wynagrodzenia. 3. Świadczenie miesięczne Ubezpieczyciela w razie utraty pracy równe jest kwocie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, określonej przez Ubezpieczającego w zestawieniu operacji, przypadającej do zapłaty nie wcześniej niż po 60 kolejnych dniach od daty uzyskania przez Ubezpieczonego uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenia wypłacane są w kwotach i w terminach określonych w zestawieniu operacji. 4. Łączna liczba świadczeń Ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 3, w ciągu każdych kolejnych 36 miesięcy ochrony, nie może przekroczyć dwunastu, bez względu na liczbę zdarzeń (Utraty pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust W przypadku zajścia kolejnego zdarzenia (Utraty pracy), Ubezpieczyciel wypłaci kolejne świadczenie z tytułu Utraty pracy pod warunkiem, że minęło 12 miesięcy licząc od dnia wypłaty świadczenia z tytułu ostatniego zdarzenia (Utraty pracy) do dnia uzyskania przez Ubezpieczonego uprawniania do pobierania zasiłku dla bezrobotnych z tytułu kolejnej Utraty pracy. Świadczenia będą wypłacane z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 3 i W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 3-5, przestaje być wypłacane począwszy od: a) dnia, w którym wystawione zostało Ubezpieczonemu odpowiednie Orzeczenie lub w dniu, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, b) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia, c) pierwszego dnia po dniu wygaśnięcia prawa Ubezpieczonego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, d) dnia, w którym ubezpieczony osiągnął wiek 65 lat. 7. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową przed opłaceniem składki, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie ulega pomniejszeniu o kwotę niezapłaconej składki, natomiast Ubezpieczający zobowiązany jest do jej opłacenia w pełnej wymaganej wysokości przy najbliższym rozliczeniu składek. Rozdział 8. Uprawnienie do świadczenia i wypłata świadczenia. 1. Ubezpieczony przystępując do ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczającego jako jedynego Uprawnionego do otrzymania wypłaty świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia. 2. Wniosek o wypłatę świadczenia, wraz z odpowiednimi dokumentami, Ubezpieczający lub Ubezpieczony, w zależności od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego, zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 3. Wniosek o wypłatę świadczenia Ubezpieczyciel rozpatruje i wypłaca świadczenie najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okazałoby się niemożliwe,

4 świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, przy czym Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną część świadczenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. W celu rozpatrzenia roszczenia i wypłaty świadczenia wymagane jest dostarczenie do Ubezpieczyciela następujących dokumentów: 1) w przypadku Zgonu: a) pisemne zgłoszenie roszczenia o świadczenie, b) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie o przyczynie Zgonu (karta zgonu), d) Deklaracja Ubezpieczeniowa dostarcza Ubezpieczający, e) informacja o saldzie zadłużenia w dniu Zgonu dostarcza Ubezpieczający, f) informacja o średniej wielkości zadłużenia z sześciu okresów rozliczeniowych poprzedzających wystąpienie zdarzenia dostarcza Ubezpieczający, g) inne dokumenty wskazane pisemnie przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna); 2) w przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy: a) pisemne zgłoszenie roszczenia o świadczenie, b) Orzeczenie, c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności przynoszącej dochód lub o uzyskiwaniu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na dzień wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, d) Deklaracja Ubezpieczeniowa dostarcza Ubezpieczający, e) informacja o saldzie zadłużenia w dniu wystąpienia lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy dostarcza Ubezpieczający, f) informacja o średniej wielkości zadłużenia z sześciu okresów rozliczeniowych poprzedzających wystąpienie zdarzenia dostarcza Ubezpieczający, g) inne dokumenty wskazane pisemnie przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia (np.: dodatkowa dokumentacja medyczna); 3) w przypadku Utraty pracy: 3.1) każdorazowo po Utracie pracy: a) pisemne zgłoszenie roszczenia o świadczenie, b) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia lub kopia oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy lub odpowiednio w przypadku osób prowadzących własną działalność - kopię zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego i prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wraz z datą od kiedy zasiłek przysługuje, d) kopia ostatniej umowy o pracę, e) Deklaracja Ubezpieczeniowa dostarcza Ubezpieczający, f) informacja o kwocie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty przypadającej do zapłaty w okresie pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku dla bezrobotnych. g) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia; 3.2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, b) informacja o kwocie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty przypadającej do zapłaty w okresie pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku dla bezrobotnych. 4. Jeżeli świadczenie nie przysługuje, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz zgłaszającego roszczenie na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 3, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia. 5. Inne dokumenty, o których mowa w ust.3, nie mogą być dokumentami, o których mowa w art.9 pkt 4 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz.1206). 6. Świadczenie ubezpieczeniowe podlega przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Rozdział 9. Składki. 1. Z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składek w wysokości i terminach przewidzianych w Umowie ubezpieczenia. 2. Składki z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową naliczane są raz w miesiącu, z dołu za dany miesiąc po jego zakończeniu. 3. Pierwsza składka z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należna jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po dniu objęcia ochroną.

5 4. Składka ubezpieczeniowa przestanie być płacona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła. 5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których została opłacona składka należna za miesiąc poprzedzający zajście zdarzenia. Rozdział 10. Obowiązki Ubezpieczonego. 1. Ubezpieczony, pod rygorem utraty prawa do świadczenia, powinien w razie potrzeby poddać się leczeniu bez zwłoki i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie potrzeby, na prośbę i na koszt Ubezpieczyciela, powinien poddać się badaniom lekarskim u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie dla potrzeb związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem. 2. Ubezpieczyciel może żądać przeprowadzenia badania lekarskiego w celu akceptacji ryzyka lub przyznania świadczenia, przy czym koszty tych badań zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela. 3. Umyślne udzielenie przez Ubezpieczonego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych stanowi podstawę do odmowy wypłaty świadczenia. Rozdział 11. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego: a) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony osiągnął wiek 70 lat w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Zgonu oraz Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, b) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony osiągnął wiek 65 lat w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy, c) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczający lub Ubezpieczony wypowiedział Umowę o kartę, d) w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w wymaganym terminie płatności przez Ubezpieczającego, w dniu i na warunkach wskazanych w Umowie ubezpieczenia, e) w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło złożenie przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, f) w dniu Zgonu, g) w odniesieniu do Utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz w odniesieniu do Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wygasa w dniu, w którym lekarz orzecznik wydał Orzeczenie o całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Orzeczenie o niemożności samodzielnej egzystencji lub gdy Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, h) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej. Rozdział 12. Wyłączenia odpowiedzialności. 1. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Zgonu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w związku z: a) samobójstwem, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; b) pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony; c) udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba, że jego udział wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej; d) zdarzeniem związanym bezpośrednio z masowym skażeniem chemicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość; e) następstwami i konsekwencjami chorób rozpoznanych i leczonych przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; f) usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, g) niezastosowaniem się przez Ubezpieczonego do zaleceń lekarskich lub nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej. 2. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w związku z: a) usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub przestępstwa; b) pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony;

6 c) czynnym i dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach lub w aktach przemocy, chyba, że jego udział wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej; d) zdarzeniem związanym bezpośrednio z masowym skażeniem chemicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość; e) następstwami i konsekwencjami chorób rozpoznanych i leczonych przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową lub wypadków zaistniałych przed tym dniem. f) wykonywaniem standardowych praktyk medycznych przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, chyba, że praktyki te były wykonywane w sytuacji zagrożenia życia Ubezpieczonego w celu jego ratowania; g) niezastosowaniem się przez Ubezpieczonego do zaleceń lekarskich lub nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej; h) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu; i) wypadkiem lotniczym, z wyjątkiem przypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych; j) udziałem w zawodach oraz wyczynowym i rekreacyjnym uprawianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe lub motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, spadochronowe, na linie, sporty walki; k) samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności; l) poddaniem się przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba że była ona niezbędna w celu usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony. 3. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Utrata pracy nastąpiła wskutek: a) zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego przez Ubezpieczonego lub za porozumieniem stron, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy; b) zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy; c) wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony (krótszy niż czas trwania Umowy o kartę), w tym na okres próbny. Rozdział 13. Przedawnienie roszczeń. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Rozdział 14. Sposób i tryb składania reklamacji. 1. Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia na działania lub decyzje Ubezpieczyciela podejmowane w ramach wykonywania postanowień Umowy Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na skargę lub zażalenie, o których mowa w ust. 1, na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 3. Niezależnie od postanowień, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. Rozdział 15. Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane do Ubezpieczyciela, powinny być przekazywane w formie pisemnej, na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce, ul. Nowogrodzka 11, Warszawa. 2. Pisma Ubezpieczyciela skierowane pod ostatnio znany Ubezpieczycielowi adres Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego wywierają skutki prawne względem adresata pisma po upływie 30 dni od daty wysłania. 3. Sprawy sporne, wynikające ze stosunku ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego. 4. W sprawach nieuregulowanych w WU/02KK mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy i Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Sygma Bank Polska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców/ Pożyczkobiorców Indeks: SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015 zawartej w dniu 01-01-2016r pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015,

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015, Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców Indeks: SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015, zawartej w dniu 01-01-2016r pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska, a BZ WBK Leasing

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015

BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015 KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015 RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje Rozdział 1. Definicje WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) aktywacja karty - zmiana statusu karty z nieaktywnej

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAXIMA, MAXIMA PLUS, VISA REAL MAXIMA PLUS, TESCO MASTERCARD, VISA E.LECLERC, VISA CASTORAMA, VISA MIX ELECTRONICS, VISA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1.2/2016 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania. art. 9

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania. art. 9 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Utrata Pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie RCIB/CARCPI_5_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych SWU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (indeks EFL/01car),

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie OWU/tRM6/1/2011 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NR OWU/TRM6/1/2011 Ogólne warunki grupowego terminowego ubezpieczenia na życie mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NR OWU/AD13/1/2013 UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO NR OWU/AT13/1/2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia:

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia: Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ochronie ubezpieczeniowej. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/REVOLVINGCPI_3_1.1/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/REVOLVINGCPI_3_1.1/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/REVOLVINGCPI_3_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo