BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE"

Transkrypt

1 BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy), również z automatycznym odnawianiem Rewolwingowy kredyt obrotowy Biznes Ekspres Biznes Ekspres Hipoteka Kredyt Obrotowy Kredyt inwestycyjny 2.Ubezpieczenie Obejmuje : Biznes Gwarant Śmierć Ubezpieczonego Całkowita niezdolność do pracy Czasowa niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku Pobyt w szpitalu 3. Warunki przystąpienia Wiek: od 18 lat do 65 w dniu zakończenia umowy kredytu Kredytobiorca nie pobierający świadczeń emerytalnych ani rentowych Maksymalnie 5 wspólników Minimalny udział sumy ubezpieczenia Kredytobiorcy w kwocie kredytu wynosi (Udział): a) dla kwoty kredytu nie wyższej niż złotych: w przypadku jednego Kredytobiorcy - 100%, w przypadku wielu Kredytobiorców objętych Ochroną ubezpieczeniową - Udział poszczególnego Kredytobiorcy nie może być niższy niż 20 % a suma Udziałów dla wszystkich Kredytobiorców musi być równa 100 %; b) dla kwoty kredytu wyższej niż złotych: w przypadku jednego Kredytobiorcy - Udział nie może być wyższy niż 100% a iloczyn Udziału i kwoty kredytu nie może być niższy niż złotych, w przypadku wielu Kredytobiorców objętych Ochroną ubezpieczeniową - Udział poszczególnego Kredytobiorcy nie może być niższy niż 20% a iloczyn sumy Udziałów wszystkich Kredytobiorców i kwoty kredytu nie może być niższy niż złotych, przy czym suma Udziałów nie może być wyższa niż 100% Wyłącznie dla Klientów wnioskujących o kredyt dla firm najpóźniej następnego dnia po dniu zawarcia Umowy kredytu (nie można przystąpić w trakcie trwania umowy kredytowej) Brak ankiety i badań medycznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 4. Start ochrony W dniu określonym w Deklaracji złożonej przez tego Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż w późniejszym z poniższych terminów: - w dniu następującym po dniu złożenia przez Ubezpieczonego tej Deklaracji przystąpienia do

2 ubezpieczenia, - w dniu postawienia kredytu do dyspozycji na podstawie zawartej przez Ubezpieczonego Umowy kredytu Warunkiem jest opłacenie składki- maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych 5. Koniec ochrony Wszystkie umowy kredytowe: - z dniem upływu okresu na jaki Umowa kredytu została zawarta, - z dniem, w którym Umowa kredytu została rozwiązana lub zmieniona w zakresie kwoty kredytu lub upływu okresu na jaki umowa kredytu została zawarta, - z chwilą śmierci Ubezpieczonego, - z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej, - z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, - z dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: Całkowita niezdolność do pracy. Tylko kredyty ratalne: Biznes Expres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjny: - z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, jeżeli Ubezpieczony złożył przed jego upływem oświadczenie, o nieprzedłużaniu okresu ubezpieczenia na kolejny Okres rozliczeniowy lub Ubezpieczający nie zapłacił składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego za kolejny Okres rozliczeniowy z przyczyn wskazanych w Deklaracji, - z dniem całkowitej spłaty kredytu, - z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym Umowa ubezpieczenia została rozwiązana. Tylko kredyt w rachunku na działalność gospodarczą oraz rewolwingowy kredyt obrotowy: z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, jeżeli zostało złożone oświadczenie o nieprzedłużaniu okresu Ochrony ubezpieczeniowej na kolejny Okres rozliczeniowy w przypadku gdy w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony wyraził zgodę na automatyczne przedłużanie Ochrony ubezpieczeniowej na kolejny Okres rozliczeniowy. Z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy: w następstwie ustalenia przez właściwy organ rentowy prawa Ubezpieczonego do emerytury z dniem, w którym ustalono prawo Ubezpieczonego do emerytury przez właściwy organ rentowy. Z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku w następstwie ustalenia przez właściwy organ rentowy prawa Ubezpieczonego do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z dniem, w którym ustalone zostało prawo Ubezpieczonego do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przez właściwy organ rentowy

3 6. Suma ubezpieczenia 1. Śmierć: ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 44 lat ma ukończone 44 lata i nie ma ukończonych 55 lat dla Ubezpieczonego, który w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 55 lat i nie ma ukończonych 65 lat złotych złotych złotych a) kredyt w rachunku na działalność gospodarczą oraz rewolwingowy kredyt obrotowy - kwota równa iloczynowi Udziału (wskazanemu w Deklaracji) i Salda zadłużenia z tytułu Umowy kredytu na dzień śmierci Ubezpieczonego powiększona o iloczyn Udziału (wskazanego w deklaracji) i Odsetek według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej za okres od dnia śmierci Ubezpieczonego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia przez Ubezpieczyciela; jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni; świadczenie minimalne wynosi 500 złotych b) kredyty ratalne: Biznes Expres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjny - kwota będąca iloczynem kwoty udostępnionego kredytu z tytułu Umowy kredytu i Udziału danego Ubezpieczonego w odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, zaszłego w okresie od dnia udostępnienia środków finansowych do dnia uruchomienia kredytu z tytułu Umowy kredytu 2. Całkowita niezdolność do pracy: ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 44 lat ma ukończone 44 lata i nie ma ukończonych 55 lat dla Ubezpieczonego, który w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 55 lat i nie ma ukończonych 65 lat złotych złotych złotych - kwota równa iloczynowi Udziału (wskazanemu w Deklaracji) i Salda zadłużenia z tytułu Umowy kredytu na dzień zajścia Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - W przypadku ubezpieczenia do kredytu w rachunku bieżącym oraz rewolwingowego kredytu obrotowego

4 ustalono świadczenie minimalne na poziomie 500 złotych 3. Czasowa utrata zdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku: Ubezpieczenie do kredytu w rachunku bieżącym, rewolwingowego kredytu obrotowego Ubezpieczenie do kredytów: Biznes Ekspres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjnym Dla pojedynczej raty: złotych dla pojedynczej raty: złotych a) kredyt w rachunku na działalność gospodarczą oraz rewolwingowy kredyt obrotowy - wypłacane w ratach, w wysokości po 5% kwoty Salda zadłużenia na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym łączna wysokość rat z tytułu zajścia jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 30% kwoty Salda zadłużenia na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, minimalne świadczenie 100 zł, b) kredyty ratalne: Biznes Expres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjny - wypłacane w ratach w wysokości raty kredytu z tytułu Umowy kredytu, których termin spłaty, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu obowiązującym na dzień zakończenia trzydziestodniowego okresu utrzymywania się braku zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, przypada w okresie Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, nie więcej jednak niż 6 rat kredytu 4. Pobyt w szpitalu Ubezpieczenie do kredytu w rachunku bieżącym, rewolwingowego kredytu obrotowego Ubezpieczenie do kredytów: Biznes Ekspres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjnym Dla pojedynczej raty: złotych dla pojedynczej raty: złotych a) kredyt w rachunku na działalność gospodarczą oraz rewolwingowy kredyt obrotowy - wypłacane w ratach, w wysokości po 5% kwoty Salda zadłużenia na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym łączna wysokość rat z tytułu zajścia jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 30% kwoty Salda zadłużenia na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, minimalne świadczenie 100 zł, b) kredyty ratalne: Biznes Expres, Biznes Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjny

5 7. Opłata za ubezpieczenie 8. Przykładowe ograniczenia odpowiedzialności ustalane w częściach w wysokości raty kredytu z tytułu Umowy kredytu, której termin spłaty, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu obowiązującym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przypada: w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym przypada pierwszy dzień Pobytu w szpitalu odnośnie pierwszej części świadczenia lub w tych samych miesiącach kalendarzowych, w których przypadają pierwsze dni kolejnych trzydziestodniowych okresów nieprzerwanego Pobytu w szpitalu odnośnie drugiej i kolejnych części świadczenia; łączna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 6 rat kredytu. Jednorazowa Płatna z góry ( w przypadku kredytów powyżej 1 roku- płatna za 3 lata, następnie automatycznie za każdy kolejny rok ) Zwracamy klientom opłatę za ubezpieczenie za niewykorzystany okres bez żadnych dodatkowych kosztów Zwrot opłaty za ubezpieczenie następuje w terminie do 14 dni od momentu całkowitej spłaty kredytu Śmierć: - w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przez lekarza w okresie trzech lat poprzedzających rozpoczęcie Ochrony ubezpieczeniowej, - w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem samobójstwa, umyślnego samouszkodzenia ciała bądź umyślnego wywołania rozstroju zdrowia Ubezpieczonego. Całkowita niezdolność do pracy: - orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy będzie następstwem orzeczonej czasowej albo całkowitej niezdolności do pracy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie Ochrony ubezpieczeniowej, - popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub dokonanie przez Ubezpieczonego umyślnego samouszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia - nieprzestrzeganie przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza albo poddanie się przez niego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych powołanych do tego osób, chyba, że zabiegi te miały bezpośredni związek z Nieszczęśliwym wypadkiem - uprawianie sportów wysokiego ryzyka Czasowa utrata zdolności do pracy wskutek NW: - popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub dokonanie przez Ubezpieczonego umyślnego samouszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, - pozostawanie Ubezpieczonego w Stanie po użyciu alkoholu lub w Stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, chyba że zażycie tych substancji nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza, - uprawianie Sportów wysokiego ryzyka,

6 - uczestnictwo Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, nielicencjonowanych linii lotniczych, - aktywność zarobkowa Ubezpieczonego jako pracownika ochrony, górnika, nurka lub kaskadera. Pobyt w szpitalu: - pozostawanie Ubezpieczonego w Stanie po użyciu alkoholu lub w Stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, chyba że zażycie tych substancji nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza, - Pobyt w szpitalu z powodu chorób wywołanych spożywaniem alkoholu, - Pobyt w szpitalu z powodu ciąży, porodu, przerwania ciąży, - Zaburzenia psychiczne Ubezpieczonego, - popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub dokonanie przez Ubezpieczonego umyślnego samouszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Wszystkie przypadki ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia Biznes Gwarant 9. Roszczenia Zgłaszanie roszczeń i wszystkich spraw związanych z wypłatą świadczeń infolinia BZWBK-Aviva: (z tel. stacjonarnych) (z tel. komórkowych) Od 7:30 do 20:00 od poniedziałku do piątku 10. Kontakt dla Ciebie HelpDesk: RMS_imie_i_nazwisko: Tel_kom

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ UG/OWU/123/07-2014/C OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, pobyt w szpitalu wymagający przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA zatwierdzone uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2004 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo