1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ZAWIERAJĄCE Z MERITUM BANK ICB S.A. UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG (zwane dalej: WU) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług (zwane dalej: WU) regulują zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym zawierającym z Bankiem Umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług (Umowa kredytu). 2. Niniejsze WU regulują zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub hospitalizacji osób fizycznych zawierających z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług, która została zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a Bankiem oraz w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby fizyczne zawierające z Meritum Bank ICB S.A. umowy kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług, która została zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Bankiem. 2 DEFINICJE Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1) Całkowita niezdolność do pracy trwałe, fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia w rezultacie, którego Ubezpieczony trwale utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, powodujące wydanie Orzeczenia; 2) Czasowa niezdolność do pracy zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stanowiącej stałe źródło dochodów Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres trwający minimum 30 dni, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy; 3) Deklaracja ubezpieczeniowa dokument zawierający pisemne oświadczenie woli Banku i Kredytobiorcy, mocą, którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową zawarte w dokumencie Umowy kredytu; 4) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) Zgonu dzień Zgonu Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu; b) Całkowitej niezdolności do pracy dzień powstania Całkowitej niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania Trwałej niezdolności do pracy, za dzień powstania Trwałej niezdolności do pracy przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia; c) Hospitalizacji 7-my dzień pobytu w Szpitalu; d) Poważnego zachorowania daty wskazane w dokumentacji medycznej związanej z Poważnym zachorowaniem odpowiednio w przypadku choroby dzień zdiagnozowania choroby, w przypadku operacji dzień przeprowadzenia zabiegu medycznego; e) Czasowej niezdolności do pracy 30-ty dzień Czasowej niezdolności do pracy liczony od dnia wskazanego w orzeczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z właściwymi przepisami; f) Utraty stałego źródła dochodu - a. w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego; b. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dzień wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Ubezpieczonego lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania; c. w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim; 5) Hospitalizacja - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 7 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej; 6) Kredyt kredyt konsumencki przeznaczony na zakup towarów i usług udzielony przez Ubezpieczającego na podstawie zawartej Umowy kredytu niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kredytobiorcy; 7) Kredytobiorca osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę kredytu; 8) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; 9) Orzeczenie prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy; 10) Poważne zachorowanie za Poważne zachorowanie uważa się jedną ze zdefiniowanych poniżej chorób lub operacji: a) Niewydolność nerek końcowa postać niewydolności charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku, którego konieczne jest stosowanie dializoterapii lub przeszczepu nerki; b) Nowotwór złośliwy - obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę (za wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), nowotwory układu limfatycznego i chorobę Hodgkina; definicja nie obejmuje nowotworów będących wynikiem zakażenia wirusem HIV, nieinwazyjnych; nowotworów in-situ oraz wszelkich nowotworów skóry, z wyjątkiem czerniaka złośliwego, c) Operacja na naczyniach wieńcowych dokonana przez kardiochirurga operacja (ang. bypass) wszczepienia pomostów omijających do tętnicy wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik niechirurgicznych, takich jak angioplastyka przezskórna, terapia laserowa lub inne metody leczenia nieoperacyjnego;

2 d) Transplantacja głównych narządów przebycie w charakterze biorcy operacji przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego; e) Udar mózgu epizod mózgowo-naczyniowy wywołujący następstwa neurologiczne trwające ponad 24 godziny, obejmujący zakrzepicę, krwawienie lub zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego. Istnienie trwałego uszkodzenia neurologicznego musi zostać potwierdzone przez lekarza neurologa, nie wcześniej niż 6 tygodni po zdarzeniu. Nie uznaje się za udar mózgu objawów mózgowych związanych z migreną, uszkodzeń mózgu w wyniku urazu lub niedotlenienia, schorzeń naczyniowych prowadzących do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego, a także chorób niedokrwiennych układu przedsionkowego; f) Zawał serca martwica części mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia danego obszaru, czego dowodem są typowe objawy bólu w klatce piersiowej, nowe zmiany w zapisie EKG oraz podwyższony poziom enzymów sercowych; wszystkie powyższe objawy muszą wystąpić łącznie; 11) Przedsiębiorca osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów art kc; 12) Rata suma kwoty raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty w określonym terminie płatności wynikającym z harmonogramu spłaty Rat Kredytu, zawartym w Umowie kredytu; 13) Stałe źródło dochodów wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek; 14) Szpital - działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego; za Szpital w rozumieniu Umowy nie uznaje się zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu. 15) Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 16) Świadczenie ubezpieczeniowe dodatkowe - świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Hospitalizacji zgodnie z 15; 17) Ubezpieczający (Bank) Meritum Bank ICB S.A.; 18) Ubezpieczony Kredytobiorca, który złożył podpisaną Deklarację ubezpieczeniową i został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 19) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji; Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego; 20) Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowa, na podstawie, której Bank udziela kredytu na zakup towarów i usług; 21) Uprawniony Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest: a) Ubezpieczający (Bank) wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej, jako Uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie: a. Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, b. Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, c. Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, d. Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, e. Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, z wyłączeniem Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego, o którym mowa w 15, f. Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, wyłącznie do wysokości zadłużenia Ubezpieczonego względem Banku i które Bank zaliczy na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu pod warunkiem, że nie doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, b) Ubezpieczony - jako Uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego dodatkowego, o którym mowa w 15 w razie Hospitalizacji, oraz Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie: a. Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, b. Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, c. Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, d. Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, e. Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, f. Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu, pod warunkiem, że doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu lub w sytuacji, gdy doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Świadczeniem ubezpieczeniowym a kwotą wypłaconą Bankowi zgodnie z pkt a); 22) Utrata stałego źródła dochodów Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na utracie Stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy o pracę / stosunku służbowego / kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony data wygaśnięcia umowy o pracę / ustania stosunku służbowego / rozwiązania kontraktu menedżerskiego jest późniejsza od daty spłaty ostatniej raty Kredytu lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: a) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego - utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku, którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; b) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek - utrata Stałego źródła dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi, tj. w sytuacji, gdy: a. w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę albo

3 b. Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa polskiego uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo c. rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach, której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa, zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów, c) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie, lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku, którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; 23) Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem, a datą urodzenia Kredytobiorcy; 24) Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zależności od wariantu ubezpieczenia zdarzenia w postaci Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Hospitalizacji, Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania lub Utraty stałego źródła dochodu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU; 25) Zgon śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny. 3 WARIANTY UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: Wariant 1: Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, oraz Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, oraz Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Wariant 2: Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, oraz Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, oraz Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji, oraz w zależności od statusu zatrudnienia: a) Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia: nie posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz uzyskuje dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub świadczy pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony, (przy czym data wygaśnięcia umowy o pracę / ustania stosunku służbowego / rozwiązania kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony jest wcześniejsza niż data spłaty ostatniej raty Kredytu), lub uzyskuje dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, lub b) Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania - w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, lub uzyskuje dochody z innych źródeł niż wskazane w pkt a) i c), lub c) Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - w stosunku do Kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia zdarzenia: nie posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz uzyskuje dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub świadczy pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartych na czas nieokreślony lub określony, (przy czym data wygaśnięcia umowy o pracę / ustania stosunku służbowego / rozwiązania kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony jest późniejsza niż data spłaty ostatniej Raty Kredytu), oraz z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej niezdolności do pracy lub Utraty stałego źródła dochodu w łącznej liczbie wskazanej odpowiednio w 11 ust. 2 oraz 17 ust. 2, Ubezpieczonemu niezależnie od aktualnego statusu zatrudnienia, do końca okresu ubezpieczenia udzielana jest ochrona na wypadek Poważnego zachorowania. Wariant 3: Wariant 2 poszerzony o Świadczenie ubezpieczeniowe dodatkowe na wypadek Hospitalizacji. 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz ryzyko Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia zgodnie z 3 odpowiednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 3. W razie zajścia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni na rzecz Uprawnionego Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości określonej odpowiednio w 9 (Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania) lub (Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy), lub (Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji), lub (Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu) pod warunkiem, że przyczyna tego zdarzenia powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU. W przypadku wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na rzecz Banku, Bank zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. 5 OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu podpisania Deklaracji ubezpieczeniowej (przystąpienie do ubezpieczenia), nie wcześniej jednak niż z dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu i trwa do końca trwania Umowy kredytu, nie dłużej jednak niż: 1) 36 miesięcy w stosunku do kredytów ze stałą stopą procentową, 2) 60 miesięcy w stosunku do kredytów ze zmienną stopą procentową, z zastrzeżeniem, ust. 2.

4 2. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony w przypadku wydłużenia terminu spłaty ostatniej raty Kredytu określonego w pierwotnym harmonogramie spłat Kredytu o maksymalnie 62 dni. Wydłużenie okresu ubezpieczenia uzależnione jest każdorazowo od zgody Ubezpieczyciela na wydłużenie okresu ubezpieczenia. 3. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu po upływie 90 dni (karencja) licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, i trwa do końca okresu ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 5 pkt 6), z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 10) i 11). 5. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.2, 2) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zgonu, o którym mowa w 9, 3) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Całkowitej niezdolności do pracy, o którym mowa w 9, z zastrzeżeniem ust. 6, 4) z dniem wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Poważnego zachorowania, o którym mowa w 9, 5) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z chwilą wyczerpania limitu świadczeń w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego, którego dany limit dotyczy, 6) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem pkt 10) i 11), 7) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 8) Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu - z dniem wydania Orzeczenia, o którym mowa w 2 pkt 9), 9) z dniem skutecznego prawnie odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu, 10) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony dokonał wcześniejszej spłaty Kredytu, o ile Ubezpieczony złożył rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej po dniu wcześniejszej spłaty nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonał wcześniejszej spłaty kredytu, zgodnie z ust. 4, 11) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z ust. 4, pod warunkiem, że Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy kredytu. 6. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Ubezpieczenia na wypadek zajścia Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego po dacie wydania Orzeczenia, pod warunkiem, że data powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazana w Orzeczeniu, a gdy Orzeczenie nie wskazuje tej daty - dzień wydania Orzeczenia, znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6 WARUNKI OBJĘCIA UBEZPIECZONEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Kredytobiorca, który łącznie spełnia warunki określone poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawarł z Bankiem Umowę kredytu o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej PLN lub kilka Umów kredytu o łącznej wysokości nieprzekraczającej zł, 4) którego Wiek w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 75 lat, 5) podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, 6) jest obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 7) na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie jest wydane w stosunku do Kredytobiorcy Orzeczenie, o którym mowa w 2 pkt. 9), 8) złożył odpowiednią Deklarację ubezpieczeniową (przystąpienie do ubezpieczenia) i jednocześnie wskazał Bank, jako Uprawnionego do odbioru Świadczenia ubezpieczeniowego. 2. W przypadku, gdy Umowa kredytu zawarta została przez dwóch lub więcej Współkredytobiorców ochroną ubezpieczeniową może być objęty wyłącznie jeden ze Współkredytobiorców. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania, Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji 7 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia, 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba, że nie miały wpływu na zajście zdarzenia; 2) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 3) nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 4) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, chyba, że nie miały wpływu na zajście zdarzenia; 5) próbą samobójstwa, samookaleczenia lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego;

5 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w następstwie lub w związku z konsekwencjami wypadków, które zaszły przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie na wypadek Utraty stałego źródła dochodu 8 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Utrata stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) Ubezpieczonemu przez pracodawcę (dającego zlecenie) przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, 2) w wyniku zakończenia prowadzenia przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, na skutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości prowadzonej przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, złożonych przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, 3) na skutek rozwiązania przez Ubezpieczonego lub na jego wniosek stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego, 4) na skutek rozwiązania stosunku pracy z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego prawa pracy, 5) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 6) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub bez wypowiedzenia, w trybie art. 53 Kodeksu pracy, a w przypadku stosunku służbowego, na skutek wypowiedzenia Ubezpieczonemu stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, w sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek okoliczności, które stanowią ustawową przesłankę zwolnienia Ubezpieczonego ze służby, 7) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 8) w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, zawartego na czas wykonywania określonej pracy oraz w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, z upływem okresu, na który został zawarty, chyba, że zakończenie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło, pomimo iż strony poprzednio dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1-go miesiąca, 9) w wyniku zakończenia kontraktu menedżerskiego z upływem okresu, na jaki został zawarty, chyba, że został zawarty kolejny kontrakt menedżerski z dotychczasowym dającym zlecenie na kolejny, bezpośrednio następujący (tzn. przerwa pomiędzy okresami zatrudnienia trwa nie dłużej niż 3 dni robocze) po zakończeniu poprzedniego okresu (ciągłość zatrudnienia). 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku Utraty stałego źródła dochodów nie uzyskał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych, w rozumieniu odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenie na wypadek Zgonu, Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania 9 1. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania Ubezpieczonego, ustalana jest na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego i równa jest wysokości kapitału Kredytu pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty Rat w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za to Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Zgonu lub Całkowitej niezdolności do pracy lub Poważnego zachorowania, które nastąpiło pierwsze. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Z tytułu wystąpienia Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 3. Ubezpieczony nabywa prawo do kolejnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 4. Miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat, z zastrzeżeniem ust. 5, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 2 w terminie 30 dni nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3 w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 5. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy kredytu Świadczenia z tytułu Czasowej niezdolności do pracy przysługują Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Czasowych niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wynosi zł. 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy w stosunku do tego Ubezpieczonego. 12 W każdym przypadku prawo do nabycia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wygasa począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej niezdolności do pracy.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata (19500001/DUMIO/2013/59540) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14 WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW INDEKS: SYGMA/03/2011 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców, oznaczone indeksem SYGMA/03/2011 mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców, oznaczone indeksem, stanowią integralną część: 1. Umowy Ubezpieczenia Grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych

Bardziej szczegółowo