WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych Getin Noble Banku S.A. ŻYCIE 10 (dalej: WU Życie 10) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. DEFINICJE 2 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Deklaracja Zgody - pisemne oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową; 2. Kredyt - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, udzielony zgodnie z Regulacjami Banku; pod pojęciem Kredyt należy rozumieć również pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych na nieokreślony w Umowie pożyczki cel konsumpcyjny; 3. Kredytobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która występuje jako strona w zawartej z Bankiem Umowie Kredytowej; 4. Miesiąc ochrony okres rozpoczynający się w pierwszym dniu Okresu ubezpieczenia, a kończący się w dacie odpowiadającej pierwszemu dniu Okresu ubezpieczenia następnego miesiąca; gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym nie było, Miesiąc ochrony kończy się ostatniego dnia tego miesiąca; 5. Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe - świadczenie należne z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6. Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; 7. Okres rozliczeniowy - ustalony między Stronami okres równy miesiącu kalendarzowemu; 8. Rata Kredytu - kwota, do której zapłaty Bankowi zobowiązany jest Kredytobiorca w terminach wymagalności wynikających z harmonogramu spłaty Kredytu określonego w zawartej z Bankiem Umowy Kredytu; 9. Regulacje - wiążące Bank przepisy prawa powszechnego, postanowienia zawartych przez Bank umów, wytyczne organu nadzoru i innych organów działających na podstawie upoważnienia ustawowego, niezależnie od ich formy oraz wewnętrzne procedury Banku; 10. Ubezpieczający (Bank) - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 11. Ubezpieczony - Kredytobiorca, który został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie; 12. Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu; 13. Umowa - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców hipotecznych Getin Noble Banku S.A.; 14. Umowa Kredytu umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, określająca wysokość oraz warunki spłaty Kredytu; 15. UPOSAŻONY - osoba lub podmiot wskazany pisemnie przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego, zgodnie z 10 ust.1; 16. Zadłużenie przeterminowane - zadłużenie wynikające z zawarcia Umowy Kredytu, obejmujące Raty Kredytu niezapłacone do upływu terminu wymagalności ustalonego w harmonogramie spłat Kredytu oraz koszty poniesione w związku z egzekwowaniem zadłużenia; Strona 1 z 8

2 17. Zdarzenie ubezpieczeniowe - zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Zgonu Ubezpieczonego z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w 8; 18. Zgon - śmierć Ubezpieczonego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczyciel w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spełni zgodnie z zapisami WU Życie 10 należne Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe. Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe zostaną wypłacone Uposażonemu zgodnie z WU Życie 10. W przypadku gdy Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe zostaną wypłacone Bankowi, Bank zaliczy je na poczet spłaty Kredytu wynikającego z zawartej Umowy Kredytu. 3. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie tych zdarzeń, których bezpośrednie przyczyny zaistniały w okresie ubezpieczenia. OKRES UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem wypłaty Kredytu lub jego pierwszej transzy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody przez Kredytobiorcę i trwa nieprzerwalnie przez 120 miesięcy, z których każdy miesiąc zwany jest Miesiącem ochrony, nie dłużej jednak niż do końca trwania Umowy Kredytu z zastrzeżeniem ust W sytuacji gdy Umowa Kredytu została zawarta na więcej niż 120 m-cy okres ubezpieczenia może być wznawiany na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, z których każdy miesiąc zwany jest Miesiącem ochrony, nie dłużej jednak niż do końca trwania Umowy Kredytu po przesłaniu Ubezpieczonemu pisemnej informacji przez Ubezpieczającego o warunkach wznowienia. Okres ubezpieczenia w takim przypadku rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia i jest wznawiany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, na warunkach obowiązujących każdorazowo w dniu wznowienia okresu ubezpieczenia bez konieczności ponownego składania Deklaracji Zgody, jednak po uprzednim otrzymaniu zgody Ubezpieczonego. 3. W przypadku rozwiązania przez Ubezpieczającego Umowy,,okres ubezpieczenia nie będzie wznawiany na kolejne okresy ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony w każdym czasie trwania okresu ubezpieczenia ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). Oświadczenie woli w tym zakresie Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa zgodnie z postanowieniami pkt 1) i 2) poniżej: 1) W przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w oświadczeniu woli o rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki,, a Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu. 2) W przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w oświadczeniu woli o rezygnacji ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu część opłaconej składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do okresu trwania ochrony, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe w ramach tej samej Umowy kredytu. Strona 2 z 8

3 6. W sytuacji przedterminowego rozwiązania Umowy Kredytu na skutek zaspokojenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytu przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Kredytu, oraz pod warunkiem, że Ubezpieczony nie złożył pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 ochrona Ubezpieczyciela trwa do końca okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka.. W takiej sytuacji wysokość świadczenia ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat Kredytu z dnia zawarcia Umowy o Kredytu 5 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem okresu ubezpieczenia i trwa do końca okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 6. 6 Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 4 ust. 2, 2) z dniem odstąpienia od Umowy Kredytu, 3) z dniem rozwiązania Umowy Kredytu, 4) w dniu Zgonu Ubezpieczonego, 5) z dniem wskazanym w oświadczeniu woli o rezygnacji jednak nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 4 ust. 4, 6) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym została wypowiedziana Umowa, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 7 1. Ochroną ubezpieczeniową, może zostać objęta osoba fizyczna: 1) której wiek na dzień złożenia podpisanej Deklaracji zgody powiększony o okres trwania Umowy Kredytu nie przekracza 70 lat, 2) która zawarła z Bankiem Umowę Kredytu, 3) która złożyła podpisaną Deklarację Zgody. 2. Ubezpieczeniem, na zasadach określonych w Umowie, może być objęty nie więcej niż jeden Kredytobiorca w ramach jednej Umowy Kredytu, który posiada w chwili zawarcia danej Umowy Kredytu najwyższy dochód, ustalony zgodnie z wiążącymi Bank w tym zakresie Regulacjami. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa w okresie 2 pierwszych lat od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił na skutek lub w związku z: 1) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób (z wyjątkiem sytuacji związanej z Nieszczęśliwym Wypadkiem); 2) następstwami zabiegów o charakterze kosmetycznym, poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej lub operacji zmiany płci; 3) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego; 4) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; a także lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 5) działaniami wojennymi (w tym wojna domowa), rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu; 6) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice); Strona 3 z 8

4 7) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień; 8) jazdą motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3; 9) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza licencjonowanymi liniami lotniczymi; 10) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 11) uprawianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu lub aktywności fizycznej: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu oraz czynnym udziałem w zawodach, wyścigach, rajdach i treningach sportowych; 12) uczestniczeniem przez Ubezpieczonego w wyprawach albo w ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 13) wyczynowym (zawodowym) uprawianiem jakiejkolwiek dyscypliny sportu, a w szczególności udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych; chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w następstwie lub w związku z konsekwencjami wypadków oraz chorób Ubezpieczonego rozpoznanych w ciągu 36 miesięcy przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA (WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH) 9 1. Z tytułu Zgonu Ubezpieczonego przysługują Uposażonemu Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe. 2. Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w terminach zgodnych z harmonogramem spłaty Rat Kredytu począwszy od Terminu płatności Raty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe jest równe Racie Kredytu oraz ewentualnemu Zadłużeniu przeterminowanemu na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu - Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe jest równe Racie Kredytu na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z harmonogramem obowiązującym, gdyby wcześniejszej spłaty nie było z zastrzeżeniem ust. 4. W sytuacji gdy Zgon nastąpił w okresie ubezpieczenia a do zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po całkowitej spłacie kredytu, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Raty Kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu Kredytu. 4. Łączna liczba Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Zgonu Ubezpieczonego: 1) w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: 12 Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych, 2) z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek: 6 Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość sumy wypłaconych Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych jest równa sumie ubezpieczenia obliczanej zgodnie z poniższym wzorem: SU = 125% PR * 12 - dotyczy Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, lub SU = 125% PR * 6 - dotyczy Zgonu Ubezpieczonego z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek gdzie: SU suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności. PR pierwsza Rata Kredytu wynikająca z harmonogramu spłaty Kredytu ustalonego: a) na dzień uruchomienia Kredytu, lub b) na dzień wypłaty dodatkowej kwoty Kredytu, w przypadku dokredytowania na podstawie aneksu do Umowy Kredytu, w zależności, która z tych dat jest ostatnia w stosunku do dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego dla danej Umowy Kredytu. Strona 4 z 8

5 5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel wypłaci Miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe w dniu zapadalności Raty Kredytu zgodnie z ust. 2 powyżej, a zobowiązanie z tytułu Umowy Kredytu na ten dzień zostało już spłacone, Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane Bankowi zostanie zaliczone przez Bank na poczet zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu. ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Zgody jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu wyraził zgodę na wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do wysokości istniejącego na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu zawartej Umowy Kredytu. Ubezpieczyciel wypłaca należne Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe lub, w przypadku gdy Umowa kredytu została wypowiedziana po dacie Zdarzenia ubezpieczeniowego - jednorazowo sumę należnych Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych, zgodnie z 9; wypłacone świadczenie pomniejszy saldo zadłużenia wynikające z Umowy kredytu zawartej przez Ubezpieczonego, 2) pozostałym Uposażonym - w przypadku, gdy zobowiązanie Kredytobiorcy wynikające z zawartej Umowy Kredytu zostało spłacone w całości lub wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego przekracza saldo zadłużenia wynikające z zawartej przez Ubezpieczonego Umowy kredytu. Uposażonym do odbioru Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego lub jego części przewyższającej zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku jest osoba wskazana przez Ubezpieczonego w Deklaracji Zgody, z zastrzeżeniem Oświadczenia o zmianie danych osobowych do ubezpieczenia, oraz z zastrzeżeniem 10 ust. 4. Ubezpieczyciel wypłaca jednorazowo sumę Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych, zgodnie z W przypadku udzielenia Kredytu w walucie obcej, wypłata Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego nastąpi w PLN według kursu przewidzianego Umową Kredytu, obowiązującego na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu przypadającej po przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży waluty Kredytu według Tabeli kursów Getin Noble Bank S.A. obowiązującej w tym dniu. 3. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uposażonego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela z zachowaniem formy pisemnej, na przykład poprzez złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego Oświadczenie o zmianie danych osobowych do ubezpieczenia. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 4. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uposażony lub wskazanie wszystkich Uposażonych stało się bezskuteczne), Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uposażonych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu. Strona 5 z 8

6 5. Należne Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem postanowień 11, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczający składa Ubezpieczycielowi Wniosek o wypłatę świadczenia oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopie wszystkich niezbędnych do wypłaty Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są: 1) odpis aktu Zgonu Ubezpieczonego chyba, że Uposażony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego lub karta zgonu - chyba, że Uposażony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać, 3) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych), 4) aktualny harmonogram spłaty Kredytu, 5) raport Policji lub inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Nieszczęśliwego Wypadku (np. protokół policji, postanowienia prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone - chyba, że Uposażony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać. W takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego, 6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uposażonego do otrzymania Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uposażonego, 7) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Ubezpieczonego, jeżeli taka zmiana miała miejsce przed wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczający po otrzymaniu od Ubezpieczyciela informacji o której mowa w 11 ust. 1 przekazuje Ubezpieczycielowi informacje niezbędne do określenia wysokości Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego, tj. informacjei o: 1) wysokości Raty kredytu wynikającej z harmonogramu spłaty Rat Kredytu na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego z uwzględnieniem przeliczenia na PLN według kursu sprzedaży waluty Kredytu według Tabeli kursów Getin Noble Bank S.A. obowiązującej w tym dniu, 2) wysokości Zadłużenia przeterminowanemu na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego z uwzględnieniem przeliczenia na PLN według kursu sprzedaży waluty Kredytu według Bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych obowiązującej w tym dniu. 7. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 8. Wskazanie uposażonego staje się bezskuteczne jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 9. Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uposażonemu, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uposażonym w dalszej kolejności Ubezpieczyciel informuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w 10, o jego otrzymaniu Ubezpieczającego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. W razie nie złożenia dokumentów, o których mowa w 10 ust. 5, Ubezpieczyciel informuje również w tym terminie Ubezpieczającego o dokumentach niezbędnych do ustalenia Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. Strona 6 z 8

7 2. Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w 10 ust. 5 zawiadamia pisemnie zgłaszającego roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie nie większej niż kwota Raty Kredytu na dzień wymagalności każdej kolejnej Raty Kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu przypadającej po zgłoszeniu Zdarzenia ubezpieczeniowego z zastrzeżeniem 9 ust Jeżeli Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczyciel wraz z jego wypłatą przekazuje pisemną informację o wypłacie lub odmowie wypłaty Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczającemu. Jeżeli Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel przekazuje decyzję w tym zakresie Ubezpieczającemu, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. 4. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mają prawo wglądu do akt stanowiących podstawę do wydania decyzji o należności Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego i sporządzania na swój koszt ich odpisów lub kserokopii, przy czym sposób udostępniania nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób. 5. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do ustalenia okoliczności zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o stanie zdrowia Ubezpieczonego lub okolicznościach Zgonu, może być podstawą do odmowy wypłaty Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. 6. W razie, gdy Ubezpieczający nie dostarczy Ubezpieczycielowi w terminie określonym w 10 ust. 5 informacji niezbędnych do określenia wysokości Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego określonych w 10 ust. 6, wypłata Miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego nastąpi po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela tych informacji z zastrzeżeniem ust Udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych stanowi podstawę do odmowy wypłaty Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. 8. Zasady opodatkowania Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uposażonemu na mocy niniejszej Umowy regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 9. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Powództwo o roszczenia wynikające z WU można wytoczyć przed sąd właściwy, według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Uposażonego. 2. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uposażony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uposażonego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uposażony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony i/lub Uposażonego mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. Strona 7 z 8

8 5. Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody, w szczególności poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o zmianie danych bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego, o którym fakcie Strony poinformują się wzajemnie. Oświadczenie o zmianie danych składane przez Ubezpieczonego bezpośrednio Ubezpieczycielowi, musi zostać potwierdzone przez Ubezpieczającego. 6. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 7. Strony deklarują, że w pierwszej kolejności wszelkie spory wynikające z Umowy rozwiązywane będą pomiędzy nimi w drodze polubownej a gdyby to nie przyniosło rozstrzygnięcia, poddadzą je rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 8. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Uposażonego z zastrzeżeniem ust W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 10. Niniejsze WU Życie 10 są obowiązujące w stosunku do Ubezpieczonych, którzy wyrazili zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową od dnia r. Strona 8 z 8

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ RYZYKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/108980/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo