WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 1. Całkowita niezdolność do pracy - stan zdrowia Ubezpieczonego będący wynikiem Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które zaistniały w okresie ubezpieczenia, powodujący wydanie Orzeczenia. 2. Choroba zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpieczonego, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji. 3. Czasowa niezdolność do pracy stan zdrowia Ubezpieczonego będący wynikiem Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby, polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stanowiącej Stałe źródło dochodów Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres trwający minimum 30 dni, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. 4. Deklaracja zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową (dalej: Deklaracja zgody) oświadczenie woli Ubezpieczonego, na mocy którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 5. Dzień przyznania karty dzień zawarcia Umowy o Kartę. 6. Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) Zgonu w wyniku NW - dzień śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW wskazany w akcie zgonu, 2) Całkowitej niezdolności do pracy dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu. W przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania całkowitej niezdolności do pracy za dzień zajścia niezdolności przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia, 3) Czasowej niezdolności do pracy dzień wskazany w druku zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jako pierwszy dzień Czasowej niezdolności do pracy, 4) Hospitalizacji pierwszy dzień pobytu w Szpitalu, 5) Inwalidztwa - dzień powstania Inwalidztwa wskazany przez lekarza specjalistę danej dziedziny, 6) Utraty pracy: a. w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego; b. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dzień wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Ubezpieczonego lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania; Strona 1 z 19

2 c. w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim; 7. Hospitalizacja - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 10 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej; 8. Inwalidztwo - wystąpienie inwalidztwa polegającego na utracie kończyny lub całkowitej i nieodwracalnej dysfunkcji narządu wzroku, słuchu lub mowy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w postaci: 1) utraty wzroku całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku, lub utrata ostrości wzroku przekraczająca 70% w każdym z obojga oczu na skutek Nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę (okulistę), 2) utraty słuchu - całkowita i nieodwracalna utrata słuchu (rozumiana jako ubytek słuchu powyżej 80 db) spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzone odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę (laryngolog), włączając badanie audiometrii tonalnej oraz badanie progu słyszenia, 3) utraty mowy - całkowita i nieodwracalna utrata zdolności artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka spowodowana przez Nieszczęśliwy wypadek (wykluczone są przypadki, gdzie powodem utraty mowy są przyczyny psychiczne) potwierdzona odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę (laryngolog), 4) utraty kończyny górnej powyżej lub na poziomie stawu łokciowego utrata kończyny spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzona odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę, 5) utraty kończyny dolnej powyżej lub na poziomie stawu kolanowego - utrata kończyny spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzona odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę, 6) porażenie całej kończyny dolnej lub górnej, porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych, porażenie 4-kończynowe - całkowita, nieodwracalna utrata władzy w jednej lub więcej kończynach spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzona odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę (neurolog), 7) całkowite porażenie nerwu kulszowego - całkowite, nieodwracalne porażenie nerwu kulszowego spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzone odpowiednią dokumentacją medyczną wystawioną przez odpowiedniego lekarza specjalistę (neurolog), 8) oparzenie - głębokie termiczne i/lub chemiczne oparzenie co najmniej III stopnia spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem obejmujące co najmniej 15% całkowitej powierzchni ciała mierzone według Reguły dziewiątek lub tabeli Lunda i Browdera; 9. Karta karta kredytowa wydawana przez Bank Posiadaczowi, 10. Kwota Minimalna kwota wskazana na Wyciągu jako kwota, którą Posiadacz powinien wpłacić na Rachunek Karty we wskazanym na Wyciągu z Rachunku terminie, Strona 2 z 19

3 11. Miesiąc Ochrony okres rozpoczynający się w dniu aktywacji Karty przez Ubezpieczonego, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego trwania okresu ubezpieczenia, a jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiąca; Miesiąc ochrony kończy się z upływem dnia poprzedzającego dzień odpowiadający dniowi rozpoczęcia następnego Miesiąca ochrony, 12. Nieszczęśliwy wypadek - określany też skrótem NW, przypadkowe, nagłe, niezależne od woli lub stanu zdrowia, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych nagłe zatrzymanie krążenia i długotrwałe działanie stresu. 13. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, 14. Orzeczenie prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę lub właściwą komisję lekarską, albo prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy na okres powyżej 2 lat, 15. Posiadacz osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Karty, wydanej na podstawie Umowy o Kartę. 16. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej lub cywilnej, osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki partnerskiej. 17. Rachunek rachunek bankowy prowadzony przez Ubezpieczającego w złotych polskich, na którym są rejestrowane wszelkie transakcje, do którego została wydana Karta, 18. Rekreacyjne uprawianie sportu o wysokim stopniu ryzyka niezawodowe i niewyczynowe uprawianie: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobsleji, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu; 19. Stałe źródło dochodów wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy zawartego na czas określony lub nieokreślony, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek. 20. Szpital - działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego; Definicja szpitala nie obejmuje szpitali psychiatrycznych, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu. 21. Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, 22. Umowa o Kartę umowa pomiędzy Posiadaczem a Ubezpieczającym, na podstawie której Ubezpieczający wydaje Kartę; 23. Ubezpieczający Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 24. Ubezpieczony Posiadacz objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie, 25. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Strona 3 z 19

4 26. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia na życie Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Banku zawarta w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA a Getin Noble Bankiem SA oraz Umowa grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Banku na wypadek Utraty pracy albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW zawarta w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA a Getin Noble Bankiem SA 27. Uprawniony osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe, 28. Utrata pracy - Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na utracie Stałego źródła dochodów uzyskiwanego na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy o pracę/stosunku służbowego/kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony data wygaśnięcia umowy o pracę / ustania stosunku służbowego/rozwiązania kontraktu menedżerskiego jest późniejsza od daty prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: 1) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego - utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; 2) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek - utrata Stałego źródła dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi, tj. w sytuacji, gdy: a), w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego przedsiębiorstwo Ubezpieczonego ponosiło stratę albo b) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa polskiego uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, albo c) rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa; skutkująca zaprzestaniem prowadzenia i wykreśleniem wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub uprawomocnieniem się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego) lub uprawomocnieniem się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a nadto uzyskaniem przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów, Strona 4 z 19

5 3) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie, lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU; 29. Wyciąg z Rachunku (dalej: Wyciąg) - zestawienie operacji oraz należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji, zawierające informację o wysokości i terminie spłaty Kwoty Minimalnej. 30. Wyczynowe uprawianie sportu - niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach wyścigach, występach lub treningach sportowych nie organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy. 31. Zadłużenie łączna kwota zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu Umowy o Kartę obejmująca kwotę dokonanych transakcji, odsetek, prowizji oraz opłat, 32. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą, na skutek zgłoszenia przez Ubezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczającego faktu utraty Karty. 33. Zawodowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby: a) w odniesieniu do gier zespołowych będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, lub b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, lub c) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych. 34. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzeń w postaci: 1) zgonu, 2) Całkowitej niezdolności do pracy, 3) Inwalidztwa, udzielonych na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Posiadaczy Kart Kredytowych Getin Noble Banku zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA a Getin Noble Bankiem SA 4) Zgonu w wyniku NW, 5) Czasowej niezdolności do pracy, 6) Hospitalizacji, 7) Utraty pracy, udzielanych na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych Getin Noble Banku na wypadek Utraty pracy albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA a Getin Noble Bankiem SA Strona 5 z 19

6 których przyczyna powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz Utrata pracy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zakresie: 1) w przypadku osób fizycznych: a) zgonu, b) Całkowitej niezdolności do pracy albo Inwalidztwa; na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Banku zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA a Getin Noble Bankiem SA c) Utraty pracy albo Hospitalizacji, d) Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Banku na wypadek Utraty pracy albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA a Getin Noble Bankiem SA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA świadczy ochronę z tytułu wystąpienia zgonu oraz wyłącznie jednego ze Zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ppkt. b), a Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA świadczy ochronę z tytułu wystąpienia wyłącznie jednego ze Zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ppkt. c) albo d), 2) w przypadku Przedsiębiorców Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Banku na wypadek Utraty pracy albo Hospitalizacji lub Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA a Getin Noble Bankiem SA z zastrzeżeniem 7. OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy albo Inwalidztwa 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy o Kartę jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody oraz dokonania przez Ubezpieczonego aktywacji Karty i trwa 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia kończy się: 1) w dniu, w którym wygasła, została rozwiązana lub wypowiedziana przez Bank Umowa o Kartę, 2) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, w którym wygasła lub została rozwiązana Umowa, 3) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w 15 w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 3. Ubezpieczenie może być przedłużane na kolejne 12 miesięczne okresy, na warunkach obowiązujących w dniu kontynuacji, do końca obowiązywania Umowy o Kartę, bez konieczności składania kolejnych Deklaracji zgody pod warunkiem spełnienia warunków określonych w 6. Strona 6 z 19

7 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa), w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się, po spełnieniu warunków określonych w 6, od początku okresu ubezpieczenia i trwa przez jeden Miesiąc ochrony, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana na kolejny Miesiąc ochrony, bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla ryzyka Inwalidztwa rozpoczyna się zgodnie z ust. 4, jeśli Ubezpieczony w dniu złożenia Deklaracji zgody nie spełnia warunków objęcia ochroną w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy albo w dniu, w którym Ubezpieczony przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 3) z dniem wydania w okresie ubezpieczenia właściwego Orzeczenia, 4) z dniem odstąpienia lub rozwiązania Umowy o Kartę, 5) z ostatnim dniem miesiąca ważności Karty bądź z dniem, w którym dokonano Zastrzeżenia Karty, z zastrzeżeniem ust. 5, 6) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, w którym wygasła lub została rozwiązana Umowa, 7) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust 4, 8) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, 9) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa o emeryturach i rentach wyłącznie w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy. 2. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego po wydaniu Orzeczenia, pod warunkiem że data powstania Całkowitej niezdolności do zarobkowania wskazana w Orzeczeniu znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 1 pkt 8) 4. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe. Rezygnacja z ubezpieczenia zgodnie z ust. 3 nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TU na Życie Europa S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 5. Odpowiedzialność, która wygasła z powodu utraty ważności Karty lub Zastrzeżenia Karty, jest automatycznie wznawiana od momentu aktywacji nowej Karty, jeżeli Bank wydał Ubezpieczonemu nową Kartę. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. Strona 7 z 19

8 Ubezpieczenie na wypadek Utraty pracy albo Hospitalizacji Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy albo Zgonu w wyniku NW 6 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od następnego dnia po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia Umowy o Kartę i dokonania przez Ubezpieczonego aktywacji Karty i trwa przez pozostały okres ważności Umowy o Kartę, z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:, 1) w dniu, w którym wygasła, została rozwiązana lub wypowiedziana przez Bank Umowa o Kartę, lub 2) z dniem odstąpienia od Umowy o Kartę, lub 3) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, w którym wygasła lub została rozwiązana Umowa, lub 4) z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust 4, 5) z dniem śmierci Ubezpieczonego, 6) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub limitu Świadczeń ubezpieczeniowych wyłączenie w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego, którego dany limit dotyczy. 3. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 2 pkt 4). 4. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe. Rezygnacja z ubezpieczenia zgodnie z ust. 3 nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TU Europa S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla ryzyka Zgonu w wyniku NW, Hospitalizacji rozpoczyna się zgodnie z ust. 1, jeśli Ubezpieczony w dniu złożenia Deklaracji zgody nie spełnia warunków objęcia ochroną w zakresie Czasowej niezdolności do pracy, Utraty pracy albo w dniu, w którym Ubezpieczony przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie Czasowej niezdolności do pracy albo Utraty pracy Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) dzień upływu okresu ubezpieczenia, zgodnie z 6 ust. 1-3, 2) ostatni dzień ostatniego miesiąca ważności Karty bądź dzień, w którym dokonano Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 2, 3) z dniem wyczerpania limitu Świadczeń ubezpieczeniowych - wyłącznie w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego, którego dany limit dotyczy, 4) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa o emeryturach i rentach wyłącznie w zakresie Utraty pracy oraz Czasowej niezdolności do pracy, 2. Odpowiedzialność, która wygasła z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) jest automatycznie wznawiana od momentu aktywacji nowej Karty, jeżeli Bank wydał Ubezpieczonemu nową Kartę. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. Strona 8 z 19

9 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 9 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Posiadacz, mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegający przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach i nie posiadający stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz którego wiek powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 67 lat, oraz który: 1) zawarł Umowę o Kartę oraz 2) złożył podpisaną Deklarację zgody stanowiącą integralną część wniosku o wydanie Karty, z zastrzeżeniem ust Ochroną w zakresie Hospitalizacji, Zgonu w wyniku NW, Inwalidztwa obejmowany jest każdy Posiadacz, który w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie spełnia albo podczas trwania ochrony przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie odpowiednio Czasowej niezdolności do pracy lub Utraty pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczenie na wypadek Utraty pracy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Utrata pracy nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) Ubezpieczonemu przez pracodawcę (dającego zlecenie) przed dniem złożenia Deklaracji zgody, 2) w wyniku zakończenia prowadzenia przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, na skutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości prowadzonej przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, złożonych przed dniem złożenia Deklaracji zgody, 3) na skutek rozwiązania przez Ubezpieczonego lub na jego wniosek stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego, 4) na skutek rozwiązania stosunku pracy z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego prawa pracy, 5) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 6) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub bez wypowiedzenia, w trybie art. 53 Kodeksu pracy, a w przypadku stosunku służbowego, na skutek wypowiedzenia Ubezpieczonemu stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, w sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek okoliczności, które stanowią ustawową przesłankę zwolnienia Ubezpieczonego ze służby, 7) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Strona 9 z 19

10 8) z powodu rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub okres próbny z okresem, na który została zawarta, a w przypadku umów zawartych na czas wykonania określonej pracy, z powodu ich rozwiązania z dniem wykonania pracy, na wykonanie której została zawarta, z zastrzeżeniem, że jeśli rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło, pomimo iż strony poprzednio dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1-go miesiąca, 9) w wyniku zakończenia kontraktu menedżerskiego z upływem okresu, na jaki został zawarty, chyba że został zawarty kolejny kontrakt menedżerski z dotychczasowym dającym zlecenie na kolejny, bezpośrednio następujący (tzn. przerwa pomiędzy okresami zatrudnienia trwa nie dłużej niż 3 dni robocze) po zakończeniu poprzedniego okresu (ciągłość zatrudnienia), 10) gdy ubezpieczony nie uzyskał Statusu osoby bezrobotnej lub ten status utracił. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku Utraty stałego źródła dochodów nie uzyskał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych, w rozumieniu odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nie nastąpiło w okresie odpowiedzialności. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczenie na wypadek Zgonu w wyniku NW 11 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Czasowa niezdolność do pracy, Hospitalizacja lub Zgon w wyniku NW nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów prawa o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba że nie miały wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 4) następstwami i konsekwencjami wypadków oraz chorób Ubezpieczonego rozpoznanych i/lub leczonych przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, 5) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 6) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 7) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 8) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, chyba że prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień nie miało wpływu na zajście Zdarzenia, 9) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, Strona 10 z 19

11 10) uprawianiem amatorsko przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu lub aktywności fizycznej: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing, 11) wyczynowym uprawianiem przez Ubezpieczonego sportu (uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych), uczestniczeniem w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach (za ekspedycję uważa się zorganizowaną wyprawę mającą na celu zrealizowanie wytyczonych zdań o charakterze sportowym lub naukowym), 12) istniejącą u Ubezpieczonego chorobą zawodową, przewlekłą lub chroniczną, 13) urlopem macierzyńskim. chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: 1) jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie dwóch pierwszych lat od dnia wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw lub innych środków ograniczających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba, że nie miały wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 4) nie przestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 5) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (chorobą zakwalifikowaną w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice), o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) lub zmiany płci, 7) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 8) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, chyba, że nie miały wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, Strona 11 z 19

12 10) uczestnictwa w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 11) uprawianiem przez Ubezpieczonego: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobsleji, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierka, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu, 12) wyczynowego (zawodowego) uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu, a w szczególności udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych. chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba że udział Ubezpieczonego wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, 3) czynnym udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 4) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem radioaktywnym (z wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 6) usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, 7) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 8) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego, 9) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub w stanie po spożyciu alkoholu, 10) uczestnictwem Ubezpieczonego w rejsie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek i w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym i Wyczynowym uprawianiem sportu, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nie nastąpiło w okresie odpowiedzialności. Strona 12 z 19

13 SUMA UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Ubezpieczenie na wypadek Utraty pracy Z tytułu Utraty pracy przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe w wysokości Kwoty Minimalnej, przypadającej do zapłaty po dacie Utraty pracy, jednak nie przekraczającej 5% aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego salda zadłużenia, z zastrzeżeniem ust. 2 4 oraz W przypadku, gdy Utrata pracy nastąpiła w okresie pierwszych 90 dni, licząc od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 30% Kwoty Minimalnej przypadającej do zapłaty po dacie Utraty pracy, jednak nie przekraczającej 5% aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego salda zadłużenia. 3. W przypadku, gdy Utrata pracy nastąpiła po upływie 90 dni, licząc od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe w terminie płatności i w wysokości Kwoty Minimalnej, przypadającej po dacie Utraty pracy jednak nie przekraczającej Kwoty Minimalnej, której termin płatności upłynął przed datą ostatniej Utraty pracy, z zastrzeżeniem postanowień -16. Kolejne miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są po upływie każdego następnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. 4. W każdym przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty pracy, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) dnia, w którym Ubezpieczony utracił status bezrobotnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, 2) dnia zgonu Ubezpieczonego, 3) dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty na gruncie obowiązujących przepisów o nabywaniu prawa do emerytur i rent, 4) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Z tytułu Hospitalizacji przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe w wysokości Kwoty Minimalnej, jednak nie przekraczającej 5% aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego salda zadłużenia, z zastrzeżeniem ust. 2 3 oraz Ubezpieczony nabywa prawo do: 1) pierwszego miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 10 kolejnych dni nieprzerwanej Hospitalizacji, 2) następnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po każdych 30 kolejnych dniach nieprzerwanej Hospitalizacji. 3. Jeżeli Hospitalizacja Ubezpieczonego w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku nastąpiła: 1) przed upływem 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji, traktowana jest jako ciąg dalszy tego Zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) po upływie 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji, traktowana jest jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe. 16 Łączna liczba Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w 14 ust. 1 oraz 15 ust. 1, nie może przekroczyć sześciu, bez względu na liczbę Zdarzeń ubezpieczeniowych w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. Strona 13 z 19

14 Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy 17 Ubezpieczyciel wypłaca Uprawnionemu, z zastrzeżeniem 18-20, miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Kwoty Minimalnej przypadającej, do zapłaty po 30 kolejnych dniach nieprzerwanej przerwy w pracy spowodowanej Czasową niezdolnością Ubezpieczonego do pracy, jednak nie przekraczającej Kwoty Minimalnej, której termin płatności upłynął przed datą powstania tejże Czasowej niezdolności do pracy i nie wyższej niż 5% aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego salda zadłużenia. 18 Łączna ilość Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Czasowej niezdolności do pracy nie może przekroczyć sześciu, bez względu na liczbę tych Zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego Jeżeli nastąpił nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tych samych okoliczności przed upływem 60 dni, od dnia zakończenia poprzedniego okresu Czasowej niezdolności do pracy, to jest on traktowany jako ciąg dalszy poprzedniego zdarzenia ubezpieczeniowego. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dalszej wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych, o których mowa w Jeżeli nastąpiła kolejna Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku tych samych okoliczności po upływie 60 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Czasowej niezdolności do pracy, to Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację Świadczeń ubezpieczeniowych, zgodnie z W każdym przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej niezdolności do pracy przestaje być wypłacane począwszy od: 1) pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem 19, 2) dnia zgonu Ubezpieczonego, 3) dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty na gruncie obowiązujących przepisów o nabywaniu prawa do emerytur i rent, Ubezpieczenie na wypadek Zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 21 Z tytułu Zgonu w wyniku NW, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 30% aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego salda zadłużenia. Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa Suma ubezpieczenia na wypadek zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Inwalidztwa równa jest wysokości zadłużenia na rachunku w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej jednak niż średnia wysokość zadłużenia z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym suma ubezpieczenia jest określana. 2. Średnia wysokość zadłużenia liczona jest jako średnia arytmetyczna sald zadłużenia z 6 ostatnich miesięcy trwania Umowy o Kartę liczonego na koniec okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy Umowa o Kartę trwa krócej niż 6 miesięcy, średnia wysokość zadłużenia liczona jest jako średnia arytmetyczna sald zadłużenia wszystkich miesięcy trwania Umowy o Kartę. Strona 14 z 19

15 23 W razie zajścia zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Inwalidztwa, Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem 12 i 13, Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia, o której mowa w 22. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Ubezpieczenie na wypadek Utraty pracy Należne Świadczenie ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem postanowień 10 wypłacane jest po doręczeniu bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. lub za pośrednictwem Ubezpieczającego wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty tego świadczenia dokumentów, którymi są: 1) każdorazowo po Utracie pracy: a) świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego, b) zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, 2) przed każdorazową wypłatą miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Osoba zgłaszająca roszczenie, wraz z przekazanymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, przekazuje także Wyciąg zawierający informację o wysokości Kwoty Minimalnej, której termin płatności upłynął przed datą ostatniej Utraty pracy 3. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. uprawnione jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 2, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów, związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczenie na wypadek Zgonu w wyniku NW Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa Należne Świadczenie ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem postanowień 11, 12 oraz 13 wypłacane jest po doręczeniu bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. w zakresie ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Hospitalizacji oraz Zgonu w wyniku NW lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w zakresie ryzyka zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Inwalidztwa lub za pośrednictwem Ubezpieczającego wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. kopii niezbędnych do wypłaty tego świadczenia dokumentów, którymi są w przypadku: 1) Czasowej niezdolności do pracy: a) zaświadczenie lekarskie o Czasowej niezdolności do pracy potwierdzające okres przerwy w pracy lub, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu, historia pobytu w szpitalu, Strona 15 z 19

16 b) dowody wypłat przez pracodawcę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego przez ZUS, c) zaświadczenia pracodawcy (wystawionego na druku ZUS Z-3). 2) Hospitalizacji: a) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w szpitalu, historia pobytu w szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b) oświadczenie o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego. c) informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. z Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności zajścia Nieszczęśliwego Wypadku, przy czym jeśli uzyskanie powyższej dokumentacji nie jest możliwe przez Uprawnionego, to Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zobowiązane jest do samodzielnego jej pozyskania. 3) Zgonu w wyniku NW: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), chyba że Uprawniony takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takim przypadku Uprawniony zobowiązany jest poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. o wiadomych sobie okolicznościach Zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie potwierdzające, że Ubezpieczony w Dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego uprawniony był do świadczenia emerytalnego lub rentowego, 4) zgonu: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), chyba że Uprawniony takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takim przypadku Uprawniony zobowiązany jest poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego, c) informacja Getin Noble Bank S.A. o saldzie zadłużenia i średnim zadłużeniu z ostatnich 6 miesięcy, zgodnie z 22 ust. 2, 5) Całkowitej niezdolności do pracy: a) Orzeczenie, b) informacja Getin Noble Bank S.A. o saldzie zadłużenia i średnim zadłużeniu z ostatnich 6 miesięcy, zgodnie z 22 ust. 2, 6) Inwalidztwa: a) orzeczenie lekarza specjalisty stwierdzające Inwalidztwo Ubezpieczonego i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Inwalidztwa, b) oświadczenie o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego lub Orzeczenie, c) informacja Getin Noble Bank S.A. o saldzie zadłużenia i średnim zadłużeniu z ostatnich 6 miesięcy, zgodnie z 22 ust. 2, 7) W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1) - 6), w zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, także raport, postanowienia, zarządzenia lub informacje Policji (Prokuratury), przy czym jeśli uzyskanie powyższej dokumentacji nie jest możliwe przez Uprawnionego to Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zobowiązane jest do samodzielnego jej pozyskania. Strona 16 z 19

17 2. Zgłaszający roszczenie wraz z przekazanymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), przekazuje także Wyciąg z Rachunku informujący o wysokości Kwoty Minimalnej, której termin płatności upłynął przed datą wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego/Uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ). 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu oraz Ubezpieczonemu. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Strona 17 z 19

18 8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w 24 i 25, w szczególności brak dokumentacji zawierającej informacje o przyczynie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz udzielenie informacji niezgodnych z prawdą przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego lub może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 10. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu Umowy regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 11. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji zgody wskazał jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej niezdolności do pracy, Hospitalizacji, Utraty pracy, Całkowitej niezdolności do pracy lub Inwalidztwa wypłatę świadczenia na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone odpowiednio: 1) Ubezpieczającemu - w wysokości aktualnego zobowiązania Ubezpieczonego w związku z zawartą Umową o Kartę, zgodnie z zadeklarowaną przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody formą realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Hospitalizacji, Utraty pracy, Całkowitej niezdolności do pracy lub Inwalidztwa; 2) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Hospitalizacji, Utraty pracy, Całkowitej niezdolności do pracy lub Inwalidztwa. 12. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji zgody jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu lub Zgonu w wyniku NW wskazał wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązania z tytułu Umowy o kartę, zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji zgody Ubezpieczającego, jako uprawnionego do świadczenia z tytułu zgonu lub Zgonu w wyniku NW; 2) osobie, o której mowa w ust. 13 (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego lub 3) osobie, o której mowa w ust. 14, w przypadku, o którym mowa w tym ustępie (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 13. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym odpowiednio Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 11 i 1 2 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez odpowiednio Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za wiążące uznawane jest ostatnie oświadczenie Ubezpieczonego. Strona 18 z 19

19 14. Ubezpieczony ma prawo wskazać więcej niż jednego Uprawnionego, określając procentowo ich udziały w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli udział procentowy nie został określony, to przyjmuje się, że udziały są równe. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zgodnie z 28 ust Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma Uprawnionego lub wskazanie Uprawnionego stało się bezskuteczne, to Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest spadkobiercom ustawowym Ubezpieczonego z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przed upływem terminu wskazanego w niniejszym ustępie przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji zgody, w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane do Ubezpieczyciela powinny być doręczane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym. 29 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niniejsze WU mają zastosowanie dla Ubezpieczonych, którzy złożyli podpisane Deklaracje zgody od dnia r. Strona 19 z 19

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna pożyczka Pakiet Majątek (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PEWNA SPŁATA PLUS PAKIET ŻYCIE I MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Pewna Spłata Plus Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNA POŻYCZKA (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Twoje dochody i NNW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY UTRATA DOCHODÓW DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/10/15 z dnia 09.10.2015r.) (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM PAKIET ŻYCIE I MAJATEK. kod: WU/1/99594/2016/Ż/M

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM PAKIET ŻYCIE I MAJATEK. kod: WU/1/99594/2016/Ż/M Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM PAKIET ŻYCIE I MAJATEK kod: WU/1/99594/2016/Ż/M Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INDYWIDUALNY PROGRAM TWOJE DOCHODY I NNW" DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INDYWIDUALNY PROGRAM TWOJE DOCHODY I NNW DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia INDYWIDUALNY PROGRAM TWOJE DOCHODY I NNW" DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Twoje

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW, UBEZPIECZENIA NA WYPADEK HOSPITALIZACJI ORAZ UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/108980/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA

WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA (zwane dalej: WU Bezpieczna Pożyczka) które powstały na podstawie OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA POŻYCZKA PAKIET ŻYCIE zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAXIMA, MAXIMA PLUS, VISA REAL MAXIMA PLUS, TESCO MASTERCARD, VISA E.LECLERC, VISA CASTORAMA, VISA MIX ELECTRONICS, VISA

Bardziej szczegółowo

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki, których zaistnienie

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (zwane dalej: WU) do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, zgonu w wyniku NW, zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, Trwałego Inwalidztwa w wyniku NW, Całkowitej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo