WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa dla Klientów Alior Bank SA (dalej: WU) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Alior Banku. DEFINICJE 2 Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1. Całkowita niezdolność do pracy stan zdrowia Ubezpieczonego będący wynikiem Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, potwierdzony Orzeczeniem. 2. Choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowania przez lekarza. 3. Deklaracja ubezpieczeniowa oświadczenie woli złożone przez Kredytobiorcę w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym a jego klientami, to jest: pisemnie, telefonicznie, umożliwiające jednocześnie identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz dzień złożenia oświadczenia, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie UMOWY, przy czym za dzień złożenia oświadczenia (dzień złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej) przyjmuje się: a) w przypadku Deklaracji ubezpieczeniowej składanej w formie pisemnej - dzień otrzymania przez Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Ubezpieczonego Deklaracji ubezpieczeniowej; b) w przypadku Deklaracji ubezpieczeniowej składanej w formie telefonicznej, dzień, w którym Ubezpieczający otrzymał prawidłowo złożone przez Ubezpieczonego oświadczenie (Deklarację ubezpieczenia); 4. Klient Klient Alior Bank S.A. 5. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: nagłe zatrzymanie krążenia, długotrwałe działanie stresu, zawał, krwotok, udar mózgu. 6. Orzeczenie prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 12 miesięcy. 7. Rekreacyjne uprawianie sportu o wysokim stopniu ryzyka niezawodowe i niewyczynowe uprawianie sportu: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobsleji, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu. 8. Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela Strona 1 z 11

2 odpowiednio Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 9. Trwałe inwalidztwo - wystąpienie takiego inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego wypadku, które powoduje utratę lub całkowitą i nieodwracalną dysfunkcję narządu lub kończyny, zgodnie z Tabelą nr 1, o której mowa w 9 ust Ubezpieczający (Bank) Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. 11. Ubezpieczony Klient, który złożył Deklarację ubezpieczeniową i przystąpił do ubezpieczenia. 12. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu. 13. UMOWA Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa dla Klientów Alior Bank SA. 14. Uprawniony Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest osoba wskazana przez Ubezpieczonego zgodnie z 12 ust Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem, a datą urodzenia. 16. Wyczynowe uprawianie sportu - niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach, wyścigach, występach lub treningach sportowych. 17. Zawodowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby: 1) w odniesieniu do gier zespołowych będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub 2) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub 3) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych. 18. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci: 1) Zgonu, 2) Całkowitej niezdolności do pracy lub Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego. z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU. 19. Zgon śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny zaistniałej w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela w zakresie: a) Zgonu, b) Całkowitej niezdolności do pracy lub Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązany jest do realizacji Świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z UMOWY, z zastrzeżeniem pozostałych jej postanowień. OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej (Przystąpienie do ubezpieczenia) Strona 2 z 11

3 i trwa przez okres w niej określony, z zastrzeżeniem ust. 2 i Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia w formie pisemnej do Ubezpieczającego, (wzór Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku wygasa z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia tego oświadczenia, a jeżeli taki dzień nie został wskazany to z upływem dnia, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało skutecznie złożone, z zastrzeżeniem, że: W przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej w formie pisemnej: 1) rezygnacja w ciągu 14 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, / skutkuje zwrotem wpłaconej składki Ubezpieczającemu, a Ubezpieczający z tego tytułu dokona rozliczeń z Ubezpieczonym. 2) rezygnacja powyżej 14 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, skutkuje zwrotem części opłaconej składki Ubezpieczającemu, a Ubezpieczający z tego tytułu dokona rozliczeń z Ubezpieczonym zgodnie ze wzorem, określonym w ust 3. W przypadku Deklaracji ubezpieczeniowej składanej w formie telefonicznej, 1) rezygnacja w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, skutkuje zwrotem wpłaconej składki Ubezpieczającemu, a Ubezpieczający z tego tytułu dokona rozliczeń z Ubezpieczonym. 2) rezygnacja powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, skutkuje zwrotem części opłaconej składki Ubezpieczającemu, a Ubezpieczający z tego tytułu dokona rozliczeń z Ubezpieczonym zgodnie ze wzorem, określonym w ust Składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej wyliczana jest zgodnie z wzorem: k zwrot_skla dki = S n gdzie: S składka brutto; k liczba niewykorzystanych dni ochrony ubezpieczeniowej licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zakończenie okresu odpowiedzialności do końca trwania okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, za który została opłacona składka; n liczba dni okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, za który została opłacona składka. 4. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2 Ubezpieczony składa Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do jednego z Ubezpieczonych w ramach danej umowy z Bankiem powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych Ubezpieczonych. 5. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: W zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i trwa do końca okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 6. W zakresie ubezpieczenia Całkowitej niezdolności do pracy po upływie 45 dni, licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia (karencja). W okresie karencji odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do skutków Nieszczęśliwych wypadków. Strona 3 z 11

4 6. Okres odpowiedzialności i okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasają z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z dniem Zgonu Ubezpieczonego, 2) w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy: a) z dniem wydania, w odniesieniu do danego Ubezpieczonego Orzeczenia, o którym mowa w 2 pkt 6, z zastrzeżeniem ust. 6, b) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa o emeryturach i rentach, c) z dniem zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) w zakresie Trwałego inwalidztwa: z chwilą wyczerpania limitu świadczeń, 4) z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia tego oświadczenia, a jeżeli taki dzień nie został wskazany to z upływem dnia, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało skutecznie złożone zgodnie z ust. 2, 5) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym UMOWA została wypowiedziana, 6) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia. 7. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy po dacie wydania Orzeczenia, pod warunkiem że data powstania Całkowitej niezdolności do pracy wskazana w Orzeczeniu znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. WARUNKI OBJĘCIA UBEZPIECZONEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient, który spełnia warunki określone poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2-4: 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2) złożył odpowiednią Deklarację ubezpieczeniową. 3) został zgłoszony przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia. 4) którego Wiek w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej powiększony o wskazany w Deklaracji ubezpieczeniowej okres ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 80 lat, z zastrzeżeniem pkt. 5) ppkt. a). 5) w przypadku ochrony w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem pkt. 4): a) którego Wiek w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej powiększony o wskazany w Deklaracji ubezpieczeniowej okres ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 65 lat, b) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, c) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 6) w przypadku ochrony w zakresie Trwałego inwalidztwa: a) każdy, kto w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej nie spełnia lub w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej przestał spełniać warunki objęcia ochroną w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy. 2. Jeśli stroną Umowy o produkt bankowy jest dwóch lub więcej Klientów (maksymalnie 6 osób), ochroną ubezpieczeniową obejmowani są wszyscy Klienci, którzy spełnią warunki określone w ust. 1, przy czym kwota zobowiązania proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych nie może przekraczać Sumy ubezpieczenia określonej w 7 na jednego ubezpieczonego Klienta, z zastrzeżeniem ust Strona 4 z 11

5 3. W przypadku, gdy 1) Klient nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, lub 2) Suma ubezpieczenia w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przekracza kwoty maksymalnej sumy ubezpieczenia, o których mowa w 7 ust. 3, przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela poprzez złożenie Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego (wzór Wniosku o ubezpieczenie ryzyka ponadstandardowego został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) wraz z wypełnionym Skróconym wnioskiem Klienta o ubezpieczenie na życie (wzór Skróconego wniosku Klienta o ubezpieczenie na życie został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 4. Wnioski, o których mowa w powyższym ustępie, Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu. 5. W przypadku Klientów mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela. 6. W przypadku Klientów, zawierających ubezpieczenie w formie telefonicznej maksymalna suma ubezpieczenia wynosi PLN 7. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danego Klienta do ubezpieczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: 1) jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie dwóch pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia oraz 2) w przypadku podania przed przystąpieniem do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej lub innym dokumencie nieprawdziwych informacji, w tym zatajenia przez Ubezpieczonego choroby rozpoznanej lub leczonej przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia lub innego zdarzenia, które nastąpiło przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia, będących przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło w okresie 3 lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Ponadto, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, 4) eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym (za wyjątkiem pojedynczych przypadków niezwiązanych z aktywnością zawodową), 5) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem Strona 5 z 11

6 nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego (nie dotyczy Zgonu), 7) próbą samobójstwa (nie dotyczy Zgonu), umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 8) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, 9) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, 10) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 11) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z wszelkimi Chorobami, w odniesieniu do których, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do ubezpieczenia, zostało zdiagnozowane schorzenie. 4. Ponadto, wskazanie przez Klienta w Skróconym wniosku o ubezpieczenie na życie Choroby rozpoznanej lub leczonej do dnia złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego spowodowanego wskazaną w Skróconym wniosku o ubezpieczenie na życie Chorobą. SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 7 1. Suma ubezpieczenia w kwocie określonej w Deklaracji ubezpieczeniowej stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym okresie odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i Suma ubezpieczenia w każdym kolejnym miesiącu ochrony ubezpieczeniowej ulega pomniejszeniu zgodnie ze wzorem: W przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej w formie pisemnej: SU_k = SU_zadeklarowana * (1-(k-1)/okres*(1-44%)) W przypadku Deklaracji ubezpieczeniowej składanej w formie telefonicznej, SU_k = SU_zadeklarowana * (1-(k-1)/okres*(1-10%)) Gdzie: k dany miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, k=1,, okres SU_k suma ubezpieczenia w miesiącu k ochrony ubezpieczeniowej SU_zadeklarowana suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 okres liczba miesięcy trwania okresu ubezpieczenia zgodnie z 4 ust Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi: 1) zł w przypadku Klientów, którzy w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej mają ukończone 70 lat, z zastrzeżeniem pkt 3) 2) zł w przypadku Klientów innych niż wskazani w pkt 1 powyżej, z zastrzeżeniem pkt 3) 3) zł w przypadku Klientów zawierających ubezpieczenie w formie telefonicznej 4. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest: 1) W przypadku Zgonu Ubezpieczonego Uprawnionemu 2) W przypadku Całkowitej niezdolności do pracy lub Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonemu. Strona 6 z 11

7 Zgon Ubezpieczonego Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego 8 1. W przypadku Zgonu Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w 7, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów zawierających ubezpieczenie w formie telefonicznej; gdy zdarzenie nastąpiło w okresie pierwszych 90 dni, licząc od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 30% sumy ubezpieczenia o której mowa w W przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Ubezpieczonemu Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: 1) 95% sumy ubezpieczenia obliczonej zgodnie z 7 ust. 2, jeżeli przyczyną wystąpienia Całkowitej niezdolności do pracy nie był Nieszczęśliwy wypadek, 2) 100% sumy ubezpieczenia obliczonej zgodnie z 7 ust. 2, jeżeli przyczyną wystąpienia Całkowitej niezdolności do pracy był Nieszczęśliwy wypadek. Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego 9 1. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu taki procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi inwalidztwa, zgodnie z Tabelą świadczeń obowiązującą u Ubezpieczyciela, o której mowa poniżej w ust W razie utraty lub całkowitej i nieodwracalnej dysfunkcji kilku narządów lub kończyn Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy odpowiadającej świadczeniom z tytułu utraty lub takiej dysfunkcji poszczególnych narządów lub kończyn, jednak nie więcej niż 100% Sumy ubezpieczenia, o której mowa w 7 ust W razie utraty lub uszkodzenia narządu albo kończyny, których funkcje były już przed Nieszczęśliwym wypadkiem upośledzone wskutek Choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego zdarzenia, stopień trwałego inwalidztwa określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po Nieszczęśliwym wypadku a stopniem trwałego inwalidztwa istniejącym przed Nieszczęśliwym wypadkiem. 4. Tabela Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Trwałego inwalidztwa: Całkowita utrata wzroku: - w obu oczach 100% - w jednym oku 50% Całkowita utrata słuchu: - w obu uszach 60% - w jednym uchu 30% Całkowita utrata węchu 10% Całkowita utrata kończyny górnej: - w stawie barkowym 70% - powyżej stawu łokciowego 65% - poniżej stawu łokciowego 60% - w nadgarstku 55% Całkowita utrata: - kciuka 15% - palca wskazującego 10% Strona 7 z 11

8 - innego palca u ręki niż kciuk i palec wskazujący 5% Całkowita utrata kończyny dolnej: - powyżej środkowej części uda 70% - poniżej środkowej części uda 60% - poniżej stawu kolanowego 50% - poniżej środkowej części (podudzia) 45% Całkowita utrata stopy 40% Całkowita utrata stopy z wyłączeniem pięty 30% Całkowita utrata: - dużego palca u stopy 5% - innego palca u stopy niż duży palec 2% 5. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż jedno z obrażeń wymienionych w ust. 4, na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Trwałego inwalidztwa składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego obrażenia, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w 7 ust. 2. Zgon Ubezpieczonego Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego W przypadku, gdy do ubezpieczenia przystąpiło dwóch lub więcej Klientów i zostali oni objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, odpowiada części Świadczenia ubezpieczeniowego ustalonego zgodnie z 7 ust. 2, przypadającego proporcjonalnie do liczby Współubezpieczonych w ramach jednej Deklaracji ubezpieczeniowej: Ś Ś gdzie: WŚU wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, ŚU Świadczenie ubezpieczeniowe ustalone zgodnie z 7 ust. 2, L Liczba Współubezpieczonych w ramach jednej umowy z Bankiem ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest z zastrzeżeniem postanowień 6 oraz z uwzględnieniem postanowień 12 po dostarczeniu bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego Wniosku o wypłatę świadczenia (dalej: Wniosek; wzór Wniosku o wypłatę świadczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub kopii (kserokopii) wszystkich niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dokumentów, którymi są z zastrzeżeniem ust. 2: 1) w razie Zgonu Ubezpieczonego: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), c) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) w razie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego: a) Orzeczenie, Strona 8 z 11

9 b) inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) w razie Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego: a) zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające utratę lub całkowitą i nieodwracalną dysfunkcję narządu lub kończyny, b) jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku należy doręczyć posiadane informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia; chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te na nie mogą być uzyskane. W przypadku dostarczenia przez osobę składającą Wniosek o wypłatę świadczenia kopii (kserokopii) dokumentów, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel w szczególnych przypadkach może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela dokumentów. 2. W razie, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego Wypadku oprócz dokumentów, o których mowach w ust. 1, należy doręczyć także informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia chyba że któryś z wymienionych w tym ust. dokumentów na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może być uzyskany. 3. Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy Nieszczęśliwym Wypadkiem a Zdarzeniem ubezpieczeniowym oraz stopnia Trwałego inwalidztwa dokonują lekarze orzecznicy Ubezpieczyciela na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badań lekarskich. 4. Stopień Trwałego inwalidztwa ustala się niezwłocznie po zakończeniu leczenia i rekonwalescencji, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w 24 miesiącu od dnia zajścia Nieszczęśliwego Wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego inwalidztwa nie daje podstawy do zmiany wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Przy ustalaniu wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia się rodzaju pracy lub innych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ) Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego/Uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ), z zastrzeżeniem 11 ust Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym Strona 9 z 11

10 w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczonemu/ Uprawnionemu i osobie występującej z roszczeniem pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji. 8. Ubezpieczyciel może zażądać, by Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim u wskazanego lekarza na koszt Ubezpieczyciela w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia Całkowitej niezdolności do pracy. 9. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa odpowiednio w 11, w szczególności brak dokumentacji zawierającej informacje o stanie zdrowia Ubezpieczonego, okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 10. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego lub Uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 11. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu UMOWY regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 12. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. 13. Ubezpieczony ma prawo wskazać Uprawnionego. Ubezpieczony ma prawo wskazać więcej niż jednego Uprawnionego, określając procentowo ich udziały w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli udział procentowy nie został określony, to przyjmuje się, że udziały są równe. Ubezpieczony ma prawo wskazać jako Uprawnionego Bank poprzez dokonanie cesji ubezpieczeniowej. 14. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma Uprawnionego lub wskazanie Uprawnionego stało się bezskuteczne, to Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest spadkobiercom ustawowym Ubezpieczonego z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. 15. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba wymieniona w ust. 14 zmarła przed śmiercią Ubezpieczonego lub umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 16. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wymienionym w dalszej kolejności. Strona 10 z 11

11 SKARGI I ZAŻALENIA Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ lub 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji ubezpieczeniowej w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (wzór Oświadczenia o zmianie danych został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie niniejszej Umowy, powinny być składane na piśmie, chyba że Umowa stanowi inaczej.. 3. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Strona 11 z 11

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (zwane dalej: WU) do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, zgonu w wyniku NW, zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, Trwałego Inwalidztwa w wyniku NW, Całkowitej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/108980/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Indywidualny Program ochronny NW dla Klientów Getin Noble Banku S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Indywidualny Program ochronny NW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. zapytaj przedstawiciela Agenta. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Indywidualny Program ochronny NW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 16/03/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A.

DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z ALIOR BANK S.A. UMOWĘ KREDYTU WARIANT HIP 5 DLA KLIENTÓW ALIOR BANK

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT

KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT W Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo