DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu."

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców zawierających Umowy kredytu samochodowego z Getin Noble Bankiem SA (zwane dalej - Warunki ubezpieczenia; WU), regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Klientom Banku zawierającym Umowy kredytu. DEFINICJE Poniższe określenia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie: 2 1. DEKLARACJA ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ (dalej: Deklaracja zgody) oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 2. DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO: Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. 3. KREDYTOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu; w razie gdy stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca (dalej: Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio w stosunku do Współkredytobiorców, jeśli będą oni objęci ochrona ubezpieczeniową. 4. REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA niezawodowe i niewyczynowe uprawianie: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobsleji, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu. 5. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Uprawnionemu w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. UBEZPIECZAJĄCY Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 7. UBEZPIECZONY Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców zawierających Umowy kredytu samochodowego z Getin Noble Bankiem SA zawartej w dniu roku. 8. UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 9. UPRAWNIONY osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje Świadczenie ubezpieczeniowe, 10. UMOWA zawierających Umowy kredytu samochodowego z Getin Noble Bankiem SA zawarta w dniu roku. Strona 1 z 10

2 11. UMOWA KREDYTU - zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowa, na podstawie której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych (Kredyt): a) z przeznaczeniem na zakup pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych lub b) zabezpieczonych na pojazdach mechanicznych, maszynach i urządzeniach rolniczych i leśnych. 12. WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach wyścigach, występach lub treningach sportowych nie organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy; 13. WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ dzień złożenia podpisanej Deklaracji zgody przez Kredytobiorcę. 14. ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby: a) w odniesieniu do gier zespołowych będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub c) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych. 15. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci Zgonu Ubezpieczonego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko Zgonu Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel w razie zajścia w okresie odpowiedzialności Zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązany jest do realizacji Świadczenia ubezpieczeniowego wynikającego z WU. 3 OKRES UBEZPIECZENIA 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu i trwa przez okres od 12 do 21 miesięcy lub 23 miesiące zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji zgody. 2. Okres ubezpieczenia nie ulega zakończeniu w przypadku wcześniej spłaty Kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu. 4 Strona 2 z 10

3 POCZĄTEK I WYGAŚNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się po spełnieniu warunków określonych w 6, po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody, jednak nie wcześniej niż od dnia uruchomienia Kredytu. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, 5 2) z dniem odstąpienia od Umowy kredytu zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, 3) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 4) z dniem wskazanym w rezygnacji, ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z zastrzeżeniem ust. 3, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 3. Ubezpieczony w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia ma prawo do złożenia bezpośrednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się zgodnie z ust. 2 pkt. 4). 1) w przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w rezygnacji, ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył odpowiednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki, a Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu. 2) w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wskazanym w rezygnacji, ale nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył odpowiednio Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu część opłaconej składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do okresu trwania ochrony, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ponowne wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe w ramach tej samej Umowy kredytu. Jeżeli w ramach jednej Umowy kredytu objętych ochroną ubezpieczeniową jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, to oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wyłącznie tego Ubezpieczonego, który złoży oświadczenie o rezygnacji. 5. Rezygnacja z ubezpieczenia zgodnie z ust. 2 pkt. 4) nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Strona 3 z 10

4 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochroną ubezpieczeniowa może być objęty każdy Kredytobiorca, mający miejsce zamieszkania w Polsce, którego wiek w dniu Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 67 lat, a także spełniający warunki określone w ust Z zastrzeżeniem ust. 1, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci Kredytobiorcy, którzy: 1) złożyli podpisaną Deklarację zgody, 6 2) zawarli Umowę kredytu o łącznej kwocie kapitału na wszystkich Kredytobiorców nie przekraczającej PLN, a w przypadku gdy posiadają inne Umowy kredytu zawarte z Bankiem, zobowiązania ich z tytułu wszystkich zawartych Umów kredytu w ramach, których zostali objęci ubezpieczeniem nie przekraczają kwoty kapitału PLN. 3. W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu objęcie ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy wymaga każdorazowo pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 4. Do objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2 niezbędne jest wypełnienie przez Ubezpieczanego Wniosku o ubezpieczenie na warunkach indywidualnych, który będzie podstawą do oceny ryzyka i podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o możliwości objęcia go ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, przedstawionych przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu i Ubezpieczanemu w postaci Propozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. Ubezpieczyciel przedstawia Propozycję objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pocztą elektroniczną skanu Wniosku o ubezpieczenie na zasadach indywidualnych. 5. Jeśli Stroną Umowy kredytu jest dwóch lub więcej Współkredytobiorców, Ubezpieczający może zaproponować: a) objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego ze Współkredytobiorców, który spełnił warunki określone w ust. 1 oraz ust. 2, na pełną sumę ubezpieczenia lub b) objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich Współkredytobiorców, pod warunkiem, że spełnili warunki określone w ust. 1 oraz ust. 2. W takim przypadku wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego określana jest zgodnie z 8, z uwzględnieniem wskazanego w Deklaracji zgody udziału procentowego Ubezpieczonego w sumie ubezpieczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 7 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przed Wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody lub innym dokumencie nieprawdziwych informacji, w tym zatajenia choroby rozpoznanej przed dniem Wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w okresie 2 lat od dnia złożenia Deklaracji zgody. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, chyba, że nie miały wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; Strona 4 z 10

5 2) udziałem Ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, rozruchach, zamieszkach społecznych, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie pierwszego roku, licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: a) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową); b) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; c) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (chorobą zakwalifikowaną w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice), o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; d) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci; e) umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego; f) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; g) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym i Wyczynowym uprawianiem sportu. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z wszelkimi chorobami, o które Ubezpieczyciel zapytywał w Deklaracji Zgody, w odniesieniu, do których, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia podpisanej Deklaracji zgody, zostały zdiagnozowane objawy lub wymagały porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków. SUMA UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 1. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego uzależniona jest od długości trwania okresu ubezpieczenia zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji zgody i stanowi odpowiedni procent kapitału Kredytu na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego określony w tabeli poniżej: 8 Strona 5 z 10

6 Świadczenie ubezpieczeniowe w Okres ubezpieczenia wysokości % kapitału Kredytu ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia trwa pomimo zakończenia Umowy kredytu zgodnie z 4 ust. 2 oraz w sytuacji, gdy okres ubezpieczenia jest dłuższy niż okres na jaki została zawarta Umowa kredytu, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego wynosi 50% kapitału Kredytu z dnia zawarcia Umowy kredytu. 3. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Kredytobiorców wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Kredytobiorcy, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, ograniczona jest do wysokości określonej zgodnie z ust. 1 podzielonej według udziału procentowego wskazanego w Deklaracji zgody. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego w stosunku do danego Kredytobiorcy kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Zgonu wyłącznie w stosunku do tego Kredytobiorcy, a ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do drugiego Kredytobiorcy trwa nadal na niezmienionych warunkach. ROSZCZENIE I REALIZACJA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 9 1. Ubezpieczyciel z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaca Uprawnionemu należne Świadczenie ubezpieczeniowe. W razie udzielenia Kredytu w walucie obcej lub Kredytu indeksowanego kursem waluty obcej, wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego nastąpi w PLN według kursu przewidzianego Umową kredytu, obowiązującego na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 10, po doręczeniu do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego wniosku o wypłatę świadczenia oraz oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego niezbędnych do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 10 ust. 8, którymi są: 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu) pod warunkiem, że jego uzyskanie jest możliwe przez Uprawnionego; jeżeli zaświadczenie o przyczynie zgonu jest możliwe do uzyskania tylko od lekarza lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą, to na podstawie oświadczenia złożonego przez Ubezpieczonego Strona 6 z 10

7 w Deklaracji zgody, TU na Życie Europa S.A. zobowiązane jest do samodzielnego pozyskania zaświadczenia o przyczynie zgonu 3) informacja Getin Noble Bank SA o aktualnym kapitale Kredytu na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego 4) Deklaracja zgody lub Propozycja objęcia ochrona na warunkach indywidualnych dostarcza Ubezpieczający, 3. W przypadku, gdy Uprawniony złoży wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentów, o których mowa powyżej do Ubezpieczyciela. CZYNNOŚĆI PODEJMOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę świadczenia ) Ubezpieczyciel informuje pisemnie o tym Uprawnionego oraz Ubezpieczającego oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje Uprawnionemu informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w 11 ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzania przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Strona 7 z 10

8 8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w 9, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialność Ubezpieczyciela. 9. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 10. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu UMOWY regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 11. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. UPRAWNIONY Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest: 1) Ubezpieczający uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego do wysokości kapitału Kredytu na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że przed wypłatą Świadczenia ubezpieczeniowego nie doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, Ubezpieczający zaliczy w całości otrzymaną kwotę Świadczenia ubezpieczeniowego na poczet spłaty zobowiązania kredytowego wynikającego z zawartej Umowy kredytu; 2) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody, jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego - w wysokości kwoty przewyższającej kapitał Kredytu, gdy kwota Świadczenia ubezpieczeniowego na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego przewyższa kapitał Kredytu - w sytuacji gdy nie doszło do wygaśnięcia całości zobowiązania z tytułu Umowy kredytu do dnia wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego; w sytuacji gdy doszło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Umowy kredytu osoba Uprawniona otrzyma Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości określonej w 8 ust Ubezpieczony w Deklaracji zgody może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazuje kilku Uprawnionych, powinien określić procentowy udział każdego z nich w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. Jeżeli Ubezpieczony nie określił wysokości przypadających Uprawnionym udziałów w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielona część Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego wskazanie jednego lub kilku spośród Uprawnionych stało się bezskuteczne, zgodnie z ust. 7 Świadczenie ubezpieczeniowe przypadające temu Uprawnionemu lub Uprawnionym, zostanie wypłacone pozostałym wskazanym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego lub w równych częściach, w przypadku nie wskazania przez Ubezpieczonego udziałów, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela zgodnie z 13. W przypadku zmiany, Strona 8 z 10

9 o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest oświadczenie Ubezpieczonego. 5. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 6. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 7. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego. 8. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uprawnionym w dalszej kolejności. SKŁADKA Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 2. Składka jest naliczana i opłacana jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Strona 9 z 10

10 3. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji zgody, w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (wzór Oświadczenia o zmianie danych osobowych został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 6. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 8. Niniejsze WU mają zastosowanie dla Ubezpieczonych, którzy złożyli podpisane Deklaracje zgody od dnia r. Strona 10 z 10

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata (19500001/DUMIO/2013/59540) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PODPIS! OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA. Duma Przedsiębiorcy 1/16. Dane Klienta: Pan / Pani. zamieszkały/a w.

PODPIS! OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA. Duma Przedsiębiorcy 1/16. Dane Klienta: Pan / Pani. zamieszkały/a w. 1/16 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA Dane Klienta: Pan / Pani zamieszkały/a w prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą posiadający/a NIP posiadający/a REGON Oświadczam, że zapoznałem/am

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ UG/OWU/123/07-2014/C OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo