SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY"

Transkrypt

1 Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel fax Centrum Klienta: lub SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Toyota Bank Polska S.A., zwane dalej SWU, stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali Życie T.U. S.A., zwaną dalej Generali, a Toyota Bank Polska S.A., zwaną dalej Bankiem, i mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia. Bank oraz Generali zwane są dalej łącznie Stronami. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie SWU, Generali zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w SWU. 2. Terminy użyte w SWU oraz innych dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia oznaczają: 1) Choroby istniejące choroby, w związku z którymi Ubezpieczony zasięgał porad lekarskich, lub, które były przedmiotem diagnostyki lub leczenia, w tym choroby, których obecność można stwierdzić w oparciu o historię choroby wynikającą ze zgromadzonej w trakcie rozpatrywania roszczenia dokumentacji; 2) Kwota kredytu kwota Kredytu Samochodowego wskazana w Umowie kredytu; 3) Kredytobiorca osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, posiadająca stałe zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu. W przypadku zawarcia Umowy kredytu przez kilka osób (Współkredytobiorców) Kredytobiorcą jest każda z tych osób; 4) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia oświadczenie Kredytobiorcy wyrażające jego zgodę na skorzystanie z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia; 5) Rata kredytu kapitałowo-odsetkowa rata kredytu określona w Umowie kredytu, płatna okresowo zgodnie z harmonogramem spłat kredytu, z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego; 6) Zakończenie Umowy kredytu zakończenie okresu, na jaki została zawarta Umowa kredytu wskutek jej rozwiązania albo wygaśnięcia; 7) Saldo zadłużenia pozostała do spłaty Kwota kredytu; 8) Odstąpienie Kredytobiorcy od Umowy kredytu złożenie przez Kredytobiorcę na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu w terminie czternastu dni od jej zawarcia (nie dotyczy Kredytobiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą); 9) Suma ubezpieczenia kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 10) Ubezpieczający Toyota Bank Polska S.A., zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 11) Ubezpieczony Kredytobiorca, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku udzielenia kredytu kilku osobom (Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio w stosunku do każdego Współkredytobiorcy 12) Umowa kredytu umowa kredytu samochodowego Bezpieczny Kredyt Samochodowy udzielanego przez Bank z ubezpieczeniem na życie, której stroną jest Kredytobiorca; 13) Umowa Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie postanowień SWU; 14) Uposażony główny osoba wyznaczona w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego na czas trwania Umowy kredytu, jako uprawniona do otrzymania świadczenia określonego w 8 ust. 2 pkt 1, w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 15) Uposażony zastępczy osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia określonego w 8 ust. 2 pkt 2; 16) Wiek liczba ukończonych pełnych lat życia w dniu, w którym wiek jest liczony; 17) Zadłużenie zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku wynikające z zawartej Umowy kredytu równe bieżącemu Saldu zadłużenia pozostającemu do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego powstałego przed dniem zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) Zadłużenie przeterminowane zadłużenie z tytułu Umowy kredytu, obejmujące Raty kredytu nie zapłacone częściowo lub w pełnej wysokości do upływu terminu ich należności ustalonego w Umowie kredytu oraz koszty poniesione w związku z ich egzekwowaniem. 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 3 Zawarcie i obowiązywanie Umowy Ubezpieczenia 1. Strony zawierają Umowę Ubezpieczenia na czas określony, wskazany w Umowie Ubezpieczenia. 1

2 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia na zasadach i w terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 4 Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 1. Prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia mają wyłącznie Kredytobiorcy, którzy w dniu objęcia ochroną z tytułu Umowy Ubezpieczenia ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69 lat, z tym że Wiek Kredytobiorcy w momencie przystąpienia do ubezpieczenia oraz okres kredytowania liczone łącznie nie mogą przekroczyć 70 lat. 2. Kredytobiorca ma prawo przystąpić do Umowy Ubezpieczenia tylko w dniu zawarcia z Ubezpieczającym Umowy kredytu. 3. Kredytobiorca przystępujący do Umowy Ubezpieczenia składa Ubezpieczającemu Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia razem z wnioskiem kredytowym oraz w określonych przez Generali przypadkach Oświadczenie o stanie zdrowia lub Ankietę Medyczną zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. Przed przystąpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia mu treści SWU. 5. Generali zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania do Generali wszelkich dokumentów dotyczących przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia osób, które zgodnie z obowiązującymi w Generali procedurami, przekazanymi Ubezpieczającemu, są niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 5 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych jest równy okresowi, na jaki został na podstawie Umowy Kredytu udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, ale nie dłużej niż 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i W przypadku wydłużenia okresu kredytowania maksymalnie do 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, okres ochrony ubezpieczeniowej jest równy okresowi, na jaki został na podstawie Umowy Kredytu udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu, pod warunkiem opłacenia składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej. 3. Za datę objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową uznaje się dzień wypłaty kredytu, ale nie wcześniej niż dzień następny po dniu złożenia Ubezpieczającemu przez Kredytobiorcę Oświadczenia woli o przystąpieniu do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy wymagane jest wypełnienie Ankiety Medycznej, ochrona rozpoczyna się zgodnie z ust. 3 pod warunkiem wydania przez Generali decyzji o objęciu Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, na piśmie lub w inny sposób przyjęty przez Strony. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego w dniu śmierci; 2) wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu - z dniem wygaśnięcia Umowy kredytu; 3) zakończenia Umowy kredytu - w dniu rozwiązania albo wygaśnięcia, ale nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy Umową Ubezpieczenia, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania; 4) odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu; 5) osiągnięcia przez Ubezpieczonego Wieku 70 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony skończył 70 lat; 6) jej zakończenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 6; 7) rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji albo otrzymania przez Generali informacji od Ubezpieczającego o rezygnacji Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; 8) odstąpienia Kredytobiorcy od Umowy kredytu z dniem odstąpienia (z wyłączeniem Kredytobiorców będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą); 9) wypłaty świadczenia w wysokości odpowiadającej kwocie Zadłużenia, wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu, obowiązującego odpowiednio w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową albo w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe będące podstawą wypłaty świadczenia; 10) upływu okresu, na jaki udzielona została ochrona ubezpieczeniowa, o którym mowa w ust.1 z upływem ostatniego dnia tego okresu. 6. Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych objętych ochroną przed dniem złożenia przez Ubezpieczającego odpowiednio wypowiedzenia lub oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy Ubezpieczenia, zaś Generali będzie udzielało ochrony ubezpieczeniowej do czasu zaistnienia jednej z przesłanek skutkujących jej wygaśnięciem. W takim przypadku Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w stosunku do ostatniego Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie poprzez pisemne poinformowanie Generali bezpośrednio lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2

3 Suma ubezpieczenia 6 1. Suma ubezpieczenia równa jest kwocie Zadłużenia wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, na dzień zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust W przypadku wydłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej w związku z wydłużeniem okresu kredytowania suma ubezpieczenia równa jest kwocie Zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania. 7 Składka 1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w wysokości określonej w Umowie Ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 2. Składki za Ubezpieczonych przekazywane są do Generali jednorazowo za cały okres ochrony ubezpieczeniowej do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za Kredytobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz za Ubezpieczonych, w stosunku, do których Generali wyraziło zgodę na wydłużenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wydłużonym okresem kredytowania. 3. Za dzień przekazania składki uznaje się dzień, w którym składka wpłynie na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 4. Całkowitą wysokość składki należnej za danego Kredytobiorcę oblicza się w oparciu o taryfę ubezpieczenia określoną w Umowie ubezpieczenia, z uwzględnieniem okresu kredytowania oraz Kwoty kredytu. 5. W przypadku zmiany Umowy kredytu, polegającej na wydłużeniu okresu kredytowania, Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia za danego Kredytobiorcę składki należnej za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu, z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku nieprzekazania w terminie składki za danego Kredytobiorcę, Generali może zakończyć ochronę ubezpieczeniową w stosunku do niego ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. 7. W przypadku nieprzekazania w terminie składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie wydłużona. 8. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do określonego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty składki za okres, przez jaki Generali udzielało ochrony. 9. Zwrot składki z tytułu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa dokonywany jest przez Generali na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy. 8 Wypłata świadczeń 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Generali zobowiązane jest do wypłaty odpowiednio Uposażonemu głównemu lub Uposażonemu zastępczemu świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia, zgodnie z ust Świadczenie, o którym mowa w ust. 1. za zgodą Ubezpieczonego wyrażoną w Oświadczeniu woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia przysługuje: 1) Uposażonemu głównemu w wysokości Zadłużenia, z tym że nie wyższej niż Suma ubezpieczenia; 2) Uposażonemu zastępczemu w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy Sumą ubezpieczenia, a Zadłużeniem (w przypadku, gdy Suma ubezpieczenia przewyższa Zadłużenie). 3. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonego zastępczego albo jego wskazanie stało się bezskuteczne świadczenie określone w ust. 2 pkt 2 jest wypłacane osobom, które nabyły spadek po zmarłym Ubezpieczonym na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia po Ubezpieczonym w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku. 5. Dla ustalenia wysokości świadczenia za dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień śmierci Ubezpieczonego. 6. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest złożyć w Generali za pośrednictwem Ubezpieczającego następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie określające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze; 4) kopię Umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania również aneksy do Umowy kredytu; 5) zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o kwocie zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) oryginał Oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia wraz z Oświadczeniem o stanie zdrowia lub Ankietą Medyczną, jeśli była wymagana, oraz wszystkimi oświadczeniami Ubezpieczonego o wskazaniu lub zmianie Uposażonych; 7. Gdyby dokumenty wymienione w ust. 6 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia, Generali może zwrócić się do osoby zgłaszającej roszczenie o dostarczenie określonych w wezwaniu dokumentów. 8. Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty zgłoszenia zdarzenia, z zastrzeżeniem ust Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 8, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Generali spełni świadczenie w ciągu 14 dni 3

4 od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 10. Bezsporną część świadczenia, Generali zobowiązane jest wypłacić w terminie, o którym mowa w ust Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 1. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; 2) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 3) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę; 4) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego. 2. Generali jest zwolnione z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, o które Generali pytało w oświadczeniu o stanie zdrowia lub Ankiecie medycznej albo innych formularzach czy pismach przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia podanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą, z zastrzeżeniem ust Po upływie trzech lat od początku odpowiedzialności, Generali z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego, Generali nie może podnieść zarzutu, że przy przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje, w szczególności, że zataił chorobę lub uszkodzenie ciała. 4. Generali ma prawo odmowy spełnienia świadczenia, jeżeli śmierć powstała wskutek Chorób istniejących lub uszkodzeń ciała, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a tymi Chorobami istniejącymi lub uszkodzeniami ciała. 10 Prawa i obowiązki Generali 1. Generali przysługuje prawo do żądania od Ubezpieczającego składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. Generali jest wolne od obowiązku pisemnego informowania Ubezpieczającego o zmianie Sumy ubezpieczenia, której wysokość odpowiada znanej Ubezpieczającemu kwocie Zadłużenia wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową albo w dniu podpisania Aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania. 3. Generali zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych w SWU; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnej informacji dotyczącej zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy Ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia; 3) informowania Ubezpieczającego lub Uposażonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością Generali, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Generali, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 4) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 5) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określonej w zgłoszonym roszczeniu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 7) udostępniania odpowiednio Ubezpieczającemu lub osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Generali lub wysokość świadczenia; 8) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 9) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; 10) przekazywania Ubezpieczonemu na jego żądanie informacji określonych w pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 11 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu, w ustalony pomiędzy nimi sposób, informacji o: 1) zmianie warunków Umowy Ubezpieczenia, zmianie prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia, 2) każdej zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1. powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Generali o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczonych i Uposażonych 4

5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zajściu tych zmian. 5. Ubezpieczającemu za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, przysługuje prawo do wskazania Uposażonego głównego. 6. Ubezpieczonemu, przysługuje prawo do wskazania imiennie jednego lub więcej osób Uposażonych zastępczych. 7. Ubezpieczający, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego może w każdym czasie zmienić lub odwołać wskazanie odpowiednio Uposażonego głównego albo Uposażonego zastępczego poprzez złożenie w Generali pisemnego oświadczenia. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania oświadczenia przez Generali. 8. Ubezpieczony może żądać od Generali: 1) udzielenia mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków; 2) przekazania mu informacji określonych w 10 ust. 3 pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 9. W sprawach nieuregulowanych w SWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 10. Niniejsze SWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali Życie T.U. S.A. nr GL/ob./4/9/2012 z dnia r. 12 Oświadczenia związane z Umową Ubezpieczenia 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony postanowiły inaczej. 2. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. 13 Postanowienia końcowe 1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali. 2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Z tytułu Umowy Ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku dochodowego. 7. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. 8e

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na Ŝycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, pobyt w szpitalu wymagający przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Twoja Ochrona PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CZIP41 Numer polisy: Kontakt do przedstawiciela PZU: Dla kogo przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo