Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A."

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

2 Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej: WU) Definicje 1 Poniższe terminy, pisane z dużej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1. Choroba schorzenie powstałe w wyniku patologii, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, które zostało zdiagnozowane po raz pierwszy przez lekarza w okresie odpowiedzialności; 2. Deklaracja Zgody oświadczenie woli złożone przez Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie UMOWY, przy czym za dzień złożenia oświadczenia (dzień złożenia Deklaracji Zgody) przyjmuje się: a) w przypadku Deklaracji Zgody składanej w formie pisemnej dzień otrzymania przez Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody; b) w przypadku Deklaracji Zgody składanej w formie telefonicznej, dzień, w którym Ubezpieczający otrzymał prawidłowo złożone przez Ubezpieczonego oświadczenie ustne (Deklarację Zgody); 3. Dzień roboczy dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 4. Hospitalizacja nieprzerwany pobyt ubezpieczonego w Szpitalu z powodu Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku, począwszy od 14-go dnia Hospitalizacji, nie więcej jednak niż za 30 dni; 5. Nieszczęśliwy Wypadek (NW) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, w następstwie, którego Ubezpieczony doznał fizycznych obrażeń ciała. Za Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak: zawał, krwotok, udar mózgu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje skutki NW powstałych na całym świecie, z zastrzeżeniem postanowień WU; 6. Posiadacz Rachunku (dalej: Posiadacz) osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę Rachunku; ilekroć w WU jest mowa o Posiadaczu, należy przez to rozumieć również Współposiadacza Rachunku (dalej: Współposiadacza), chyba że ze szczególnego zapisu wynika coś innego; 7. Przystąpienie do ubezpieczenia dzień złożenia Deklaracji Zgody; 8. Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza, z którego w każdym miesiącu kalendarzowym pobierana jest opłata na sfinansowanie składki; 9. Rekreacyjne uprawianie sportu o wysokim stopniu ryzyka niezawodowe i niewyczynowe uprawianie sportu, takiego jak: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing; 10. Szpital działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień: od leków, narkotyków czy alkoholu; 11. Świadczenie ubezpieczeniowe jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 12. Ubezpieczający Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; 13. Ubezpieczony Posiadacz objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 14. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu; 15. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych GETIN NOBLE Banku S.A.; 16. Umowa Rachunku zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem umowa określająca zakres usług świadczonych przez Bank w ramach Rachunku; 17. UPRAWNIONY Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest odpowiednio: 1) Ubezpieczony w przypadku zajścia Hospitalizacji tego Ubezpieczonego, lub 2) osoby wskazane przez danego Ubezpieczonego jako uprawnione do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w Deklaracji Zgody w przypadku Zgonu tego Ubezpieczonego. W sytuacji, gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uprawnionych, a nie oznaczył ich udziału w Świadczeniu ubezpieczeniowym, uważa się, że udziały tych osób są równe; 18. Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia; 1

3 19. Wyczynowe uprawianie sportu niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach wyścigach, występach lub treningach sportowych; 20. Wypadek Komunikacyjny Nieszczęśliwy Wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczy w charakterze pieszego, podczas jazdy rowerem, motorowerem lub pojazdem samochodowym w charakterze pasażera bądź kierowcy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3 i pod warunkiem, że Ubezpieczony nie naruszył przepisów prawa o ruchu drogowym; 21. Zawodowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby: a) w odniesieniu do gier zespołowych będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, lub b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, lub c) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych; 22. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia w postaci Zgonu Ubezpieczonego, Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, Hospitalizacji, które zaistniało w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i którego przyczyny zaistniały w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 23. Zgon śmierć Ubezpieczonego lub śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: a) Zgon Ubezpieczonego, b) Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, c) Zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, d) Hospitalizacja. 2. Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielana w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia, o których mowa w 3. Wyboru wariantu dokonuje Ubezpieczony wskazując go w Deklaracji Zgody. 3. Ubezpieczyciel w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spełni zgodnie z zapisami WU należne Świadczenie ubezpieczeniowe. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone Uprawnionemu zgodnie z WU. 4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie tych zdarzeń, których bezpośrednie przyczyny zaistniały w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego 3 Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do każdego Posiadacza objętego ochroną ubezpieczeniową w danym okresie odpowiedzialności. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do realizacji Świadczeń ubezpieczeniowych w zależności od wariantu ubezpieczenia wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji Zgody, w wysokości: I WARIANT: 1) zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego lub 2) zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub 3) zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego lub 4) 100 zł (słownie: sto złotych) za dzień pobytu w Szpitalu w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego, począwszy od 14 dnia, przez maksymalnie 30 dni w okresie każdych 12 miesięcy (rok ubezpieczeniowy). II WARIANT: 1) zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku Zgon Ubezpieczonego lub 2) zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub 3) zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego lub 4) 200 zł (słownie: dwieście złotych) za dzień pobytu w Szpitalu w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego, począwszy od 14 dnia, przez maksymalnie 30 dni w okresie każdych 12 miesięcy (rok ubezpieczeniowy) III WARIANT: 1) zł. (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego lub 2

4 2) zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub 3) zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego lub 4) 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za dzień pobytu w Szpitalu w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego, począwszy od 14 dnia, przez maksymalnie 30 dni w okresie każdych 12 miesięcy (rok ubezpieczeniowy). Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia Umowy Rachunku, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia u Ubezpieczającego Deklaracji Zgody (Przystąpienie do ubezpieczenia) i trwa z zastrzeżeniem ust. 3 do końca trwania Umowy Rachunku jednak nie dłużej niż 61 miesięcy kalendarzowych. 2. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego (ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna się pierwszego dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia Przystąpienia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i trwa do końca okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego kończy się: 1) z ostatnim dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującym po dniu, w którym została rozwiązana UMOWA, lub 2) z ostatnim dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującym po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy Rachunku z Ubezpieczonym, lub 3) z ostatnim dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującym po dniu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 6, lub 4) z chwilą zgonu Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 4. W przypadku niezapewnienia na Rachunku przez Ubezpieczonego w miesiącu kalendarzowym, przypadającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego ochrony ubezpieczeniowej środków na pokrycie należnej Ubezpieczającemu opłaty na sfinansowanie składki, skutkującego niezapłaceniem Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego składki za danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 5. Jeżeli mimo wezwania do zapłaty Ubezpieczyciel nie otrzyma składki we wskazanym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do tego Ubezpieczonego zostaje zawieszona na miesiąc kalendarzowy począwszy od pierwszego dnia drugiego kolejnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym na Rachunku nie zapewnione zostały środki na należną Ubezpieczającemu opłatę na sfinansowanie składki z zastrzeżeniem ust W sytuacji, gdy miało miejsce zawieszenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami ust. 5, na okres co najmniej 6 bezpośrednio następujących po sobie okresów odpowiedzialności, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem ostatniego z sześciu miesięcy kalendarzowych, w którym nie zapewnione zostały środki na należną Ubezpieczającemu opłatę na sfinansowanie składki, a ponowne Przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 7. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznej. Oświadczenie w tym zakresie składane jest za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ponowne Przystąpienie do ubezpieczenia, w przypadku uprzedniej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy kalendarzowych licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym ustała odpowiedzialność Ubezpieczyciela z powodu rezygnacji. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Posiadacz, który: 1) złożył odpowiednią Deklarację Zgody (Przystąpienie do ubezpieczenia), oraz 2) zawarł Umowę Rachunku oraz 3) został zgłoszony do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem ubezpieczenia. 2. Posiadacz Rachunku może przystąpić do ubezpieczenia w każdym momencie trwania Umowy Rachunku z zastrzeżeniem postanowień W przypadku, gdy Posiadaczami w ramach danej Umowy Rachunku jest więcej niż jedna osoba fizyczna (Współposiadacze), ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej Umowy Rachunku może zostać objęty jeden Współposiadacz. 3

5 Wyłączenia odpowiedzialności 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; a także lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem radioaktywnym, 4) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem, 5) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych Wypadków) lub operacji zmiany płci, 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, 7) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, 8) alkoholizmem, uzależnieniem od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zachorowaniem na choroby psychiczne, 9) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, 10) jazdą motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3, 11) uczestnictwem w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 12) pełnieniem służby wojskowej, w tym w jednostkach cywilnych i pomocniczych działających w strukturze sił zbrojnych, 13) pełnieniem służby o charakterze policyjnym, 14) uczestniczeniem w organizacjach paramilitarnych lub służbach mundurowych, w szczególności takich jak: straż miejska, straż graniczna, straż pożarna, służby więziennictwa, służby ochrony kolei, 15) wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy w następujących zawodach: kaskader, korespondent wojenny, pirotechnik, marynarz, rybak morski i śródlądowy, pracownik ochrony życia i mienia, 16) następstwami i konsekwencjami wypadków, które zaistniały przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ponadto, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka oraz Zawodowym i Wyczynowym uprawianiem sportu. 3. Świadczenie nie przysługuje Uprawnionemu, który umyślnie przyczynił się do Zgonu Ubezpieczonego. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego 7 1. Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem 6, wypłaca Uprawnionemu należne Świadczenie ubezpieczeniowe zgodnie z 3 na podstawie złożonego Ubezpieczycielowi zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Występujący z roszczeniem składa wniosek o roszczenie, zawierające niezbędne do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dane Uprawnionego (wzór wniosku został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i stanowi Załącznik nr 6 do Umowy) oraz dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Ubezpieczającego, którymi są: 1) odpis aktu Zgonu Ubezpieczonego chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu Ubezpieczonego lub karta zgonu chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać, 3) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych), 4) raport Policji lub inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Nieszczęśliwego Wypadku (np. protokół policji, postanowienia prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone chyba, że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać. W takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach Zgonu Ubezpieczonego, 5) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego, 6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Ubezpieczonego, jeżeli taka zmiana miała miejsce przed wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, 7) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego). 3. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznej. Oświadczenie w tym zakresie składane jest za pośrednictwem Ubezpieczającego. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu 4

6 poprzednim, zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie oświadczenie. 4. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 5. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 6. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uprawnionym w dalszej kolejności. Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia 8 1. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w 7 ust. 1, Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Uprawnionego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Uprawnionemu oraz osobie zgłaszającej roszczenie informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Uprawniony oraz osoba zgłaszająca roszczenie mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w 7, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Udzielenie przez osobę zgłaszającą roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego lub przez Uprawnionego informacji o zajściu lub okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego niezgodnych z prawdą lub niekompletnych, może być podstawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia ubezpieczeniowego. 10. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Zgonu, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, osoba zgłaszająca roszczenie powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji takich jak: miejsce i data Zgonu, nazwa i adres organu lub instytucji, w której dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować. 5

7 Postanowienia końcowe 9 1. Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia w formie pisemnej. Oświadczenie w tym zakresie składane jest za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 3. Strony deklarują, że w pierwszej kolejności wszelkie spory wynikające z Umowy rozwiązywane będą pomiędzy nimi w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło rozstrzygnięcia, poddadzą je rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 4. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Uprawnionego z zastrzeżeniem ust W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 6. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 7. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 8. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo