Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A."

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

2 Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. z dnia roku (dalej: Umowa) regulują zasady udzielania przez TU Europa S.A. ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorcom na wypadek szkody wyrządzonej Bankowi na skutek braku spłaty części Kredytu w związku z Upadłością Kredytobiorcy w zakresie opisanym w WU. 2. Umowa określa warunki, na jakich Ubezpieczyciel udziela Kredytobiorcy ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wyrządzenia Bankowi Szkody wskutek zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego. 3. Wykorzystane w Warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają odpowiednio: 1) DEKLARACJA ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ (dalej: Deklaracja zgody) pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, mocą którego wyraża on między innymi zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową; 2) KREDYT kredyt przeznaczony dla Kredytobiorców na cele prowadzonej przez Kredytobiorców działalności gospodarczej, udzielony zgodnie z Regulacjami Banku; 3) SZKODA kwota wymagalnej wierzytelności stanowiąca nie więcej niż 50% salda kapitałowego Kredytu, niespłacona przez Kredytobiorcę na dzień Wypowiedzenia Umowy Kredytu, a która pozostała do zapłaty zgodnie ze stanem na dzień: a) Uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego lub; b) Uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzeniu postępowania upadłościowego z tego powodu, że majątek niewypłacalnego Kredytobiorcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Za dzień powstania Szkody uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu, o którym mowa odpowiednio w ppkt a) bądź b) powyżej; 4) UBEZPIECZAJĄCY (BANK) Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie; 5) UBEZPIECZONY/KREDYTOBIORCA Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, które występują jako strona w zawartej z Bankiem Umowie Kredytu, który podpisał Deklarację zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU. Za Ubezpieczonych uznaje się także wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu spółek kapitałowych będących Kredytobiorcami; 6) UBEZPIECZYCIEL (TU Europa S.A.) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 7) UMOWA KREDYTU zawarta przez Kredytobiorcę z Ubezpieczającym umowa o Kredyt; 8) DZIEŃ WYPŁATY KREDYTU dzień uruchomienia przez Bank Kredytu lub pierwszej transzy Kredytu. Za Dzień Wypłaty Kredytu przyjmuje się również dzień wypłaty dodatkowej kwoty Kredytu lub pierwszej transzy tej kwoty w przypadku zawarcia aneksu do Umowy Kredytu, zwiększającej przyznaną Kredytobiorcy kwotę Kredytu; 9) ODSZKODOWANIE kwota odpowiadająca wysokości poniesionej przez Bank Szkody, wyrażona w złotych, nieprzekraczająca Sumy Ubezpieczenia. W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, Odszkodowanie zostanie naliczone po kursie sprzedaży dla walut z Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującego w Banku z dnia poprzedzającego dzień wypłaty Odszkodowania, jednak jego wysokość nie może przekroczyć Sumy Ubezpieczenia; 10) PRAWO UPADŁOŚCIOWE Ustawa z dnia r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U r. poz z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulujące postępowanie upadłościowe; 11) SUMA UBEZPIECZENIA kwota Kredytu, stanowiąca 50% salda kapitałowego Kredytu pozostającego do spłaty na dzień Wypowiedzenia Umowy Kredytu, jednak nie większa niż 50% kapitału Kredytu zgłoszonego do ubezpieczenia zgodnie z 2 ust. 1 Warunków ubezpieczenia. W przypadku Kredytu udzielonego w walucie innej niż waluta polska, Suma Ubezpieczenia obliczana jest na dzień Wypowiedzenia Umowy Kredytu; 12) WYPADEK UBEZPIECZENIOWY Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank, w związku z czym Kredytobiorca ma obowiązek zwrotu niespłaconej części Kredytu, objętego ubezpieczeniem, gdy zaistniały łącznie następujące okoliczności: a) opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku, b) powstanie stanu niewypłacalności Ubezpieczonego stanowiące podstawę do ogłoszenia upadłości Ubezpieczonego zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, c) złożenie prawidłowego i opłaconego wniosku o ogłoszenie upadłości Ubezpieczonego w związku z zaistnieniem przesłanek ogłoszenia upadłości wynikających z Prawa upadłościowego. Za dzień zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego przyjmuje się datę złożenia wniosku wskazanego w ppkt. c. 13) WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTU rozwiązanie Umowy Kredytu zgodnie z Regulacjami Banku w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w pkt. 12 ppkt. a) i b. Doręczenie Wypowiedzenia Umowy Kredytu uznawane jest przez Strony za skuteczne jedynie w przypadku, gdy skierowane jest na posiadany przez Bank aktualny udokumentowany adres korespondencyjny, przy czym w przypadku nieodebrania przesyłki za datę doręczenia oświadczenia uważa 1

3 się datę drugiego awizowania przesyłki poleconej. Przez udokumentowanie rozumie się pisemne potwierdzenie przez Klienta, organ administracji publicznej lub placówkę pocztową; 14) UPADŁOŚĆ KREDYTOBIORCY uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Kredytobiorcy obejmującej likwidację majątku upadłego lub uprawomocnienie się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego Kredytobiorcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Przedmiot ubezpieczenia 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu braku spłaty objętej ochroną ubezpieczeniową części udzielonego przez Bank Kredytu, nie przekraczającej 50% kapitału na Dzień Wypłaty Kredytu, pod warunkiem że Kredyt został udzielony zgodnie z Regulacjami Banku. W przypadku, gdy Kredyt zostanie udzielony niezgodnie z Regulacjami Banku, przedmiot ubezpieczenia nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność wobec Ubezpieczonego za zgłoszenie do ubezpieczenia Umów Kredytu zawartych niezgodnie z powyższymi zasadami. 2. TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w okresie 36 miesięcy od daty zajścia Wypadków Ubezpieczeniowych, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności TU Europa SA, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w 5. Odpowiedzialność TU Europa SA ograniczona jest do wysokości Sumy Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie od Upadłości wymaga każdorazowo uprzedniej zgody TU Europa SA, wyrażonej na piśmie w sytuacji, gdy: a) Kwota wnioskowanego Kredytu jest większa od 1,5 mln zł, lub b) Kredytu udzielono na warunkach odmiennych od wynikających z Regulacji Banku. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 3 Okres Ubezpieczenia rozpoczyna się z Dniem Wypłaty Kredytu lub w przypadku zawarcia aneksu do Umowy Kredytu z dniem jego podpisania i kończy się: a) z upływem pełnych 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lub 18 miesięcy kalendarzowych (w zależności od wybranego wariantu), licząc od miesiąca, w którym rozpoczął się Okres Ubezpieczenia, lub b) z dniem zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego, lub c) z upływem okresu, za jaki została zapłacona składka, lub d) w dniu, w którym w jakikolwiek inny sposób dojdzie do pełnego zaspokojenia wierzytelności przysługującej Bankowi z tytułu Kredytu objętego ubezpieczeniem, lub e) z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, lub f) z dniem odstąpienia od Umowy Kredytu, lub g) z dniem spłaty Kredytu, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Składka ubezpieczeniowa 4 Zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający. Wyłączenia odpowiedzialności 5 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w następujących przypadkach: 1. Bank zgłosił do ubezpieczenia Kredyt bez zgody Ubezpieczyciela, jeżeli zgoda taka była wymagana zgodnie z 2 ust. 3 Warunków ubezpieczenia. 2. Zajście Wypadku Ubezpieczeniowego było skutkiem wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego lub innego zdarzenia losowego uznanego za klęskę żywiołową przez uprawniony organ administracji publicznej. 3. Kredytobiorca ubiegając się o Kredyt złożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty dotyczące stanu, prowadzonej działalności gospodarczej lub zatrudnienia, uzyskiwanych przychodów i/lub dochodów, a także potwierdzające tożsamość Kredytobiorcy. 4. W jakikolwiek sposób, z tytułu realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia, doszło do pełnego zaspokojenia wierzytelności przysługującej Bankowi z tytułu Kredytu objętego ubezpieczeniem. 2

4 5. Dzień zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego zaistniał poza Okresem Odpowiedzialności. 6. Data powstania Szkody zaistniała po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego. Rezygnacja z ubezpieczenia 6 1. Ubezpieczony może w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia składając Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia poprzez złożenie Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, którego pomocniczy wzór został przygotowany przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. 2. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji Ubezpieczającemu. Ustalanie i wypłata Odszkodowania 7 1. Bank zgłasza roszczenie o wypłatę Odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego dołączając dokumenty wymienione poniżej: a) Umowę Kredytu wraz z aktualnym na dzień Wypowiedzenia Umowy Kredytu harmonogramem spłaty, b) Wypowiedzenie Umowy Kredytu wraz z dokumentami pocztowymi potwierdzającymi datę odebrania przez Kredytobiorcę Wypowiedzenia Umowy Kredytu, c) Deklarację zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, d) Dokumenty związane z postępowaniem upadłościowym prowadzonym względem Ubezpieczonego (m.in. prawomocne postanowienie Sądu o ogłoszeniu Upadłości Kredytobiorcy obejmującej likwidację majątku upadłego lub wydanie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie Upadłości Kredytobiorcy, jeżeli majątek niewypłacalnego Kredytobiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, i inne) z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji, w której wystąpią obiektywne, niezależne od Banku lub Ubezpieczonego przyczyny wydłużające proces zgłoszenia roszczenia, termin przesłania może zostać wydłużony o okres niezbędny do jego dokonania, o czym Bank lub Ubezpieczony poinformuje pisemnie TU Europa S.A. w terminie 30 dni od dnia zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Maksymalny okres wydłużenia wynosi 30 dni. 2. Do roszczenia o wypłatę Odszkodowania Bank dołącza kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego wymaganych przez Ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 1 oraz we Wniosku o wypłatę odszkodowania w pkt. 1 2 wraz z oświadczeniem o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania. Ubezpieczający złoży oświadczenie o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania (Wniosek o wypłatę odszkodowania) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy. 3. Za dzień zgłoszenia roszczenia o wypłatę Odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma zawierającego roszczenie o wypłatę Odszkodowania. 4. W sytuacji, gdy zgłaszający roszczenie nie doręczył wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia wzywa Bank lub Ubezpieczonego do doręczenia brakujących dokumentów Odszkodowanie zostanie wypłacone najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Ubezpieczycielowi zawiadomienia o Szkodzie. Jeżeli w powyższym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości Odszkodowania okazało się niemożliwe, w szczególności z uwagi na to, że nie upłynął jeszcze termin powstania Szkody, według którego oceniania jest wysokość Szkody lub z powodu niedostarczenia przez Bank wymaganych dokumentów, Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności Ubezpieczyciela okoliczności te mogły zostać wyjaśnione. Bezsporną część Odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia roszczenia. Za dzień wypłacenia Odszkodowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczyciela. 2. W przypadku Kredytu udzielonego przez Bank w innej walucie niż złoty polski, podstawą do obliczenia Odszkodowania jest kwota obliczona według kursu sprzedaży danej waluty z Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującego w Banku z dnia poprzedzającego dzień wypłaty Odszkodowania. 3. Jeżeli Odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Bank i Ubezpieczonego w terminach wskazanych w ust. 1 wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą należną wysokość Odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. W razie odmowy wypłaty Odszkodowania, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Bankowi i Ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Ubezpieczyciela. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia (do Banku i Ubezpieczonego zostanie przesłane pismo, zawierające uzasadnienie i podstawę prawną ewentualnej odmowy oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego). 3

5 5. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę zostanie przekazana w formie pisemnej na ostatnio podany adres. W przypadku nierozpatrzenia skargi w terminie, Ubezpieczyciel poinformuje skarżącego o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie udzielania odpowiedzi. 7. Ubezpieczony ma prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych, a Ubezpieczony będący konsumentem może ponadto zwrócić się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 9 Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji zgody, poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego, oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego dla danego rodzaju spraw. 2. Niniejsze WU mają zastosowanie dla Ubezpieczonych, którzy złożyli podpisane Deklaracje zgody od dnia r. 4

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny)

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Kredytobiorców Idea

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP RTI (INDEKS SWU/RTI/01)

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP RTI (INDEKS SWU/RTI/01) Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Korzystających na Wypadek Straty Finansowej (Polisa Nr INGL/01/GAP) SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. POŻYCZKA GOTÓWKOWA 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF) 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Należności Faktoringowych (OWU NF) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia (Umowa) zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo