ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: , REGON: Oddział Poznań, ul. Towarowa 35, Poznań, NIP: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: Profesjonalny doradca finansowy w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie (zwanego dalej Projektem), Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług na: CZĘŚĆ 1: a) najem sal na szkolenia, znajdujących się na obszarze Wielkopolski, odpowiadających wymaganiom szkolenia, dostosowanych do liczebności grup szkoleniowych (grupy szkoleniowe ok osobowe + 2 osoby prowadzące) i czasu trwania zajęć, b) najem sal na indywidualny coaching poszkoleniowy (1 uczestnik + 1 coach), znajdujących się na obszarze Wielkopolski. CZĘŚĆ 2: a) zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika cyklu szkoleń, o których mowa w części 1, lit. a) powyżej, na każdy dzień szkolenia, w zakresie szerzej przedstawionym poniżej w punkcie IV. 2. Przedmiot zapytania jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na część 1 i/lub 2, o których mowa w ust. 1 powyżej. 4. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zleceniodawca nie przewiduje składania zamówień dodatkowych. 6. Wspólny słownik zamówień CPV kod: usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne usługi dostarczania posiłków usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków III. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w ustawie z dn r. Prawo zamówień publicznych), będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie dostarczone jest do potencjalnych

2 oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zleceniodawcy: w celu wybrania oferty najkorzystniejszej. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wymienionych w punkcie II ust. 1, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie: Profesjonalny doradca finansowy w Wielkopolsce, realizowanego przez DGA Human Capital Management Sp. z o.o. Szczegółowy zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części i obejmuje : CZĘŚĆ 1: 1. Wynajęcie na rzecz Zleceniodawcy pomieszczeń stanowiących sale szkoleniowe, przygotowanych dla grup osobowych (+ 2 osoby prowadzące), zgodnie z harmonogramem szkoleń przekazanym przez Zleceniodawcę. 2. Wynajęcie na rzecz Zleceniodawcy pomieszczeń, umożliwiających przeprowadzenie indywidualnego coachingu poszkoleniowego, przygotowanego dla 2 osób (1 uczestnik + 1 coach). 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sale, o których mowa w ust. 1-2 powyżej spełniające następujące wymogi: a) są wyposażone w niezbędne meble tj. w przypadku szkoleń- w co najmniej 15krzeseł/ foteli oraz w stoły/ biurka dla 14 osób; w przypadku coachingu- 2 krzeseł/foteli oraz 1 stołu/biurka, b) posiadają dostęp do pomieszczeń sanitarnych, c) posiadają okna i są zlokalizowane na poziomie 0 (pod warunkiem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych) lub wyżej, d) są wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć tj.: - w przypadku coachingu - w tablicę suchościeralną lub flipchart, - w przypadku szkoleń oprócz sprzętu, o którym mowa powyżej dodatkowo w rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia komputera przenośnego trenera, dostęp do sieci Internet. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje salami, o których mowa w niniejszej części, ust. 1-2, zlokalizowanymi na obszarze Wielkopolski. 5. Harmonogram cyklu szkoleniowego oraz oczekiwania Zleceniodawcy dot. lokalizacji będą przedstawiane Wykonawcy przez Zleceniodawcę najpóźniej na 4 dni robocze przed dniem rozpoczęcia danego cyklu szkoleń. CZĘŚĆ 2: 1. Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika cyklu szkoleń na czas szkoleń, podczas najmu pomieszczeń, o których mowa w części 1, ust Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi (o której mowa w ust. 1 powyżej), tj. zapewnienia wyżywienia dla każdego uczestnika cyklu szkoleń na czas szkoleń, w następującej formie i zakresie: a) dwa poczęstunki kawowe w trakcie każdego szkolenia: w skład każdego poczęstunku powinna wejść: woda mineralna, kawa/herbata do wyboru wraz z dodatkami (śmietanka, cukier, cytryna) oraz słodki poczęstunek dla każdego uczestnika szkolenia, b) obiad składający się z dania drugiego w skład którego wejdzie: np. danie mięsne (waga 1 porcji mięsa ok g), świeża surówka oraz dodatki (ziemniaki lub ryż lub makaron),

3 c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu posiłku. W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych i usług wyżywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz ze zm.). 3. Harmonogram cyklu szkoleniowego i wytyczne Zleceniodawcy będą przedstawiane Wykonawcy przez Zleceniodawcę najpóźniej na 4 dni robocze przed dniem rozpoczęcia danego cyklu szkoleń. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą (jednak nie później niż od dnia r.) do dnia 16 grudnia 2013r. VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim potencjałem oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia, nie są powiązani z DGA Human Capital Management Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu DGA Human Capital Management Sp. z o.o. lub osobami, które w imieniu DGA Human Capital Management Sp. z o.o. wykonały czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i bardzo czytelną techniką. 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto w PLN za poszczególne części zamówienia, tj. osobno za część 1 i osobno za część Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowanie przedmiotu umowy.

4 4. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, zeskanowana oraz przesłana do Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z oznaczeniem w temacie wiadomości: Oferta w ramach projektu: Profesjonalny doradca finansowy w Wielkopolsce dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie (opisana j.w.) na adres DGA HCM, ul. Towarowa 35, Poznań (V piętro). Oferenci, którzy prześlą ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są jednocześnie dostarczyć oryginał ww. dokumentu do Zleceniodawcy niezwłocznie osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 7. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Wszystkie oferty oznaczone zgodnie z wymogami punktu VII. powyżej, muszą być dostarczone na adres wskazany w p. VII. w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. (do godziny 14.00). IX. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów określonych w punkcie VI. Ponadto wszystkie oferty winny zostać złożone na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy. 2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w podziale na części zamówienia, na które składana jest oferta. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części. 4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zleceniodawca wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zleceniodawca może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsze warunki.

5 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), którzy przesłali oferty w ustalonym terminie, informując jednocześnie wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy na wykonanie usług. Załączniki: 1. Wzór Formularza ofertowego.

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo